Sportul, aprilie 1981 (Anul 37, nr. 9744-9769)

1981-04-01 / nr. 9744

Go5 întreprinderea de ţevi „Republica“ LA A.S. „GLORIA“ - O MARE AMBIŢIE COLECTIVĂ: OBŢINEREA UNOR REZULTATE ÎNALTE! Unele asociaţii sportive îşi iau numele întreprinderilor de pe liniă care fiinţează l­a Vul­can". ..Timpuri Noi”. ..Flacăra roşie". Altele, în entuziasmul începutului de drum, se înscriu in marele registru sportiv al tării sub numele de Victoria, Avintul, Biruinţa. Asociaţia sportivă de pe linsă întreprin­derea de ţevi „Republica“ din Capitală face parte din aceasta a doua categorie. In optimismul activităţii viitoare si-a spus „GLORIA“. — Dumnealui — ne spune, inginerul Paul Soare, arătînd spre un tînăr — este lăcătuş. Desigur, îl cunoaşteţi : este A­­lexandru Cătineanu, maestru e­­merit al­­ sportului, campion mondial la popice, în proba pe echipe. Margareta Cătineanu, soţia lui, lucrează tot aici, la­borantă la „Determinări fizico­­mecanice“, fiind şi ea o spor­tivă de frunte a ţării , o dublă campioană mondială, la indivi­dual şi cu echipa de popice. Înalt, masiv, inginerul Paul Soare este o fostă glorie a... „Gloriei“ ; a jucat ani buni in echipa de rusby a întreprinde­rii (locul IV, in Divizia „A“, in 1964, după Steaua, Dinamo şi Griviţa Roşie). Acum este şef al Compartimentului de întreţi­nere la secţia Trăgătorie lovi la rece, membru al Comitetului de partid al Întreprinderii şi răspunde totodată de activita­tea asociaţiei sportive. — Dumnealui, continuă înso­ţitorul nostru prezentarea spor­tului şi a sportivilor de la „Re­publica“, este strungar... II cheamă Gheorghe Dumitrescu, maestru al sportului, tot la po­pice, în echipa noastră „Gloria" care, anul trecut, a cucerit tit­­lul de campioană a ţării. Încă două nume, dintre multe altele, şi am încheiat cu acest sport atit de popular, atît de îndră­git în întreprindere : Ana Pe­­trescu, ajutor programator la Centrul de calcul — maestră e­­­­merită a sportului — şi Florica Neguţoiu, laborantă, tot maes­­tră emerită a sportului. „Republica" este prima în­treprindere de ţevi din ţară. In uriaşele, în modernele, ei hale, se realizează o gamă va­riată de produse. Performanţa, gloria, faima profesională a co­lectivului : competitivitate pe toate continentele lumii ! Se munceşte cu entuziasm, cu efi­cienţă, cu angajamente sporite Vasile TOFAN (Continuări in cap 2-3) „CUPA PRIMĂVERII“ LA MARS ■­ III-a etapă, ultima, a „Cupei primăverii“ la marş, desfăşurata pe Stadionul tineretului din Ca­pitală, pe pistă, a fost cîştigată de următorii concurenţi : copii 7­ ,1 km : i. Manea (PTT) 5:38,2 începători — 2 km : i. Kiss (CSM Reşiţa) 12:02,7, juniori II­­.OIV — 5 Hm : V. Ilinca (PTT) 25:55,9; juniori 1 — 5 lan : I,. Tudor (Steaua) 24:59,2; seniori — 16 km : c. Staicu (PTT) 41:03,6, I.. Pescaru (C.S.M. Pitești) 41:17,4. Trofeul pus în joc a revenit mărșăluitorilor de la P.T.T. (N.D. NICOLAE — coresp.) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT ANUL XXXVII - Nr. 9744 \­­ PAGINI - 30 BANI | Miercuri 1 aprilie 1981 JUNIORI ROMÂNI PE LOCURI FRUNTAŞE LA TURNEUL DE LUPTE LIBERE DIN R. D. GERMANĂ La Schwerin (R. D. Germa­nă) a avut loc un turneu inter­naţional de lupte libere pentru juniori, la care au participat şi sportivi din lotul ţării noastre. Cele mai bune comportări le-au avut juniorii Bel­a Uregheş (cat. 52 kg), Constantin Damaschin (75 kg) şi Dumitru Chiru (81 k­g), învingători la categoriile respective. Pe locul 2 s-au cla­sat Gh. Kerekes (56 kg), V. Andraş (60 kg), L. Ghergheş (65 kg) şi V. Modoran (1­37 kg), iar pe locul 3 Gh. Neagoe (48 kg). Sportivii noştri au fost în­soţiţi de antrenorul