Sportul, iulie 1982 (Anul 38, nr. 10129-10155)

1982-07-01 / nr. 10129

CCS. 35? Tovarăşului­­ NICOLAE CEAUŞESCU i-a fost înmînată înalta distincţie: „OM AL ANULUI 1981“ Tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, i-a fost inminată, miercuri, 30 iunie, in cadrul unei solemni­tăţi care a avut loc in staţiu­nea Neptun, înalta distincţie „Om al anului 1981“. Prestigioasa distincţie a fost conferită de un juriu al Adu­nării pentru Integrare Naţio­nală din India (N.I.A.) — or­ganizaţie internaţională pentru pacea mondială —, pentru serviciile aduse omenirii şi securităţii internaţionale, pen­tru faptul de a fi creat un pu­ternic curent in rindul condu­cătorilor lumii spre a da im­portanţa cuvenită păcii şi a salva umanitatea de dezastrul unei catastrofe nucleare. Pentru a omagia personalita­tea preşedintelui Nicolae Ceauşescu şi a releva semnifi­caţia înaltei distincţii conferite, au luat cuvintul Bharadwaj Ramchandra, deputat in parla­mentul indian. Tariq Anwar Shah, deputat în parlamentul indian, cosecretar al Comitetu­lui pentru Întreaga Indie al Partidului Congresului Naţional (I), şi prof. Raj Baldev, pre­şedintele Adunării pentru Inte­grare Naţională din India, în continuare prof. Raj Bal­dev a luminat tovarăşului Nicolae Ceauşescu Placheta de argint reprezentînd însemnul înaltei distincţii „Om al anului 1981“, precum şi o statuetă simbolică. Pe plachetă se află gravat, în limba engleză, următorul text: Adunarea pentru Integrare Naţională din India (N.I.A.), Or­ganizaţie internaţională pentru pacea mondială, conferă, prin hotărîrea juriului său cuprinzind membri ai parlamentului indian şi alţi oameni eminenţi, pre­şedintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, ti­tlul de „Om al anului 1981" pen­tru serviciile aduse omenirii şi securităţii internaţionale, pentru faptul de a fi creat un puternic curent în rindul conducătorilor lumii spre a da importanţa cuve­nită păcii şi a salva umanitatea de dezastrul unei catastrofe nu­cleare. Prof. RAJ BALDEV preşedintele Adunării pentru Integrare Naţională New Delhi India 29 decembrie 1981 Statueta, montată pe un su­port de lemn, reprezintă un leu, turnat in metal alb, pur­­tind globul pămintesc. Pe glob sunt marcate frontierele de stat şi capitala Republicii Socialiste România. Pe suport este fixată o plă­cuţă, avind gravat, în limba engleză, următorul text : „Om al anului 1981“ — cea mai inaltă distincţie mondială a N.I.A. conferită preşedintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu, pentru ser­viciile valoroase şi excepţionale aduse omenirii şi securităţii internaţionale, în cadrul solemnităţii a luat cuvintul tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, alocuţiunea fiind urmărită cu deosebit interes şi satisfacţie. Membrii delegaţiei Adunării pentru Integrare Naţională din India, toţi cei prezenţi la so­lemnitate au felicitat cu căl­dură pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu pentru înalta dis­tincţie conferită. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu s-a întreţinut apoi, intr-o at­mosferă de caldă cordialitate, cu membrii delegaţiei indiene. Probleme de mare actualitate In dezbaterea activului sportiv EDUCAŢIA POLITICĂ - SUPORT TRAINIC AL MARII PERFORMANŢE Expunerea-program a tovară­şului NICOLAE CEAUŞESCU, secretarul general al Partidu­lui Comunist Român, preşedin­tele Republicii Socialiste România, la Plenara lărgită a Comitetului Central al parti­dului, bogată în inestimabile teze şi orientări novatoare, re­voluţionare, a reprezentat ele­mentul de referinţă la care vorbitorii au raportat propria activitate, ca şi munca politi­­co-educativă din secţiile de performanţă ale asociaţiilor şi cluburilor sportive la recenta consfătuire cu secretarii Con­siliilor judeţene, de educaţie fizică şi sport care răspund de munca politico-educativă. Abordînd tema de interes deosebit „EDUCAŢIA SPOR­TIVULUI DE PERFORMAN­ŢA“, vorbitorii au fost una­nimi în a recunoaşte că o per­formanţă cu adevărat valoroa­să şi durabilă nu este de con­ceput decît dacă instruirea se împleteşte în mod armonios cu educaţia sportivului. S-a acceptat că pot apărea şi ex­cepţii, dar s-a precizat că­­oricît ar fi ele de spectaculoa­se, ele nu pot infirma regula. A reieşit din discuţii că mun­ca de educare a sportivilor de performanţă se bucură de o tot mai mare atenţie din par­tea organelor şi organizaţiilor sportive, a organizaţiilor de partid şi U.T.C. din cluburi şi asociaţii, care cultivă la spor­tivi dragostea faţă de patrie, partid