Sportul, mai 1982 (Anul 38, nr. 10078-10102)

1982-05-03 / nr. 10078

­ • 1 El 0­e• a ii ii teE- La Palatul sporturilor şi culturii din Capitală a avut loc MAREA ADUNARE POPULARA CONSACRATĂ UNEI DE 1 MAI Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşa Elena Ceauşescu, cei­lalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului au parti­cipat, vineri după-amiază, la marea adunare populară orga­nizată de Comitetul municipal Bucureşti al P.C.R., în cinstea zilei de 1 Mai, sărbătoarea primăverii şi a muncii. Ziua solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc, simbol al spiritului revoluţionar şi al nă­zuinţelor de pace şi progres social. Miile de bucureşteni prezenţi la adunarea ce a avut loc la Palatul sporturilor şi culturii din Capitală, şi prin ei toţi ce­tăţenii patriei — români ma­ghiari, germani şi de alte na­ţionalităţi — au adus, in a­­ceastă zi de tradiţională săr­bătoare, un fierbinte omagiu partidului, sub a cărui înţe­leaptă cîrmuire îşi împlinesc cele mai înalte aspiraţii, şi-au îndreptat gindurile pline de dragoste şi recunoştinţă spre tovarăşul Nicolae Ceauşescu, patriotul înflăcărat, revoluţio­narul neînfricat care din frage­dă tinereţe s-a ridicat cu hotă­­rire la luptă împotriva fascis­mului, asupririi şi nedreptăţilor sociale, pentru libertatea, in­dependenţa şi suveranitatea ţării, pentru propăşirea ei. Anul acesta, ziua de 1 Mai a fost sărbătorită in întreaga ţară sub semnul muncii crea­toare, puternic impulsionată de cuvintarea rostită de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., al activităţii susţinute pentru în­făptuirea cu succes a prevede­rilor planului pe acest an, a hotăririlor Congresului al XII-lea al partidului, pentru continua înflorire a patriei so­cialiste, sub semnul dorinţei de pace şi solidaritate interna­ţională. Prezenţa la marea adunare populară a tovarăşului Nico­le Ceauşescu, a tovarăşei Elena Ceauşescu de numele cărora se leagă momente marcante ale luptei revoluţionare pe pămîn­­tul României, a proiectat acest eveniment intr-o ambianţă săr­bătorească deosebită. Dînd expresie grăitoare sim­­ţămintelor de mare bucurie pri­lejuite de acest nou moment al intîlnirii cu tovarăşul Nicolae Ceauşescu, numeroşi locuitori ai Capitalei l-au intimpinat pe secretarul general al parti­dului cu sentimente de neţăr­murită dragoste, de profundă stimă şi preţuire. La intrarea în Palatul sporturilor şi culturii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu au fost salutaţi cu puternice urale de mii şi mii de oameni. S-au scandat îndelung numele parti­dului, al secretarului său ge­neral. Pionieri şi şoimi ai patriei fluturau eşarfe roşii şi tricolo­re, rosteau cu înflăcărare nu­mele secretarului general al partidului. Tineri şi tinere au oferit tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu frumoase buchete de flori. Sunt clipe emoţionante ce pun in lumină cu pregnan­ţă dragostea nemărginită cu care oamenii muncii întregul nostru popor il înconjoară pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu 63(Continuare in pag 2-3) o* tn al 19 IU a a-3-*­­și a­il­pe a 1: -1. -o, -4, Il­in­nd din 51-îe* zoe ■ni­­ni­­a): ina rea —2, Lee r — on­ .................................................................... h­, \\W­WWWVWWVVWWVXVV V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ I ŞÎ a celorlalţi conducători I -■­­­ de partid şi de stat I în prezenţa tovarăşului ------------------------------­I NICOLAE CEAUȘESCU PROLETARI DIN TOATE |ARILE UNITI VA | ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT I ANUL XXXVIII - Nr. 10 078 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 3 mai 1982 | De Ziua muncii şi Ziua tineretului CONCURSURI VARIATE LA DISPOZIţIA IUBITORILOR DE MIŞCARE, DL SPORT De 1 Mai — Ziua Muncii — şi 2 Mai — Ziua tineretului­­ pre­tutindeni in ţară s-au organizat numeroase şi atractive acţiuni cultural-sportive. Mii de bucureşteni, bunăoară, s-au îndreptat către parcurile şi grădinile mereu frumoase ale Capitalei. Au venit aici, în aceste primitoare locuri, pentru a se