Sportul, februarie 1981 (Anul 37, nr. 9694-9717)

1981-02-02 / nr. 9694

îti ultima etapă din seriile campionatului masculin de volei NICI O VICTORIE La masculin, a fost progra­mată ultima etapă in serii. A­­mănunte : DINAMO bucureşti — u­NIVERSITATEA CRAIOVA 3—1 (11, 12, —14, 12). Dinamoviştii, cu un sextet combinat din ju­cători tineri şi jucători cu ex­perienţă (Oros şi Dumănoiu ne­­fiind utilizaţi, iar Enescu, doar un set) au obţinut victoria, dar nu fără emoţii , in finalul se­tului 3 studenţii cîştigînd după ce fuseseră conduşi cu 14—10. Dealtfel, deşi lipsită de aportul lui Nicu Stoian, pe tot par­cursul jocului Universitatea a dat o replică viguroasă valoroa­sei sale adversare, remarcîn­­du-se in special Dumitru, Braun şi Hrinco. De la Învin­gători am remarcat serviciile puternice ale lui Tutovan, de multe ori transformate in punc­te, precum şi blocajele bine efectuate de :Girecanu, Cota- Chiţiga, Păuşescu. Au arbitrat bucureştenii N. Găleşanu şi N. Grigore. (Gh. l­EDIU). C.S.M. DELTA TULCEA — 1.1........ji. v 3—1 (10, 8, —18, 13). Meci frumos, des­făşurat în faţa a 2 000 de spec­tatori şi cîştigat de gazde după două ore de joc. Remarcaţi : Ispas, Iaroblev (Delta), Hinda şi Sterea (Tractorul). Arbitri : R. Farmus (Bucureşti) şi Em. Ududec (Suceava). (I. Diaconu, coresp.). CALCULATORUL — RAPID 3—0 (4, 3, 13). Victorie clară şi pe deplin meritată obţinută in numai o oră de Calculato­rul, care a primit în primele două seturi o replică neaştep­tat de slabă din partea adver­sarei sale. Superiori la primire, blocaj, mişcare in teren şi va­rietate în atac, învingătorii au condus şi în ultimul set cu 10—4 şi 13—8. Rapidiştii au ju­cat mai aproape de valoarea lor abia de la acest scor, cînd au recuperat pînă la 13—13. S-au remarcat : Ioniţă şi Şchio­­pescu de la învingători, respec­tiv Prisăcaru şi Grusuzache. Arbitri : A. Nedelcu şi V. Vră­­jescu, ambii din Bucureşti. (N. Mateescu, coresp.). C.S.U. GALAŢI — „POLI" TIMIŞOARA 3—0 (13, 13, 12). Partidă echilibrată, in care vic­toria a revenit pe merit studen­ţilor gălăţeni. S-au remarcat : Tig. Sirbu (C.S.U.) şi Vinătu (Politehnica). Arbitri : I. Ni­­culescu (Buc.) şi M. Constan­­tinescu (Ploieşti). (T. Siriopo) ( coresp.) . TURNEELE PE GRUPE VALORICE LA VOLEI FEMININ Primele succese ale lui „U“ după cinci ani... în turneul pentru locurile 9—12, sâmbătă voleibalistele de la „U” Cluj-Napoca au confir­mat impresia bună lăsată cu o zi mai înainte, practicind un joc frumos, spectaculos şi efica­ce, dar mai ales reuşind să menţină ritmul şi să ciştige, de data aceasta, pe merit, cu 3-0 (9, 16, 9) in faţa Universităţii Craiova. Numeroşii spectatori le-au aplaudat pe studentele clujene pentru calitatea tehnică a voleiului jucat de ele, dar poate că nici unul dintre ei nu ştia că echipa tînărului antre­nor Nelu Bînda s-a bucurat la sfirşitul acestui meci nu numai pentru reuşită,­in compania unei adversare puternice, ci mai ales pentru faptul că ob­ţinea primul succes în Divizia „A" după CINCI ANI de in­succese şi de pendulări între „A“ şi „B“. Nu putem şti dacă de data aceasta „U“ se va sal­va de retrogradare, in următoa­rele trei turnee, dar putem a­­firma că echipa s-a dovedit mai bine pregătită decit cele­lalte şi nu-i lipseşte decit mai multă încredere în forţele sale. Dana Nicolaescu, Marcela Pripiş, Melania Văscan, Livia Lu­ca, Simona Vasiliu, Laura Ru­ja, Simona Rolelor şi Diana Cordea au demonstrat simbătă că alcătuiesc un lot care stă­pâneşte foarte bine execuţiile tehnice de bază şi care ştie, de asemenea, să joace combina­­tiv... Craiovencele, in schimb, nu s-au regăsit decit rareori în cele ce au fost vineri. Fără re­proş arbitrajul cuplului V. Szakács din Baia Mare şi A. Dinicu din Bucureşti. In partida a doua de simbă­tă, Chimpex Constanţa a jucat mult mai cu nerv decit vineri obţinind a doua victorie: 3—1 (13, 13, —8, 10) in faţa Univer­sităţii Bucureşti care plăteşte un greu tribut ineficacităţii la fileu (mai ales la blocaj), in ciuda unei apărări, bune in li­nia a doua. Remarcate: Liliana Văduva, Otilia Secoşan, Emilia Mănăilă şi Luiza Radu (Chim­­pex), Silvia Firan şi Lucia Al­­beşteanu (Univ.). Arbitraj ine­gal: O. Drăgan din Timişoara şi O. Maniţiu din Braşov. Duminică, Universitatea Bucu­reşti, cu Cristina Marin in for­mă, a încercat disperat să ob­ţină prima victorie în faţa co­legelor din Cluj-Napoca, a luptat mult, dar nu constant şi hatârit. „U“ Cluj-Napoca a cîş-­ tigat mai greu, dar meritat: 3—1 (13, —11, 13, 13). Arbitraj bun: V. Szucs şi O. Drăgan. Sub raport tehnic şi spectacu­lar, ultima partidă a turneului: Universitatea Craiova — Chim­­pex Constanţa 