Sportul, septembrie 1981 (Anul 37, nr. 9873-9898)

1981-09-01 / nr. 9873

„Daciada“ în cursul lunii septembrie MULTIPLE ACŢIUNI SPORTIVE DE MASĂ In toate judeţele ţârii Marea competiţie sportivă naţională „Daciada“ oferă, şi în buna septembrie, o bogată agendă a activităţilor sportive de masă. Patru acţiuni, la nivel republican, se vor afla la ultimul lor act, finalele : la Muntele Roşu (3—6 IX), „Ştafeta munţilor“ tu­­rien de masă, la Drăgăşani—Vilcea (4—6 IX) Întrecerile de oină din cadrul „Cupei U.N.C.A.P.“, competiţie de tradiţie pentru reu­şita căreia stadionul din localitatea sus-amintită a fost pregătit la mod special , la Arad, (5-6 IX), „Cupa lucrătorilor din agricultură şi din industria alimentară“, iar la Timişoara (9-11 IX) „Cupa ziarului Scânteia tineretului“ la tenis de cimp şi badminton. O serie de alte acţiuni sportive vor avea loc cu angajarea tineretului din mai multe judeţe. Maramureşul deţine iuti­­ita­tea organizînd nu mai puţin de patru asemenea acţiuni : un tur al judeţului la ciclism (1—6 IX), „Cupa I.M.U.A.S.“ la baschet (12—13 IX) la Baia Mare, „Cupa Minerul“ la lupte şi „Cupa Munţilor“ pentru radioamatori, în cursul ultimei decade a lunii septembrie, in localităţi care n-au fost încă fixate. Celelalte ac­ţiuni sportive interjudeţene se vor desfăşură la Zalau „ Cupa Mezeşul“ la volei (10—16 IX) şi „Cupa Sălajanca la atletism, handbal şi volei (27 IX), iar la Iaşi, „Cupa Voinţa" .Deosebi­ de bogată se prezintă agenda „Daciadei“ şi la nive­lul Judeţelor. In cazul judeţului Iaşi, de pildă, sunt de notat, printre altele, Întrecerile dotate cu „Cupa Energeticianului“ (atletism, handbal, popice, şah, tenis şi volei), „Cupa lucrători­lor din comerţ“ (atletism, handbal, popice, tenis, tenis de masă şi volei). „Cupa Voinţa“ la drumeţie, orientare turistică, cros, fotbal, popice şi tenis de masă De asemenea, un concurs sătesc de lupte greco-romane. Maramureşenii, din nou in prim-plan, organizează o cupă rezervată tinerilor pugilişti, alta elevelor specializate in gimnastică sportivă şi, separat, rit­mică — modernă, un raliu cu participarea tinerilor metallurgişti, precum şi două festivaluri sportive, la Asuaj şi Izvoarele. In­­ocris tot mai mult In aria activităţii sportive de masă, judeţul Dîmboviţa oferă la rindu-i cîteva repere interesante : la Moreni, „Cupa petrolistului“, la Padina, „Cupa veteranilor“ la orientare turistică, la Tîrgovişte, „Cupa Vlăstăşuanul“ (atletism, 11—14 ani),­­ Tito, „Festivalul sportiv al fetelor dimboviţene“ (atletism, vo­lei, handbal, tenis), la Găeşti, „Cupa şcolarului“ la fotbal, iar la Pucioasa, o duminică sportivă din cuprinsul căreia nu vor fi ori­­ntreceri de fotbal, handbal, atletism şi modetism. Numeroase alte acţiuni sportive de masă sunt programate In această lună In judeţele Arad­­,Crosul Ziridava“, „Festivalul «Artului muncitoresc” la atletism, handbal, popice şi volei şi „Cupa C.N.C.A.P.” la lupte), Tulcea („Cupa de toamnă“ la kar­ting), Sălaj („Cupa Clubului sportiv şcolar“ Zalău la volei şi „Crosul fetelor“, 14—16 ani şi 19—20 ani). Semnalăm totodată că şi cursul lunii care începe azi vor avea loc şi fazele pe asociaţie şi centre de comună din cadrul „Cupei OrI.CA.P.“ la lupte şi „Cupei CENTROCOOP“ la tenis de masă cu faze superioare în lunile următoare. Incepind de azi, la Brăila PESTE 150 DE BOXERI LA STARTUL „MEMORIALULUI COVACI"­­ Programată ca aproape o lună Înaintea campionatelor balcanice 4* box (39 septembrie), actuala a0da • „Memorialului Covaci” «păţi un caracter deosebit, te­apa noastră de specialitate a hotărlt ea Întrecerile de la Brăila să constituie şi un prilej de se­lecţie pentru alcătuirea formaţiei care urmează să participe la con­fruntările balcanice. Aşa stind lucrurile, competiţia care începe şi la Brăia adună la startul său o serie de pugilişti valoroşi, aspiranţi la tricourile „naţiona­la afara unor boxeri din clu­burile Steaua, Dinamo, Rapid, Metalul (din Bucureşti), Parul Constanţa, B.C. Galaţi, Nicotină Iaşi, Metalul Drobeta Ir. Severin, Muscelul Câmpulung, CJ.R. Cra­iova etc., la turneul brănean vor fi prezenţi componenţi ai lotului naţional, intre care li amintim pe Vanghele Bocs, Nicolae Cră­ciun, Pavel Mor­ea, Gheorghe Brumă, Viorel Ioana, Florian Tir­­comnicu, Mihai Ciubotaru­, Mari­ni­că Ouatu, Valentin Mihai, Gheorghe Butnaru, Ion Ctrlan, Nicolae Anghel, Paul Golum­­beanu. Incepînd de marţi vor avea loc cite două gale pe zi (ora 16 și ora 18,30). Finalele sunt progra­mate sîmbâtă seara, dar există posibilitatea ca întrlnirile deci­sive să­ie amînate pentru du­minică. DIN PARTEA ClODMUI ŞCOLAR „CETATE“ DEVA Clubul sportiv şcolar „CE­TATE“ Deva, de pe lingă Şcoala generală nr. 7, organi­zează in perioada 1—6 sep­tembrie 1981 tabără de pre­gătire cu fetiţele, pentru cla­sa I la gimnastică, care au fost admise la concursul de preselecţie din iunie a.c. Concursul de selecţie se or­ganizează în data de 6 sep­tembrie 1981, la şcoală, pen­tru fetiţele din clasele I-IV la secţia gimnastică. Iar la atletism băieţi şi fete pentru clasele V-Vii. De azi, la Floreasca FINALELE „DACIADEI" LA scrinA­­ JUNIORI I Începind de astăzi, sala Flo­reasca din Capitală găzduieşte finalele competiţiei sportive naţionale „Daciada“ la scrimă — juniori I. Este vorba despre întreceri de floretă (băieţi şi fete), sabie şi spadă — indivi­dual şi pe echipe­­, care se vor desfășura în perioada 1-6 septembrie. CAMPIONATELE DE ATLETISM LA TINERET Şl JUNIOR­ I, O COMPETIŢIE CARE A OFERIT REALE SATISFACŢII Fără să fi fost o competiţie cu totul deosebită, recentele campio­nate naţionale de tineret şi Ju­niori I au fost totuşi interesante şi au oferit specialiştilor taloane pentru activitatea imediat urmă­toare și a celei de perspectivă, oricum, mai îndepărtată.