Sportul, octombrie 1980 (Anul 36, nr. 9592-9618)

1980-10-01 / nr. 9592

PINTA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R. Sub preşedinţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comu­nist Român, marţi, 30 septem­brie, a avut loc şedinţa Comi­tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Comitetul Politic Executiv a analizat măsurile privind a­­sigurarea realizării tuturor prevederilor planului pe ulti­mul trimestru al acestui an, a tuturor indicatorilor economici şi echilibrarea balanţei de plăţi. Comitetul Politic Execu­tiv a cerut tuturor ministere­lor, centralelor şi întreprinde­rilor, organelor şi organizaţi­ilor de partid, organizaţiilor de masă, tuturor oamenilor muncii, să acorde o deosebită atenţie realizării integrale a producţiei cu prioritate a ce­lei destinate exportului, desco­peririi şi punerii in valoare de noi resurse de materii pri­me şi materiale, valorificării superioare a materiei prime, in special a metalului și ma­sei lemnoase, sporirii pe toa­te căile a indicilor de calitate a produselor, în continuare, Comitetul Po­litic Executiv a analizat modul în care se desfăşoară lucrările campaniei agricole de toamnă. Apreciind rezultatele obţinute pină in prezent, s-au stabilit măsuri care să asigure urgen­tarea stringerii recoltei şi în­­săminţărilor, a transportului operativ şi depozitării în bune condiţii a tuturor produselor agricole, printr-o mobilizare generală, folosindu-se întreaga capacitate a mijloacelor tehni­ce, a atelajelor, întreaga forţă de muncă de la sate. In scopul aplicării in cele mai bune condiţiuni a măsu­rilor si hotărârilor adoptate de cel de-al 11-Iea Congres al Consiliilor populare, a indica­ţiilor secretarului general al Partidului privind perfecţio­narea in continuare a activi­tăţii consiliilor populare şi a­­plicarea mai fermă a princi­piilor autoconducerii muncito­reşti şi autogestiunii finan­ciare, Comitetul Politic Execu­tiv ,a stabilit ca proiectele de legi asupra cărora Congresul consiliilor populare şi-a dat acordul să fie supuse dezba­terii publice. Ele sunt menite să asigure lărgirea in conti­nuare a cadrului democratic al societăţii noastre, participarea nemijlocită a tuturor cetăţeni­lor, fără deosebire de naţio­nalitate, la înfăptuirea politicii partidului şi statului, consacra­tă dezvoltării multilaterale a patriei, la întărirea in toate sferele vieţii sociale a legali­tăţii, eticii şi echităţii socialis­te. In conformitate cu h­otă­­rirea Comitetului Politic Exe­cutiv, după dezbaterea publi­că, proiectele de legi urmează să fie supuse spre aprobare Marii Adunări Naţionale. Comitetul Politic Executiv a stabilit convocarea Plenarei C.C. al P.C.R. pentru data de 15 octombrie a.c. In cadrul şedinţei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a informat despre vizita oficială de POE­­tenie pe care a efectuat-o din­­ţara noastră, in perioada 8—10 septembrie, tovarăşul Kenneth David Kaunda, preşedintele Partidului Unit al­ IrIndepen­den­­ţei Naţionale, preşedintele Re­publicii Zambia, împreună cu tovarăşa Betty Kaunda. Comitetul Politic Executiv şi-a exprimat deplina aprobare faţă de rezultatele pozitive ale noului dialog romăno-zambian la nivel inau­ ce constituie o semnificativă confirmare a consecvenţei cu care partidul şi statul nostru acţionează pen­tru continua întărire a legă­turilor de prietenie şi solidari­tate cu tinerele state africane aflate pe calea dezvoltării de sine stătătoare. Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apreciere con­vorbirilor dintre tovarăşii Nicolae Ceauşescu şi Kenneth David Kaunda, desfăşurate în­­tr-o atmosferă de caldă prie­tenie, de preţuire şi respect reciproc, care au evidenţiat hotărîrea comună de a acţio­na, în continuare, in spiritul principiilor şi prevederilor înscrise în Tratatul de prie­tenie şi cooperare din 17 apri­lie 1979, pentru dezvoltarea şi intensificarea relaţiilor reci­proce in domeniile politic, economic, tehnico-ştiinţific, cul­tural şi in toate celelalte do­meniu S-a apreciat că inten­sificarea cooperării economice româno-zambiaue, a schimbu­rilor comerciale, a conlucrării la sfera ştiinţei şi tehnologiei, a invăţămintului şi culturii vine In sprijinul efortului na­ţional al celor două ţări pen­tru progres economic și social. (Continuare in pag. 2-3) ÎNCHEIEREA VIZITEI PREŞEDINTELUI REPUBLICII ZIMBABWE, CANAAN SODINDO BANANA . Marţi, 30 septembrie, s-a în­cheiat vizita oficială de priete­nie efectuată în ţara noastră, la invitaţia preşedintelui Re­publicii Socialiste România, to­varăşul Nicolae Ceauşescu, şi a tovarăşei Elena Ceauşescu, da tovarăşul Canaan Sodindo Ba­nana, preşedintele Republicii Zimbabwe şi tovarăşa Janet Banana. Vizita în ţara noastră a înal­tului sol al poporului Zimbab­we, convorbirile care au avut loc intre preşedinţii Nicolae Ceauşescu şi Canaan Sodindo Banana, înţelegerile convenite cu acest prilej reprezintă un moment de seamă in cronica relaţiilor de prietenie şi solida­ritate militantă statornicite în­tre popoarele român şi Zimbab­we, deschizind noi orizonturi colaborării pe multiple planuri dintre ţările noastre, in folosul lor reciproc, în interesul lup­tei pentru eliminarea definiti­­vă a colonialismului şi neoco­­lonialismului, a politicii impe­rialiste de dominaţie şi dictat. Pentru pace, destindere, inde­pendenţă naţională şi progres in întreaga lume. Ceremonia plecării înalţilor oaspeţi a avut loc pe aeropor­tul O­topeni, împodobit sărbă­toreşte. Pe frontispiciul aerogării se atentă Portretele tovarăşlor Ceauşescu şi Canaan­a Sodindo Banana, încadrate de drapelele de stat ale Republi­­­cii Socialiste România şi Re­publicii Zimbabwe. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovaraşa Elena Ceauşescu au sosit la aeroport împreună cu tovarăşul Canaan Sodindo Ba­­nana şi tovarăşa Janet Banana. Numeroşi oameni ai muncii au aclamat cu căldură pe cei doi şefi de stat, exprimind sa­tisfacţia opiniei publice din ţa­ra noastră faţă de rezultatele fructuoase ale primului dialog la nivel înalt dintre Republica Socialistă România şi Republica Zimbabwe care deschide noi perspective dezvoltării şi adîn­­cirii bunelor relaţii dintre ţări­le şi popoarele noastre. O gardă militară aliniată pe aeroport a prezentat onorul. Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Zimbabwe şi Republicii Socialiste România, in timp ce erau trase 21 de salve de artilerie. In continuarea ceremoniei, cei doi preşedinţi au trecut in re­vistă garda de onoare. Preşedintele Republicii Zim­babwe, tovarăşul Canaan So­dindo Banana şi tovarăşa Ja­net Banana şi-au luat, apoi, rămas bun de la personalităţile române venite la aeroport. La scara avionului un grup de pionieri au oferit buchete de flori tovarăşilor Nicolae Ceauşescu şi Canaan Sodindo Banana, precum şi tovarăşelor Elena Ceauşescu şi Janet Ba­nana. Preşedintele Nicolae Ceauşescu şi-a luat, apoi, un călduros rămas bun de la preşedintele Canaan Sodindo Banana. Cei doi şefi de stat şi-au strîns