Sportul, iulie 1980 (Anul 36, nr. 9514-9540)

1980-07-01 / nr. 9514

EVA ZORGŐ-RADULY — atletism Al treilea start olimpic - ţi împlinirea unui vis frumos . Cel mai greu concurs din carieră „După două tentative, fără succes, în întrecerile olimpice de la München și Montreal, mă aflu acum in fața celei de a treia, de la Moscova, cind sper să fie altfel, cu totul altfel decit la precedentele. Şti­ai prea bine cit m-am­ pregătit şi cite am făcut pentru ca a­­cest nou start să-mi aducă împlinirea unui vis frumos, făurit de-a lungul a mai mulţi ani de activitate, pen­tru a mulţumi astfel tutu­ror celor care au crezut in mine şi m-au ajutat să mă perfecţionez pe plan spor­tiv, să trec peste anumite momente grele, inerente in viata fiecăruia. Nu fac un secret ,din a­­ceea că doresc ca la Mos­cova, la Olimpiadă, să a­­runc foarte bine şi nu-mi ascund inten­ţia de a con­cura pentru intiietate, pen­tru o medalia. Am ştiut de multă vreme, şi, evident, ştiu acum mai bine ca ori­­cind, că la Lujniki mă va aştepta un concurs foarte greu, indiscutabil cel mai greu din cariera mea. Ruth Fuchs, campioana ultimelor două Olimpiade, va lupta acum pentru al treilea titlu. Ruth este o foarte bună şi experimentată atle­tă. Sunt sigură că va face totul ca din prima încer­care să arunce peste 70 m, cu care să ne ia, cum se spune, piuitul !... Va trebui, mi-am propus, să nu „văd“ şi să nu „ştiu“ nimic din ce se intimplă pe stadion Vreau să-mi fac concursul aşa cum m-am pregătit­­ in ceea ce priveşte lupta pen­tru podiumul olimpic, in mod normal, ea se va da intre primele patru perfor­mere mondiale ale acestui sezon, adică Ruth Fuchs (69,96 m), Teresa Sander­son (69,70 m), Maria Cari­­dad Colon (68,06) și eu. Or­dinea rămine s-o stabilim insă la Moscova !“ EVA ZORGO-RADULY s a născut l 23 octombrie 1954 , Clj-Napoca. Inalţime 176 cm, greutate 71 tg. Psiholog fi stu­­denta la I.E.F.S. Căsătorită cu Carol Roduly-Zörgö, recordma­nul ţării lo suliţă. A început atletismul în 1969 sub condu­­cerea profesoarei Flocico Gorgoi. Este antrenată de Petru Nagy în cadrul secţiei de b ,,U Cluj-Napcea 0 Recordmană naţională: 68,68 m. Piteşti 29 iunie 1980 (este al 12-îee re­cord al său) 0 Participări b J.O.: München — nodasota (3 aruncări nereuşite), Montreal XI cu 55,60 m 9 Participări l campionate europene: 1974 — Roma X cu 54,44 m, 1978 — Prage V cu 61,14 m (record) 0 Participări b ..Cupa mon­dială' : 1976 — Montreal II cu 65,82 m 0 Participări la cam­pionate mondiale universitare: 1975 — Roma IH cu 59,50 m. 1977 - Sofie V cu 56.70 m. 1979 - Mexico I cu 67.20 m (record) 0 Participări le finele ..Cupei Europei': 1973 — Edinburgh IV cu 53,60 m. 1977 - Helsinki IV cu 50.16 m, 1979 _ Torino I cu 66.26 m (record) • Campioană balcancă: 1979 - Atena 67,10 m (record) 0 Campioană națion­ală: 1977 - 56,04 m, 1978 - 59,28 m, 1979 - 56,90 m (record) 0 Evoluția performantelor: 1967 — 35.50 m­, 1968 — 40,12 m, 1969 - 45.76 m, 1970 - 50.10 m, 1971 - 56.36 m, 1972 - 54.34 m, 1973 - 57,74 m, 1974 - 38,50 m, 1975 - 59,50 m, 1976 - 59,90 m, 1977 - 60,24, 1976 - 63,66 m, 1979 - 57,20 m, 1980 - 48,12 m. iv\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m­ om­eniu cu antrenorul principal al lotului olimpic feminin de volei, N. ROIBESCU „MAREA NOASTRĂ NĂDEJDE sunt primele 6­0 jucătoare“... Deşi mulţi dintre tehnicienii ro­mâni prezenţi la turneul Inter­naţional feminin de la Iaşi erau tentaţi să crediteze iniţial echi­pa noastră cu şanse de victorie asupra celor mai puternice ad­versare (U.R.S.S., R.D. Germană şi Bulgaria), previziunile acestora s-au dovedit totuşi prea opti­miste. In schimb, colectivul teh­nic care pregăteşte reprezenta­tiva României era mai realist In judecarea şanselor... La capătul competiţiei l-am abordat pe an­trenorul principal N. Roibescu. — Mîhnit pentru cele două In­fringed ? — Deloc. De ce-aş fi ? Turneul a fost foarte util, dîndu-ne mai clar dimensiunile drumului par­­curs spre J.O. Indiciile de plnă acum ne-au arătat că fiecare e­­tapa ne-a adus un plus la toate capitolele. Şi, totodată, ce mai este necesar să finisăm. Pentru noi, faptul că, un loc de 10 de greşeli la dublaj pe meci, tă­­virşim numai 20 înseamnă ceva... Coi, la blocaj, element deficitar Vină nu demult, aveam deja o linie bună (trebuind să mai lu­crăm cu cealaltă) înseamnă ceva. Şi aşa mai departe... — Va fi la J.O. echipa noastră mai bine pusă la punct ? — încercăm să reducem şi mai mult unele greşeli de execuţie, să mai perfecţionăm ici fi colo jocul. Dar prea mari salturi nu putem face. Cred că echipa va evolua la Moscova cam ca la Iaşi, dar cu un uşor plus de tehnicitate, de mobilizare şi te­nacitate, cerute de caracterul o­­ficial al competiţiei. Trebuie insă să nu uităm că am plecat de la un nivel destul de scăzut fi­eci peste noapte nu se pot face sal­turi fantastice... — Dacă-mi daţi voie să-mi spun părerea despre echipă, aş avea citeva observaţii. Una ar fi le­gată de