Sportul, iunie 1980 (Anul 36, nr. 9489-9513)

1980-06-02 / nr. 9489

CAMPIONATE sala sporturilor din Galaţi a găzduit simbata seara, cea de a doua gală de verificare a lotu­lui olimpic de box, urmărită de un număr apreciabil de specta­tori. Chiar dacă in unele partide competitorii au lăsat impresia că nu aveau suficentă dispoziţie de luptă. ,,olimpicii“ protejîn­­du-şi, uneori, partenerii de În­trecere, gala a fost frumoasă cu multe meciuri atractive, aplauda­te de cei prezenţi. Cu ce mai mare interes a fost urmărită în­trecerea celor doi semigrei găin­teni, Georgică Donici şi Ion Cir­­lan. G. Donici, un pugilist în mare progres tehnic, care a ob­ţinut numeroase victorii în com­petiţii Internaţionale, a fost sur­prins (ca, dealtfel, întreaga asis­tenţă) de replica dîrză şi cura­­joasă oferită de tinărul său ad­versar. Bine condus din colţ de antrenorul V. Mariuţan, greul de la B.C. Galaţi a evitat cu pricepere lupta de la semi­­distanţă care l-ar fi dus la o înfrîngere înainte de limită şi a acţionat mereu cu braţul din fa­ţă In aceste condiţii, G. Donici­­ul şi-a mai putut valorifica ple­nar forţa loviturilor, mulţumin­­du-se cu o victorie la puncte. O partidă foarte interesantă a fost şi cea dintre „muştele“ Daniel Radu şi brăileanul Nico­­lae şchiopu. Evoluînd pe o linie ascendentă faţă de întîlnirile an­­terioare cu N. Şchiopu (cînd a fost La un pas de infringere), D. Radu a boxat mai relaxat, a punctat cu lovituri rapide din permanentă mişcare, lăsind o impresie mai bună pe parcursul celor trei reprize. In reuşita dis­putei, merite egale revin şi în­vinsului, care s-a prezentat bine pregătit şi hotărît să nu cerieze uşor în faţa medaliatului cu ar­gint la C.E. de la Köln. Şi Tit! Cercel (pană) a întîm­­pinat o deosebit de dîrză rezis­tenţă din partea musceleanului Marcel Mitrea, care a atacat cu­rajos, încercînd să producă o surpriză. Componentul lotului olimpic s-a dovedit, insă, într-o bună formă sportivă, a lovit mai mult, mai puternic şi mai clar, cîştigînd la puncte. In bună dis­poziţie de luptă s-a arătat şi Simion Cuţov (uşoară), care l-a depăşit categoric pe timişorea­nul Gheorghe Pirvonescu, impre­­sionînd prin deosebitele sale re­surse fizice şi tehnica superioa­ră. In aceleaşi condiţii s-a pre­zentat şi „semimusca44 Dumitru Şch­opu în partida cu rapidistul Radu Nedelcu, pe care l-a de­păşit categoric în ultima parte a meciului. , , A plăcut şi evoluţia lui Ion Buduşan, care l-a învins clar pe constănţeanul Teodor Spinu. Ce­lelalte rezultate: S. Pertrescu (B.C. Galaţi) b.p. G. Govici (Steaua), T. Dinu (Dinamo) b.p D. Ciperc (lot), D. Voinescu Hot) b.p. N. M­­iţoi (Met. Drobeta Tr. Sev.), F. Livadaru (lot) b.ab.­­ N. Stoenescu (B.C. Galaţi), V. Glrgaru (lot) b.p. M. Olaru­, V. Silagh­i (lot) b.p. I. Lupu (Ra­pid). Mihai TRANCA Campionatul de rugby se apro­pie de sfirşit (au mai rămas de jucat doar o etapă şi o restan­ţă: R.C. Sportul studenţesc — R.C. Griviţa Roşie) şi lucrurile curg absolut normal, fără pro­bleme, fără surprize, etapa a 25-a permiţînd favoritelor să se impună pe toată linia. Steaua face figură de solistă in fruntea clasamentului, în timp ce Vulcan (care joacă bine!) şi C.F.R. Bra­şov se şi gîndesc cum să revină din „B“... STEAUA — ŞTIINŢA CEMIN BAIA MARE 33—6 (13—0). Steaua a jucat din nou bine, a dominat copios şi a învins lejer, la scor, Un rugbyst „en vogue", Sandu renul de ţintă al „XV“-lui din tineri coechipieri : Florea. Fuicu o echipă băimăreană, cîndva o promisiune, care se stinge vă­­zînd cu ochii. Să ne ierte băi­­marenii pentru această apreciere care ar putea părea cam aspră, dar nu sintem şi nu vom fi niciodată de acord atunci cînd mergem la un meci ca o echipă să joace, iar alta doar să mi­meze. Cu atît mai mult cu cit Ştiinţa Cemin începuse să aibă in rugbyul nostru veleităţi. Cinci accidentaţi (Florea, Demian, Fl. Atanasiu, Varga, Pujină) şi un suspendat (Urdea) nu sunt o scuză suficientă, unii susţinâr,ci că şi accidentele se datoresc unei slabe pregătiri fizice. Să fi terminat prematur Ştiinţa resur­sele cu care şi-a umplut rezer­vorul din start? Steaua, fără obişnuitul „cap de grămadă“ (Corneliu şi Cioarec sunt ambii accidentaţi), a surmontat rela­tiv uşor handicapul şi şi-a făcut obişnuitul joc combinativ înain­­tate-trei sferturi, care îi aduce mari satisfacţii. Au marcat Pos­­tolachi, Rădulescu, Furcu, Codo , Roşu, Enache, toţi cîte o încer­care. Alexandru o­­.p. tr * Co' doi tr.­zafiescu tr. In ultimul minut de joc, o acţiune percu­tantă a înaintaşului băimărean ştefiuc a dus la încercarea reu­şită de FI. Popovici, pe care Negruţ a transformat-o. A con­dus bine Gh. Bănceanu. VULCAN — RAPID 3—6 (3—6). Joc frumos între două echipe relativ „subţiri“, dar... jucăuşe. A dominat mai mult Vulcan (mai ales cîn­d vintul i-a fost Rădulescu (Steaua), intră in­te­ Baia Mare, urmărit de alţi trei şi Dima Foto : Dragoş NEAGU aliat preţios). Elevii antrenorului Hristache Preda au fost insă mai realişti, ei punctind de două ori prin Şişiu din l.p. (min. 4 şi 10). A redus din handicap Gagiu l.p. (min. 25). După pauză, aşa cum spuneam, metalurgiştii au dominat, dar nu au găsit calea... eseului. Remarcabil jocul in margine al lui Gheorghiosu, ca şi abilitatea in cîmp a lui Sân­­dor şi Mihai Marian. Bun arbi­trajul lui C. Udrea. Dimitrîe CALLIMACHI R. C. SPORTUL STUDENŢESC — C.S.M. SIBIU 27—10 (7—0). Joc bun al