mîinile, s-au îmbrăţişat cu prietenie. Şeful statului Zimbab­we a mulţumit încă o dată pentru ospitalitatea şi căldura cu care a fost intimpinat in ţara noastră, exprimîndu-şi convingerea că vizita sa în România va da un nou impuls dezvoltării bunelor relaţii din­tre ţările si ponoarele noastre. Un ora 9.00 aeronava cu care călătoresc Înalţii oaspeţi a de­colat. Astăzi, o nouă zi plină In fotbalul continentului nostru , manşa a II-a a primului tur In cupele europene. Competiţii prestigioase la care participă, cum se ştie, şi patru din cele mai bune formaţii de club ro­mâneşti, Universitatea Craiova (în Cupa campionilor europeni), Politehnica Timişoara (in Cupa cupelor), Steaua şi F.C. Argeş (în Cupa U.E.F.A.). Adversarele lor . Echipe cu frumoase cărţi de vizită in fotbalul european, ca Internazionale Milano, Celtic Glasgow, Standard Elege şi F. C. Utrecht. Amănunte des­pre pregătirile şi aspiraţiile formaţiilor noastre, ca şi partenerelor lor, puteţi , rândurile de mai jos. Meciurile de le Bucure?i­. Craiova şi Timişoara vor înca­pe la ore 14 şi vor fi transmise le radio şi televiziune. Partida de la Utrecht va fi transmisă la radio, incepind de la mR. n Astăzi, in cupele europene de fotbal LA CRAIOVA, TIMIŞOARA, BUCUREŞTI ŞI UTRECHT ECHIPELE NOASTRE SUSŢIN MANŞA A ll-a A PRIMULUI (Continuare in pag. 2-3) CUPA U. E. F. A. Steaua Bucureşti — Standard Liege BUCUŞTENii, DECIŞI SĂ FACĂ UN JOC DE CALIFICARE!­ ­ A sosit ora marilor revanşe pentru Stea­ua. Echipa antrenată de Gh. Constantin şi V. Za­­voda are, astăzi, in partida cu Standard Liege şansa de a fi prima formaţie românească învin­gătoare în faţă unui team belgian intr-o cupă europeană, victoria insemnînd, fireşte, califi­carea. Acea calificare în care a crezut şi Uni­versitatea Craiova, tot în faţa lui Standard, şi Rapid, in faţa Anderte­chtului şi Steaua, în faţa lui F.C. Bruges. Acum, după acel frumos 1—1 de la Liege, Steaua are în faţă o mare şansă, dar şi un joc foarte greu. „Un joc care a de­venit, automat, de două ori mai greu, după egalul de la Liege ! — opinează Florin Marin, Mircea M. IONESCU (Continuare in pag. 2-3) PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI. ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPL­ANUL XXXVI - Nr. 9592 4 PAGINI - 30 BANI Miercuri 1 octombrie 1 CUPA CAMPIONILOR EUROPENI CUPA CUPELOR Universitatea Craiova — Internazionale Politehnica Timişoara — Celtic Glasgo* CRAHO­VENII AŞTEAPTĂ CU ÎNCREDERE PARTIDA, DORIND REVANŞA ŞI CALIFICAREA CRAIOVA, 30 (prin telefon). — Partida Uni­versitatea — Inter, din cadrul „Cupei campio­nilor europeni“, este aşteptat cu mare interes. Orele parcă se scurg mai greu. Emoţiile cresc. Marţi a fost zi plină la Craiova. La ora 10, intr-una din sălile frumoasei Universităţi a avut loc conferinţa de presă. Internazionale este în­soţită la Craiova de toată conducerea sa, de preşedintele ei, Ivanoe Fraizzoli, directorul spor­tiv — G. Beltrami, de consilierul delegat — S. Mazzola, de 40 de ziarişti. La conferinţă, în centrul atenţiei s-au aflat, cum era şi normal, Constantin ALEXE UN JOC CARE POATE FACE SA RENASCĂ FOTBALUL TIMIŞOREAN TIMIŞOARA, 30 (prin telefon). — Meciul cu Celtic Glasgow este, fără Îndoială, o şansă pe care fotbaliştii timişoreni o au după decenii în­tregi de penumbră. Este marea şansă care se oferă acestei echipe, jocul depăşind cadrul unei întilniri internaţionale, deoarece de acest meci se leagă toate speranţele de renaştere a unuil fotbal cindva de prim