Sportul, ianuarie 1981 (Anul 37, nr. 9670-9693)

1981-01-05 / nr. 9670

mesajul de anul nou adresat întregului nostru popor, la posturile de radi© şi televiziune, de TOVARĂŞUL NICOLAI CEAUŞESCU (Urmare din pag. 1) d­ată. Aceasta impune să asigurăm organizarea superioară a producţiei şi muncii în toate sectoa­rele, afirmarea largă a revoluţiei tehnico-ştiinţi­­fice, creşterea susţinută a productivităţii muncii , izvorul principal al sporirii bogăţiei noastre na­ţionale - aplicarea riguroasă a noului mecanism economico-financiar, creşterea puternică a efi­cienţei întregii activităţi economice. Este necesar să realizăm o adevărată revoluţie în agricultură, valorificînd mai bine fiecare metru de pămînt pentru a asigura producţii agricole sporite care să satisfacă in condiţii tot mai bune cerinţele de consum ale întregii populaţii. Să ridicăm, in continuare, nivelul gindirii şi creaţiei ştiinţifice, al invăţămîntului, culturii şi artei, să intensificăm activitatea de educare patriotică, revoluţionară a maselor, de formare a omului nou cu o conştiinţă înaintată. Să perfecţionăm formele şi metodele colective de organizare şi conducere a produc­ţiei, să întărim democraţia muncitorească, auto­­conducerea şi autogestiunea, punînd tot mai larg în valoare marile posibilităţi de progres pe care le oferă orînduirea noastră socialistă — orînduire a libertăţii şi demnităţii umane, a muncii pentru propria bunăstare şi fericire, pentru progresul ge­neral al patriei. Depinde de noi, toţi, ca viaţa fiecăruia să fie mereu mai bună, ca gradul de civilizaţie al po­porului să fie tot mai înalt. Desigur, mai sunt de lichidat lipsuri, de depăşit unele dificultăţi, dar poporul nostru n-a dat niciodată înapoi în faţa greutăţilor. El a luptat şi a reuşit întotdeauna să înlăture obstacolele ce i-au stat în cale, să-şi apere libertatea şi demnitatea, să-şi asigure in­dependenţa şi progresul. Cu atit mai mult o face astăzi, cînd, liber şi stăpîn pe destinele sale, munceşte pentru propria lui bunăstare şi fe­ricire. Am deplina convingere că anul 1941, cincina­lul în care intrăm vor aduce poporului român noi şi mari realizări în muncă şi în viaţă, vor spori tezaurul avuţiei naţionale, ridicînd pe o treaptă superioară nivelul de trai material şi spiritual al întregii naţiuni. Garanţia mersului nostru neabătut înainte o constituie eroica noas­tră clasă muncitoare - care işi îndeplineşte cu cinste şi succes misiunea istorică în construcţia socialistă din România - o constituie minunatul nostru popor, făuritor entuziast al noii orînduiri. Un factor hotăritor il reprezintă, de asemenea, afirmarea puternică a rolului conducător al partidului, întărirea unităţii sale, politica lui ştiinţifică, realistă, pe care o înfăptuieşte neabă­tut, în strîp­să unitate, întreaga noastră naţiune socialistă. DRAGI TOVARĂŞI ŞI PRIETENI, CETĂŢENI AI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA. Anul 1980 s-a caracterizat prin intensificarea contradicţiilor pe plan internaţional, ca urmare a politicii de reîmpărţire a sferelor de influenţă, a politicii imperialiste de forţă şi dictat. S-au agravat criza economică şi instabilitatea, s-au ivit noi conflicte militare, care pun in pericol pacea şi independenţa popoarelor, securitatea întregii omeniri. Totodată, s-a intensificat lupta popoare­lor, a forţelor progresiste împotriva politicii im­perialiste, s-au obţinut noi succese in lupta de eliberare naţională şi socială. In aceste condiţii, Imperativul suprem este unirea tot mai strinsă a eforturilor popoarelor pentru oprirea încordării internaţionale, reluarea şi continuarea politicii de destindere, rezolvarea tuturor conflictelor numai şi numai pe calea paşnică, a tratativelor. In ce o priveşte, România va promova şi In viitor, cu toată hotărirea, politica sa de destin­dere, pace şi colaborare, va face totul pentru a-şi aduce contribuţia la cauza securităţii şi colaborării pe continent şi în întreaga lume. In acest scop, întărim colaborarea şi solidaritatea cu toate ţările socialiste, şi in primul rind cu cele vecine, cu partidele comuniste, muncitoreşti, cu clasa muncitoare, cu forţele progresiste, anti­imperialiste