universitarilor, lor ajun­­gîndu-le un sfert de meci — prelungirile primei reprize şi ju­mătate din cealaltă — pentru a face o diferenţă categorică cum de mult nu au mai reuşit (oare cît să fie de atunci?). Balonul a ieşit oportun din grămezi, ata­canţii au cîştigat fără dubii due­lul cu linia adversă, toate eseu­rile avînd la origine sclipiri in­dividuale: Leşeanu, Barbu, Chi­­ciu, Mărculescu. Sibienii au in­terpretat partitura bineştiuta a celor în deplasare — joc de aş­teptare —, ei „ţinînd“ bine o repriză şi dominînd chiar fina­lul. Insă căderea din cele 20 de minute amintite, jocul dezordo­nat al cîtorva şi absenţele unor titulari au dus la o infringer«» prea severă, totuşi, faţă de po­tenţialul lor adevărat. Realiza­tori: Cojocarii 2 eseuri, 2 tr., l. p., Mărculescu, Gheorghiu, Tă­­nase, Barbu, toţi cite un eseu, respectiv Sîrbu eseu şi l.p., Lu­pa? l.p. Arbitraj fără probleme pentru M. Gavrici. (Geo RA­­EŢCHI). UNIVERSITATEA TIMIŞOARA — POLITEHNICA IAŞI 18—0 (4—0). Desprinderea gazdelor s-a făcut abia după pauză. Terenul de joc a fost greu din cauza ploii. Totuşi, fapt remarcabil, ti­mişorenii au înscris patru în­cercări: Radu (2), Suciu şi Peter (cite una) , a transformat o dată Peter. (Şt. Marton, coresp.). ŞTIINŢA PETROŞANI — R.C. GRIVIŢA ROŞIE 0—3 (0—0). Te­ren greu, joc închis. Au învins la limită oaspeţii printr-o l.p. reuşită de Simion. A arbitrat Al. Lemneanu. (T. Cornea, co­­resp.). RULMENTUL BÎRLAD — DI­NAMO 3—4 (3—0) C.F.R. BRAŞOV — FARUL CONSTANŢA 0—24 (0—7). In clasament: 1. STEAUA 72 p, 2. Dinamo 69 p, 3. Farul 67 p. 4. R.C. Griviţa Roşie 60 p. 5. Şti­inţa Cemin Baia Mare 54 p. 6. Ştiinţa Petroşani 51 p, 7. Uni­versitatea Timişoara 47 p, 8. Po­litehnica Iaşi şi 9. C.S.M. Sibiu ambele cu cîte 46 p, etc. C­AMPIONATE • COMPETIŢII • CAMPIONATE »wuwvu»«"«»“"........... Partide atractive la Galaţi GALA DE VERIFICARE A LOTULUI OLIMPIC DE BOX in campionatul de rugby, etapa a 25-a, TITFAUA CISTIGA LA PAS... DINAMO BUCUREŞTI A CÂŞTIGAT „CUPA ROMÂNIEI­ LA CINĂ MANGALIA, 1 (prin telefon). Timp de trei zile, ci­ au durat întrecerile turneului final al „Cu­pei României“ La oină, stadionul „23 August“ din localitate a cu­noscut o animaţie deosebită. Au fost zile Însorite şi acest fapt a făcut ca spectatorii să guste din plin spectacolul oferit de fru­moasele evoluţii al­e celor mai bune opt echipe de oină, care s-au aflat în lupta pentru cuce­rirea trofeului. Au fost evidente încercările ti­pografilor bucureşteni de a-i de­poseda de „cupă“ pe sportivii di­­namovişti, dar tentativa nu le-a reuşit. Intr-o singură partidă, ju­cătorii Combinatului poligrafic Bucureşti s-au apropiat la dife­renţă de un punct, ceea ce a fost, insă, prea puţin. De altfel, recor­dul formaţiei Dinamo Bucureşti este impresionant, tinerii cinişti am trenaţi de maestrul sportului Gheorghe Vlase (reputatul fost jucător al clubului, acum antre­nor, îşi vede noua carieră răs­plătită cu prima cupă cîştigată de echipă sub bagheta sa) obţinînd 10 victorii din tot atitea partide. Iată numele celor care au obţinut victoria : M. Andruşca, I. Minac, Gh. Chiţu, Al. Bobeica, Fl. Dincă, I. Anghel, I. Ene, T. Sîrbu, I. Fundăţeanu, Tr. Perşenaru, Fl. A­­lexe şi S. Canber. Miniştii de la C.P.B. nu au reu­şit dorit un loc doi, deşi faţă de pretenţiile lor de sportivi care mai mult de un deceniu consecu­tiv au cîştigat atât „cupa“ cît şi cam­pionatul, acesta este un loc modest. Explicaţia este simplă • s-a neglijat întinerirea lotului, fapt care acum îşi spune cuvin­­tul, pentru că oricîtă experienţă ar avea vechii jucători ei nu pot prilini vigoarea tinereţii... In sfirşit, am putut vedea de data aceasta la finala competiţiei şi două echipe noi : Mecaniza­torul Hîrşova şi Liceul de con­­rfcrucţii industriale nr. 6 Cluj-Na­poca. Ele au ocupat ultimele lo­curi în clasament, dar meritul a­­©oclaţdilor sportive respective nu trebuie diminuat, pentru că însuşi faptul de a se fi gîndit la po­pularizarea sportului nostru naţio­nal este mai mult decît lăudabil. Cîteva rezultate din turneul final: Dinamo 16—8 şi 9—6 cu Metalul Tîrgovişte, 21—7 şi 13—12 cu C.P.B. ; C.P.B. 10—9 şi 17—4 cu Tricolorul Baia Mare, 10—4 şi 7—11 cu Metalul. Clasamentul „Cupei „României“: 1. Dinamo Bucureşti 18 p, 2. C.P. Bucureşti 12 p, 3. Metalul Tîrgo­­vişte 10 p, 4. Tricolorul Baia Mare 8 p, 5. Viaţa Nouă Olteni, 6. Avîntul Curcani, 7. Mecaniza­torul Hîrşova, 8. Lie. de con­strucţii ind. 6 Cluj-Napoca. In „Cupa Callatis“, două echipe au ocupat aceeaşi poziţie pe po­dium, meciul care ar fi trebuit să le departajeze înch­iindu-se nede­­cis (15—15), astfel că juriul a ho­tărît ca at­it A.S A. Constanţa, cît şi Viaţă Nouă Olteni să fie de­clarate ocupantele primului loc. Ion CAVRILESCU „U" CLUJ-NAPOCA ŞI FLACĂRA ROŞIE (LA FEMININ), C.S.U. GALAŢI ŞI RAPID (LA MASCULIN) CALIFICATE IN DIVIZIA A DE VOLEI La TG. MUREŞ, în turneul fe­minin pentru calificarea in Di­vizia A de volei, sîmbătă s-au înregistrat următoarele rezultate : „U“ Cluj-Napoca — Prahova Plo­ieşti 3—0. Flacăra Roşie Bucu­reşti — Voinţa Bucureşti 3—0, Corvinul Dacia Deva — C.S.