Sportul, iunie 1982 (Anul 38, nr. 10103-10128)

1982-06-01 / nr. 10103

PP COMITETULUI POLITIC EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R. Sub preşedinţia Tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar ge­neral al Partidului Comunist Român, luni, 31 mai, a avut loc şedinţa Comitetului Politic E­­xecutiv al C.C. al P.C.R. La şedinţă au participat ca invitaţi membrii guvernului. Comitetul Politic Executiv a examinat şi aprobat raportul privind cifrele de şcolarizare pentru anul şcolar şi universi­tar 1982—1983 la învăţămîntul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional, de maiştri, superior şi postuniversitar, ela­borate în conformitate cu pre­vederile Legii educaţiei şi în­­văţămîntului şi pe baza propu­nerilor ministerelor, instituţiilor centrale şi comitetelor executi­ve ale consiliilor populare. S-a apreciat că propunerile au fost făcute în strinsă concordanţă cu cerinţele vieţii economico­­sociale din ţara noastră, asigu­­rînd necesarul de cadre cu o temeinică pregătire, pentru toate domeniile de activitate, inclusiv pentru acţiunile de cooperare în străinătate, în con­formitate cu planurile de pers­pectivă ale dezvoltării econo­miei noastre naţionale în anii următori, în spiritul politicii partidului nostru, de pregătire pentru muncă şi viaţă a tinerei gene­raţii, au fost adoptate măsuri privind dezvoltarea învăţămân­­tului preşcolar, primar şi li­ceal. Comitetul Politic Executiv a aprobat, de asemenea, numărul burselor ce se vor acorda în viitorul an şcolar elevilor şi studenţilor, asigurindu-se în continuare, in spiritul politicii umaniste a partidului şi statu­lui nostru, condiţii tot mai bu­ne de pregătire tineretului patriei noastre. Comitetul Politic Executiv a dezbătut şi aprobat un raport cu privire la recalcularea pre­ţurilor de producţie şi de li­vrare în industrie, a tarifelor în transportul de mărfuri şi a preţurilor in construcţii-montaj. S-a subliniat c că această măsu­ră este impusă de majorarea preţurilor la gazele naturale şi păcură, corespunzător celor practicate pe piaţa externă, precum şi de necesitatea desfă­şurării unei activităţi rentabile în toate ramurile economiei na­ţionale. Comitetul Politic Executiv a apreciat că recalcularea preţu­rilor de producţie şi de livrare va contribui la creşterea efici­enţei şi a rentabilităţii în toate sectoarele de activitate, la spo­rirea, pe această bază, a veni­tului naţional, la îmbunătăţirea continuă a nivelului de trai material şi spiritual al între­gului nostru popor, în concor­danţă cu hotăririle Congresu­lui al XII-lea al partidului. Comitetul Politic Executiv a examinat şi aprobat un pro­gram privind creşterea gradu­lui de participare a flotei ma­ritime româneşti la transportul mărfurilor de comerţ exterior, astfel incit, pină la finele anu­lui 1985, aceasta să asigure transportul în proporţie de 75 la sută din volumul total. In cadrul şedinţei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a prezentat o informare cu privire la vizi­ta oficială de prietenie pe care a efectuat-o în zilele de 25 şi 26 mai în Republica Arabă Si­riană. la invitaţia secretarului general al Partidului Baas Arab Socialist, preşedintele Republi­cii Arabe Siriene. Hafez Al- Assad. Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită apreciere rezul­tatelor fructuoase ale vizitei, exprimîndu-şi încrederea că ea va marca — asemenea tuturor întilnirilor dintre preşedinţii Nicolae Ceauşescu şi Hafez Al- Assad — un moment important în întărirea şi dezvoltarea bu­nelor relaţii româno-siriene. Aprobînd în unanimitate concluziile şi înţelegerile la care s-a ajuns cu prilejul nou­lui dialog româno-sirian la ni­vel înalt, Comitetul Politic Executiv a stabilit măsurile necesare pentru realizarea, in bune condiţii, a acordurilor şi obiectivelor de colaborare şi cooperare stabilite, pentru