Sportul, noiembrie 1980 (Anul 36, nr. 9619-9643)

1980-11-01 / nr. 9619

[TrIM SE DA SI ARTU­L IN CEA DE-A ll-a EDITIE A EELEI MAI MARI COMPETITII POLISPORTIVE NATIONALE DE MASA Şl DE PERFORMANTA SA Fitil DIN „DACIADA“ O ADEVĂRATĂ OLIMPIADĂ A SPORTULUI ROMÂNESC! M­­ine se dă startul în ediţia a II-a a „Da­ciadei“, marea competiţie polisportivă na­ţională organizată din iniţiativa tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, secretarul general al partidului, preşedintele ţării. Eveniment foarte important în viaţa sportivă a ţării, principal mij­loc de îndeplinire a sarcinii de mare răspundere încredinţate de partid mişcării sportive, de a contribui la creşterea unor generaţii viguroase, multilateral dezvoltate fizic şi psihic, cu o edu­caţie temeinică, de­­menţinere şi întărire a sănă­tăţii şi puterii de muncă a populaţiei, de organi­zare a petrecerii în mod plăcut şi util a timpu­lui liber şi de a reprezenta demn sportul româ­nesc in arena internaţională. „Daciada“ cuprinde tot mai mult masele intr-o diversitate de forme de practicare a exerciţiilor fizice, turismului şi sportului. CEA DE A DOUA EDIŢIE A „DACIADEI“, care se deschide miine in toate asociaţiile şi cluburile sportive — în zonele în care mai sunt de executat lucrări agricole deschiderea va avea loc după terminarea acestora — are o însemnă­tate deosebită, întrucît sunt prevăzute să aibă loc finale pe ţară, atit la sportul de masă, cit şi la cel de performanţă, în etapa de iarnă, ca şi în cea de vară, într-o analiză care a avut loc recent, Comisia centrală de organizare a „Daciadei“ a constatat că s-au obţinut succese remarcabile în desfăşu­rarea competiţiei sportive naţionale, intre care lărgirea ariei de cuprindere a maselor, diversifi­carea formelor de practicare a exerciţiilor fizice, turismului şi sportului. Se apreciază că asociaţi­ile şi cluburile sportive, organele sportive locale şi cele cu atribuţii în mişcarea sportivă au făcut paşi importanţi în direcţia asigurării permanen­ţei şi continuităţii în practicarea organizată, sis­tematică a exerciţiilor fizice şi a diferitelor dis­cipline sportive. Acţiunile sportive desfăşurate in asociaţii, cele organizate pe localităţi şi judeţe — cum sunt festivalurile sportului muncitoresc, feminin, şcolar, sătesc —, ca şi cupele pe ramuri de producţie, au darul să atragă an de an tot mai mulţi participanţi, contribuind la crearea deprinderii — îndeosebi in rîndul copiilor şi ti­nerilor — de a practica cu regularitate mișcarea, sportul, cu precădere în aer liber. Cu toate acestea, s-au semnalat și neajunsuri în activitatea sportivă de masă, în realizarea sar­cinii fundamentale trasate de partid, aceea de a cuprinde întregul tineret, masele de oameni ai muncii, într-o activitate permanentă, sistematică. In ce priveşte sportul de performanţă, se mai în­registrează rezultate nemulţumitoare, departe de posibilităţi şi de condiţiile create, într-o serie (Continuare în pag. a 3-a) ECHIPELE CLUBULUI STEAUA, CAMPIOANE LA SABIE ŞI LA FLORETĂ MASCULIN • Sabreril militari la a! 30-lea titlu! „Serialul“ de toamnă al scri­mei a debutat joi in sala Flo­­reasca