­f. Si­biu 3—2. Duminică, In ultima zi de concurs : Flacăra Roşie Buc. — Prahova Ploieşti 3—0 (5, 6, 11), Voinţa Buc. — Corvinul Dacia Deva 3—2 (—12, —13, 5, 4, 11) şi „U“ Cluj-Napoca — C.S.M. Sibiu 3—2 (1, 14, —13, —7, 11). S-au calificat pentru Divizia A echipe­le „la Cluj-Napoca şi Flacăra Roşie Bucureşti, care au acumu­lat 10 şi, respectiv, 9 puncte. Pe locurile următoare s-au situat Voinţa Bucureşti (8 p), Corvinul Dacia Deva (7 p), C.S.M. Liberta­tea Sibiu (6 p) şi Prahova Plo­ieşti (5 p) De-a lungul Întregului turneu, clujencele au avut o comportare constantă, dovedind o bună pre­gătire fizică şi posedarea unor procedee tehnice din locul mo­dern. Flacăra Roşie, cea mai tânără echipă a turneului, a ju­cat la început cu oarecare nesi­guranţă, apoi a acţionat bine, atarind variat şi apărîndu-se eficace. (I. PĂUŞ-coresp.) La DEVA, în jocurile de sîm­­bătă (turneul masculin) s-au în­registrat rezultatele : „U” Cluj-Napoca — C.S.U. Galaţi 1—3, Ra­pid Bucureşti — I.C.IM­­. Braşov 1—3, Dinamo Brăila — C.S.U. A­­lumina Oradea 2—3. In ultima zi a turneului : I.C.LM. Braşov — Dinamo Brăila 2—3 (—10, 9, 11, —12, —13); C.S.U. Galaţi — C.S.U. Alumina 3—1 (—13, 13, 13, 10) — joc frumos, cîştigat uşor de gă­­lăţeni ; Ţie (Galaţi) şi Enescu (O­­radea) au fost eliminaţi din joc pentru nesportivitate. Ultimul joc: Rapid — „U“ Cluj-Napoca 3—0 (8, 8, S) — un joc de slabă fac­tură tehnică, in care rapidiştii au dominat. S-au calificat pentru Divizia A. C.S.U. Galaţi şi Rapid Bucureşti. Pe locurile următoare s-au cla­sat echipele Dinamo Brăila, C.S.U. Alumina Oradea, I.C.I.M. Braşov şi „U« Cluj-Napoca. pl. JURA-coresp.­ C.M. DE POPICE DE (Lormire din pap­­) — împliniţi in preziua cam­pionatelor mondiale) : „Pistele, popicele şi bilele au fost de o calitate superioară, triindu-i pe concurenţi după valoarea lor şi pregătirile efectuate. Eu nu pot spune că sunt mai bun decit fostul campion al lumii, Iosif Tismănar, cu care acum am schimbat medaliile cucerite cu doi ani în urmă la Lucer­na. Tismănar a jucat foarte bine, cu toate că in finalul celor trei probe a scăzut pu­fin din ritmul cu care joacă de obicei. Mi-am zis că dacă am să pot menţine, pină la ul­timele 50 de bile, fragilul a­­vans de 5 puncte, cu care-l conduceam înaintea turneului final, am să ciştig, intrecind această adevărată „maşină“ de lovituri, prietenul şi adversa­rul meu in sport Iosif Tismă­nar“. OSKAR ROSSI (Italia), ar­bitru principal : „De multi ani nu am mai condus întreceri atit de valoroase şi viu dispu­tate, care au solicitat la ma­ximum şi corpul de oficiali. Cu acest prilej, vreau să-i fe­licit, alături de medaliaţi, şi pe cei 20 de arbitri secunzi din România care au fost o­­biectivi şi competent­i". MARGARETA CATINEA­­NU, campioană mondială : „Sunt cu atit mai fericită cu cit in aşteptarea competiţiei mondiale, in viata mea s-a produs un eveniment fericit — am dat viată unui băieţel, la începutul anului trecut. Cu toate că la sfirşitul lui 1979 am suferit o intervenţie chi­rurgicală, ceea ce m-a finut departe de sală mult timp, am reuşit să refac handicapul de antrenament şi să fiu în ple­nitudinea forţelor la campio­natele mondiale. A fost o fi­nală grea, dar am cîştigat da­torită intensei munci de pre­gătire şi a publicului care, pur şi simplu, mi-a dat aripi in momentele dificile". KARL HANF (R.F.G.), an­trenor federal : „Pentru mine, nivelul ridicat al acestor cam­pionate mondiale a constituit o adevărată surpriză. Nu mă aşteptam ca echipele favorite şi cele din plutonul secund să fi progresat atit de mult. In general, au învins sportivii care au avut nervii mai tari şi din acest punct de vedere reprezentanţii României au conjugat tehnica cu calmul, ca rezultat al bunei lor pregătiri. Organizarea a fost fără cusur, la fel şi arbitrajele". OSKAR SAGA (Cehoslova­cia), locţiitor al arbitrului prin­cipal . ..Am urmărit toate e­­dițiile de pină acum ale cam­pionatelor mondiale, dar n-am asistat la o competiţie atit de valoroasă cum a fost cea de acum din România. Conform aşteptărilor, popicarii români au fost la înălţime, compor­­tindu-se pe măsura renumelui de care se bucură pe plan in­ternaţional". LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 1 IUNIE 1980 I. Strungul — Corvinul 1 II. F.C. Bihor — Gloria 1 III. Minerul Anina —U.T.A. 1 IV. Min. Cav.—F.C.M. Reşița 1 V. Gaz metan — Rapid Buc. 1 VI. Mecanică fină—Petrolul 1 VII. Pandurii—Metalul Buc. I VIII. Un. Focșani—Viitorul Vs. 1 IX. Cesena — Como 1 X. Sambenedet.—Lanerossi 2 XI. Bari — Palermo X XII. Atalanta — Sampdoria X XIII. Verona — Spăl Ferrara 2 I FOND TOTAL DE CIȘTI­­I­GURI : 495.673 LEI. POLITEHNICA TIMIŞOARA A CUCERIT „CUPA ROMÂNIEI“ !Urmare din na­o­s! însemnînd, în acelaşi timp cu reintrarea în posesia Cupei — după 22 de anii — şi dreptul de participare in prestigioasa competiţie europeană .Cupa cupelor“. Ar fi reuşit ieri Politehnica să învingă dacă Steaua n-ar fi rămas din min. 28 (cînd M. Răducanu a fost eliminat pen­tru gest nesportiv — lovirea lui Manca cu pumnul) cu un om mai puţin in teren? Puţin probabil, dar nu imposibil..