Sportul, iunie 1981 (Anul 37, nr. 9794-9819)

1981-06-01 / nr. 9794

După un joc aprig disputat, ieri în campionatul de rugby STEAUA ÎNVINGE PE DINAMO (12-6)... ...care avea 3 şanse din 4 pentru a rămine lider! ŞI TRECE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI Ieri dimineaţa la „Olimpia“ (un stadion care s-a dovedit impropriu sub toate aspectele pentru un joc de asemenea im­portanţă şi interes, urmărit in condiţii grele de circa 6-7000 de spectatori) s-a decis — poa­te — soarta campionatului de rugby ce poartă numărul 64. Partida derby Dinamo — Steaua s-a încheiat cu scorul de 6—12 (3—9), rugbyştii oaspeţi cişti­­gind cu o diferenţă egală ce­­leia cu care pierduseră în tur (15—9). Ceea ce a readus am­bele echipe la egalitate de puncte și număr de victorii în clasament. Cum și în partidele directe egalitatea este perfectă, decisiv va fi, finalmente, se pare, punctaverajul general, acesta fiind net favorabil echi­pei Steaua, cum se poate lesne vedea şi în clasamentul din pag. a 2-a. (Sigur, lupta nu e încă terminată, Steaua, de pildă, mai are în faţă două partide grele, cu Sportul studenţesc şi Farul, la Constanta). In mod normal insă există destule şanse ca titlul să poposească pen­tru a treia oară consecutiv in vitrina clubului din sos. Ghencea, titlu care ar scăpa — printre degete !!! — echipei Dinamo, mai aproape de el de­cit oricînd in ultimii zece ani. Meciul In sine, impecabil ar­bitrat de britanicul Alan Ric­hards, nu s-a ridicat, din pă­cate, la valoarea așteptată. A fost un joc nervos, cu prea multe greşeli de o parte şi alta, care a crescut, e drept, în re­priza secundă, odată cu spo­rirea combativităţii şi angaja­rea mai hotârită a celor 30 de Dimitrie CALLIMACHI (Continuare in pag 2­3) Dumitru Alexandru a fost ieri in mare vervă , un eseu şi un drop !­­ată­l degajind terenul in ciuda opoziţiei lui Enciu Stoica Foto : Dragoş NEAGU în derbyul campionatului masculin: DINAMO BUCUREŞTI — STEAUA 81—23 (11—11). Der­byul campionatului şi al hand­balului românesc ne-a oferit un meci de mare frumuseţe şi de palpitant spectacol. Cele două formaţii au practicat un hand­bal rapid, au construit faze de mare fineţe şi de evidentă mă­iestrie tehnică, au aruncat în luptă întreaga lor energie. Cei peste 2 000 de spectatori pre­zenţi în sala Floreasca au a­­plaudat la „scenă deschisă“ reu­şitele acestor sportivi de elită, entuziasmîndu-se pentru fru­museţea jocului uneori de-a dreptul ameţitor, realizat deo­potrivă de cele două echipe. Şansa a surîs în prima repri­ză dinamoviştilor. Ei au reuşit să conducă în min. 21 cu 10—7. Dar, risipitorii elevi ai antreno­rului Ghigi Lieu s-au şi văzut... învingători, permiţindu-şi arti­ficii fără rost şi neglijenţe prompt plătite. Campionii, co­nectaţi total la tensiunea întil­­nirii, au evoluat sobru şi exact, au speculat la maximum orice ocazie, egalindu-şi partenerul chiar în ultimele secunde ale primei reprize. In partea a do­ua a fost rindul echipei Steaua să treacă „la trenă“. Spre deo­sebire de dinamovişti, elevii an­trenorilor Cornel Oţelea şi Otto Telman n-au mai cedat condu­cerea atunci cind şi-au creat un avans de două goluri. 18—16 Hristache NAUM (Continuare în pag a 4-a) Rulmentul Braşov - învingătoare la scor la Cluj-Napoca (18-11) UNIVERSITATEA CLUJ-NA­POCA — RULMENTUL BRA­ŞOV 11—18 (6—8). Hotărite să-şi aproprie succesul final printr-o victorie pe malul Someşului, braşovencele au jucat excelent, desprinzîndu-se mai ales valoric de partenere. Au înscris: Da­mian 4, Sinterudean 3, Macarie 2, Petrescu 1, Morar­iu 1—pen­tru Universitatea, Drăguşel 5, Furtună 5, Marian 4, Chiriţă 1, Pătrat 1, Oancea 1 şi Constan­tin 1 — pentru Rulmentul. Foarte bun arbitrajul cuplului V. Sidea — P. Cirligeanu (Bucu­reşti. (M. RADU — coresp.). PROLETARI DIN TOATE TARI­LE, UNITIVA I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA $1 SPORT ANUL XXXVII ~ Nr~ 9794 I 4 