­­­­rin'' cipala performeră a concursului a fost săritoarea în lungime Ani­­şoara Cuşmir (antrenor Ion Mo­roiul, căci un rezultat de 6,83 m (egal celui cu care Tatiana Kol­­pak­ova a ciştigat Universiada I) are un puternic ecou în lumea atletismului Internaţional. • Ste-­istul Daniel Albu, elev al marii noastre campioane Iolanda Balaş- Söter, a atins, se pare, maturita­tea sportivă. După ce, cu cîteva zile În urmă, obţinuse medalia de bronz la Spartachiada arma­telor prietene (2,200m), acum iată că Albu a Înregistrat şi un remarcabil rezultat — 2,25 m, al treilea in Ierarhia internă după 2,29 m Ad. Proteasa (Sindelfingen 1980 — in sală) şi 2,27 m Sorin Matei (Galaţi 1980). După cum spune Ioli : „Posibilităţile lui Daniel sunt încă mult mai mari şi cred că le va valorifica !“ • Suliţaşul Dumitru Negoiţă, pro­dus al centrului de atletism din Boldeşti, actualmente la Steaua, a reuşit duminică un rezultat de 78,04 m, care reprezintă un salt de aproape 10 m (!) faţă de re­cordul său personal (69,90 m — 1980). • Simona Radu, elevă a antrenorului Daniel Maier, de la C.S.C. Reşiţa, a ciştigat al patru­lea titlu al său de campioană : • dată Junioară III, de două ori ca Junioară II şi acum ca Ju­nioară I. Frumoasă consecuţie I 0 Remarcabilă evoluţia sprinte­rilor dinamovişti, pregătiţi de ve­chiul antrenor Alexandru Stoe­­nescu. Ei au ciştigat toate pro­bele de sprint în campionatul de tineret (100 m, 200 m, 400 m, 4 X 100 m şi 4 X 400 m), la unele ureînd cite 2 sau chiar cite 3 pe podium.­­ Contribuţia aparatului „Telesid III“ la înregistrarea sosirilor (or­dine şi timpi) a fost de această dată mai eficientă şi mai sigură ca oricînd. Vechiul colaborator al atletismului nostru, ing. Te­­mistocle Lazaride, a realizat cu acest „Telesid III“ o excelentă aparatură pentru corecta și, mai ales, rapida Înregistrare a sosiri­lor.­­ Un veritabil talent pare a fi săritorul de triplu Mihai Bran, de la C.S.S. Bacău. El a izbutit o săritură de 16,01 m ,a­nul trecut deţinea cel mai bun rezultat cu 15,28 m), cu care a ciştigat întrecerea cu cei de la tineret.­­ Bran a fost al 6-lea junior care a devenit campion şi la categoria tineret. Iată-i şi pe cellalt! : Liviu Giurgian la 110 mg, Răzvan Stănescu la pră­jină, Octavia Nif la Înălţime şi Silvia Comărniceanu la greutate • înălţimea fetelor s-a încheiat cu un baraj, in cadrul căruia noua campioană, Octavia Nif, de la C.S.Ş. Sc. g-rală 100 din Bucu­reşti, a sărit 1,78 m, dar rezulta­tul ei oficial rămîne 1,75 m.­­ In afară de concurs, la ciocan, Nicolae Bîndar a reuşit 73,00 m. • Cornel Hăpăianu (100 m şi 200 m), Alexandru Chiran (5 000 m şi 10 000 m) şi Margareta Ghile (800 m şi 1 500 m) sunt cei 3 at­leţi care au obţinut cite două victorii în Întreceri la tineret, iar Mihai Contele (100 m şi 200 m) la Juniori. • Surpriză la săritura In lungime Juniori ! Rapidistul Ion Bulac, recunoscut specialist al cursei de 400 mg, şi-a făcut­­ debutul ca săritor în lungime şi... a devenit campion naţional cu o performanţă de 7,48 m, ceea ce nu e chiar de ici, de colo.­­ Ştefan Karpoş (antrenor Ion Benga): In primul său an la ti­neret, a progresat cu mai mult de 2 metri. Acum, de pildă, el a aruncat discul la 56,08 m, ceea ce demonstrează că e pe drumul cel bun. „ La startul diferitelor probe au fost prezenţi atlete şi atlete din marea majoritate a judeţelor ţării. Au lipsit doar re­prezentanţii Judeţelor Harghita şi Ialomiţa ! Acolo nu se face oare atletism ? 9 Marşul pare că pierde teren serios în preocu­pările specialiştilor noştri. Ţin încă ferm steagul sus P.T.T. In Bucureşti şi, iată, C.S.Ş. din Dorohoi. 9 Brăileanca Daniela Matei a făcut o cursă excelentă In ultimul schimb al ștafetei de 4 X 400 m, determinind astfel victoria C.S. Brăila. Romeo VILARA DINAMOVIADA ATLETICĂ ADUCE LA START NUMEROASE VEDETE In săptămlna „Cupei Mondiale“, atletismul — pe care Universiada l-a apropiat mult iubitorilor spor­tului de la noi — promite şi la Bucureşti un spectacol de cali­tate. Miercuri şi joi, pe Stadio­nul Republicii vom putea urmări un concurs de mare tradiţie, un concurs care aduce şi la această ediţie, aşa cum a făcut-o la pre­cedentele, un numeros pluton de vedete : Dinamoviada. Debutând la Bucureşti In 1958 cu o ediţie experimentală, competiţia atleţi­lor din cluburile dinamoviste din unele ţări socialiste a devenit treptat un miting de interes ma­jor in atletismul Internaţional, prin valoarea deosebită a rezul­tatelor înregistrate an de an, prin calitatea şi numărul ridicat de campioni şi recordmani (olim­pici, mondiali şi europeni) care au participat