Sportul, decembrie 1981 (Anul 37, nr. 9951-9976)

1981-12-01 / nr. 9951

Adunări de dări de seamă şi alegeri în organizaţiile sportive locale CZ LA OBIECTIVE MINIMALE SPRE PARAMETRI SUPERIORI Dacă ar fi să ne raportăm doar la bilanţurile cu care con­­siliul clubului sportiv „Oţelul" din Galaţi s-a prezentat, in săptămîna trecută, la conferinţa de dare de seamă şi alegeri, am fi îndreptăţiţi să apreciem că în marea citadelă gălăţeană a otelului sportul se înscrie între activităţile sociale de succes. Intr-adevăr, in perioada anali­zată, obiectivele propuse spre a fi realizate in sportul de masă au fost aproape, toate depăşite , de pildă, in competiţia naţiona­lă „Daciada“ numărul partici­panţilor (15.000), stabilit la a­­proape jumătate din numărul celor ce muncesc pe marea plat­formă, a fost ,cu puţin în trecut, ca şi numărul celor angrenaţi (peste 3 000) in trecerea norme­lor complexului ,,Sport şi să­nătate", al echipelor înscrise în campionatele municipale, sau al acţiunilor organizate (80 propu­se, 120 realizate). In ceea ce priveşte latura performanţei, „Oţelul“ se mindreşte cu rezul­tatele atletului Gheorghe Zaha­­ria, campion naţional şi vice­­campion balcanic la cros, cu medalia de bronz obţinută de componenţii echipei de mara­ton (I. Scutaru, V. Uzuneanu, C. Iftimie, muncitori în cadrul U.P.S.R.S. şi M Laigner, lucră­tor la U.R.C.S. în finalele campionatului naţional. Se mîn­­dreşte cu prezenţa boxerilor juniori în finala pe ţară (I. Cu­­sutură, R. Manoie, I. Mocanu­, Gh. Dobre), precum şi cu se­lecţionarea a doi pugilişti în loturi naţionale : I. Cusutură la Juniori şi I. Cernat la tineret , cu trei titluri naţionale cucerite de navomodelişti şi cîteva locuri pe podium obţinute de aeromodelişti (T. Lungu şi N. Mitu fiind şi componenţi ai lo­tului naţional) , cu motocicliştii Gh Stancu­ şi Gh. Nicoară — locul III după opt etape, la categoria ataş , cu automobiliş­­tii începători Z­­laica şi M. lo­­nescu ; cu promovarea echipei de fotbal in divizia secundă, dar îndeosebi cu frumosul com­plex sportiv clădit de curînd. Dar, aşa cum au subliniat atit darea de seamă, cit mai ales mulţi dintre cei ce au luat parte la dezbaterea activităţii desfăşurate de la Învestitura vechiului consiliu al clubului, au existat multe neîmpliniri in probleme de fond, fie în dome­niul activităţii de masă, fie in cel al performanţei. Astfel incit intervenţiile unor vorbitori, pă­trunse de spirit analitic şi cri-Pentru îndeplinirea acestui deziderat, clubul oţelarilor gălaţeni are suficiente resurse m\m\\\\\\\\m tic, ni se par a se constitui in înţelepte concluzii şi îndreptare pentru munca de viitor. Pentru că — s-a spus — chiar îndepli­nirile de obiective nu trebuie să mulţumească. Şi este adevă­rat : 15.000 de participanţi (nu de oameni ai muncii, deoarece in această cifră se includ mai multe prezenţe la acţiuni ale unei singure persoane) nu re­prezintă o cifră suficientă faţă de posibilităţi, iar rezultatele bune in planul performanţei sunt si ele puţine, dacă ţinem seamă şi de faptul că acest ma­re combinat are şi două licee care pot să ofere o bază pro­prie de selecţie deosebit de pre­ţioasă. La aceste condiţii bune se mai poate adăuga apariţia complexului „Oţelul", cea mai bună bază sportivă din judeţ, pentru care oţelarii, conducerea combinatului, merită toate feli­citările. Şi se mai pot adăuga posibilităţile reale de extindere a bazelor sportive simple care să satisfacă nevoile de mişcare, de petrecere a timpului liber in mod plăcut şi util sănătăţii pentru un număr mult mai mare de oameni ai muncii. „Ac­tivitatea clubului se situează la nivel necorespunzător... Să fa­cem totul pentru ca sportul să ne folosească realmente tuturor celor care muncim pe platformă şi copiilor noştri", arăta, intre sitele, ing. Săvel Rotaru» »»Să ridicăm ştacheta muncii,­ pentru ca şi activitatea sportivă să se ridice la nivelul prestigiului combinatului.» Avem datoria morală să ducem pe terenurile de sport toţi cocsarii, oţelarii, jurnaliştii, care ştim in ce con­diţii lucrează şi care au, deci, nevoie de mişcare in aer liber, de sport... Să amenajăm noi baze sportive simple lingă uzi­nele noastre, pe lingă cămine, la indemina oamenilor muncii, şi să lărgim activitatea de ma­să fără de care nu vom putea dezvolta cu adevărat performan­ţa. Să acordăm mai multă a­­tenţie muncii educative cu spor­tivii noştri şi cu educatorii lor", spunea secretarul comitetului de partid al Combinatului, Gheorghe Teodorescu. „Trebuie reconsiderată întreaga activitate a clubului in privinţa perfor­manţei, perimetru in care re­zultatele sunt scăzute datorită muncii insuficiente a celor mai mulţi dintre „inginerii in sport", cum sunt numiţi — şi trebuie să se considere astfel — specia­liştii mişcării sportive, profeso­rii, antrenorii şi instructorii", conchidea prim-vicepreşedinte­­le C.J.E.F.S. Galaţi, tov. Florin Balaiş. Intr-adevăr, întreaga activi­tate a clubului, care are acum un nou preşedinte, în persoana directorului comercial Mircea Rogojinaru, trebuie reconsidera­tă , pornind de la sportul de masă şi completarea bazei ma­teriale şi ajungînd la sportul de performanţă şi activitatea de propagandă şi educaţie —, pen­tru că necesităţile oamenilor muncii din marele combinat de oţeluri, precum şi posibilităţile umane şi materiale sunt mult superioare. Lucru subliniat, de­altfel, de majoritatea