Sportul, iulie 1981 (Anul 37, nr. 9820-9847)

1981-07-01 / nr. 9820

a­ pentru rugby, „Daciada“ a insemnat UN EXCELENT PRILEJ DE CONSOLIDARE A UNOR CENTRE TINERE Festivitatea rugbysticä s-a men­tinut in actuali­tarte (gi la cea mai inalta... tens­i­une valorica !) prin intermediul marii competi­­tii nationale .,Daciada“, acum la a II-a editie de vara. „O intre­­cere cu multe reugite“ — tinea sa remarce prof. Ovidiu Marcu, secretarul res­pons­abil al federa­ted de resort, in cuvantul sau, res­tart cu prilejul decernärii tit­­lu­lui de campioanä, a fäcurt precizarea : „Indeosebi pe planul popularizärii sportului cu balo­­nul oval“. Cum a si fost ! Observatia vi­­xeaza mai ales centrele noi in acest sport — Tulcea, Oradea, Alexandria si Focgani, in care fiinteaza formatii prezente in e­­palonul secund al rugbyului nos­­tru si, p­aralel, echipe de cop­ii juniori. Intrecerile „Daciadei" au impulsi­on­at interesul iubitori­­lor de sport pentru rugby, au fäcut sä sporeascä rindurile ce­lor care doresc sä-l cunoascä si chiar sä-l practice. S-a fäcut un nou pas cätre consolidarea cen­­trelor tinere. Chiar dacä s-аг fi I Imitat la atit, „Daciada“ ar fi insemnat o reusitä. Dar au mai fost $i altele... Asa, de pilda, competitia a re­levat marile virtuti ale campi­­oanei, echipa Bucure$tiului, alcä­­tuitä aproape in totalitate din Jucätorii de la Dinamo, in po- CULa unui sezon extrem de incär­cat, in Divizia ,,A‘­ cu multe meeci­uri program­ate la intervale de 3 de ziile si intr-o disputä in care a fost angajatä direct in „bätalda“ pentru tartau, Dinamo Bucure$ti s-a pr­ezen­tat realmen­­te dr­ept cel mai bun team al ,,Daciadei", care — cum remar­­cau multi antrenori — a reugit sä facä adevärate demonstratii de rugby atit ín tará (la Foc­­sani si Ia$i) ctt si ín Capitala. Meciul­ finalá a constituit o ín­­cínstare, sigur unele merite avínd Si parten­eri­i de intrecere ai di­­n­amovit? tilor (rugbyg tii de la Farul Constanta), chiar daca nu au putut prezenta, cum s-аг fi dorit, garnitura completá. Au plácut, de asemenea, rug­­bygtii lekend, ín speta jucatorii divizionarei „A“ Politehnica. Echi­­pä tinärä, dar cu un bogat ba­­gaj de cunostinte tehnice, cu o bunä Strategie de compartiment­ul — frumoasä su­rprizä­­ — con­­dusä de un antrenor саге a de­­burtat la timona unei formatii di­n primul etalon, prof. Emil Cri­­san. S­per­am cä numirea sa va fi de bun augur pentru rugbyul din orasul de pe Bahlui. Ne-au incintat, la fel, rugbystic din Te­­leorman (echipa construita pe osartura Rulmentului Alexandria, din Divizia „B“), nu numai ca trinurta sportiva ireprogaibila — conduita, ec­hi­pament ingrijit — ca gi ca muscare in teren, cu unele aspiiratii de ..XV“ mare, in devenire. Inimosul dr. Leonid T amanschi, animator al rugbyu­lui in Teleorrman, ar© merite de­os­eb­ite pentru modul cum s-a p­rezem­tat echipa. Iar faptul ca Si-a ales drept colaborator teh­­nic pe un fost international de mare reputatie, Paul Merghiges­­cu, reprezinta o garantie a mul­tor impliniri. Compeititia a creat, insa, si u­­nele nedumeriri Le-au provocat reprezentantii imor centre cu veleitati in rugby, mai vechi (Ti­misoara, Hunedoara) sau mai noi (Maramureg, Arad), care s-au prezemtat sub asteptari (§tiinta Petro$ani una din fruntajele pri­mei divizii, in fapt selectionata Hunedoarei, a pierdut la Teleor­­man) sau nu s-au... p­rezen­tat deloc (!), cazul judetelor Arad si Timis, cu formatii in esalo­­nul de elita al rugbyului. Mo­des­ta a fost si prestatia Clujului, cu mult sub ceea ce se asteapta de la acest, cindva, puternic cen­­tru al sportului cu balonul oval. De buna seama pentru to­ti cei care raspuind de destinele rugby­ului in j­ude­tele si centrele das­­amintiite, un prilej de reflectie, in­ perspectiva de a aborda cu tertul altfei o competitie de ase­­menea ргорогЩ. Tiberiu STAMA INTRECERI SPECTACULOASE DE INALT NIVEL LA GIMNASTICÄ in schimburile urmätoare. Deesi la paralele Nadia Comaneci, parcä insuficient acomodatä cu ambianta de concurs, a avut o ratare in executie. I-am admi­­rat insä puterea de concentrare, ambitia Si dirzenta cu care a evoluat la urmätoarele aparate, ambele incheiate cu notari ma­xime. In felul acesta, Nadia Comaneci, cu un nou program liber ales, cu multe elemente de realä spectaculozitate, a pro­­bat din plin cä rämine aceeasi mare concurentä, cu posibilitate de a aspira peste trei säptämini la titlul de cea mai buna gim­­nastä studentä din lume. Cu 9,90 la bârna si sol si cu 9,75 la särituri in ultimul schimb, Cristina Grigoras a probat In fata publicului bucurestean ba­nele sale prestatii din competi­tiile continental si mondiale, iar