Sportul, februarie 1981 (Anul 37, nr. 9694-9717)

1981-02-02 / nr. 9694

LA INVITAŢIA TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU, ARE LOC VIZITA TOVARĂŞULUI TINETIN MIATOVICI, preşedintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia La invitaţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar ge­neral al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, duminică dimineaţa a sosit într-o vizită de prietenie în ţara noastră tovarăşul Tinetin Miatovici, preşedintele Prezidiului Repu­blicii Socialiste Federative Iugo­slavia, împreună cu tovarăşii Stane Cor­anţ, membru al Pre­zidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniştilor din Iugo­slavia, şi Iosip Vrhoveţ, secre­tar federal pentru afacerile ex­­terne. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, sosit de sîmbătă la Timişoara, a fost salutat,­in drumul de la re­şedinţă pînă la gara din Timi­şoara, unde s-a desfăşurat cere­monia sosirii oaspeţilor'' iugo­slavi, de numeroşi locuitori ai municipiului, care au ovaţionat şi aclamat îndelung pe conducă­torul partidului şi statului nostru. In gara municipiului Timişoa­ra, la coborîrea din trenul ofi­cial, tovarăşul Tinelin Miato­­vici a fost întimpinat de tova­răşul Nicolae Ceauşescu. Cei doi preşedinţi şi-au strîns mîi­­niie cu prietenie, s-au îmbră­ţişat cu căldură. Un grup de tineri şi tinere, îmbrăcaţi în frumoase costume populare bănăţene, pionieri au oferit tovarăşului Nicolae Ceauşescu, tovarăşului Tinetin Miatovici, celorlalţi oaspeţi, bu­chete de flori. Numeroşi timişoreni aflaţi în piaţa gării au aplaudat cu în­sufleţire pe tovarăşii Nicolae Ceauşescu şi Tinetin Miatovici. întilnirea dintre cei doi şefi de stat se înscrie ca un nou şi important moment al dialogului româno-iugoslav la nivel inait, care are un rol hotărîtor în dezvoltarea şi întărirea continuă a relaţiilor de strînsă prietenie şi rodnică colaborare dintre ţă­rile, partidele şi popoarele noastre, în folosul reciproc, al cauzei socialismului, păcii, secu­rităţii, înţelegerii şi cooperării in Europa şi în întreaga lume. •­ Răspunzând invitaţiei tova­răşului Nicolae Ceauşescu, tova­răşul Tinetin Miatovici, îm­preună cu tovarăşii Stane Do­­lanţ şi Iosip Vrhoveţ au parti­cipat duminică la o partidă de vânătoare in pădurea Chevereş, din judeţul Timiş. ín concursul atletic F. I. S. U. de la Sófia VALI IONESCU-PE LOCUL I %lfi 4 atleţi români pe podiumul de premiere SOFIA, 1 (prin telefon, de la corespondentul nostru). In sala Festivalna, cea care a găzduit in 1971 întrecerile „europene­­*) “ de atletism, s-a desfăşu­rat, la sfârşitul săptăminii tre­cute, unul dintre cele mai im­portante concursuri internaţio­nale ale sezonului indoor con­tinental, tradiţionala competi­ţie a Federaţiei Internaţionale a Sportului Universitar. De­altfel, trebuie arătat că de mai mulţi ani, în februarie, acest concurs al F.I.S.U. se desfă­şoară, cu regularitate, aici la Sofia. La ediţia din acest an a competiţiei au fost prezenţi peste 400 de atleţi şi atlete din 14 ţări, între care şi România. Dintre atleţii români cea mai bună evoluţie a avut-o sări­­toarea în lungime Văii limesen. PANCIO PANCEV (Continuare in pag a 4-a) ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT | ANUL XXXVII — Nr. 9694­­­4 PAGINI — 30 BANI | Luni 2 februarie 1981 Simbăta şi duminică la Cimpulung Moldovenesc FESTIVALUL SPORTULUI DE IARNĂ SUCEVEAN, O FRUMOASĂ SĂRBĂTOARE A „DACIADEI“ CIMPULUNG MOLDOVE­NESC, I (prin telefon). Festi­valuri ale sportului de masă s-au organizat şi se organizea­ză in tot mai multe localităţi din ţară, aceasta constituind una din dovezile incontestabile ale dezvoltării impetuoase pe care o cunoaşte sportul pentru toţi sub impulsul puternic, ge­neros, al marii competiţii poli­sportive „Daciada“. Ei bine, trebuie să spunem din capul locului că „Festivalul sporturi­lor de iarnă de la Cimpulung Moldovenesc“, ai cărui martori am fost timp