odihni şi recrea, pentru a respecta o mai veche tradiţie muncitorească: aceea de a se afla, de a petrece, împreună cu familiile şi priete­nii, în mijlocul naturii înnoitoare. IN PARCUL HERĂSTRĂU DIN CAPITALĂ Ca in fiecare an, cel mai preferat loc de popas şi agre­ment a fost bătrinul Parc He­răstrău. La pas, ori pe bici­clete de tot felul, sute de ti­neri şi mai virstnici au stră­bătut splendidele alei străjuite de magnolii şi liliac înflorit. Iubitorii de mişcare, de sport, s-au îndreptat către terenurile de tenis de cimp aflate la Pro­gresul, la Metalul, la C.N.V . Cei mai mici şi-au aflat joaca in concursurile pe patine cu rotile, in întrecerile de mini­­baschet, in poienele cu tobo­gane rapide şi maşini electrice de „formula 1La „Expoflo­ra“, aeromodeliştii şi navomo­­deliştii şi-au demonstrat mă­iestria, conducind — din de­părtare — vedete ultrarapide teleghidate, trimiţind spre m­ărfimi aparatele lor minus­cule de zbor. Mult aplaudate au fost şi rundele demonstrati­ve de box de la „Estradă“ ..Băiatul, spunea cu mîndrie cite un maistru aflat in jurul ringului, e de la noi, din între­prindere !“. Era vorba de Io­­nuţ Arvinte (lăcătuş la „Vul­can“), de Marian Ciobanu (Continuare în pag. 2-3) IN JARA ÎNTRECERI ENTUZIASTE BRAŞOV, 2 (prin telefon). Numeroşi studenţi braşoveni au luat parte la competiţii de baschet (4 echipe feminine şi 5 masculine, reprezentative de facultăţi), handbal, volei, bad­minton (28 de concurenţi) Şi te­nis de masă —din cei 82 de participanţi învingător ieş nd I. Gavrilă de la T.C.M. (C. GRU­IA, coresp.). BUZĂU, 2 (prin telefon). — în municipiul şi judeţul Buzău s-au desfăşurat întreceri spor­tive la cros, handbal, tenis de masă, volei, gimnastică, lupte, tenis de cimp, şah şi fotbal. La handbal, unde au participat 13 echipe, care au luat startul in „Cupa 1 Mai", învingătoare au ieşit cele ale Industriei firmei (la seniori), Liceului 4 (la ju­niori) şi Liceului pedagogic Spiru Haret (la fete) Crosul fetelor, desfăşurat la Voina, a fost ciştigat de Maria Jipa (pină la 19 ani) şi Florica Şer­­ban (peste 19 ani), ambele de la Cooperativa „Arta Buzăului“. La tenis de masă pe echipe trofeul a revenit formației noi­(Continuare în pag 2-3) Debut in preliminariile Campionatului european de fotbal 2-0 IN MINUTUL 19 PENTRU ROMÂNIA SI APOI DOAR 3-1 IN FINALUL MECIULUI CU CIPRU! Victorie şi la Limassol, 2-1 pentru echipa noastră de tineret Cind in minutul 19 al me­ciului România — Cipru, Că­mătarii înscriu, după Văetuş, al doilea gol al tricolorilor, cei 15 000 de entuziaşti spectatori din Hunedoara şi, împreună cu ei, toţi cei care ascultau sau urmăreau transmisia radio şi T­V, au sperat intr-un scor lejer, intr-un rezultat oricum mai concludent decit acela a­­rătat, finalmente, pe tabela de scor : 3—1 (2—1). în cele cca. 20 de minute scurse de la pri­mul fluier al arbitrului, fot­baliştii noştri atacaseră fără întrerupere şi cu luciditate poarta lui Constantinou, le­gînd, cu precădere, pe flan­cul drept al echipei, acţiuni o­­fensive care mai de care mai periculoase. A fost, intr-adevăr, perioada în care totul in joc ni s-a părut gîndit, studiat, începind cu urcările lui Red­­nic şi Iorgulescu, continuind cu travaliul lui Ţicleanu, de la care au plecat multe mingi de gol, si încheiind cu învă­luirile abilului Gabor. Nimeni nu şi-a dorit, fireşte nici Şte­­fănescu d in acele clipe de start spre o victorie comodă, gafa făcută de căpitanul echipei, care avea să coste golul înscris de Vlachimis. Tot ceea ce părea sudat pină atunci, o coeziune morală, tehnică și tactică, s-a destrămat, în sinul echipei reinstalîndu-se febra de start. De nedorit, dar intr-un fel de înţeles, la o echipă care ataca preliminariile unui cam­pionat european. Şi, in conti­nuare, in aceeaşi măsură in care adversarului i-a fost mai lesne să-şi facă jocul obstruc­tionist, cu trageri de timp din prima jumătate de oră a me- Gheorghe NICOLAESCU (Continuat« la pag. 1­3} Văetuș a șutat, cu dreptul, din interiorul careului, deschizind scorul in meciul România — Cipru Foto : Dragos NEAGU

Next