Sportul, iulie 1980 (Anul 36, nr. 9514-9540)

1980-07-01 / nr. 9514

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI VA 1 ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORI I ANUL XXXVI — Nr. 9514 [_______^PAGINI^— Azi la Giurgiu, pe Podul Prieteniei. SPORTIVII ROMÂNI PREIAU ŞTAFETA FLĂCĂRII OLIMPICE Ceremonia sosirii in Capitală va avea loc după amiază, la ora 18.40, in cadrul unui frumos şi bogat program sportiv Astăzi soseşte în tara noastră Ştafeta flăcării olimpice, în drumul ei spre Moscova, gazda­­celei de a XXII-a ediţii a Jocu­rilor Olimpice de vară, flacăra aprinsă la 19 iunie în legenda­ra Olimpie a străbătut Grecia şi Bulgaria şi, iată, astăzi la ora 10 va intra pe teritoriul României, pe unde va trece pentru a doua oară (flacăra o­­limpică a mai trecut prin ţara noastră în anul 1972). Pe Podul Prieteniei, de la Giurgiu­, unde va avea loc ceremonia primirii, maestrul emerit al sportului Dumitru Pirvulescu, campion olimpic, va aprinde prima faclă de pe traseul românesc de la campioana olimpică Iordanka Hristova, purtătoarea ultimului schimb al Ştafetei flăcării olim­pice pe teritoriul Bulgariei ve­cine şi prietene. Simbol al nobilelor idealuri olimpice, al apropierii şi prie­teniei intre tineretul sportiv, intre toate popoarele lumii, al colaborării şi păcii, flacăra o­­limpică va străbate, intr-un releu entuziast de sportivi şi PROGRAM 18,00— 18,15 Meci amical de fotbal Dinamo — Steaua (re­priza 1) 18,45 Sosirea ştafetei flăcării olimpice, care va fi prelua­tă de maestra emerită a sportului Io­­anda Balaş-So­­ter, campioană olimpică. A­­prinderea tortei stadionului. 18,46—18,50 Repriză de fanfară 18,50—19,00 Reprize de gimnas­tică sportivă şi ritmică, sus­ţinute de sportivi şi spor­tive de la I.N­.F.S., cluburile sportive şcolare nr. 1, 2 şi 3, Triumf, Steaua, Dinamo, Viitorul şi Flacăra Roşie Tablou final cu prezentarea cercurilor olimpice 19,00— 19,03 Cuvintul de salut adresat Ştafetei flăcării o­­limpice 19.03 Intonarea imnului o-1 Împre 19.04 Marsiva emerită a spor­tului Mihaela Peneș, cam­pioană olimpică, aprinde flacăra olimpică de la torta stadionului și o predă aler­gătorului care continuă Şta­feta. 19.05—19.50 Repriza a I-a a meciului amical de fotbal Steaua — Dinamo. Biletele pentru această ma­nifestare sportivă se pot pro­cura da la casele obişnuite,­ sportive, 593 de kilometri, tre­când prin Bucureşti, Ploieşti, Buzău, Focşani, Bacău, Roman şi Iaşi, pentru ca la 5 iulie, ora 12, să fie predată — la Albita — sportivilor Uniunii Sovietice, țara gazdă a Jocurilor Olimpice '80. (Continuare in vag. a 1-a) Mircea COSTEA la o cursă pe 3000 m.r v a J TRASEUL STRFESTEI ti V FLRCRRIf ^OLIMPICE PUTEM FI OARE MULŢUMIŢI CU CELE 3 RECORDURI ATLETICE DIN „CUPA ROMAIEI“? Concursurile de atletism de la Piteşti, din cadrul etapei a II-a a grupei A a „Cupei Româ­niei“, au adus doar două — de fapt trei — din recordurile aş­teptate • în ziarul nostru de ieri am prezentat noua performan­ţa record a Evei Zürgu-Raduly (68,68 m) care o apropie la 1,28 de recordul