Sportul, iulie 1980 (Anul 36, nr. 9514-9540)

1980-07-01 / nr. 9514

BASCHETBALISTI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI ÎN TURNEUL DE LA MISKOLC BUDAPESTA, 30 (Agerpres).­­ Turneul masculin de bas­chet de la Miskolc (Ungaria) a fost cîştigat de reprezentati­va României, care a terminat neînvinsă competiţia, totalzînd 6 puncte. Pe locurile următoa­re s-au clasat selecţionatele Belgiei, Cehoslovaciei (B) şi Ungariei — cu cita 4 p. In ultima zi a turneului, baschet­­baliştii români au întrecut cu 82—67 (39—39) formaţia Unga­riei, iar echipa Belgiei a dis­pus cu 84—72 (42—36) de se­lecţionata secundă a Ceho­slovaciei. SUCCESE ALE TINERILOR GIMNAȘTI ROMÂNI ARAD, 30 (prin telefon). Pu­blicului iubitor de sport din lo­calitate i s-a oferit prilejul ca, timp de 2 zile, sîmbătă şi du­minică, să fie martorul unui plăcut şi interesant spectacol sportiv la care au participat echipele de junioare şi juniori ale României, Ungariei şi Bul­gariei, care şi-au dat întilnire la Arad într-un concurs ami­cal, de verificare. S-au alcătuit clasamente atit pe echipe (bi­lateral), cit şi la individual compus, atit la fete cit şi la băieţi. Cum era şi firesc, gim­nastele şi gimnaştii români s-au situat în permanentă în prim­­planul disputei sportive, ocu­­pînd locuri fruntașe atit La in­dividual cit și pe echipe. In confruntarea România — Bulga­ria, la fete, rezultatele au fost următoarele : România 186,70, Bulgaria 178,65, în timp ce la individual compus primele trei locuri au fost ocupate de gim­naste românce : Aurelia Pînza­­ru­­ 37,85, Mihaela Stănuieţ 37,45 şi Adina Fărcuţ 37,25 ; în meciul cu Ungaria punctajul a fost : România 186,70, Ungaria 177,45, la individual fiind ace­eaşi ordine. în ce priveşte în­trecerea băieţilor, echipa Româ­niei a realizat 270,20, Ungaria 268,85, iar Bulgaria 257,90. La individual, primii clasaţi au fost Dan Odorhean (România) cu 51,90, urmat de Mokus Lajos (Ungaria) 54,50, Emilian Nicula şi Adrian Căpăţînă (ambii România) 54,45. Nicolae STREJAN — coresp. ÎN 1981, PRIMA EDIŢIE A „EUROPENELOR" DE SC­RIMA Congresul Federaţiei inter­naţionale de scrimă a stabilit, la cererea unor federaţii na­ţionale, să se organizeze un campionat european de scri­mă, anul 1981 urmînd să con­semneze o ediţie experimen­tală. Un a­spect inedit în calenda­rul actual al scrimei interna­ţionale, dar trebuie consem­nat faptul că înaintea lansării, în anul 1936, a campionatelor mondiale, suprema confrunta­re internaţională a scrimei, in perioadele dintre două ediţii ale J.O., erau campionatele europene. S-a preconizat ca noua for­mulă a campionatelor europe­ne să se bazeze numai pe pro­bele individuale, la cele patru arme, fiecare ţară participan­tă urmînd să înscrie cite trei concurenţi de armă. Competi­ţia va dura astfel doar 5 zile, în loc de 10 cit durează ac­tualmente o ediţie a C.M., ast­fel F.I.E. sperând să găsească mai lesne candidaţi pentru or­ganizarea întrecerilor conti­nentale. In ceea ce priveşte ediţiile următoare ale C.M. de se­niori, s-a stabilit ca in anul 1981 gazda să fie Clermont- Ferrand (Franţa), in 1982 dis­­putîndu-se in S.U.A., iar in 1983 în Austria. Pentru C.M. ’81 de tineret există candida­tura Elveţiei, iar Danemarca (care va sărbători în 1982 se­micentenarul federaţiei), s-a oferit să organizeze ediţia ur­mătoare. RECORD EUROPEAN EA 200 m SPATE Cu prilejul unui concurs desfăşurat la Budapesta, îno­tătorul Sándor Vladar (Unga­ria) a stabilit un nou record european in proba de 200 m spate, cu timpul de 2:01,72. Vechiul record îi aparţinea cu 2:01,78 C.M. DE CICLISM LA 31 IULIE N­AGA, (Agerpres).