la cele 22 de edi­ţii desfăşurate. Organizată pentru a 4-a oară la Bucureşti, ediţia din acest an se va bucura, la rându-i, de o participare selectă. V-am prezentat, zilele trecute, o parte din celebrităţile pe care le vor alinia delegaţiile celor opt cluburi participante din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. Ger­mană, Polonia, Ungaria, U.R.S.E. şi România. Cîteva probe promit performanţe de mare valoare şi confruntări extrem de atractive. Cap de afiş va fi, probabil, să­ritura In lungime feminină, la care Anişoara Cuşmir şi Vali Io­­nescu, ambele In formă bună, vor avea ca adversare două at­lete sovietice cu rezultate peste 6,70 m In acest an — Tatiana Proskuriakova (6,73 m) şi Lud­mila Haustova (6,72 m) —, ca şi pe cehoslovaca Jarmila Nygri­­nova, a 6-a la J.O. de la Mos­cova cu 6,83 m, una din frunta­şele europene ale probei In ul­timii ani, recordmana competi­ţiei. Nu ne îndoim că vom asis­ta, şi nu numai la lungime, la rezultate valoroase, la doborîrea multora din recordurile compe­tiţiei Iată, dealtfel, cum arată ele după 22 de ediţii : Masculin : 100 m — 10,2 ; 200 m — 20,6 ; 400 m — 46,32 ; B00 m — 1:48,3 ; 1 500 m — 3:42,0; 5 000 m — 13:48,8; 10 000 m — 28:41,0; 110 mg — 13,58 ; 400 mg — 50,67 ; 3 000 m obstacole — 8:28,2 ; 10 km marş — 43:08,0 ; 4 X 100 m — 40,71 ; 4 X 400 m — 3:09,2 ; Înălțime — 2,23 m ; lungime — 7,82 m ; triplusalt — 17,06 m ; prăjină — 5,35 m ; greutate — 20,12 m ; disc — 62,54 m; suliță — 85,14 m ; ciocan — 74,44 m. Feminin : 100 m — 11,51 ; 200 m — 23,4 ; 400 m — 52,54 ; 800 m — 2:00,0 ; 1 500 m — 4:14,4 ; 100 mg — 12,6 ; 400 mg — 57,40 ; 4 x 100 m — 45,6 ; 4 x 400 m — 3:33,0 ; lungime — 6,61 m ; Înălţime — 1,90 m ; greutate — 20,21 m ; disc — 65,26 m ; suliţă — 61,14 m. In sfîrşit, să notăm că la con­cursul care va avea loc In patru reuniuni, miine (de la orele 11 şi 17) şi joi (de la aceleaşi ore), elevii vor avea intrare liberă. (V. M.) DEBUT IN „CUPA DE TOAMNĂ" LA HANDBAL FEMININ Sezonul competitions­ de handbal a debutat duminică. In patru oraşe din tară, cu o com­petiţie in care sunt angrenate cele 12 divizionare feminine „A* , „Cupa de toamnă a F.R.H.“. Formaţiile­­fără jucă­toarele selecţionate in lotul re­prezentativ, acesta pregătindu-se in vederea C.M. grupa „B“) au fost împărţite în două serii, pe criterii geografice, competiţia desfăşurîndu-se In etape săptă­­minale (ultima etapă a turului — duminică 27 septembrie), urmînd ca returul să aibă loc la 4, 11, 18 şi 25 octombrie şi 1 no­iembrie. Din cele şase partide care tre­buiau să aibă loc duminică 30 august, s-au disputat doar pa­tru, cele programate in Bucu­reşti (seria I), in sala Floreas­ca, fiind amînate (Confecţia Bucureşti — Hidrotehnica Con­stanta şi Progresul Bucureşti — TEROM Iaşi). Iată scurte relatări de la cele­lalte dispute, comunicate de co­respondenţii noştri : Seria I: STIINTA BACAU — TEXTILA BUHUŞI 25—20 (14—9). Băcăuancele (fără Török şi Gaal) au avut o prestaţie superioară, Impunindu-se chiar de la în­ceputul partidei. Printre realiza­toare : Lupşor 10, Hriţcu 8, res­pectiv Rad­is 7. (Hie IANCU — coresp.) Seria a H-a. C.S.M. SIBIU — UNIVERSITATEA TIMISOARA 23—14 (b­—ro), cele mai eficace: Pirea 6, Amza 4, respectiv Si­­mion 7. Sibiencele, recent pro­movate in Divizia „A*, au jucat foarte bine. (Ilie IONESCU — coresp.) RULMENTUL BRASOV — CONSTRUCTORUL BAIA MARE 31—22 (12—12). In prima repriză, buimărencele au jucat mai bine, apoi Rulmentul a pus stăpinire pe situaţie. Realizatoa­re : Oancea 6, Chiriţă 6, respec­tiv Weinert 9. (Carol GRUIA — coresp.), MUREŞUL TG. MU­REŞ — UNIVERSITATEA CLUJ­­NAPOCA 23—17 (11—10). Ambele formaţii au contribuit la realiza­rea unui joc frumos.­­Printre marcatoare : Dorgo 7, Pereş 4, Olteanu 3, respectiv Damian 6, Petrean 4. (Andrei SZABÓ — coresp.) SEPTEMBRIE — A PATRA LUNĂ DE SEZON PE LITORAL 9 OFICIILE JUDEŢENE DE TU­RISM, precum şi întreprinderea de turism, hoteluri şi restaurante — Bucureşti vă asigură petrecerea unui concediu plăcut, în luna septembrie, pe litoralul românesc a! Mării Ne­gre. 9 La toate agenţiile şi filialele de turism continuă vînzarea biletelor de odihnă sau cură balneară. „ Adresîndu-vă invitaţia pe lito­ral pentru această perioadă, organiza­torii de turism vă asigură : bilete la preţuri reduse ; locuri de odihnă in toate staţiunile ; posibilitatea de a face tratament şi în serii de numai 12 zile ; cazare si masă in hoteluri si restaurante de prim rang ; o gamă variată de mijloace de agrement. ĂCrilAllTĂII • DIN KNISIll DL MASĂ I aurjPNaAa^ formațiUe «LSJ)?.' | ^vorfe^-Jva»| £ S.S. pera tn ^ deplasare CU I Fiat (GreUa) șl, respectiv, | fete er tett,'1,1«!3)- Invlngătoa- * i.T.K.SS„s^BPrCeSbte­ r * lo® format' M l* seP*cmbrlc. “n * András i ' din Eugen Florescu, . sl Daniela 1 ,A,lșoara Mărcu5 I r­ela, Poduriu va participa I m­ir,Viic£Ul ^naţional de la * Primorsko (Bulgia). 