de pretutindeni. In slujba aspiraţiilor vitale de pace şi progres ale omenirii, colaborăm de asemenea cu ţările in curs de dezvoltare, cu ţările capitaliste, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Milităm neabătut pentru afirmarea în relaţiile internaţionale a principiilor deplinei egalităţi in drepturi, respec­­tului independenţei şi suveranităţii naţionale, nea­mestecul în treburile interne, pentru renunţarea la forţă şi la ameninţarea cu forţa, pentru drep­tul fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, de a se dezvolta liber şi independent. Vom acţiona în continuare pentru desfăşurarea cu succes a lucrărilor reuniunii de la Madrid, astfel incit aceasta să răspundă pe deplin aş­teptărilor popoarelor, să impulsioneze înfăptuirea prevederilor Actului final adoptat la Helsinki, să ducă la organizarea unei conferinţe consacrate dezarmării şi încrederii pe continentul nostru, la extinderea contactelor şi colaborării in Europa, la depăşirea divizării ei în blocuri militare sau de altă natură. Sintem­ în mod ferm pentru o Europă unită, în care să se respecte diversitatea de orînduiri şi specificul fiecărei naţiuni. Sintem­ pentru o Europă care să ofere omenirii un mo­del de relaţii internaţionale, de unitate nouă, bazată pe colaborarea între ţările cu orînduiri sociale diferite. Ţara noastră va milita şi un viitor neobosit pen­tru înfăptuirea marelui deziderat al dezarmării, şi in primul rîn­d al dezarmării nucleare. Minu­natele cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii modemne să fie puse in întregime nu in slujba distrugerii şi a războiului, ci a bunăstării şi fericirii popoare­lor ! Toate naţiunile lumii să se ridice cu ho­­tărire pentru apărarea dreptului fundamental al omului - dreptul la viaţă, la Face, la existenţă liberă. Vom sprijini, in continuare, neabătut, eforturile pentru lichidarea subdezvoltării şi instaurarea unei noi ordini economice internaţionale, bazate pe deplină echitate şi egalitate, care să asigure progresul mai rapid al tuturor ţărilor şi, in pri­mul rind, al celor rămase în urmă, să înlesnească accesul larg al popoarelor la cuceririle ştiinţei şi tehnicii înaintate. Soluţionarea justă şi durabilă a problemelor complexe mondiale impune participarea activă, nemijlocită, în condiţii de deplină egalitate, a tuturor statelor la viaţa internaţională - un rol însemnat avind, in această privinţă, ţările mici şi mijlocii, ţările in curs de dezvoltare, ţările nea­liniate, care constituie marea majoritate a lumii şi sunt profund interesate in lichidarea vechii politici imperialiste de dominaţie şi asuprire, în promovarea unei politici noi, de destindere, in­dependenţă şi pace. Intrind în anul 1981, privim cu optimism viito­rul, avind încrederea că, in ciuda problemelor deosebit de grave existente in viaţa internaţio­nală actuală, popoarele, forţele înaintate de pretutindeni, acţionind unite, pot face să triumfe cauza destinderii, a libertăţii şi independenţei naţionale, a păcii şi progresului pe planeta noastră. DRAGI TOVARĂŞ! ŞI PRIETENI, Fie ca noul an - 1981 - să aducă petriei şi poporului nostru noi şi tot mai mari succese pe calea dezvoltării economico-sociale, a creşterii gradului de civilizaţie şi bunăstare, a întăririi independenţei şi suveranităţii patriei ! Fie ca anul pe care-l începem să aducă tu­turor popoarelor victorii tot mai mari in lupta pentru progres şi independenţă, pentru pace şi securitate, pentru o lume mai bună şi mai dreaptă !­­ Vă urez, drag! compatrioţi, realizări şi satisfac­ţii depline in muncă şi in viaţă, împlinirea tu­turor dorinţelor de mai bine, multă sănătate şi fericire ! Vă adresez tuturor, din toată inima, tradiţio­nala urare : „LA MULŢI AN­­I“ MULŢUMIM­­ INIMĂ PARTIDULUI In anul 1980, in judeţul Iaşi planul de dezvoltare a activi­tăţii de educaţie fizică şi sport a fost îndeplinit la toţi Indica­torii. Succesele sunt frumoase, ne bucură, insă gindurile noastre se îndreaptă acum spre viitor. Mulţumim din inimă partidului, personal tovarăşului Nicolae Ceauşescu, pentru condiţiile create, şi ne angajăm să ne de­păşim obiectivele din noul an, consolidind organizatoric