3—0 (8, 14, 12) s-a ridicat la un nivel superior, studentele d­in sextetul: Elena Nicolae (Viorica Bondoc), Ma­ria Buzatu, Constanta Militarii (Mariana Godja), Camelia Tö­rneci, Marilena Dubinciuc (Ca­melia Cojocaru), Camelia Ur­sache — făcând un joc colectiv exemplar. De la învinse s-au remarcat Liliana Văduva, Otilia Secoşan, Emilia Mănăilă şi Tanţa Drăgoi. Arbitri: O. Ma­niţiu (satisfăcător) şi A. Dinicu (bine). In clasament: „U“ Cluj- Napoca (8:4), Univ. Craiova (6:3), Chimpex Constanţa (6:6) — cite 5 p, Univ. Bucu­reşti 3 p. Aurelian BREZEANU ECHIPA C. S. S. ODORHEIU SECUIESC A CIȘTIGAT CAMPIONATUL DIVIZIEI „B“ LA HOCHEI SF. GHEORGHE, 1 (prin te­lefon). Noul patinoar artificial din localitate a găzduit, la sfirșitul săptămînii, ultimele pa­tru etape ale campionatului re­publican al Diviziei „B“ la ho­chei. Pe primul loc in această Întrecere, la care au luat parte patru echipe, s-a clasat forma­ţia C.S.Ş. Odorheiu Secuiesc care a totalizat 12 puncte, de­­vansînd echipele C.S.Ş. Liceul M. Ciuc 6 p, C.S.M. Suceava 4 P şi Unirea Tg. Secuiesc 2 p. Iată şi ultimele rezultate : C.S.Ş. Liceul Miercurea Ciuc — C.S.M. Suceava 5—5 (2—0, 0—2, 3 3) ; C.S.S. Odorheiu Secu­iesc — Unirea Tg. Secuiesc 8—2 (2-1, 4-0, 2-1) ; C.S.S. Liceul Miercurea Ciuc — C.S.S. Odor­heiu Secuiesc 5—9 (1—3, 1—5, 3— 1) ; Unirea Tg. Secuiesc — C.S.M. Suceava 6—1 (1—0, 1—­ 4— 0) ; C.S.M. Suceava — C.S.S. Odorheiu Secuiesc 4—9 (2—3, 0—3, 2—3) ; Unirea Tg. Secu­iesc — C.S.Ş. Liceul Miercurea Ciuc 3—9 (0—5, 1—1, 2—3); C.S.M. Suceava — C.S.Ş. Liceul Miercurea Ciuc 2—2 (2—1, 0—1, 0—0) ; Unirea Tg. Secuiesc — C.S.Ş. Odorheiu Secuiesc 4—7 (2—2, 1—3, 1—2); întreaga competiţie s-a bucu­rat de o bună organizare. E­­chipa învingătoare a manifestat un plus de omogenitate şi de experienţă. Arbitrajele au fost, in general, bune, ele fiind asi­gurate de tineri cavaleri ai fluierului din Bucureşti, Miercu­rea Ciuc şi Sf. Gheorghe. Gh. BRIOTA, coresp. LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 11 FEBRUA­RIE 1981 I. Bologna — Como x II. Brescia — As­coli 2 III. Cagliari — Pistoiese IV. Fiorentina — Juventus (pauză) X V. Florentina — Juventus (final) 2 VI. Inter — Gatanzaro (p.) 1 VII. Infer — Catanzaro (t.) X VIII. NapoH — Udinese (p.) X IX. Napoli — Udinese (1.) 1 X. Roma — Aveilino (p.) 1 XI. Roma — Aveilino (f.) X XII. Torino — Perugia (p.) 1 XIII Torino — Perugia (f.) 1 FOND TOTAL DE CISTIGURI 885.027 LEI In grupa de mijloc, 3 echipe la egalitate de puncte In turneul zonei de mijloc, simbătă Penicilina a dispus de Rapid cu 3—1 (10. —4, 11. 14), după o luptă dirză in care s-au evidenţiat Aurelia Ichim şi Ge­ta Popescu de la învingătoare. Mariana Ivanov şi Constanţa Iorga de la învinse. Intr-un joc frumos, spectaculos, Mara­­tex Baia Mare a invins cu 3—1 (13, 10, —9, 10) pe Flacăra ro­şie Bucureşti. S-au remarcat Niculina Stanică, Mariana On­­ciu (Maratex), Marta Marines­cu şi Venera David (Fr. roşie). Duminică: Flacăra roşie — Ra­pid 3—0 (3. 11, 10) şi Penicili­na — Maratex 3—1. (8, —8, 10, 8). La capătul acestui turneu: Penicilina, FI. roşie și Maratex — 5 p, Rapid 3 p (D. Diaco­­nescu și M. Macovei, coresp.). CAMPIONATELE DE JUDO PI ECHIPE C. s. c. Hutilicipiul on, GIb­oreftiu-BeJ (lincret) și c. s. s. I Ducurești (juniori) - campioane MUNICIPIUL GN­. GHEOR­­GAN­U-DEJ, 1 (prin telefon). Simbătă și dum­nică, in Sala sporturilor din localitate, au avut loc finalele Campionatelor republicane de judo pentru e­­chipele de tineret şi de juni­ori. In reuniunile de simbătă, cele 16 formaţii (cite 8 la tine­ret şi la juniori) au susţinut confruntările din cadrul grupe­lor, iar duminică au avut loc turneele finale. In competiţia de tineret, un frumos succes l-a repurtat C.S.Ş. municipiul Gh. Gheor­­ghiu-Dej a cărei reprezentantă, susţinută frenetic de numeroşi suporteri, a cucerit titlul de campioană a ţării pe anul 1981. In meciul final, cu C.S.Ş. Şoi­mii Sibiu, echipa gazdă a lup­tat cu multă indîrjire. După mul­te partide care au stat sub semnul Întrebării pînă la gong, şi-a adjudecat victoria cu sco­rul de 3—1. (Nu mai puţin de 3 partide din cele 7 s-au în­cheiat la egalitate şi conform regulamentului nu s-au punc­tat). Iată formaţia campioană: cat. superuşoară — B. Olar, semi­­uşoară — A. Popanicu, uşoară — G. Macoveţki, semimijlocie — N. Vulpoiu, mijlocie — C. Pri­­cop, semigrea — E. Conchiu şi grea — V. Cojocar­u , antre­nori — Florică Georgescu şi Gheorghe Iacob. Clasamentul primelor 4 echipe : 1. C.S.Ş. municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 2. C.S.Ş. Şoimii Sibiu, 3. C.S.Ş.­­ Bucureşti, 4. C.S.Ş. Oradea. O adevărată surpriză a con­stituit evoluţia echipei bucu­­reştene C.S.