9 Cu ocazia CM­ din Iugosla- I hrf»5rf*edera^? internaţională a I hotărît ca, începind din 1962, Campionatele internaţionale ale ■ României să fie incluse tn circul- I tul Norwich Unioh (competiţie a- a semănătoare cu Marele premiu F.I.L.T. la tenis de cîmp). • La Constanţa vor avea loc, între 1 şi * octombrie, Campiona- fl tele balcanice, 1, care vor par-­­ ticipa jucători­i lui Bulgaria, Iu- * goslavia, Turcia Grecia şi Ro­mânia. j ® Prima etapă a returului cam- I pionatului Divizii „A“ pentru echipe (partide ruble) este pro- ■ gramată pentru şi 20 septem-­­ brie. 9 Returul Cam­pionatului repu­blican pe echipe de juniori I se­­ va desfăşura la Odorheiu Secu- P iese, în 5 reuniuni, între 16 şi­­ 18 octombrie.­­ întrecerile din cadrul „Cupei I României“ vor avea loc la Cluj-­­ Napoca, între 11 şi 14 noiembrie.­­ © Finala competiţiei naţionale « „Daciada“ pentru seniori se va­­ desfăşura astfel : concursul I —­­ între 20 şi 22 noiembrie, la Bis­triţa ; concursul II — între 4 şi­­ 6 decembrie, la Arad. • Turneul final al Campionatu­ I lui republican pe echipe al ju­niorilor­­ și copiilor de 10—12­­ ani se organizează la Ploiești în-­­­tre 14 și 17 decembrie. CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK LA PERECHI Pe Stadionul municipal din Brăila s-au desfăşurat primele două etape ale campionatului republican de dirt-track la pe­rechi. Cursele au fost viu dis­putate, dar insuficienta pregă­tire a multor concurenţi a pro­vocat căzături în care au fost angrenaţi chiar şi favoriţii în­trecerilor. In prima zi, victoria a revenit cuplului I. Pavel — Al. Pîş (Voinţa Sibiu), iar în cea de a doua reuniune tande­mului Gh. Sora — M. Dobre (Metalul Bucureşti). După două etape, clasamentul se prezintă astfel : 1. Gh. Sora — M. Do­­bre 55 p, 2. I. Pavel — Al. Pis 53 p, 3. N. Rîureanu — D. Stoi­ca (I.P.A. Siriu) 40 p. N. COSTEN — coresp.­­ Astăzi, cu începere de la ora 16.30, pe pista stadionului Metalul, din Capitală, are loc etapa a II-a. JUNIORII RAUL SCHMIDT SI FLORIAN POP-­­ VIRTUALI CAMPIONI DE MOTOCROS Desfăşurată duminică, in or­ganizarea (bună) a asociaţiei sportive Electro din Sf. Gheor­ghe, pe traseul de pe Dealul Partizanilor din localitate. In prezenţa a aproape 19 000 de spectatori, etapa a IV-a a cam­pionatului republican de moto­­cros a adus unele clarificări in clasamente. Actualul deţinător al titlului la seniori, Ernest Me 1­­ner, urmărit in continuare de... neşansă, duminică nici n-a mai putut lua startul din cauza unei defecţiuni apărute, peste noapte, la instalaţia electrică a moto­cicletei. In aceste condiţii, bra­şoveanul Ion Plugaru (antrenor Traian Moaşa), care de fiecare dată işi pregăteşte temeinic maşina pentru concurs, a cişti­gat fără prea mare dificultate această penultimă etapă, deta­­şîndu-se la o diferenţă de 18 puncte, avantaj greu de pierdut în singura etapă rămasă. La juniori se cunosc deja cei doi Învingători : Paul Schmidt (antrenor — maestrul sportului Ștefan Chiţu ; mecanic — Con­stantin Goian) la 70 cmc si Flo­rian Pop (pregătit din toate punctele de vedere de tatăl său, Dumitru Pop) la 50 cmc, care au terminat neînvinşi toate cursele desfăşurate pînă în prezent, de­venind virtuali campioni ai ţării. In schimb, la 125 cmc tineret lupta pentru un loc pe podium a rămas deschisă. Şi acum, cîteva cuvinte despre penultima etapă , în cursa se­niorilor, P. Titilencu a fost cîş­tigătorul moral al celor două manşe, in care a condus de fie­care dată, dar micile neglijenţe în punerea la punct a maşinii i-au... anulat victoria. Luptă deo­sebit de driză (uneori prea dură) in... familia „stegarilor“ braşoveni , la clasa 123 cmc ti­neret — o sclipire a actualului campion, AL Illeş, care, cişti­­gind etapa, a revenit în disputa pentru un loc pe podium , in confruntările celor mai tineri motocrosişti, apreciatul antrenor Valerică Milea din Cîmpulung- Muscel a aliniat la start cei mai mulţi juniori (6),­ unii numărin­­du-se printre principalii anima­tori. CLASAMENTUL­ ETAPEI : 250 cmc seniori — 1. I. Plugaru (St. I. Bv.) 20 p, 2. Gh. Oproiu (Po­iana Cîmpina) 19 p, 3. P. Titi­lencu (Torpedo Zărnești) 14 puncte ; 125 cmc? — 1. Al. Dies (Torpedo) 19 p , 2. N. Tomosvary (I.P.A. Tg. Mureș) 15 p, 3. A. Daniel (Electro Sf. Gheorghe) 14 p ; 50 cmc — 1. F. Pop (I.R. A. Tg. Mureș) 22 p, 2. L. Rosonczi (I.R.A. Tg. M.) 15 p, 3. C. Tompa (Electro) 12 p; 70 cmc— 1. P. Schmidt (Poiana) 22 p, 2. G. Florea (Muscelul Cîmpulung) 17 p, 3. E. Moașa (St­­r. Bv.) 16 p. Clasamentele generale : 250 cmc — 1. I. Plugaru 79 p, 2.­­Gh. Oproiu 61 p, 3. P. Titilencu 55 p. 4. I. Mărgărit (Flacăra-Au­­tomecanica Moreni) 47 p. 5. E. Mülner (Torpedo) 43 p. 6. L. Dan (Poiana) 36 p . 125 cmc — 1. L. Tomosvary 57 p. 2. Al­­nies 52 p. 3. H., Pascu (Loc. Ploiești) 50 p . cmc — 1. Fl. Pop 88 p. 2. C. Tompa 59 p. 3. B. Ilies (Torpedo) 58 p . 