unită­ţile de performanţă, dezvoltînd pe o treaptă superioară in ju­deţ atletismul, fotbalul, luptele libere şi handbalul feminin, contribuind cu cel puţin 4 spor­tivi ieşeni la formarea repre­zentativei studenţeşti a Româ­niei pentru Universiadă, orga­nized cu mare atenţie etapele de masă din cadrul „Daciadei“. Doresc ca sportivii români să obţină in 1981 noi şi importan­te succese, iar printre ei să fie ciţi mai mulţi din judeţul Iaşi. COSTICA CRACEA prim-vicepreşedinte al C.J.E.F.S. Iaşi ANUL CONFIRMĂRILOR Anul 1980 ne-a adus nouă, celor care activăm in volei, unele succese notabile, printre care calificarea ambelor repre­zentative in turneul final olim­pic şi medalia — prima din istoria voleiului — obţinută de echipa masculină. Gindurile mele pentru anul care începe sunt multe si încărcate de răs­punderea sporită pentru pro­gresul acestui sport, atit la masculin cit şi, mai ales, la feminin, in acest scop va tre­bui să depunem in anul 1981 eforturi deosebite în vederea­ creşterii calitative a procesului de instruire in toate unităţile. Anul 1981 este şi anul „Univer­siadei“ de la Bucureşti, al ca­lificărilor şi al turneului final al C.E., al fazei ultime a com­petiţiilor europene intercluburi şi altor competiţii importante. In toate, aspirăm la locuri frunta­şe. Este, intr-un fel, anul con­firmărilor pentru volei. MARIN PETRESCU secretar al F.R. Volei IN 1901 PRETENŢIILE FAŢĂ DE RUGBY VOR FI ŞI MAI MARI! 1980 a fost un an bun pentru rugbyul românesc. Finalul, mai ales, a fost incandescent, lată de , ce şi­ pretenţiile pentru ’81 sunt mari. Ce-mi doresc ? Să terminăm neînvinşi actuala edi­ţie a campionatului european, cu alte cuvinte să trecem cu bine şi peste hopul din 27 mai (e vorba de meciul cu „15“-le U.R.S.S., probabil la Moscova). Mi-ar părea şi mai bine dacă in anul, care începe echipa na­ţională de rugby ar ciştiga în maturitate, ar fi mai conştientă de reala-i valoare, ceea ce s-ar traduce prin marcarea mai mul­tor puncte (din încercări !). In toamnă — palmaresul ne obli­gă — va trebui să confirmăm in Scoţia bunele impresii lăsa­te in cele trei turnee consecu­tive din Ţara Galilor, Anglia şi Irlanda, pentru ca apoi, în oc­tombrie, să primim cu fruntea sus marea echipă a Noii Zee­­lande,d­in faţa căreia vrem să ciştigăm unul din cele două meciuri pe care rugbyştii AIL Blacks le vor susţine in ţara noastră. VALERIU IRIMESCU antrenor federal de rugby ŞI-ACUM, TITLUL CONTINENTULUI ŞI AL LUMII! (Urmare din pag. 1) uşurinţă, s-a fortificat mult in ultima vreme, iar Nalbandian, victorios asupra-mi pe cind e­­ram mai tinăr, nu se putea îm­păca cu gindul infringerii, toc­mai la el acasă. Acum, însă, cind totul s-a încheiat cu bine, dificultăţile le-am uitat. Gîndul îmi zboară spre competiţiile din acest an. La Göteborg, in apri­lie, ne vom alinia la startul unei noi întreceri continentale, iar la Oslo, in septembrie, tre­ GIMDURI PENTRU NOI MEDALII! REVELION SPORTIV 1981 (Urmare din pag. 1) compania lor. ..1980 a fost un an bun. Chiar dacă la Moscova nu a fost ca la Montreal, m-au­ intors acasă cu două medalii de aur, cu atit mai preţioase cu cit întrecerea a fost mai dificilă. în toamnă, am reuşit la examenul de admitere la Institutul pentru educaţie fizi­că şi sport din Bucureşti, iar în ultimele zile ale anului, am trecut cu bine încă un exa­men, la care am avut emoţii la fel de mari : examenul de conducere auto. Sunt acum studentă şi, de aceea, consider că marea încercare sportivă a anului în care ara intrat o re­prezintă Jocurile Mondiale U­­niversitare, găzduite, în luna iulie, de capitala ţării noastre. Ce pot să-mi doresc ? Desigur, titlul de campioană mondială universitară absolută care este, dealtfel,­­ singurul ca­re-mi lipseşte din vitrina cu trofee. N-am fost, însă, eu de vină, ci... vîrsta !