mondial la suliţă al lui Ruth Fuchs. Am făcut a­­ceastă precizare deoarece la începutul lunii mai această di­ferenţă era de 2,76 m ! Aşa cum merg lucrurile, este de aşteptat ca diferenţa să des­­crească tot mai mult pină la... “ Formaţia feminină de ştafetă a clubului Steaua (Ciolan, Ne­­govan, Şomănescu, Korodi) şi-a corectat cu 0,2 s recordul na­tional la 4 x 100 m înregistrat în primăvară, la prima etapă a „Cupei“. In sflrşit, un al treilea record, pe care l-am omis ieri, a fost înregistrat de foarte tlnăra alergătoare Alina Grecu (elevă a fostei campioa­ne olimpice Viorica Viscopolea­­nu) In proba de 100 mg, în gerul ea a realizat 13,9 s — record pentru junioare II, iar in finală a obţinut 13,4 s (!) dar, din păcate, vîntul a întrecut cu pu­ţin limita admisă de regula­ment (2,2m/s în loc de 2 nVs). • Tudorel Pîrvu n-a avut de­loc un Început favorabil de se­zon şi rezultatele sale au fost sub aşteptări. Acum el revine in formă şi. lată că la Pi­teşti nu numai că a trecut de 82 m, dar a avut o aruncare de a­­proape 85 m (ceea ce ar fi în­semnat un nou record naţio­nal) foarte puţin depăşită, la prag. Este cert că Pîrvu bate la poarta recordului naţional deţi­nut din toamna lui 1978 de Ca­­rol Raduly-Zörgö cu 84,42 m. Să fie aceasta şi meritul nou­lui său antrenor, Ioan Sabău ? S-ar putea foarte bine, deoa­rece iată că şi o elevă a aces­tuia, este vorba de Corina Gir­­bea, marchează o creştere a re­zultatului. Ea a aruncat acum 59,28 m, rezultat care înseamnă recordul său personal . Apropo de recorduri personale, iată cîteva : studentul bucureştean Petru Lengyel a aruncat cioca­nul la 68,96 m, săritoarea in lungime Vali Ionescu (19 ani) a reuşit acum 6,45 m, Johann Schromm a parcurs 200 m la 21,1. Rodica Jianu a aruncat sulita la 56,82 m. etc. Cam­pu- Romeo VILARA (Continuare in pap 2-SI CORINA GIRBEA SORIN MATEI HULII ROMÂNI IN­ CONCURSURI INTERNATIONAL! Atleţi fruntaşi din ţara noas­tră vor participa în zilele ur­mătoare la cîteva competiţii internationale in care, normal, se vor strădui să realizeze re­zultate cit mai valoroase la perspectiva apropiatelor Jocuri Olimpice. Astfel, la ziua de 3 iulie, vor concura la Milano, Ile Floroiu (5000 m), şi Nata­lia Mărăşescu (800 m), şi la aceeaşi zi, la Göteborg, va lua startul Vasile Bichea (3000 m obst.). La 5 iulie, la Pisa, Na­talia Mărăşescu va participa Dupa campiondrile naţionale de sărituri In apă UN PLUS DE DETENŢĂ POATE DETERMINA ...SALTUL SPRE AFIRMARE! O în întrecerea seniorilor, lupta pentru cucerirea titluri­lor de campioni ai ţării la sări­turi in apă a fost dominată de sportivii experimentaţi (Alexan­dru Bagiu şi Mathias Kaiss), concurenţii mai tineri (Cornel Pop, Dan Opreanu, Tiberiu Ba­­rabaş, Valentin Urse) fiind de­partajati de principalii favoriţi care, dealtfel, au şi cucerit lo­cul I în cele trei probe (Bagiu la „3 m“­­ şi la platfor­mă, Kaiss la „1 m“). La fete, in schimb, elementele tinere şi chiar foar­te tinere s-au aflat la plutonul frun­taş, ba au obţinut şi victorii, aşa cum au făcut Isa­bela Bercaru