Ş.­­ in confruntă­rile formaţiilor de juniori. Fa­voritele acestor întreceri erau C.S.Ş. Unirea Iaşi şi C.S.Ş. mu­nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej. Dar elevii antrenorilor Radu Abă- Iaru şi Ioan Potrof s-au impus net in faţa celor de la Iaşi, in­­trecindu-i cu 6—1. Mult mai greu a fost meciul formaţiei bucureştene cu echipa gazdă, pe care însă a reuşit s-o depă­şească la limită (4—3), după partide aprig disputate. De fapt, la toate categoriile întilnirile au fost spectaculoase, folosindu-se un mare număr de procedee tehnice. Succesul echipei C.S.Ş. 1 Bucu­reşti a fost realizat — îndeo­sebi— de O. Moscovici, D. Fie­­raru, G. Ciuvăţ, V. Ghimpău, I. Şerban, I. Sevastian şi S. Lungu (în ordinea categorii­lor). Clasamentul echipelor de juniori : 1. C.S.Ş. 1 Bucu­reşti, 2. C.S.Ş. Unirea Iaşi, 3. C.S.Ş. Oradea, 4. C.S.Ş. muni­cipiul Gh. Gheorghiu-Dej. De-a lungul celor două zile de întreceri s-au remarcat în competiţia de tineret B- Olar, E. Conchiu şi C. Pricop de la C.S.Ş. municipiul Gh. Gheor­ghiu-Dej, M. Căldăraru (semi­­uşoară) şi S. Geană (grea) de la C.S.Ş. Şoimii Sibiu, iar in confruntările de juniori, O. Mos­­covici (cat. 53 kg), G. Ciuvăţ (62 kg) şi V. Ghim­pău (68 kg), de­­la C.S.Ş.­­ Bucureşti, FI. Bătculescu (57 kg) de la C.S.Ş. Unirea Iaşi şi I. Nagy (62 kg) de la C.S.Ş. Oradea. Pentru frumoasa evoluţie in partidele susţinute, pe care le-a cîştigat prin ippon (înainte de limită), juniorul István Nagy (C.S.Ş. Oradea), elev al antre­norului Ioan Chirilă, a fost de­semnat cel mai tehnic judoka al competiţiei. Să menţionăm in încheiere buna organizare a întrecerilor şi corectitudinea arbitrajelor. Nicolae CHINDEA „CUPA DINAMO“ LA SCHI FOND In Poiana Mică a Braşovu­lui, pe o vreme excelentă, cu o zăpadă foarte bună, a avut loc ediţia 1981 a „Cupei Dina­mo" la schi­ fond. întrecerile, desfăşurate pe tradiţionalele trasee din jurul poligonului de biatlon, au atras la startul di­feritelor curse 99 de concurenţi şi concurente, printre aceştia numărindu-se, evident, şi mem­brii loturilor naţionale. Dispu­tele au fost extrem de intere­sante şi s-au soldat, in gene­ral, cu victoriile scontate ale favoriţilor. La senioare şi se­niori, Elena Lagusis şi Vasile Bejenaru au tranşat, relativ uşor, rivalitatea cu ceilalţi spe­cialişti ai genului, ca dealtfel şi Gyula Kiss, cîştigătorul de la juniori mari, probă la care nu au luat startul (fiind încă în perioada de refacere după afecţiuni mai vechi), Ion Lun­­gociu şi Horia Oros. La juni­oare mari am urmărit o între­cere extrem de echilibrată în­tre cele trei membre ale lotu­lui naţional : Piroşca Atos, Emilia Raus şi Magdalena Hîr­­lav, clasate în această ordine după o cursă extrem de echi­librată, în care învingătoarea a fost decisă pe ultimii metri. La fel de strînsă a fost şi disputa ştafetelor de seniori de la Dinamo şi A.S.A., în care prima echipă a terminat cîşti­­gătoare, după mai bine de 2 ore de alergare, la o diferenţă de... 11 secunde ! REZULTATE TEHNICE : se­nioare, 5 km : 1. Elena Lagusis (Tractorul) 18:55, 2. Iuliana Popoiu (Tract.) 19:14, 3. Elena Coposu (Din.) 20:30, 4. Elena Tişca (Tract.) 20:55, 5. Maria Toma (Tract.) 21:11, 6. Ioana Fariko (Tract.) 21:41 ; junioare mari, 5 km : 1. Piroşca Abos (M. Ciuc) 19:44, 2. Emilia Raus (Lic. Predeal) 19:56, 3. Magda-E­lena Hirlav (Topliţa) 20:05 ; ju­nioare mici, 3 km : 1. Luminiţa Băşa (Fundata) 11:16, 2. Ileana Bor (Lic. Predeal) 11:53, 3. Le­­nuța Solovăstru (Din.) 11:54; seniori, 15 km : 1. Vasile Be­­jenaru (Din.) 51:45, 2. Ioan Sto­ian (A.S.A.) 53:57, 3. Gheorghe Ionetecu (Din.) 54:13, 4. Ion Moise (A.S.A.) 54:28, 5. Gheor­ghe Găvenea (Din.) 54:40, 6. Ion Stoian (Din.) 54:50 ; juni­ori mari, 15 km : 1. Gyula Kiss (A.S.A.) 53:55, 2. Alexandru Pop (Lie. Predeal) 55:25, 3. Ion Ţenţiu (A.S.A.) 59:39 ; Juniori mici, 10 km : 1. Vincenţiu Pe­lin (Braşovia) 37:27, 2. Adrian Cloacă (Sibiu) 37:56, 3. Dumi­tru Munteanu­ (Lie. Predeal) 58:06; ştafeta senioare, 3X5 km: 1. Tractorul I (I. Popoiu, El Tișcă, El. Lagusis) 58:47, 2. Di­namo X h 05:03, 3. Tractorul II 1 h 05:35 ; junioare mari, 3X5 km : Tractorul 1 la 07:27 ; junioare mici, 3X3 km : Dina­mo Fundata 36:24; seniori 1X10 km : 1. Dinamo (Gh. Găvenea, Gh. Ionetecu, I. Stoian, V. Be­­jenaru) 2 h 19:45, 2. A.S.A. 2 h 19:56, 3. Steagul roșu 2 h 30:00 ; juniori mari, 3X10 km : A.S.A. 1 h 48:15 ; juniori mici, 3X5 km : C.S. Sc. Gheor­­gheni 56:40. Carol GRUIA — coresp. LACUL ROŞU 0 staţiune tare vă aşteaptă oricînd Odihnă, reconfortate, agrement, pe tot parcursul anu­­luiI I într-o staţiune înconjurată de munţi acoperiţi de conifere, situată la o altitudine de 980 m, pe malul unui lac cu apă limpede.