70 cmc — 1. P. Schmidt 88 p. 2. M. Bu­­tuta (Torpedo) 51­ p, 3. St. Csor­­basi (I.R.A. Tg. Mures) 53 p. Traian IOANIŢESCU CRITERIUL TREI ANILOR Intrui­nul din articolele de a­­nul trecut se semnala neconfir­­marea valorică a cailor de doi ani. După aproximativ un an, duminică, ne-am confruntat cu foştii doi ani, într-o alergare ce se pretindea criteriu. Din păcate, situaţia este cam aceeaşi sub aspectul valoric. Cîţiva cai, cei mai buni din generaţie, in cursa făcută „îngheţînd" undeva in coada plutonului, transformed vrînd-nevrînd alergarea într-o distracţie pentru Hemeius şi Drăgălaş, dealtfel în formă, bine pregătiţi şi bine conduşi de N. Gheorghe şi I.R. Nicolae. Este adevărat câ şi condiţia impusă de cursă (120 metri handicap!) a constituit pe lingă un fapt ne­obişnuit. Împotriva noţiunii de criteriu şi o demobilizare pentru cei ce au dorit să-şi apere şan­sele : Hrubiţa, Suporter şi Os­mana (singurele „valori” sub 1:30) terminind la mare distanţă de primii clasaţi. REZULTATE TEHNICE . Cursa I : 1. Sufix (D. Popa) rec. 1:40,7, 2. Ionatan, sim­plu 6, ordinea 45. Cursa a II-a : 1. papin (N. Simion) rec. 1:39, 2. Kraus. Simplu 5, ordinea 4, event 31. Cursa a IlI-a : 1. Juve­nil (I. R. Nicolae) perf. 1:27,4, 2. Renumita, simplu 37, ordinea Închisă, event 65, triplu ciştigă­­tor 1 223. Cursa a IV-a : 1. He­­raldina (Fl. Paşcă) perf. 1:27,6, 2. Bărdiţa, 3 Banjo. Simplu 2,50, ordinea 6, event 144, ordinea tri­plă 94. Cursa a V-a : 1. Surduc (St. Mutu) perf. 1:31,9, 2. Jovmir. Simplu 3, ordinea 90, event 14, triplu cîștigător 4 811. Cursa a Vl-a : 1. Hemeius (N. Gheorghe) rec. 1:30,5, 2. Drăgălaş, 3. Ară­toasa. Simplu 6, ordinea 14, event 43, ordinea triplă 677. Cursa a VH-a : 1. Heraldina (Fl. Paşcă) rec. 1:25,9, 2. Fecioraş. Simplu 3, ordinea 5, event 14, triplu cîşti­­gător 175. Cursa a VHI-a : 1. Trucaj (G Tănase) perf 1:26,6, 2. Selima, 3. Faleza. Simplu 3, ordinea 8, event 5. Cursa a IX-a : 1. Atol (D Stan) perf. 1:35,4, 2. Rigoarea, 3. Bafia. Simplu 12, or­dinea 106, event 44, ordinea tri­plă 1 203. Pariul austriac a fost ciştigat cu trei tichete cu 6 com­binaţii a 3 021 lei. Doru IONESCU MULT PREA SLABĂ REPLICA IN DEPLASARE Vn. p°l istoric, cel cu nr. 25000 ! Autorul lui, arădeanul Vaczi (echipament de culoare închisă), privește balonul odihnindu-se in plasă, în ciuda plonjonului disperat al portarului braşovean. Foto : Branko VUIN (Urmare din pag. 1) intra in componenţa „ll“-lui reprezentativ pentru cea mai importantă partidă a toamnei, jocul cu Ungaria. Apropo de moral şi de apro­piatele Cupe europene , Dina­mo şi F. C. Argeş au obţinut, simbătă, victorii la scor, con­­firmind astfel forma bună ară­tată, cu o săptămină in urmă, la Petroşani şi, respectiv, la Bacău. I-am văzut la licru, simbătă, pe dinamoviştii bucu­­reşteni Avind „spatele“ în sfir­­şit asigurat (Moraru fiind un portar nu numai de linie, ci şi de intercepţii dincolo de baie), Dinamo s-a avîntat in terenul „alb-negrilor“ cu un plus de curaj şi de inventivi­tate. Dealtfel, întreg axul cen­tral al formaţiei din Şos. Şte­fan cel Mare (Moraru — Bum­­bescu + Dinu — Augustin — D. Georgescu, ultimul efectuînd pressingul precum... M. Sandu în primăvară) a fost net su­perior celui prezentat de Spor­tul­­ studenţesc. Trebuie spus insă că jocul lui Dinamo mai suportă ameliorări. în Insisten­ţa cu care antrenorul D. Nico­lae Nicuşor testează, in final de partide, potenţialul actual al lui Mulţescu descifrăm dorinţa fostului inter de a găsi şi un dispecer pe măsura obiectivelor de performanţă pe care şi le propune Dinamo. Levski-Spar­­tak Sofia este un adversar re­dutabil şi, pentru ca el să poa­tă fi depăşit, orice efort În­dreptat in direcţia găsirii din timp a celei mai bune formule de echipă este binevenit. Avind şi suportul stării de spirit priel­nică, instaurată in cadrul echi­pei după ultimele jocuri, ase­menea încercări pot contribui la consolidarea echipei dinamo­viste în perspectiva partidelor din Cupa U­E F.A. Cu un moral aparent refăcut ne apare acum şi F. C. Argeş, cealaltă reprezentantă a fot­balului nostru in Cupa U.E.F.A. Echipa piteşteană, după un start slab, ezitant, obţine — se pare — redresarea din mers, pe mă­sură ce se consolidează rapor­tul antrenor jucători. Şi aici Insă, la F. C. Argeş, un post­­cheie este de cită­va vreme, descoperit , cel al vtrfului cen­tral, Radu II fiind. In conti­nuare, indisponibil. Faptul că, simbătă, formaţia lui Constan­­tinescu—Kopa a înscris multe goluri în poarta AS.A.-ei Tg. Mureş nu trebuie să constituie un prilej de automulţumire. Este necesar ca echipa să-l re­cupereze cit mai repede cu pu­tinţă pe Radu II, golgeterul campionatului trecut, pentru a-l reintegra in „li“-le de bază. Nimic nu trebuie ignorat in materie de alcătuire si de pre­gătire a reprezentantelor noas­tre în cupele europene, pentru ca in evoluţiile lor, la 16 sep­tembrie, să se înregistreze mult doritul crescendo valoric. Se impune, aşadar, ca Universita­tea Craiova, Dinamo şi F. C. Argeş să reflecteze la multe probleme, de pildă la exemplul negativ oferit de Politehnica Timişoara, care a primit pri­mele trei goluri din faze fixe­­pe acelaşi teren, din Leipzig, pe care Bransch înscria două goluri tot din lovituri libere, eliminind reprezentativa noastră din calificările C.M. 1974), şi să-l evite... In încheierea comentariului nostru considerăm necesar să atragem atenţia asupra tendin­ţelor de joc dur, care continuă să se manifeste In unele me­ciuri de campionat şi care — puţin, avea ca urmare acciden­tarea unora din componenţii lotului reprezentativ sau ai e­­chipelor participante la cupele europene — trebuie cit mai grabnic curmate, atit de către arbitri, dar şi de către antre­nori, de jucătorii înşişi. I ŞTIRI... ȘTIRI... © MIINE IN CADRUL ETAPEI A 5-A A