­­ Cam­pionatul mondial de ciclism pe şosea rezervat profesioniştilor va avea loc la 31 iulie la Sal­­lanches (Franţa). In vederea a­­cestei competiţii federaţia olan­deză a selecţionat printre alţii pe Jann Raas, campionul lu­mii. Joosp Zoetemelk, Gerrie Knetemann, Hennry Kuiper etc. După o zi de repaus, la Wimbledon OPTIMILE DE FINALĂ LA SIMPLU FEMEI LONDRA, 30 (Agerpres). — După o zi de repaus, turneul internaţional de tenis de la Wimbledon a fost reluat cu optimile de finală ale probei de simplu femei. Iată rezulta­tele : King — Shriver 5—7, 7—6, 10—8 ; Austin — Holla­­day 6—2, 6—3 ; Evert — Russel 6—3, 6—2 ; Goolagong — Man­­dlikova 6—7, 6—3, 6—1; Stevens — Fromholtz 6—2, 6—2 ; Tur­nbull — Forood 6—0, 6—2 ; Navratilova — Jordan 6—4, 6— 2 ; Jaeger — Wade 6—2, 7- 6. SP­OR­TI­VII ROMÂNI PREIAU ŞTAFETA FLĂCĂRII OLIMPICE (Urmare din pag. I) Flacăra olimpică va fi purta­tă, din kilometru in kilometru, prin oraşe şi sate, de tineri muncitori şi ţărani, elevi şi stu­denţi — băieţi şi fete — frun­taşi in muncă, la­­învăţătură şi în întrecerile marii competiţii sportive naţionale „Daciada”, mulţi dintre ei campioni repu­blicani, europeni, mondiali şi olimpici. In alergare, pe bicicle­te sau motociclete, pe cai, in ambarcaţii sportive, purtătorii flăcării olimpice vor fi mesage­rii ataşamentului tineretului nostru faţă de idealurile olim­pice, faţă de cauza scumpă tu­turor tinerilor, tuturor popoare­lor lumii — pacea, în oraşele — etapă (Bucu­reşti, Buzău, Bacău şi Iaşi), ca şi in alte localităţi de pe tra­seu, la locuri evocînd glorioasa istorie a poporului român ş.a. vor avea loc ceremonii dedica­te Ştafetei flăcării olimpice. Astăzi, prima etapă, flacăra olimpică va trece prin Giurgiu (ora 13), Remus (13,15), Data 13,30, Buturugeni (14,50), Uzunu (15,10) , Călugăreni (15,20), Adu­naţii Copâceni (16,15), „30 De­cembrie“ (16,40), Jilava (17,15), şos. Giurgiului (17,35), Piaţa Progresul (17,55), Parcul Liber­tăţii (18,05), Parcul Tineretului (18,10) , Piaţa Unirii (18,20), Pia­ţa Universităţii (18,25), Piaţa Romană (18,30), Stadionul Di­namo 18,45. Aici va avea loc ceremonia primirii Ştafetei flă­cării olimpice, potrivit progra­mului din chenarul de la pagi­na întîi De la stadionul Dinamo, Şta­feta flăcării olimpice va porni pe traseul Calea Dorobanţi (19,05), Piaţa Romană — A.S.E. (19,10), Piaţa Universităţii (19,15), pînâ la Casa Centrală a Arma­tei (19,20), unde va fi aprinsă torţa care va arde pe timpul nopţii. Mîine, miercuri, la ora 8,00, Ştafeta va pleca în cea de a doua etapă, pe traseul C.C.A., Piaţa Universităţii, Piaţa Ro­mană (8,10), Piaţa Victoriei (8,15), Statuia Aviatorilor­­(8,20), Parcul Herăstrău - debarcader Bordei (8,31), podul Băneasa (8,46) , Otopeni (9,16), Săftica (9,47) , Snagov (10,13), Ciolpani (10,38), Potigrafu (11,00), Puche­­nii Moşneni (11,20), Româneşti (11,50), Bărcăneşti (12,00), şi va ajunge la PLOIEŞTI la ora 12,45. După ceremonia primirii, va urma traseul Bucov (13,30), Valea Călugărească (14,00), Al­beşti (14,40), Loboiasca (15,10), Mizil (16,05), Săhăteni (16,58), Ulmeni (17,43), Morel (18,09) și BUZĂU (18,46), unde va înnop­ta. Din Buzău ştafeta va pleca joi, la ora 7.30, urmînd să trea­că prin RIMNICU SABAT la 9.46, FOCSANI 12,55, MARA­­SESTI 15,13, ADJUD 17 BA­­CAU 21,05. Radioamatorii au posibilita­tea să lucreze la o nouă sta­ţie de radio