Sportul, aprilie 1982 (Anul 38, nr. 10052-10077)

1982-04-01 / nr. 10052

PLENARA COlimUI CENTRA1 Al PURIM! COMIS­­MÂN Sub preşedinţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar ge­neral al Partidului Comunist Român, miercuri, 31 martie, a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Plenara a adoptat, in una­nimitate, următoarea ordine de zi : 1. Raportul privind situaţia economico-financiară pe ansam­blul economiei naţionale, rezul­tată pe bază de bilanţ,­in anul 1981. 2. Raportul privind realiza­rea programului de producere a energiei în cincinalul 1981— 1985 şi dezvoltarea bazei ener­getice a ţării pină în 1990. 3. Raportul privind rezultate­le recensămintului animalelor domestice, de la 1 februarie 1982 şi unele măsuri pentru re­alizarea programului de Întări­re a autoconducerii şi autoapro­­vizionării teritoriale, precum şi asigurarea aprovizionării în bu­ne condiţii a populaţiei. 4. Raportul cu privire la e­­fectivul, compoziţia şi structu­ra organizatorică a partidului la 31 decembrie 1981. 5. Raportul cu privire la ac­tivitatea desfăşurată în anul 1931 de către organele de par­tid­ de stat şi organizaţiile de masă pentru înfăptuirea poli­ticii de cadre a partidului. 6. Raportul privind activita­tea de rezolvare a propuneri­lor, sesizărilor, reclamaţiilor şi cererilor oamenilor muncii în 1981. 7. Raportul privind activita­tea internaţională a partidului şi­ statului in 1981 şi principa­lele orientări în politica exter­nă în anul 1982, în cadrul dezbaterilor au luat cuvintul tovarășii : Pavel Aron, Ion Sirbu, Alexandrina Găinuşe, Vasile Sechel, Ferdi­nand Nagy, Constantin Crişan, Îu­iu Bobrescu, Dan Surulescu, Ioan Avram, Iona Ciobanu, Ion Lăzărescu, Trandafir Cocârlă, Gheorghe Vlad, Ion Teşu, Fa­­raschiv Benescu. 1. în cadrul plenarei a fost examinat şi aprobat in unani­mitate Raportul privind situa­ţia economico-financiară pe ansamblul economiei naţionale, rezultată pe bază de bilanţ, in anul 1981. Dind o înaltă apreciere suc­ceselor deosebite obţinute, Co­mitetul Central a apreciat că in anul 1981 se puteau obţine re­zultate şi mai bune in toate domeniile de activitate. Comitetul Central al P.C.R. a cerut ministerelor, organelor centrale de sinteză,­­organelor şi organizaţiilor de partid să ia imediat toate măsurile nece­sare pentru a se asigura Înde­plinirea integrală și in mod ritmic a tuturor sarcinilor de plan. Plenara a aprobat măsurile adoptate de Comitetul Politic Executiv privind recuperarea integrală a nerealizărilor la export din anul trecut. Plenara și-a exprimat încre­derea că întreaga noastră clasă muncitoare, ţărănimea, intelec­tualitatea, toţi oamenii muncii, fără deosebire de naţionalitate, vor acţiona şi in viitor cu ab­negaţie şi energii sporite pen­tru realizarea exemplară a planului de producţie pe anul în curs şi pe întregul cincinal. 2. Comitetul Central al P.C.R. a analizat şi aprobat în unanimi­tate Raportul privind realizarea programului de producere a energiei in cincinalul 1981— 1985 şi dezvoltarea bazei ener­getice a ţării pină în 1990. Plenara a dat o înaltă apre­ciere contribuţiei hotărîtoare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu la elaborarea şi fundamentarea (Continuare in pap a 4-a) Ieri, dupa „optimile" Cupei României la fotbal CALIFICATE - 5 DIVIZIONARE „A“ ŞI 3 DIN­ ­ F.C. Baia Mare elimină pe „U" Cluj-Napoca, recenta învin­gătoare a Universităţii Craiova, campioană şi deţinătoare a Cu­pei l­a Steaua - lansată în cursa pentru un loc in Cupele europene — a ratat un bun pri­lej, fiind