Sportul, septembrie 1981 (Anul 37, nr. 9873-9898)

1981-09-01 / nr. 9873

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNITI-VA 1 ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA $1 SPORT I ANUL XXXVII - Nr. 9873 4 PAGINI - 30 BANI | Marți 1 septembrie 1981 După frumoasa lor evoluţie la „mondialele“ de la München SPORTIVELE NOASTRE ŞI AU­ CONSOLIDAT POZIŢIA ÎN ELITA CANOTAJULUI MONDIAL MÖNCHEN, 31 (prin telefon). Cea de-a şasea ediţie a cam­pionatelor mondiale de canotaj feminin, desfăşurate pe apele canalului olimpic de la Obersch­­leissheim, a confirmat valoarea ridicată a şcolii româneşti în acest dificil sport, delegaţia ţă­rii noastre reuşind un bilanţ remarcabil — patru medalii in cele şase finale ale campiona­telor : una de aur prin Sanda Tom­a şi trei de bronz cucerite de echipajele de 2 f.c. (Elena Horvat — Rodica Puşcatu), 4+1 visle (Olga Bularda, Valeria Roşea, Sofia Banovici, Anela Mihály + Ecaterina Oancia) şi 3 + 1 (Rodica Frîntu Florica Bucur, Luminiţa Furcilă, Ma­na Ţăran, Olguţa Inofrei, Ma­ria Ana Naghiu, Mariana Za­­haria, Elena Bondar + Elena Radu). Avînd în vedere că şi celelalte două echipaje prezen­tate, 2 viole şi 4+1 rame, s-au numărat printre finaliste, pre­cum şi faptul că atit in cla­samentul pe puncte cit şi în cel­­e medalii ale campionatelor România ocupă poziţia a 3-a, după U R.S.S. şi R. D. Ger­mană, se poate spune că la actuala ediţie a campionatelor mondiale canotajul feminin ro­­­­mânesc şi-a întărit poziţia in primul grup valoric, de elită. Aceasta este prima concluzie a celor patru zile de concurs şi a finalelor de duminică, a­ceasta este, de fapt, opinia u­­nanimă a specialiştilor prezenţi aici. Nelly Gambon, preşedinta Comisiei de femei a Federaţiei internaţionale de canotaj, ne-a declarat : „Româncele au pro­dus cea mai frumoasă surpriză, ocupind locul al treilea în cla­samentul pe naţiuni la o ediţie a campionatelor lumii care a întrecut, ca tărie, concursul din Vasile TOFAN (Continuare in pag a 4-a) Elena Horvat si Rodica Puscatu, medaliate cu bronz in proba de ■o­t - REPORTAJ LA SOSIREA UNEI CAMPIOANE INVINCIBILE... Ieri după-amiază canotoarele noastre s-au întors de la Mün­chen. Pe aeroportul Otopeni, la scara avionului, medaliatele de la campionatele mondiale au fost felicitate şi îmbrăţişate de general locotenent Marin Dragnea, prm-vicepreşedinte al C.N.E.F.S., de prieteni, rude, activişti ai mişcării sportive. Sanda Toma, invincibila cam­pioană mondială, este ţinta tu­turor. Răspunde, cu dezinvol­tura campionului obişnuit cu servituţile celebrităţii, la toate întrebările, înaintea­­mondia­lelor“ refuzase politicos un co­leg, spunind „Sanda - Toma FACE, nu VORBEŞTE“. A­­cum, Sanda vorbeşte... „ Cum a fost ?­­ Mai uşor decit mă aşteptam, mai uşor decit la Olimpiadă. Am plecat tare, cu un start mai bun ca oricind, doream să controlez cursa. Am avut avans mare şi am­ terminat cu resurse , dacă era nevoie mai puteam forţa. ® Te-ai temut înaintea fina­lei ? ¤ Ştiam că toată lumea aşteaptă să ciştig. Ştiam că sunt considerată mare favorită. Ştiam că nu am voie să dezamăgesc. Nu m-am temut, aveam încre­dere. ® Este adevărat că după festivitatea de premiere veci­nele de podium, Fetisova şi Mitchell, te-au aruncat in apă. „ Da, s-au apropiat de mine, am crezut că vor să mă îmbră­ţişeze, m-au sărutat şi... m-am trezit în lac. Am aflat apoi că au fost „instigate“ de Thomas Keiler, preşedintele federaţiei internaţionale, care mi-a inmi­­nat medalia de aur. „ Ca şi la Bled, în 1979, sau la Moscova anul trecut...