­­ Vilele cu grad diferenţiat de confort, restaurantul şi pensiunile îşi aşteaptă oaspeţii în orice anotimp. • Aerul puternic ozonat, bogat în aerosoli răşinoşi, uşor toderaţi — sunt factori naturali care asigură refa­cerea rapidă a organismului. • Clipe de recreare pot fi oferite de activităţile clu­bului, bibliotecii, de drumeţiile şi excursiile organizate spre zone şi locuri de un pitoresc şi interes deosebit. # In sezonul celor iubitorii schiului pot practica, spor­­tul lor preferat pe una din cele mai bune pîrtii din ţara, amenajată pe Suhardul Mare. # Biletele se pot obţine de la agenţiile şi filialele oficiilor judeţene de turism din ţară, precum şi de la cele ale I.T.H.R. Bucureşti. * I ! I t ( 1 ..............­......* — F.CJ. GAlAJI LUPTĂ CU DIFICULTĂJILE, DAR li ŞI-A PIERDUT SPERANŢA Ca şi în urmă­ cu un an, F.C.M. Galaţi pregăteşte retu­rul campionatului I acasă. Dar spre deosebire de iarna trecu­tă, cind condiţiile Ide lucru au fost foarte bune, Sprijinul fac­torilor locali deoseroit de activ şi moralul echipat destul de ridicat — ceea ce i-a permis divizionarei ,,A" gălăţene să e­­fectueze, fără flsu­ri, o pregă­tire de calitate, Y. cota de e­­xigenţă necesară, cu care, de­altfel, s-a şi salvat de la re­trogradare —, acum situaţia se prezintă mult diferită şi, din nefericire, nu un bine. Printre dificultăţile cu care ea se confruntă, mai acute simt cele legate de componenţa lo­tului de jucători şi de partici­parea acestora la antrenamen­te. Exceptiindu-i pe Vlad (ple­cat cu lotul de tineret in tur­neul sud-am­erican) şi pe Han­­ghluc (chemat pentru mai mul­tă vreme in lotul reprezenta­tiv de juniori), dintre jucătorii folosiţi In sezonul de toamnă nu mai participă fi pregătirile în vederea returul® C. Zamfir (la care s-a renunţat), Cra­mer (care ispăşeşte o condam­nare pentru producerea unui accident de circulaţie), Ţolea (care şi-a anunţat retragerea), Consta­ntine­scu (ca­re speră, ca el astă-vară, să obţină dezle­garea pentru F. Q. Constanţa) şi Olteanu (care doreşte şi el, se pare, să activ­e la o altă echipă de categor® inferioară). Pentru compensa ML acestor ab­senţe, F.C.M. Galaţi n-a putut realiza, pînă la­­această oră, nici un transfer­­‘notabil, nici măcar de la colbăite echipe din judeţ ! Incepînd de la 5 ianuarie pregătirile cu unui lot in care figurau, scriptic, 115 de jucă­tori (in rindurile.? cărora pro­movaseră nu mai­ Putin de 8 juniori), antrenorii Constantin Teaşcă şi secundul­ său, Adrian Neagu, s-au lovit pe parcurs de alte dificultăţi. Astfel, Ma- Jaru, suferind o­­fractură de peroneu, nu a putut lua parte la nici­iunul dintre cele 35 de antrenamente efectuate pînă in ziua vizitei noastre la Galaţi. Portarul Oană (operat la cla­viculă) și Rusu (suferind de tromboflebrită) au absentat, la rândul lor, la aproape jumă­­tarte din antrenamente. In ceea ce-l priveste pe Fierea, acesta s-a prezentat de abia pe 8 ian­­­nuarie, cu un certificat medi­­­­cal (eliberat pe­­5 ianuarie), care recomandă 14 zile scutire de efort. Cele 14 zile au tre­cut, dar Florea nu s-a mai pre­zentat la pregătire. După cite­­va antrenamente, Bătrataru și-a luat și el concediu medical Motoc, care este student a venit doar la antrenamentele de după-amiază. Iar din 20 ianuarie a intrat in concediu medical, cu diagnosticul de congestie pulmonară, ceea ce nu-l împiedică — după cum a­­firmă antrenorii lui — să-şi vadă liniştit de cursuri, să um­ble prin oraş, dar fără să mai dea pe la stadion. Aşadar, o avalanşă de concedii medicale, dintre care unele ascund, după cum se crede, tendinţe de sus­tragere de la pregătirile echi­pei sau chiar refuz camuflat de a mai lucra sub conducerea lui Teaşcă. Acestei nefireşti situaţii i s-au suprapus sau i se mai suprapun şi alte dificultăţi, pri­vind îndeosebi condiţiile de lu­cru (terenul de antrenament lasă de dorit, ca urmare a fap­tului că nu s-a adus zgura pro­misă; duşurile nu ar putut fi folosite o bună bucată de vre­me ; medicul echipei este ple­cat tocmai în această perioadă cind se simte mai mare ne­voie de el). Preşedintele clubului gală­­ţean, Ioan Petre, pare de-a drep­tul copleşit de situaţie. In ce-l priveşte, antrenorul Teaşcă în­cearcă cu tenacitate, fără a re­nunţa la cunoscuta lui exigen­ţă, depăşirea impasului actual, încrezător că echipa gălăţeana poate incă evita calea spre Di­vizia ,,B". „Nu mi s-a întîmplat pină acum să retrogradez nici o echipă — ne-a spus el — şi voi depune toate efor­turile pentru ca şi F­CJM. Ga­laţi să rămină in prima divi­zie. Din păcate, unii dintre ju­cătorii noştri