folosirea rezervelor... — Am auzit deja unele comen­tarii pe parcursul competiţiei. Chiar mi s-a reproşat că n-am titularizat-o pe Ileana Dobroschi. Dar cei ce ne reproşează nu ştiu că ea nu este la fel de con­stantă ca Victoria Georgescu... — Poate fi, în acest caz, o ex­plicaţie suficientă... A doua ob­­servaţie s-ar referi tot la rezer­ve: dacă (şi n-am dori-o) ar de­veni indisponibilă indicatoarea Doina Săvoiu chiar la J.D., cine ar putea să o înlocuiască . — Sperăm să nu se tnttmple așa ceva. Altminteri... •— Dar dacă același lucru s-ar întîmpla cu una dintre trăgătoarele principale ? — Noi ne-am străduit să pre­gătim o rezervă tinără, pe găld­­­eanca Elena Piron. — Care insă nu a jucat In com­petițiile de verificare, nu a fost deci încercată In meciuri dificile. Ba, nici chiar în meciuri uşoare... — Există mereu un decalaj între ceea ce sperăm să vină din ur­mă, din lotul de tineret, şi ceea ce putem reţine in lotul mare. Şi, de aceea, nu putem avea o­­mogenitate de virstă sau de pre­gătire. Trebuie să combinăm In lot jucătoare experimentate cu... speranțe de jucătoare. — Totuși în divizie mai existau citeva valori actuale... •— Da, dar unele jucătoare, din diverse motive, n-au mai dorit sau n-au mai putut veni la lot: Maria Enache (care a devenit mamă), Liliana Văduva, Maria Popa, Doina Popescu, Maria Mi­­titelu, Mariana Godja. Dacă ar fi răspuns solicitării, am fi avut 3—4 rezerve mai aproape de va­loarea titularelor... — Să sperăm, deci, că sextetul de bază, plus rezerva de trăgă­toare secundă, plus rezervele me­nite să asigure odihna titularelor vor reuși la J.O. să ..ducă" tot turneul. Cu ce gînduri II veţi a­­borda ? La ce performanţă aţi putea aspira ? — în grupă întîlnim echipe bine conturate, cu loturi mai omogene din punct de vedere valoric, cu rezerve valoroase, pregătite pe posturi. Dar in teren vor juca tot­­... Primul nostru gind este calificarea In semifinale, ceea ce ar corespunde unei evoluţii la capacitatea maximă a echipei de care dispunem. Mai bine zis, a echipei de bază, pentru că ma­rea noastră nădejde sint primele fl—7 jucătoare... — Nu vă gîndiţi la posibilita­tea obţinerii unei medalii ? — Cine nu se gindeşte ca, mer­­glnd la Olimpiadă, să nu se în­toarcă cu o medalie ? Noi vom în­cerca să jucăm cît putem de bine. Cred că fetele noastre se vor mobiliza la fel de puternic ca in iarnă, la turneul preolim­­pic... Aurelian BREBEANU SADIC, CANDIDAT PENTRU DERBY Timpul frumos şi perspectiva unor alergări atractive au făcut ca şi duminică dimineaţa h±po­­dromuil ploieştean să cunoască o animaţie deosebită. Capul de râş al neundunii l-a constituit ^Premiul Păcii14 — alergare se­­miclasicâ —, care a revenit de o manieră categorică armăsaru­lui Sadic, excelent prezentat şi condus de antrenorul său I. Cea­­na. Recordul marcat — 1:25,€ —, ca şi felul in care a terminat cursa (T. Oană „ a pus mina r­u­ia jumătatea liniei drepte) arată pe Sadic ca un princi­pial candidat la câştigarea Der­­byitfud in acest an. Din rest ne-au plăcut sosirile din alergă­rile câştigate de Herald­ina (Mişu Manea a condus-o şi sus­ţin­ut-o din lupta finală cu siguranţa unui driver profesionist), Hogsar şi Truca( Cantorii unor victorii cum numai G. Tanase poate realiza), Gardena (sincere felicitări antre­norului Gr. Solcan pentru felul in care-şi prezintă căii, formaţia ca aflîndu-se in momentul de faţă pe primul joc), Galia şi Turcin, ultimii doo fiind susţinuţi cu multă convingere de data aceasta de Tr. Marinescu. Lista câştigătorilor a fost completată de Faleza 17, aceasta ttaljudecîndu-și — după un duel pnelurg­it cu Sondaj — proba rezervată mb­­­ilk­r — și Podoaba care a vădit ascensiune de fermă, a confir­mat calculul hîrt­iei. REZULTATE TEHNICE: Cursa 1: 1. Faleza II (P. Toduță) rec. 1:41,3, 2. Sondaj: 1. Percutor. Simplu 5, ordinea 16, ordinea triplă 526. Cursa a 2-a: 1. Ib­randdina (M. Manea) rec. 1:28,2, 2. Bast­ia. Simplu 4, ordi­nea Închisă, event 63. Cursa a 2-a: 1. Gardena (inv. Solaan) rec. 1:32,3, 2. Rustica, 3. Surdnița. Simplu 15, ordinea 20, event 1, ordinea triplă 458. Cursa a 4-a: L Hogar (G. Tanase) rec. 1:26,4, 2. Nervin. Simplu 1,50, ordinea 13, event 20, triplu cîștigător 284. Cursa a 5-a: L. sadic (T. Oană) rec. 135,6, 2. Epilog, 3. Turban. Simplu 3, ordinea 19, event 6, ordinea triplă 256. Cursa a 6-a: L Podoaba (G. Gri­gore) rec. 1,31,7, 2. Fanon. Simplu MO, or­­dinea 9, event 4, triplu cîștigător W. Cursa a 7-a: 1. Gaica (Tr. Marinescu) rec 1:31,4, 2. Jofmir, I. Efect. Simplu 8, ordinea 16, event 6, ordinea triplă 256. Cursa * *-a: 1. Trucaj (C. Tămase) rec. 138,2, 2. Fricos, 3. Heder. Sim­plu 11,90, ordinea 3, event 6, ordi­nea triplă 392, triplu cistigator 46. Cursa a 3-a: 1. Turcin (Tr. Ma­rk*®®?11) rec. 1:36,0, 2. Ispravnic, S. Tupana. Simplu 2,56, ordinea to, event 3, ordinea triplă sa Retrageri: Rural. Ch. ALEXANDRESCU CAMPIONATE © COMPETIŢII @ CAMPIONATE | GORDANA MARKOVICI. LIDERĂ IN