de două zile, tin­de către nota maximă, depă­şind din toate punctele de ve­dere (organizatoric, tehnic, ma­terial si de participare) mani­festaţiile sportiva da masă si­milare la care am asistat in ul­timii ani. Urmărind întrecerile, stind de vorbă cu concurenţi şi orga­nizatori, cu spectatori localnici sau atraşi din drumul lor prin această minunată aşezare de coloana, sportivilor care se în­dreptau spre locul de desfăşu­rare a festivităţii de deschide­re, am aflat secretul acestei împliniri, s-a dorit şi s-a reu­şit să se facă din acest festival sportiv înscris sub genericul „Daciadei“ — păstrînd, desigur, proporţiile — o veritabilă O­­limpiadă de iarnă a judeţului Suceava. Şi aşa a şi fost aici, ca la o veritabilă Olimpiadă, din desfăşurarea căreia vom încer­ca să vă redăm cîteva imagini. Sîmbătă seara, pe Dealul Rune au prins să şerpuiască de sub pădure panglici de foc, pe care le-am bănuit a fi făclieri pe schiuri desenind arabescuri care încîntau privirile, pentru a se împlini la un moment de apo­teoză in litere vizibile prin hăţ — departe: DACI­ADA — edi­ţia a Il-a. Aplaudau oamenii măiestria celor de sus ca la un spectacol... Apoi făcliile au de­senat un fulg de nea, simboli­­zînd etapa de iarnă a marii competiţii şi oraşul a fost in­vitat la „feeria pe luciul ghe­­ţii“, de pe patinoarul natural­ al Şcolii generale nr. 4. Duminică dimineaţa, pe o vreme splendidă, coloana par­ticipanţilor s-a îndreptat spre stadionul oraşului intimpinată de un mare număr de iubitori ai sportului. După ce au fost înălţate pe catarguri drapelul ţării şi steagul „Daciadei“, a avut loc o frumoasă şi bogată Mircea COSTEA (Continuare în pag. 2—3) Vremea favorabilă, zăpada căzută din belşug in toate zonele ţării au creat condiţii excelente pentru practicarea sporturilor de iarnă, pentru participarea la întrecerile din cadrul „Daciadei“. Iată o imagine sugestivă... TURNEELE PE GRUPE VALORICE LA VOLEI FEMININ Primele turnee pe grupe valorice ale Diviziei „A“ feminine de volei s-au încheiat ieri in sălile de sport din Bacău (locurile 1—4), Iaşi (locurile 5—8) şi „Agronomia“ din Capitală (locurile 9—12). Iată amănunte de la jocurile desfăşurate sîmbătă şi dumi­nică la Bacău. In pag. 2—3, relatări de la Iaşi şi din Bucureşti. In întrecerea fruntaşelor, C. S. U. Galaţi In ofensivă... BACAU, 1 (prin telefon). Simbătă s-au înregistrat sco­ruri identice în partidele des­făşurate, dar victoriile studen­telor gălăţene şi dinamoviste­­lor au fost obţinute nu fără mari emoţii : C.S.U. Galaţi — Farul Constanţa 3—2 (—11, 14, —7, 8, 12) şi Dinamo Bucureşti — Ştiinţa Bacău 3—2 (5, 10, —11, —8, 9). Duminică, echipa locală Şti­inţa a făcut cel mai slab meci din turneu, eforturile singulare ale inimoasei Lucica Zoia fiind insuficiente. De partea cealal­tă, studentele din Galaţi au repetat jocul bun din meciurile anterioare, fiind hotărite să nu cedeze nici un set. Elevele antrenorului Traian Vîlsan (care şi-a condus foarte bine echipa in acest turneu) şi-au organizat bine jocul, avînd în rolul principal pe Cina Geor­­gescu. Alături de aceasta, Ma­ria Muscă, Ileana Dobroschi şi Gabriela Cojocaru au fost principalele artizane ale unui si­reas scontat dealtfel. Scor final : C.S.U. Galaţi — Ştiinţa Bacău 3—0 (12, 7, 6). Arbitrii bucureşteni N. Ionaşcu şi Em. Costoiu au condus bine. După cum începuse primul set, se părea că dinamovistele vor ciștiga ușor meciul cu Farul, mai ales cînd condu­ceau cu 12—5. Dar, mobilizarea jucătoarelor de pe litoral — în rîndul cărora Gum­iza Gelii și Maria Enache s-au detașat — face ca scorul să devină egal la 13 ! La acest scor, constăn­­ţeanca Aurora Popenţa oferă cadou un punct direct din ser­viciu. Tensiunea creşte, ur­mează egalitate la 14 după care dinamovistele, mai calme şi mai lucide, realizează punc­tele necesare ciştigării setului. In următoarele două seturi, identice ca aspect, constanţen­­cele scad evident ritmul, faci­­litind