nu sim­ dispuşi să facă şi ei eforturile necceară şi a ne baza în continuare pe ei înseamnă a da din manivelă la o maşini fără benzină. De aceea este necesar să construim din mers aici, la Galaţi, o nouă echipă, in primul rind ca mentalitate şi ambiţie. Dar pen­tru aceasta este nevoie de concursul tuturor factorilor in­teresaţi". Intr-adevăr, acest concurs este acum mai necesar ca ori­­cind. Cu prilejul vizitei noas­tre la Galaţi ne-a apărut clar că echipa divizionară ,.A" trece printr-un moment greu, pro­vocat de indisciplina adesea to­lerată a unor jucători, de sla­ba fermitate a conducerii clu­bului, de dezinteresul unora dintre factorii locali care ar pu­tea ajuta clubul (în fond, a­­cesta reprezintă întregul județ), poate şi de o oarecare lipsă de tact din partea antrenoru­lui Teaşcă. Iată de ce conside­răm ca imperios necesară — din partea organelor locale, e­­ventual şi a federaţiei — o a­­naliză temeinică a acestei si­tuaţii, a tuturor cauzelor care au generat-o şi o menţin, pen­tru a se putea lua măsurile de îndreptare și a se asigura echipei capacitatea de a lupta cu șanse reale in vederea evi­tării retrogradării. Constantin FIRANESCU *\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m­l­ Divizionarele „A“ pregătesc returul „DACI­ADA“ LA CÂMPULUNG (Urmare din pag. 1) festivitate de deschidere, care s-a constituit intr-o caldă ma­nifestare de dragoste şi recu­noştinţă faţă de partidul con­ducător, faţă de părintele iubit al tineretului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al partidului, preşedintele ţării. In cadrul festivităţii, in semn de preţuire a efortului si com­petenţei organizatorilor locali, a puternicului efect propagandis­­tic-sportiv exercitat asupra sportului de masă de­ cele 10 ediţii ale Festivalului sporturi­lor de iarnă de la Cimpulung Moldovenesc, tovarăşul Nicolae Dragason, secretar al C.N.E.F.S., a inmînat o frumoasă cupă to­varăşului Dimitrie Hreciuc, pri­marul oraşului. De-acum, reporterii sportivi ai presei centrale şi locale, ai Radioteleviziunii au fost supuşi şi ei la o veritabilă probă de rezistenţă. După ce am urmărit întreceri de patinaj viteză pe pista îngheţată a stadionului, am urcat io­hnic să vedem concursurile de sanie şi schi fond, alpin şi biatlon, in care sute de sportivi de la copii de-o şchioapă pînă la tineri muncitori şi-au disputat inti­­ietatea in lupta cu secundele. La Liceul silvic — premieră in programul Festivalului: concurs de tir cu aer comprimat, la care au fost prezenţi 85 de bă­ieţi şi fete. Tenis de masă la Şcoala generală nr 3, cu 88 de concurenţi. La Şcoala generală nr. 4 am asistat la îndirjite meciuri de hochei pe gheaţă oferite de copii pină la 15 ani. Dacă de obicei publicăm nu­mele cîştigătorilor şi al celor mai harnici dintre organizatori, acum am ploarea întrecerii la care am asistat face cu nepu­tinţă acest lucru. Numai locu­rile I cuprind 85 de nume (pe sporturi şi categorii de virstă) şi cel puţin incă o dată pe atitea pentru a evidenţia pe inimoşii şi pricepuţii organiza­tori, arbitri sau componenţi ai comisiilor de premiere care au funcţionat la fieci­e bază. Dar despre toţi aceşti suntem­ da­tori să scriem, nu pentru a sa­tisface orgoliul ce­va, fiindcă nimeni nu s-a stră­duit „să ia­să in faţă", ci petru a oferi un exemplu şi un ndemn cole­gilor din alte părţi ale ţării să pornească cu curaj si încredere la asemenea infăptuiri vredni­ce să poarte în imnul marii noastre competiii", ,Daciadtf. FINALA „DACIADEI“ LA PATINAJ (Urmare din pag. 1) pe II și I aproape la fiecare concurs. După ce sâmbătă a co­rectat la 1 500 m cu 2:29,8 un re­cord care data din 1977 (v.r. — 2:30,23 — stabilit de Éva Mol­nár pe pista artificială de la Inzell), micuța vitezis­­tă a continuat duminică se­ria recordurilor, îmbunătăţind cu mai mult de 4 secunde cea mai bună performanţă la ju­nioare II şi I pe distanţa de 3 000 m: 5:19,6 (v.r. — 5:23,8). Cu o temeinică pregătire fizică şi o evidentă superioritate teh­nică ea a cucerit toate cele pa­tru probe, devenind o merituoa­să campioană absolută a juni­oarelor de categoria I, cu un nou record la poliatlon : 198,149 p .v.r. — 199,016 pi. Iată campionii „Daciadei" pa probe — juniori I (f) — Sim­ona Todoruț (C.S.S. Viitorul Cluj-Na­­poca) la 500 m — 46,7, la 1 500 m — 2:29,8, la 1000 m — 1:56,5 și la 3 000 m — S19,6 ; (b) — Imre Miklós (S.c. Mercurea Ciuc) la 500 m — 44,4, U 3 OtK­ m — 4:41,1, la 1 500 m — 2:18,0, şi la 5 000 m — 8:09,9 , ilasiument ge­neral : (O — 1. Sinona Todoruţ 198,149 p, 2. Ibolya Satmari (Mu­reşul Tg. Mureş) 202,800 p, 3. Eva Lako (Electromireş Tg. Mu­reş) 227,083 p ; (b) — 1. Imre