daca ne gin­dim la evolu­­tiile de la exercitiile impuse ne däm seama cä ea va fi o ex­­celentä concurentä la viitoarele campionate mondiale. O pläcutä surprizä au fost pentru publi­­cul spectator cele douä tinere gimnaste din Deva, Lavinia Agache si Ecaterina Szabó, cu exercitii extrem de bogate in elemente acrobatice de таге dificultate, gimnaste care re­prezintä färä indoialä, o garan­tie pentru viitoarele mari exa­­mene ale gimnasticii noastre feminine. O bunä parte din concurs, ele s-au aflat printre fruntase, Ecaterina Szabó si­­ruindu-se in final pe un valoros loc 3. Din päcate, Emilia Eberle, Dumitrita Turner si chiar Ro­­dica Dunca au arätat, pe lirgÄ exercitii de inaltä valoare teh­­nicä. $i nesigurantä in unele aparitii, cu repercusiuni directe asupra pozitiei lor in clasa­­mente. Iatä primele clasate la individual: NADIA COMANECI Si CRISTINA GRIGORAS 39,40, Ecaterina Szabó 39,00, Mihaela Stanulet 38,70, Rodica Dunca si Lavinia Agache 38,65 ; pe echi­pe : C.S.S. ONESTI 368 60. CJ5.S. Sibiu 365,85. C.S. Arad 384,25, C.S.S. Triumf 360.60. Azi, de la ora 17. sint pro­­giamate fináléié pe aparate (fe­minin Si masculin). (Urmare din рад I) sa se afle in permanenta pe primul plan al luptei sportive si sä obtinä, in final, acelasi punctaj pe care il realizase, cu un schimb inainte. Nadia Co­­maneci. Astfel, pentru prima oarä in campionatul individual al maestrelor, gimnastica noas­­trä femininä are doua campi­­oane absolute, aureolate in a­­cest an deopotrivä cu titlul de campioane nationale si cu cel de campioane ale „Daciadei“. In disputa pe echipe, dupä executarea programului impus de luni dimineatä, formatia din Onesti pornea, desiffur, favo­­ritä. Ieri, in cadrul programu­­lui liber ales, cele sase com­ponente ale echipei de pe Tro­­tus si-au aparat cu sträsnicie pozitia si duc astfel pentru a doua oarä titlul de campioane ale tärii in orasul Onesti, re­­numit in intreaga lume spor­­tiva pentru scoala sa de gim­­nasticä. Pe pozitia a doua, in clasamentul final a promovat echipa Clubului sportiv scolar din Sibiu, care a devansat ast­fel pe cea din Arad, aceasta din urmä cu mai multe ratäri la exercitiile liber alese. Ca si la marile concursuri, grupa care avea sä desemneze campioanele a fost programatä in reuniunea de searä, astfel ca cele mai bune echipe si cele mai bune sportive individuale au evoluat in incheierea galei. Incä din primul schimb, Nadia Comaneci (9,90 la särituri), Cristina Grigoras (9,85 la para­­lele) si Ecaterina Szabó (9,90 la särituri) se anuntau ca princi­pale favorite ale intrecerii. Si aceasta avea sä se continue si Gimnastele de la C.S.S. Onesti — campioane ale „Daciadei“ Foto : I. MIHAICA „DACIADA“ IN BISTRITA-NÄSÄUD: „CUPA SPORTULUI SATESC“ (Urmare din vaa- 1) sportiv­. „Cupa sportului sätesc­­— ajunsä la a 7-a editie (infiin­­tata in urmä cu ani, sub nu­­mele de „Cupa Nordului“), — angreneazä in fiecare varä, pe sportivii, pe iubitorii de sport mai bine zis, din satele $i com­u­­nele celor 3 judete amin­tire. De astä-datä, gazdä a fost Bistrita- Näsäud, care a organizat Intre­­cerea pe bazele sportive situate pe teritoriul a 4 comune : Tel­­ciu, Nimigea, Salva si Uriu Cxis­­te?ti. comune gazdä In adevära­­tul Inteles al cuvintului, Intru­­cit sportivii oaspeti au fost luati „in pensiune" de cätre localnici, care le-au asigurat tuturor ca­­zare si masä, adicä bäietilor ?i fetelor care s-au Intrecut la atletism, handbal, fotbal, piuä, trintä, popice, sah, volei si tenis de masä. Prilej de a-?i Intäri sä­­nätatea, de a face­­ reusitä pro­paganda sportivä, dar si de a cunoaste­ omenia bistritenilor. Dealtfel, in aceasta a constat si „marea izbindä“ cum o numea prim-Vicepresedintele C.J.E.F.S. Bistrita-Näsäud, tov. C. Stodutä, a acestei frumoase manifestäri. To­ul a pläcut in receinta co­m­­petitie säteascä. Drizenta dispute­­lor (la fotbal, chiar " surprizä" echipa din Telciu, in afarä de concurs, a Invins toate adversa­­rele, inclusiv pe cistigätoarea competitiei !), dragostea cu care gazdele au tinut sä-s i cinsteascä oaspetii (in principal, prim­a­rul din Telcciu — Ioana Baciu), efor­­turile fäcute pentru reusita orga­­nizärii (o frumoasä pavoazare cu nori si covoare, pretutindeni, fan­fare , terenuri amenajate in douä zile, ca de pildä cel de volei de la Salva etc.). Participantii s-au dovedit iubi­­tori statornici ai sportului. Intre ei : Valentina Butu,­eleva din Moldovita, care a urcat pe po­dium de 3 ori (de douä ori lo­cul I, la greutate si lungime ; o data locul I la 100 m), Ioan Voicu (diploma de cel mai talen­­tat fottoa­st), pensionarul Aurel Stellea care la 74 de m³( s-a