“ $1, aşa cum o cunoaştem — şi o cunoaşteţi . — Nadia se va ţine, cu sigu­ranţă, de cuvint... DUBLA RESPONSABILITATE A LUI PATZAÍCS-1ÍN Pentru că in cei 15 ani de carieră sportivă, Ivan Patzai­­chin a lipsit atit de mult de acasă, Georgiana Patzaichin, soţia campionului, l-a ..obli­gat“ pe Ivan la o vacanţă de o săptâmînă in mijlocul fami­liei. Nu in Deltă, nu la Sna­­gov, ci la... munte. Astfel, toa­tă lumea din Predeal a aflat că la hotelul Orizont, camera 509 are Intre 30 decembrie şi 5 ianuarie, un oaspete de sea­mă. I-a Însoţit, bineînţeles, fii­ca lor, Ivona Patzaichin, 3 ani şi 7 luni, pentru care această călătorie a constituit premiul cel mare obţinut pentru fru­moasele poezii recitate la ser­barea de la grădiniţă. „în anul în care am împlinit 31 de ani, mi-a reuşit din plin totul. Am cîştigat titlul olim­pic la Krilatskoe, am devenit student la I.E.F.S., soţia mea a absolvit Facultatea de far­macie cu o medie foarte ridi­cată, astfel că a fost reparti­zată în Bucureşti. Recent am fost numit şi membru în co­lectivul de antrenori al fotului naţional de caiac-eanoe. Aceas­ta nu înseamnă că voi aban­dona activitatea competiţiona­­lă, pentru că voi participa în 1996 la campionatele mondiale de la Nottingham, ci doar că acum am o dublă responsabili­tate". CORNELIU ION ARE UN TITLU DE APARAT Undeva in cartierul bucu­­reştean Militari, familia cam­pionului olimpic de tir Corne­li­u Ion şi-a primit oaspeţii­­ rude şi prieteni. Cele două mari puncte de atracţie, medalia olimpică de aur şi năzdrăvăniile celor doi copii ai familiei, Trude şi Corneliu. „Să nu vorbim astă seară des­pre tir. Prea m-am­ gîndit la podiumul olimpic atiţia ani in şir, prea adeseori am vi­sat, chiar şi după întoarcerea de la Jocurile Olimpice, că... am pierdut barajul !“ Dorinţa tatălui nu este insă respectată de înşişi membrii familiei sale, cei doi copii angajînd un duel ad-hoc în jurul bradului, incercînid să se nimerească unul pe altul cu.­, degetul ară­tător : „Poc-poc !“. Noi i-am respectat, însă, dorinţa fără ca aceasta să ne oprească la a ne gîndi că, în luna septem­brie d­in Iugoslavia, se vor des­făşura campionatele europe­ne de tir şi că trăgătorul Cor­­neliu Ion nu este numai cam­pion olimpic ci şi campion eu­ropean. Un titlu care trebuie apărat. SĂ NU UITĂM CĂ FRANCEZI! SE GÎNDESC LA REVANŞA... Pe Gheorghe Nica şi Ion Constantin ii despart citiva ani şi­.. două etaje în­tr-un bloc din cartierul Titan, unindu-i, in schimb, dragostea pentru balonul oval si o veche priete­nie. Ei s-au aflat împreună şi în noaptea de la graniţa ani­lor, in mijlocul familiilor. Fe­riciţi pentru frumoasele împli­niri ale rugbyu­lui românesc, deapănă amintiri, Nica a purtat banderola de căpitan al tricolorilor în 1976, la pe­nultima victorie asupra Franţei. Ion Constantin, cunoscut, a­­cum, pretutindeni, ca un ade­vărat pas al transformărilor“, a fost unul dintre principalii artizani ai acestui ultim 1500, care rămîne, orice s-ar spune, cel mai frumos momen­t din is­toria rugbyului românesc. Ce-şi doreşte „piciorul de aur“ ? „Să terminăm neînvinşi campionatul european. Să con­tinuăm drumul ascendent în în­tâlnirile cu britanicii. Să facem un meci mare ca Noua Zeelan­­dă- Să nu uităm că francezii se gîndesc la revanşă. Şi pen­tru fiecare din ele, un pahar de vin“. GLOBETROTTER LA BUCUREŞTI întoarsă din tumultul ma­relui circuit al tenisului mon­dial (în­­ 1980 a jucat 30 de tur­nee), Virginia Ruzici s-a aflat la Bucureşti in noaptea Anului Nou, alături de părinţi. ,,Mi-am dorit nespus aceste clipe, pentru că tenisul îmi răpeşte din ce în ce mai mult timp. Cînd sunt in familie, în­cerc să uit că mă aşteaptă încă mari bătălii­ Nu mai departe decit la 7 ianuarie, voi fi pre­zentă la Washington, la Mas­­ters-ul feminin. în 1981 voi juca mai puţin, dar nu voi lipsi de la marile clasice. „ Do­resc să intru în rîndul prime­lor 5 jucătoare ale lumii şi, pentru că ne aflăm în anul Universiadei, sper să cîştig medalia de aur în proba de simplu“. UN REVELION CU TOTUL NEOBIŞNUIT... ...au petrecut handbalistele de la Ştiinţa Bacău, un drum spre Berlin, invitate fiind la tradiţionalul turneu de Andi Nou, fetele lui Eugen. Bartha au ascultat cele 12 bătăi ale ceasului, în tren, undeva, in­tre Ploieşti şi Sinaia. Ele au fost bucuroase că intrarea în anul 1981 s-a petrecut pe te­ritoriul scump al ţării. CU GÎNDUL LA PRIMELE ANTRENAMENTE , Nicu Pop, component de bază al reprezentativei de vo­lei, a fost invitat în mijlocul colectivului de oameni ai muncii de la IMATEX Tg. Mu­reş, unde fratele său, Ion, este lucrător. Oaspete ,­c­u faimă“, Nicu Pop a primit felicitările noilor săi prieteni pentru me­dalia de bronz obţinută la Moscova, dar şi urări de suc­ces în „Cupa cupelor“, in ca­drul căreia echipa sa, Steaua, îşi continuă cursa. Şi cinci mulţi dintre invitaţi ridicau paharele şi petrecerea era in toi. Nicu Pop, împreună cu Olimpia, sotia sa, şi cei doi copii,­ Cosmin şi Şerban, s-au retras discret­ N-a uitat că sîmbătă 3 ianuarie, dimineaţa, fluierul antrenorilor Dragan şi Creţu a­vea să-l cheme la primul antrenament.