Sportul, octombrie 1981 (Anul 37, nr. 9899-9925)

1981-10-01 / nr. 9899

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI VA I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT | ANUL XXXVII - Nr. 9899 | 4 PAGINI - 30 BANI | Joi 1 octombrie 1981 | TREI ECHIPE ROMÂNEŞTI, ÎN TURUL AL ll-lea AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL Ieri, la Ateea Şi Piteşti, Universitatea Craiova Şi F­C. Argeş au urmat drumul deschis de Di­namo cu o zi înainte, la Sofia, calificîndu-se în turul următor al Cupei campionilor europeni şi, respectiv, al Cupei U.E.F.A. Aşadar, fotbalul nostru va fi reprezentat, în continuare, in prestigioasele competiţii continen­tale inter-cluburi de trei echipe. O performanţă frumoasa pentru care UNIVERSITATEA CRA­IOVA, DINAMO BUCUREŞTI şi F.C. ARGEŞ merită toate laudele. Dacă succesul piteştenilor era aşteptat de toată lumea, de ce să n-o spu­nem, cu destulă linişte, aseară, pe gazonul sta­dionului Karaiskakis din Atena, echipa craiovea­­nă a luptat cu o exemplară dîrzenie pentru a face faţă atacurilor dezlănţuite ale gazdelor şi, deşi învinşi cu 2-0, studenţii au obţinut calificarea graţie avantajului luat în prima întilnire. Mîine, la Zürich, va avea loc tragerea la sorţi pentru turul următor. Ce adversari vor oferi sorţii echipelor noastre ? In­­uita campionilor europeni: Olijm­piakos Pireu — Universitatea Craiova 2­0 (1-0) CALIFICARE FOARTE GREA, DAR MERITATĂ ATENA, 30 (prin telefon). — Universitatea Craiova a înfrun­tat „vulcanul“ de pe Karaiska­­k­is cu o jumătate de oră îna­inte de a începe meciul, cînd a ieșit in „bătaia“ tribunelor, la încălzire. Aşa incit, primul sfert de oră din meci, cel de care se temea, a trecut cu bine, linia de patru mijlocaşi şi Şte­fan­es­cu operind cu maturitate şi l­ingind elanul gazdelor. Mai mult, in min. 16, campionii noştri scot şi arma contraata­cului. Cămătaru face o cursă foarte bună, dar portarul Ar­­vanidis se opune şi scoate un corner. Această fază tempe­rează iureşul gazdelor care în­cep să se retragă. Fapt neva­lorificat însă de studenţii craio­­veni, care nu duc atacurile pînă la capăt şi nu insistă la fina­lizare. Finalul de repriză aduce iarăşi un Olymplakos fierbinte in atac şi la centrarea lui Van­­vakoulos (min. 37), Tilihoi ra­­tază intercepţia iar MITRO­­POULOS înscrie cu capul, la vinclu. Peste trei minute. Do­nase se opune excelent la o eroare a lui Negrilă, iar ulti­mele două minute ale repri­zei îi găsesc pe Cămătaru şi Cirtu în atac, dar nici unul n-a insistat la acţiunea ofen­sivă. Craiovenii credeau că vor scăpa şi de primul sfert de oră din repriza secundă, mai ales că Bălăci reuşise să trimită pri­mul şut pe spaţiul porţii, in min. 58, din lovitură liberă. Numai că în min. 66, Mitro­­poulos, nemarcat, îl deschide pe ANASTAPOULOS in careu, nemarcat şi el. Şi gazdele în­scriu un nou gol. Emoţiile noastre renasc. Craiovenii nu reuşesc să-şi facă jocul de atac şi în min. 74 şi 77 echipa gaz­dă are noi ocazii prin Mitro­­poulos. Fotbaliştii noştri vor reuşi printr-un joc de pase să menţină rezultatul şi să se ca­ Mircea M. IONESCU (Continuare in pag 2-3) in Cupa U. F. F. A., F.C. Argeş - Apoel Nicosia 4-0 (2-0) PITESTENII SI-AU IMPUS SUPERIORITATEA PE TOATE PLANURILE PITEŞTI, 30 (prin telefon). Stadionul „1 Mai“ din localita­te a fost gazda manşei a doua din cadrul turului I al Cupei U.E.F.A. dintre echipele F.C. Argeş şi Apoel Nicosia. Aşa cum era de aşteptat, formaţia piteşteană şi-a valorificat şan­sa cu care era creditată în a­­ceastă partidă — după rezulta­tul egal înregistrat in meciul tur de la Nicosia —, obţinînd acum victoria cu scorul de 4—0 (2—0) şi odată cu ea calificarea în turul următor al cupei eu­ropene cu nr. 3. Elevii antre­norilor Alexandru Constanti­­nescu şi Dan Silvăşanu au re­alizat un succes fără dubii, făcînd o mare risipă de ener­gie, cu un mare angajament, care le-a permis să fie in ma­joritatea timpului la cîrma jo­cului, conferindu-i acestuia un sens unic, spre poarta lui Iro­dotos. E drept, piteştenii nu au reuşit tot timpul