dez­voltarea continuă, multilaterală, a relaţiilor prieteneşti dintre cele două ţări şi popoare. Comitetul Politic Executiv a relevat, de asemenea, impor­tanţa noii întîlniri pe care tovarăşul Nicolae Ceauşescu a avut-o, în timpul vizitei in Siria, cu preşedintele Comite­tului Executiv al Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, în cadrul căreia a fost reafirmată hotărîrea par­tidului şi statului nostru de a acorda, în continuare, întregul sprijin cauzei drepte a po­porului palestinian. Comitetul Politic Executiv a apreciat că vizita în Siria a constituit o nouă ilustrare a consecvenţei cu care România socialistă, preşedintele Nicolae Ceauşescu acţionează pentru edificarea unei lumi a păcii, înţelegerii şi colaborării între naţiuni. 1­ Comitetul Politic Executiv a soluţionat, de asemenea, pro­bleme curente ale activităţii de partid şi de stat. F. C. BAIA MARE - F. C. ARGEŞ ŞI GLORIA BISTRIŢA - DINAMO, ÎN SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI“ LA FOTBAL Ieri, la sediul Federaţiei române de fotbal, a avut loc tra­gerea la sorţi a semifinalelor „Cupei României“, competiţie ce­­se desfăşoară sub egida „Daciadei“. Iată partidele stabilite : „ F. C. BAIA MARE - F. C. ARGEŞ GLORIA BISTRIŢA - DINAMO BUCUREŞTI Meciurile se vor disputa în ziua de 16 iunie, de la ora 17, pe terenuri neutre, care vor fi stabilite de comun acord. PrOIFTARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA ! ZIAR AL CONSILIULUI NA IONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT I ANUL XXXVIII­­ Nr. 10103­­­4 PAGINI - 50 BANI | Marţi 1 iunie 1982­­ 1 Iunie — Ziua internaţională a copilului Aspect din întrecerile prilejuite de „Ziua internaţională a copilului“ în Parcul Tineretului din Capitală Foto : Dragoş NEAGU SPORTUL - O MARE BUCURIE A CELOR MICI Sărbătorim astăzi, 1 iunie, ca în fiecare an, „Ziua internaţională a copilului“. Intre nume­roasele bucurii care colorează viaţa fericită a copiilor patriei se numără şi practicarea, de la vîrsta cea mai fragedă, a exerciţiilor fizice, sportului şi turismului de masă, asigurîndu-se astfel tinerei generaţii o armonioasă dezvoltare fizică şi psihică. Duminică, în preajma lui 1 Iunie, au avut loc în întreaga ţară numeroase întreceri şi ac­ţiuni sportive rezervate celor mici. „HIP-HIP URA !“ ACEŞTI COPII ÎN PĂDUREA BANEASA CARE IŞI SPUN „TITANII“ Duminică în zori — vreme frumoasă, soare, aer călduţ stirnit de un vinticel indecis — toate drumurile Capitalei urmau să ducă, desigur, spre locurile de agrement. La alegere. Repor­terul a ales pădurea Băneasa, pentru că aflase şi de o întîlnire acolo a celor mici, unii pe bici­clete, pentru un concurs de orientare. Şi nu i-a fost greu să-i depisteze pe ciclocrosişti, încă de pe şoseaua Bucureşti — Ploieşti, pedalind cu elan şi bucurie in caravană, întinsă pe vreo 200 de metri pe lingă bordură, cu steguleţe galbene în faţă, cu steguleţe roşii în spate, pentru sem­nalizare, cu sacoşe sau mici rucsacuri la port­bagaj. Ce mai ! Ca la orice expediţie... La pri­ Aurelian BREBEANU (Continuare in pag 2­3) Intrăm împreună cu grupuri de copii veseli pe sub arcadele porţii cu turnuri şi turnuleţe, poarta castelului din poveştile cu crai şi cosîn­­zene şi, iată, ne aflăm în împărăţia „titanilor“. Poate că mulţi dintre cei ce trec cu copii de mină pe bulevardul Leontin Sălăjan din Capitală nici nu bănuiesc ce se poate vedea aici, la „Ti­tanii“, în spatele bunului de blocuri unde, cînd­­va, era groapa de gunoi a cartierului. Alei îm­prejmuite cu tufe de trandafiri în floare ne conduc spre „ţara basmelor“, cu căluşei năzdră­vani şi maşini nemaivăzute, cu eroi din poveşti, dar şi cu aeroplane şi rachete gata de... zbor spre stele. Sub privirile grijulii ale părinţilor. Viorel TONCEANU (Continuare in vag 2-3) După campionatele internaţionale de atletism UN CONCURS BUN, DOMINAT DE O PERFORMANŢĂ EXCEPŢIONALĂ! 