­­ La primul atrenament din 1931, chiar în prima zi a a­­nului, s-au prezentat şi bas­chetbalistele de la Crişul Oradea, pregătite de Traian Constantinascu. Prea mult n-au intîrziat nici poloiştii lui Nicolae Rujinschi : Ungurea­nu, Costrăş şi Fărcuţ au petre­cut Revelionul la restau­rantul hotelului Iadolina din staţiunea Stîna de Vale, Fejer acasă, cu familia, Garofeanu şi Gordan în mijlocul prietenilor, toţi cu bucuria de a se şti nu­miţi „revelaţia“ lui 1989, toţi cu dorinţa de a confirma in 1981. Tuturor celor amintiţi în a­­ceste rinduri, tuturor sportivi­lor ţării le adresăm tradiţiona­la urare LA MULŢI ANI, pre­cum şi noi succese în marile confruntări pe care le vor avea în 1981 pe meridianele lumii. „Ghici care este cel mai preţios trofeu sportiv din vitrina lui tăticu’ ?“ întreabă Corneliu Ion... Foto : I. MIHAICA Stele noi pentru Nadia , stelele pomului de Anul Nou... Gheorghe Nica, căpitanul de ieri al tricolorilor, şi Ion Constantin (in dreapta), deapănă amintiri despre rugby. Ascultători fideli : soţiile lor­ şi, bineînţeles, Ioana şi Simona ! Foto : D. NEAGU buie să recuceresc titlul de campion al lumii. Cu aceste ginduri am păşit in noul an şi ştiu ce trebuie să fac pentru a-mi îndeplini obiectivele. MEDALIE DE AUR ŞI LA NOTTINGHAM! (Urmare din pag. 1) O dată la patru ani, să nu uităm că la caiac-canoe sunt progra­mate campionate mondiale in fiecare din anii neolimpici. In 1981 ele vor avea loc în Anglia, la Nottingham și, alături de co­legii de lot, am început de pe acum pregătirile pentru impor­tantul eveniment. Vreau să a­­şez, lingă medalia olimpică de aur, una de campion mondial ! Pină acum am cucerit la C.M. două medalii de argint şi două de bronz, alături de fratele meu Gheorghe. Promit ca alături de Patzaichin să aducem cel puţin una de aur de la Nottingham. MARCEL RĂDICANU), fotbalistul nr. 1 al anului 1980: .AVEM MARI ȘANSE DE A JUCA LA MUNDIALUL SPANIOL!" Marcel Răducanu, 26 de ani, 1,75 m, 71 kilograme. Descoperit si îndrumat de Fr. Fabian, la centrul de juniori Steaua - „23 August". Principala sa armă în disputa cu adversarii — driblingul derutant, in cascadă, uluitor, „desenat" mereu cu zîmbetul pe faţă. 45 de meciuri în echipa naţională de juniori. Prima mare satisfacţie : cele doua goluri de la Vîrşeţ, din ’73, in meciul cu Iegoslivia, care au calificat echipa în Turneul final U.E.F.A. 213 me­ciuri sub culorile echipei Steaua 34 de partide In selecţionata de tineret. Debutul în prima echipă a ţării : martie 1976, cu Olanda (olim­pici), 5­1. 20 de jocuri în echipa naţională, 102 goluri mar­cate în prima divizie de fotbal. Jucătorii săi model : Dobrin şi Dumitriu N­. Ii place foarte mult cum joacă Beldeanu. Cel mai spectaculos gol al carierei sale, spune el, a fost cel de la Liege. Cea mai frumoasă fază pe care a realizat-o în 1980 , la Iași, cînd a driblet cinci jucători, din pasa lui marcînd A. Ionescu al treilea gol. Cel mai bun meci făcut peste hotare­­ la Nantes, în 1979. Cel mai bun din 1931 ? Speră sâ fie la Londra sau la Budapesta... —■ Marcel Răducanu, cum ai primit vestea desemnării tale ca cel mai bun fotbalist ro­mân al anului 1980 ? — La început am crezut că-i... o greșeală. Apoi, după ce m-am convins că așa stau lucrurile, am rămas, o vreme, nedumerit. Nu-mi venea să cred. Pentru că, sincer vă spun, eu unul nu mă vedeam nici pe locul 2, nici pe 3, deoarece n-am jucat eu așa bine la echipa mea de club. Steaua clasîndu-se abia pe locul 10 în campionat... — Ce crezi că i-a determi­nat pe antrenorii divizionare­lor ,.A“ și pe conducătorii de cluburi din primul eşalon