Sportul, decembrie 1981 (Anul 37, nr. 9951-9976)

1981-12-01 / nr. 9951

ADEZIUNE DEPLINĂ ŞI ENTUZIASTĂ IA Noilf INIŢIATIVE DE PACE Alt PREŞEDINTELUI NICOLAE CEAIEŞESCU, ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE Ample marşuri şi adunari pentru pace în judeţele ţârii Mai mult de 100 000 de lo­cuitori ai judeţului Dolj au luat parte, luni,­­la un impre­sionant marş şi la adunarea pentru dezarmare şi pace des­făşurată la Craiova. Timp de peste două ore, participanţii la marş au scandat pentru pace şi dezarmare, pentru colaborare şi cooperare, pentru progresul con­tinuu al patriei noastre socia­liste. Ei şi-au exprimat depli­na adeziune la Apelul F.D.U.S. şi al Marii Adunări Naţionale, la Hotărîrea forului legislativ suprem al ţării noastre de a împuternici pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu să se adre­seze conducătorilor Uniunii So­vietice şi Statelor Unite ale Americii, celorlalţi şefi ai sta­telor semnatare ale Actului fi­nal al Conferinţei de la Hel­sinki in vederea opririi ampla­sării de noi rachete cu rază medie de acţiune, pentru re­tragerea celor existente, pentru o Europă fără arme nucleare. Cei care au luat cuvintul la adunare — organizată in Piaţa Teatrului National — şi-au manifestat deplina adeziune la noile iniţiative de pace ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu, ale României socialiste, acordul lor unanim la ideile şi chemările cuprinse în recentele cuvîntări ale secretarului general al partidului, angajindu-se să ac­ţioneze cu toată hotărîrea pen­tru triumful păcii, raţiunii şi dreptului suprem al oamenilor la viaţă, pentru înfăptuirea o­­biectivelor ce le revin din mă­reţul program de înflorire con­tinuă a patriei noastre socia­liste. într-o atmosferă vibrantă, cei prezenţi au adresat o moţiune C.C. al P.C.R., tovarăşului Nicolae Ceauşescu. * Lnii după-amiază, în cetatea nr. 1 a metalului românesc — Galaţi, peste 100 000 de oameni ai muncii, siderurgişti, nava­­lişti, constructori, textilişti, ţă­rani cooperatori, oameni de cul­tură şi artă, reprezentanţi ai cultelor, cadre didactice, stu­denţi, elevi şi pionieri, au stră­bătut străzile oraşului, ca-ntr-un singur şuvoi de voinţă şi ac­ţiune, indreptindu-se către ma­rea piaţă a municipiului dună­rean, unde, intr-o atmosferă de Înaltă răspundere şi patriotism, s-a desfăşurat un impresionant miting consacrat păcii şi de­zarmării. In cuvintul lor, vorbitorii au dat glas adez­iunii depline la strălucita iniţiativă a secreta­rului general al partidului, pre­şedintele Republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru eli­berarea totală şi definitivă a Europei de armamentele nu­cleare, pentru oprirea ampla­sării de noi rachete pe conti­nentul nostru, în numele celor peste 600 000 de locuitori ai judeţului Galaţi, vorbitorii au susţinut, de ase­menea, cu înflăcărare mandatul pe care parlamentul ţării l-a incredintat tovarăşului Nicolae Ceauşescu de a se adresa per­sonal tovarăşului Leonid Brej­­nev, preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., şi preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Ronald Reagan, conducătorilor celorlalte state semnatare ale Actului final de la Helsinki, chemarea de a se realiza înţelegeri acceptabile pentru toate statele europene. Participanţii la miting au adoptat o moţiune pe care au adresat-o C.C. al P.C.R., per­sonal tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Peste 70 000 de oameni ai muncii — români, maghiari şi de alte naţionalităţi — din ju­deţul Bihor au participat luni la un impresionant marş al păcii, manifestare care s-a în­cheiat în Piaţa Victoriei din Oradea cu o adunare populară consacrată dezarmării şi păcii. ★ Asemenea marşuri şi adunări pentru pace au mai avut loc ieri la Buzău, Reşiţa, Alexan­dria, Deva şi in alte centre de judeţ. ■k Etapa Diviziei „A“ de fotbal şi accentele ei VII DERBY ONORAT DE AMBELE ECHIPE 14 000 de bilete vin c­ute, la o capacitate a stadionului de 12 