vorbitori­lor. Este nevoie, in primul rînd, de o mai bună rinduială a acti­vităţii. (O dovadă a scăzutei preocupări a vechiului consiliu o reprezintă si faptul că in­tr-un an de zile cotizaţia adu­nată de la membrii clubului s-a ridicat la infima sumă de 1 343 lei ! Si putea fi de sute de mii de lei...). Exigenţa, spiritul critic con­structiv, sinceritatea cu care s-au analizat stările de lucruri din activitatea sportivă de ma­să şi de performanţă in puter­nica unitate industrială gălă­­ţeană reprezintă repere impor­tante şi garanţii ale unei reale îmbunătăţiri în viitor a întregii activităţi din cadrul acestui club care poate deveni mult mai puternic, cu o contribuţie sporită la dezvoltarea mişcării sportive gălăţene. Aurelian BREBEANU MARI SURPRIZE IN TURNEUL FINAL DE LUPTE LIBERE început sub semnul surprizelor, turneul final de lupte libere al concursului republican pe cate­gorii de greutate a continuat, sîmbătâ şi duminică, in Sala Sporturilor din Reşiţa, cu alte rezultate şi mai puţin scontate. De altfel, numai patru din cei opt campioni republicani şi ai „Daciadei“ la ediţia din acest an aflaţi în concursul de la Reşiţa au reuşit să se situeze de pri­mul joc ! De peste şase ani, apreciatul luptător Vasile Puşcaşu (Steaua) domină categoria semigrea fără a cunoaşte infrîngerea. De astă dată insă, el a fost depăşit net la puncte (2—10) de tînfirul Aurel Panait (Dinamo Braşov). Un alt luptător nelipsit in ultima vre­me din loturile reprezentative, Ion Ivanov (Steaua), a pierdut finala de la categoria 90 kg cu Dumitru Muşat (Dinamo Braşov), de care a fost întrecut la punc­te (1—3). Constantin Mârăscu (Steaua), participant la campio­natele mondiale din acest an, n-a izbutit să obţină mai mult de un punct in ultimul meci, cu Gheor­ghe Fodoro (Dinamo Braşov),, care a clştigat cu 5—1. Iată clasamentele finale : est. 1 kg : 1. Nicu Hin­cu (Steaua), 2. Gh. Neagoe (Steaua), 3. V. Vi­­şan (Rapid Buc.) ; 52 kg : 1. Be­la üveges (Steaua), 2. V. Bu­­dlea (Dinamo Bv.), 3. C. Ciucloiu (Steaua) ; 57 kg : 1. Gheorghe Bircu (Steagul roşu Brasov), 2. A. Ignat (Dinamo Bv.), 3. M. Ri­sipim (Jiul Petrila); 52 kg: 1. Traian Marin­escu (Dinamo), 2. P. Gheorghe (Vulcan Buc.), 3. Gh. Mitran (Vulcan Buc.); 68 kg: 1. Gigel Anghel (Steaua), 2. C. Dă­­năilă (Dinamo), 3. O. Duşa (Steaua) ; 74 kg : 1. Dumitru Bu­ta (Vulcan) , 2. Gh. Ioana (C.S. Tirgovişte), 3. C. Damaschin (C.S. Tirgovişte) ; 82 kg : 1. Gheorghe Fodore (Dinamo), 2. C. Mărăscu (Steaua), 3. S. Diaconu (Hidrotehnica Constanţa) ; 90 kg: 1. Dumitru Muşat (Dinamo), 2. I. Ivanov (Steaua), 3. D. Zuz (înfrăţirea Oradea) ; 100 kg : 1. Aurel Panait (Dinamo), 2. V. Puşcaşu (Steaua), 3. C. Pavel (Rapid) ; 4-100 kg : 1. Andrei Ianko (Dinamo), 2. P. Prisecaru (Rapid), 3. E. Panaite (Steaua), clasamentul pe cluburi şi aso­ciaţii sportive : 1. Steaua 58 p. 2. Dinamo Braşov 55 p. 3. Vulcan Buc. 18 p. 4. Rapid Buc. 16 p. 5. înfrăţirea Oradea 13 p. 6. C.S. Târgov­ite 9 p. Competiţia, desfăşurată intr-o organizare ireproşb­ilă, s-a bucu­rat şi de prezenţa multor arbitri internaţionali, ca Gh. Marton (Cluj-Napoca), V. Pătraşcu, St. Stanciu şi V. Coman (toţi din Bucureşti), care au condus fără greşeală Întrecerile. Costin CHIRIAC CAMPIONATUL SĂTESC DE TRÎNTĂ (Urmare din pag. I) Apoi, în repriza secundă, deşi era condus cu 4—7 printr-un efort şi o abilitate apladată de spectatori l-a pus în tuş pe Florin Vlad, cîştigînd­ astfel primul său trofeu la categoria + 87 kg Asemenea lui au luptat mulţi alţi tineri, lăsînd să se între­vadă, prin calităţile lor, noi talente pentru sportul lupte­lor. Am numi De Aurel Mi­titică din Botoşani, pe Mie Grozav din Braşov, pe Gheor­ghe Mateoiuc din Arad şi enu­merarea a­ putea continua. Fi­nala de trîntă de la Arad, în­­tr-o organizare şi o asistentă tehnică ireproşabile, a consti­tuit o frumoasă reuşită a sportului de masă sătesc. RE­ZULTATE TEHNICE : cat. 56 kg — 1 . Grozav (Brașov), 2. Gh. Andrei (Vaslui), 3. I. Spînu (Olt) 62 kg. — 1. Gh. Mateciuc 2. S Sorica (­Brăila), 3 P Ibora Sibiu) , 68 kg — 1 . Ciobani( Botoşani), 2. 1 Seria :( (Galati), 3 C. Viran (Mehedi­ni) : 76 kg — 1 S. Ta­­tarciu( Botoşani) 2 N. Bar­­binţa (Sălaj) 3 . Popa (Vran­­cea) : 87 kg — 1. A. Mititică, 2 T Vlad (Buzău), 3. R. Sa­lău­ Bihon ; +87 kg. — 1. V. Iamandi, 2 FI. Vlad, 3. V. La­­zu­rcă (Suceava) Clasament : pe judeţe : 1 Botoşani 21 p, 2. Braşov 17 p, 3 Vaslui 15 p, 4 Brăila 11 p, 5. Vrancea 9 p, 6. Arad 8 p. Miercuri şi joi, în Capitală O ATRACTIVĂ CONFRUNTARE HOCHEISTICĂ: STEAUA - S. C. MIERCUREA CIUC Au mai rămas la dispoziţie doar cîteva restanţe şi campionatul primei serii valorice a Diviziei „A“ de hochei va reintra în... „normal“. Adică se va Încheia şi a patra din cele cinci runde ale acestei întreceri, urmînd să mai fie programat (se pare în a­­prilie, anul viitor, după consu­marea grupei B a C.M.) încă un turneu, care va avea loc la Bucureşti. Până atunci să mai consemnăm că cele două victorii obţinute de S.C. Miercurea Ciuc în faţa campioa­nei« Dinamo Bucureşti, au avut ca principală beneficiară o a tre­ia echipă , Steaua. Militarii au acum şansa de a disputa pe te­ren propriu restanţele cu S. C. Miercurea Ciuc, ceea ce consti­tuie, fireşte, un atu serios în drumul spre titlu. Cele două Jocuri vor avea loc în Capitală, miercuri 2 şi joi 3 de­cembrie, de la ora 17. Azi, mutre şi joi, Dinamo va evolua