TURNEUL DE ŞAH DE LA TIMIŞOARA Tinerele concurente domină turneul internaţional feminin de şah de la Timişoara. După disputarea a şase runde, cu care concursul a intrat in cea de a doua jumătate a desfăşu­rării sale, pe primul loc con­tinuă să se afle iugoslava Gor­­dana Markovici, autoarea unui scor excelent : 3V2 P din patru partide. Ea este urmată­­de tânăra jucătoare ungară Rita Kas cu 3 p din 5 partide. Bine se comportă și localnica Ligia Jicman, deşi la activul ei se află cam multe remize. Repre­zentanta clubului Electromotor a realizat 3 puncte din 5 po­sibile. In continuare clasa­mentul se prezintă astfel : Maria Gros (Ungaria) şi Gise­la Fischdik (R.F.G.) 21/3 (din 5, o partidă întreruptă), Ga­briela Olteanu 2 p (din 4 par­tide, una întreruptă), Marga­reta Mureşan şi Gertrude Baumstark cite 2 p (din 5 partide). Iată şi rezultatele înregistra­­te în ultimele două zile : Kaş — Pihajlici 0—1, Teodorescu — Gros Vi—V2 (runda a IIl-a), Baumstark — Olteanu */,—V7 (runda a IV-a), Teodorescu — Mureşan Va—Vi (runda a V-a). S-a întrerupt pentru a doua oară întilnirea Pihajlici _ Teodorescu, din runda a IV-a, după cum au rămas ne­terminate partidele FischiBk _ pihajlici şi Olteanu — Gros (runda a V-a), Markovici — Teodorescu şi Ghindă — Kas (dim runda a VI-a). Luni a fost zi liberă, astăzi dimineaţă valorica n. reţii (H Ciur.1' Titanii Bucu- Jiu, 3. CSS S"1’ *• C.S.Ş. Tg. Mi­hai SineviciMSltaş: o°şgeter: Pi­a” (V-S-S- Arad) 147 şi C. Dob­re : M- Sinevici cursul de b­un­fritanii­ M PI con‘ 1,80 m, "are: C. Popa (Titanii) 1 R.A. Tg. Mureş, 2. Eugen Moa­şa - st. roşu Braşov, 3. Levendi Rosomczi - I.R.A. Tg. Mureş; ju­niori mari: 1. Traian Cimpan St.­roşu Braşov, 2. Ştefan Cior­­başi — I.R.A. Tg. Mureş, 3. Ioan Crupeanu — Locomotiva Ploieşti; tineret: 1. Alexandru Ilieş — Tor­pedo Zărneşti, 2. Viorel lepă­dată — St roşu Braşov, 3. La­­dislau Tosnosvari — I.R.A. Tg. Mureş; seniori:­­ Ernest Main­er — Torpedo Zimeşti, 2. Mihai Bantu — Flacăra Moreni, 3. Nicolae A­­nabadgi — Poiana Cîmpina. (Ioan PAUȘ, coresp.). DIVIZIILE A DE BASCHET NUMAI SUB FORMA DE TURNEE • Ediţia 1980—1961 a diviziilor A de baschet (masculin şi femi­nini) se va desfăş­ura de la în­ceput pină la sfirşit sub formă de turnee. In primul tur (3 tur­nee), cele 12 echipe vor alcătui o serie unică. In al doilea tur (4 turnee), formaţiile vor fi Îm­părţite in grupe valorice 1—6 si 7—12. La fete, campionatul va fencepe la 2 octombrie 1­900 şi se va încheia la 16 ianuarie 1001; la băieţi, primele jocuri se vor disputa la 23 octombrie, ultimele la 22 februarie. Programul com­­petiţional pe anul 1981 va fi completat prin Întrecerile pentru „Cupa României", cu participa­rea exclusivă a divizionarelor A. Tragerea la sorţi pentru stabili­rea etapelor diviziilor A va avea loc joi, la ora 15, la sediul F.R.B. Sunt invitaţi reprezentanţi ai clu­burilor sportive. • O selecţionată de Junioare şi cadete pleacă astăzi în Ungaria, la Salgótarján, pentru a partici­pa la un turneu internaţional (3—5 halte). Fac deplasarea: O­limpia Brasutti (C.S.Ş. Ploieşti), Valeri­ca Chepeţan, Luminiţa Sto­rni­c (C.S.Ş. Universitatea Timi­şoara), Mari­lena Frolter, Tatiana Parcanschi (Gen­­irul şcolar de basch­et Bucureşti), Denisa Fagâ­­răşanu (C.S.Ş. Deva), Sorina Lambrino (C.S.Ş. Braşovia), Co­­rina Porumb (C.S.Ş. Cluj-Napo­ca) , Gabriela Ştefănescu (Pro­gresul Bucureşti), Manuela To­­dea (C.S.Ş. Dej). Antrenori: M. Fleşeriu şi Bogdana Diaconescu; conducă­toare: Ane­ta Popescu CC.S.A.­­ Galaţi). • Clasamentele seriei a II-a a Festi­nalului naţional pionieresc de minit baschete încheiat, recent, la Tregovişte: FETE 1 (născute In 1967 şi mai mici), GRUPA VALORICA A: 1. Centrul şcolar de baschet Bucureşti (antrenoare Lavinia Vasiliu), 2. C.S.S. Braşo­­vie, 3. C.S.Ş. Rm­. Vilcea; GRU­PA VA­­ORICA B: 1. C.S.Ş. Cra­iova (Angela Miculescu), 2. C.S.Ş. Sf. Gheorghe, 3. C.S.Ş. Mediaş; cos­­getera: Victoriţa Vasile (C.S.S.B.) 173 p; „Coşul de aur“: 1. Simo­­nca Angeles­cu (Voinţa Braşov) 27 p (din 30 posibile); concursul de talie: 1. Carmen Ciupercă (C.S.Ş. 1 Galaţi) 1,79 m; băieţi cat.­a­n-a (1969 şi mai mici). GRUPA VALORICA A: 1. C.S.Ş. 1 Con­stanţa (A. Ion), 2. C.S.Ş. Piteşti, 3. C.S.