o prestaţie bună, aceasta datorîndu-se in mare parte terenului alunecos (în cursul dimineţii a plouat), un adversar incomod, mai ales pentru jucătorii ciprioţi, aceş­tia acomodindu-se destul de greu cu starea terenului. După un început ezitant de ambele părţi, F.C. Argeş începe să a­­vanseze mai adine în terenul advers, tatonînd toate posibili­tăţile de pătrundere printr-un bloc defensiv care mai tot timpul avea , in O A­m non­­a 7—8 jucători. Nerăbdarea de a înscrie golul care să-i descătu­şeze şi-a pus amprenta pe cla­ritatea acţiunilor, greşindu-se destule pase. Acest gol a venit insă in min. 21, cind Kalló — deplasat pe aripa dreaptă — a centrat foarte bine in careu, Moiceanu s-a înălţat şi a tri­mis puternic mingea cu capul, portarul nu a putut să reţină, respingind exact în picioarele lui TURCU, care a şutat pla­sat, deschizind scorul. Acum gazdele nu devenit şi mai in­sistente şi in min. 28 îşi majo­rează avantajul prin BALUTA, care a reluat cu capul (tocmai el, cel mai scund jucător de pe teren) centrarea lui Turcu, după o combinaţie cu M. Zam­fir. Fazele periculoase la poar­ta lui Irodotos se înmulţesc, dar Moiceanu (min. 30­­^34), Băluţă (min. 32) şi Ignat (min. 35) nu izbutesc să fructifice, deşi se aflau in poziţii favora­bile. Abia în min. 33 notăm singura acţiune mai periculoa­să la poarta lui Cristian, dar Guras — plecat intr-o cursă solitară — a şutat pe lingă bară. Debutul reprizei secunde îi găseşte pe piteşteni şi mai ho­­tărîţi în ofensivă, Moiceanu trecînd în două rinduri pe lin­gă majorarea scorului. Prima Adrian VASILESCU (Continuare în pag 2­3) Kalló a interceptat mingea respinsă de portarul Irodotos şi va marca al patrulea gol al piteştenilor. Fază din meciul F.C. Argeş — Apoel Nicosia Foto : Dragoş NEAGU f MMtk De astăzi. In Sala sporturilor din Cons­aîî la CEI MAI BUNI JUCĂTORI DE TENIS DE MASĂ DIN 5 ŢĂRI LA CEA DE A XVIII-A EDIŢIE A CAMPIONATELOR BALCANICE Participanţii la cea de a XVIII-a ediţie a Campionatelor balcanice de tenis de masă sunt gata de start. Astăzi, cei mai buni jucători şi jucătoare din Bulgaria, Grecia, Iugosla­via, România şi Turcia încep disputa pentru intiietate in lup­ta pentru cele şapte titluri de campioni balcanici. La cele 8 mese instalate în Sala sportu­rilor din Constanţa se vor pre­zenta la joc o serie de spor­tivi cu o recunoscută carte de vizită, ceea ce oferă întrece­rilor din actuala ediţie un e­­vident echilibru, "o atractivă confruntare pentru medalii. Care sunt principalii favoriţi ai acestor campionate ? Per­formanţele înregistrate pînă a­­cum în diverse competiţii si­tuează un prim-plan pe : Eva Ferenczi — maestră a sportului, deţinătoarea titlului la simplu şi la dublu (împreu­nă cu Olga Nemeş). Jucătoarea noastră s-a afirmat cu preg­nanţă în acest sezon, contri­buind esenţial la­ clasarea re­prezentativei României pe lo­cul 6 la Campionatele mondiale de la Novi Sad. Dealtfel, da­torită numărului de victorii re­purtate atunci (11) ea s-a si­tuat pe primul loc in clasa­mentul neoficial, devansind ju­cătoare cu o mare experienţă. Să mai notăm că, datorită com­portării din acest sezon, ea a urcat mai multe locuri atit in clasamentul mondial (acum pe 25) cit si in cel european (16). Olga Nemes — favorita nr. ■ 3 pe tabloul de concurs. Ulti­mul număr al revistei „France tenis de table“ o numește „campioana de mîine“. La nu­mai 13 ani, ea are înscrise in palmares o serie de succese de prestigiu. In 1980 a cucerit me­dalia de argint la C.E. de ca­­dete pentru ca, recent, la To­­polcany, să urce in virful ie­rarhiei, fiind, de asemenea, şi campioană naţională. Aceste succese, precum şi altele înre­gistrate la diverse turnee in­ternaţionale, au dus la plasarea ei (deocamdată) pe locul 45 in clasamentul mondial şi pe 30 în cel european, Olga fiind cea mai tînără jucătoare prezentă intre cei mai buni specialiști ai continentului si ai lumii. Gordana Perkucin — locul 3 Emanuel FANTANEANU (Continuare In pag­i­n­ al După C. E. masculin de volei * a—M MHHe am — «aweasm----uasaotamaB----aast-Ms« - aa— aa----tmmrm