la Galaţi, în trei jocuri restante cu Dunărea. CALCULE RĂSTURNATE LA MUTUAL Pista moale, desfundată, a făcut ca numai caii puternici, adapta­bili, să poată vedea potoul. Dintre ei, iubit, Intr-o nouă montă, cu Ionescu Alexandru în postură de antrenor şi driver a reuşit să răstoarne calculele la mutual şi sâ „îngheţe" şi mai mult atmos­fera din tribună. El a Închis nu mai puţin de trei pariuri dintr-un total de şapte închise şi sâ ciş­­tige, culmea, cu mina Jos. Singu­rul care a schiţat ceva împotri­va lui a fost Hogar, practic ieşit din formă şi fără şanse (Premiul Titan C­hitul 1). In clasamentul antrenorilor şi driverilor, Gh. Ta­­nase „pompează” serios cu curse ciştigate şi nu admite decit capul de afiş. Ca întotdeauna, dealtfel. REZULTATE TEHNICE : cursa­­ : 1. Atala (V. Popa) perf. 1:35,2, 2. Suitas. Simplu 8, ordinea­­5. Cursa a II-a : 1. Herlea (N. Gheorghe) perf.: 1:34,7, 2. Surduc, 3. Heiban. Simplu 2­20, ordinea închisă, event 22, ordinea triplă 291. Cursa a V-a : 1. Tufana (G. Tanasei perf. 1:27,9, 2. Simptom. Simplu 240, ordinea 30, event 30, triplu cîștigător 292. Cursa a IV-a : 1. Iubit (Al. Ionescu) perf. 1:32, 2. Hogar, 3. Rural, simplu 20, ordi­nea 80, event 311, ordinea triplă închisă. Cursa a v-a : 1. Indian­uL Crăciun) perf. 1:3­2, 2. Bărdi­­ța. Simplu 15, ordinea Închisă event Închis, triplu cîștigâtor în­chis. Cursa a Vl-a : 1. Vigan ( dană) perf. 1:35,2, 2. Sorocel, 3! După o interesantă etapă (a 12 a) la rugby , SINGURĂ ECHIPA A RĂMAS PE POZIŢIE! Că această ediţie de campio­nat este realmente pasionantă a dovedit-o, o dată mai mult, desfăşurarea partidelor etapei cu numărul 12, penultima din tur­ci din sezon, in urma căro­ra doar deţinătoarea „lanternei" a rămas pe poziţie, toate cele­lalte echipe mergind intr-un sens sau in altul pe treptele ierarhiei ! Trei rezultate reţin in mod deosebit atenţia. Mai intii acela înregistrat la Baia Mare, unde XV-le local trăieşte mai degrabă din... amintirile precedentului campionat, fiind nevoit duminică să se plece in faţa dinamoviştilor. Succesul a­­cestora din urmă, coroborat cu infringerea Farului in Parcul copilului, i-a reinstalat în „fo­toliul de onoare" cel puţin pină la finele acestei săptămâni, cind are loc eternul derby cu Steaua. Victoria griviţenilor asupra e­­chipei constănţene, care — du­pă foarte concludentul succes din meciul cu Steaua — părea marea favorită a sezonului, este grăitoare in privinţa ambi­ţiilor renăscute ale primului club de rugby de la noi, lupta pentru titularizare dusă de nu­meroşii săi jucători — mulţi de puţină vreme trecuţi de pragul junioratului­­ — creînd o auten­tică emulaţie. Un amănunt in­teresant : la finele partidei Gri­­viţa Roşie — Farul, tehnicienii şi componenţii primei formaţii remarcau că echipa Litoralului are cea mai frumoasă exprima­re un joc dintre cele trei „mari" ale rugbyului nostru. O remar­că în cunoştinţă de cauză, XV- le lui Viorel Moraru şi Radu Demian întâlnind, la scurte in­tervale, Steaua, Dinamo şi Fa­rul (culmea e că nu a invins-o decit pe ... ultima !). Demnă de subliniat mai este neaşteptata victorie arădeană pe malul Begăi. Şi disputa pentru menţinerea în prima di­vizie devine, astfel, de-a drep­tul spectaculoasă... Ce ne va mai rezerva, oare, etapa a 13-a, ultimul act competiţional al se­zonului ? ★ Nu lipsită de interes este şi Întrecerea competitoarelor la capitolul eficacităţii. In clasa­mentul eseurilor, FARUL a fost ajunsă de STEAUA — ambele cu cite 51 marcate. Urmează : Dinamo 36, R.C. Griviţa Roşie 20, Politehnica Iaşi 12, Ştiinţa CEMIN Baia Mare 11, Universi­tatea Timişoara 10, C.S.M. Si­biu 9, R.C. Sportul studenţesc 7, P.T.T. Arad, Vulcan, CJSJH. Suceava — cite 6, Ştiinţa Pe­troşani şi Rulmentul Birlad — cite 5. Cele 235 de eseuri au fost înscrise de 111 jucători (cei mai mulţi — 18 — fiind de la Farul), acest numeros pluton fiind condus de Sorin Fulcu — 12, urmat de Marian Aldea 9, Mircea Parasch­iv, Adrian Pitoţschi, Mihai Heiban, Mircea Munteanu, Constantin Roşu — citi 7. Geo RAETCHI 13. Sp. stud. 10 3 2 5 110-138 18 14. Vulcan 12 1 0 0 80-193 14 Anton, abilul şi tenacele mijlocaş la grămadă griviţean, va iniţia un atac, sub privirile lui stroe,­­Starl­it, Grigore, pongracz, Mocâ­­neaţă. (Fază din meciul B.C. Griviţa Roşie — Farul 7—3). Foto : Dragoş NEAGTA 1. DINAMO 11 10 0 1 258- 56 11 2. Steaua 11 9 1 1 314- 97 30 3. Farul 11 9 0 2 286- 86 29 4. Griv. Roşie 12 7 0 5 138 - 83 36 5. Polic. Iași 12 6 1 5 112-130 25 6. C.SM. Sibiu 12 5 0 7 70-132 22 7. „U" Tim. 12 3 3 8 96-150 21 9. St. B. Mare 10 5 0 5 110- 79 20 9. Bul. Bârlad 11 4 1 8 53-178 20 10. St. Petr. 10 4 1 5 90-109 19 11. P.T.T. Arad 11 4 0 7 93-220 19 12. C.S.M. Suc. 11 3 1 7 82-192 18 Bucuria. Simplu 12, event 379, or­dinea 6, ordinea triplă 168. Cursa a vii-a : 1. Rural (S. Onache) perf. 1:31,5, 2. Selenar. Simplu 5, ordinea 40, event 23, triplu ciști­­gător 1785. Cursa a Vin-a : 1. Sugiuc (R. Costică) perf. 1:37,9, 2. Negruț, 3. Trifoi. Simplu 6, or­dinea 30, event 218, ordinea triplă 469. Cursa a IX - a : 1. Sadău (M. Ștefânescu) perf. 1:37,7, 2. Iona­tan, 3. Strunga. Simplu 8, ordinea închisă, event 350, triplu cîștigător Închis, ordinea triplă 764. Cursa a X-a : 1. Poeniţa II (G. Grigore) perf. 1:35,9, 2. Hotărel. Simplu 0, ordinea 70, event 347. Doru IONESCU CLASAMENTTIE DIVIZIEI ,A“ IA TENIS DE MASĂ • Sâmbătă şi duminică s-au disputat şi ultimele două restan­ţe din cadrul Campionatului Di­viziei A*4 la tenis de masă : C.S.M CLUJ-NAPOCA - UNI­VERSITATEA CRAIOVA (ro) 9”2 şi 9—3. Campionii — Doboşi 3+3, Crişan 2+1, Borca 2+3, Meszaros 1+1, pregătiţi de F. Panetli — s-au impus detaşat, de la craio­­veni Flores­cu, Nicorescu, Firănes­­cu şi Hald­an reuşind fiecare nu­mai cîte o victorie. (M. RADU- coresp.). C.S.S. RM. VILCEA — ÎNFRĂ­ŢIREA TG. MUREŞ (1) 5—4 şi 5—2. Doar în prima partidă oaspetele au luptat mai aproape de valoa­rea lor. In a doua fiind depășite ușor de gazde. Victorii : Mihaela Efrem 3+2, Ana An­es­cu î+1, Flo­­riana Popescu 1, pentru Învingă­toare, respectiv Ana Boancă 2+1, Kinga Lohr 2+1. (P. GIORNOIU- coresp.). • In urma disputării partidelor restante, clasamentele definitive ale Diviziei „A.