000 locuri — iată reţeta încasărilor la meciul Corvinul — Dinamo, cea mai bună realizată în acest sezon de toamnă la Hunedoara. O reţetă care exprimă interesul major manifestat pentru acest meci de către iubitorii de fotbal din cetatea oţelului şi din Întreg judeţul. De fapt, interesul faţă de partida de la Hunedoara — socotită, pe bună dreptate, der­­byul etapei — a depăşit cu mult cadrul local. Iar aşteptările au fost pe deplin confirmate, prin desfăşurarea lui şi prin contribu­ţia ambelor echipe acest derby constituind­­ unul dintre cele mai reuşite jocuri de campionat vă­zute la noi în acest sezon. • l­a ultima sa evoluţie pe propriul teren înaintea vacanţei de iarnă, Corvinul a dorit şi a izbutit — mai convingător, se pare, decît oricînd în această toamnă — să le dea o frumoasă satisfacţie su­porterilor, să producă o nouă dovadă atît în privinţa talentu­lui tinerilor săi jucători, cit şi a valorii de ansamblu la care a ajuns. Formaţia hunedoreană a oferit momente de joc de mare încîntare şi este de-acum cert că ea se înscrie printre forţele reale ale fotbalului nostru, cu îndreptăţite veleităţi de a-l re­prezenta în arena internaţională, în cupele europene. Vorba cui­va însă : „Ar fi mare păcat ca acest „unsprezece“ care s-a în­chegat atît de bine să se destra­me tocmai cînd începe să devină o redutabilă echipă de club“.­­ Dinamo şi-a onorat, la rîndu-i, poziţia sa fruntaşă şi pretenţiile la titlu, deşi a resimţit absenţa lui Dudu Georgescu (accidentat), apoi, după 25 de minute de joc, şi pe aceea a lui Bumbescu, de asemenea accidentat. Chiar dacă s-au mai comis greşeli în apăra­re, îndeosebi de către fundaşii la­terali şi chiar dacă s-au ratat cîteva situaţii favorabile de gol, echipa bucureşteană a lăsat, în general, o foarte bună impresie. Dinamoviştii au luptat cu o mare ambiţie şi dîrzenie şi — cu excep­ţia unei perioade de vreo 15-20 de minute de după egalare — cu replicat deosebit de tăios pe con­traatac, punîndu-şi în vădită difi­cultate partenerii. Aşa cum a evo­luat duminică, Dinamo oferă În­dreptăţite speranţe pentru partida retur, de săptămîna viitoare, cu I.F.K. Göteborg . Deşi aspru, jo­cul de la Hunedoara n-a depăşit, în general, limitele sportivităţii. S-a manifestat, însă de ambele părţi multă nervozitate, n-au lip­sit pe alocuri nici momentele de tensiune, dar arbitrul Rai­nea a reuşit — cu marea lui experienţă şi autoritate — să potolească prompt spiritele aprinse. • In privința arbitrului de linie L Crăciun eseu, acesta a greșit, în­ Constantin FIRÂNESCU (Continuare In vao 2—3) Bucurescu, in dreapta imaginii, surprins in momentul in care a înscris primul gol pentru Sportul studenţesc Foto : Vasile BAGEAC PROLETARI DIN TOATE­ ȚĂRILE, UNITI-VA ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT I ANUL XXXVII - Nr. 9951­­­4 PAGINI - 30 BANI­­ Marţi 1 decembrie 1981 ^ După „Trofeul Carpaţi“ la handbal masculin ATUURILE REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI: SPIRITUL DE ECHIPĂ, DÎRZENIA ŞI ABNEGAŢIA .­­ Desfăşurată timp de cinci zi­le în Sala sporturilor din Tg. Mureş, cea de a 20-a ediţie a „Trofeului Carpaţi“, competiţie urmărită de numeroşi tehnici­eni de peste hotare, reprezintă — in primul rind — un suc­ces remarcabil al handbalului. Acum, cu­ mai puţin de 90 de zile înaintea celei de a X-a ediţii a campionatului lumii, întrecerea, care s-a bucurat de o excelentă organizare, a rele­vat potenţialul in creştere al formaţiilor din elită, dar şi asaltul echipelor care doresc — şi fac tot ceea ce este posibil pentru aceasta — să intre în­tre fruntaşele handbalului in­ternaţional. Jocul s-a iuţit, fa­zele desfăşurîndu-se, mai ales in preajma semicercului de o­m, intr-un ritm infernal, nive­lul tehnic al jucătorilor a cres­cut într-atît incit marea ma­joritate aruncă cu succes la poartă, fiecare dintre ei re­­prezentind, deci, un pericol imi­nent şi necesitînd a fi suprave­gheaţi, iar manevrele tactice s-au diversificat. Este