Sportul, februarie 1982 (Anul 38, nr. 10002-10024)

1982-02-02 / nr. 10002

FEBRUARIE -LUNA DE VÎRF A „DACIADEI“ DE IARNĂ Februarie a însemnat, de la Început, luna de virf a „Da­ciadei“ de iarnă. Și aceasta pentru că luna Iui Făurar a reprezentat, totdeauna, un fel de „toamnă in care se nu­mără bobocii“ pentru sezonul sportului hivernal, o lună a marilor examene, pentru care tineri şi vîrstnici s-au pregă­tit încă din noiembrie, de la primele ninsori. Nici în acest an tradiţia nu va fi infirmată, chiar dacă, pină acum, covorul de zăpadă care se aşterne în fiecare an peste ţară s-a restrîns către munte, lăsînd dealurile şi cîm­­piile neacoperite. Astfel, la 23—24 februarie Predealul va găzdui Dinamoviada la schi fond şi alpin — o competiţie care nu mai are nevoie de prezentare, datorită frumoase­lor ei tradiţii. Mai devreme, între 19 şi 21 februarie, Vatra Dornei va fi gazdă ospitalieră pentru finalele pe ţară ale „Cupei pionierului“ la sanie, în timp ce, nu departe de Miercurea Ciuc, în apropierea cabanei Brădet, un sport al tu­turor vîrstelor — am numit o­­rientarea turistică — îşi va desfăşura finalele pe schiuri. în acest an, in mod deosebit, judeţul Suceava va avea cin­stea de a găzdui o mare săr­bătoare sportivă a tineretului : „Cupa a 60-a aniversare a U.T.C.“. Timp de două zile (20 şi 21 februarie) vor avea loc finalele pe fată la sanie şi schi, la patinaj şi biatlon, pre­cedate, fireşte, de o amplă participare a tinerilor sportivi la etapele pe asociaţii şi clu­buri, pe localităţi şi judeţe, care se vor înşira pină la 17 ale lunii. Va fi o splendidă sărbătoare sportivă a tinerei generaţii. In ultimele zile ale lunii, la 27 şi 28 februarie, Vatra Dor­nei va fi iarăşi teatrul unor ample dispute sportive : re­prezentanţii fiecărui judeţ îşi vor măsura forţele pentru cîş­­tigarea „Cupei U.G.S.R.“ la schi fond şi alpin. Dar februarie nu cuprinde doar aceste finale pe ţară, pre­cedate de nenumărate con­cursuri de masă, la toate ni­velurile, ci va avea, pe răbo­jul său, festivaluri ale gheţii şi zăpezii, cunoscute de-acum în cadrul „Daciadei" de iarnă. Astfel, la Lacul Roşu şi pe Grinţieş, sportivii din judeţul Neamţ vor participa la între­(Continuare in pag 2-3) Excursiile pe munte, în luna lui Făurar, pe zăpadă mare, au un farmec aparte... Foto : Emilian CRISTEA PROIETARI PW TOATE TAR­II. UMITWIM ZIAR AL CONSILIULUI NAțIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA S­ SPOOT ANUL XXXVill - Nr. 10.002 |­4 PAGINI - 30 BANI | Marți 2 februarie 1982"" Victoria handbaliştilor noştri la „Trofeul Spaniei** ne-a bucurat la* SĂ NU UITĂM NICI O CLIPĂ: OBIECTIVUL PRIORITAR ESTE CAMPIONATUL MONDIAL! Remarcabila victorie a se­lecţionatei masculine de hand­bal a României în „Trofeul Spaniei“ reprezintă d­in con­textul pregătirilor pentru tur­neul final al celui de al X-lea campionat al lumii — nu nu­mai un succes de palmares, ci — îndeosebi — concluzia pozitivă a unei verificări in condiţii de competiţie, efec­tuată în compania unor echipe de valoare, animate şi ele de năzuinţa unei comportări su­perioare la C.M. Selecţionata noastră, condusă în competiţie de antrenorii Lascăr Pană şi Cezar Nica, a reuşit in între­cerile din localitatea Jerez de la Frontera să treacă peste o ştachetă valorică înaltă, să dovedească temeinicia prepa­­rativelor de pină acum, ta­lentul unora dintre componen­ţii ei, omogenitatea in creştere a întregii echipe. Depăşind prima formaţie a Uniunii So­vietice, confruntindu-şi nivelul valoric in compania uneia din­tre echipele care vor evolua In grupa noastră (Cuba) şi a alteia pe care o va intîlni în turneul semifinal (Spania), selecţionata României a obţi­nut şi un important atu mo­ral, un