** pe echipe sînt următoarele : MASCULIN Seria 1 1. CJSJH. Cj-Nap. 15 13 2 128 - 59 28 1. Progr. BUC. 15 9 6 99- 95 24 9. Univ. Cv. 15 8 7 98- 88 23 4. Gloria Buzău 15 0 15 52-135 15 Seria a II-a S. Univ. H Cv. 25 21 4 212-116 46 8. C£.S. BiStr. 25 19 8 196-146 44 Tricodava 25 11 14 148-169 36 1. Tract. Bv. 25 11 14 168-164 36 9. Voința S. M. 25 7 18 113-201 32 10. CJSJŞ. Od. S. 25 8 19 161-192 31 Seria n 111-a 11. Constr. Tg. M. 15 13 2 126- 53 28 O. Mec. fină 15 12 1 124- 69 27 13. Loc. Buc. 15 3 12 65-123 18 14. C-F-R. Cv. 15 2 13 50-120 17 Echipele Locomotiva București și C-F-R. Craiova au retrogradat In campionatul de calificare. FEMININ Seria I­L CA. Arad II 15 15 0 75- 5 30 1XLS. Arad X 16 6 9 40-58 21 3. C.S.S. SI. 16 7 8 44-54 19* 4. Poli. Buc. 15 2 W 28-70 16» Seria a Il-a 5. CB.M, laşi 25 16 9 104- 87 41 6. Gloria Bz. Z5 14 11 99- 98 39 7. C.S.Ş. Rm. V. 25 12 13 92- 98 37 I. Infr. Tg. M. 25 12 13 95- 96 37 9. C.S.Ş. Petr. 25 11 14 98- 98 36 M. Progr. Buc. 26 10 16 89-100 34» Capio ţ» fTT-î* 11. Metalurg Cg. 15 13 1 71-44 28 12. Spartac Buc. 15 8 7 65-52 23 13. ROLAST Pit. 15 8 7 57-61 23 14. CJ3.Ş. 1 Buc. 16 1 14 36-72 16 Echipele ROLAST Piteşti şi CJ3.S. 1 Bucureşti au retrogradat In campionatul de calificare. Formaţiile notate cu asterisc au fost penalizate pentru neprezen­­tări. La al doilea turneu al campionatului de baschet (m) BAIA MARE-O GAZDĂ EXCELENTĂ, IMUAS-O REVELAŢIE Al doilea turneu al campionatu­lui naţional de baschet masculin s-a desfăşurat, in Sala sporturilor „Dacia" din Baia Mare, intr-o atmosferă de real Interes, mani­festat prin prezenţa şi entuzias­mul numeroşilor spectatori. Baia Mare, centru In care o echipă lo­cală evoluează pentru prima dată In Divizia ,,A" de baschet, s-a dovedit o gazdă bună, organiza­rea fără reproş a jocurilor fiind edificatoare in acest sens. Între­cerile au adus oarecari clarificări în clasament, dar situaţia va fi definitivată la încheierea ultimu­lui turneu (Oradea, 20—22 decem­brie), cind vor fi cunoscute gru­pele valorice 1—6 şi 7—12. Pină atunci, să consemnăm buna evo­luţie a proaspetei divizionare „AS IMUAS Baia Mare, aflată In pri­mul eşalon valoric, comportarea cu totul meritorie a studenţilor braşoveni şi a rapidiştilor, reve­nirea formaţiei Universitatea Cluj- Napoca ; la polul opus se situea­ză Farul Constanţa, de nerecu­noscut faţă de campionatele tre­cute (1980 şi 1981), în care a ocu­pat locul 3. Un singur lucru este cert : lipsa de preocupare pentru Împrospătarea lotului cu ele­mente tinere constituie una din­tre cauzele principale ale faptului că Farul se află In clasament de­­abia pe locul li. • Dintre Jocurile ultimelor două zile ale turneului băimărean, s-au desprins, prin Interesul stim­­nic, următ■­ două : UNIVER­SITATEA CI, .­-NAPOCA — ICED (85—82). Meci deosebit de echili­brat, In cursul căruia ambele e­­chipe au luptat cu multă ambiţie pentru victorie. Conduşi In prima repriză, clujenii au acţionat mal L STEAUA 8 8 6 815.503 16 X. Dinamo Buc. 8 7 1 720.543 15 3. Rapid Buc. 8 4 2 592.527 14 4. CJS.U. Braşov 8 4 2 614:612 14 B. IMUAS B. Mare 8 5 3 576:614 13 6. „U" CJ-Napoca 8 6 6 614:609 12 7. ICED Buc. 8 4 4 673:671 12 8. Dinamó Oradea 8 2 6 535:590 10 3. C.S.U. Sibiu 8 2 6 586:666 10 10. URBIS Buc. 8 2 6 605:702 10 U. Farul­i­ța 3 2 6 558:666 10 12. Carpați Buc. 8 0S 555:740 8 calm şi cu mai multă eficienţă în cea de a doua, Înscriind dese­ori de la semidistanţa şi distanţă. La ICED, prestaţia slabă a doi dintre Jucătorii de bază (Grădiş­­teanu şi Chircă) a afectat poten­ţialul Întregii formaţii. Au înscris: Barna 18, Herbert 18, Crăciun 12, Dalan 12, Nicoară 10, Rotaru 8, Trif 8, Bretz 2, Mate 2 pentru Învingători, respectiv Voicu 21, Carpen 19, Grădişteanu 16, Chircă 13, Marin­esci­ 4, Cimpeanu 4, Pogonaru 2, Rotaru 2, Rădulescu 2. Arbitri : M. Aldea şi P. Pasere. C.S.U. BRAŞOV — IMUAS BAIA MARE (70—63). Deşi au fost pu­ternic Încurajaţi de cei peste 3 900 de spectatori, băimarenii au plătit tribut Insuficientei expe­rienţe divizionare „A", în faţa unei echipe care a excelat din nou prin omogenitate şi discipli­nă tactică. Au înscris : Hegyesi 22, Flaundra 18, Moraru 15, Cu­­cerzan 8, Kriszbai 7 pentru În­vingători, respectiv Constantin 14, Florea 10, Dumitru 8, Murășanu 12, Borin­dean­u, Ciocan 4, Anghel 2, Ciortan 2, Munteanu 7. Arbi­tri :­­ Szabó și I. Antones­cu. (Andrei CRIŞAN-coresp.). ADMNIStRATIA 01 STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA MIINE - TRAGERE PRONOEXPRES ! Pentru participanţii care nu au jucat Încă numerele preferate, precum şi pentru cei ce doresc