Mikîcs 186,240, 2. Qaba Adorján (S.C. Miercurea Citc) 194.983 p, 3. Marian Ţigău Petrolul Plo­iești) 199.926 p ; juniort II (f) — Mihaela Timiş (C­­.S. viitorul Cluj-Napoca) la 500 m — 48,4, la 1 500 m — 2:34,6, 1 000 m — 1:40,8 și la 3 000 — 5134,4 ; (b) — Carol Lang C.S.S. viito­rul Cluj-Napoca) la 00 m — 45,5, la 1 500 m — 2:27,4, a 1 000 m — 1:34,8 și la 3 000 m 5:17,5 . cla­sament­­ general (): 1. Mihaela Timiș 205,733 p, 2. Coriela Voina (Tractorul Bv.) 212,­9 p, 3. Erz­sébet Papp (Mureși Tg. Mureș) 213,500 p. (b) 1. Carol Lang 194,949 p, 2. Daniel ,sata (Trac­torul Bv.) 202,583 p, 3. Lăszlo Bacsó (Tractorul B ) 203,850 p. Lolul de tineret in Argentina 4 3 CU ATLETICO TUCUMAN BUENOS AIRES. (Ager­­pres). — Reprezentativa de ti­neret a tării noastre şi-a în­ceput turneul pe care Îl între­prinde în America de Sud, ju­­cînd la Tucuman, în compa­nia formaţiei locale F. C. Atle­­tico, din prima divizie a cam­pionatului argentinian de fot­bal. După un joc spectaculos, cu multe faze de poartă, fot­baliştii români au terminat în­vingători cu scorul de 4—3 (2—2), golurile echipei noastre fiind înscrise de Geolgău (min. 7), Şoiman (min. 25), Minca (min. 73), şi Terheş (min. 74). Formaţia română a evoluat in următoarea alcătuire : Alexa — Vlad, Iovan, Pană, Rednic — Mureşan, Suciu (Minea), Klein — Şoiman, Gabor, Geol­gău (Terheş). . Selecţionata română va juca in continuare cu cunoscuta formaţie argentiniană Verez Starsfield, din Buenos Aires, urmind ca, după alte 2 partide in Argentina, să plece in ca­pitala Boliviei, La Paz, unde, la 8 februarie, va susţine un meci împotriva reprezentativei tării-gazdă. JOCURI AMICALE, DE PREGĂTIRE DINAMO - PROGRESUL VULCAN 6-2 (3-0) Prima repriză a acestui meci deosebit de atractiv a fost do­minată copios de Dinamfco, la­borioasa linie de mijloc a e­­chipei din şos. Ştefan cel Mare reuşind să împingă mereu jocul înainte şi, împreună cu cei trei din faţă, să-l oblige pe fundaşii Progresului Vulcan să greşească mult Şi astfel, in minutele 10 şi 18, la două „bîl­­biieli“ G. Sandu , Lucuţă, IORDACHE şi VRINCEANU ,au Înscris uşor, ca la un an­trenament cu juniorii ! Al trei­lea gol al dinamoviştilor din această primă parte a jocului a fost marcat tot de IOR­DACHE, in ultimul minut al reprizei, el reluînd in plasă balonul respins neinspirat de portarul V. Marcel, la un șut al lui Custov. După pauză­ în cele două formaţii au survenit mai multe schimbări. Dinamo a ridicat repede scorul la 5—0, prin două goluri frumoase, marcate de DINU (min. 49) şi acelaşi atacant cu poftă de şut IORDACHE (min. 53). De abia de acum încolo jocul se va echilibra. Progresul­ Vulcan va reduce handicapul printr-un gol al lui... EFTIMESCU, la un şut centrare al lui Nignea (min. 54) . Dinamo va restabili diferenţa prin ex-progresistul SANDOI (min. 67), pentru ca, In min. 74, NIGNEA să stabi­lească scorul final la 6—2, t­ransformind o lovitură de la 11 m. A. Deleanu a condus bine formaţiile : DINAMO : Ef­­timescu — Dumitrescu, Dinu, Bumbescu, Stredie — Dragnea, Augustin, Custov — D. Zam­fir, Iordache, Vrinceanu. PRO­GRESUL-VULCAN: V. Marcel — Bădilă, G. Sandu, Reti, Lu­­cuţă — Mateescu, M. Ionescu, Ţică — Apostol, Ţevi, Marica. în repriza a doua au mai ju­cat : I. Marin, Ghiţă, Săndol, Stănescu şi Cojocarui (Dinamo), Bulancea, Anghel, Ţugulan, Ca­­lianu, Nignea şi Glonţ (Pro­gresul-Vulcan). Laurenţiu DUMITRESCU SPORTUL STUDENŢESC - POLITEHNICA IAŞI 3-1 (2-0) Ieri dimineaţă, pe stadionul Politehnica, terenul III (tăvă­lugit bine), peste 1 000 de spec­tatori au văzut la lucru divi­zionarele „A“ Sportul studen­ţesc şi Politehnica Iaşi, care şi-au testat stadiul de pregă­tire intr-o partidă atractivă, cu multe faze de fotbal bun. Au învins studenţii bucureşteni cu scorul de 3—1 (2—0), ei dove­­dindu-se mai incisivi la poar­tă, pe contraatac. Jocul lor a avut mai multă consistenţă în prima repriză. Politehnica Iaşi a combinat frumos, in primele 45 de minute, insă excesiv (nu a expediat nici un singur şut la poartă). Abia la reluare ea şi-a schimbat registre­­ de joc, imprimind meciului un tempo ridicat, dominind insistent şi finan­zînd mulţumitor acţiunile de atac. Golurile au fost marcate in min. 5 de M. Sandu, cu capul (Bucurescu — cursă spectacu­loasă și centrare), în min. 36 — Bucurescu, sprint-sut înșe­lător (a vrut să fie o cen­trare) in unghiul lung in min. 71 — DANILA, din 11 m (fault făcut de Stroe asupra lui Si­­mionaş) și in min. 79 — A. MUNTEANU, infiltrat pe con­traatac. Arbitrul bucureştean I. Pop a condus bine formaţiile : SPORTUL STUDENŢESC: Mo­­raru (min. 46 Lazăr) — M. Ma­rian, Cazan, Iorgulescu (min. 70, B. Grigore ; min. 80, A. Constantin), Stroe — O­. Iones­cu (min. 46 Şerbănică), Chi­­haia (min. 46 A. Munteanu), Căţoi — FI. Grigore, M. Sandu, Bucurescu ; POLITEHNICA IAŞI : Bucu — Oprea (min. 46 Gh. Munteanu), Agachi, Ursu (min. 46 Anton), Ciocir­­lan — D. Florean (min. 58 Pa­­veliuc), Simionaș, Romilă — M. Radu (min. 46 Keresi), Dă­­nilă, C. Ionescu. Stelien TRANDAFIRESCU PETROLUL PLOIEŞTI - F. C. CONSTANTA 3-1 (1-1) PLOIEŞTI: 1 (prin telefon). Avertizată de scorul mare cu care Petrolul a­ cîştigat în faţa lui S.C. Bacău, joia trecu­t CHIMIA RM. VILCEA — UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—1 (1—1). Meci spectaculos (disputat pe un teren foarte greu, înghe­ţat), la care au asistat peste 3000 de spectatori. Au marcat : Iri­­mescu (min. 16) pentru craioveni şi Stanca (min. 18) pentru gazde. Arbitrul­­ Crăciunescu (Rm. VB-t), F.C. Constanţa a abordat întîlnirea cu multă prudenţă, şi-a organizat jocul cu atenţie, s-a apărat exact şi agresiv. Gazdele, la rândul lor, deşi mai mult prezente în atac,­ n-au găsit cele mai bune so­luţii pentru finalizare şi, in a­­ceste condiţii, prima repriză era să se încheie cu un scor alb. Au înscris, totuşi, şi Pe­trolul şi F.C. Constanţa, cite un gol, ambele din 11 m, prin TOPORAN (min. 37), respectiv BUDURU (min. 40). După pauză, aspectul jocului s-a schimbat. S-a jucat mai des­chis, mai spectaculos, mai eficace. Petrolul, cu Cozarec coordonator, a acţionat mai clar şi a înscris de două ori prin GĂLAŢEANU, in min. 46 şi 63, asigurîndu-şi o victorie meritată, aplaudată de cei a­­proximativ 10 000 de specta­tori. A arbitrat M. Moraru (Plo­ieşti) următoarele formaţii : PETROLUL : Haralambie — Mureşan, Negoescu, Butufei, Tom­a — N. Lazăr, Simaciu, Pancu — Gălăţeanu (min. 70 Ibis), Toporan (min. 82 Golea), Rob (min. 46 Cozarec). F. C. CONSTANŢA : Costaş (min. 54 Stancu) — Borali (min.­­46 Purcărea), Antonescu, Nistor, Caramalâu (min. 66 Tincu) — Drogeanu, Gache (min. 70 Mă­­năilă), I. Moldovan (min. 20 Ancuţa ; min. 65 Livciuc) — Buduru, Peniu, Mărculescu (min. 62 Ştefanovici ; min. 80 Mustafa), Mihai IONESCU cea­ a condus formaţiile : CHI­MIA , Constantin — Lepădatu, Iordan, Catarg­iu, Basno — Cilean, Alexandru, G. Stan — Teleşpan, Stanca, Georgescu. Au mai jucat: Carabageac, Savu şi Cincu. UNI­VERSITATEA : Boldici — Purima, Chipitu, Tili­hoţ Ungureanu — Cioroianu, Firănescu, Irimescu — Cirţu, Chiri­ţi, Trifu. Au mai fost folosiţi : Lung, Păuna şi Triis­­taru. (P. Giornoiu-coresp.). » CORVINUL HUNEDOARA _ POLITEHNICA TIMIŞOARA 1—1 (0—1). Meciul s-a disputat sân­­bâtă. Au înscris : Palea (min. 30), pentru timişoreni, respectiv Lu­­cescu (min. 73). Formaţiile: CORVINUL : I. Gabriel — Lăcă­tuş (Lucescu), Covesniuc, Gălan, Bogdan — Peteu, Oncu, Andone — Văetuş, Dumitrascu, Nicuşa. POLI­TEHNICA : Moise — Nada, Vişan, Manea, Murar — Dembrovschi, Roşea, Dumitru — Anghel, Ne­delcu, Palea. Au mai jucat : T. Nicolae, Cotee, Nucă şi Vlătâ­­nescu. (1. Vlad — coresp).­­ GLORIA BISTRIŢA — F.C. BAIA MARE 3—0 (2—0). Meci la discreţia gazdelor, disputat in fata a 3000 de spectatori. Au marcat : Georgescu (min. 20), D. Florian (min. 37) şi Hurloi (min. 62). F.C. BAIA MARE : Wladt — Borz, Condruc, Holler, Molnár —­­ Radu, Cohan II, Sepi — Brago-I­mirescu, Ciohan I. Deac. Au mai fost folosiţi : Tătăran şi Onuţan. (I. Tom­a — coresp.). @ „U“ CLUJ-NAPOCA — MINE­RUL LUPENT 4—1 (2—0). Prima apariţie publică a studenţilor în acest sezon. Cei 4000 de spectatori au urmărit un joc frumos, cu numeroase faze de poartă. Golu­rile au fost marcate de : Paia (min. 23), L. Mihai (min. 33), Grigore (min. 85 — autogol) şi Batacliu (min. 90) pentru local­nici şi Burger (min. 50) pentru Minerul. „U“ : P. Stan — Bagiu, Dobrău, Moş, I. Mihai — Po­­raţchi, Răduţă, Popa, Boca — Butoi, Paia. Au mai jucat : Mol­dovan, I. Mureşan, Cocan, Ba­tacliu, Ţiglariu şi Tegean. (I. Les­­puc-coresp.). . . F.C.M. GALAŢI — C.S.M. BORZEŞTI I—I (1-1). Autorii golurilor : Moroşan (min. 12, din II m) pentru oaspeţi, Orac (min. 34) pentru gazde. (T. Siriopol­­coresp.). • ŞOIMII I.P.A. SIBIU — COR­VINUL HUNEDOARA 2—0 (0—0). Golurile au fost realizate de Go­­loţă (min. 65) şi Ţurlea (min. 72). (I. Ionescu — coresp.). • LOTUL REPREZENTATIV DE JUNIORI — POLITEHNICA TI­MIŞOARA (SPERANŢE) 4—1 (2—0). Au înscris : Niculeioiu (min. 6), Balint (min. 30 din II m), Curteanu (min. 51 şi 80 — ultimul din II m), de la juniori, şi Fodor (min. 50 din îI m), de la timi­şoreni. (C. Creţu-coresp.). ÎN ATENŢIA conducătorilor auto PROFESIONIŞTI Administraţia Asigurărilor de Stat — ADAS — aduce la cunoştinţa conducătorilor auto profesionişti că au po­sibilitatea să