Sportul, ianuarie 1982 (Anul 38, nr. 9978-10000)

1982-01-05 / nr. 9978

Activitatea de canotaj In 1981 LA SCOALA ASPRĂ A MUNCA SI MODESTIA „VISLESC" ÎMPREUNĂ Sezonul nautic International 1981 a situat din nou schiful nostru feminin in prima grupă valorică a canotajului mondial. .Două au fost evenimentele sportive majore in care rame­­rele si vîslasele românce au punctat decisiv în clasamentul celor mai bune reprezentative din lume. In ordinea desfăşură­rii marilor regate am urmărit, întîi, evoluţia „speranţelor“ la campionatele mondiale de ju­nioare de la Pancearevo. Cite­­va săptămîni mai tîrziu, la München, am asistat, la cea de a 6-a ediţie a campionatelor mondiale rezervate senioarelor. In ambele concursuri — victo­rii în proba de simplu prin Sanda Toma şi Adriana Che­­lariu-Conducem, aşadar, atît la se­nioare cît şi la junioare în în­trecerea considerată a fi cea mai atletică, cea mai repre­zentativă din canotaj — în proba de simplu. Conducem plutonul celor mai bune sprin­tere din lume, prin două fete din judeţul Botoşani, prin două tinere crescute la Snagov, la şcoala cu recunoscută persona­litate şi distincţie in promova­rea continuă a performanţei. Conducem si în întrecerile bal­canice la această probă, dar printr­r-o altă tinără, Marioara Ciobanu. Am adunat, se poate spune, „tot aurul din lume“ la această probă de referinţă în canotaj, probă „cu bătaie lun­gă“, cu „specializare“ pe toata ambarcaţiile­ Am insistat asupra acestei probe pentru că schitul simplu este materia de bază care se predă în clasele cu mult soare din Siliştea Snagovului, pentru că în aceste suple ambarcaţii urcă m­ilca oară „speranţele". Vasile TOFAN (Continuare in pag. 2—3) Rodica Puşcatu şi Elena Horvat — un „2 f.c.“ tînăr, de perspec­tivă, medaliat cu bronz anul trecut la CM, de la München Foto : Dragoş NEAGU La #. M. M. R. Craiova : IN PRIM PLAN, VALORIFICAREA LA UN NIVEL CALITATIV SUPERIOR A EXPERIENŢEI ANILOR TRECUŢI Situată în perimetrul zonei industriale de Est a Craiovei, întreprinderea mecanică de material rulant se bucură de renume în întreaga ţară, fiind unică în angrenajul industrial national, fiind singura unitate (creată în 1968) care repară lo­comotive Diesel si electrice. Vîrsta acestei întreprinderi ca si profilul său ne-au făcut să anticipăm că aici vom găsi un mare număr de tineri, un mare număr de muncitori care în­drăgesc sportul, care doresc să beneficieze de marile lui bine­faceri pentru sănăta­tea fizică şi Intelectu­ală a celor ets mun-La LM.M.R. tinere­ţea se află la loc de cinste, de vreme ce nu mai puţin de 50 la sută dintre angajaţi sunt muncitori şi teh­nicieni foarte tineri, iar dragostea lor pentru exerciţiile fizice şi agrement, pentru sport in ge­neral este atestată, între altele, de numărul mare de membri ai asociaţiei sportive „Locomoti­va“, peste 1200, de bogata ac­tivitate care se desfăşoară aici de numărul celor angajaţi la competiţiile de masă. „Este adevărat, ne spune George Cîrstea, secretarul aso­ciaţiei sportive, am obţinut re­zultate bune pînă acum, ne bu­curăm de un rea! prestigiu în oraş şi chiar in judeţul nostru, dar nu sîntem încă pe deplin mulţumiţi ca ceea ce am reali­zat. Tineretul, toţi oamenii muncii din Întreprindere doresc mai multe activităţi atractive şi interesante, simt nevoia unei mai mari frecvenţe a întrece­rilor. în acest context, preţioa­sele îndemnuri ale secretarului general al partidului nostru, to­varăşul NICOLAE CEAUŞESCU, de a acorda mai mare atenţie sportului de masă, educaţiei Constantin MACOVEI (Continuare în pag. 2-3) înaintea reluării pregătirilor pentru noul sezon la fotbal CONSFĂTUIREA CU CONDUCĂTORI­­ŞI ANTRENORI­I ECHIPELOR DIN EŞALOANELE FRUNTAŞE Peste câteva zile, echipele divizionare de fotbal îşî vor relua pregătirile la vederea sezonului com­petiţional de pri­măvara. Pina atunci, însă, pe agenda acestei activităţi figu­rează şi alte acţiuni menite să ducă la îmbunătăţirea aces­tui sport, mai ales că nu de mult Biroul Executiv al C.N.E.F.S. şi Plenara C.N.E.F.S. au analizat