să-şi sporească posibilităţile de a obţine cîştiguri în AUTOTURIS­ME ŞI MARI SUME DE BANI, se reaminteşte că ASTAZI este ULTIMA ZI de procurare a bile­telor pentru tragerea obişnuită Pronoexpres de miercuri 2 decem­brie 1981. NU OCOLIŢI PRILEJUL DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE PRIMII MART CÎŞTIGĂTORI AI ACESTEI LUNI LA SISTEMUL DE JOC PREFERAT ! Agenţiile Loto-Pronosport conti­nuă vînzarea biletelor pentru tra­gerea excepţională Loto ce va avea Loc duminică 6 decembrie «up. In cadrul a cinci extrageri In două faze, totalizlnd 42 de nu­mere, participanţilor li se oferă posibilităţi multiple de a obţine AUTOTURISME „Dacia 1300“ şi „Skoda 120 L". MARI CÎŞTIGURI IN BANI şi EXCURSII PESTE HOTARE, în U.R.S.S. sau R. P. Ungară. Procuraţi din vreme bi­letele ! CIŞTIGURILE TRAGERII »PRONOEXPRES DIN 25 NOIEMBRIE 1981 Categoria 2 : 3,75 a 28.505 lei ; categoria 3 : 20,25 a 5.279 lei ; ca­tegoria 4 : 45,50 a 2.349 lei ; ca­tegoria 5 : 136,25 a 785 lei ; cate­goria 6 : 5.994,75 a 40 lei ; catego­ria 7 : 140,25 a 200 lei ; categoria 8 : 2.914,50 a 40 lei. Report la categoria 1: 157.201 lei. CU CIN­ESTE MAI „CROIT“ PENTRU UN ANUME ROL... De o bună bucată de vreme, mai precis din campionatul... tre­cut, Steaua n-a mai înscris în poarta echipei adverse trei go­luri ! Aşa cum a făcut-o dumini­că pe „Ghencea", în meciul — altădată un derby — cu F. C. Argeş. Şi toate, prin acelaşi jucă­tor al ei, de certă şi mare va­loare, Puiu Iordanescu. Despo­­varat de sarcini de marcaj, une­ori pe întreg cîmpul de joc, greu de îndeplinit pentru un fotbalist care a trecut graniţa celor 30 de ani şi pus să joace nu libere in fata fundaşilor proprii, ci înain­taş central in fata fundaşilor ad­­verşi, Iordănescu a fost artizanul victoriei Stelei (proaspătă fizic 51, deci cu poftă de joc de mai multe etape), realizlnd Invidiatul hat-trick. Un înaintaş central deloc calsic, împins In faţă nu pentru orice eventualitate, să pîn­­dească erorile din „16"-le parte­nerului de întrecere, ci acoperind — cu excelent randament, prin intuiţie a jocului şi eficacitate — o mare zonă a terenului. Do­vadă elocventă in acest sens, Ior­­dănescu a înscris primul gol din interiorul careului mic (venind, prompt, la intilnirea cu mingea centrată de Ion Gheorghe) , pe cel de al doilea l-a marcat din afara suprafeței de pedeapsă (printr-o lovitură liberă devenită de mult „o specialitate a casei"). In sfîrșit, la cel de al treilea gol, înainte de a suta, plasat, înșelă­tor, el se Infiltrase, insidios, pe flancul sting a careului mare. O vorbă din bătrlni (tehnicieni al sportului cu balonul rotund) spune aşa : „Cu cit eşti mai „croit" pentru un anume rol In echipă, cu atît U eşti mai UTIL". Lui Iordănescu 11 place, se ştie, golul. Iar, Jucătorul de mare ta­lent $1 avid de gol este o floare rară, nu numai In fotbalul nos­tru. S-o cultivăm și s-o păstrăm, de aceea, cu multă atenție. Gheorghe NICOLAESCU „DESCHIDEREA JOCULUI“ SAU TEAMA DE A SUTA ? Palpitantă intîlnirea de la Spornicești. Conform previziuni­lor, echipa locală s-a aflat mai tot timpul la crima Jocului, do­minarea ei fiind autoritară pe­rioade destul de lungi. Dar câ­teva lucruri au împiedicat-o să-și materializeze avantajele... teoreti­ce. Unii spuneau (şi ceva ade­văr există) că a fost vorba şi de psihologia jucătorilor. F. C. Olt venea după egalul de la Pe­troşani şi întâlnea pe ultima cla­sată. „Istoria“ acestui joc a fost determinată însă şi de alţi fac­tori : 1) marile ratări ale lui Prepeliţă, Piţurcă, Iamandi, Io­­vănescu ; 2) excelentele inter­venţii ale tînărului şi talentatului portar bucureştean Gîrjoabă ; 3) greşita angajare a virfurilor Pi­ţurcă şi Iamandi, cu mingi Înal­te (ca pentru pivoţii de la bas­chet), deşi aceştia erau mereu marcaţi sau depăşiţi la mingile Înalte, îndeoseb­i de Grigore ; 4) o greşită concepţie despre fina­lizare. Iată, în acest sens, un exemplu edificator : venit de pe stingă, cu mingea la picior, Piţur­că a intrat în careu, a ajuns, cam la 14 m de poartă, la po­ziţie foarte bună, dar, in loc să şuteze, a pasat pe extrema dreaptă, „ca să desfacă jocul**, deşi nu mai trebuia „desfăcut“. Adică a renunţat la o poziţie foarte bună de şut ca să paseze extremei, care să centreze pen­tru ca, eventual, Piţurcă sau Ia­mandi să reia centrarea. Aşa se expl­ică faptul că, după pauză, gazdele au şutat doar de două ori pe spaţiul porţii (mijlocaşul Căţoi şi Iamandi, cînd a marcat golul). Robert Cosmoc şi-a demon­strat din nou - şi o scriem cu satisfacţie — capacitatea profe­sională. Ideea de joc, aşezarea fiecărui jucător in teren stat in raport cu realele posibilităţi ale lotului. Apă­rîndu-se cu drrzenie, corect, Progresul­ Vulcan s-a aflat la un pas de un rezultat neaş­teptat. Incredibila ratare a lui Apostol, din min. 81, a privat însă echipa bucureştea­nă de un rezultat-surpriză. După Inerente emoţii, F.C. Oil încheie sezonul de toamnă fără să primească gol în cele opt partide susţinute pe teren propriu, pe care le-a în­cheiat cu un golaveraj excelent . 