contracteze asigurarea facultativă de răs­pundere civilă auto, la responsabilii cu asigurările din unităţile socialiste, agenţii şi inspectorii de asigurare sau, direct, la orice unitate ADAS. Totodată, ADAS recomandă conducătorilor auto profe­sionişti, care au contractată această asigurare, să po­sede asupra lor, permanent, contractul de asigurare în­cheiat, pentru a putea fi prezentat, în cazul întîmplării unui eveniment asigurat nedorit, organelor de miliţie care constată accidentele de circulaţie. Iordache, prompt, pe fază, reia in gol balonul respins de por­tarul V. Marcel. (Dinamo — Progresul-Vulcan 6—2) Foto : I. MIHAICA „SCUTIRILE DE EFORT SUBMINEAZĂ 9 ECHIPĂ“ Cu Nicolae Proca, dincolo de problemele echipei sale, F.C.M. Braşov. REP.: Cum vedeţi actua­lul moment in fotbalul in­ternaţional, judecind şi după numeroasele transmisii T.V. din această iarnă? N.P.: T.V.-ul oferă un de­taliu şi aproape niciodată un ansamblu. Iar fotbalul este, întii de toate, ansamblu. Pot face, însă, aprecieri pe baza celor văzute pe viu, deci campionatul mondial din 1974 și campionatul eu­ropean din 1980, la care am fost. Concluzia mea nu este prea originală, dar se bazea­ză pe date precise. Mai mult ca oricînd, putem spu­ne că jocul de fotbal înce­pe cu momentul apărării. Nu face excepţie nici măcar Brazilia, in ciuda faptului că are numeroşi virtuozi in atac. Ştiu că o asemenea a­­firmaţie nu prea place cro­nicarilor, dar asta este rea­litatea. Ştiu că numeroşi cro­nicari au fost seduşi de jo­cul ofensiv al lui Mateianu... REP.: A fost o reacţie fi­rească, spunem noi. Fotba­lul românesc se cantonase parcă într-o cazemată în fa­ţa porţii. Iată de ce preocu­pările ofensive ale­ echipei din Baia Mare au născut unele speranţe, timp de doi ani şi mai bine. Aveţi ceva împotriva ideilor puse în circulaţie de Mateianu? N.P.: Viorel Mateianu e un antrenor la care ţin. in primul rind pentru că a fost un fotbalist de valoare şi e frămintat de problemele fot­balului. Dar, intr-un recent interviu, a vorbit cam de sus despre tagma antrenori­lor, din care face şi el par­te. Asta îmi demonstrează, între altele, că n-a simţit greşelile pe care le-a comis. REP.: La ce vă referiţi? N.P.: Există destule gre­şeli. Iată, de pildă, această organizare a echipei exclu­siv pe atac, fără nici o pre­ocupare pentru apărare. Frecvenţa atacurilor nu duce automat la gol. Chiar in ziarul „Sportul" am văzut că raportul dintre şuturile la poartă şi golurile realiza­te este de zece la unu. E limpede că in aceste condi­ţii, dacă ţii seama de sta­tistică, trebuie să organizezi 30 de atacuri ca să poţi marca un gol. Aceasta este una din erori. Jocul de fot­bal e un­ fenomen mult mai complex decit atacul sau, mai bine zis, dorinţa de a ataca permanent. In legătu­ră cu aceasta, experienţa imi spune că majoritatea golurilor care se marchează in fotbalul românesc şi chiar in cel mondial sint opera unor înaintaşi in in­ferioritate numerică in fața apărării adverse. Nu vă spune nimic asta? REP.: Dacă adoptăm prin­cipiul statistic... N.P.: Dați-mi voie. N-am terminat. Mai e problema portarului. F.C. Baia Mare a făcut din portarul sau un jucator de cimp. După pă­rerea mea, un portar deve­nit jucător de cimp este o jumătate de jucător de cim­p. In schimb, un portar care-şi vede lungul nasului, un portar de tipul lui Banks, Zoff, Iordache, reprezintă cu­ trei jucători de cimp. Atunci, de ce să inversăm acest raport logic? REP.: Ce părere aveţi despre echipa naţională? N.P.: Mă­­ bucur din ini­mă pentru succesele din toamnă. Fotbalul nostru de­pinde mult de succesele e­­chipei naţionale. REP.: Cum o vedeţi ca tehnician ? N.P.: Un tehnician care nu lucrează direct nu poate face decit observaţii gene­­­­rale. Echipa naţională a marcat un plus. Un plus care va fi şi mai mare dacă nu vor exista jucători scu­tiţi de efort. Omogenitatea durabilă se naşte din con­vingerea că fiecare dă to­tul. Scutirile de efort sfîrşesc prin a submina o echipă. REP.: La ce vă gîndiţi? N.P.: Cred că şi un ju­cător de mare talent, ca Marcel Răducanu, are obli­gaţia să joace din toate pu­terile şi faza de apărare. După cum orice virf este dator să facă acelaşi lucru. Un stoper advers care se lansează un atac trebuie „luat" de vîrful său. Dacă acesta nu o face, atunci în­treaga echipă se dizlocă, pentru a tăia culoarul. Şi credeţi-mă, e mult mai ne­economic. REP.: Aveţi vreo propu­nere pentru lotul cel mare? N.P.: Aş propune să-i lă­săm pe antrenori să lucre­ze. Ei sunt cei care răspund. Dar, dacă tot vreţi un nu­me, pot să vă spun că fun­daşul meu central, Naghi, e la fel de bun ca cei mai buni. Ioan CHIRIUt

Next