din Capitală, prin între­cerile etapei a 3-a a Divizi­ilor „A“ şi „B“ la floretă mas­culin şi sabie, întreceri care au continuat ieri, cind s-au de­cernat titlurile de campioană naţională la cele două arme, fiind totodată, cunoscute for­maţiile care au retrogradat in eşaloanele inferioare, precum şi cele care au dobîndit drep­tul de a evolua în ediţia ur­mătoare in prima divizie. De asemenea, vineri au fost cu­noscuţi şi campionii republicani ai celor mai mici floretişti şi floretiste. Aşa cum era de aşteptat pe baza rezultatelor obţinute in primele două etape ale Divizi­ilor „A“ la sabie şi floretă masculin, formaţiile clubului militar bucureştean Steaua n-au scăpat prilejul de a-şi înscrie în bogatul lor palmares noi titluri de campioane ale României, terminind neînvinse. Un cuvint deosebit se cuvine a fi spus acum pentru ambele reprezentante ale clubului din Calea Plevnei, pentru că echi­pa de sabie a dobîndit la a­­ceastă ediţie al 30-lea titlu de campioană naţională. Şi, parcă simbolic, in­formaţia învingă­toare au evoluat pentru prima şi ultima dată împreună, în calitate de coechipieri, „vetera­nul“ Alexandru Nilca — cel care a apărat cu cinste culo­rile clubului militar timp de un deceniu, in aceste zile el tră­­gînd pentru ultima dată in e­­chipă — şi mezinul Florin Pău­­nescu, debutant la Steaua, şi candidat la un loc in echipa reprezentativă de sabie a Româ­niei Şi cvintetul floretiştilor militari se află în plin proces de întinerire, pe drumul do­­bîndirii unei calităţi superioa­re, competitive pe plan inter­naţional, ştafeta­­decanului de virstă“ Mihai Ţiu — care se retrage acum din echipă după 16 ani de muncă şi dăruire, concretizate in mari rezultate care au onorat echipa naţiona­lă şi cea de club — trecînd in mîinile unor tineri floretişti talentaţi ca Sorin Roca şi Zsolt Huszti. Şi dacă la sabie, echipa cam­pioană a ciştigat fără dificul­tate toate întîlnirile (chiar da­că a absentat Ioan Pop), sur­priza a venit din partea sa­­brerilor braşoveni, de la Trac­torul (D. Costin, S. Vlad, G. Duţia, L Nicolae, V. Sultan — antrenor : Z. Rohonyi) care, după 15 ani neîntrerupţi în pri­mul eşalon,­ reuşesc să obţină pentru prima dată locul se­cund. Dinamoviştii bucureş- Paul SLAVESCU (Continuare în par a 6-a) Formaţia clubului Steaua, campioană naţională la sabie : E. Oan­­cea, I. Pop, C. Marin, antrenorul C. Nicolae, M. Mustaţă, A. Nilca, F. Păunescu (de la stingă la dreapta). Foto : V. BAGEAC ROMÂNIA - O AUTENTICA FORŢĂ IN RUGBYUL INTERNATIONAL Suft atest titlu prezentam, in paginile 4-5, însemnări­­i condurii la excelentul turneu în Irlanda şi Anglia Una dintre cele ÎS variante pe aceeaşi te­mă : eseu românesc pe terenurile irlandeze şi engleze In imagine : Sorin Fuicu — de nestopat cu cîteva clipe înaintea reușitei. WOLETAM DIN TOATE TAR­A UNITI VA I­N ANUL XXXVI - Nr. 9619 8 PAGINI - 30 BANI SimboW 1 noiembrie 1980 Astăzi îl milos- etapa a XIII-a a Diviziei „A“ de fotbal CUPLAJUL INTERBUCUREŞTEAN ŞI DERBYUL DE LA BRAŞOV ÎN CENTRUL ATENŢIEI ■­ ® In uvertura etapei, as- CLASAMENTUL tăzi, la Petroşani, timişo­.... ' T. I. UNIV CRAIOVA 11 9 0 2 19- 8 18 reanul Moise in faţa echi- 2. Dinamo 12 6 1 3 22- s 1? na. I _ ■ _ 3. Corvinul 12 7 1 4 26-12 13 pei care l-a consacrat, iar 4 f.c.m. Brașo» 126 3315-1215 Giuchici în fața echipei *■ £-c Ar3e? !? 