victoria cu 3-0 (14, 5, 10) a campioanelor, din r­adul cărora s-au evidenţiat Irina Petculeţ, Victoria Canciu şi Mariana Ionescu. Arbitrii D. Dobre­ci (Ploieşti) şi C. Pădu­­raru (Timişoara) au condus bine o partidă care nu a pus probleme deosebite. La sfârşi­tul primului turneu, clasamen­tul se prezintă astfel : 1. Di­namo 6 p, 2. C.S.U. Galaţi 5 p, 3. Farul 4 p, 4. Ştiinţa Bacău 3 p. Mihail VESA finala fie­cală a „Daciadei" la Daim­aj-viieifl "jyn­omi cLUJfNi au cucerit 15 TITLURI DL CAMPION! ! MIERCUREA CIUC, 1 (prin telefon). Pe frumoasa bază sportivă de iarnă în aer liber din localitate, cu pistă naturală de dimensiuni olimpice, îmbră­cată în straie de sărbătoare, s-a aprins simbătă dimineaţa flacăra finalelor pe ţară ale „DACIADEI“ şi ale campiona­telor naţionale de patinaj vi­teză, rezervate juniorilor. La start s-au aliniat 60 de fete şi băieţi din 12 cluburi şi aso­ciaţii­ sportive. Printre finalişti s-au aflat şi mulţi vitezişti de viraţa copiilor, constănţeanca Ileana Cleteşteanu de 12 ani, clujeanul Daniel Bota şi braşo­veanul Daniel Csata, amindoi de 13 ani, fiind cei mai mici concurenţi. Cu toate că sîmbătă, in re­uniunea inaugurală, au avut de înfruntat un adversar, pe cât de nedorit, pe atât de neînduple­cat — gerul puternic (primul start s-a dat la o temperatură de minus 14 grade), tinerii pa­tinatori, disputîndu-şi întâieta­tea cu ardoarea specifică vîr­­stei lor, au furnizat curse mult gustate de public şi, pe alocuri, extrem de echilibrate, unii din­tre învingători fiind departajaţi doar de un... vîrf de patină. Majoritatea probelor au fost dominate copios de juniorii de la C.S.Ş. Viitorul Cluj-Napoca, antrenaţi de fraţii Mihai şi Ho­­ria Timiş. In mod deosebit s-a impus atenţiei Simona Todoruţ, această fetiţă de 15 ani, care progresează văzind cu ochii, doborind recordurile de junior- Traian IOANITESCU (Continuare in pag 2­3) Mihaela Timiş (C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca) o autentică spe­ranţă a patinajului viteză Foto: Sandor SZAKACS­­Miercurea Ciuc Concursul internaţional de sanie „Cupa Bucegi“ SPORTIVII ROMÂNI - COMPORTARE BUNĂ ÎNTR-O COMPANIE SELECTĂ SINAIA, 1 (prin telefon). To­boganul de gheaţă de pe Mun­tele Furnica a găzduit, sîmbătă şi duminică, un nou concurs de amploare : ediţia a treia a competiţiei internaţionale de sanie „Cupa Bucegi“, întrece­rea, care s-a bucurat de parti­ciparea unor redutabili sănieri din R. D. Germană, U.R.S.S., Polonia şi Cehoslovacia, pre­cum şi a fruntaşilor acestei dis­cipline sportive din ţara noas­tră, a prilejuit o luptă sportivă de toată frumuseţea, încheiată din ceea ce ne priveşte) cu re­zultate mulţumitoare. Repre­zentantul României, Ioan Apostol, a obţinut, în final, un merituos loc 2, la numai 93 miimi de se­cundă de câştigătorul concursu­lui, sportivul din R. D. Germ­a­nă, J. H. Menge, laită, dealtfel, timpii realizaţi (pe manşe) de sportivii in cauză : Menge — 47,677 s., 47,193 s„ 47,461 S. ; Apostol — 47,302 s., 47,693 s„ 47,429 s. Deşi a avut o singură manşă mai bună, Menge a ciş­­tigat datori­a erorii săvârşite de Apostol in manşa secundă, la ieşirea dintr-un viraj, cînd a atins uşor mantinela. O comportare bună a avut şi Carmen Pop­ovici, campioana ţă­rii, clasată, după cele trei man­şe, tot pe locul 2, Carmen a obţinut in manşa a doua cel mai bun timp al zilei (48,389 s.), fapt care ne-a făcut să regre­tăm că ea nu a reuşit să se concentreze, in aceeaşi măsură, in coborîrile din prima zi a în­trecerii. In disputa fetelor, o satisfacţie ne-a adus şi Rita Gheorghiţă, ocupanta unui me­rituos joc 3 In clasamentul fi­nal, confirmând, astfel, speran­ţele pe care antrenorii lotului naţional le pun in această ti­­nără din Petroşani. O situaţie asemănătoare s-a petrecut şi in proba de dublu, unde echipajului Dan Corașa — Constantin R­ăducanu i-au lipsit doar cîteva miimi de secundă Gheorghe STEFANESCU (Continuare in pag a 4-a)

Next