do­­vedit invincibil la sah (cistigind turneul ca si la alte editii). Ш- rela Baciu din Telciu (Voleiba­­listä talen­tatä), Gh. Agrigoroai« din Vadul Moldovei (locul I la greutate) s.a. Si, alätuiri de spor­­tivi, am intanit — nu se putea altfel — aetovi^ti Inimosi, adevä­­rate motoare ale miscärii spor­tive din comunele lor. Doi dintre ei : brutarul din Teleli, — Ioan novan — antrenor al echipei de fotbal si croitorul Mircea Prun­­za, din Vama. Comentind rezultatele Intrece­rii, trebuie sä amintim de suc­­cesul gazdelor (jud. Bistrita-Nä­­säud) care au cästigat 7 din cele 9 probe ale competitiei sau al tinerilor din Suceava la popice Si sah. Rezultatele obtinute au dus In final la urmätorul clasa­­ment : 1. Bistrita-Näsaud 209 p, 2. Suceava 180 p, 2. Maramures 20 p. Marele cistig al competitiei do­tate cu „Cupa sportului sätesc“ , zile frumoase petrecute In com­pania sportului, prilej de eviden­­tiere a capacitatii organizatorice, pe linie sportivä, a organelor lo­cale — cu sau färä atributii — din judet. Viitoarea editie — la Suceava. CONTINUA PREGATIRILE TENISMAIMILOR NO§TRI PENTRU MECIUL DE „CUPA DAVIS“ CU ARGENTINA De citeva zile se afla din nou in tara Si-Si continua prega­­tirile pentru meciul cu echipa Argentinei, tinerii nostri ..da­­viscupmani". — Va sint dator, de la ultima noastra intilnire, citeva rezul­­tate — ne-a spus antrenorul e­­merit Alexe Bardan, care i-a insotit pe tenismanii nostri in turneele peste hotare. La cam­­pionatele internationale ale Belgiei, la Bruxelles, bine s-a comportat Andrei Dirzu care i- a invins in preliminarii pe Florin Segarceanu 7—5. 6—1. pe Stcailke (S.U.A.) 6—3. 7—5 Si Pe Jacques Grandjean (Bel­­gia) 2—6. 6—4. 6—1, iar apoi in turul 1 pe Guilermo Aubo­­ne (al cincilea iueator argen­tin­ian) 6—2, 6—7, 6—4, dupa care a pierdut in optimi (cu 2— 6. 4—6) la puternicul iuea­tor ecuadorian Ricardo Ycaza (ajuns in sferturi, cu McEnroe la" Roland Garros, dupä ce-l eliminase pe Gerulaitis !). Apoi, durä mici turnee cisti­­gate in Franta si la Anvers, bäietii nostri, mai putin acli­­matizati cu terenurile cu iarbä, au ratat din päcate­ califica­­rea pe tabloul turneului de la Wimbledon. In calificäri, Dirzu l-a invins pe Rahman (India) 6—4 7—5, dar a pierdut la­ cel de al treilea junior al lumii Henri Leconte (Franta) 6—7, 6—4, 5—7, dupä ce avusese 3 mingi de meci ! Segarceanu a intrecut pe Racoul (Canada) 6—4 6—0 dar a fost eliminat de Ben McKown (S.U.A.) 0—6, 4—6. In general, apreciez cä Dirzu se prezintä din ce in ce mai bine pe toate planurile. Joacä cu mai multa maturitate, executiile sale tehnice au mai multa consistentä. Segärceanu a prins o form­a ceva mai slabä, manifestata intr-o anumitä la­­bilitate psihicä, dar el trebuie ca si ceilalti selectionabili sa valorifice acum perioada de pregatiri, pentru a aj­unge, la stadiul саге i-a creat cartea de vizita prin rezultate ! In acest timp, i-am studiat si pe viito­­rii nostri adversari. Numarul 1 mi se pare Clere, deosebit de puternic in lovituri necrutatoa­­re, care a avut medi-bal (ratati cu Lendl, la Roland Garros. Stingaciul Vilas mi se pare in­­tr-o forma ceva mai slabä el mult­umindu-se sä lifteze per­manent. Cano e un jucätor mo­dest, iar Bengoechea — un ti­­när talentat care n-a pierdut set la nimeni in Culpa Galea. Avem deci toate motivele sä ne pregätim cu sirguintä pentru a face fatä unui meci de mare prest­igiu ! *■ Dupa cum s-a mai anuntat, in zilele de 10, 11 si 12 iunie, pe terenurile arenei „Oli­mpia“ din Timisoara se va des­fasura me­ciul de tenis dintre echipele Romaniei si Argentinei din ca­drul sferturilor de finala ale „Cupei Davis“. In present, la Timisoara se fac intense prega­tiri in vederea acestei partide. Tribunele arenei pot adaposti peste 3 000 de spectatori.­­(A­­gerpres). AU SOSIT CONDUCATORII ECHIPEI DE TENIS A ARGENTINEI Au sosit primii oaspeti ar­­gentinieni pentru meciul de Cupa Davis cu echipa Româ­niei, de la 10—12 iulie. Ei sunt : Roberto Graetz, cunoscut jucä­­tor argentinian din anii 1974— 77, acum cäpitan­ ne­ jucätor al echipei oaspete, si Juan Carlos Belfonte, antrenorul echipei Argentinei. Oaspetii ne-au confirmat compozitia forma­­tiei „celeste“ : Guillermo Vilas, Jose-Luis Clere, Ricardo Cano, Eduardo Bengocchea si juniorul Carlos Castellan. Vizita tim­­purie a conducatorilor argenti­­nieni ne-a fost explicata, la Bucuresti, de ei­ insi?i : „Tinemi sä ne aclimatizäm din vreme, venind pentru prima oarä in Romania. A r­ers vestea vic­­toriei dv. impotriva altei echi­pe sud-amerii­ane, ceea ce­­ a fost pentru noi un sem­nal de alarmä, mai ales cä, de fapt, noi ne si pregätisem sä jucäm sferturile