515 ?!'!? „ - y a » ! 6‘ Steaua 11 5 2 4 15-11 12 care l-a refuzat © In aer- z. a.s.a. t9. m. 12 5 2 519-2212 logul de clasament de la ». f^l°i ,Nemese îl ! î l îtîl îî Brașov, „furnicile lui Pro- JJ- ^apoca \\\ J J ca in fata vijelioasei o- 12. politehnica iasi 11 5 o 618-1710 t • • î * „ 13. „Poli- Timisoara 11 4 2 5 9-11 10 tensive craiovene © In des­­u. progresul vulcan 12«2 6 is-2« 10 chiderea cuplajului inter- «£ Baia Ma[# « ; ’ ) » bucurestean, Progresul - f.c. ou 12336 »-îs » Vulcan spera sa-şi conti­nue seria bună, mizind pe oscilaţiile Stelei @ In meciul vedetă al cuplajului, Sportul studenţesc vrea să repete partida cu Steaua din această toamnă , ceea ce nu ... doreşte Dinamo . La Hunedoara, duelul unor tineri şi apreciaţi tehnicieni : Lucescu — Pigulea © Derbyul Mol­dovei se joacă la Iaşi ® Meciul tinereţii, la Piteşti © La Slatina, Oltul speră să aibă un „debit“ mai mare decit... Dunărea © Va reuşi Mateianu, la Tg. Mureş, să refacă ceva din punctele pierdute acasă ? ASTĂZI Petroşani : JIUL - POLITEHNICA TIMIŞOARA UNIN­E Braşov : F.C.M. - UNIV. C­.AIOVA (Repriza a II-a va fi televizata) Hunedoara : CORVINUL - CHIMIA RM VÎLCEA Iaşi : POLITEHNICA - S.C. BACĂU Piteşti : F.C. ARGEŞ - „U" CLUJ-NAPOCA Bucureşti : STEAUA - PROGRESUL-VULCAN (Stadionul „23 August") Slatina : F. C. OLT - F.C.M. GALAŢI Bucureşti : SPORTUL STUD. - DINAMO (Stadionul „23 August" - ora 16) Tg. Mureş : A.S.A. - F.C. BAIA MARE Toate partidele încep ld ora 14, cu excepţia lacului Sportul studen­ţesc — Dinamo. Ieri, in campionatul de hochei FRUNTAŞELE CLASAMENTULUI AU OBŢINUT VICTORII LA SCOR MIERCUREA CIUC, 31 (prin telefon). Pe patinoarul acoperit din localitate au luat sfirşit meciurile celui de-al doilea turneu din cadrul campionatului naţional de hochei. Cum era de aşteptat, Steaua, Dinamo şi Sport Club, echipele d­intre care se va da lupta pentru titlu, au ciştigat la diferenţe mari. Partenerii lor de întrecere, formaţii din a doua jumătate a clasamentului, s-au străduit — şi adesea au reuşit — să dea o replică onorabilă mai valoroşilor lor adversari. Iată amănunte asupra meciurilor . STEAUA - DUNĂREA GALAŢI 12-4 (3-1, 4-1, 5-2) Gălăţenii au jucat destul de bine în unele perioade, dar Steaua s-a impus pînă la ur­mă cu uşurinţă, fără a se în­trebuinţa prea mult. Pentrii bucureşteni au marcat : Todor, Chiriţă, Nistor, Popescu, Udrea, Gheorghiu (fiecare cite 2), pen­tru gălăţeni au înscris Raica, V. Liga, Ene şi Bujoreanu. Au condus arbitrii FL Gubernu, Şt. Enciu şi N. Enache. DINAMO - AVINTUL GHEOR­­ GHENI 20-3 (4-1, 5-0, 11-2) Partida a fost la discreţia dinamoviştilor care au jucat cu gindul că, in acest campionat deosebit de strins, s-ar putea ca pînă la urmă și golaverajul să joace un rol. Au marcat pentru Dinamo : Axinte (4), Costea (4), Solyom (3), Tufeanu (3), Gali, Herghelegiu, Morosan, Malîhin, Töke, Dumitru, iar V. PASCANU corespondent (Continuare în pag. a 6-a)

Next