emisie-recepţie, staţia mobilă a ştafetei Flăcă­­uAmpice, cu indicativul YOOOOO/m care funcţionează zilnic, între 1 şi 5 iulie. TRANSPORTUL AERIAN LA OLIMPIADĂ­­fin In perioada J.O. de vară, liniile Aeroflotului, care este organi­zaţia de transport oficială a Olimpiadei ’80, vor fi folosite zilnic de aproape 60 000 de pa­sageri. Pe întreagă această pe­rioadă, de serviciile sale vor beneficia aproximativ un milion de oameni. Pentru a se realiza o înaltă regularitate a zborurilor, pentru a se îmbunătăţi servicii­le puse la dispoziţie participan­ţilor şi numeroşilor oaspeţi ai sărbătorii sportului. Aeroflotul a întreprins un vast program de construcţii şi de reamenajări a aeroporturilor şi aerogărilor. In speţă, s-a extins şi s-a mo­dernizat aeroportul Şeremetievo din Moscova, care va primi fluxul principal de pasageri străini în această vară olimpi­că. Aici a intrat în exploatare o a doua pistă de decolări şi aterizări care permite primirea oricăror tipuri de avioane. Re­cent, şi-a deschis porţile noul pavilion pentru sosiri, capabil să deservească un număr de 1 200 de pasageri pe oră. • Tot aici s-a încheiat construc­ţia aeroportului internaţional Seremetievo-2, cu suprafaţa de 85 000 m.p. El va fi înzestrat cu cele mai moderne sisteme de recepţionare a bagajelor pentru 6 milioane de pasageri pe an. In noua clădire cu şapte etaje funcţionează o sală pentru pa­sagerii sosiţi, alta pentru cei ce pleacă, una pentru pasagerii în tranzit, patru restaurante, o sală de recepţii, baruri, patiserii cu capacitatea de 1600 de pasageri, o sală de conferinţe cu 300 de locuri, şi instalaţii pentru tra­ducere sincronă. In apropierea noii aerogări se va deschide un hotel cu 500 de locuri pentru pasagerii în tranzit. La alt aeroport al capitalei sovietice, cel de la Vnukovo, s-a construit o nouă aerogară care va putea deservi 4 200 de pasageri pe oră. S-a reconstruit şi aerogara de la Tallin unde se vor desfăşura regatele olim­pice. Capacitatea acestei aero­gări va fi de 700 de pasageri pe oră. S-a stabilit, totodată, lista preliminară de aeroporturi care vor realiza transporturi olimpi­ce : Moscova (Seremet­evo și Vnukovo), Leningrad. Tallin Vilnius, Kiev (Bor), Odessa, Lvov, Erevan Tn. fi* * Taskent. Irkutsk THabar. Transporturile se vor realza TM aeronavele IL-62, TU-1m tu 134 și cu aerobuzul sovietic hl 350 de locuri IL-86. t­­­d* Programul turistic cuprinde 50 de „trasee olimpice“ prin URSS. Ele cuprind vizitarea câtorva centre olimpice, dar şi a altor oraşe de mare Interes turistic din Asia Centrală, Siberia, Transcaucazia, Crimeea, Baltica şi Extremul Orient. Desigur, toate acestea vor fi deopotrivă apreciate de către participanţii şi oaspeţii Olimpiadei '80. In Turul Franţei BIIMED HIMULT A ÎNCEPUT SĂ RECUPEREZE HANDICAPUL PARIS, 30 (Agerpres). — E­­tapa a 4-a a Turului ciclist al Franţei, disputată contracrono­­metru individual, la Francor­­champs, pe distanţa de 33,400 km, a revenit francezului Ber­nard Hinault in 47:28,30 (me­die orară 42,673 km). In clasa­mentul general conduce belgia­nul Rudy Pevenage, urmat de Bazzo (Franța) la 1:04 și Hi­nault la 5:41. ATLETISM 0 în concursul des­fășurat la Porsgrunn (Norvegia), sprinterul ghanez Ernest Obeng a fost cronometrat în cursa de loo m cu timpul de 10.20. Alte rezultate: 800 m — Warren (An­glia) 1:46,20; disc — Hjelm­es (Norvegia) 63­­0 m; 100 m femei — Sania Lannaman (Anglia) 11.10. • Englezul Cristopher Garfort a terminat învingător în concursul de maraton desfăşurat la