să te considere nr. 1 ? — Probabil că evoluţia mea la echipa naţională i-a făcut pe mulţi să mă aprecieze in acest fel. Cel mai greu au cintărit, cred eu, golurile din meciurile cu Standard şi cu Anglia. Poate şi felul cum le-am marcat... — Care este părerea fotba­­­­listului nr. 1 al anului 1980 despre clasamentul primilor — Puiu Iordănescu a avut un sezon de toamnă excelent şi era, cred, mai îndreptăţit să cîştige locul Intîi. El a ju­cat foarte bine şi la club şi la naţională, fiind golgeterul acesteia cu cinci goluri mar­cate, toate in momente deose­bit de grele. Penalty-ul din partida cu Anglia a avut atita încărcătură emoţională. Incit numai un jucător complet îl putea executa cu o atit de mare precizie, ştefănescu este un libero de clasă, dar, mi se pare, nu s-a mai aflat în forma excelentă din campio­natul trecut. A fost, totuși, constant. Bine a apărat Ior­­dache, pe care eu l-aș fi vă­zut mai sus în acest clasa­ment. Merita mai mult de lo­cul 4. Cît despre cămătaru, vreau să spun că el este ex­traordinar de dotat pentru postul de vîrf. In partida cu Anglia i-a alergat cu o tena­citate formidabilă pe cei doi fundaşi centrali adverşi, pînă a scos untul din el. Are cali­tăţile pe care nu le avem nici unul dintre noi, cei din atac, dar pe care încă nu reuşeşte să şi le valorifice cum trebuie. El e încă foarte tînăr, aşa că poate progresa... — Echipa noastră naţională a păşit cu dreptul în prelimi­nariile C.M. Cum îi vezi evo­luţia în continuare ? — Este adevărat, am început bine, dar la Oslo se putea şi mai bine. Totul e să conso­lidăm acest început. Cum ? Din următoarele două meciuri, cu Anglia şi Ungaria, ambele în deplasare, va trebui să obţinem cel­­puţin un punct. Nu ştiu dacă va fi posibil pe Wembley dar vom lupta să-l realizăm. Destule şanse avem în meciul cu Ungaria. Şi dacă, după acest punct, vom învinge Norvegia la Bucu­reşti, atunci calea noastră spre Spania va fi liberă. . — Stă în puterea actualei echipe naţionale să realizeze această frumoasă performan­ţă, calificarea ? — Stă. Noi, cei patru de la Steaua, împreună cu cei şase de la Craiova, alcătuim o for­maţie­ echilibrată, care ştia destul fotbal, care are sufi­ciente atuuri pentru a obţine un loc la turnum final din Spania. Intre noi toţi există relaţii prieteneşti, aşa că lo­tul nu suferă de lipsă de coeziune sufletească, liantul aducîndu-l printre tricolori antrenorul Valentin Stănescu... — Trecînd de la echipa na­ţională, la campionatul Divi­ziei „A“, care este părerea lui Marcel Răducanu despre prima lui parte, turul ? — Părerea mea este că s-a jucat ceva mai bine ca în 1979. Mai în forţă. Am sim­ţit acest lucru. Craiova are o echipă foarte bună şi îşi me­rită locul. Pentru că are re­zerve cu care poate prezenta încă o formaţie foarte bună, care ar bate destule echipe in campionat. Surprinzătoare a­­par locurile pe care se află echipele promovate. Cît des­pre noi, adică Steaua, sigur că locul 10 este departe de posibilităţile pe care le avem. Steaua are însă şi­­mulţi ju­cători tineri, faţă­­ de care trebuie să existe înţelegere şi răbdare. Nici noi, titularii de azi, n-am ajuns in echipă, aşa, dintr-o dată, gata for­­maţi, Minea, Jurcă, Bolba, Isaia, Rotar pot deveni buni sau foarte buni numai dacă vor fi lăsaţi să joace. Cît priveşte returul, eu unul sunt sigur că Steaua va urca se­rios în clasament. O să ve­­deţi... — Ce-şi doreşte fotbalistul nr. 1 al anului 1930 pentru­ 1931 ? — Aş vrea să joc bine, pen­tru a da motive de satisfac­ţie tuturor suporterilor mei din ţară, celor care vin la stadion pe ploaie, vint rece sau ninsoare ca să mă încu­rajeze din tribune. Ei sunt marele nostru suport moral. Aş dori, apoi, să obţinem ca­lificarea pentru turneul final din Spania, visul oricăruia dintre noi fiind acela de a juca la un campionat mon­dial. în ce mă priveşte, voi face tot ce pot ca să ajungem în 1982 la Madrid. Şi aş mai vrea ca băieţelul meu, Andrei Filip, acum de un an şi pa­tru luni, să fie sănătos, să crească mare şi să se bucura de viaţă. — Mult succes, Marcele !... — Mulţumesc din inimă, şi le mulţumesc, pe această cale, tuturor celor care m-au ales „fotbalistul anului 