Ilie Chirilă şi de arbitrul Vasile Coman. Turneul internaţional de box ,,Centura de aur şi învingători şiÎnvinşi DAR ŞI SUCCESE NECONCLUDENTE • Pentru o bună comportare la campionatele europene, pregătirile trebuie intensificate Programat cu 40 de zile îna­intea campionatelor europene, turneul internaţional de box „Centura de aur“ era prevăzut ca o importantă etapă de pre­gătire, şi verificare în planul de antrenament al pugiliştilor noş­tri fruntaşi. în acelaşi timp, competiţia a reprezentat şi prin­­cipalul criteriu de selecţie a lo­tului reprezentativ care urmea­ză să înceapă preparativele pen­tru campionatele continentale. Dealtfel, pe baza comportării sportivilor români, Biroul fede­ral a şi stabilit lotul reprezen­tativ. După cum se ştie, reprezen­tanţii noştri au terminat învin­gători la 8 din cele 12 catego­rii de greutate. Nicolae Nicolae (cocoş), Titi Cercel (pană), Vio­rel Ioana (semiuşoară), Drago­­nsir Ilie (uşoară), Vasile Gîr­­gavu (mijlocie mică), Gheor­­ghe Butnaru (mijlocie), Ion Cernat (grea) şi Teodor Pirjol (supergrea) obţinînd „centuri­le“ la categoriile lor. Dar, ju­decind după concurenţii exis­tenţi pe foile de participare la toa­te categoriile... du­pă dificultatea cu care au fost obţi­nute aceste victo­rii, trebuie să spu­nem că nu toate aceste „centuri“ au valoarea unor per­formanţe aprecia­bile. Fără îndoială, u­­nul dintre boxerii români care a manifestat o foarte bună formă de concurs este semi­­uşorul Viorel Ioa­na. Deşi pe partea sa de tablou n-au figurat cei m mai­ va­loroşi concurenţi ai categoriei, V. Ioa­na i-a depăşit ca­tegoric pe toţi ad­versarii săi, în rîn­­dul cărora s-au si­tuat şi principalii pretendenţi la un loc în echipa na­ţională : FI. Liva­­daru, H. Sultan, FI. Stan, în evident pro­gres faţă de evo­luţiile anterioare s-a prezentat şi u­­şorul Bragomir Ilie. Cunoscut ca un deosebit de ta­lentat boxer, capa­bil să deruteze cu eschivele şi „fen­tele“ sale şi pe cei mai experi­mentaţi sportivi, D. Ilie a adău­gat pregătirii sale şi capacitatea de luptă necesară. Dacă va con­tinua să-­şi îmbunătăţească re­zistenţa de concurs, D. Ilie este capabil — aşa cum a dovedit-o şi acum — să obţină succese in faţa oricărui adversar. Recentul cîştigător al „centu­rii“ la categoria cocoş, musce­­leanul Nicolae Nicolae, s-a do­vedit nu numai cel mai bun boxer român al momentului, ci şi un sportiv capabil de succe­se internaţionale. Victoria sa asupra lui Choi Sung Jun (R.P.D. Coreeană) este edifica­toare. La această categorie, Bi­roul F.R. Box, alcătuind lotul, s-a găsit intr-o plăcută difernă: să aleagă între N. Nicolae şi D. Cipere­ (medaliat olimpic şi de­clarat cel re­ai bun sportiv din Europa în 1980) incomplet refă­cut în urma unui accident su­ferit. Dintre învingători ar mai tre­bui menţionat supergreul Teo­dor Pirjol, care a avut unele prestaţii bune din disputele cu N. Grigore şi cu Jo Bong Gil — R.P.D. Coreeană), dar s-a dovedit şi lipsit de orientare tactică în meciul cu cubanezul R. Herrera, în faţa căruia a primit o decizie discutabilă. La aceeaşi categorie, am consem­nat comportările total diferite ale lui Nicolae Grigore : foarte filmi FRANCĂ (Continuare in pag a t­a) După victoria rapidă (k.o.l) obţinută în faţa lui H. Djabrailov (U.R.S.S.), Gh. Butnaru împreună cu antrenorul D. Gheorghiu, in colţul ringului Foto : Dragoş NEAGU GIMNASTELE NOASTRE ŞI-AU ÎNCHEIAT TURNEUL DE PREGĂTIRE ŞI CONCURSURI DEMONSTRATIVE ÎN S.U.A. ŞI VENEZUELA Ucisiiei României s a înapoiat ieri la Bucureşti Echipa feminină de gimnas­tică a României, în frunte cu multipla campioană olimpică, mondială şi