PAGINI - 30 BANI­­ Luni 1 iunie 1981 La Galaţi, întreceri de handbal şi baschet “ ADETARATA FLOARE ÎN SALBA FINALELOR „DACIADEI“ GALAŢI, 31 (prin telefon). Liceul industrial numărul 3 din localitate, una dintre cele mai mari unităţi şcolare de acest fel din ţară, a trăit, fără îndo­ială, la sfîrşitul săptămînii tre­cute, cel mai de seamă eveni­ment sportiv de la înfiinţarea sa , cinstea de a găzdui finale­le pe ţară ale „Daciadei“ la handbal fete şi baschet băieţi (14—19 ani), competiţii orga­nizate de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, în colaborare cu Consiliul Na­ţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi organele locale cu a­­tribuţii în domeniul sportului. Competiţiile au adus faţă in faţă cite 8 echipe (selecţionate în zone), formaţii bine pre­gătite cu multe elemente ta­lentate propulsate în întrece­rile marii competiţii naţionale. Timp de două zile am urmă­rit aici întreceri deosebit de disputate, începînd cu primul meci de baschet, dintre for­maţia Liceului „Gheorghe Şin­­cai“ din Bucureşti (condusă de inimosul profesor Victor Tiba­­cu, pensionar, dar care rămine — după cum a dovedit-o şi aici — un exemplu de dăruire pen­tru sport, un cultivator al ca­lităţii, spectacolului de pe te­renurile de joc) şi cea a Liceu­lui „Alexandru Ioan Cuza“ din Focşani (prof. Constanţa Cli­ma), cea mai bună echipă din competiţie. La handbal fete, tot repre­zentanta Bucureştiului (Liceul de poligrafie) a oferit un spec­taculos start, în compania echi­pei Liceului industrial „Victo­ria“ din Iași, pe care a depă­­şit-o la distanţă, dovedindu-se favorita întrecerilor. Dar era abia începutul. Timp de două zile am avut prilejul să sur­prindem numeroase secvenţe care vorbeau despre frumuse­ţile „Daciadei“. Profesorul Bela Csavossy, antrenorul viitoarelor tipografe bucureștene, nu și-a găsit astîmpăr o singură cli­pă. „De 2 ani lucrez cu aceste fete, iar dacă nu vom cîștiga acum, pentru anul care vine Viorel TONCEANU (Continuare In pag 2­3) DINAMO BUCUREŞTI DIN NOU CÎŞTIGĂTOARE A „CUPEI ROMÂNIEI“ LA OINĂ MANGALIA, 31 (prin tele­fon). — A 15-a ediţie a „Cu­pei României“ la oină a bene­ficiat atît de o vreme excelentă şi de condiţii de organizare ire­proşabile, cit şi de participarea unor echipe — 10 la număr — cu cărţi de vizită prestigioase în sportul nostru naţional. In­­cepind de simbăta dimineaţă, cind pe stadionul „23 August" s-a dat startul în meciurile pentru ocuparea primului loc (formaţiile clasate pe treapta 1 şi a Il-a în serii au alcătuit o grupă de 4 formaţii : Di­namo Bucureşti, C.P. Bucureşti, Metalul Tirgovişte şi „Viaţă Nouă“ Olteni — jud. Teleor­man — în cadrul căreia s-au jucat partide tur-retur), întrea­ga întrecere a căpătat o nouă turnură, fiecare dispută fiind deosebit de echilibrată. Dar, cum se intîmplă de vreo 4—5 ani, de cinci dinamoviştii bucu­­reşteni — o adevărată echipă de virtuozi — au preluat şta­feta locului I de la tipografii Casei Scînteii, confruntarea de cel mai înalt nivel tehnic şi spectacular s-a dat intre ce­le două formaţii din Capitală. Bilanţul formaţiei antrenată de maestrul sportului Gh. Vlase, a fost de 18—12 şi 24—12 cu C.P.B. 32—2 şi 22—11 cu „Viaţă Nouă“ Olteni, 18—6 şi 10—12 (singurul meci pierdut) cu Metalul Tirgo­vişte. Sunt rezultate care-i o­­norează pe ciniştii dinamovişti aducându-le pentru a 5-a oară „Cupa României“ ! Din grupa celor 4 formaţii, o bună impresie au lăsat ciniş­­tii din Tirgovişte, pregătirea lor permiţîndu-le victoria in faţa dinamoviştilor. Echipa C.P. Bucureşti pare să-şi re­găsească vechea cadenţă şi de unde in ultimele ediţii ea se considera dinainte Învinsă in lupta directă pentru cucerirea Cupei, în momentul de faţă, datorită curajului de a promo­va mai mulţi jucători tineri, C.P.B. vrea să redevină „ma­rea putere“ a cinei. Celelalte rezultate din turneul I—IV : C.P.B. : 28—13 şi 16—9 cu Metalul Tirgovişte, 14—5 şi 19—7 