cu... Brazilia, la Buenos Aires ! Stim­ despre ti­nerii dv. jucätori cä au figurat nu de mult printre primii 10 juniori ai lumii, asa cä sintem­ preveniti asupra valorii lor. Fireste, vrem sä cistigäm, dar nu uitäm cä si dv. manifestati aceeasi dorintä. Si cum Cupa Davis e o competitie greu de comparat cu orice turneu, re­­zultatul ni se pare deschis...". Dupa 1 runde, In turneul de $doi de la Timisoara 12 JUCATORi ASPIIIA It PRIMUL IOC! TIMISOARA, 30 (prin telefon). Rar ne-a fost dart sa vedem o lupta atit de incordata ca aceea care se da in turneul internatio­nal masculin­ de §aih organizat (i­m­pecabil) de clubul local „Mo­­dierna“. Dupa 7 runde, 12 din cei 15 participanti aspira cu $anse practice la prim­ul loc, ceea ce — fireste — promiite un fri$ fierbinte, pasionant. In partixrele intrerupte, Ciocaltea l-a invins, dupa mari compilea­­tii, pe Cam­pora, inseriand si el — in sfirsirt ! — prima victorie pe tabela de concurs. Remiza a fost consemnata ''In Intanirea W­ind­ermann — Kelecevici. A ra­­mas neterminata partida din runda a 6-a, Campora — Raj­­kovici in care marele maestru iugoslav are un pien in plus in­­tr-un final de turnuri. O vic­­toerde l-ar aduce pe prim­ul loc. La jumatatea concursului, si­­tuatia din clasament se mentin­e foarte strinsä. laitä ordinea ju­­cätorilor cu punctele cigtigate si pierdute : §uba 4—3, Rajkovici 3*/а— (1), Ungureanu, Ciocaltea, Stoi­ca, Spiridonov 3*75—2­02, Messing, Negrulescu 31/г—3V2, Campora 3—3 (1), Zaraula, Kelecevici, Biriescu 3—3, Neamtu 3—4, llijin 2V2—47a, Kim derm­aa­n 2—5. Dupä cum se vede, diferenta dintre primul clasat gi Jucä­torul aflat pe lo­cul 12 este doar de un punct. Sä vedem ce se va intimpla in continuare, mai ales cä ultimele runde programeazä aitUniri al cäror rezultat poate fi decisiv in stabilirea configuratiei finale a clas­amen­tului. (T. NIC­O­ARA). Turneul international feminin de volei al Romaniei, dotat cu „trafeul Hebe" 4 ECHIPE VALOROASE, INVITATE LA EDITIA A 19-a Pregatir­e volei balis­tel­or lotu­­lui reprezentativ al tarii noastre — in vederea apropiatelor Jocuri mondiale uniiversitare si, in pers­­pectiva, a campiionatului euro­pean din Bulgaria — c­unos­c la sfirsitul acest­ed. säptämini un moment de virf. Duminicä, la Bistrita, Incepe traditionalu­l. Tur­neu international feminin de volei al Romaniei, competitie care a ajuns la cea de a 19-a editie sa саге si-­a cistigat o Ы­ nemer­itatä popular­itate.- F.R. Vo­lei, organizatoarea turneului, im­­preuna cu organele sportive bis­­tritene, a invitat La aceas­ta edi- tie partru echi­pe de recunoscutá valoare : R.D. Germana, vice­campioana olimpicá $i europea­­ná, Bulgaria, me­dalia­tá cu bronz la J O. de la Moscova, Ungaria (locul 4 la J.O.) si Cehoslovacia. Patru echipe (care au si räspuns afirmativ) Tn mäsurä sä ne ofere o imagine mai clarä asupra ca­pacity Ш jucätoarelor noastre In abordarea principalei competitii a anuliui,, ,,Universiada.“. Iatä, deci, cä si de data aceasta tra­­ditionala noasträ competitie isi dovedeste utilitatea, prin aceea cä se constituie ca important test ina­in­tea marilor intreceri In­ternationale oficiale. Gazdele turneului — organizat pentru prima oarä la Bis­trita — vor oderi edsfdgärtoared, un fru­­mos trofeu care dä si numele competitiei : „Trofeul Hebe”. Cu sigurantä, amatorii de sport bis­­tri­teni vor sem­na, de duminicä pinä Joia cealaltä, o prezen­tä­­ mimeroasä in noua gi fruimoasa lor sale de sport, pentru a asis­­ta la interesantele confruntätri voleibalistice din cadrul timicu­lui si pentru a incuraja pe fa­voritele lor — de bunä seamä, voleibaliistele echipei Romaniei. Dar si pentru a se apropia mai mult de un sport care incepe sä se afirme in orasul lor, do­­vada fiind recen­ta promovere a formatiei Metalul in divizia se­­cundä a tärii. noi­e mi DE ¥0 ШШЕ! In cadrul a 5 extrageri in 2 faze, cu un total de 42 nu­mere, ORICINE JOACA POATE OB­TINE : „ Autoturisme „Dacia 1300“ si „^koda 120 L“ • Castiguri in bani, sume va­riabile si fixe • Excursii in U.R.S.S. sau R.P. Bulgaria. BILETELE DE 15 LEI VA­­RIANTA PARTICIPA LA TOA­­TE EXTRAGERILE ! Consultati prospectul tragerii si preferate ! ULTIMA­ ZI DE PARTICIPARE BANI.AUTOTURISME EXCURSII jucari din vreme numerele — simbata 4 Iulie 1981. BASCHET ECHIPA FEMININA UNIVERSI­TATEN. CLUJ-NAPOCA a d­i (neínvinsá) turneul Internat de la Halle (71—80 cu K.P.v. Halle, 80—52 cu Spartau­ Plzen, 88—63 cu Wissenschaft Halle,’ 97—59 cu botul de junioare al R.D.G.). Cele mai bune juca­­toare clujence : Gh­eorghita Bo­lovan, Doina Prozaru-Mate, Vio­­rica Jurcä, Annemarie Kirr. La K.P.V. a evoluat jucätoarea Sil­via