europeană, Nadia Comăneci, care a efectuat un turneu de pregătire şi con­cursuri demonstrative în Sta­tele Unite şi Venezuela, s-a înapoiat ieri după-amiază în Capitală. La New York, Hart­ford, Cincinatti, Indianapolis, Detroit, Philadelphia, Caracas, Maracay, Valencia şi Washing­ton reprezentantele ţării noas­tre au purtat cu cinste mesajul de prietenie şi pace al tinere­tului sportiv din România, evo­­luînd în faţa unor soții pline şi în aplauzele entuziaste a zeci şi zeci de mii de specta­tori, Nadia Comăneci, Emilia Eberle, Rodica Dunca, Cristina Grigoraş, Dumitriţa Turner, Melita P­uhn, Marilena Vlă­­dărău, Lavinia Agache, Ecate­­rina Szabó, Mihaela Stănuleţ, Dorina Ungureanu şi Dorina Cordoş, campioană absolută de gimnastică ritmică­ modernă a ţării noastre, au efectuat, de-a lungul turneului, numeroase antrenamente, în cadrul cărora şi-au perfecţionat noile exer­ciţii liber alese pe care le pre­gătesc pentru principalele eve­nimente ale anului competiţio­­nal, campionatele europene de la Madrid, Jocurile Mondiale Universitare de la Bucureşti şi Campionatele mondiale. Pretu­ ■ tindeni, reprezentantelor şcolii româneşti de gimnastică li s-a făcut o caldă primire, iar spor­tivele noastre au luptat şi au reuşit în fiecare apariţie publi­că să pezinte la un înalt ni­vel prestigioasa carte de vizită a gimnasticii româneşti. Bucuroasă de a se afla din nou acasă, în mijlocul familiei şi a celor dragi, Nadia Comă­neci ne-a spus la aeroport : „A fost un turneu util care, în ciuda multelor deplasări, ne-a dat prilejul să muncim intens pentru şlefuirea exerci­­ţiilor, pentru pregătirea cu ma­ximă responsabilitate a viitoa­relor noastre evoluţii. Ne-am bucurat de o călduroasă pri­mire pe continentele nord şi sud-american şi sunt mîndră că turneul nostru a avut un ecou favorabil în rîndurile iubitorilor de gimnastică“. Gimnastele noastre, la puţine clipe după aterizarea cursei TAROM de la New York Foto : I. MIHAICA REVENIREA LUI CARMEN BANACIU-O NOUĂ RAZĂ DE SPERANŢĂ PENTRU ÎNOTUL ROMÂNESC După o absenţă de aproape o jumătate de an, Carmen Ba­­naciu­ revine în mod spectacu­los în piscina de concurs, în­­cercînd să dovedească tuturor, chiar şi celor care nu mai credeau într-o revenire a ei în fruntea ierarhiei mondiale, că nu a depus armele, că va încerca în continuare să aspire la recor­durile lumii. ..încălzirea“ şi-a făcut-o în prima zi a campio­natelor naţionale in bazin de 25 m de la Hunedoara, cînd a devenit campioană a sprinte­relor cu un nou record perso­nal (59,06 — 100 m liber). Şi aceasta fără nici un fel de pregătire specială pentru pro­cedeul craul !... Specialiştii prezenţi în jurul piscinei începuseră sa se agite : cum va înota Carmen in pro­bele sale favorite (100 m şi 200 m spate), cunoscute fiind con­diţiile în care ea s-a prezentat la acest concurs ? Din motive de sănătate, Carmen Bunaciu avea înaintea startului doar un stagiu de pregătire fizică de o lună de zile şi de trei săptă­­mini de antrenament in bazin. Recordmana României, com­plet schimbată în bine, sănă­toasă, mai viguroasă şi mai op­­­­timistă a ţinut însă, cu aceeaşi ambiţie demnă de toată lauda, să arate că se gîndeşte la alte victorii de prestigiu. Şi ne-a dovedit-o din plin tuturor: 61.56 in cursa de 100 m, apoi 62.01 in prima „sută“ (spate) a ştafetei de 4X100 m mixt şi, în final, 2:12.16 la 200 m. „Dacă mai aveam măcar două săptămîni de pregătire pentru acest con­curs — spunea Carmen_ du­pă cursă — aş fi putut înota distanţa în mai puţin de Adrian VASIUU Carmen Bunaciu a revenit in piscină cu gindul la noi victorii de prestigiu. (Continuare In pag. 2-3}

Next