­­ Da, preşedin­tele F.I.S.A. premiază întot­deauna proba de simplu. La premiere mi-a spus că este bucuros să mă vadă întotdeau­na pe primul loc. 9 Şi noi sîntem la fel de bucuroşi să te ştim mereu prima. Ţii la aura de invincibilitate ? ® Desigur, mai ales acum, după al treilea sezon fără înfringere. © Cite curse ai ciștigat în cele trei se­zoane 7 O Finala mondialelor a fost a lI-a victorie consecu­tivă. O Ce va urma 7 9 O­­dihnă, cîteva zile, si apoi... exa­menele anului III la I E.F.S. Și mai tîrziu, spre iarnă, începutul pregătirii. . titlului mondial de anul viitor © Pe ce barcă ai concurat la München ? @ Pe cea cu care cîştigas­em şi titlul olimpic la Krîlaiskoe, o barcă elveţiană. Stampoli. © Iartă-mi ultima întrebare : cînd ai să pierzi prima cursă ? © După ce mă las de sport... Vladimir MORARU Delegaţia canotoarelor noastre, avînd-o in mijloc pe Sanda Toma la sosirea pe aeroportul Otopeni. Foto : Dragoş NEAGU Turneul internaţional masculin de volei „Trofeul Danubius“ DEBUT REMARCABIL AL ECHIPEI ROMÂNIEI: 3-0 CU R.F. GERMANIA BRĂILA, 31 (prin telefon). Un public numeros şi entuziast a luat loc în tribunele Sălii spor­turilor din localitate pentru a urmări debutul reprezentativei masculine de volei a ţării noas­tre în cea de a 20-a ediţie a Turneului internaţional al Ro­mâniei. Echipa pregătită de N. Sotir şi S. Tudor le-au oferit brăilenilor un spectacol agrea­bil in cea mai mare parte a timpului şi o victorie — cum era de aşteptat dealtfel — nu numai trei seturi : 15—6, 15—5, 15—13. La reuşita partidei şi-a adus contribuţia şi partenera de joc a formaţiei noastrei, re­prezentativa R.F. Germania, care a avut un randament net superior in comparaţie cu pres­taţia din prima zi a acestei tradiţionale competiţii. Voleibaliştii noştri au abordat jocul fără să-şi mobilizeze toa­te forţele, cu lejeritatea pe ca­re o creează de obicei conştiin­ţa valorii superioare. Cu toate acestea, sextetul român a ţinut­ cu fermitate tainele jocului, de­­taşîndu-se prin tehnică superi­oară, print­r-o mai mare omo­genitate în toate compartimen­tele, prin buna orientare în ac­ţiuni, precum şi prin forţa atacului şi decizia blocajului. Îndeosebi în primele două se­turi diferenţa valorică ce se­pară cele două echipe s-a vă­zut mai clar. Spre sfirşitul setului al doilea, antrenorul e­­merit N. Sotir a introdus la teren şi pe Mircea Tutovan, a cărui reapariţie în prima re­prezentativă, după doi ani de absenţă, a fost îndelung aplau­dată de publicul spectator, care abia aştepta să-l vadă pe ex­­dinamovfet (actualmente la SU­ A. BREBEANU T. SIRIOPOL (Continuare In pag. o 4-a) Azi şi mâine, la Bucureşti MECIURI INTERNAŢIONALE DE BASCHET Astăzi şi mîine, la Bucureşti, vor avea loc meciuri interna­ţionale de baschet feminin, după următorul program : SA­LA RAPID, azi ora 18 : Voin­ţa Bucureşti — selecţionata o­­raşului Leningrad (partidă uti­lă pentru divizionara noastră, participantă la „Cupa Liliana Roncchetti“), meciul revanşă ur­­mînd a avea loc miercuri, de la aceeaşi oră . SALA PRO­GRESUL, ora 18 : Progresul — R. P. Chineză (mîine, de la aceeaşi oră, meciul revanşă). Baschetbalistele sovietice vor mai susţine, la 4 şi 6 septem­brie, la Ploiești, două