răspunsul dat avalanşei de giganţi în hand­bal, este încercarea reuşită a unor tehnicieni de elită de a străpunge zidul înalt al apă­rărilor, este efortul întregului handbal de a-şi menţine spec­taculozitatea şi, prin aceasta, forţa de atracţie asupra tine­retului. „Trofeul Carpaţi­ a scos puternic în evidenţă aceste tendinţe, le-a validat, dacă se poate spune aşa, acum, înain­tea „mondialelor“. Fireşte, prim-planul compe­tiţiei l-au deţinut formaţiile României, Uniunii Sovietice şi Poloniei, trei dintre numeroa­sele candidate (in acest pluton al pretendentelor se mai află R. D Germană, Iugoslavia, R. F- Germania, Cehoslovacia, Ungaria ș.a.) la podiumul de premiere al campionatelor mon­diale din februarie-martie ’82. Toate trei reprezentative s-au prezentat la Tg. Mureș cu pri­mele garnituri. O primă con­cluzie este aceea că antrenorii Hristache NAUM (Continuare In pag a 4-a) Măricel Voinea — in imagine, surprins mir-o fructuoasă incursiune pe semicerc — a făcut mari eforturi pentru a recu­pera terenul pierdut in perioada de repaus impusă de o acei­­„ trnni • .T KONCZ. — Ta. Mures Campionatele naţionale şi ale „Dáciadei“ la boi FORMULA ORGANIZATORICĂ - SUPERIOARA, NIVELUL VALORIC - IN SCĂDERE Timp de o săptămină, Pala­tul sporturilor şi culturii din Capitală a fost gazda celei mai mari competiţii pugilistice a ţării , campionatele naţionale şi ale „Dáciadei“. Au fost pre­zenţi cei mai buni 88 de boxeri calificaţi in întrecerile­­ zonale, cărora li s-a adăugat şi fostul campion al categoriei semiuşoa­­ră, Viorel Ioana, sportiv care a primit aprobarea specială a Bi­roului federal, fiind suferind in timpul desfăşurării etapei de zonă. Trebuie să spunem de la în­ceput că actuala formulă orga­nizatorică, in care absolut toţi pugiliştii fruntaşi au fost obli­gaţi să participe la etapa de calificare (zonă), a fost superi­oară celor adoptate in anii pre­cedenţi, cînd turneul final al campionatelor putea fi asemuit cu o întrecere de masă, la care erau prezenţi citeva sute de sportivi, mulţi dintre ei de un nivel modest. în noile condiţii, „sita“ zonelor a cernut va­lorile la Bucureşti ajun­­gînd numai boxerii care la momentul respectiv au deţinut o bună formă sportivă. In plus, organizatorii au fost scutiţi de programarea unor gale lungi şi obositoare (uneori cite 32—36 de meciuri zilnic), din care era greu să selecţio­nezi citeva întilniri de bună Florian Ţircomnicu, cel mai valoros exponent al tinerei generaţii Foto : Dragoş NEAGU factură tehnică. La această e­­diţie, aşa cum spuneam, au fost prezenţi numai cei mai valo­roşi boxeri ai ţării. cite­z la fiecare categorie de greutate. Mihai TRANCA (Continuare in pag. a 4-a) La Arad, sub genericul „Daciadei", s-a desfăşurat FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL SĂTESC DE TRÎNTĂ ARAD (prin telefon). Timp de două zile sala Po­livalentă din localitate a găzduit, intr-un cadru săr­bătoresc un eveniment care, aici, in oraşul de pe Mu­reş, a fost urmărit cu mult interes . Campionatul naţio­nal sătesc de ţrintă, — ultima finală a etapei de vară a „Da­ciadei“ — organizat de către C.C. al U.T.C., în colaborare cu organele locale cu atribuţii în domeniul sportului. Timp de două zile, aproximativ 200 de tineri, reprezentînd judeţele ţării (mai puţin Alba şi Neamţ), şi-au disputat frumoa­sele trofee cu însemnul marii competiţii sportive naţionale, „Daciada“. I­ar a urmărit cu admiraţie pe voinicii satelor, cu braţele călite prin muncă, pe ogoare, tineri elevi, tracto­rişti, mecanizatori agricoli. Valentin Iamandi, de pildă, a venit aici din Iovăneştii Vas­luiului. El a fost descoperit de secretarul comitetului U.T.C. pe şcoală, în comuna natală, cînd intr-o recreaţie în joacă, şi-a pus la pămînt, pe rind, toţi colegii de clasă. A ajuns în finală cu Florin Vlad flă­cău din satul Podul Olt, mai vechi participant la finalele , Daciadei“. Vasluianul a ieșit învingător in prima repriză. L IOANA — coresc. (Continuare in pag 2-3)

Next