rang în ţara noastră. Acum, înfriguratele zile de aşteptare s-au comprimat în ore. Oraşul Întreg este caprins de febra ,numărătorii inverse“. Prezenţa scoţieni­lor pe străzile oraşului şi la antrenamentul care a avut loc marţi dimineaţă a făcut ca nerăb­darea să atingă momente de virf. Cel mai ne­ loan CHIRILA (Continuare in pag. 2-3) F. C. Utrecht — F. C. Argeş ANTRENORUL FLORIN HALAGIAN SPERĂ... Astă-seară, la Utrecht (ora 21 — ora Bucu­­reştiului), arbitrul irlandez John Carpenter va chema la întrecere formaţiile F.C. Utrecht — F.C. Argeş pentru meciul retur din cadrul Cu­pei U.E.F.A. Cum se ştie, la Piteşti,­­ prima manşă s-a încheiat cu un scor alb, avantajos fotbaliştilor olandezi. Dar ambiţioasa F.C. Argeş nu consideră dinainte anularea propriilor sale şanse de calificare. Teoretic în cazul unui 0-0 după consumarea timpului efectiv de joc, ea are la îndemînă prelungirile, apoi executarea loviturilor de la 11 m pentru departajare în cazul menţinerii egalităţii, sau de ce nu ? — înainte de toate — arma contraatacului, care (Continuare in vag 2-3) Sub genericul „Hasiadei“*­„FESTIVALUL SPORTIV AL SLANICULUI“ Sportivi din 6 judeţe au participat la întreceri Frunze de fag, fluturi ară­mii, coborau un zbor din mun­te, purtate de vînt peste oraş. Cerul era limpede deasupra vîrfului Şandru, dar spre ră­sărit se încărcase cu nori de ploaie. „Cînd spre Şandru e senin, la Slănic-Moldova se a­­nunţă vreme bună“,i se spu­ne. Şi cei veniţi în staţiune pentru odihnă şi tratament se îndreptau in grupuri, cu mic cu mare, spre mini-stadionul din inima oraşului. Erau che­maţi de numeroase afişe, de a­­cordurile marşurilor sportive, de glasurile şi veselia sutelor de băieţi şi fete gata de start in populara competiţie „Festi­valul sportiv al Slănicului“. Un amplu spectacol de sport, organizat sub genericul „Da­ciadei“ la sfirşit de septem­brie, aici, în inima munţilor, in aerul răcoros şi ozonat, ni se pare deosebit de interesant şi util. ,,Ce s-ar putea oferi mai frumos, mai plăcut oamenilor muncii care îşi petrec conce­diul la noi, decit citeva zile de întreceri sportive ?­­“ — re­marca directorul staţiunii, tov. Mihai Chibilic, ospitaliera gaz­dă care, sprijinită de Comi­tetul orăşenesc de partid , secretar Gheorghe Darie, a asigurat ireproşabile condiţii de desfăşurare a competiţiilor. Priveam chipurile celor a­­proape 400 de tineri din între­ceri şi admiram plusul de fru­museţe pe care le-o dădea bucuria de a se afla aici. Erau elevi cu feţe bronzate de soarele vacanţei în tabere, apoi pe cimp,­in zilele de muncă plină de hărnicie pen­tru strinsul recoltei. Erau ti­nere muncitoare, multe texti­­liste, venite să demonstreze dragostea lor pentru mişcare in aer liber. In sufletele tu­turor festivalul s-a constituit ca un dar minunat şi fiecare se străduia să facă totul pen­tru a cîştiga un loc pe po­dium şi un trofeu cu însemnul „Daciadei“. Permanentizarea unei­­ ase­menea competiţii — ea a ajuns la cea de-a 7-a ediţie — a con­dus, de la an la an la un tot mai vizibil spor de calitate. A­­nul acesta au răspuns invitaţiei de participare formaţii din şase judeţe : Botoşani, Covasna, Harghita, Vaslui, Vrancea şi Bacău, însumind 400 de tineri. Le-am urmărit în întrecere. Intîlnirile de handbal dintre reprezentativele Harghitei şi Vrancei (băieţi) şi Bacăului şi Vrancei (fete) au încintat publicul, au reţinut atenţia specialiştilor. La tenis de cîmp evoluţia elevului Anton Alaci Viorel TONCEANU (Continuare in vag 2-3)

Next