1980". Mă voi strădui să nu-i dezamă­gesc. Icub­eniiu DUMITRESCU Angrenată in întrecerile gru­pei a IV-a a campionatului eu­ropean, reprezentativa de tine­ret a trăit o existenţă para­lelă cu prima echipa a ţării, ambele în campanii de pregă­tire ale aceleeaşi importante partide (respectînd eşaloanele) oficiale ale sezonului ’80 : ma­rele meci în compania selecţio­natei Angliei. Nu s-a precupe­ţit nici un efort organizatoric pentru o preparare solidă a debutului intr-o competiţie pre­liminară. Pină la 14 octombrie, data meciului amintit, lotul de tineret a trecut prin sita­­unor trialuri, a participat la turnee internaţionale, a angajat me­ciuri cu sparring-partneri. Să ne întoarcem pe acest drum. In luna ianuarie, lotul efec­tuează un turneu de trei jocuri in Egipt : un meci egal (1—1) şi două infrîngeri (ambele cu 2—1). Formaţia de bază : Niţu — Vlad,­­ Bumbescu, C. Sala­mon, Ungureanu — Bîureşan, Klein, Sozeşan — Geolgău, Aniohi, Biro I (in care se in­tercalează Lică, Irimescu, Gal. Turca, Verigeanu). La 19 martie, antrenorul C. Drăguşin ia „TOTUL DE LA CAPĂT“, organizînd un trial între „galbeni“ şi „albaştri“. Nefiind convocaţi, se parafează renunţarea la Ungureanu, Gal şi Biro , cad după trial Bum­bescu, Verigeanu şi Antohi, ul­timul accidentat. Roadele aces­tei acţiuni se cîntăresc in pri­ma ieşire publică a lotului, în compania echipei suedeze Landskrona Boys. Scor 2-0, realizat de o echipă în care debutează Boldici, A. Mincu, Badea (fără participare la final), Suciu, Terheş, Ciobanu, Dumitrescu şi Ralea. In aprilie, „tineretul“ va pierde, cu 1-0, în deplasare, în compania „olimpicilor“ din R. D. Germană. Ciştigă apoi la Hunedoara, împotriva Corvi­­nului (3—2). Jucători noi, por­tarul Toma, Andreicuţi, T. Ni­colae, Murat. La­ jumătatea lui mai, întîl­­nire la Pernik, cu selecţionata similară a Bulgariei, pierdută cu 1—0, şi un „egal“ (0—0), cu Perugia, în deplasare. Nici o noutate de efectiv în aceste ul­time partide care finalizează, practic, prima parte a campa­niei de pregătire soldată cu ur­mătorul bilanţ : 2 victorii ; 2 meciuri nule ; 4 infrîngeri, go­laveraj 8—9. Fuseseră RULAŢI 31 DE JUCĂTORI (participare integrală, doar C. Solomon şi Bozeşan). Bilanţul neciiric : 1) însuşirea ideii de joc, cu ac­cent pe spirit ofensiv, 2) parti­cipare sporită la presing, 3) testarea calităţilor morale ale jucătorilor, 4) definitivarea lo­tului. Al doilea capitol al perioa­dei pregătitoare începe în vară, odată cu preparativele noii e­­diţii de campionat. Turneul de la Toulon (luna iunie) era che­mat să ofere­.­r­oi soluţii pentru o echipă încă neosificată, fără mare randament, aşa cum lă­sase moştenire sezonul de pri­măvară. Au fost disputate pa­tru meciuri interţări : nici o victorie, 2 meciuri egale, 2 in­fringed. După terminarea tur­neului, ziarul nostru (din 10 iunie) îşi titra astfel comenta­riul respectiv : „Neatenţie în a­­părare, ratările, inconstanţa — lacunele reprezentativei de ti­neret“. Din luna august, se intră „in linie dreaptă“, printr-o succe­siune de patru meciuri, dintre care trei pe gazonul din Plo­ieşti,­ viitoarea gazdă a partidei cu Anglia. Victorii pe toata li­nia : 3—1 cu Hapoel Lation, 2—1 cu F.C. Argeş, 3—0 cu Bulgaria (t), 2—0 cu R.D.G. (t). Primenirea lotului (care se im­punea) s-a dovedit eficace. Astfel, au debutat Iovan, Red­­nic, Isaia, Gabor, D. Zamfir, D. Florian, Murara, Colba. Au fost reactualizaţi Klein, Murar, Turcu, Geolgău, în oarecare... dizgraţie, joacă o singură re­priză N-au mai rezistat Bor­­diei, Mincu, Dumitraşcu, An­­dreicuţi, Toma (Lică, promo­vat, intre timp, ia lotul ...“, n-a rezistat nici ei noului eşa­lon). Astfel, după ÎNCERCAREA A 41 DE JUCĂTORI (unul sin­gur neînlocuit niciodată C. So­lomon), în faţa Angliei a fost aliniat următorul „11“: Speriatu — Vlad, C. Salomon, Pop, Red­­nic — Iovaa, Bozeşan, Suciu — D. Zamfir, Terheş, Klein. Paradoxurile acestei echipe : debutul lui Speriatu (după ce fuseseră examinaţi alţi cinci portari­­ dintre ei, Boldici — nu 8 întîlniri), titularizarea lui D. Zamfir, nefolosit la echipa de club şi neconcludent în intil­­nirile anterioare. Şi, intr-ade­văr, Speriatu a avut unele strigăcii, iar D. Zamfir a fost înlocuit, după­ pauză, cu Geol­­gău, cel care a coordonat şi condus la finalizare o echipă cu o condiţie fizică exemplară, admirabil dăruită moral. 