­Cert este că, din acel minut 28 şi pină la finele meciului, misiunea timişorenilor a fost mult mai uşoară. Meritul lor este însă acela că, păstrîn­­du-şi singele rece în faţa ma­relui avantaj cu care s-au tre­zit ei au manevrat balonul (cu o uşurinţă crescindă, pe măsu­ră ce adversarul îşi măcina forţele) îndeosebi pe lăţimile cîmpului de joc, spre zonele neutre, propice temporizării. Şi totuşi, mult s-a temut Po­litehnica In această finală, chiar şi in condiţiile de supe­rioritate numerică, atît după punctul lui Vişan din min. 43, cît şi după golul victoriei rea­lizat de Păltinişan în min. 96! Şi pe bună dreptate, întru­­cît — exceptind partea a doua a greşit, retrăgîndu-se cu tot efectivul In jumătatea proprie și lăsîndu-1 izolat, intre trei adversari, pe A. Ionescu) — Steaua (într-o exemplară voin­­tă a colectivului de a surmon­­ta greul handicap cauzat de un singur jucător) a amenin­ţat, in repetate rînduri, poarta lui Suciu, fiind foarte aproape de gol în momente-cheie ale partidei. A. lonescu In min. 85, Vigu în min. 90, Sameş şi, in sfirşit, Zahiu în minutele 116 şi, respectiv, 118. Aceasta a fost — în mare — istoria celei de a 42-a finale­ Pe Politehnica Timişoara, aplaudată de un întreg stadion la turul ei de onoare, o aş­teaptă, cum spuneam, „Cupa cupelor“, iar pe Steaua (re­amintim: ocupanta locului 2, la sfirşitul întrecerii, in Divi­zia A), Cupa U.E.F.A. Credem că gestul necugetat al lui Marcel Răducanu, deter­minant în infrîngerea formaţi­ei sale (o repetare a unei ati­tudini, de asemenea costisitoa­re, aceea a lui Tudorel Stoica, astă toamnă, in partida revan­şă cu F.C. Nantes, in „Cupa cupelor“), va fi analizat cu simţ de răspundere de întreg colectivul formaţiei Steaua, ju­cători, antrenori şi conducători. Prea se uită repede faptele reprobabile, deşi consecinţele lor sunt adesea ireparabile... a primei reprize­­cînd Steaua FILMUL MECIULUI Partida a început destul de echilibrat, dar, în minutul 9, cu un şut puternic de la 30 de metri, Dumitru l-a pus la grea încercare pe portarul Suciu. Totuşi, acţiunile de poartă erau rare, echipele studiindu-se prea mult. Abia in minutul 20, la o lovitură liberă, lateral stingă, de la 20 m, Dumitru a trimis excelent, dar A. Ionescu a ra­tat intercepţia. In minutul 25 Steaua a deschis scorul , Du­mitru a trimis o pasă lungă, Răducanu a ţîşnit de lingă Na­du şi a trimis cu capul spre colţul lung , portarul nu a pu­tut reţine şi STOICA a înscris din apropiere. Se părea că Steaua va obţine o victorie fa­cilă. Dar in mim. 28 s-a petre­cut un lucru neaşteptat : la o altercaţie cu Manea, M. Rădu­canu l-a lovit pe timişorean fără balon şi a fost eliminat (i se cuvenea şi lui Manea un cartonaş galben). In min. 32 a înscris Politehnica, dar in faza precedentă Iordache fusese fa­ultat de Cotee, ca peste un mi­nut Dumiitru să scoată o minse de gol din piciorul lui Anghel, cînd Politehnica se afla in o­­fensivă. Şi dominarea timişore­nilor avea să se concretizeze în min. 43, cînd, la o acţiune pre­lungită, fundaşul VIŞAN, a­­juns in atac, a înscris de la 14 m. La reluare, neaşteptat, Steaua a început foarte bine, domi­­nîndu-şi partenera cu autori­tate. In min. 56 (moment psi­hologic) La cornerul executat de Aelenei, Sameş a plutit în ca­reu şi cu o lovitură excelentă de cap a trimis balonul spre gol, dar acesta a întilnit bara transversală. Peste două mi­nute, Dumitru a avut o bună situaţie, insă insuficientele re­surse fizice nu i-au permis să profite de ea. „Ieșită din corzi“, Politehnica a trecut in terenul adversarilor, dar n-a putut în­scrie pentru că in min. 62 și 78 Nedelcu a ratat intercepţia balonului In situaţii extrem de favorabile. Sleită de forţe. Steaua are, totuşi, două bune situaţii, dar Dumitru (min. 79) trimite prin faţa porţii, iar Za­hiu (min. 81) şutează în Suciu. în min. 85 Înscrie Steaua, prin Adrian Ionescu, dar arbitrul a­­cordă fault la portar nevalidînd astfel un gol valabil după pă­rerea noastră. Meciul se putea termina In mim. 90. Insă Vigu, pătruns In careu, a șutat pe lingă poarta goală. Au urmat prelungirile. Cînd eram tentați să spunem că „Poli“ e mai proaspătă, Dom­­brovschi (min. 92) n-a avut pu­terea să înscrie de la 3 m. A salvat-o însă un fundaş. Min. 95 , corner la poarta Stelei , a venit un atac şi PALTINIŞAN care, nemarcat, s-a înălţat şi, cu o lovitură de cap, a înscris golul victoriei. Pină la finalul meciului am mai consemnat trei momente : în min. 104, mingea şutată de la distanţă de Şerbănoiu, a „muşcat“ ba­ra transversală , min. 116, tot la un corner, Sameş a trimis, cu capul, jos la colţ, dar porta­rul a reţinut , pentru ca un min. 118 Zahiu să trimită un şut puternic pe lingă poartă. Arbitrul N. Rainea a condus sub aşteptări formaţiile : POLITEHNICA : Suciu — Nadu, Păltinişan, Şerbănoiu, Vişan — Manca, Dombrovschi, T. Nicolae (min. 61 Nucă) — Anghel, Nedelcu (min. 91 Roş­ea), Cotec. STEAUA : Iordache — An­­ghelini, Fl. Marin, Someş, Vi­gu — Stoica (min. 75 Niţu), Iordanescu (min. 65 Zahiu), Dumitru, Aelenei — Răducanu, Ad. Ionescu, Constantin ALEXE FOLI. TIMIŞOARA - STEAUA 2-1 (1-1, 1-1, 2-1) In fin­ala campionatului republican de juniori wnmmimma—a—a—m——^^^^ DINAMO BUCUREȘTI-CORVINE HUNEDOARA 3-2 (0-2) A fost una dintre cele mai fru­moasă finale disputate In ultimii zece ani. Partidă cu ritm alert, cu multe faze desfăşurate La cele două porţi, cu cinci goluri spec­taculoase, cu o răsturnare de scor pe care, în min. 55, nimeni n-o mai putea prevedea. Formaţia hu­­nedo­reană, pregătită de Dumitru Pătraşcu, unul dintre cei mai har­nici descoperitori de talente din fotbalul nostru, s-a instalat din start La crima Jocului, a atacat cu aplomb, îndeosebi prin masi­vul Ormenişan, foarte subtilul Gabor, dar şi prin infiltrările ra­pide şi derutante ale fundaşului lateral stânga Rednic. In min. 9, Ormenişan a ratat prima mare ocazie a partidei. L-au imitat, după aceea, Rednic (anin. 16) şi Colesniuc (min. 24). Şi după alte două minute, în mod firesc, ca urmare a evoluţiei mai bune, Corvinul a reuşit să deschidă scorul . Rednic a avansat pînă la linia de centru, l-a văzut demar­­cat pe dreapta, pe Moldovan, i-a pasat in diagonală, de la acesta mingea a ajuns rapid la TIRNO­­VEANUTU care, calm, din centrul careului, a săltat balonul peste Tămaş . 