Ş. Cluj-Napoca; GRUPA DUPĂ CAMPIONATELE NAŢIONALE DE SĂRITORI ÎN APĂ (Urmare din pag. 1) Dar, chiar ţinind seama de con­diţiile de concurs puţin priel­nice de la Ştrandul tineretului (vacarmul publicului aflat in incinta ştrandului a stinjenit vădit întrecerea) si de tensiu­nea nervoasă foarte ridicată (specifică, dealtfel, unui cam­pionat naţional), nu pot fi o­­mise unele neajunsuri persis­tente (din păcate, de mulţi ani) in tehnica execuţiei săriturilor. Să menţionăm două dintre ca­renţele săritorilor fruntaşi : de­tenta in,suficient de înaltă­­de­ficienţă care, de regulă, nu permite încheierea saltului îna­inte de atingerea apei) și in­trările în apă (lăsând ultima impresie, ele influenţează mult deciziile arbitrilor ; o săritură, cit de bună, este depunctată din cauza unei intrări greşite, în schimb un salt mediocru poate fi salvat de „ intrare »fără stropi“). Este de aşeptat ca in scurtul răgaz pînă la participarea la competiţiile a­­mintite (precum şi la Balcania­dele de seniori şi de juniori), antrenorii loturilor reprezenta­tive să se preocupe de finisarea tuturor elementelor care alcă­tuiesc o săritură, astfel ca la marile examene sportivii ro­mâni să se prezinte in plenitu­dinea posibilităţilor pentru ob­ţinerea unor performanţe pe măsura eforturilor depuse la antrenamente. „ Ne-a bucurat promovarea în finalele campionatelor repu­blicane a unor săritori aflaţi încă la virsta copilăriei : An­dreea Dragomir (născută In a­­nul 1968), Adrian Chercia (1969) de la C.S.Ş. Triumf Bucureşti, Florin Avasiloaie şi Nicolae Le­păduş (ambii născuţi in 1969) de la Lie. 2 Bucureşti şi Cris­tina Szakács (1968) de la Crişul Oradea. Dar, nu se poate trece cu vederea că alţi copii (mai ales de la C.S.S. Sibiu) nu s-au prezentat la nivelul solicitat de un campionat national de se­niori, unele dintre sărituri pu­tind fi admise cel mult la un concurs de copii. In această si­tuaţie, se ridică întrebarea : cum au fost obţinute normele de categoria I de clasificare fără de care nu este admisă participarea la­­naţionalele“ se­niorilor ? înţelegem şi lăudăm intenţia antrenorilor de a-şi promova sportivii şi de a-i pu­ne în condiţii de concurs difi­cile incă de la virstă fragedă, dar nu putem fi de acord cu exagerările care duc la coborî­­rea nivelului tehnic și spectacu­lar al celei mai importante competiții interne de sărituri. UN CONCEDIU PLĂCUT LA SEMENIC ŞI CRIVAIA Staţiunea turistică Semenic, situată in zona cea înaltă a munţilor cu acelaşi nume (1400 m altit.), dispune de hoteluri, vile, restaurante elegante şi baruri. Crivaia este aşezată la 450 m altitudine, la poalele munţilor Semenic, intr-o minunată poiană, pe partea dreaptă a riului Birzava, la numai ciţiva paşi de staţiune ce află lacul de acumulare Văliug, pe ale cărui maluri sunt amenajări turistice care dau o notă aporte vacanţelor. La Semenic şi Crivaia vi se oferă posibilităţi multiple pentru drumeţii; se poate ajunge la Baia Vulturilor, Piatra Nedecil, staţiunea Trei Ape, peşterile Comarnic şi Popovăţ, Cheile Ca­­raşului. Bilete şi informaţii suplimentare se obţin de la toate agen­­ţiile şi filialele ofichioir judeţene de turism, precum şi de la cele ale ITHR Bucureşti. ------------------------------ —PUBLITURISM _ ALERGĂRI de viteză PE VELODROM to£SSSi::amaider-un timp bun si’ au incemit i„m­icoros (întrecerile naji­­i îT hi ora 8,30), pairlid­- S^L'ifwWt de pe velodro­­m Swpktte dummnitoâ rez«rvTi4 de viteză SS mid. a obți­de^patre Junta® (M_ ® 4064 t­ ro­to nv^e Pdnete rezervată Ar­id dJSa^?’,,­pr)mU t1"01 clasați tn m­al, de ette “U VPunci. Mad notăm re­­cordul de participare. La cele 6 hIT^H.., t?1 compurs s-au aHmndat, de diarea aceastta neste 70 de concurenți, j*» s )n­°jjPEi-"aU! vi‘«a - 1. M. Prună Kol­ ,S.tOT-u,a) JS.5, 2. S. Bairbu (C.bst. I). 3. o. Tepurnica (C.S.S. St^i^i), urmărire echipe 4000 m : îlraiu 5t®?Ua (Ţepurică, Prumb, Wemiam, Radu) 5:14,26, 2. C.S.S. 1 5:17,1, 3. c.s.s. 2 3:22,7; adiţiune de puncte (51 tune cu sprinturi la 3 ture) : 1. al. Dumitru (Olim­pia) 35 p, 2. E. Nica (C.S.S. 1) 23 P. 3. P. Mitu (C.S.S. i) 23 p. Janitari mitei — viteză : 1. C. Ciu­lei (C.S.S. Steaua) 12,3, 2. O. Mi­­rsnan (Voinţa), 3. D. Frunză (C.S.S. 1) . 2000 in urmărire echi­pe : 1. Voinţa (Mihian, Gamea, Alexandru, Filip) 2:37,7, 2. C­S.S. 1 1:30,3, 3. Olimpia 2:44,7 ; adiţiune de puncte (30 tune cu sprinturi la 2 ture): 1. C. Petcu (Olimpia) 15 p, 2. S. Cratxxaru (C.S.S. 2) , p. 3. I. Alexandru (Voinţa) 13 p. MOTOCROS, LA TG. MUREŞ Traseud de pe Dealul Valea Re­ce — Târgu Mureş -r­e găzduit cea de a doua et­apă a campio­natului republici de mo­to­cros la c­are au participat 80 de mo­­tociclişti aplărţini­di mai multor asociaţii sportive şi cluburi din ţară. In urma unor Întreceri frumoase şi disputate, care i-au incîntat pe cei peste 5600 de spectatori, primele trei locuri in cele patru clasamente au fost ocupate de: Juniori mici: 1. FI. Pop — STEAUA, PRIMA ŞI LA MINIRUGBY ÎNTR-O FRUMOASĂ COMPETIŢIE PE LITORAL „Un meci splendid ! Am văzut copii făcind pase „sărite“, am­ văzut combinaţii tactice reuşite. A fost mai mare dragul să pri­veşti spre rugbyştii de miine“. Aşa ne vorbea, despre recent încheiata competiţie de mini­­rug­by organizată de Clubul spor­tiv şcolar 2 Constanţa şi de Casa pionierilor şi şoimilor patriei din localitate, cunoscutul antrenor al echipei Farul, fostă triplă cam­pioană naţională de seniori, prof. Mihai Naca. Aprecieri entuziaste au avut şi mulţi alţi animatori ai rugby­ului constănţean, prin­tre care economistul Nae Popes­cu, din biroul secţiei clubului de pe litoral. Cu toţii se refereau la finala întrecerii, disputată intre Cl. sp. sc. 2 Constanţa şi Steaua (echipe formate din elevi de 12—14 ar­i). Au cîştigat bucu­­reştenii c­u 24—16, interesant fi­ind faptul că antrenorii ce­lor două formaţii sunt foşti coechi­pieri. Gheorghe Piş­tal­u ,prnvin­­g!ndu-l­ pe Petre Iarmsevici. Fos­tului component al echipei naţio­nale de la ultima victorie asupra Franţei C15—12 în 1976, după un meci memorabil) Ii rămîne satis­facţia de a fi avut in competi­ţie nu mai puţin de trei echipe ! Ceea ce n­u-i deloc puţin... Dar Sata clasamentul: 1. Stea­ua, 2. CU. sp. se. 2 Constanţa, 3. C.S.