Kärse, inaltä de 2,02 m. CICLISM VELODROMUL DINAMO a gäz­­duit timp de mai multe zile e­­tapa municipalä a ,Tracladele la alergäri pe ovalul de beton. In general,­­ s-au obtinut rezultata multumitoare printre care tim­­pul cigtigä­tor­ului probei de vi­­tezä, la juniori mari, C. Ciulel — 11,9 — cea mai bunä perfor­­mantä a sezonului la aceasrtä ca­tegorie de vírstä. Agadar, C. Chi­ld! (C.S.S. Steaua) este campion al „Daciadei“ pe mimicipiul Bucu­­resti, la vitezä gi tot el a cuce­­rit titlul gi In proba de 1 km cu start de pe loc (1:13,1). Tina­rul nostru performer a fost aju­tat sä realizeze acest lu,9 s de partenerul säu de intrecere, FI. Popescu, In finala probei pentru locurile 1—2. Popescu, domic sä obtinä el victoria, a fortat mult determinindu-l pe Chilei sä co intrebuinteze la maximum gi dupä cum s-a putut vedea nu färä fölös. In general, la aceste Intreceri pe lingä sportivii de la C.SJ3, steaua s-au evidentiat gi reprezentantii STIROM gi ai C.S.S. l. iatä acum gi ceilalti campioni ai „Daciadei“ : I. Tu­­dorache (C.S.S. 1) — urmärire individuala 4 km (5:19,6), N. Tu­dorac­he (C.S.S.­ 1) — aditiune de puncte ; juniori mici : V. Nicolae (STIROM) — viteza (12,9), C. Brusturanu (CS.S. Steaua) — 500 m cu start de pe loc (38,0), STIROM 2 (Minea, Nicolae, Bu­­duroiu, Manolache) — urm­arire echipe 2 km (2:31,08), N. Mano­­lache (STIROM) — urmarire In­dividuala 2 km (2:40,1). Al. Moi­­sescu (C.S.S. 1) — actiune de puncte. POLO IN SERIA A ll-a a Di­vizied .,AU s-au desíágunat noi par­tidé : Muregul Tg. Mureg — Ra­pid Arad 6—11 (1—1, 2—3, 1—2, 2—6). Au marcat : Mar, Brinzei 3, Tur­can 2, Segheres 2, Suha­­nek, Miclea 2 (Rapid), respectiv Labosi, Szabó, Ganea, Sas, Szent­­martoni 2 , Muregul — Triumf Blicuresti 12—11 (4—3, 4—3, 0—2, 4—2). Au marcat : Meder S, Sas 2, Kiss 2, Ganea 2, Szabó 3 (Mu­regul), respectiv Ghizdaveanu 4, Sorescu 2, Budeanu 2, Pitigoi 3; Progresul Oradea — Politehnica Cluj-Napoca 6—8 (2—1, 2—3, 0—3, 2—Г). Realizatok­ : Vidican, Buje­­naru, Hegyessi, Harabula, Més­záros, Kiss (Pr.), respectiv Ma­rosi 2, Moldovan 2, Popod 2, Craciuneanu, Bea. (C. Albu­gi , Ghiga — coresp.). S­ä menti­onäm, din ca­­pul locului, cä eficaci­­tatea remarcabilä a a­­cestor douä echipe (ín cazul Craiovei nu trebuie pr­is specta­­colul oferit ín finala Cupei) e legatá direct de tineretea celor doi antrenori, Ion Oblenaemec Mircea Lucescu, am­bii ín vírstá de numai 36 de ani. Aceas­tá ti­­nerete CARE PRIVE$TE INAIN­­TE gi care gtáe — de ce s-o as­­cundem ? — cä fotbalul таге igi trece adeväratul examen In jumätatea din fatä a teresnut­un, acolo un­de gazonul are « cu to­tul altä temperaturä. Nu intim­­plätor, cei doi tin­eri antrenori sínt mnaimtagi, adicä proiectanti gi executanti — in egalä mäsu­rä — iar profilul lor, ©агеегьт diferit, se reflecrtä, aga cum vom vedea, gi nu. profilul general al echipei. (S-а spus nu о datä cä о echipa este oglimia amtrenoru­­hii ei , acollo un­de acest lucru nu este reperabil, calitätile an-UNIV*. CRAIOVA Boldici (Lung) Ce ne sugereazä aceste rubrici paralele ? In primtd rind, faptul eft tn ambele echipe marcheazft a­proa­pe toti jucatorii (12 la Craiova, 11 la Corvinul). Daca confruntám cele douä sexterte de aitac, cons­tatám, la prima ved­ere, ca linia tortái a Craiovei ar fi mai productivä (cu 40 de goluri) fata de cea a Corvin­ului (31 de goluri pentru „trio“-ul de atac). Dar daca fa­cem obsetrvatia cä Gábor nu e o rezerva, el impártdnd jocurile cu Luces­cu, iar Ghica este se­­curidtd lurt Dumitrache (Cämäta­ru nu are con­trлел³ didat la Craiova pe postul de virf), efica­­c­itate­a compartimecntului se echi­­libreazä. Linia de mijloc a Corvin­­ului este, ín schimb, mai productiva, iar cheia acestei produertivitáti este Petcu, mijloc águl саге a ínsexis nu mai pu^in de 17 go­luri din actiune gi саге este (ína­­inte de toate), opera jocului co­­lectiv al echipei, al unod­ echipe саге se migca permanent, pe­tri­­vit unor prinefipii bine enuntarte gi trecute prin focufl. rrracriticil, rod al exercitiului pe teren. Din acest punct de vedere, migcarea Corvinului este o etapä tn plus fatä de mis­car­ea lui Mateianu *79, care a operat in primul rind cu scheme, ceea ce­­a determi­nalt, fin­alm­ente, im­pasul fante­­ziei jucuitorului. Elemen­tul com­un — la Craiova gi la Corvinul — este VITEZA DE JOC SUPERIOARA CELOR­­LALTE ECHIPE (Sportul gi Di­namo joaca mai metocic, iar Argegut cul­ti­vä tempoul alterna­­tiv, perioadele de acalmie fiind preponderente. In agrteptarea contraatacului). Intre Craiova si Corvinul, campionii au un plus la capito­­lul valoarea jucatorilor, In timp ce Corvinul are un plus de ca­ntare