1—C. GABOR (min. 33) şi Ormenişan (min. 34) au irosit, în continuare, ocazii rarisime, dar primul se va revanşa, de­oarece, în min. 35, va executa im­pecabil o lovitură liberă de la 20 m, catapultînd balonul la „vin­ciul“ barelor porţii lui Tămaş : 20 0 pentru hunedoreni. După pauză, tot Juniorii Corvi­­nului s-au aflat mai aproape de gol. In minutele 50 şi 54 tabela ar fi putut arăta 3—0 şi chiar 4—0, dar Ormenişan, Gabor, Red­nic, Colesniuc şi Tîrnoveanu au tratat cu uşurinţă faze care se puteau Încheia cu goluri. Şi a ve­nit, apoi, min. 57, cînd M. BA­DEA, deschis foarte bine de Tu­dorel Petre, a preluat în viteză şi a înscris plasat pe Ungă por­tarul Rus . 2—1. Un simplu „foc de paie“ al Juniorilor dinamovişti? Nicidecum, pentru că, etatind o mare ambiţie şi o dăruire exem­plară, jucătorii antrenaţi de Con­stantin Frăţilă au reuşit, in min. 62, şi golul egalizator prin BA­LAUR. La o lovitură executata de acelaşi „spiriduş* Tudorel Petre : 2—2. Resimţind şocul, Corvinul n-a mai avut forţa necesară în­scrierii golului victoriei, cu toate că, în min. 74, Gabor s-a aflat într-o bună situaţie. A urmat în final şi­- lovitura de graţie, pe care a dat-o tot coautorul celor­lalte două goluri dinamoviste , la un corner executat de Mitracu, şi după trei şuturi consecutive expediate spre poarta lui Rus, TUDOR­EL PETRE­­ a reuşit să în­scrie plasat golul titlului de cami­­pioană. Era minutul 79. Arbitrul M. Salo­mir (Cluj-Napo­ca) a condus foarte bine urmă­toarele formaţii : DINAMO — Tămaş — Toacă, Balaur, Popic (min. 72 Ivanov), Frîncu — M. Badea, Cojocaru­, C. Badea (min. 41 Ivan) Cioca­­nete (min. 41 T. Petre), Niculcțoiu, D. Zamfir. CORVINUL: Rus — Ra­­duly, Mechenici, Nacu, Rednic — Colesniuc, Moldovan, Toderean (min. 72 Harabagiu) — Timovea­­nu, Ormenișan, Gabor, Laurentiu DUMITRESCU VIAŢA NEŞTIUTĂ A FINALEI .....Poli" se îndreaptă prima spre arenă. Toată lumea e ve­selă „N-avem ce pierde !" zice Păltinişan. ..Avem de apărat tradiţia din '58, cinci după ce a fost surclasată de Progresul cu 7—0, la Bucureşti. Ştiinţa Timişoara a cîştigat cu 1—0 in finala Cupei. Steaua ne-a zdrobit acum o lună cu 7-1, aici, la Bucureşti. Trebuie să revanşăm acest eşec !“ mărtu­riseşte Anghel. Cînd se află că juniorii lui Dinamo au cîş­tigat finala cu Corvinul, Şer­bănoiu replică sec: „înseamnă că astăzi e ziua echipelor cu şansa a doua !“. Antrenorul Ion V. Ionescu e grav ca în­totdeauna : „Steaua are prima şansă. Ştiu asta. Şansa noas­tră e că nu avem... şansa Ste­lei, şi deci nu avem decit de cîştigat, azi. De pierdut, ni­mic !". Apare şi Steaua in gu­ra tunelului. Bucureştenii par, paradoxal, mai marcaţi de a­­propierea finalei. Tribuna scandează „Cupa, cupa !“. Steaua intră în teren cu acest gînd. A 14-a cupă ...Meciul. Alegem banca e­­chipei cu „şansa a doua“, ban­ca lui „Poli“. Antrenorul timi­șorean e foarte agitat. Strigă într-una. Dincolo, îl vedem pe Gh. Constantin liniștit. Steaua atacă, domină. Ion V. Ionescu conduce parcă un joc de şah prin teleghidare. Anticipează mai toate mişcările adversaru­lui şi indică soluţii. Cît vor fi ele respectate ? Vine minutul 25. Suciu nu-i sigur, apărăto­rii rămîn spectatori şi Stoica Înscrie........Nu-i nimic, nu ce­dăm !“ replică, vizibil mîhnit, „timonierul" timişorean. Peste trei minute, M. Răducanu îşi loveşte adversarul şi Nicolae Rainea îl elimină pe stelist fără ezitare. Gh. Constantin le cere jucătorilor săi să „strin­gs“ in apărare. Unii nu-1 aud, alţii nu-i respectă indicaţia şi egalează Vişan. E 1—1, e pau­ză !... In drum spre cabine, Vişan mărturiseşte : „N-am înscris un gol in cele 298 de meciuri cit am jucat in Divi­zia A. Ăsta de azi, pe care­ il aştept de 11 ani, sper să răz­bune toate ratările mele !". Gh. Constantin e abătut : „In­­trebati-l şi acum pe M. Rădu­canu dacă cunoaşte regula­mentul !“... Repriza secundă începe cu intenţii ofensive din partea bănăţenilor. „Trebuie să atacăm, nu ne mai intilnim cu o asemenea şansă !“ strigă, ră­guşit, Ion V. Ionescu. ...Prelungirile. „Poli" atacă. E chemat Păltinişan în faţă. Masivul fundaş se înalţă şi în­scrie. E minutul 96, e 2—1. Se încheie finala. Grupul timişo­rean „explodează“, ca şi mica galerie venită de pe Bega. E­­chipele sunt in faţa tribunei 1, la festivitatea de premiere. Gh. Constantin il felicită, ca­valereşte, pe Ion V. Ionescu. Cu învinşii, dialogurile se lea­gă greu, de regulă, dar „pro­fesorul“ a fost întotdeauna un bărbat adevărat, un om lucid: „Am pierdut o finală ca și ciştigată pentru că : 1. Am ră­mas in 10 oameni, prin gestul necugetat al lui M. Răducanu; 2. oboseala și-a spus cuvintul, după meciul pe terenul greu, de duminică, la Craiova, după semifinala de mare tensiune de la Piteşti ; 3. cîţiva jucă­tori din echipa mea au evoluat modest, uitind că de mult in fotbal nu mai contează nu­mele, ci aportul in teren“. Du­mitru, căpitanul învinşilor, e laconic : „Asta-i Steaua ! Ciş­­tigă derby-uri cu Craiova şi pierde cu „Poli“ ! Fără Rădu­canu, n-a mai avut cine să înscrie ! Felicitări învingăto­rilor !