Varşo­via fiind cronometrat pe 42.196 km în 2h 13,20. L-au urmat Szin­­ko (Ungaria) — 2h 13,14 şi Ne­gatja (Polonia) — 2h 16,28. AUTO 0 Desfăşurat pe circui­tul de la Le Castelet, „Manete Premiu“ al Franţei (proba con­­tină pentru C.M. formula I) a revenit australianului Alan Jones („Williams“), cu o medie orară de 203,016 km. Pe locurile urmă­­toa­re s-au situat concurenţii fran­cezi Didier Piron! şi Jacques Laf- TELEX • TELEX fite (ambii pe maşini „Ligler“). În clasamentul general, după­­ probe, conduce Alan Jones — 23 p, urmat de Nelson Pique* (Brazilia) — 23 p, Ren* Armour şi Didier Picont (Limbii Franţa) — cite 28 p. BASCHET 0 Echipa masculină a Iugoslaviei a susţinut un joc de verificare la Bosanski Brod cu o selecţionată universitară din S.U.A., în faţa căreia a cîştigart cu 126—125 (după prelungiri). NATAŢIE 0 Rezultate înregis­trate în concursul Internaţional de înot desfăşurat la Edinburgh: feminin: 100 m spate: Verbauwen (Belgia) — 1:05,42 ; 200 m spate: Rodahl (Norvegia) — 2:19,33; loo m Uber: Mas (Spania) — 58,90; loo m bras: Campbell (Scoţia) — 1:14,97; masculin: 100 m liber: Brask (Norvegia) — 52,30; 100 m bras: Dottmos (Spania) — 1:07,45; 200 m spate: Carter (Scoţia) — 2:09,45. SAH 0 După consumarea a trei runde, în turneul Internaţio­nal de la Amsterdam conduc marii maeştri Anatoli Karpov (U.R.S.S.) şi Vlastimir Hort (Cehoslovacia) cu cîte 2 p, urmaţi de Sosonko (Olanda) — vft p. In runda a 3-a, Van der Wlei l-a învins pe Ribl­, iar partidele Karpov — Sosonko şi Larsen — Hort s-au încheiate remiză VOLEI • Competiţia feminină disputată la Lodz a fost cîştiga­­­tă de selecţionata Bulgariei, ur­mată de formaţiile Poloniei şi Ungariei, în ultima zi a turneu­lui: Bulgaria — Polonia (B) 3—0, Cehoslovacia — Ungaria 3—0. BREVIAR­E BREVIAR­E BREVIAR ECHIPA MASCULINĂ DE VO­­LEI A ROMÂNIEI PRINTRE FAVORITE Intr-un interviu acordat zia­rului „Komsomolskaia Pravda“, antrenorul principal al echipei masculine de volei a U.R.S.S., Viaceslav Platonov, a declarat, printre altele : „Principalii con­tracandidaţi ai selecţionatei U.R.S.S. la turneul olimpic vor fi echipele C­ubei, României, Poloniei, Iugoslaviei şi Brazi­liei. Mai mult ca sigur că din­tre aceste echipe va fi desem­nată campioana olimpică“. SPORTIVII ROMÂNI PE LOCU­RI FRUNTAŞE IN CONCURSUL DE CAIAC-CANOE DE LA DUISBURG MÜNCHEN, SO (Agerpres). — In ultima z­i a concursului Inter­naţional de palat-canoe de la Duisburg (H.F. Germania) spor­tivii români au obţinut două vic­torii. Proba de canoe dublu (1 &M m) a fost ciştigata de fraţii Gheorghe şi Tom­a Simionov, 3:30,56, urmaţi de la Liciţiu — Finey (■Ungaria) — 3:54,24 şi Ticu — Munteanu (România) — 3:54,99. La proba de caiac-4 (1 OOO m), pe primul loc s-a situat echipajul României — 3:19,61, urmat de e­­chipajele Franţei — An­gliei — 3: al,57, R.F. Germania, Olandei şi Austriei. Aga­ia Muharu (pailalt simpflu, femei). Maria Ştefan — Elisa­beta Babeanui (caiac dublu femei) ed Dobre Nenoiu — Toma Simionov (canoe dublu) s-au clasat pe lo­cul doi în probele respective. In prima zi de Întreceri, spor­­tivul român Vasile Diba a termi­nat învingător în proba de caiac simplu (530 m), cu timpul de 1:53,23. FLORETISTA ELENA BELOVA. PENTRU A 4-A OARA PREZENTA Cunoscuta feoretistă sovietică Elena Belova, deţinătoare a a titluri olimpice şi mond­iale, a cîştigat, recent, pentru a 5-a oa­ră, titlul de campioană unionali. In urma acestui succes, Elena Belova (în vîrsta de 32 de ani), a fost selecţionată şi