Ş. Loco­moti­va Bucureni, 4. Pionierul Constanţa, 5. Şc. gen. 35 Constanţa, 6. CL sp. şe. 6 Bucureşti. Aceasta a fost ultima dintr-un frumos şir de competiţii deschise celor mai tineri rugby­şti, orga­nizate în vremea din urmă, care se pot constitui într-o veritabilă „uvertură“ La o posibilă între­cere de nivel naţional a speran­ţelor... Divizionarele A la startul noului sezon CITEVA NOUTĂŢI LA STEAUA... ...ANIMATĂ DE GÎND 0 Venind în... plasa campioa­nei, Universitatea Craiova, ra­­tînd şi Cupa, antrenorii echipei Steaua, Gheorghe Constantin şi Vasile Zavoda, au pornit pe drumul pregătirii noului sezon competiţional animaţi de GIN­­DUL REVANŞEI • După cîte­­va antrenamente de readaptare a organismului la efort desfă­şurate în „Ghencea“, lotul Ste­lei s-a deplasat pentru patru zile la Timişul de Sus, unde ponderea şedinţelor de instruire a avut-o îmbunătăţirea factoru­lui fizic • Pină la startul cam­pionatului ediţia 1930—81, pe a­­genda de lucru a antrenorului Gheorghe Constantin sunt tre­cute suficient de multe proble­me de rezolvat legate, mai ales, de concepţia tactică a echipei, care în trecut nu s-a putut cristaliza deplin. 0 Faţă de lo­tul actual, în intenţia antreno­rului stă păstrarea aceleiaşi idei de joc, cu „patru la mijloc“, urmînd ca în atac să fie men­ţinuţi M. Răducanu şi Ad. Io­­nescu . O atenţie specială i se acordă pregătirii virfului Adrian Ionescu, jucător cu mari dis­ponibilităţi ofensive, înzestrat cu un deosebit simţ al porţii, care are calităţile necesare unui veritabil virf de atac. In schimb, Gh. Constantin a simţit ca mai are mult de lucru cu Ad. Io­­nescu în privinţa tehnicii indi­viduale. Şi Gh. Constantin se mindreşte cu faptul că, datorită numeroaselor antrenamente in­dividuale, Ad. Ionescu a pro­gresat mult în ultimii doi ani, dar aşteaptă de la el o creştere valorică pe toate planurile . Cu ce lot de jucători a pornit la drum Steaua ? Iată-i : Iordache şi Windt — portari ; Anghelini, Andreicuţi, FI. Marin, Someş, Niţu, I. Gheorghe — fundaşi ; Stoica, Iordănescu, Zahiu, Aele­­nei — mijlocaşi ; M. Răducanu, Ad. Ionescu şi Prodan — Înain­taşi. Patru dintre jucătorii Ste­lei, internaţionalii Iordache, So­meş, M. Răducanu şi Ad. Iones­cu, se pregătesc in aceste zile in cadrul lotului reprezentativ. Noutăţile Stelei : Dumitraşcu (de la Metalul Bucureşti), Şt. Popa (Mecanică fină), Rotaru (Şoimii Sibiu), Jurcă (Carpaţi Mîrşa) şi Matefi (Chimica Tîr­­năveni) — toţi jucători tineri care urmează a fi transferaţi in aceste zile • Alte intenţii ale celor doi tehnicieni : eliminarea comportărilor oscilatorii de la foarte bine la mediocru, apăru­te pe parcursul campionatului trecut şi care au fost factori determinanţi in ratarea titlului de campioană şi pierderea Cu­pei • Acordarea unei atenţii sporite aspectului educativo­­disciplinar, prin ridicarea con­ştiinciozităţii profesionale • In­tenţii bune şi frumoase la Steaua, dar să nu uităm că lotul echipei, evident valoros, este în parte uzat, că peste mulţi dintre jucători au trecut anii. Tocmai din această cauză, la Steaua se simte pregnant nevoia unei întineriri a echi­pei. Un prim pas, pare-se, a fost făcut, rămâne de văzut însă dacă „cele cinci noutăţi“ vor reuşi să confirme aşteptă­rile şi să se încadreze în ideea de joc a unei echipe de mare tradiţie, mult stimată de marea masă a iubitorilor de fotbal. Gheorghe NERTEA Astăzi, In cadrul festivităţii de sosire a Ştafetei flăcării olimpice STEAUA — DINAMO, O INTERESANTĂ PARTIDA ÎNTRE DOUA VECHI RIVALE SPORTIVE — Initil­irca (Ic pe stadionul Dinamo va începe la ora 18 Astăzi, în cadrul ceremoniei de sosire in Capitală a ştafetei flăcării olimpice, va avea loc pe stadionul Dinamo, cu înce­pere de la ora 18, un intere­sant meci care va opune pe ve­chile rivale ale fotbalului nos­tru, Steaua şi Dinamo. Parti­da va începe la ora 18 şi con­ducerile tehnice ale celor două formaţii au anunţat următoa­rele loturi din care vor alcă­tui „distribuţiile“ de începere: STEAUA : Iordache, Windt (portari), Anghelini, Andrei­­cuţi, Fl. Marin, Someş, Niţu (fundaşi), Stoica, Iordănes­­cu, I. Ion, Şt. Popa, Jurcă (mijlocaşi), Ad­enei, Ad. Iones­cu, M. Răducanu, Prodan, Du­­mitraşcu (atacanţi). DINAMO : Eftimescu, Ştefan (portari), Mărginean, Dinu, G. Sandu, I. Marin, Stănescu, Lu­­cuţă (fundaşi), Dragnea, Au­gustin, Mulţescu, Custor (mij­locaşi), ţălnar, D. Georgescu, Iordache, Vrinceanu, D. Zam­fir (atacanţi). Cele două loturi au efectuat pregătiri în zilele precedente, iar selecţionaţii convocaţi la lotul reprezentativ participă la această întilni­re tocmai pen­tru ca ambele cluburi să ali­nieze cele mai bune formaţii de care dispun in momentul de faţă. Ceea ce va face ca întrecerea să se ridice la un bun nivel şi să onoreze — ast­fel — festivitatea sosirii la Bucureşti, în drumul ei spre Moscova, a flăcării olimpice. ŞTIRI... ŞTIRI... . • O CONSFĂTUIRE CU AN­TRENORII DE JUNIORI. Astăzi se va desfăşura la Deva o con­sfătuire cu antrenorii care acti­vează în centrele de copii şi juniori şi in cluburile sportive şcolare cu secţii de fotbal. Pe agenda dezbaterilor se află principalele probleme privind instruirea tinerilor jucători, precum şi productivitatea, pepi­nierelor fotbalului nostru.­­ „CUPA ORAŞULUI GA­­EŞTI“ LA JUNIORI. Simbătă şi duminică s-au disputat in loca­litate meciurile din cadrul „Cu­pei oraşului Găeşti“. Competiţia a fost cîştigată de echipa Chi­mia Găeşti, care in finală a în­vins pe Metalul Bucureşti cu 3—0 (1—0). (M. Ionescu — co­resp.). 0 RECOLTA SALONTA — BOCSKAI HAIDU SGOBOSZLO (Ungaria) 1—1 (1—1). La sfirşi­­tul săptămânii trecute s-a des­făşurat la Salonta meciul ami­cal dintre echipa locală. Recol­ta, şi formaţia maghiară Bocskai d­aidu Szoboszlo. Aşa cum a­­rată şi scorul, meciul a fost echilibrat, satisfăcînd exigenţe­le spectatorilor. Scorul a fost deschis de formaţia gazdă, care a înscris, în min. 18, prin Csor­­daş. 6 minute mai tîrziu a fost rindul oaspeţilor să marcheze prin Kadar. Şi în repriza a doua cele două echipe și-au creat rind pe rind ocazii de gol, dar tabela de marcaj a rămas nemodificată.. (Gh. Cotroaie — coresp.). • VIITORUL VASLUI — POLAM VARȘOVIA 1—1 (0—0). După o primă repriză „albă“, Viitorul Vaslui a reușit deschi­derea scorului, prin Mantale, în min. 52. Spre finalul parti­dei, mai precis in min. 89, for­maţia oaspete a reuşit să în­scrie golul egalizator prin Ka­­d­orovski. ..CUPA U. G. S. LA CINĂ (Urmare din pag­u­­ reşti. 2. Universitatea Bucu­reşti, 3. Celuloza Călăraşi, 4. Laminorul Roman, 5. Torpedo Zărneşti, 6. Metalul Tîrgoviş­­te. (Rezultatele primei clasate cu următoarele cinci sunt : 13—6 cu Universitatea ; 13—13 şi Celuloza Călăraşi ; 15—2 cu Laminorul, 11—3 cu Tor­pedo , 15—4 cu Metalul). înainte de a Încheia relata­rea de la această competiţie, vă prezentăm echipa C.P.B. (formată, cu o singură excep­ţie, numai din muncitori), în­vingă­toarea actualei ediţii : 1. Ilie Datau — tehnician auto, Alexandru Puţintei — labo­rant, Petre Stoian — strungar, Ion Zică — mecanic, Marin Dragomir — strungar, Gh. Ciu­­linaru — maşinist, Cornel Po­pescu — electrician, Marin Simoiu — mecanic, Gh. Dră­­ghici — zincograf, Ion Anton — zincograf, Marcel Şuraru — mecanic (toţi la Combinatul Poligrafic Bucureşti), Constan­tin Oancea — elev, Petru Du­mitru, Iancu Șerban — strun­gar, Nicolae Lupișcă — strun­gar, Nicolae Iacob (alte între­prinderi). „CUPA ROMÂNIEI“ LA ATLETISM (Urmare din pag. I) ţine, in orice caz, pentru ceea ce se aştepta de la acest con­curs . La înălţime băieţi o si­tuaţie pe care nu am prea in­­ţeles-o. După ce a trecut u­şor la 2,15 m, talentatul săritor Da­niel Albu a renunţat la 2,20 m ca să inceapă la 2,23 m, unde a doborît de 3 ori. Curios ni se pare faptul că el a renunţat tocmai la 2,20 m, înălţime egală recordului său personal, pe care a trecut-o doar o singură dată in carieră, la 27 iunie 1979 ! Poate că dacă ar fi sărit 2,20 m ar fi reuşit şi la 2,23 m, dar aşa !­­ Un concurs de amploa­rea acestuia ar fi trebuit să fie cronometrat electronic, dar, din păcate, s-a recurs tot la crono­­metrarea manuală, de mult de­păşită • Stadionul din Piteşti, altfel gazdă primitoare şi cu o pistă de calitate (din material sintetic românesc) nu are încă o instalaţie corespunzătoare (stîlpi, ştachete, aparat de mă­surat) pentru săritura în înălţi­me • La marş au funcţionat arbitri foarte indulgenţi vizavi de corectitudinea marşului dife­riţilor concurenţi. In mod nor­mal Pescaru, cîştigătorul probei, şi Jugănaru dar şi incă alţii ar fi trebuit să fi fost avertizaţi măcar o dată, dar iată că nici unul nu a primit vreun avertis­ment. Și nu e bine ! Altfel, ar­bitrajul localnicilor, competent și de bună calitate. • Locurile de aruncare la disc şi suliță erau mai jos cu circa 8—10 centimetri decit terenul de a­­runcare, ceea ce, din punct de vedere psihologic, a creat im­presia atleţilor că aruncă din „groapă“. Şi in mod absolut fi­resc această situaţie a condus la scurtarea traiectoriei aruncă­rilor. La suliţă, de pildă, s-a apreciat că recordul Evei Zörgö- Raduly ar fi putut fi astăzi mai bun cu cîţiva centimetri !