“, învingătorii fac turul de onoare, cu cupa in braţe. „Nu credeam că vom ciştiga această finală­, dar, în subcon­ştient, îi simţeam pe toţi ho­­tăriţi să dea o mare lovitură!" zice Dembrovschi. „Cînd a ieşit Răducanu, am fost sigur că noi vom juca in „Cupa cu­pelor !“, mărturiseşte căpitanul studenţilor, Dan Păltinişan. ...O echipă veselă, alta tris­tă ! Manea îşi conduce spre ieşire mama, venită de la Tom­natic să-l vadă. Bătrîna aproa­pe că plînge de bucurie. Doi „stelişti“ o duc de braţe pe M. Răducanu. Acesta plînge, merge greu, ca un boxer care nu-și revine dintr-un k.o. „Cupa României", la cea de a 42-a finală, a înregistrat încă un k.o. !... Mircea M. IONESCU în turneul echipelor de tineret trc la Toulon FRANŢA - ROMÂNIA 2-0 (1-0) Echipa de tineret a României a debutat în cadrul turneului in­ternaţional de la Toulon (Fran­ţa) intilnind sîmbătă, în noctur­nă, în cadrul seriei A, echipa ţării gazdă. Echipa Franţei a cîştigat cu 2-0 (1-0), prin punc­tele marcate de Buscher (min. 27) şi Touré (min. 51). Antreno­rul C. Drăguşin ne-a comunicat telefonic, că jucătorii noştri,­­ ciuda cîtorva faze ofensive de­fect irosite însă de Geolgău, Ra­­lea şi Terheş, şi a unei bune prestaţii tehnice, au evoluat to­tuşi, mai slab decît în întîlnirile internaţionale anterioare. De re­marcat că, pe parcursul între­gului turneu (fără a pune în gardă prealabilă), regulamentul jocului, suferă, experi­men­tal, două modificări : loviturile de aur se bat cu piciorul, iar un cartonaş galben se penalizează cu eliminarea din joc pe timp de 5 minute (ceea ce a păţit şi Andrecuţi, între minutele 26 şi 31, cînd echipa noastră a şi pri­mit primul gol). Formaţia noastră : Boîdici — Andrecuţi (min. 55 Vlad), C. So­lomon, Fl. Pop, Mincu (min. 60 Badea) — Mureşan, Geolgău, Bozeşan — Ralea, Terheş, Cio­­banu. Alte rezultate: seria A: U.R.S.S. Mexic 1-0; seria B: Cehoslova­cia — Olanda 1—0 și Brazilia — R.P. Chineză 8—0. Următorul meci al reprezenta­tivei noastre , astăzi, la ora 20,45 (ora Bucureştiului), in com­pania echipei U.R.S.S. Golul care aduce dinamoviştilor titlul de campioni republicani de juniori Foto : Dragos NEAGU SERIA 1 F.C. CONSTANŢA - I.C.I.M. BRAŞOV 3-1 (1-0) CONSTANŢA, 1 (prin telefon). Cînd I. MOLDOVAN a deschis scorul (min. 11), după ce echipa sa ratase în min. 7 şi 10, se părea că jocul va avea un singur sens şi că I.C.I.M. nu va crea mari probleme. Braşovenii s-au mobi­lizat însă şi, în min. 27 şi 31, extrema s. Sişcu — pe contra­atac — a trecut de puţin pe lingă egalare. Jocul este specta­culos şi alert chiar, în min. 37, Buduru (marele rateur al echi­pei, vezi şi situaţiile din min. 47, 55 şi 73) nu reuşeşte să ma­joreze avantajul. Repriza a doua va avea şi mai multe suspansuri, mai ales după ce acelaşi I. MOLDOVAN (min. 54) măreşte avantajul gazdelor, I.C.I.M. reduce din handicap, în min. 81, prin CIMPEAN şi — alerg­în­d după egalare, pe care ar fi meritat-o — va rata, din lipsă de luciditate, prin Dan, in min. 84 şi 87, două mari situaţii de gol. Ultimul gol al partidei l-a înscris PETCU (min. 90). A arbitrat bine N. Georgescu (Bucureşti). F.C. CONSTANŢA: Lascu — Mustafa, Nistor, Petcu, Turcu (min. 66 Bădilaş) — Purcărea, Antonescu, I. Moldovan — Ignat, Tararache (min. 46 Mănăilă), Buduru. I.C.I.M. BRAŞOV: Cos­­ma — Neagu, Mitu, Lupuţan, Lie — Cimpean, Ghileanu, Adami —­s. Şişcă (min. 60 N. Şişcă), Albotă (min. 35 Bălan), Dan. Stelian TRANDAFIRESCU TRACTORUL BRAŞOV - MUS­CELUL CIMPULUNG 3-1 (3-0) BRAŞOV, 1 (prin telefon).­­ Prima jumătate de oră a scos în evidenţă lipsa unui registru tactic al gazdelor, care n-au izbutit să depăşească marcajul strict al de­fensivei muscelene. Cursul liniştit al partidei (n-am avut ocazia să notăm vreo acţiune periculoasă) a fost întrerupt in min. 32, cînd Tractorul a deschis scorul prin N. MOLDOVAN, lăsat uber la o lovitură de colţ. în trei minute (mim. 37—40), gazdele îşi măresc avantajul prin cele două goluri ale lui HLNTEA, prima dată la o neînţelegere dintre Popa şi Păun, iar a doua oară din penalty. Surprinzător, dar repriza secun­dă a aparţinut aproape în între­gime jucătorilor din Cîmpulung Muscel, care, după ce au înscris, în min. 52, prin MIUŢU (la o gravă greşeală a portarului Cu­­tean), s-au angajat într-o insis­tentă cursă de refacere a handi­capului, fără eficienţă însă, acţiu­nile lor , ofensive fiind haotice, lipsite de consistenţă. Arbitrul C. Bărbulescu (Bucu­reşti) a condus foarte bine for­maţiile : TRACTORUL : Cutean — Paşca, Dumitru, Dobre (min. 17 God­ja), Oancea — Aldea (min. 75 Nechita), E. Moldovan, N. Mol­dovan — Marcaş, Hint­ea, Sima. MUSCELUL : Popa — Vlase, Miu­­ţu, Păun, Bădescu — Badea, Lungearsu, Postboacă (min. 67 Pre­­doi), Bere­voian­u — Dobrescu, Gorgoi, Adrian VASILESCU VIITORUL GHEORGHENI — MINERUL GURA HUMORULUI 1—1 (0—0). Au Înscris : Bavall (min. 68) pentru Viitorul, Cose­­reanu (min. 67) pentru Mine­rul. F.C. BRAILA — PORTUL CONS­TANTA 1—0 (0—0). Unicul gol a fost realizat de Bezman (min. 51).C.S.M. SUCEAVA — PROGRE­SUL BRAILA 1—0 (0—0). A În­scris : Căldărus (min. 77). UNIREA FOCSANI — VIITORUL VASLUI 1—0 (1—0). Autorul go­lurilor : Alexandru (min. 20. 