DIVIZIEI „A“ în Capi­tală sunt programate două par­tide care se dispută după urmă­torul program : Dinamo — Poli­tehnică Timișoara (pe stadionul Dinamo) si Progresul­ Vulcan — S.C. Bacău (pe stadionul Pro­­gresul). Ambele întîlniri vor în­cepe la ora 17. In deschidere, de la ora 15, se întâlnesc echi­pele de speranţe. Biletele de in­tr­are la aceste jocuri s-au pus în vînzare la casele obişnuite. „ MECIUL POLITEHNICA TI­MIŞOARA — UNIVERSITATEA CRAIOVA, care se va desfăşura sîmbătă în cadrul etapei a ,64a a Divlomei ,,A“, va începe la ora 16,30. Celelalte jocuri — c cu excepţia celui televizat, C.S. Tîrgovişte — F.C. Olt, progra­mat la ora 15 — vor începe la ora 17. I I I I I . administratia de stat ioto priwospodt iNrpRFtEAZA ASTĂZI, lULTIMA ZI LA PRONOEXPRES ! Agenţiile Loto*r­ronosport mai pot elibera doar astăzi bilete de participare la tragerea obişnuită Tronoexpres de miercuri 2 sep­tembrie 1981. După cum se cu­noaşte, desigur, din această ru­brică şi din celelalte mijloace de informare folosite de Admi­nistraţia de Stat Loto-Prono­­sport, la tragerile Pronoexpres se atribuie cu regularitate nume­roase cîştiguri în AUTOTURIS­ME şi MARI SUME DE BANI. Tragerea de mîine vă oferă noi posibilităţi de a obţine şi dv. astfel de succeses. MAI MULTE VARIANTE JUCATE — MAI MULTE ŞANSE DE FRUMOASE SATISFACŢII ! JUCAŢI DIN VREME NUMERELE PREFERATE ! In aceste zile (Continuă vînza­­rea biletelor per­tru tragerea ex­cepţională Loto de duminică 6 septembrie 1981, la care se pot obtine AUTOTURISME „Dacia 1300“ şi „Skoda 120 L“. MARI SUME DE BANI, precum şi EXCURSII în U.R.S.S. sau R.P. Bulgaria. Biletele de 15 lei va­rianta participă la toate cele cinci extrageri în două faze, cu un total de 42 de numere. Con­sultaţi prospectul tragerii şi procuraţi din vreme bilete cu numerele prefer.Vte I CÂŞTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 26 AUGUST 1981 Categoria 1 : 1 variantă 25% (autoturism Dacia 1300) ; cate­goria 2 : 2,75 a 25.244 lei ; cate­goria 3 : 21 a 3.306 lei ; catego­ria 4 : 89 50 a 776 lei ; categoria 5 : 186,50 a 368 lei ; categoria 6 : 6.989,25 a 40 lei ; categoria 7 : 184 a 200 lei ; categoria 8 : 3.467,50 a 40 lei. Report la categoria 1 : 205.595 Iei. Autoturismul „Dacia 1300“ de la categoria 1, realizat pe un bi­let jucat 25%, a revenit partici­pantului ION BACIU din Pitești. DIVIZIA SERIA I TEPRO Iaşi — Metalul Rădăuţi 4—6 (2—0), Cristalul Dorohoi — Integrata Paşcani 3—1 (2—1), Ci­mentul Bicaz — A.S.A. Câmpu­lung Moldovenesc 1—1 (1—0), Ce­luloza Piatra Neamţ — Avuntul Frasin 2—1 (2—0), Minerul Vatra Dornei — Siretul Bucecea 1—0 (0—0), Minerul Gura Humorului — Foresta Fălticeni 3—0 (1—0), C.FIL Paşcani — Nicolina Iaşi 1—0 (0—0), Metalul Botoşani — Cetatea Tg. Neamţ 1—1 (0—0) — s-a jucat la Săveni. SERIA A II-a Luceafărul Adjud — Metalul Huşi 3—1 (1—0), Foresta Gugeşti — Petrolul Moineşti 2—0 (2—0), DEMAR Marăşeşti — Letea Ba­cău 0—0, Victoria Bacău — Ener­gia Gh. Gheorghiu-Dej 1—0 (0—0), Textila Buhuşi — Rulmentul Bîr­­lad 2—0 (2—0), C.S.M. Borzeşti — Partizanul Bacău 4—0 (2—0), La­minorul Roman — Viticultorul Panciu 3—0 (2—0), Minerul Co­­măneşti — Gloria Focşani 1—1 (1-0). SERIA A II-a Petrolul Berea — Minerul Fi­­lipeştii de Pădure 2—3 (1—1), I.C.I.M. Ploieşti — SN­ITA Bră­ila 1—6 (0—0), Caraimanul Buş­teni — Prahova Ploieşti 1—1 (1—0), Chimia Brăila — Carpaţi Nehoiu 3—0 (2—0), Poiana Cîm­­pina — Autobuzul Făurei 6—0 (4—0), Carpaţi Sinaia — Metalul Mija 2—2 (0—1), Petrolul Băicoi — Chimia Brazi 2—2 (1—0), Fero­­dou­ Rm. Sărat — Chimia Buzău 1—3 (0—0) — s-a jucat la Berea. ii­ti' REZULTATELE SERIA A IV-a Cimentul Medgidia — Victoria Ţăndărei 3—0 (3—0), Metalul Mangalia — Portul Constanţa 0—0, Avîntul Matca — Progresul Isaccea 1—0 (0—0), Chimpex Con­stanţa — Metalosport Galaţi 0—0, Arrubium Măcin — Marina Man­galia 3—1 (1—1), Ancora Galaţi — S.N. Tulcea 0—1 (0—0), Voinţa Constanţa — Rapid Feteşti 6—2 (4—0), Şoimii Cernavodă — Gra­nitul Babadag 2—1 (1—0). SERIA­­A V-a FEROM Urziceni — S.N. Olte­niţa 1—1 (1—0), Amonil Slobozia — Dinamo Victoria Bucureşti 0— 1 (0—0), Tehnometal Bucureşti — Flacăra roşie Bucureşti 1—1 (0—0), Danubiana Bucureşti — Petrolul Roata de Jos 2—0 (1—0), Electronica Bucureşti — Construc­torul Călăraşi 3—2 (2—1), T.M. Bucureşti — I.C.S.I.M. Bucureşti 1— 1 (1—0), Viitorul Chirnogi — Abatorul Bucureşti 1—2 (0—1), Luceafărul Bucureşti — F.C.M. Giurgiu — nu s-a disputat. Si­rena Bucureşti nu a jucat. SERIA A Vl-a Cetatea Tr. Măgurele — Chimia Găeşti 4—2 (1—1), Dacia Piteşti — Dunărea Zimnicea 3—0 (0—0), Sportul muncitoresc Caracal — Chimia Tr. Măgurele 2—0 (1—0), Progresul Corabia — Muscelul Cîmpulung 1—1 (1—0), ROVA Ro­şiori — Cimentul Fieni 6—0 (3—0), Electronistul Curtea de Argeş — Progresul Pucioasa 3—0 (2—0), Petrolul Videle — Constructorul Piteşti 3—0 (3—0), Unirea Răcari — Recolta Stoicăneşti 2—2 (1—0). SERIA A VH-a Mecanizatorul Simian — Jiul Rovinari 2—0 (2—0), Dunărea Ca­lafat — Electroputere Craiova 1—0 (0—0), Minerul Moldova Nouă — Paringul Novaci 4—2 (2—1), Mi­nerul Motru — Minerul Horezu 3—0 (1—0), Viitorul Drăgășani — CJF.R. Craiova 0—1 (0—0), Meta­lurgistul Sa­du — Unirea 1 Dro­beta Tr. Sev. 1—0 (0—0), Con­structorul Craiova — Minerul Oraviţa 4—1 (1—1), I.O.R. Balş — Dierna Orşova 1—2 (0—0), SERIA A VIII-a Victoria Călan — C.P.L. Sebeş 0—2 (0—1), Automecanica Mediaş — Minerul Ghelar 1—2 (0—1), C.F.R. Simeria — Vitrometan Me­diaş 1—0 (0—0), Metalurgistul Cugir — Minerul Vulcan 4—1 (2—0), Minerul Paroşeni — Lotru Brezoi 3—0 (1—0), Textila Cisnă­­die — IMDI Agnita 1—0 (1—0), Minerul Certej — Mecanica Alba Iulia 4—2 (2—0), Explormin Deva — Minerul Aninoasa 2—0 (1—0), SERIA A IX-a C.F.R.