­­ Fiţa Lovin, în afară de concurs, a dominat categoric întrecerea a­­lergătoarelor pe 1500 m. Pe un vint puternic care i-a dereglat vizibil tempoul de alergare şi fără nici o adversară ea şi-a dovedit iarăşi buna valoare realizînd un timp de 4:05,6­0 Pentru a treia oară in acest se­zon, juniorul de cat­­a H-a So­rin Matei a trecut peste 2,20­ m la Înălţime şi a încercat apoi să-şi aproprie recordul naţional de seniori, avînd două tentative bune la 2,26 m • Carol Corbu care se ocupă acum de pregă­tirea săritorului In lungime Gheorghe Lina, era satisfăcut de evoluţia acestuia (7,48 m record personal) : „O să-l ve­deţi la viitoarele­­ concursuri. Are frumoase calităţi şi e un băiat foarte harnic !“ • Un a­­mănunt care ni se pare intere­sant pentru a explica un fapt semnificativ: echipa judeţului Dolj a venit însoţită de însuşi preşedintele C.J-E.F.S., Ion Bin­der», de metodistul Aurel Da­neş, de un medic şi de un a­­sistent medical ! Apare clar de ce foarte tinăra formaţie a Doljului, la al doilea an de par­ticipare în grupa A, domină şi — probabil — va ciştiga între­cerea echipelor feminine, pen­tru că, neîndoios, la Craiova atletismul este puternic spriji­nit . Dealtfel, în ceea ce pri­veşte clasamentele „Cupei României“, se pare că de pe a­­cum... zarurile au fost arunca­te : 1. Steaua 648,5 (bărbaţi 482,5 + femei 166), 2. C.A.U. 524,5 (259 + 265,5), 3. Dinamo 454,5 (382,5+72), 4. Rapid 407,5 (180,5+227), 5. Constanţa 381,5 (161,5+220), 6. Dolj 353,5 (43,5 + 310), 7. Argeș 324,5 (119 + 205,5), 8. Metalul 205 (143 + 62), 9. Cluj 193,5 (117,5+76). LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ AŢI JUCAT EA PRONOEXPRES ? Astăzi este ultima zi pentru procurarea biletelor de partici­pare la tragerea obişnuită pro­­noexpres de miine, 2 iulie 1380. Nu pierdeţi prilejul de a vă nu­măra şi div. printre beneficia­rii acestui atractiv sistem de joc, ale cărui avantaje sunt ilustrate frecvent prin mari şi numeroase succese ! Printre marii ciştigă­­tori ai primelor trei trageri din această lună se numără Dumitru Munteanu din Călăraşi, Pastia Constantin din Focşani şi Alexe Vasile din Bucureşti cu CITE UN AUTOTURISM „Dacia 1300“, Dala Anton din Baia Mare şi Lantoş Todora din Tg. Mureş cu CITE 39.290 LEI etc. Tragerea de miine vă poate aduce şi dv. satisfacţii asemănătoare, bineîn­ţeles cu condiţia de a vă pro­cura de astăzi biletele. Agenţiile Loto — Pronosport au început vînzarea biletelor pen­tru tragerea excepţională Loto de duminică 6 iulie 1980, la care se pot obţine AUTOTURISME „Da­cia 1300“, CIŞTIGURI IN BANI de 50.000, 25.000, 10.00 lei etc., precum şi EXCURSII în U.R.S S. sau in R. D. Germană. Consul­taţi prospectul acestei avantajoa­se trageri şi jucaţi din vreme numerele preferate ! CIE OPREŞTI „GRAMOFOHOL BÎRFfi“ ? Circulă în fotbalul nostru, cu permis de liberă trecere in rind­urile antrenorilor, un soi de oameni specializaţi in bîr­­fă. Cam de unde apucă, ei contestă cu glas tare şi cu vehemenţă, pe aceia care caută să se depărteze de ve­chile şi adeseori depăşite ca­noane ale antrenamentelor, care se dovedesc îndrăzneţi şi cu idei novatoare pe drumul împlinirii actului de reală profesionalitate. Birfitorii îşi dovedesc curajul opiniilor per­sonale chiar şi în scris, dar numai pină la... semnătură. De regulă, ei scot capul ori de cite ori lumea fotbalului se agită in căutarea soluţiilor menite să înlăture starea de anchiloză prezentă în jocul e­­chipelor. Aşa cum s-a întîm­­plat cu citva timp în urmă, cinci antrenori harnici ca Vi­orel Mateianu, Nicolae Proca şi Mircea Lucescu îşi făceau publice glndurile despre pro­blemele spinoase ale primei reprezentative, sugerind cam ce ar trebui făcut pentru îm­ bunătăţirea indicilor calitativi ai fotbalului nostru la nivel internaţional. Ei bine, atunci „gramofonul birjei“ (cine îl opreşte ?) a intrat imediat in acţiune. Pe tonuri de înaltă şi joasă frecvenţă s-au emis aprecieri cu totul şi cu totul lipsite de cea mai elementa­ră obiectivitate, am putea spune chiar răutăcioase: ,,Uite dom’le unde erau descoperi­torii oului lui Columb...“, „Ia te uită unde ne erau înţelep­ţii...“, „Dacă sunt aşa de is­teţi, federaţia ar trebui să le dea pe mină echipa naţiona­lă...“ sau „Iată cine ne dă lecţii, dar ce mare perfor­manţă au obţinut aceşti sfă­tuitori ?... Alţii, mai diplomaţi, au zimbit zeflemist... Ne-au intrigat o asemenea atitudine, un asemenea „mod de angajare“ in problemele controversate ale fotbalului nostru. Astfel de ,,luări de poziţie“ perpetuează racilele fotbalului, lenevesc gindirea unor antrenori, cultivă dile­tantismul altora şi mediocri­tatea campionatului. Ne lamentăm în orice îm­prejurare că în fotbalul nos­tru trebuie întreprins ceva care să pună... căruţa in miş­care. Moral este, în primul rînd, să li se strice acestor bîrfitori culcuşurile calde în care unii se lăfăiesc şi să se încurajeze prin toate mijloa­cele posibile antrenorii har­nici, cu idei, pasionaţi Stelian TRANDAFIRESCU VĂ PREZENTĂM NOILE PROMOVATE ÎN DIVIZIA „B“ Campionatul Diviziei C a luat sfirşit, nu de mult. Se cunosc, aşadar, echipele care au urcat în eşalonul secund, cele care de-a lungul între­cerii s-au dovedit mai bine pregătite. Incepînd Ceahlăul P. Neamţ [seria I) C. S. M. Borzeşti (seria a ll-a) cu acest număr al ziarului nostru, vă prezentăm noile promovate în Divizia B (in ordinea se­riilor in care au activat). 