73 Si 78). ENERGIA GH. GHEORGHIU­­DEJ — C.S. BOTOSANI 5—0 (2—0). Au înscris : Petcu (min. 38), Bo­­isteanu (min. 45), Tomiţă (min. 51, autogol), Gradinaru (min. 60) Si Gruber (min. 64). N­IT­RAM O­NIA FAGARAS — CIMENTUL MEDGIDIA 3—1 (1—0). Au marcat : Comşa (min. 10), Arm­ean (min. 62), Ciutac (min. 79, din 11 m), respectiv Mar­­dare (min. 74). Meciul F.C.M. BRAŞOV — DELTA TULCEA 2—0 s-a disputat In ziua de 15 mai. Relatări de la I. Malnaşi, N. Costin, I. Mindrescu, V. Mano­­liu, Gh­. Grunzu si Tr. Lancea. 1. F.C.M. BRASOV 30 21 6 3 60-12 48 2. F.C. Constanta 30 17 3 10 57-32 37 3. C.S. Botosani 30 15 2 13 44-35 32 4. Delta Tulcea 30 14 4 12 42-39 32 5. Unirea Focsani 30 14 3 13 50-37 31 6. Viitorul Vaslui 30 13 5 12 44-37 31 7. C.S.M. Suceava 30 13 5 12 38-36 31 8. Minerul G.H. 30 13 5 12 27-41 31 9. F.C. Brăila 30 12 6 12 42-42 30 10. Nitramonia Fg. 30 14 2 14 33—43 30 11. Tractorul Brașov 30 11 7 12 38—38 29 12. Viitorul GH. 30 11 7 12 38-44 29 13. Progresul Br. 30 12 4 14 33-41 23 14 Cimentul Mdg. 30 13 2 15 40-53 28 15. I.C.I.M. Brașov 30 9 8 13 44-41 26 16. Muscelul 30 10 6 14 33—43 26 17 Energia 30 10 4 16 31—49 24 18­ Portul C-ţa 30 6 5 19 22-58 17 ETAPA VIITOARE (duminică 8 iunie): Portul Constanţa — C­S Botoşani (1—2), Unirea Focşani — F.C.M. Braşov (0—2), F.C Brăila — Viitorul Gh­eor­­gheni (0—1), Minerul Gura Hu­morului — Tractorul Braşov (0—2), Nitramonia Făgăraş — C.S.M. Suceava (1—0), Cimentul Medgidia — Viitorul Vaslui (2—6), I.C.I.M. Braşov — Progresul Brăila (0—2), Delta Tulcea — F.C. Constanţa (0—5), Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Muscelul Cîmpulung (0—1). MECANICA FINA BUCUREŞTI - PETROLUL PLOIEŞTI 1-0 (0-0) In primele 45 de minute, Mecanică fină a creat multe a­­tacuri la poarta adversă, dar îna­intaşii (Puchea — min. 16, Tur­­batu - min. 35, S. Popa — min. 37) au greşit ţinta sau portarul Jipa a intervenit cu succes. După pauză, ploieştenii au renunţat la defensivă şi astfel jocul s-a echi­librat, însă şi spiritele s-au mai „încălzit“, arbitrul acordînd car­tonaşe galbene lui Năstase, C. Popa şi Stanciu pentru a-i tem­pera. După ce Petre Dumitru (min. 46) şi Toporan (min. 65) au fost la un pas de a deschide scorul, în min. 71 s-a marcat unicul gol al partidei. Portarul Jipa a degajat greşit, în spatele lui Puchea, fundaşii Petrolului nu şi-au „păzit“ adversarii şi PETRE DUMITRU a interceptat balonul, pe care l-a trimis în poartă. Arbitrul Gh­­ispaş (Constanţa) a condus foarte bine. MECANICA FINA : I. Popa - Cocuz, Fanţă, Stănculescu, Năs­tase — Feschiu, S. Popa, Turba­­tu — Puchea, Petre Dumitru, Hegheduş (min. 49 Popescu, min. 51 Catrina). PETROLUL : Jipa — Cojocaru, Sotir, Butufei, R. Mu­reşan — Decu Crîngaşu, Stanciu, Angelescu (min. 53 Cismaru) — Simaciu, C. Popa, Toporan (min. 76 Pisău). P. VINTILA GAZ METAN MEDIAŞ - RAPID BUCUREŞTI 2-1 (1-0) MEDIAŞ: 1 (prin telefon). — Jocul s-a legat greu, abundînd greşelile de­ tehnică. Echipa gazdă se regăsesc însă mai repede. Ea atacă mai mult şi în min. 38 MO­­RARU înscrie cu capul, fructifi­­cind o centrare a lui Ţiglariu, după ce, cu un minut înainte, rapidistul Ion Ion, venit din spa­te, fusese fluierat pe nedrept în ofsaid la semnalizarea eronată a tuşierului C. Braun. După pauză, rapidiştii încep să-şi arate „colţii“. Mateescu (min. 47) şi Manea (min. 55) amină egalarea pină în min. 60, cînd acelaşi Manca șu­tează de la 30 de metri printr-o pădure de picioare, iar GROSU deviază un gol. Bar­tales ra­tează în min. 74, poate golul victoriei, mingea trimisă de el spre poarta goală lovindu-se de rădăcina barei. Și în loc de 1— 2, un minut mai tîrziu va fi 2— 1, prin golul înscris tot de MORARU, din pasa lui Boaru, la executarea unei lovituri libere Indirecte de la 16 m. Rapid mai are, totuşi, şansa egalului, pe care o ratează Grosu (min. 60). Arbitrul Dr. Teodorescu (Tîrgo­­vişte) a condus bine următoarele formaţii : GAZ METAN : Tu­linschi — Potor, Cos­tin, Boaru, Lazăr — Szakacs, Dulău, Moraru — R. Ion­iţă, Ţiglariu, Czika. RA­PID : I. Ioniţă — Puriţ, Pirvu, Petcu, Ad. Dumitru — Mateescu (imin. 62 Paraschiv), Ion Ion, Su­­mulanschi — Cojocaru (man. 46 Grosu), Manea, Bartalas. Mircea TUDORAN PANDURII TG. JIU — ME­TALUL BUCUREŞTI S—1 (1—0). Autorii golurilor : Pisariuc (min. 7), Rădoi (min. 50), Zincă (min. *8), respectiv Cântul (min. 52). CHIMICA TIRNAVENI — AU­TOBUZUL BUCUREȘTI 3—2(1—2). Au marcat : Ogreanu (min. 30), Stoica (min. 65), Bâlu (min. 83), respectiv Ene (min. 14), Ciornoa­­ra (min. 20). PROGRESUL VULCAN BUCU­REȘTI — RULMENTUL ALE­XANDRIA 1—1 (0—1). Au înscris: Marica (min. 84, din 11 m) pen­tru Progresul Vulcan. Ciugarin (min. 1, autogol) pentru Rul­mentul. CARPAŢI MIRSA — FLACARA MORENI 1—2 (0—1). Autorii go­lurilor : Vaida (min. 79), res­pectiv Porzache (min. 35), Stân­­cescu (min. 75), CHIMIA TR. MĂGURELE — METALUL PLOPENI 0—0. F.C.M. GIURGIU — ȘOIMU SIBIU 1—0 (0—0). Unicul gol a fost realizat de M. Preda (min. 78). LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI —* ENERGIA SLATINA 0—2 (0—1). Au marcat : Vladuţ (min. 15) şi Asaftei (min. 47 din 0­E). Relatări de la P. Cristea, L Ducan, D. Brănoiu, M. Verzescu, D. Gruia, Tr. Barbălală și N. Ștefan. 1. RAPID. Buc 29 16 3 10 49-30 35 2. Progr. Vulcan 29 1­3 8 8 46-34 34 3. Petrolul Pt. 29 15 3 11 44-31 33 4. Metalul Buc. 30 15 3 12 42-33 33 5. Met. Plopeni 30 14 5 11 39-30 33 6. Poiana Cimp. 30 16 0 14 42-37 32 7. Rulmentul Alex. 29 13 5 11 37-28 31 8. Autobuzul Buc. 30 11 8 11 55—41 30 9. Gaz metan 29 13 4 12 44-41 30 10. Pand. Tg. Jiu 30 13 4 13 43-54 30 11. Mecanica fină 30 10 9 11 37—37 29 12. Șoimii Sibiu 29 13 3 13 28-40 29 13. Energia Slatina 29 12 5 12 32-44 29 14. Chimica Tm­. 