la capi­tolul Jocului colec­­tiv, hunedorenid excelind prin demareari insistente, care i­i­­duc pe jucatori In situati­e «teh­­nicii simple“, In afara virtuozi­­tä*ii, dar, dupä cum se vede, cu o productivi­tate egalä, Craiova are jucätori care port tremorului pot fi puse la­ indo­ialä­. §i­ acum, sä urmärim In deu­a- Uu cum au atacat gi cum au marca* cele douä echipe. Iatä echipele gi m­arca­tori! : CORVLNUL Alexa (L Gabriel) rezolva ,,pe cont propriu" (Cri­­pan, Balaci, Camataru), in cuplu (Crigan -f- Balaci) si, bineanteles, to­lant (vezi golul lui Donose in finala). In timp ce Corvinul re­­zoliva, de cele mai multe ori, prin efortul collectiv (conjugat) a cel putin cinci jucatori, pentru­­­eliberarea celui de-al saselea, exemplul cel mai sugestiv fiind Petcu. Corvinul este Luc­esc­u, extrema de pe tot terenul de acum 10 ani, care a reugit „sa-i inve^e“ pe tinerii hunedoreni arta teh­­nicii simple pe tot terenul (maa­­joritatea hunedorenilor pot juca in orice compartiment — Nicga, Va^ug, Gabor, Rednic etc.), in t±mp ce Craiova ’81 este Oble­­menco, care a asmu(it, prin se­­tea lui de eficacitate, spiritul o­­fensiv al Intregii echipe, o echi­­pä formatä, s-a spus, dar in care ^incendienea“ liniei de mijloc (prin­ sacrificarea piesei lenite, Berde­anu­ reprezintä mai mult decit un moment de maturitate tehn­ico-tacticä. Ne oprim aici, deci „remiza de lup­tä“ Oblemenco — Lucescu oferä un vast cimp de investi­gatii, mai ales pentru antrenorii care comtnuä sä creadä cä pa päzegte pepenii“. Ioan CHIRILA Antrenorii $i eficacitatea echipelor lor OBLEMENCO 72- LUCESCU 72 © Emplicatiile acestei „remize de luptar’“ • „M­liraculoasa“ aparitie a lui Petcu© Frica pazeste pepenii... iu Campionatul recent incheiat al prime! divizii ofera tm numitor com­uni deloc previzibil : Universitat­ea Craiova §i Corvinul au marcat acelagi numar de goluri (72). Daca in cazul echipei campioane cifra ni se pare f­­reascä, degi superioara celei de anul trecut, cind craio­­venii nu au luptat ,pe trei fronturi“, tortarul Corvinului reprezinta o perform­an­ta demna de luat In seama, chiar ?i cu sprintul neobignuit din modul cu iegen±L Negrina 1 6 Rednic T­ihoi 0 1 Gálán Steifanescu 2 2 Dubinciuc Ungureanui l 6 Bogdán 1 (Aridon­e) Tideanu i S Ndcsa Donose 8 17 Petcu Balaci 12­­ Klein (Irimescu) 1 3 (Dumitriu IV) (Berdeanuu) 1 Crigan IC 7 Liucescu Camataru 2S 1A Dumitrache drtu 7 la Vá­etug (Geolgäu) I 6 (Gábor) i (Ghitá) N­e afläm in perioada dintre douä editii ale campionatului divizionar, intr-un scurt ragaz i­atre douä perioade com­­petitionale incarcate de räspunderi, viitorul apropiat insemnind o toamna cu noi debu­­turi in cupele europene intercluburi 51 cu reluarea campaniei pentru calificarea echi­­pei Romaniei la „Mundial ’82". Un scurt rägaz de odihnä si refacere a fortelor, deosebit de necesar intre douä eta­­pe de muncä, dar care va fi urmat, curind, de inceperea pregätirilor editiei 1981/82, care au, in contextul responsabilitätilor majore ale apropiatului sezon, o importantä de­­osebitä. Se simte nevoia ridicärii calitative a nivelului general al campionatului divizio­nar si cu deosebire al primului esalon. As a cum s-a subliniat la recenta consfätuire or­­ganizatä de federatia de specialitate cu an­­trenorii si conducätorii echipelor divizionare .­", pe fondul imbunätätirii pregätirii fizi­­ce si combativitäfii — constatate in prece­­denta editie — ESTE NEVOIE ACUM DE ImbunätÄtirea этгшсттш de joc­ul DE MARIREA CAPACITATI! OFEN­SIVE. Pe bunä dreptate s-a subliniat cä printr-o exageratä defensivä in meciurile disputate in deplasare, ca si Prin retragerea in apärare si renuntarea la initiativä cind s-a obtinut un avantaj minim pe terenull propriu, nu vom putea atinge parametrii marilor performante internationale, care de­­finesc atit calitatea jocului conceptia pozi­­tivä, constructivä si ofensivä, cit si rezul­tatele concretizate in obtinerea calificärilor in competitiile europene si mondiale. Iatä de ce, tinind cont de responsabilitä­­tile cluburilor, antrenorilor, tehnicienilor si jucätorior din prima divizie, privind mo­mentul actual dar $i perspectiva fotbalului romanesc, ziarul nostru lanseazä in coloanele sale o amplä anchetä privind IMBUNATA­­TIREA STRUCTURII DE JOC $1 MÄRIREA CAPACITATI OFENSIVE, cäile si mijloa­­cele prin ca­re se poate ridica nivelul cali­­tätii campionatului nostru prin pregätire *1 joc. Asteptäm cu interes contributiile iubitoril­­lor fotbalului nostru, cei din teren, dar si cei din tribune. Un imperativ al actualitatii CRESTEREA CALITATII JOCULUI OFENSIV ADHIMSTRAJIA DE STAT LUI0 PR0N0SP0RI IMORMEAlA: CINCI