stimulent pe care an­trenorii Nicolae Nedef, Las­căr Pană şi Cezar Nica, în­tregul colectiv tehnic, trebuie să-l folosească în aşa fel incit să se asigure „tricolorilor“ o permanentă creştere a formei sportive, un potenţial general superior, o ambiţie şi mai mare — totul pe fundamentul unei activităţi de pregătire şi mai indirjite, al unei dăruiri nedrămuite. Greşeala săvîrşită înaintea Jocurilor Olimpice de la Moscova, cind tot în Spa­nia şi cam cu tot atîta vreme înainte se atinsese punctul maximal al formei sportive, dar nu s-au găsit mijloacele adecvate pentru augmentarea sau măcar menţinerea ei pină la ora desfăşurării competiţiei olimpice, trebuie evitată acum, folosită doar prin prisma în­văţămintelor pe care le-a ofe­rit. S-a muncit bine şi cu e­­vident spor­tină acum, dar Hristache NAUM (Continuare in pag. a 4-a) VALOAREA OBLIGĂ! Am crezut că entuzia a­­manta, fabuloasa victorie a handbaliştilor noştri in par­tida cu U.R.S.S. de la J.O. din 1980 va rămine un mo­ment unic prin caracterul său dramatic, prin răsturna­rea înregistrată — incredibil şi totuşi,„ real — intr-un final in care luaserăm foc şi noi, privitorii, în faţa te­levizoarelor. Nu am fost ta­ncrez de la Frontera, dar „piesa“ de la J.O. s-a repe­tat, cu aceiaşi actori, sîm­­bătă, în Spania, jucătorii noştri invingînd din nou pu­ternica echipă sovietică, după ce au fost conduşi, in­tr-un final electrizant ! La asemenea sportivi, spe­ranţele şi dorinţele noastre sunt — „din vina lor“ — mari. Le cerem băieţilor noştri un nou „bis”, pe mă­sura barului lor excepţio­nal şi a muncii lor exem­plare. Un „bis" la finala C.M. ! De ce nu ? Marius POPESCU MIS«­«» «»SMIL „RECORDURILE N AU VIAŢĂ LUNGĂ. ŞI EU VREAU SĂ LE SCURTEZ ZILELE !“ Anişoara Cuşmir a încheiat sezonul 1981 cu măgulitorul ca­lificativ — acordat de publica­ţiile internaţionale de atletism — de „marea revelaţie a să­riturii în lungime“. Nimic mai firesc, dacă ne gindim că în citeva luni ea a progresat da la 6,33 m la 6,91 m, aşezîn­­du-se, înainte de a împlini 20 de ani, în fruntea săritoarelor in lungime de pe continent... ...Anişoara Cuşmir începe se­zonul 1982 hotărîtă să dove­dească că nu mai este „o mare speranţă“ a săriturii în lungi­me, ci­­ de pe acum „o mare vedetă“. Are aerul unei ve­dete, „respiră clasă“, fără a avea gesturi de vedetă. La pri­­mul­ start, sîmbătă, la „Cupa Steaua“, eleva lui Ion Moroiu a sărit 6,67 m, record perso­nal de sală şi al doilea re­zultat românesc indoar dintot­­deauna. A avut patru sărituri depăşite, una din ele foarte a­­proape de cubul pe care scrie 7 m. A doua zi, Anişoara spul­bera recordul naţional la 50 m, ducîndu-l la 6,1 sec., la o ze­cime de recordul european. Şi, totuşi, e supărată... — Pentru a fi sinceră, vă spun că speram să­­sar mai mult. Măcar peste recordul na­­ţional de sală (n.n. 6,75 m, Vali Ionescu în 1981). Deși nu făcusem nici o săritură la an­trenamente în toată săptămîna dinaintea concursului... — De ce ? — Am periostită. In sala „23 August“ coritanul este mai dur decit în ceilalţi ani. Am vrut totuşi să sar, am nevoie de con­cursuri, sezonul de sală este Vladimír MORARU (Continuare in vag 2-3) Anişoara Cuşmir este felicitată de antrenorul său Ion Moroiu după evoluţia din cadrul „Cupei Steaua“. Foto : Dragoş NEAGU Turneele nr. 2 ale Diviziei „A“ feminine de volei DINAMO SE MENŢINE NEÎNVINSĂ In sălile Grupului şcolar M.I.U. şi Rapid din Capitală şi in Sala sporturilor din Constanţa au continuat turneele cu nr. 2 ale campionatului primei divizii feminine de volei, lupta pentru titlu — Farul Constanţa şi C.S.U. Oţelul Ga­laţi — şi de la care era de aş­teptat, de data aceasta, să facă o concurenţă mai serioasă di­­namovistelor, campioane