29 12 4 13 45-40 28 15. Flacăra Moreni 29 1­2 3 14 38—45 27 16. Chimia Tr. M 30 9 7 1 4 34-45 25 17. Carpaţi Mirşo 30 12 1 17 34-53 25 18. F.C.M. Giurgiu 29 6 5 18 23-49 17 ETAPA VIITOARE (miercuri 4 iunie): Petrolul Ploieşti — Chi­mica Tîrnăveni (0—3), Poiana Cîmpina — Luceafărul Bucureşti (4—3), Flacăra Moreni — Pandu­rii Tg. Jiu (0—1), Metalul Plo­peni — Progresul Vulcan Bucu­reşti (0—2), Rapid Bucureşti — Chimia Tr. Măgurele (1—0), Rul­mentul Alexandria — Gaz me­tan Mediaş (0—0), Autobuzul Bucureşti — F.C­­. Giurgiu (0—1), Energia Slatina — Carpaţi Mîrşa (0—2), Şoimii Sibiu — Meconică fină Bucureşti (1—0). Metalul Bucureşti stă. SERIA A Ill-a INDUSTRIA SIRMEI CIMPIA TURZII - SOMEȘUL SATU MARE 2-1 (1-0) CIMPIA TURZIi, 1 (prin tele­fon) Cele două combatan­te s-au angajat într-o luptă acerbă, fără menajamente, pentru victorie și spre lauda lor, într-un adevărat spirit de fair-play, fără a fi necesar a se acorda nici un cartonaș galben. Gazdele (sur­clasate in etapa trecută, cu su­părătorul 7—­ La Hunedoara), au dorit cu ardoare victoria de­­a se reabilita în fata propriilor suporteri. Succesul lor s-a con­turat greu, dar meritat, artizanii acesteia fiind fundașul Voronea­­nu (cel mai bun de pe teren) şi înaintaşul VESA — autorul celor două goluri înscrise in min. 30 şi 83. Pentru sătmăreni, care au lăsat o frumoasă impresie, prin jocul deschis practicat, a marcat BORZ (min. 55). A arbitrat foarte bine Ilie Ro­­şoga (Bucureşti). INDUSTRIA SIRMEI : Moraru — Oltean, Ionuţ, Voroneanu, Duşa — Moldovan, Mureşan, Bichescu (min. 46 Kaszás) — Coloji (min. 62 Mihăşan), Raidu, Vesa, SOME­ŞUL , Szabó — Bencze, Pataki, Babolea, Merkel — Cardos, Ghe­­rine, Mar­cu — Szilaghi, Mociran, Goia (min. 46 Borz ; min. 85 Kaviar). UNIREA ALBA IULIA - ÎNFRĂŢIREA ORADEA 2-0 (0-0) ALBA IULIA, 1 (prin telefon). Deranjate — din start — de mar­cajul strict al oaspeţilor, gazdele nu reuşesc prea mult în atac, acţiunile stingîndu-se în preajma careului de 16 m. Timp de 86 de minute am asistat la un fotbal de uzură, în care fotba­liştii de la Uniria au atacat ma­joritatea timpului, dar s-au lovit de rezistenţa unei echipe care a ştiut să strângă rindurile în apă­rare. Am notat cîteva situaţii cla­re : min. 13 — Nedhimiş ; min. 39 şi 77 — Vasile ; min. 45 — Iordache ; min. 63 — Strimbeanu.’ Dar tocmai cînd nimeni nu se mai aştepta la schimbarea scoru­lui alb, VASILE a executat impe­cabil o lovitură liberă de la 20 de metri, marcînd primul gol al Unirii (min. 81). După gol, gaz­dele se iăpustesc în atac, acţiu­nile lor au mai multă claritate şi, în min. 85, ele îşi măresc a­­vantajul prin acelaşi VASIL­E, care a transformat un penalty. A arbitrat bine V. Ciocilteu (Craiova) formaţiile : UNIREA : Boroş — Kir, Cornes­cu, Simion­es­cu, Stănică — Pop (min. 63 — Runceanu), Păcurar, Strimbeanu — Nechimiş, Iordache (min. 53 — Bănică), Vasile. ÎNFRĂŢIREA: Boitor — Mihelea, Popovici, Palfi, Molnar — Tămaş, Negrea, Schwartz­man — Birca (min. 75 Omuţ), Stoica (min. 79 — Balazs), Nicolaş. C.F.R. CLUJ-NAPOCA — AU­RUL BRAD 3—0 (2—0). Au mar­cat : Năsulean (min. 15), Berindei (min. 38) şi Albu (min. 77). MINERUL CAVNIC — F.C.M. REŞIŢA 4—1 (3—0). Au înscris : Dragomirescu (min. 19 şi 60), Siinzei (min. 33, din 11 m, şi min. 45), respectiv Vizitiu (min. 70), UM. TIMIŞOARA — DACIA ORAŞTIE 4—1 (3—0). Autorii golurilor : Giuchiei (min. 13 şi 65), Bobu (min. 40), Bejenaru (min. 44), respectiv Nenu (min. 72). F.C. BIHOR ORADEA — GLO­RIA BISTRIŢA 8—2 (3—2). Au înscris : M. Marian (min. 14), Florescu (min. 22, 35, 54, 75 şi 78), N. Georgescu (min. 63), Ro­zsa (min. 59) respectiv Berceanu (min. 30) și I. Georgescu (min. 32). METALURGISTUL CUGIR — MINERUL MOLDOVA NOUA 5—1 (2—1). Autorii golurilor : Mişoaga (min. 4), Naghi (min. 25 și 58), Dobrai (min. 62), Cistian (min. 80), respectiv Văcariu (min. 25), STRUNGUL ARAD — COR­VINUL HUNEDOARA 1—0 (0—0). Unicul gol a fost realizat de Ruska (min. 84). MINERUL ANINA — U.T. A­­RAD 2—0 (0—0). Au marcat : Damian (min. 56) şi Ciocirlie (min. 86). Relatări de la I. Lespuc, Z. Debreţeni, Şt. Marton, I. Ghişa, M. Vîlceanu, N. Străjan şi P. Lungu. 1. CORVINUL 30 21 3 6 79-34 45 2. F.C. Bihor 30 18 3 9 64-37 39 3. U.T.A. 30 16 4 10 52-32 36 4. Gloria Bistr. 30 16 3 11 68-40 35 5. F.C.M. Reşiţa 30 13 4 13 52-37 30 6. Aurul Brad 30 12 5 13 53-42 29 7. Minerul Cavnic 30 12 5 13 46-51 29 8. Metalurg. Cugir 30 13 3 14 42-48 29 9. Minerul Anina 30 14 1 15 42-50 29 10. Ind. sîrmei C.T 30 13 2 15 47-51 28 11. U.M. Timișoara 30 13 2 15 32-45 28 12. Unirea Al.lulia 30 12 4 14 31-57 28 13. Dacia Orâstie 30 12 3 15 32-48 27 14. Minerul M. N. 30 13 1 16 34-56 27 15. C.F.R. Cj-Nap 30 12 2 16 37-48 26 16. înfrățirea Or. 30 12 1 17 35-39 25 17. Strungul Arad 30 12 1 17 42-53 25 18. Someşul S. M. 30 11 3 1 6 33-53 25 ETAPA VIITOARE (duminică 8 iunie): Someşul Satu Mare — Gloria Bistriţa (0—2), Minerul Moldova Nouă — Unirea Alba Iulia (0—1), Minerul Anina — Corvinul Hunedoara (2—4), Da­cia Orăştie — Strungul Arad (0—2), U.T. Arad — F.C.M. Re­şiţa (0—1), înfrăţirea Oradea — Ind. sîrmei C. Turzii (0—1), U.M. Timişoara — F.C. Bihor Oradea (0—3), Aurul Brad — Minerul Cavnic (1—1), C.F.R. Cluj-Napo­ca — Metalurgistul Cugir (0—3). Ieri, in Divizia B IN SERIA A ll-a, LUPTA PENTRU PRIMUL LOC CONTINUĂ SERIA A ll-a Aurel PĂPĂDIE Florin SANDU

Next