situaţia din fotbal şi au jalonat direcţiile de îm­bunătăţire a activităţii în acest s­port. Măsurile­ vor fi, desigur, de­finitivate la Conferinţa Fede­raţiei române de fotbal, dar este nevoie dacă de pe acum asigurarea unui start efi­cient la pregătirea noului se­zon. . Azi, la sediul F.R.F., de la ora 9, are loc Consfătuirea cu preşedinţii cluburilor şi asocia­ţiilor cu echipe de diviziile „A“ şi „B“ şi cu cei 13 antrenori ai divizionarelor „A“. Cu acest prilej se va ana­liza desfăşurarea turului Divi­ziei „A“, se vor face aprecieri privind unele aspecte ale pro­cesului de instruire, vor avea loc discuţii în care participan­ţii au datoria să contribuie la o analiză temeinică pentru îmbunătăţirea fotbalului pe multiple­­ planuri, inclusiv în creşterea volumului de pregă­tire şi al realizării unei­­ dis­cipline exemplare în toate sec­toarele acestui sport. PROLETARI PIN TOATE TARUg. 0W1TMHU ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT S ANUL XXXVII - Nr. 9978 I 4 PAGINI - 30 BANI I Marţi 5 ianuarie 1982 graduri Înaripate pentru un an AL CALITĂŢII $1 ft SPORT Adine însufleţiţi de vibrantele chemări cuprinse la Mesajul adresat ţârii In noaptea Anului Nou de preşedintele României socialiste, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, tot mai mulţi sportici antrenori, activişti ai mişcării sportive exprimă­te gloduri!« Im pentru nou! sezon dorinţa fierbinte de a învăţa, a munci şi a «a pregăti cu tot mai multă perseverenţă, hotârirea fermă ca pite performanţele lor să contribuie şi mai mult la creşterea »»»b­El a prestigiului României socialiste. SA asigurăm luptătorilor tineri Să­uri înscria numele pe lista o pregătire de pe înalt nivel celor mai buni semigrei din luna Anul care s-a încheiat a fost deosebit de bogat la I­n treceri internationale pentru luptăto­rii de la stilul greco-romane. Competiţia de cea mai mare răspundere pentru noi a fost Universiada. Suntem foarte mulţumiţi de comportarea băi­beţilor, de mobilizarea lor e­­xemplară pentru­­ acest con­curs. Dar, pentru orice mare sportiv vine si vremea retra­gerii din activitatea competi­­tionala. §1 din echipa no­astră, clasată de două ori pe primul loc în Europa, învingătoare detaşată, şi la cîţiva componenţi au ajuns foarte aproape de acest moment, unii dintre ei anunţîndu-şi chiar retragerea. Gînd­ul cu care păşim în noul an — in care ne aşteaptă campionatele eu­ropene şi mondiale — este pregătirea la un înal nivel a tinerilor talentaţi, remarcaţi la ultima vreme, capabili să-l în­locuiască pa cei care ne-au o­­feriit a­tîtea satisfacţii, astfel ca ei să se dovedească demni urmaşi ai componenţilor echi­pei de aur a României. Judecind prin prisma perfor­manţelor realizate, pot afirma că anul 1981 mi-a adus satis­facţii mai mari decit cei de pina acum. La campionatele europene de la Tampere, am urcat pe podiumul medaliaţi­lor cu o treaptă mai sus deja reurşisem la ediţia precedentă. In plus, m­i-am luat o revanşă în faţa polonezului Pawel Skrzecz, cel care obţinuse o victorie discutabilă în faţa mea, la Jocurile Olimpice de la Moscova. Ziarul „Sportul“ a scris că meritam victoria şi în finala campionatelor euro­pene. Mă simt sănătos, pu­ternic, capabil să-l înfrunt pe oricare dintre principalii mei adversari. Ce doresc să reali­zez in acest an ? Să muncesc temeinic, să-mi Îmbunătăţesc tehnica de luptă şi forţa de lovire, astfel ca la Întrecerii­ mondiale de la München să-mi înscriu numele pe lista celor mai buni semigrei din lume. GEORGICA DONId vicecampiio® european de box ION CORNEANU antrenor emerit de kipte greeo-romans Vreaa s-s ajung s Carmen Bunacla! Am încheiat ultimul sezon cu rezultate bune şi acest lu­cru mă stimulează foarte imun. Am la faţă exemplul marii noastre campioana care este Carmen Bu­nach­a, cea mai ra­pidă spatistă din lume la 1981. Mă voi antrena cu o şi mai mare ambiţie, ajutată da pro­fesoara mea, Gica Deak, şi voi încerca s-o ajung cit mai re­pede pe recordmana ţării. îm­preună poate ne va fi mai uşor să le înfruntăm pe re­prezentantele