-victoria Caransebeş — Metalul Bocşa 2—0 (1—0), Uni­rea Tomnatic — Chimia Arad 5—1 (4—0), Minerul Anina — Bi­horul Beiuş 3—0 (1—0) — s-a ju­cat la Bozovici, Victoria Ineu — Unirea sînnicolau 2—0 (2—0), Şoimii Lipova — Electromotor Timişoara 5—1 (2—1), C.F.R. Arad — Recolta Salonta 4—0 (1—0), Voinţa Oradea — Gloria Reşiţa 3— 0 (1—0). Vulturii textila Lugoj — Oţelul Dr. dr. Petru Groza 4- 0 (2—0), SERIA A X-a Bihoreana Marghita — Bradul Vişeu 0—1 (0—1), Unirea Valea Iui Mihai — Simored Baia Mare 5—2 (3—2), Minerul Baia Borşa — Silvana Cehu Silvaniei 4—1 (1—1), Oaşul Negreşti — C.S.U. Tricolorul Oradea 2—1 (1—0),­ CUPROM Baia Mare — Minerul Baia Sprie 1—1 (0—0), Rapid Ji­bou — Armătura Zalău 0—3 (0—1), Minerul Bălţa — Victoria Cărei 1—0 (1—0), Minerul Băiuţ — Chi­mia Tăşnad 1—1 (0—1), SERIA A XI-a C.E.M. Cluj-Napoca — Lăpuşul Tg. Lăpuş 3—1 (0—0), Unirea Alba Iulia — Avîntul Reghin 3—1 (2—0), Minerul Rodna — Me­­talotehnica Tg. Mureş 1—0 (1—0), Sticla Arieşul Turda — Foresta Bistriţa 1—0 (0—0), Metalul Aiud — Mureşul Luduş 1—0 (0—0), C.I.L. Blaj — Unirea Dej 1—0 (1—0), Oţelul Reghin — Ind. sîr­­mei Cîmpia Turzii 0—0, Textila Năsăud — Metalul sighişoara 1—3 (1—0). SERIA A XH-a Nitramonia Făgăraş — Minerul Baraolt 5—1 (1—1), Metalul Tg. Secuiesc — Mureşul Topliţa 1—0 (1—0), Minerul Bălan — Utilajul Făgăraş 1—0 (0—0), Tractorul Miercurea Ciuc — Metalul Sf. Gheorghe 0—1 (0—1), Metrom Braşov — Unirea Cristuru Secu­iesc 1—0 (0—0), Mobila-Măgura Codlea — Precizia Săcele 1—1 (0—0), Progresul Odorheiu Secu­iesc — Carpaţi Braşov 6—1 (2—0), Chimia Or. Victoria — Torpedo Zărneşti 2—0 (0—0).­­ Rezultatele au fost transmise de­­corespondenţii noştri volun­tari. .CAIETELE DE REGIE­ Cîteva cuvinte despre duelul tactic al jocului Steaua — pro­gresul Vulcan, elementul domi­nant al partidei. Steaua, par­­curgînd etapa reconstrucţiei e­­chipei, accentuează, cum se ştie foarte bine, asupra asimilării u­­nui element esenţial al fotbalu­lui modern : marcajul strict. Antrenorul Traian Ionescu a realizat primii paşi în această direcţie cu elevii săi. Trebuie spus că, fată de acest obiectiv prioritar, care o preocupă mult, echipa devine însă MAI PUTIN EFICIENTA CÎND TRECE LA ..MOMENTUL POSESIEI MIN­GII“. Ofensiva steristă a sufe­rit, sîmbătă, şi prin absenţa u­­nui jucător din prima linie cu adevărat percu­tant (A. Iones­cu, accidentat, n-a jucat). Efor­turile celor din linia a doua, Iordă­­nescu — în primul rînd — şi I. Mureşan, au suplinit, dar numai într-o măsură, această absenţă. Dar şi aşa, steliştii şi-au creat situaţii de gol. De ce n-au reu­şit decît două transformări ? Aici vine răspunsul tacticii Progresului Vulcan. Apreciind foarte exact strategia adversa­rului său, aceasta a încercat (şi a reuşit în bună măsură) să re­plice marcajului strîns printr-o judicioasă circulaţie a omului şi balonului. Ieşirile din apărare ale alb-albaştrilor au prezentat o reuşită, fapt care a cîntărit mult în stabilirea rezultatului, ajutîndu-i pe fotbaliştii din str. dr. Staicovici să scape din „clinciurile“ adversarului, pu­ternice şi prelungite în repriza a doua. Jocul de pe stadionul Steaua a avut — cum remarcam şi in cronică — o bună valoare toc­mai pentru că nu s-a jucat la întîmplare. „Caietele de regie“ Traian Ionescu şi Viorel Mate­­ianu au prezentat multe ele­mente pozitive transpuse disci­plinat şi cu tendinţă creatoare de jucători în teren. Eftimie IONESCU ETAPA SA ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUĂ ■ ' : ■ ■ ■ AŢI UITAT Cit A PĂŢIT METALUL AIUD? F.C. ARGEŞ a deschis scorul In partida cu A.S.A. Tg. Mureş neaşteptat de repede. Era minu­tul 1 şi 40 de secunde cînd a marcat Turcu. Apoi, in minutul 26, a înscris Nica şi la 2-0 pi­­teştenii nu mai vedeau cum pot pierde partida şi erau foarte li­niştiţi. Şi această linişte din ta­băra lor a durat pipa in minu­tul 86, cînd a înscris C. Iile şi scorul a devenit 2—1. La această lovitură neaşteptată, cînd şi-au văzut victoria pusă In pericol, cînd s-au văzut „cu cu­ţitul la os", cum se spune, ju­cătorii de la F.C. Argeş şi-au amintit, probabil, de povestea din meciul cu Progresul­ Vulcan, pe care erau să-l piardă în ultimele minute, şi au apăsat serios pe accelerator ; s-au dezlănţuit, pur şi simplu, marcind două goluri într-un minut şi clştigînd cu 4—1. A trebuit, deci, să vină go­lul adversarilor pentru ca ambi­ţiile piteştenilor să renască, să se amplifice faţă de starea de mulţumire pe care ei o mani­festau cînd au văzut cit de uşor conduceau cu 2-0. Am adus în discuţie acest as­pect pentru că e o lacună mai veche la multe din echipele noastre, care se mulţumesc cu un avantaj minim în loc să menţină acelaşi tempo şi