7 7 9 Anişoara Cuşmir are potenţialul unei recordmane mondiale: simbată a sărit 7,00 şi 7,01 m Vintul, musafir nedorit, a încurcat multe socoteli la re­centa întîlnire a atleţilor, pe stadionul „23 August“, la cea de a 27-a ediţie a campiona­telor noastre internaţionale. Şi de-ar fi să ne referim doar la săritura în lungime, se cuvine să arătăm că vintul a încurca­t-o pe Anişoara Cuşmir in două moduri diferite. La pri­ma săritură a ei, cea de 7,01 m, a suflat din spate cu 2,1 m/s, adică peste limita admisă de regulamentul internaţional pentru omologarea performan­ţelor (2 m/s), pentru ca apoi, la a doua sa săritură, de 7,00 m, vintul să fi suflat din... faţă cu 0,6 m, răpindu-i astfel cîţi­­va centimetri care, altfel, ar fi apropiat-o şi mai mult de cei 7,09 m ai recordului mondial al Wilhelminei Bardauskiene. Ba, să fim drepţi, în a treia sa încercare, Anişoara a avut o săritură mai lungă decit re­cordul lumii (circa 7,20 !), dar, din păcate, ea nu a putut fi măsurată oficial, întrucât atleta „depăşise“, cu puţin, pragul de bătaie. Oricum, eleva lui Ion Moroiu realizează o performan­ţă memorabilă, fiind prima să­ritoare româncă la această „ba­rieră de vis“ şi demonstrează prin întreaga ei comportare de sâmbătă că putem aştepta cu încredere apariţia numelui ei între cele ale recordmanelor mondiale, acolo unde a figurat și ilustra noastră săritoare Viorica Viscopoleanu (6,82 m la Ciudad de Mexico, la J.O. 1968). Această probă de măre tradi-La 36 de ani, discobolul Iosif Nagy, veteranul atletismului nostru, continuă să progreseze. Foto : Ion MIHAICA tie in atletismul nostru femi­nin ne-a oferit acum şi alte motive de satisfacţie : Gina Ghioroaie şi-a realizat un ex­celent record personal, cu 6,76 m, iar Vali Ionescu­, încă ne­restabilită complet după un accident la gleznă, a concurat la cel mai bun nivel al său, reuşind cu 6,71 m, de asemenea recordul său personal, în aer liber. Dacă săritura in lungime a fost, neîndoios, capul de afiş al „internaţionalelor“, trebuie să arătăm că şi alte probe au oferit prilej de satisfacţie Romeo VILARA Vladimir MORARU (Continuare în pag 2­3) FLORETISTUL PETRU KURI (Steaua). CAMPION NATIONAL Ieri s-a desfăşurat în sala Floreasca din Capitală finala campionatului naţional indivi­dual de floretă masculin, în condiţiile absenţei a patru finalişti calificaţi din fazele an­terioare (Alexiu, accidentat, Ni­colae şi Georgescu, operaţi, Marcvart, In examene) con­cursul şi-a diminuat din start amploarea, pe parcurs inter­venind apoi multe şi dese în­treruperi cauzate de deficienţe la arme şi aparatură, ceea ce a determinat o derulare ane­voioasă. Şi dacă n-ar fi fost ultimele asalturi, mai exact cele dintre Kuki şi Gogoaşe şi finala pentru locurile 1—2, dintre Kuki şi Oancea, care au atins o cotă tehnică şi spec­taculară adecvată unei finale de campionat naţional (in spe­cial contribuţiei floretistului nr. 1, Petru Kuki), nivelul probei individuale masculine de floretă ar fi fost ne­corespunzător. Iată rezultatele înregistrate : Roca (Steaua) — Beretzki (Crişul Oradea) 10—5, Gogoaşe (I.E.F.S.) — Iile (Steaua) 10—9, Szentkirály (C.S. Satu Mare) — Buzan (A.S.U. Tg. Mureș) 10—3, Bucur (Steaua) — Go- Iescu (I.E.F.S.) 10—6, Oancea (Steaua) — Roca 10—3, Mătu­­şan (C.S. Satu Mare) — Go­goaşe 10—5, Szentkirály — Husti (Steaua) 10—8 (!!), Kuki (Steaua) — Bucur 10—7, Husti — Golescu 10—5, Buzan — Stoca 10—9 (!!), Ilie — Bucur 10—8, Gogoaşe — Beretzki 10-9. în finala de opt : Oancea —­­ Buzan 10—6, Husti — Szentki­rály 10—4, Gogoaşe — Mătuşan (Continuare in pag. a 6-a) PETRU KUKI ELENA MACOVEI ÎNVINGĂTOARE IN R.D. GERMANĂ La Campionatele internaţio­nale de tir ale R. D. Germane, care s-au desfăşurat in oraşul Suhl, reprezentanta ţării noas­tre Elena Macovei a ciştigat proba de pistol standard CU valorosul rezultat de 586 p.

Next