4—0, scorul cu care reprezen­tativa de tineret, a învins Anglia, a stîrnit bucurie, mi­rare, dar mai ales admiraţie. Cu siguranţă însă că returul, la 28 aprilie, în deplasare, va fi foarte dificil. Să nu uităm că in 1980 inventarul meciurilor în deplasare a fost palid, ne­semnificativ. De la această ren­­statare trebuie plecat în ataca­rea noului sezon, optimizaţi, bineînţeles, de verificarea reu­şită din plin, în meciul tur, cînd echipa Angliei a fost sur­clasată ! Ion CUPEN Reprezentativa de tineret în 1980 SĂRITURA RECORD (4-0 Dn Anglia) NECESITĂ O CONFIRMARE DE FOND LA LONDRA LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ CÎŞTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 28 DECEM­BRIE 1980 Categoria 1 (12 rezultate) : 5 variante 25% a 32.708 lei. Categoria 2 (11 rezultate) : 34,50 variante a 5.638 lei. Categoria 3 (10 rezultate) : 339,25 variante a 868 lei. Cîştigurile de categoria 1 au fost obţinute de următorii parti­cipanţi : CLAUDIU BRAN din Baia­ Mare, ION CREŢU din Bucureşti şi DĂNUŢ DUMITRU Mindrilă din Bucureşti (cu 3 variante). NUMERELE EXTRASE LA TRA­GEREA EXTRAORDINARA LOTO. A REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1931 FAZA I Extragerea I : 67 69 17 57 SG 61 25 86 83 27 ; extragerea a V-a: 43 79 87 6­8 62 26 73 48 51. FAZA A Il-a Extragerea a IlI-a: 23 65 90 86 69 24 17 53 81 35 ; extragerea a IV-a : 31 19 89 79 54 48 55 5 57 42 ; extragerea a V-a : 10 2 61 34 52 75 7 78 74 4 ; extragerea a VI-a : 51 8 18 80 20 48 45 84­­ 59. FAZA A Ill-a Extragerea a Vil-a : 85 47 84 83 70 55 82 26 53 52 ; extragerea a VlII-a : 56 45 36 53 42 68 41 21 12 18. FAZA A IV-a Extragerea a IX-a : 20 53 63 57 24 80 33 *27 41 84 ; extragerea a x-a : 32 90 74 34 86 50 9 55 21 54 ; extragerea a XI-a : 66 30 10 34 40 77 51 3 86 88 ; extragerea a XII-a: 6 89 63 39 9 33 30 53 31 32. FOND TOTAL DE CISTIGURI : 9.158.720 lei. REZULTATELE CONCURSULUI Pronosport din 4 ianuarie 1981 I. Bari — Atalanta 1 II. Genoa — Foggia III. Lazio — Milan 2 IV. Lecce — Catania 1 V. Palermo — Sampdoria X VI. Pescara — Taranto 1 VII. Rimini — Lanerossi X VIII. Spăl — Pisa (pauză) X IX. Spal — Pisa (final) X X. Varese — Monza (pauză) 1 XI. Varese — Monza (final) X XII. Verona — Cesena (pauză) 2 XIII. Verona — Cesena (final) X FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 349.742 lei. NUMAI PINA MIINE, 6 IANUARIE 1931, MAI PU­­TEŢI PROCURA BILETE CU NUMERELE PREFERATEP tragerea extraordinară PRINOEXPRES A AN CU FIECARE VA­RIANTA JUCATA VA SPORITI SAN­SELE DEL A CIS­TIGA : ® autoturisme „Da­cia 1300“ și „Sko­da 120­0“ ® excursii în U.R.S.S. sau K. D. Germană © mari sume de bani (variabile şi fixe). FORMULĂ TEH­NICA DEOSEBIT DE AVANTAJOA­SA : 13 extrageri în 3 faze cu un total de 72 numere ! NU OCOLIŢI PRILEJUL DE A VA NUMARA PRINTRE MARII CISTIGATORI AI NOULUI AN ! Un bilet la aceas­tă tragere tradiţională — un cadou plăcut pentru cei dragi ! BANI, AUTOTURISME ŞI EXCURSII peste hotare ŞTIRI, ŞTIRI, ŞTIRI... A. CURS DE PERFECŢIONARE PENTRU ANTRENORII DIVIZIO­NARELOR „B“. In perioada 9—15 ianuarie, federaţia de specialitate, in colaborare cu Centrul de per­fecţionare din cadrul C.N.E.F S., organizează un curs de perfec­ţionare pentru antrenorii celor 54 de echipe din eșalonul secund. Prezentarea acestora se va face în ziua de 9 ianuarie, ora 10, la Centrul ,,23 August“ din Capitală. • TURNEU DE MINIFOT­­BAL LA RM. ViLCEA. In noua si frumoasa sală polivalentă din Rm. Vîlcea s-a desfășurat, în organizarea clubului Chimia,­­un turneu­­de minifotbal. Au participat echipe ale tuburilor F.C. Argeş, Metalurgistul Cugir şi Chimia Rm. Vîlcea. La ambele categorii de vîrstă (12 şi 13 ani) au cîştigat echipele clubului F.C. Argeş, antrenate de Vasile Fio­­rescu şi, respectiv, M­­ihai Ianov­­schi. Printre micii jucători evi­denţiaţi s-au numărat C. Io­­an şi M. Blăjan (F.C. Argeş), N. Mi­­hăilă şi I. Moldovan (Metalur­gistul), D. Epure, D. Coca şi D. Stoica (Chimia), (P. GIORNOIU— coresp.).

Next