de vreo şapte ani. Ambele echipe au evoluat însă la un nivel me­diocru, cu uimitoare sinuozi­tăţi. Studentele gălăţene In frunte cu Maria Muscă, Geor­­geta Busuioc Zaharia şi Elena Sander au intrat in teren mai decise şi, după două seturi, pă­reau că au depăşit impasul în care se află, în timp ce Farul conta numai pe două jucă­toare, Maria Enache şi Gum­­­iza Geli. Din setul al treilea situaţia s-a inversat total : gă­­lăţencele au căzut fizic şi mo­ral, comiţînd greşeli de Începă­toare. Farul a renăscut (alături de cele două jucătoare menţio­nate devenind mai active Ma­rinda Turlea şi Maria Stad­nic) şi a cîştigat cu 3—2 (—10, —12, 9; 7, 7). Au arbitrat foar­te bine : V. Dumitru (Bucu­reşti) — N. Georgescu (Plo­ieşti). In schimb cea de a doua partidă dintre Dinamo şi Fla­căra roşie Bucureşti s-a ridicat la nivelul pretenţiilor faţă de divizionarele „A“ aflate în plu­tonul fruntaş. In derbyul tur­neului al doilea şi care st-a în ziua a doua, competiţia fruntaşelor (locurile 1—4) a fost deschisă de întîlnirea din­tre două echipe prezente con­secvent la ultimele ediţii nu meritat numele au cîştigat di­­namovistele cu 3—0 (12, 9, 6) dar felicitări merită ambele formaţii conduse de Doina Ivă­­nes­cu şi S. Chiriţă, din rîndul cărora am remarcat jocul pres­tat de : Mariana Ionescu, Vic­toria Niculescu și Victoria Banciu (D), Daniela Drăghici, Lucia Ettz, Simona Enache (F). Bun arbitrajul prestat de : Gh. Modesto FERRARINI! (Continuare In pag. a 4-a) MIRCEA LUCESCU LA TELEX... ...Luni, puţin după ora prînzului la Bucureşti. Che­măm, la telex 30104, hotelul „Siesta“ din San Salvador. Este devreme acolo, nu este nici ora 6 dimineaţa, dar încercăm, totuşi : „Por fa­vor, senor Lucescu, allena­­dor de la seleccion rumana“. „Momentito“ — ni se răs­punde de la celălalt capăt, apoi, după scurt timp, atit de aşteptatul „suntem­ aici“. Aflăm că selecţionata noas­tră divizionară şi-a început turneul în America Centra­­lă în San Salvador, jucînd, duminică, în compania for­maţiei ţării gazdă, calificată (Continuare in pag 2­3) Să tot fie 3 ani de când mi-am întâlnit un vechi coleg de liceu. Inginerul L.P. Lucrează la o întreprindere bucureşteană. Tocmai trecuse de a doua cumpănă a vieţii — cum i-a zis Goga semicentena­rului de virată. — Nu mă simt bine, mi-a spus el atunci. M-am cam îngrăşat (era rotofei de-a binelea, cel- --------------------------­lalţi colegi o luau peste picior din pricina asta), de la o vreme sunt palid la faţă, mă cam dor pi­cioarele, merg greoi şi, --------------------------­auzi tu­­, doctorul mi-a găsit 21. — 24 de ce ! — Tensiune, măi ! Şi fac tratament, uite ici, a continuat el scoţind un pumn de pastile din buzunar. Iau cu nemiluita, sint mereu ameţit, nu mai am putere şi, ce mai, simt că imbătrînesc. Mi-am întîlnit colegul zilele trecute. Să nu-1 recunosc ! Mai întîi, pentru că nu mai avea burtă ! Apoi fiindcă in obraji 11 stăruia­u roşcaţi sănătoasă, se mişca­uM— — Măi băiete, nu mai tensiune, mi-a spus el vesel. Am 13 cu 7. Ca un cosmo­naut. Nu mă mai dor picioarele, mă simt excelent. — Ce mare vrăjitor te-a transformat ? l-am întrebat eu. — Chiar așa, un mare vrăjitor . MERSUL PE JOS ! Nu te uita nu -------------------------• știu cum La mine, că ăs­ta-i adevărul. Merg pe jos la serviciu şi vin acasă pe jos. Dimineaţa fac gim­nastică 10 minute şi mai .............. ■■■ fac şi peste zi. După-a­miaza merg iarăşi pe jos, doi-trei kilometri. (Înainte vreme, îmi fă­ceam siesta... dormind). Acum, uite, am dat burta jos, măninc cumpătat. Ascultă­­mă : lasă naibii mașina, mergi pe jos, fă mișcare că altfel te mănîncă rugina ! Zicind acestea, s-a uitat compătimitor la mine... Sever NORAN DE LA 24 LA 13...

Next