RXG. Germane, marile specialiste ale proce­deului spate. Oricum, eu ţin­tesc două medalii la campio­natele europene de juniori de la Innsbruck, ceea ce pentru mine ar însemna un succes imens. Şi, desigur, un loc fruntaş la topul european. Nu de alta, dar în 1983 se vor desfăşura campionate europene de seniori... ANCA PATRASCOIU campioană de junioare la Înot Rampă de lansare pentru sporturile Deltă Mişcarea sportivă din jude­ţul Tulcea a încheiat un an la care a obţinut rezultate remar­cabile, atât la activitatea de masă, cît şi la cea de perfor­manţă. Marea competiţie spor­tivă naţională „Daciada“, ini­ţiată de secretarul general al partidului, a stimulat puternic sportul de masă din oraşele şi comunele judeţului ca şi per­formanţa. Menţionez că anul 1981 ne-a adus 16 titluri de campioni naţionali de juniori la sporturile Deltei, caiac­ea­­nce, ca şi alte rezultate, pro­miţătoare, la atletism. Anul 1982 vrem să fie nu la mişcarea sportivă tulceană un an al calităţii, mărturisinduma intenţia de a dezvolta succe­sul realizat la caiac-canoe, de a lansa cu vigoare atletismul, voleiul, luptele şi boxul, pen­tru care tineretul din judeţ are deosebite calităţi. Dorita. GHEORGHE DAMIAN prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. Tulcea (Continuare In pag. 2-3) Campionatul feminin de handbal "WM­mmammaammmmmmaaBaaBmmaammmmmmmmmmmmBmmammmMmmmmummam 0 SURPRIZA PLĂCUTĂ: UNIVERSITATEA TIMIŞOARA DIN NOU ÎN PLUTONUL FRUNTAŞ „întîrziată“ faţă de ediţiile precedente (a programat prima etapă abia în a doua jumătate a lunii decembrie­­), întrecerea celor mai bune echipe femini­ne de handbal din ţara noas­tră ne-a oferit, in schimb, mul­­­te şi interesante constatări chiar din start. Fireşte că prea multe concluzii nu se pot trage după două etape. Sunt însă „semne" potrivit cărora ex­istă perspecti­va ca în ierarhia primelor 12 formaţii din handbalul feminin­­românesc să se producă, în a­­cest sezon, unele schimbări. Astfel, o surpriză plăcută ne-a oferit, la acest început, de întrecere, echipa Universitatea Timişoara. Ani şi ani la rînd fruntaşă în această dispută, e­­chipa bănăţeană acuzase în ul­timul timp o oarecare scădere valorică, îngrijorătoare chiar la unele momente, cind se plasa pe locurile de „subsol“ ale cla­samentului. Se spunea la un moment dat că la Timisoara se va realiza o fuziune intre cele trei echipe existente (două ac­tivează în Divizia „B“) pentru ca Timişoara, acest vechi cen­tru al handbalului nostru, să poată fi reprezentat cît mai demn şi în campionatul femi­nin, ştiut fiind faptul că nu cel masculin, Politehnica Timişoa­ra se numără de o bună bucată de timp printre fruntaşe. Fu­ziunea nu s-a făcut pînă la urmă, dar Universitatea a re­născut spectaculos în acest de­but de campionat, răcind şi mai interesantă lupta din fruntea clasamentului. Acolo, „sus“, unde se de­cide viitoarea campioană, ac­tuala deţinătoare a titlului. Rulmentul Braşov a pierdut Călin ANTONESCU (Continuare în pag. 2-3) Meciul de tenis de masă dintre echipele feminine C.S. Arad şi Statisztika Budapesta, din cadrul semifinalelor Cupei campionilor europeni, va­ avea loc la Budapesta, la 31 ianua­rie Din lotul campioanei Un­gariei fac parte : Judit Magos, Gabriella Szabó, Zsuzsa Oláh şi Beatrix Kisházi, jucătoare foarte bine cotate pe plan eu­ropean și mondial »­­n semifinala c. C. I. la tenis tîn masa. C. S. ARAD - STATISZTIKA BUDAPESTA, LA 31 IANUARIE ECHIPELE ROMÂNEŞTI ÎN CUPELE EUROPENE DE HANDBAL FEMININ în cursul acestei săptămîni, mai precis joi după amiază, la Iaşi, şi duminică dimineaţă la Braşov, două din cele trei for­maţii feminine de handbal din ţara noastră, participante la cupele europene, vor lua star­tul în competiţiile respective. Este vorba de jocurile tur din­tre TEROM Iaşi şi Spartakus Budapesta în Cupa cupelor şi dintre Rulmentul Braşov şi I­kra Partizanske (Cehoslova­cia) în Cupa campionilor eu­ropeni. In Cupa IHF Ştiinţa Bacău s-a calificat în turul al III-lea prin retragerea din competiție a formației austrie­ce WAT Funfhaus Wien.

Next