să în­cerce să-şi rotunjească golavera­jul. Şi s-a văzut de atîtea ori cit de mult contează un gol în plus. Pot confirma acest lucru jucătorii de la Metalul Aiud, echipa care în vara aceasta a retrogradat din Divizia „B“ din cauza UNUI SINGUR GOL ! Constantin ALEXE ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA DE MÎINE A DIVIZIEI „A“ F. C. Constanţa — Chimia Rm. Vilcea : Gh. Jucan (Me­dia) ; G. Dragomir (Bucureşti) şi Z. Oszavar (Odorhei) ; Dinamo — Politehnica Timi­şoara : O. Anderco (Satu Ma­re) ; T. Balanovici (Iaşi) şi A. Krasovski (Zalău) ; A.S A. Tg. Mureş — Corvinul Hunedoara : Cr. Teodorescu ; I. Tănase (ambii din Tirgovişte) şi R. Stincan (Bucureşti) ; U. T. Arad — Sportul stu­denţesc : M. Salomir ; M. Adam (ambii din Cluj-Napoca) şi V. Ciocan (Bistriţa). Universitatea Craiova — „U“ Chij-Napoca : I. Igna (Arad), AL Ioniţă şi D. Petrescu (am­bii din Bucureşti) ; Jiul Petroşani — C. S. Tir­govişte : C. Chiţă (Braşov) ; Gh. Dumitraşcu (Constanţa) şi F. Kereste? (Tg. Mureş) ; Progresul Vulcan — S. C. Bacău : O. Streng ; I. Medveş (ambii din Oradea) şi R. Pe­trescu (Braşov). F.C.M. Braşov — F. C. Argeş : V. Cioc­licu ; R. Şer­­ban (ambii din Craiova) și Fl. Cenea (Caracal) ; F. C. Olt — Steaua : N. Rai­nes (Btriad) ; Al Ilie (Craiova) și S. Burlacu (Gh. Gheorghiu- Dej). JIUL TREBUIE SĂ ȘI STRÍNGA RÍNDURILE Corvinul a tranşat uşor, la un scor neaşteptat de sever, marea ei rivalitate sportivă cu echipa din Petroşani. A ciştigat JUCIND FOARTE BINE, conectată fiind la bornele unui fotbal pur efer­­­siv, spectaculos şi­­ prin varie­tatea schemelor din repriza se­cundă deosebit de eficace. Dar nu despre echipa gîndită şi con­dusă în teren de Mircea Lucescu vrem să scriem acum, ci despre Jiul. Petroşene­­nii au avut la Hunedoara una dintre cele mai slabe evoluţii ale lor din toa­te derbyurile ju­deţului disputa­te pînâ acum. Dar comporta­rea sub posibilităţi din acest în­ceput de campionat a echipei pre­gătită de foştii ei jucători Petre Libardi şi Gogu Tonca are şi cîteva circumstanţe atenuante, la care vrem să ne referim. Este vorba, mai întîi, de absenţa dintre bu­­leri a portarului Caval, bolnav, c el care în atîtea rînduri şi-a adus o contribuţie însemnată la realizarea unor partide bune de echipa sa. Lipseşte, de asemenea, din vechiul angrenaj şi Stoichiţă, o altă piesă de bază, cu bun ran­dament în ofensivă. In sfîrşit, a plecat de la Jiul şi libero-ul S. Rusu, şi el un pion important pe tabla de joc a Jiului. Echi­pa joacă, deci, cu alte piese, piese noi, care AU NEVOIE DE TIMP pentru a se integra în formaţia minerilor. Exact despre ceea ce ne vorbea şi Petre Libardi înaintea meciului de la Hune­doara, conştient fiind că un „11“ care, la un moment dat, suferă transformări structurale, nu poa­te deveni omogen, competitiv, puternic decit rodindu-se în în­treceri aspre, dure. Jiul a Început slab, dar trebuie să-și stringă rîndurile, poate să-și stringă ron­durile, iar cei care au primit da­toria aceasta sînt mult lăudatul Giuchici, Sălăjan, Sumulanschi, Varga, Petre Grigore , cel care POT DA mult mai mult decît au dat în aceste prime patru etape după care se află — ca nicio­dată — la „minus doi“ în clasa­mentul adevărului. Laurenţiu DUMITRESCU „MAI BĂIEŢI, DAR NOI CÎND MAI JUCĂM?" Cu victoria de sîmbătă, C.S. Tîrgovişte se poate considera una din beneficiarele acestei prime perioade a campionatului. Soco­tiţi şi dv. Intr-un clasament al promovatelor, „roş-albaştrii“ ocu­pă primul loc, cu maximum de punctaj obţinut pe teren pro­priu, ei situîndu-se în grupul restrîns al formaţiilor care n-au cedat puncte „acasă“ (Universi­tatea , Craiova, Dinamo, „U“ Cluj-Napoca, Corvinul, F.C. Olt, „Poli“ Timişoara). Deci, sînt şi motive de satisfacţii pentru pu­blicul local. Dincolo de acestea, însă, echi­pa lui Dobrin, Gheorghe, Greaca şi „compania“ provoacă şi su­părări suporterilor, declanşează temeri în perspectivă. De aceea, în meciul cu F.C. Constanţa, în­­tr-un moment cînd echipa oaspe­te ameninţa cu egalarea, cineva de la tribuna I a strigat : „Măi băieţi, dar noi cînd mai jucăm ?* Întrebarea retorică a anonimului suporter (din păcate au fost şi altele, nepoliticoase) era, de fapt, o critică adresată formaţiei gazdă, care evolua în­diirit in teren, „serviciul“ ii era mereu in suferinţă (cu precă­dere, cel decisiv), ce să mai vorbim de organizarea jocului. In cele două momente ale sale... In momentul de apărare, de e­­xemplu, superficialitatea marca­jului şi a dublajului îţi sărea în ochi ; în atac, lipsa unor mane­vre tactice şablonizase atît de mult acţiunile tîrgoviştenilor în­cât aglomerata defensivă con­­stănţeană intuia uşor cam pe unde şi de unde ar putea veni pericolele. Ca să nu mai amin­tim de ratări (cine au fost şi în meciul cu „Poli“ Timişoara ?), de ,,tempo“-ul de vals al for­maţiei şi văditele ei semne de oboseală, sesizabile în finalul partidei. Antrenorii En­, Jenei şi Gh. Ene ştiu bine că nu este vre­mea bucuriilor, chiar şi după o victorie, că jocul echipei lor trebuie bine „curăţat“. Nu de alta, dar viitoarele programări aduc la Tîrgovişte echipe... grele şi nu se ştie ce se poate întîm­­pla. Stelian TRANDAFIRESCU

Next