la trambulina de 1 m şi Luiza Nicolaes­­cu la platformă — 10 m. La trambu­lină — 3 m, poziţia de lideră a Ruxan­­drei Hociotă a fost serios ame­ninţată de Felicia Cristea, Isa­bela Bercaru şi Cristina Timar, iar la platformă, Elena Cristică (fosta campioană) a cedat in faţa unor concurente Încă ju­nioare (Luiza Nicolaescu şi Isa­bela Bercaru , acestora li se poate adăuga Victoriţa Mîrşică, aflată, în zilele „naţionalelor“, la examenele de bacalaureat, absolvite), în mod pregnant la fete, cu perspective mai înde­părtate la băieţi, tinerii săritori păşesc cu ambiţie şi încredere pe drumul afirmării, îndrumaţi de antrenori pe care îi vedem acum, mai mult ca oricind, ho­­tărîţi să scoată din anonimat sportul săriturilor la apă.­­ Un astfel de prilej este oferit sportivilor care se pregă­tesc pentru a participa la Jocu­rile Olimpice (Ruxandra Hocio­tă, Felicia Cirstea, Alexandra Bagiu) și la campionatele eu­ropene de juniori (Luiza Nico­laescu, Isabela Bercaru, Cristi­na Timar, Cornel Pop și Va­lentin Urse). Campionatele ţării au reliefat că aceşti sportivi şi-au însuşit gama salturilor dificile (competitive pe plan In­ternational), puţind concura (sub acest aspect) de la egal cu elita mondială a săritorilor. Dumitru STANOILESCU (Continuare in pag 2­3) Alexandru Bagiu s-a dovedit și anul acesta imbatabil la platformă. Foto : Ion MIHAICA COMBINATUL POLIGRA­F CÂŞTIGAT „CUPA U. G. S. R.“ LA OINĂ Timp de două zile, pe Sta­dionul Central din Călăraşi s-a desfăşurat, la cadrul „Da­ciadei“, o interesantă competi­ţie de oină — „Cupa U.G.S.R.“, ajunsă la cea de a 12-a ediţie — rezervată echipelor sindica­le (cu o singură excepţie : o invitată, echipa Universităţii din Bucureşti). A fost o Între­cere bine organizată (merite speciale în această direcţie revenind U.G.S.R. şi organelor locale din Călăraşi), d­ira dis­putată, urmărită de mulţi spectatori, iubitori ai acestei discipline. „Cupa U.G.S.R.“ - o pledoarie pentru frumuseţea cinei — a arătat tacă o dată că sportul nostru naţional este iubit şi practicat nu numai la mediul rural, ci şi la oraşe, mărturie la acest sens fiind prezenţa la start a unor re­prezentative de mari între­prinderi din ţară. Iată, de pil­dă, numele competitoarelor din acest an : Combinatul po­ligrafic Bucureşti, Metalul Târgovişte, întreprinderea de piese auto Sibiu, Laminorul Roman, Torpedo Zărneşti, C.F.R. Iaşi, Celuloza Drobeta Tr. Severin, Comerţul Galaţi, Metalul Vaslui, Celuloza Călă­raşi, Rapid Oradea, Universi­tatea Bucureşti. După două zile de întreceri, merituoasa formaţie a Combi­natului poligrafic Bucureşti (antrenor, Uie Dacău) a obţi­nut un nou succes, cucerind şi în acest an „Cupa U.G.S.R “ Menţionind această victorie frumoasă a tipografilor care iubesc de ani cină, care ştiu să facă mult pentru populari­zarea acesteia, precizăm că ei au ciştigat pină acum 8 din cele 12 ediţii ale Cupei ! In acest an, clasamentul „Cupei U.G.S.R.“ (pe primele şase locuri) arată astfel : 1. Combinatul Poligrafic IJucu-Modesto FERRARINI (Continuare In vag 2-3)

Next