partide în compania lotului nostru re­prezentativ care se pregătește pentru participarea la C.E. din Italia. in frunte cu aceea a liderei Diviziei „A“ de fotbal MULT PREA SLABĂ REPLICA ÎN DEPLASARE • Campioana poata reveni repede la linia de plutire © Dinamo şi F.C. Argeş — in crescendo, dar şi jocul lor suportă, fireşte, ameliorări Pornite puternic din start, echipele in­­postură -te oaspete (vă mai amintiţi frumoasa lor recoltă din prima etapă ?) au cam obosit repede. Nici o vic­torie n-a putut fi trecută în dreptul formaţiilor vizitatoare,­­ simbătă, după consumarea „rundei“ a patra , doar cinci­­ goluri (incluzii­ du-le şi pe cele­­ două ale Progresului­ Vulcan) a fost replica lor — in materie de eficacitate — la cele 21 de goluri înscrise de gazde. Chiar și liderul clasamentu-­­­lui, Universitatea Craiova, s-a văzut nevoit să părăsească în­vins terenul din Rm. Vîlcea, acolo unde, este drept, cam­pioana n a ciştigat niciodată. Dar a pune această înfringere pe seama tradiţiei ar fi o scu­ză mult prea subţire, de dome­niul strict al statisticii, res- s pinsă de un alt adevăr, mai­­ solid, care ne aminteşte de fap-­­ tul că pe gazonul vilcenilor au evoluat, simbătă, nu mai puţin de opt componenţi ai fo­­s­tului nostru reprezentativ. Opt­­ jucători înzestraţi, nu încape î­­ndoială, înarmaţi de-acum şi­­ cu experienţă competiţională,­­ care — astfel stînd lucrurile şi­­ aflindu se in preajma primei manşe cu Olympiakos Pireu, — refuză ei înşişi ideea vreunui complex, a fricii de adversar intr-un campionat pe care il­­ domină net de doi ani în- i coace. Şi atunci ce anume explică, I la modul real, eşecul Universi­tăţii Craiova . După meci, la­­ cabina învinsei, se invoca, in- I tre altele, o oarecare oboseală i acumulată de masivul grup al i selecţionabililor, al cărui pro­gram competiţional a cuprins în plus, faţă de restul divizio­narelor „A“, jocuri-test in ca­drul lotului reprezentativ. Este o scuză cu care cei de la Uni­versitatea Craiova mai mult se... acuză, ştiind că — de la sine putere — ei au admis (vezi „amicalul“ de la Alba Iulia) să joace a doua zi după un meci de Divizia „A“, cel cu A.S.A. Tg. Mureş. Iar dacă ast­fel stau lucrurile, nu încape vorbă că principala furnizoare de jucători lotului reprezenta­tiv (aflată şi ca înaintea unei săptămîni încărcate, cu meciuri miercuri şi simbătă), trebuie să urmeze, în aceste zile, un pro­gram adecvat de pregătire şi RECUPERARE, menit să-i re­dea prospeţimea. Oblemenco şi Oţet, nu ne îndoim nici o cli­pă, au capacitatea profesiona­lă de a repune formaţia cam­pioană pe linia de plutire, pen­tru ca, la ÎS septembrie, ea sa obţină un succes concludent in prima manşă cu Olympiakos Pireu. Un succes TONIC, DĂ­TĂTOR DE SPERANŢE tutu­ror fotbaliştilor craioveni, care, apoi, după doar şapte zile, vor Gheorghe NICOLAESCU (Continuare in vag 2-3) Fundaşul Vlad, mascat de Niţu (in stinge), înscrie al doilea gol in poarta studenţilor bucureşteni, la capătul unui veritabil sla­lom printre apărătorii alb-negrilor. O Ionescu, Cazan şi Iorgules­­cu (ingenunchiat) privesc cu resemnare. (Fază din meciul Dinamo — Sportul studenţesc 3—0). Foto : V. BAGEAC CAMPIONATELE DE ATLETISM IA TUREI Sl JUNIORI I, 0 WPtlIjlE CARE A OIERI I RIABE SATISIACIII (Citiţi comentariile in pag. 2-3) Cornel Hăpăianu ciştigă pe 100 m clar întrecerea finală a sprinterilor Foto: L MIHAICĂ

Next