ECHIPA NOASTRĂ A SCĂPAT „BRONZUL" PRINTRE DEGETE, DIN MAI MULTE MOTIVE, DAR MAI ALES DIN VINA El! Ediţia a 12-a a campionatu­lui european masculn de vo­lei, găzduită de Bulgaria, a produs, aşa cum bănuiam, ci­­teva mutaţii semnificative in ierarhie faţă de ediţia prece­dentă, doar 3 dintre cele 6 participante la turneul final de la Paris (1979) aflîndu-se şi de data aceasta în lupta pentru locurile pe podium : U.R.S.S., Polonia şi Cehoslovacia, alături de care au revenit România, Bulgaria şi R. D. Germană. Pentru a patra oară conse­cutiv, lupta pentru t­iiln g-p dat întPîi—f«jTt)S|IHeTT.U,RJ3.S. şi­ PulonieîT prima impunin­­du-sd 3­n nou categoric, cea­laltă anunţînd însă intenţii se­rioase de a recuceri primatul în voleiul masculin. Campionii Europei au dominat categoric din două motive esenţiale : 1) au avut atuul unui lot valoros, cu îndelungată activitate şi ex­perienţă internaţională — Zai­­ţev (care rămine cel mai bun ridicător), Savin, Cernîşov, Lo­­ov, Moliboga, Kondra, Dorohov — alături de care mai tinerii Pancenko, Şurihin, Sapoga s-au încadrat perfect. Dealtfel, la sfirşitul turneului, vechiul in­ternaţional Vladimir Kondra ne mărturisea că „în îmbina­rea experienţei cu valoarea ri­dicată a puţinilor tineri pro­movaţi în lot a stat secretul succesului net, dar şi în prin­derea formei maxime în mo­mentul C.E.“. 2) forţa deose­bită a echipei sovietice a exer­citat o însemnată presiune psi­hologică asupra tuturor adver­sarelor principale : Polonia, România, Bulgaria. La rîndul lor, polonezii s-au impus în faţa celorlalte competitoare prin vigoarea unui lot tînăr (dar a cărui închegare a început cu doi-trei ani in urmă) şi prin unele căutări izbutite în do­meniul tacticii de joc (în spe­cial în­ privinţa atacurilor în urcare pe centru), la realizarea cărora contribuie ridicători de valoare, cum sunt Klos (exce­lent şi in atac !) şi Drzyzga, precum şi trăgători ca Jarosz, Laszko, W. Nalazek, Jurek, Olszewski, Szydlik etc. Aceste două fruntaşe ale voleiului eu­ropean s-au detaşat şi prin vi­teza crescută a acţiunilor ofen­sive şi printr-o apărare extrem de sigură şi mobilă (de care Aurelan BREBEANU (Continuare in pag 2-3) (Continuare in pag 2-3) Divizia „A“ de polo DUPĂ O REMIZĂ (5-5) CU ECHIPA CAMPIOANĂ, CRIŞUL ÎNTILNEŞTE ASTĂZI PE DINAMO Runda a doua din cadrul primului turneu programat la bazinul Dinamo din Capitală în cadrul celui de al 37-lea campionat naţional de polo a debutat cu derby-ul bucureşte­­nelor Triumf şi Progresul. Ex­­ceptind începutul reprizei a 3-a, cînd Progresul a avut un avantaj de două goluri (6—4), meciul a fost perfect echilibrat. Tinerii poloişti de la Triumf au condus cu 2—1 şi 3—2 dovedind un plus de viteză în finaliza­rea acţiunilor ofensive. Treptat insă, sportivii de la Progresul, cu mai multă experienţa, au refăcut distanţa, încercind chiar o desprindere în cel de al 3-lea „sfert“. Formaţia şco­larilor nu a renunţat însă la luptă şi, in ciuda numeroase­lor situaţii (14) de inferioritate în care s-a aflat, a reuşit să egaleze şi, cu un minut înainte de sfirşit, să ia conducerea (8—7). Progresul a avut şansa „egalului“ în final, dar Sorin Diaconu s-a opus din nou cu succes atacului echipei adver­se, aflat cu un om în plus. Victorie (8—7) pe deplin meri­tată a tinerilor poloişti de la Triumf. In aşteptarea primului derby, cel cu Crişul, programat astăzi, Dinamo a realizat din nou sco­rul etapei: 14—7 cu Voinţa, o echipă care în anii trecuţi dă­dea mult de furcă fruntaşelor clasamentului, dar care astăzi — fără Claudiu Rusu — nu mai vădeşte ambiţii prea mari. Dinamoviştii, cu un lot mult superior, s-au impus de o ma­nieră care nu a lăsat dubii. Bucureştenii au atacat conti­nuu, în mare viteză, au reali­zat numeroase combinaţii de efect, care au derulat în per­manenţă formaţia clujeană. Viorel Rus alături de Vlad Ha­giu, liderul „noului val“, au fost de această dată oamenii Adrian VASILIU Imagine din partida Dinamo — Voin­a (14—7) în care Răducanu șutează la poarta lui Scurei Foto : I. MIHAICA

Next