17­ 0­­­1 Constantin ALEXE prezintă cauze reale ale semi­­insuccesului formaţiei antrenată de N. Pescaru şi I. Alecu. Ele­mente emise de gazde, care, de­loc sportiv, au transferat totul pe... arbitrajul lui Mihai Adam. ULTIMA ETAPA A TURULUI SERIA I Cristalul Dorotioi — Minerul Gura Humorului 1—3 (0—1), TEPRO Iaşi — Celuloza Piatra Neamţ 2—0 (0—0), A.S.A. Cîmpu­­lung Moldovenesc — Siretul Bu­­cecea 3—0 (0—0), Minerul Vatra Dornei — Foresta Fălteeni 3—2 (2—1), Metalul Botoşani — Nico­tină Iaşi 3—0 (1—0), C.F.R. Paş­cani — Cetatea Tg. Neamţ 2—1 (2—1), Avântul Frasin — Cimen­tul Bicaz 7—1 (4—1), Metalul Ră­dăuţi — Integrata Paşcani 6—1 (1-1). Pe primele locuri In clasament, după Încheierea turului campio­natului (etapa a XV-a) : 1. MI­NERUL GURA HUMORULUI 21 P (33—13), 2. TEPRO laşi 21 P (31—18), 3. C.F.R. Paşcani 19 p (23—15) ....pe ultimele : 14. Ci­mentul Bicaz 11 p (13—26). 15. Nicotină Iaşi 10 p (16—22). 16. Integrata Paşcani 8 p (19—38). SERIA A H-a DEMAR Mărăşeşti — Victoria Bacău 1—1 (0—0), Petrolul Moi­neşti — Gloria Focşani 2—1 (2—1), Textila Bunuşi — Luceafă­rul Adjud 3—1 (2—1), Rulmentul Birlad — C.S.M. Borzeşti 6—1 (0—1), Partizanul Bacău — Mi­nerul Comăneşti 2—1 (2—0). Me­talul Huşi — Laminorul Roman 1—4 (0—1). Energia Gh. Gheor­ghiu-Dej — Viticultorul Panciu 4—0 (2—0), Letea Bacău — Fo­resta Gugeşti 4—1 (0—1). Pe primele locuri : 1. LAMI­NORUL ROMAN 21 P (31—14) — 10 victorii. 2. Petrolul Moineşti 21 p (28—11) — 9 victorii. 3. Vic­toria Bacău 21 p (22—8) ...pe ul­timele : 15. Rulmentul Bîrlad 8 p (8—20). 16. Metalul Huşi 7 p (9—52). SERIA A III-a Petrolul Băicoi — Prahova Plo­ieşti 1—1 (0—1). I.C.I.M. Ploieşti — Carpaţi Sinaia 1—0 (0—0), Chi­mia Brazi Ploieşti—Metalul Mija 3—2 (2—1), Chimia Victoria Bu­zău — Carpaţi Nehoiu 3—2 (2—2), Chimia Brăila — Petrolul Berea 3—0 (0—0), Caraimanul Buşteni — Poiana Cîmpina 3—0 (2—0), Fe­red­oul Rm. Sărat — S­N­­ITA Brăila 2—0 (0—0), Autobuzul Fău­rei — Minerul Filipestii de Pădu­re 1—0 (1—0). Pe primele locuri : 1. PRAHO­VA PLOIEȘTI 27 p (35—6), 2. I.C.I.M. Ploiești 21 p (25—15), 3. Chimia Brazi 18 p (31—15) ...pe ultimele : 14. S.N.­ITA Brăila 12 p (17—27). 15. Petrolul Berea 12 p (21—32). 16. Autobuzul Făurei 8 P (5—41). SERIA A IV-a Portul Constanţa — Ancora Ga­laţi 2—1 (1—1). Metalosport Galaţi — Progresul Isaccea 8—1 (3—0). Victoria Ţândarei — S­ N. Tul­­cea 3—0 (1—0). Avântul Matca — Marina Mangalia 3—1 (2—0). Ci­mentul Medgidia — Chimpex Con­stanta 2—0 (0-7-0). Şoimii Cerna­vodă — Voinţa Constanţa 2—1 (0—0). Rapid Feteşti — Granitul Babadag 5—1 (2—0). Metalul Man­galia — Arrublum Măcin 3—0 (0-0). In meci restanţă (etapa a Xvi-a) Metalosport Galaţi — S.N. Tul­­cea 1—0 (0—0). Pe primele locuri : 1. PORTUL CONSTANTA 20 p (35—12), 2. Me­­talosport Galaţi 20 p (30—13), 3. Rapid Feteşti 19 p (27—19) ...pe ultimele : 14. Granitul Babadag 12 p (14—28). 15. Ancora Galaţi 11 p (18—23). 16. Marina Mangalia 10 p (11—25). SERIA A V-a Dinamo Victoria Bucureşti — Abatorul Bucureşti 3—2 (2—2). I.C.S.I.M. Bucureşti — Flacăra ro­şie Bucureşti 3—3 (3—2). Viitorul Chirnogi — Tehnometal Bucu­reşti 1—0 (1—0), Petrolul Roata de Jos — Electronica Bucureşti 1— 0 (0—0), S.N. Olteniţa — T.M. Bucureşti 1—0 (1—0), Sirena Bucureşti — FEROM Urziceni 2— 0 (1—0), Danubiana Bucureşti — Constructorul Călăraşi 2—0 (1—0), F.C.M. Giurgiu nu a ju­cat. Pe primele locuri : 1. DINAMO VICTORIA BUCUREŞTI 27 p (36—9), 2. Danubiana Bucureşti 17 p (23—19), 3. Flacăra roşie Bucureşti 17 p (22—19) ,pe ulti­mele : 14. FEROM Urziceni 12 p (18—22), 15. Tehnometal Bucu­reşti 12 p (19—25), 16. Petrolul Roata de Jos 10 p (18—37). DEȘI N-AU PRIMIT DOI, CRNSTĂNIENII AU PLECAT... BATUN­! U­tltima dată cînd jucaseră la Braşov, pe prima scenă, acum 6 ani „copiii mării“ plecau cu două puncte ! Duminică echipa literalului a plecat cu un meritat egal, care, cu siguranţă, echiva­lează cu o victorie. E a patra „remiză“ pe care elevii lui Ema­­noil Haşoti o obţin în deplasare, după egalurile de la Bucureşti (cu Progresul­ Vulcan şi Sportul studenţesc) şi Timişoara. Acest ultim punct de la Braşov a fost rodul unui joc bine gîndit de fosta extremă a Steagului roşu, antrenoru­l de astăzi al dobro­genilor, care a îmbinat de minu­ne elanul cu tehnica. In apă­rare, „veteranul“ Antonescu a dirijat bine de mai tinerii Bo­­rali, Caramalău şi Drogeanu, iar în atac Peniu, I. Moldovan şi Petcu au declanşat cîteva con­traatacuri de mare periculozitate, irosite din lipsă de concentrare (cea mai concludentă dovadă — faza din min. 84 cînd Buduru, deschis ideal, la marginea careu­lui mare braşovean, n-a Insistat a ratat... lovitura de teatru !). Sigur, succesul meritat al con­­stânţenilor trebuie corelat şi cu «iua mai slabă a gazdelor, care, la o sâptâmînă după ce au în­vins Steaua, credeau, probabil, că meciul cu o echipă de „sufo­­»21* se cîştigă de la sine. Figu­raţia cîtorva atacanţi, anemia Jo­cului ofensiv (un singur şut pe ^^poartă in prima repriză !) re-Cum au jucat cîtiva înaintaşi braşoveni, nu garantăm însă că lovitura liberă indirectă din ca­reu, refuzată în min. 87, şi cele două minute de prelungiri ne­respectate, ar fi adus victoria e­­chipei gazdă, mult prea nervoa­să în final. Atît de nervoasă, în­­cît secundul constănţean C. Ma­­reş ni s-a plîns că a fost lovit de Benţa, iar observatorul fede­ral N. Georgescu ne-a declarat că, după joc, sub tribună. In faţa vestiarelor l-a văzut pe portarul Clipa lovindu-1 cu pum­nul, în plină faţă, pe preşedin­tele clubului constănţean, N. Oglindă. Fapte reprobabile — inadmisibi­le ! — care au lăsat un gust amar nu numai un­ Ema­­noil Haşoti, cel care a purtat cu fair-play. 13 ani, culorile echipei braşovene... Mircea M. IONESCU „RECITAL“... NEDORIT Al