Sportul, mai 1981 (Anul 37, nr. 9770-9793)

1981-05-04 / nr. 9770

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Şl SPORT PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE. UNITI VA I ANUL XXXVII - Nr. 9770­­­8 PAGINI - 30 BANI I Luni 4 mai 1981 fi ELOCVENTA MĂRTURIE A UNIT­AŢII ÎNTREGULUI NOSTRU POPOR ÎN JURUL PARTIDULUI ŞI AL SECRETARULUI SĂU GENERAT, TOVARĂŞUL NICOLAE CEAUŞESCU Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, tovarăşa Elena Ceauşescu, ceilalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului au participat, joi după-amiază, la adunarea populară din Capitală consacrată zilei de 1 Mai­­ .Ziua solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc ADUNAREA POPULARA CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşa Elena Ceauşescu, cei­lalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului au parti­cipat, joi după-amiază, la adu­narea populară din Capitală consacrată zilei de 1 Mai — Ziua solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc. Adunarea populară consacra­tă Zilei internaţionale a muncii a avut loc la Palatul sporturilor şi culturii, împodobit sărbăto­reşte. Deasupra tribunei oficia­le se afla portretul tovarăşului Nicolae Ceauşescu, flancat de drapelele partidului şi statului, sub care era înscrisă urarea „Trăiască Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu!“. Pe laturile sălii se aflau înscrise urările: „Trăiască patria noastră liberă şi inde­pendentă, Republica Socialistă_ România !“, „Stima noastră şi mîndria, Ceauşescu — Româ­nia !“, „Trăiască unitatea de nezdruncinat a întregului nos­tru popor in cadrul F.D.U.S. !“, „Trăiască solidaritatea şi colabo­rarea între partidele comuniste şi muncitoreşti, intre toate ţă­rile socialiste, intre forţele re­voluţionare, progresiste, demo­cratice şi antiimperialiste !“, „Trăiască lupta unită a popoa­relor pentru pace şi colaborare, pentru o lume mai dreaptă şi mai bună !“, „Trăiască comu­nismul, viitorul luminos al o­­menirii !“. Deasupra scenei, ocupată de grupuri alegorice, reprezentind toate categoriile de oameni ai muncii din patria noastră, se află urarea „Trăiască 1 Mai, Ziua solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc, ziua frăţiei muncitorilor de pretutindeni !“. In sală domneşte o atmosferă sărbătorească, plină de entu­ziasm şi optimism, specifică In­­iiiulul de Mai. Aceeaşi atmo­sferă o regăsim şi in marele parc al Palatului sporturilor şi culturii, unde mii de bucureş­­teni s-au adunat pentru a în­­tîmpina pe conducătorul iubit al partidului şi statului nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Pe esplanada din faţa sălii, grupuri de şoimi ai patriei, pio­nieri, tineri şi tinere oferă tovarăşului Nicolae Ceauşescu, tovarăşei Elena Ceauşescu bu­chete de flori, îi îmbrăţişează cu dragoste şi bucurie, le urea­ză multă sănătate şi putere de muncă. Se scandează cu însu­fleţire „Ceauşescu — P.C.R. !“, „Ceauşescu şi poporul!“. Coruri reunite intonează cîntecul „Parti­dul — Ceauşescu — România!“. La intrarea în sală, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu, ceilalţi tova­răşi din conducerea partidului şi statului sunt salutaţi cu apla­uze puternice, cu urale prelun­gite. Cei prezenţi scandează în­delung nurmele partidului şi secretarului său general, nume cu valoare de simbol în con­ştiinţa naţiunii noastre socialis­te, dind expresie sentimentelor de dragoste şi preţuire ale în­tregului nostru popor faţă de conducătorul stimat şi iubit al partidului şi statului nostru. In prezidiul adunării iau tot tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu, to­varăşii Ilie Verdeţ, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Vir­gil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Din­­că, Janos Fazekas, Ludovic Fa­zekas, Cornelia Filipaş, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor­­ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Păţan, Dumitru Popescu, Gheor­ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, Ştefan Voitec, Ştefan Andrei, Emilian Dobrescu, Petru Ena­­che, Mihai Gere, Nicolae Gio­­san, Suzana Gâdea, Ion Ioniţă, Ana Mureşan, Elena Nae, Con­stantin Olteanu, Cornel Onescu, Marin Rădoi, Ion Ursu, Richard Winter, Ilie Rădulescu. Din prezidiu fac parte, de asemenea, vechi militanţi ai mişcării comuniste şi muncito­reşti din ţara noastră, reprezen­tanţi ai unor organizaţii de masă şi obşteşti, ai unor mari întreprinderi din Capitală, mun­citori, personalităţi ale vieţii noastre ştiinţifice şi culturale In sală sunt prezenţi membri ai C.C. ai P.C.R., ai Consiliu­lui de Stat şi ai guvernului, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, conducători de insti­tuţii centrale, organizaţii de masă şi obşteşti, generali şi ofi­ţeri, activişti