cu „Viaţă Nouă“; Metalul : 12—4 şi 6—11 cu „Viaţă nouă“. CLASAMENT FINAL : 1. Dinamo Bucureşti 16 p, 2. C.P.B. 14 p, 3. Meta­lul Tirgovişte 10 p, 4. „Viaţă Nouă“ Olteni 8 p, 5. Lamino­rul Roman, 6. Avintul Tros­­căuţi (Botoşani), 7. Construc­torul Cluj-Napoca, 8. Avintul Curcani (Călăraşi), 9. Avin­tul Frasin (Suceava), 10. „Drum Nou“ Boureni (Dolj). „Cupa Callstis“ a revenit echipei La­minorul Roman. Ion GAVRILESCU STEAUA ŞI RULMENTUL CAMPIOANE DE HANDBAL ALE ROMÂNIEI Cea de a 23-a ediţie a campionatelor de handbal, Divizia „A“, s-a încheiat ieri cu victoria formaţiei masculine STEAUA şi a echipei feminine RULMENTUL BRAŞOV. Steaua câştigă pentru a 15-a oară campionatul, in timp ce Rulmentul se află la prima sa victorie în competiţia naţională. Se cuvin felicitări ambelor performere, jucătoarelor şi jucătorilor kv, antrenorilor Cornel Oţelea şi Otto Telman (Steaua), Remus Drăgănescu şi Ion Mi­­ihăilă (Rulmentul), atît pentru succesul repurtat, cit mai ales pentru faptul că au demonstrat — de-a lungul acestui veritabil maraton, început in toamna anului trecut — un handbal ini­mos şi eficient, preocupări evidente pentru mărirea eficienţei. De asemenea, aplauze celorlalte formaţii urcate pe podium : H.C. Minaur şi Dinamo Bucureşti, la băieţi, Ştiinţa Bacău şi Mureşul, la fete. La polul opus se află echipele care, in acest an, datorită şansei de a se fi mărit numărul participantelor la prima divizie (de la 10 la 12), nu vor coborî în Divizia „B“, ci vor susţine peste puţine zile un baraj cu formaţiile clasate pe locul II în seriile diviziei secunde. Ele sunt : Universitatea Craiova şi C.S.M. Bor­­zeşti, la masculin, Textila Buhuşi şi Constructorul Timişoara, la feminin. Iată succinte relatări asupra desfăşurării ultimei etape, a XVIII-a. TEROM IAŞI — CONSTRUC­TORUL BAIA MARE 19—18 (10-9) CONSTRUCTORUL TIMI­ŞOARA — TEXTILA BUHUŞI 28—17 (14—8) PROGRESUL BUCUREŞTI — UNIVERSITATEA TIMIŞOARA 11—15 (7—8) ŞTIINŢA BACĂU — MURE­ŞUL TG. MUREŞ 30—17 (13—7)­­... Cele mai multe goluri au fost înscrise de Török 13, Leonte 6 şi Gaal 5 — pentru Ştiinţa, Dorgo 7 — pentru Mu­reşul. (I. IANCU — coresp.). (Continuare In pag. 2-3) In vederea meciului cu Norvegia, de miercuri TRICOLORII S-AU ANTRENAT IN COMPANIA ECHIPEI DE TINERET Steaua - Dinamo Bucureşti 23-21O Iordănescu şi Iordache, indisponibili, Stoica se află în recuperare • Rechemaţi în lot: Moraru, Al. Nicolae şi Ţălnar Abia trecuseră 24 de ore de la despărţirea noastră de trico­lori, aflaţi la Snagov, în pregă­tirea meciului cu Norvegia, şi iată că, reîntilnindu-l simbătă după-amiază, pe stadionul ..23 August“, lotul reprezentativ că­pătase între timp o altă com- ponentă ! Plecat vineri dimi­neaţă cu dr. D. Tomescu pen­tru un consult, portarul titular al echipei. Vasile lordache, unul dintre componenţii ei de bază, s-a întors după masă cu gitul prins in chingile ghipsului. „Entorsă la coloană, in zona cervicală", ne-a precizat medi­cul lotului, adăugind că două săptămîni lordache va fi indis­ponibil, datorită accidentului su­ferit in meciul de campionat cu F.C.M. Braşov. Nu-l vedeam pe Iordănescu printre jucătorii echipaţi si gata de a intra in teren. Ii zărim, în sfirşit, in spatele unei porţi, în „civil“. Ne încearcă mirarea, căci îl vă­zusem refăcut după accident, vineri la amiază. Explicaţia . Cicatricea n-a rezistat la efor­tul celui de-al doilea antrena­ment de vineri, şi ruptura de fibră musculară a recidivat, se pare pe o porţiune destul de întinsă, aşa că el a devenit indisponibil pentru meciul de miercuri. Doar cu Stoica, care mai şchiopătează in urma unei contuzii recidivate la coan­ă şi care nu a luat parte la jocul­­şcoală de simbătă, se lucrează intens pentru recuperare. In Paul SIAVESCU Răducanu îşi încearcă şutul, sub privirile lui Cămătaru, cu spe­ranţa ca in meciul cu Norvegia mingea să poposească de mai multe ori in poarta adversă... Foto : N. DRAGOȘ

Next