CAMPIONILOR! înaintea meciului Universitatea Craiova — Jiul, cunoscută fiind poziţia în clasa­ment a celor două combatante, se discuta doar despre... mărimea scorului cu care vor învinge gazdele. Cum se ştie, lucru­riile n-au stat aşa. Cu totul nedorit şi neaşteptat a fost însă „recitalul“ campionilor în întâlnirea de duminică. Văzînd că nu pot trece uşor de fiul, în pofida ocaziilor cu carul. Jucă­torii craioveni s-au enervat şi de aici manifestări de care, real­mente, nu-i credeam la stare , la cîteva ciocniri între jucători sau la fauficuri de joc, craiovenii făceau imediat o grămadă spon­tană, ca la rugby, la care 5-6 jucători protestau, se agitau, de arbitrul nici nu se mai vedea între ei ; Ungureanu a şutat mingea cu Intenţia de a-l lovi pe arbitrul de linie (foarte bun) G. D­ragom­ir-­­ Negrilă a atacat la un moment dat atât de violent încât îşi putea accidenta grav adversarul. Un exemplu preot l-a dat căpitanul echipei, Şte­­fănescu. A jucat bine, n-avem ce-i reproşa, dar a făcut trei gesturi nesportive pentru care merita şi cartonaşul roşu (a primit doar unul galben) : 1) După ce a făcut un fault la marginea careului de 16 m, de teamă ca arbitrul să nu dea 11 m, s-a repezit vijelios la acesta, care s-a speriat, așa că am asis­tat la o cursă de urmărire între căpitan și arbitrul Ștreng... ; 2) A lovit un adversar cînd jocul era oprrit ; 3) Ostentativ, pentru a jigni arbitrul și a incita spec­tatorii, s-a apucat să numere cu pasul, la o lovitură liberă, dis­tanţa dintre minge şi zidul pe­­troşăn­ean. Astfel de manifestări — con­semnate de arbitrii şi observato­rul federal Gh. Limona, unele sancţionate — au umbrit spec­tacolul sportiv, dîndu-i notă proastă. Modesto FERRARIN! 39-3 FĂRĂ Sportul studenţesc a Încheiat duminică primul său an „pe C.A.M.“. Şi trebuie să recunoaş­tem că echipa a fost deosebit de inspirată cînd s-a retras aici. Bilanţul locurilor de campionat susţinute pe teren propriu este foarte spectaculos : victorii în se­rii lungi, întrerupte de numai trei „remize“, cu un golaveraj gene­ral de 39—3 ! Performanţa aceasta a anului 1981 e cu atît mai re­marcabilă cu cit ea vine după lamentabilul tur 1980, care părea sâ arunce echipa în Divizia „B“. Sportul studenţesc are un lot de valoare. Să nu uităm că re­zervele echipei se numesc Fl. Grigore, Bozeşan, Lică, Mun­teanu I. Şerbănică, adică jucăto­ri pe care şi i-ar dori în teren cam 15—16 echipe din campiona­tul nostru. Iată de ce aşteptăm rezultate din ce în ce mai bune de la această echipă „capabilă de orice rezultat“, cum a fost de pildă acel 2-0 din finalul cam­pionatului trecut în compania lui Dinam©, pe terenul din Șoseaua Ștefan cel Mare, un rezultat care DfBBr mm (Urmare din pag. I) Ex-adevăr, la una sau două, si­tuaţii de ofsaid în defavoarea e­­chipei Dinamo. Aceasta nu în­dreptăţea însă ploaia de repro­şuri şi chiar de insulte care s-au abătut, mai ales la pauză, asupra sa — după propria lui mărturisire — din partea tabe- DE AMBII ! ECHIPE red dinamoviste. De ce să nu nc supărăm mai tare pe greşelile şi ratările unora din jucători în kw sâ dăm vina pe arbitru ? Mad ales pe un arbitru tinăr, de perspectivă, care — în ciuda ce­lor cîtorva erori — s-a strădujjfc sâ fie la înălţimea misiunii tale,­ a răspunderii pe care i-o impu­nea acest foarte dificil derby. CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“ SERIA A VI-a ROVA Roşiori — Progresul Pu­cioasa 4—1 (3—0), Cimentul Fieni — Muscelul Câmpulung 2—0 (1—0), Dunărea Zimnicea—Recolta Stoi­­câneşti 2—1 (1—0), Progresul Co­rabia — Constructorul Piteşti 4—1 (1—0), Cetatea Tr. Măgurele — Unirea Răcan 3—0 (2—0), Dacia Piteşti — Chimia Tr. Măgurele 2—0 (1—0), Electronistul Curtea de Argeş — Petrolul Videle 1—1 (1—0), Sportul muncitoresc Ca­racal — Chimia Gâeşti 2—0 (1—0). Pe primele locuri : 1. ROVA ROŞIORI 20 p (28—14), 2. Cimen­tul Fieni 20 p (25—17), 3. Chimia Tr Măgurele 19 p (19—12) ...pe ultimele : 14. Unirea Răcari 11 n (17—23). 15. Progresul Pucioasa 10 p (12—26) — 4 victorii. 16. Chi­mia Gâești 10 p (18—32) — 3 victorii. SERIA A VII-a Minerul Oravita — Diema Orșo­va 2—0 (0—0), Electroputere Cra­iova — Minerul Moldova Nouă 1— 0 (1—0), Dunărea Calafat — Mi­nerul Horezu 1—0) (1—0). Jiul Ro­­vinari — Constructorul Craiova 2— 0 (1—0). Mecanizatorul Simian — Parîngul Novaci 3—1 (2—1). I.O.R. Balș — Unirea Drobeta Tr. Severin 1—1 (1—0) — s-a jucat la Caracal, C.F.R. Craiova — Mine­rul Motru 0—1 (0—1). Metalurgis­tul Sadu — Viitorul Drăgușani 4—0 (1—0). In meci restanță (etapa a XI-a). Electroputere Craiova — Mecanizatorul Simian 1—1 (0—0). Pe primele locuri : 1. MINERUL MOTRU 21 P (26—11), 2. Dierna Orșova 21 p (21—16), 3. Electro­putere Craiova 20 p (22—8) ...pe ultimele : 14. Minerul Horezu 11 p (18—24), 15. Viitorul Drăgășani 11 p (12—20), 16. Parîngul Novaci 8 D (13—35). SERIA A VIII-a Automecanica Mediaş — Ex­­plormin Deva 1—0 (1—0), Minerul Ghelar — Metalurgistul Cugir 2—2 (0—1), Minerul Aninoasa — Vic­toria Călan 1—0 (1—0), •­IMIX Agnita — Vitrometan Mediaș 2—0 (1—0), Minerul Vulcan — Minenl Certei 1—0 (0—0), C.F.R. Simeria — Sultanul Sebeş 2—2 (2—1), Lo­tru Brezoi — Textila Cisnădie 2—6 (1—0), Minerul Paroşeni — Me­canica Alba lulia 3—1 (2—0). Pe primele locuri : 1. META­LURGISTUL CUGIR 22 p (36—11), 2. Explormin Deva 22 p (34—11), 3. Minerul Paroşeni 17 p (22—19) ...pe ultimele : 14. IMIX Agnita 10 p (13—20), 