Ci$TIGUR! A CUE 50 000 LEI LA О TRÄGERE ! Trageriie obl$nuit© Loto r­epla­­tc&c din plin perseverenta ?i in­­spiraUa a tot mal numerosi par­­tiaipant­. Printre cele mal re­­cente mari succese se inserie si cea de la tragerea din 18 iunie a.c„ cind au fost atribuite СШС1 CISTIGURI А СТГЕ 50.000 LEI, obtinute de Ра»4®» Septoniu (Lneu), Maxim Alexandru (Sf. Gheorghe), Ifrim Iohana (Bucu­resti), Bogos Benedict (com. Lazarea, jud. Harghita) si Scu­­tariu Eugen (Popesti Leordeni). Datä, asadar, o nouä si eloc­­ventä confirmare a marilor a­­vantaje oferite de ec^t traditio­­nal sistem de isK'. Participind la tragerea de vineri, 3 iulie 1981, piuteti objine dv. succesi, ase­­manitoare sau ch­iar mai mari Agen­tiile boto-Pronosport vä SirStau la disporitie NUMAI AST­AZI $1 MUNo Pentru a vä tncerca gi dv. sansele ! Tragerea obignuitä Fronoexpres de astäzi, 1 iulie 1981, se tele­­vizeazä in direct Intr-una din pauzele trans­misiei de tenis de la Wimbledon. CISTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 28 IUNIE 1981 Categoria 1 (13 rez­ultate) 85.25 variante ) 1.307 lei. Categoria 2 (12 rezultate) 1.353,25 variante a 178 lei Ciștigurile de categoria 3-a (11 rezultate) fiind sub plafo­nul minim de 40 lei conform regulamentului fondul acestei ca­tegori­i a fost a­tribu­it celor­­lalte douǎ categorii. PESTE SAU SUB POSIBILITATI? 2. Dinamo 34 18 7 9 57-34 43 • Puncte realizate acasa : 28; puncte realizate in doi­a­eare : 15. ^ • Golgetera echipei : D. Georgescu 11 goluri, Augustin­a, Dragnea 9, Talhar gi Iordache — cite *, Strech­e э, 1. Marin si D. Zamfir — cite 2, Multescu, Vrinceanu gi Dinu — cite 1 . Nicolae (F.C. Olt) — autogol, folosit : 21 - Talhar 33 meniuri, 1. Marin 32, Dinu gi Stredie — rite 31, Custov­ul Augustin — rite 30, Sportatu 22, Iordache 27, Dragnea 24, D. Georgescu 22, Stanescu 20, Ghitä 17, Marginean 16, D. Zamfir 15, Multescu §i Bumbescu — cite 13, Panä 12, Eftimescu 9, Gh. Dumitrescu 8, Vrinceanu 7, San­­dor 1. • Cartonage regii : m­ed­imul. • Cartonage galbene : 15 —­i jucätori. C€le mai multe : Au­gustin 3. • A beneficiat de 6*lovituri de la 11 m : 5 transformate (D. Georgescu 4, Dragnea), una ratatä (D. Georgescu). A fost sanctionatä cu 2 penalty-uri, transformate. DINAMO a terminat campiona­tul pe locul 2. Un loc fruntaș, asa cum ne-a obignuit de ani și ani. De fapt, repeta un ciclu al ei, dupä „accidentul“ din edicte 1971—1972, cind s-a clasat pe um loc nepotrivit ac­es­tui club, locul 7. De atunci, „graficul“ rezulta­­telor sale a fost urmatorul­ : lo­­cul 1 (1972—73), locul 2 (1973— 74), locul 1 (1974—75), locul 2 (1975—76), locul 1 (1976—77), dupa care a In сер ut un nou ciclu, dar la cote mai joase, locul 5 (1977— 78), locul 2 (1978—79), locul 5 (1979—80) gi, acum, locul 2. Ur­­cuguri gi coboriguri (desigur in part­ea superioara a c­las­amen­tu­­lui), ascensi­uni pina la locul 2. In acest ultim campionat, poate mai mult ca oricind, Dinamo a tocercat, prin toate fortele, sa recSgtige titlul de campioana pe care l-a cucerit ultima oara in vara lui 1977. Dar de atunci, din mers, pen­tru ca Dinamo nu are alt obiec­­tiv decit locul 1, echipa §i-a sc­him­bat antrenorii gi, mai ales, efectivul, iar In buletineie de identitate ale lui Dinu gi Dudu Georgescu (aproape ca am uitat cind dgtiga „ghetele de aur“) s-au adaugat alte ?i alte... toam­­ne, degi ei fac ef­or­turi serioase sa fcinä pasul cu tineretul. $i, pe rind, la Dinamo au venit (nu conteaza ordinea exacta) Talnar, D. Zamfir, Iordache, Stredie, Stánescu, Marginean, Speriatu, Multescu (In final de carierá), Gh. Dumitrescu, Panu, Bumbescu. Cu ei si cu ceilalti, aflati sub bagheta unui nou antrenor (Va­lentin Stanescu), Dinamo s-a bä­­tut pentru titlu ín acest an. Nu gi-a väzut visul ímplinit. Privind din nou lotul säu de jucätori din caseta alá túra­tá, a­­jungem la aceeagi discutatä di­­lemä : unii (chiar din apropierea echipei) spun cä Dinamo putea mai mult (deci locul 1), altii — cä a dat mai mult decit putea gi cä locul ocupat este superior valorii actuale a lotului säu. Unde sä fie, oare, adevärul ? Di­namo a luat jucätorii pe care i-a considerat valorogi gi utili, bar Tälnar a ajuns international „A“, Speriatu, la fel, Märginean, D. Zamfir gi Panä, internationali de tin­eret. Cind nationala ,,A“ a avut nevoie de inca un­ portar, l-a ehem­at Speriatu ; cind a avut nevoie de un fundas cen­tral, l-a convocat pe Dinu ; cind a simtit lipsa unui mijlocag, un inlocuitor pentru Balaci, Iorda­­nescu, Stoica sau Ticleanu — indisponibili, a fost ad­us Augus­tin. Deci, exista valoare ? Un­­deva exista, chiar daca poate fi invocat gi­ticul de sentimenta­lism — in convocarile la lot — al antrenorului echipei nationale, care nu e altul decit antrenorul lui... Dinamo. „Puteau lua titlul, chiar daca Universitatea Craiova este ceea ce este la ora actualä“, ne spunea cineva din apropierea formatieri. Echipa gi conducerea acuzä Insä forma precarä a lui Speriatu, gafele sale copiläregti din anumite partide. E un ade­­vär. Dar Speriatu a fost la lotu­l national­­ ? Ceilalti 20 de jucätori folositi ce au fäcut ? Adevärul e ca la „meciurile-cfteie“ n-au tre­cut exam­emul. Din dorinta afir­­marii, au ínceput acest cam­pio­­nat In fortä gi nouä etape au fost pe primul loc. Aceasta se íntimpla In toamna. In retur, s-au postat pe locul 2 gi au ra­­mas acolo tot timpul. La meciu­rile decisive, Dinamo nu numai ca nu a obtinut un plus, dar a legit in minus. Cu Craiova a cig­­tigat doar un punct din patru, cu Argegul a impartit punctele (la Bucuregti, victorie discuta­­bila), iar la formatiile bucu­­regtene n-a realizat decit procen­­tul de 50 la suta din punctaj. Deci, aici, IN PARTIDELE-CHEIE, S-A DEC­IS POZITIA DIN CLA­SAMENT. Aparent Constanta, Dinamo a avut destule oscilatii, in special ín retur. Dupa ínfringerea de la Petrogani, a avut o serie de pa­tru victorii gi doua egal­uri, dar a capatat la Tg. Mureg. A venit „dugul rece“ cu Sportul studen­­tesc, ín саге nu numai ínfrin­­gerea, dar §i jocul in sine i-au aratat posibilitatie reduse de a mai ataca titlul. Dupa aceea, e­­galul de la Timigoara gi victo­ria de la Bacau n-au mai fost utile decit pentru... locul 2. Iar jocul prestat de multe ori a pur­­tat ampr­enta intim­plarii gi a incom­stantei, lectie gttata rámi­­nind doar plecärile solitare gi centrärile lui Tälhar, zvicnirile lui Dudu (aflat dupä o lungä perioadä de indisponibilitate sau refacere), cursele de piston ale lui Augustin, omul de gec, de fortä ofensivä gi chiar de fina­­lizator, travaliul, experienta gi „artagul“ lui Dinu. In lotul säu. Insä, in campionatul acesta, Di­namo a avut destui restantieri : Speriatu, Iordache, Stanescu, D. Zamfir (acesta chiar o deceptie, dupä promitätorul lui debut in Divizia „A“), Gh. Dumitrescu, Vrinceanu — ultimul mereu­­ promisiune, azi doar bun pentru echipa de... sperante. Multescu, mai mult n-a jucat. Apropo, a­­colo, la mijlocul terenului (si cu un Custor in scadere), Dinamo a avut punctul cel mai nevral­­gic, eforturile lui Augustin, de care am vorbit, raminind izolate. La mijlocul terenului, ca o con­firmare, Dinamo a fost infe­­rioara net Universitatii Craiova in ultimul meci al sezonului, ca, dealtfel, si in intregul campionat. Constantin ALEXE , faza din meciul retur dintre Dinamo si Progresul­ Vulcan, de care iubitorii fotbalului ifi amintesc cu placere pentru spec­­tacolul oferit. Foto : Drago? NEAGU Ieri, pe stadionul Autobazul: ROMANIA - POLONIA (juniori) 2-0 (0-0) Cäldura sub­ctantä a influentat In mod vizibil desfäsurarea mer­riului. S-a jucat lent. Indeosebi in prima repriza, fazele de poar­­tä au fost rare, apärärile reusind sä stoneze cu usurintä actiunile ofensive Initiate de mijlocasi si atacanti. 2—1 a fost raportul ma­rtor ocazii in primele 40 de mi­nute. Echipa noasträ a ratat prin Balán (min. 10) si Chifu (min. 18), ambii jucätori aflindu-se fa­­tä-n fatä doar cu portarul Dygas. O foarte bunä situatie de a mar­­ca au avut si oaspetii. in min. Ш, cind Kemenez scäpat In careul de 16 m a sutat putemnic, dar portarul Cirlan a apärat. Dupä pauzä s-a jucat ceva mai iute. In aceastä parte a meciului, tine­rii nostri tricolori (antrenor Ale­­xandru Lazar) au atacat mai mult, cu o mare ambitie si­­ dir­­zenie exemplarä gi, dupä о imen­­sa ocazie irositä de Hagi (min. 44), ei au reugit sä deschidä sco­­rul (min. 60) . Bondoc a centrat de pe partea dreaptä, portarul Dygas n-a reugit sä retinä si a aflat pe fazä. Costin a impins balonul in plasä. Oaspetii s-au sträduit. In continuare, sä obtinä egalarea, dar, la un contraatac al echipei noastre, derulat in min. 77. Hagi a fost f­au­ltat in marginea careului, Chifu a trimis rapid pína la acelagi Costin care a gutat precis si puternic sub transversala , 2—0, scor cu care se va incheia meciul, cons fin­tind o victorie absolut mer­itatä de echipa noasträ de juniori. .Arbitrul R. Stinoan a condus foarte bine formatiile : ROMA­NIA : Cirlan — Turcu, Tone, Gheorghiii. -Drälan — Floares (min. 30 Bondoc). Chifu. Buliga (min. 55 Cosiin) — Soare (min. 41 Hagi). Bálán, Boghean. POLO­­NIA : Dygas — piotrowicz. Ku­­nikzuk (min. 75 Nowak), Was­­niewski, Modrzejewski — Stro­­inski, Kemenez. Dobrovolski — Wieteska (min. 61 Trawinski). Wraga, Olsenzki (min. 35 Szcze­­panski). Laurentiu DUMITRESCU

Next