0 Club de fotbal reînfiinţat in anul 1978 (clubul Ceahlăul, cu secţie de fotbal, a fost în­fiinţat in 1919) 0 A activat In Divizia B în perioada 1961- 79 , in Divizia C — in cam­pionatul 1979—80 • Preşedin­t Clubul a luat flintă in anul 1975 şi este tutelat de Combinatul petro­chimic din Borzeşti • A activat în Divi­zia B In perioada 1975—77 ; In Divizia C : 1977—80 • Preşe­dintele clubului: Constantin Prăjişteanu ; preşedintele sec­ţiei de fotbal : Ion Pălăngea­­nu , antrenor: Ioan Sdrobiş, ajutat de Boscov Kostapolos • Are stadion propriu, cu o capacitate de 10 000 de locuri • Lotul : Girbea, Mititelu, Vasiliu — Mareș, V. Popa, Flo­rian, Iacob, Cernat, T. Moldo­­veanu, P. Popa — Stere, Nae, Steţ, Postăvaru, Nistreanu, Leu — Morărescu, Căpraru, Moroşa­­nu, Dumca, C. Moldoveanu, Ar­­him­, Oprişor • Media de virstă: 23 ani • Echipă bine pregăti­tă fizic, posedă forţă de atac, avind in Căpraru un Analiza­tor remarcabil : 33 de goluri. După cum arată media de virstă, majoritatea jucătorilor sunt tineri, dornici de afirma­re, disciplinaţi. Ei Încearcă vi­te de onoare al clubului : ing. Ştefan Dumitru ; preşedinte retribuit : Vitalie Dimitriu ; antrenor : Mircea Nedelcu • Are stadion propriu, cu o ca­pacitate de 12 000 de locuri • Lotul : Breţcanu, Chivorchian fiecare partidă să găsească drumul cel mai scurt spre poarta adversă, din două-trei pase reuşind să-şi con­struiască faze de gol. în me­ciurile susţinute in deplasare, CXS.M. Borzeşti a aplicat cu succes contraatacul. 0 Clubul a fost înfiinţat in anul 1953 şi funcţionează pe lingă Universitatea din Galaţi. O A activat în Divizia B in perioada 1958—78 şi în Divizia C în 1957—58 şi 1978—1980. • Preşedinte de onoare al clu­bului : prof. dr. ing. loan Prudu ; preşedinte : Dumitru Sirbu ; preşedintele secţiei de fotbal : Ioan Tusac ; antrenor loan Zaharia, ajutat de Nicolae Hostiuc . Are stadion propriu (Portul roşu), cu o capacitate de 7 000 de locuri • Lotul : Dm­itrescu, Saulea — Petrescu, — Constantin, Vasiliu, Ti­­cheli, Croitoru, Covrig — Gherghina, Niţă, Giroveanu, Rusu, Ciocan — Catană, Ape­­trei, Mironaş, Jelescu, Mura­­riu, Racheru, Iletea • Media de virstă : 25 ani şi 6 luni • Echipă matură, în componenţa căreia sunt jucători cu expe­rienţă competiţională (Ticheni,­ Gherghina, Niţă, Giroveanu, Apetrei, Jelescu, Mironaş), şi care a dorit să revină imediat in eşalonul secund. De aceea, în toate partidele a mizat pe atac, pe victorie. Jocul ei se bazează pe o apărare sobră, pe combinaţii ofensive rapide pentru dezechilibrarea apără­rii adverse, la care participă componenţi ai tuturor liniilor. Taşnadi, Toader, Marta, Rota­ru, Tărne — Pascu, Seceanu, Zigler, Ploieşteanu, Pribac — David, Ene, Lala, Diaconescu. 0 Media de vârstă : 23 ani şi 5 luni • De remarcat, ca dealt­fel la toate echipele studen­ţeşti, este elanul întregii for­maţii , un elan clădit pe coezi­unea sufletească, pe omogeni­tatea tehnico-tactică. Atuuri cu care antrenorul Zaharia a în­cercat şi a reuşit, în bună mă­sură, să imprime in jocul echi­pei o concepţie modernă. C.S.U. Galaţi (seria a II­­-a) CIȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 25 IUNIE 1980 FAZA I: Categoria 1: 1 varian­tă 25% , autoturism „DACIA 1300“; cat. 2: 5 variante 25% a 11.823 lei; cat. 3: 21 variante a 2.815 lei; cat. 4 : 72,75 a 813 lei; cat. 5: 214 a 42 lei; cat. 6 : 7.063,50 a 40 lei; cat. 7: 182,25 a 200 lei; cat. 8: 3.524 a 40 lei. FAZA A II-a: Categoria T: 15 variante 100% , excursie de un loc la Jocurile Olimpice Moscova 1980, în valoare de 12.000 lei. Report la categoria 1 : 161 667 lei. Autoturismul „DACIA 1300“ a fost câștigat de PUIU CONSTAN­­TINESCU din București. TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR II SIGHIŞOARA Vineri şi simbătă s-au des­făşurat la Sighişoara meciurile din cadrul turneului final al juniorilor II. Pe primul loc s-a clasat formaţia Metalul Aiud (1—0 cu C.S.U. Braşovia Bra­şov, 1—1 cu Construcţii Electro­­metal Cluj-Napoca şi 6—2 cu Lăpuşul Tg. Lăpuş), care a to­talizat 5 puncte în clasamentul general al grupei. Cîştigătoarea va participa la turneul de la Cîmpulung Muscel, care va de­semna echipa campioană. Cu prilejul jocurilor de la Sighi­şoara s-au atribuit diplome şi premii pentru : „Cel mai bun portar“ — Dănuţ Pascu, de la Metalul Aiud, „Cel mai bun fundaş“ — Alexandru Sania, de la Lăpuşul Tg. Lăpuş şi „Cel mai bun mijlocaş“ — Ion Mandoca, de la C.S.U. Braşovia Braşov. (I. Turcu — coresp.). VASLUI Vineri şi simbătă s-au desfă­şurat la Vaslui meciurile din cadrul turneului final al cam­pionatului juniorilor II. In fi­nală : Letca Bacău — Oţelul Galaţi 8—1 (2—1). Echipa din Bacău este antrenată de fostul internaţional Sorin Avram. (M. Florea — coresp.).

Next