învinsă de F. C. Argeş @ Chimia Rm. Vilcea şi-ar fi dorit duminică, în campionat, măcar unul din cele 4 goluri marcate ieri... • Portarul Ioniţa lansează contraatacul victoriei hunedorene, în finalul partidei © In confruntarea divizionarelor „B", arbitrul Mustăţea a decis rezultatul © Singura reprezen­tantă a Diviziei „C“, Minerul Certej, eliminată (firesc) de de­ţinătoarea trofeului © Dinamo, învingătoare în prima manşă a confruntării cu echipa Litoralu­lui ; returul - simbătă, în cam­pionat © In cel mai echilibrat joc, gloria a fost de partea... Bistriţei : Sferturile de finală ale Cupei se vor disputa miercuri 26 mai Relatări de la meciurile „op­­timi“-lor, in paginile 2—3. „U" Cluj-Napoca (A) F. C Argeş (A) Chimia Rm. Vilcea (A) F.C.M. Braşov (A) Gloria Buzău (B) Minerul Certej (Q Dinamo (A) Gloria Bistriţa (B) REZULTATE TEHNICE -------­- F.C Baia Mare (B) - Steaua (A) - Carpaţi Mirşa (B) - Corvinul Hunedoara (A) - Rapid Bucureşti (B) - Universitatea Craiova (A) - F. C. Constanţa (A) - C.S. Tîrgovişte (A) 0-1 (0-0, 0-0) 1-0 (0-0) 4-0 (4-0) 1-2 (1-1) 0-1 (6-6) 0- 5 (0-1) 1- 0 (1-0) 3-2 (1-1, 2-2) in spiritul vibrantului Mesaj adresat de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU Conferinţei pe ţară a mişcării sportive ASIGURAREA UNUI FLUX CONTINUU DE TALENTE ŞI PREGĂTIREA LOR LA NIVELUL EXIGENŢELOR MONDIALE, PREMISE PENTRU NOI SUCCESE „Mari răspunderi revin, de asemenea, federaţiilor sportive, care au datoria să acţioneze cu mai multă fermitate şi spirit de răspundere pentru lărgirea puternică a bazei de masă a tuturor disciplinelor sportive, pentru perfecţionarea pregătirii şi creşterea măiestriei sportivilor, pentru imprimarea unui climat sănătos de muncă, de răspundere şi disciplină, în întreaga noastră mişcare sportivă". NICOLAE CEAUŞESCU Beneficiind de grija partidu­lui nostru, mişcarea sportivă românească urmează un drum permanent ascendent. Numai in anii dintre cele două Conferin­ţe pe ţară, sportivii români, „tricolorii“ cum îi numim pe cei care ne reprezintă in ma­rile competiţii internaţionale, au adăugat tezaurului sportului României socialiste 52 de me­dalii olimpice, dintre care 10 de aur, 325 de medalii cuceri­te la campionatele mondiale şi europene , 78 fiind de aur, precum şi 65 de titluri de cam­pioni mondial- universitari. Aceste succese au fost posi­bile datorită existenţei unei largi şi cuprinzătoare activităţi sportive de masă, consolidării bazei ştiinţifice a şcolii româ­neşti de sport, talentului şi ab­negaţiei­ tineretului nostru. Minunatele condiţii create de partid şi de stat pentru pregă­tirea şi afirmarea sportivilor cu aptitudini, îndrumarea perma­nentă de către partid a mişcă­rii sportive şi existenţa unor mari resurse încă nevalorificate deplin impun eforturi largi, pe multiple planuri, pentru o spo­rire şi mai accentuată a po­tenţialului de reprezentare în marile întreceri, aşa cum sînt Jocurile Olimpice, campionate­le mondiale şi continentale, Universiadele. Acest amplu efort, al tuturor factorilor, este cu atît mai necesar cu cit in unele ramuri s-au înregistrat­­ chiar îngrijorătoare regrese, în Mesajul adresat Conferinţei pe ţară a mişcării sportive, de că­tre secretarul general al parti­dului, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, se arată : ,,într-o serie de discipline sportive in care România a ocupat locuri importante — cum sunt gim­nastica, fotbalul, tenisul s­pre­(Continuare in pag 2-3) PROLETAM DIN TOATE TARILE, ULTI­M I ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT | ANUL XXXVIII - Nr. 10.052 | 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 1 aprilie 1982 | Constantin Tiţoiu (dreapta), unul dintre cei mai buni boxeri români, in acest moment, opreşte, cu o directă de stingă, un atac al lui Alexandru Şchiopu Foto : Dragoş NEAGU După „Centura de aur“ la box DIFICULTĂŢI ÎN ALCĂTUIREA FORMAŢIEI PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE Pinâ acum au fost desemnaţi 7 titulari Actuala ediţie a turneului internaţional de box „Centura de aur“, programată cu 45 de zile înaintea campionatelor mondiale de la München, urma să-i edifice pe tehnicienii noş­tri asupra gradului de pregă­tire a boxerilor fruntaşi, com­petiţia fiind concepută şi ca ultima acţiune de selecţie a lotului naţional înaintea între­cerii supreme, în mod firesc, odată cu încheierea partidelor de la Palatul sporturilor şi culturii din Capitală, Colegiul central de antrenori, Biroul fe­deral urmau să clarifice pro­blema echipei care ne va re­prezenta la campionatele mon­diale. Dar participarea oaspeţi­lor n-a fost la fel de nume­roasă (şi valoroasă) la toate ca­tegoriile, astfel că, de pildă, la super-greu n-a existat nici un concurent străin, disputindu­­se un singur meci, in finală, între doi sportivi români. La „semigrea“, pe foaia de con­curs au fost înscrişi numai doi boxeri străini, de valoare mo­destă, care au fost eliminaţi din primul tur, astfel că în semi­finale s-au calificat reprezen­tanţi ai tării noastre. Situaţii asemănătoare s-au putut con­stata si la categoriile semi­­muscă, muscă si cocoş, unde in faza semifinalelor n-a existat decit cite un concurent străin, finalele disputîndu-se intre boxeri români. In aceste condiţii, neexis­­tind unităţi de măsură asemă­nătoare pentru toţi cei vizaţi să facă parte din echipa repre­­zentativă, specialiştilor le-a fost extrem de greu să gă­sească cele mai bune soluţii. Dificultatea luării deciziei a fost accentuată şi de faptul că unii dintre pretendenţii la ti­tularizare, Dumitru Vipere şi Niţă Robin (cocoş) Viorel Ioa- Mihai TRANCA (Continuare in pag a t­a) Timp de 4 zile, la Hunedoara un ADEVĂRAT FESTIVAL AL ÎNOTULUI După mai multe luni de pregătire care au cuprins şi cîteva concursuri de verificare — e drept, puţine la număr — cei mai buni înotători din ţară vor fi prezenţi la obişnuitul examen de primăvară. Ca şi in anii trecuţi, tradiţionala lor intilnire are loc în piscina de 25 m din Hunedoara, fără îndoială una dintre cele mai bune din ţară, unanim recunoscută pentru calităţile ei tehnice. De astăzi şi pină dumi­nică, campionii şi recordmanii ţării, alături de o se­rie de tineri in plină afirmare, sportivi din 12 cen­tre nautice vor concura pentru cele 33 de titluri. Anca Pătrăşcoiu una din protago­nistele ediţiei din acest an a Cam­pionatelor naţio­nale de înot în bazin acoperit Localnicii, buni cunoscători ai acestui sport, vor urmări in cele patru zile un veritabil fes­tival al înotului. Competitorii — de virste diferite — vizează in egală măsură medaliile şi tricourile de campioni, dar şi un loc în selecţionatele care vor participa la Balcaniadă, sau în lotul care va concura la campionatele europene de ju­niori de la Innsbruck. Tot­odată cei care s-au pregătit cu multă seriozitate şi nu se mulţumesc doar cu simple vic­torii fără rezonanţă pe planul performanţei se vor lansa in obişnuita cursă a recordurilor. Anul trecut, cocolta a fost deo­sebit de bogata, cîteva din re­zultatele înregistrate înscriin­­du-se în top-urile europene şi Adrian VASILIU (Continuare in pag­a­t­a)

Next