va­ parti­cipa, pentru a patra oară, la Jocurile Olimpice de vară. In prestigiosul său palmares olim­pic figurează patru medalii de aur (una la individual — Ciudad de Mexico, 1968, şi trei cu echi­pei UJt.S.S. — Ciudad de Mexico, München şi Montreali) şi o me­­dalie de bronz la Individual, cu­cerită la J.O. de la Montreal. Intr-un recent interviu acordat unui corespondent sportiv al ar­genţiei „TASS“, Eterna Belova a declarat, printre altele: „La J.O. da la Moscova, sorimerele sovie­tica vor trebui să dovedească prin evoluţia lor că nu intimplă­­tor. In ultimii ani, ocupă poziţii da frunte In Ierarhia mondială. La ultimele trei ediţii ale J.O„ echipa noastră a cucerit trih­ olimpic şi sper ca şi la actuate ediţia să ne dovedim cele mai bune. In ceea ce priveşte turneul Individual, lupta pentru medali va fi foarte drrză şi nici un spe­cialist nu se încumetă să desem­neze o favorită certă. Practica marilor concursuri Internaţionala ne-a dovedit că tinerele serimere, dornice de afirmare, produc la fiecare dată mari surprize learing calea spre medalii a marilor fa­vorite­. BRAZILIA - POLONIA 1-1 Peste 90 009 de spectatori au urmărit pe stadionul din Soto Paulo meciul amical dintre se­lecţionatele Braziliei şi Poloniei, încheiat la egalitate: 1—1 (0—1). Fotbaliştii polonezi au deschis scorul în mim. 7 prin Lato, go­lul egalizator fiind înscris de ziro (min. 52). ÎN PRELIMINARIILE C.M. La Tunis, în meci con­tind pen­tru p­redim­inauunil­e campiona­tuilui mondial (zona africană), Tunisia a învins cu 2—0 (1—0) echipa Nigeriei. Gokiri­e au fost înscri­se de Liman (min. 31) și Tem­im­a (min. 52). STEAUA ROȘIE - CAMPIOANA IUGOSLAVIEI Campionatul Iugoslaviei a fost cîştigat de formaţia Steaua Roşie Belgrad cu 46 p (un joc mai pu­ţin disputat) urmată de echipele Sarajevo — 41 p, Radnicki Niş, Napredak — cîte 39 p şi Hajduk Spirt — 36 p. Rezultate în ulti­ma etapă (a 34-a): Dynamo Za­greb — Sarajevo 2—2, Vojvodina Novi Sad — Borac Banja Luka 1—0; Buducnost — Celik Zenica 0—0; Zeleznid­ar — Sloboda Tuz­te 1—1; Olimpia Ljubljama — Ve­lez Mostar 3—1; Hajduk Split — Partizan Belgrad 4—1 ; Vardac Skoplje — Napredak 2—1; Rad­nicki Niş — Bijeb­a 2—0. Meciul Stea­ua Roşie Belgrad — Osijeti s-a întrerupt în minutul 35, la scorul de 3—0 in favoarea primei echipe. TURNEUL FINAL IN CAMPIO­NATUL ELVETIEI Au continuat meciurile din turneul final al campionatului Elveţiei: Grasshoppers Zürich — Lucerna 8—0; Basel — Servette Geneva 2—9; Sion — F.C. Zürich 3— 2. In clasament, pe primul loc se află Basel cu 31 p, urmată de Grasshoppers — 30 p şi servette — Mp. „CUPA DE VARA’’ Rezultate Înregistrate in compe­tiţia Internaţională „Cupa de vară“: Rapid Viena — Sparta Fraga 0—1; Polonia Bytom — Plast lka Nitna 1—0; Marek Stan­ke Dimitrov — IFK Göteborg 2—S; Balmstad — Young Boys Bema 4— 2; Inter Bratislava — Voest Linz 2—2; Bohemians Praga — Kastrup (Danemarca) 2—0: Lll-Iestroem (Norvegia) — Werder Bremen 1—1; Malmö — Duisburg 4—1; Düsseldorf — Neuchâtel (El­veţia) 5—1. Redacția și administrația : cod 7013» București, it.. V. Conta 16. al ȘTIR­­ ............. ..............................................................—----------------------------------------------------------------------——• Pentru stramutate : abonamente prin ILEXIM - departamentul export Import pre­sâ P O 'Soi 1« în”’w« ^i, SsT'S’ U M 09 ) Interurban *37) telex 10 350 romsp. Tiparul I. P. „Informația* . wo unei ii ia. Bucureşti, str. 13 Decembrie nr. 3. R. 1. 10363

Next