de partid şi de stat, oameni ai muncii din în­treprinderi şi instituţii bucu­­reştene. “ La adunare participă, de ase­menea, şefi de misiuni diplo­matice acreditaţi la Bucureşti, alţi membri ai corpului diplo­matic, corespondenţi ai presei străine. In deschiderea adunării s-a intonat Imnul de Stat al Repu­blicii Socialiste România Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe Pană, membru al Co­mitetului Politic Executiv­a! (Continuare în oaa a --a) Un frumos succes al şcolii româneşti de gimnastică la Campionatele europene BILANŢ REMARCABIL AL SPORTIVELOR NOASTRE: 1 MEDALIE DE AUR, 2 DE ARGINT ŞI 2 DE BRONZ © Cristina Grigoraş - campioană continentală la sărituri, locul 2 la individual medalii * Rodica Dunca - medaliată la brină compus­­ a obţinut 4 MADRID, 3 (prin telefon). Absenţa Nadiei Comăneci de la cea de a 13-a ediţie a Cam­pionatelor europene feminine de gimnastică ridica un mare semn de întrebare: cine va suc­cede aceleia care, realizînd trei victorii consecutive (la Skien — 1975, Praga — 1977, Copen­haga — 1979), intrase acum doi ani definitiv în posesia Cupei Europei, instituită în 1957 de Federaţia Română de Gimnas­tică ? în conferinţele de presă organizate aici înaintea startu­lui, ca şi in discuţiile tehnicie­nilor, cîteva nume se repetau cu Insistenţă pe lista favorite­lor : MAXI GNAUCK, campi­oană olimpică la paralele la Moscova EMILIA EBERLS. (Continuare in pag . S­ai­imnastica românească a oferit din nou vii motive de satisfacţie iu­bitorilor sportului de la noi , la Campionatele europene, des­făşurate sîmbă­tâ şi duminică in capitala Spaniei, reprezentan­tele ţârii noastre au realizat un frumos bilanţ, concretizat la me­dalia de aur obţinută de CRISTINA GRIGORAŞ la sărituri, la ce­le două de argtat, cîştigate de aceeaşi sportivă la individual com­pus şi paralele, şi la două de bronz (Cristina Grigoraş — sol, Ro­dica Dunca — bírna). Practic, gimnastele noastre au suit pe podium la toate aparatele, piua la concursul individual compus. Desigur, cea mai preţioasă este medalia de aur de la sărituri, prin obţine­rea căreia Cristina Grigoraş devine cea de a doua campioană eu­ropeană din istoria acestui sport la noi, contrnvînd astfel „tradiţia“ inaugurată de Nadia Cominec. Trebuie să subliniem însă şi va­loarea deosebită a „argintului" din concursul general, cu atît mai remarcabilă cu cît titlul de vicecampioană europeană a revenit u­­nei sportive debutante la o asemenea competiţie. Şi Rodica Dunca a debutat cu medalie la o tatrecere individuală de anvergură, toa­te aceste elemente constituindu-se lntr-o frumoasă confirmare a valorii şcolii româneşti de gimnastică, capabilă, iată, să lanseze contrauu noi şi noi talente la arena marii performante. CRISTINA GRIGORAȘ : (Continuare in pag. I—51 2 Mai - Ziua tineretului PARTIDULUI, DIN INIMĂ, OMAGIU ŞI RECUNOŞTINŢĂ In spiritul unei frumoase tra­ditii, la­­2 mai a fost marcată în întreaga ţară, printr-un bo­gat program de acţiuni politico­­educative, cultural-artistice Si sportiv-distractive. Ziua tinere­tului din Republica Socialistă România. Principala manifestare a fost măiduită de Stadionul Republicii din Capitală, in prezenta a peste 30 000 de tineri din între­prinderi si instituţii bucureşte­­ne, studenţi, elevi pionieri şi şoimi ai patriei. Au participat tovarăşi din conducerea de partid şi de stat In cuvîntul de deschidere, primul secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist a evidenţiat că Ziua tineretului din România socia­listă, eveniment cu profunde semnificaţii în întreaga viaţă a tinerei generaţii a patriei noastre, ilustrează preocuparea statornică a Partidului Comu­nist Român, grija nestrămutată a secretarului său ,general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru a asigura cele mai bune condiţii de muncă, viaţă şi afir­mare tuturor tinerilor şi co­piilor ţării, in acest an — a spus vorbitorul — Ziua tinere­tului se sărbătoreşte sub sem­nul aniversării a 50 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, ceea ce constituie pen­tru tineretul patriei un minunat Prilej de a reafirma sentimen­tele de adincă recunoştinţă pe care Ie poartă comuniştilor. * Zi frumoasă de Florar, cum frumoasă este tinereţea... ZI Însorită cu chipurile unite de participanţi la sărbătoarea vi­itorului naţiunii noastre, la cal­­d» ospitalitate a ..ovulului" de sub Dealul Spirit... Zi limpede, curată, luminoasă, plină de prospeţime ca sufletul, cugetul şi simţirea acestor mlă­­diţe ale fării ce cresc drepte şi mindre sub soatele socialismului, sub flamura călăuzitoare a Parti­dului, fi al cărui apropiat iubireu a însufleţit grandioasa manifes­tare tinerească... Ziua bucuriei de a trăi, de a enunci şi etnta, de a învăţa şi fiica de a crea şi cuteza, de a

Next