15. C.F.R. Simeria 10 p (9—19), 16. Automecanica Me­diaş 10 p (14—34). SERIA A IX-a Gloria Reşiţa — Unirea Sin­­nicolau 4—2 (2—0). Electromotor Timişoara — Victoria Ineu 8—0 (3—0). Unirea Tomnatic — Biho­rul Beius 3—0 (2—0). Recolta Sa­­lonta — Chimia Arad 2—0 (1—0). Voinţa Oradea — Vulturii Textila Lugoj 3—1 (2—0). C.F.R. Arad — C.F.R. Victoria Caransebeş 3—1 (2—0). Şoimii Lipova — Oţelul Dr. dr. Petru Groza 3—1 (1—0). Mine­rul Anina — Metalul Bocşa 5—0 (3—0) — s-a jucat la Bozoviei. Meci rejucat (din etapa a xii-a) : Minerul Anina — Re­colta Salonta 2—1 (0—0). Pe primele locuri : 1. GLORIA REŞIŢA 20 p (31—17), 2. Voinţa Oradea 18 p (33—19), 3. Metalul Bocşa 18 p (17—20) ...pe ultimele: 15. Chimia Arad 11 p (21—31), 16. C.F.R. Victoria Caransebeş 11 p (18—30). SERIA A X-a Minerul Baia Sprie—Armătura Zalău Întrerupt în min. 86, la 1—1 Bradul Vişeu — Unirea Va­lea lui Mihai 1—0 (0—0), Victoria Caret — Simared Baia Mare 4—0 (2—0), Silvana Cehu Silvaniei — Bihoreana Marghita 3—1 (2—0), Mi­nerul Baiuţ - C.S.U. Tricolorul Oradea 3—0 (2—0),­Minerul Bălţa — Oaşul Negreşti 1—0 (1—0), Chi­mia Tăşnad — Minerul Baia Bor­sa 4—2 (3—0), CUPROM Baia Ma­re — Rapid Jibou 6—0 (4—0).­­ Pe primele locuri : 1. ARMA­TURA ZALAU 25 p (38—9) — din 14 jocuri. 2. Victoria Cărei 19 p (31—19), 3. Unirea Valea lui Mi­hai 18 p (32—14), 4. Minerul Baia Sprie 18 p (29—15) — din 14 jocuri ...pe ultimele : 14. C.S.U. Tricolorul Oradea 10 p (17—28), 15. Simared Baia Mare 10 p (12—31), 16. Silvana Cehu Silvaniei 9 p (33-33). EXEMPLUL LUI BÖLÖNI „.Minutul 6 al meciului dintre U.T.A. şi A.S.A. Tg. Mureş. La o pătrundere individuală a lui Bö­­löni, fundaşul central arădean Kukla intervine, hotărît, la min­ge pentru a-l deposeda pe căpi­tanul de echipă al tîrgmureşeni­­lor. Din acea contră, absolut re­gulamentară, Bölöni se resimte şi rămîne întins pe gazon. Pri­meşte îngrijiri medicale şi, după două-trei minute, reia jocul şchio­pătând, acuzînd dureri la genun­chiul piciorului sting. Antrenorul Czako vrea să-l înlocuiască, dar Bölöni refuză şi, scrîşnind din dinţi, nu-şi părăseşte echipa, ju­­cind, cum se spune, într-un pi­cior, dar jucînd bine, adueîndu-şi o contribuţie substanţială atît in apărare, cit şi in atac. Rămîne In teren pină în min. 79, cind durerile se amplifică şi locul lui în formaţie este luat de Cernes­­cu. Am aflat, la sfirşitul meciu­lui, că Bölöni a contractat o en­torsă la genunchi şi că va deveni indisponibil pentru multă vreme. Gestul lui Bölöni — de a rămi­­ne, totuşi, pe teren alături de coechipieri, in dorinţa de a face totul pentru echipa lui — este un exemplu pentru mulţi jucători. Gheorghe NERTEA ÎNFRlNGIRE î a hotărît, în fond, asupra titlu­lui... Anul 1981, anul lui 39—3, mar­chează și creșterea fostului „se­cund“ Voica, adică a antrenoru­lui care a preluat echipa cînd nu avea decit de pierdut. Fără să-i atribuim merite in exclusi­vitate, e bine să ne amintim că,­ sub conducerea lui. Mihai Marian a devenit un fundaş care trebuie să figureze pe lista de aşteptare a „tricolorilor“, că Iorgulescu formează, împreună cu Cazan, un cuplu care poate arunca mănuşa oricărui alt cuplu de fundaşi centrali şi că Bucurescu a deve­nit, în sfîrşit, o extremă de te­mut. Toate aceste ameliorări de fond trebuie puse şi în legătură cu „hainele noi“ pe care Voica le-a dat unor jucători care pă­reau intraţi in linie moartă. O ultimă observaţie, de cu to­tul altă natură. Ultimii doi citaţi (Iorgulescu şi Bucurescu) au pri­mit — pe deplin „merit“ ! — car­tonaşul roşu în meciul cu Tirgo­­vişte, împovărîndu-şi echipa în­tr-un moment in care jocul curgea in favoarea ei. E greu .de acceptat asemenea gesturi la faţa unei tribune care încearcă să evite „Gaudeamus"... Ioan CHIRILA Echipele clasate pe locul I In serii : Minerul Gura Humorului, Laminorul Roman, Prahova Plo­ieşti, Portul Constanţa, Dinamo Victoria Bucureşti, ROVA. Ro­şiori, Minerul Motru, Metalurgis­tul Cugir, Gloria Reşiţa, Armătu­ra Zalău, Industria sîrmei C Turzii şi Precizia Săcele Metalul Aiud — sticla Arieşul Turda 2—0 (0—0), industria ste­mei C. Turzii — Avîntul Reghin 1— 0 (1—0), Metalotehnica Tg. Mu­reş — c.I.L. Blaj 3—0 (0—0), Me­talul Sighişoara — Mureşul Lu­duş 1—0 (1—0), Unirea Alba Iu­­lia — Unirea Dej 7—2 (5—0), Ote­lul Reghin — Lăpuşul Tg. Lapus 2— 0 (0—0), Foresta Bistriţa — Minerul Rodna 2—p (0—0). Textila Năsăud — C.E.M. Cluj-Napoca 1—0 (1—0). Pe primele locuri : 1. INDUS­TRIA SÎRMEI CIMPIA TURZII 20 p (28—14), 2. Sticla Arieșul Turda 19 p (31—15), 3. Unirea Alba lulia 19 p (30—17)... pe ulti­mele : 14. Textila Năsăud 12 p (16—29), 15. Unirea Dej 10 p (22—33). 16. C.I.L. Blaj 10 D (8—28). SERIA A XII-a Torpedo Zărnești — Progresul lorheiu Secuiesc 1—0 (0—0), Me­iul Tg. Secuiesc — Nitramonia Igăras 3—1 (1—0), Metrom Bra­­v — Metalul Sf. Gheorghe 1—0 —0), Unirea Cristuru Secuiesc Mureşul Toplita 1—3 (0—1), ■ecizla Săcele — Chimia Or. Istoria 3—1 (1—1), Utilajul Igăraş — Carpaţi Braşov­­2 (2—0), Tractorul Miercurea­sc — Minerul Bălan 6—1 (0—0), Inerul Baraolt — Măgura Mo­la Codlea 2-1 (0—0). Pe primele locuri : 1. PRECI­­ZA SACELE 20 p (20—15), 2. PTG­­■esul Odorhei 18 p (24—11), M­­ureşul Topliţa 17 ( 09—15) ...pe Urnele : 14. Tractorul M. Ciup­p (20—21), 15. Carpaţi Braşov (24—26), 16. Măgura Codlea 1* Rezultatele ne-au fost transmi­­se către corespondenții noşti .tuntori din localitățile respee*

Next