şi popor, atitudinea nouă faţă de muncă. S-a ară­tat însă că nu se poate spune că s-a înţeles pretutindeni şi în­deosebi de către toţi antrenorii că instruirea nu poate fi efi­­cientă fără educaţie, că proce­sul instructiv-educativ nu poa­te rămîne o formulă în sine, el trebuind să se concretizeze, CU AMBELE SALE LATURI, în viaţa de fiecare zi a sec­ţiilor de performanţă. Mulţi dintre participanţii la discuţii m­oti­vau­­ această necesitate a­, ratind că „sportivul reprezintă un model pentru tineri, dar şi pentru pedagogi, familie şi spectatori, fiind un propagan­dist — bun sau rău — al sportului" (conf. dr. Emil Ghi­­bu), de unde necesitatea unei griji mereu sporite pentru ti­pul de sportiv pe care îl mo­delăm, inclusiv prin mijloace­le educaţiei . „Adevărata ca­valcadă a recordurilor pe plan mondial, procesul tot mai com­plex al antrenamentului, deo­sebit de greu şi adesea chi­nuitor, monoton şi anonim, cer caractere de oţel­ capabile să accepte să se supună unor ase­menea greutăţi zile săptămîni, luni şi ani, intr-un volum şi de o intensitate mereu mai mare" (Dana Crisk­os, din ser­viciul de propagandă al C.N E.F.S.) . „Fără o temei­nică şi permanentă muncă e­­ducativă se pot pierde pe pe drum, înainte de a se fi realizat, valori potenţiale, ca şi valori deja afirmate în are­na mondială, dar ameţite de pe urma primelor succese“ prof. Rodica Siclovan). S-au dat şi numeroase exemple, dintre care l-am ales pe cel oferit de prof. Ion Grecu (Dîmbovița) pentru că făcea o Mircea COSTEA (Continuare in pag 2­3) PROIEJMI DIN TOAjI tAHILI. UNIȚI »» | ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT I ANUL XXXVIII - Nr. 10 129 |­0 PAGINI - 50 BANI­­ Joi 1 iulie 1982 Astăzi şi miine, un atractiv spectacol nautic A XXV-a EDIŢIE A „REGATEI SNAGOV“ LA CAIAC-CANOE Astăzi şi miine, cei mai buni caiacişti şi canoişti ai ţării, alături de sportivi din Bulga­ria, R. D. Germană, Olanda şi U.R.S.S., se vor întrece in ca­drul celei de-a XXV-a ediţii a tradiţionalei competiţii „Regata Snagov“, ultimul start oficial al fruntaşilor noştri înaintea campionatelor mondiale progra­mate la sfîrşitul lunii la Bel­grad (Ada Ciganlija). Chiar dacă participarea străină este mai puţin numeroasă decit la alte ediţii. In rindul oaspeţilor prezenţi la regată figurează ci­­teva nume binecunoscute in arena internaţională. Se deta­şează echipa R. D. Germane cu caiacişti (Andre Wohllebe, Frank Fischer, Bernd Fleckei­sen) şi canoişti (Eckhard Leue, Frank-Wieland Heuser, Alexan­der Schuck) de prima mină, a căror replică poate fi edifica­toare în privinţa potenţialului actual al garniturii noastre. In­teresantă se anunţă şi lupta e­­chipajelor Interne pentru titu­larizare in echipa pentru C.M. Programul concursului cu­prinde cele 13 probe de 500 4 . 000 m din programul campio­natelor mondiale. Joi după-a­miază (de la ora 16) se vor desfăşura seriile şi semifinalele probelor de 1 000 m, vineri di­mineaţa (de la ora 9) seriile şi semifinalele la 500 m. Iar du­­pă-amiază (de la ora 15,20) fi­nalele tuturor probelor. Con­comitent se dispută şi patrula­terul de juniori România — Bulgaria — Cehoslovacia — Italia. La încheierea Diviziei „A“ de popice TITLUL DE CAMPIOANĂ LA BĂIEŢI­ ÎN MÎINI BUNE... © Ilod­romureş Tg. Mureş, cîştigătoaarea - cea mai completă echipă © Rulmentul Braşov, revelaţia turneului final • Cam multe bile... goale Desfăşurată după o formulă inedită, Divizia „A“ de popice a reunit la start 20 de echipe masculine care, timp de mai multe luni, şi-au disputat in­­tîietatea pentru un loc în tur­neul final. Primele patru for­maţii din seria Sud şi tot atî­­tea din seria Nord au reuşit, graţie unei comportări bune şi constante, să se califice în ultimul act al campionatului, găzduit zilele trecute de arena din staţiunea Neptun, de pe Litoral. Dacă în anii trecuţi finalistele veneau cu o zestre de citeva puncte acumulate de-a lungul etapelor anterioa­re, de data aceasta cele opt echipe rămase în cursa pentru titlu au pornit de la zero, în­­trecindu-se „contra scor" în două manşe. Pistele şi mate­rialele de joc grele au triat concurenţii după valoarea şi pregătirile efectuate soliei tind echipelor un bogat bagaj de cunoştinţe tehnice şi tactice. Echipa ELECTROMUREŞ, campioana ţării (de la stingă la dreapta) , sus — I. Radovici (antrenor principal), I. Hosu (căpi­tanul echipei), F. Todoran (rezervă), L. Martina (antrenor se­cund), S. Ördög, I. Bice , jos — I. Fodor, L. Soss, V. Pol (re­zervă), L. Sereș. . Foto : Radu VINTILESCU (Continuare in pag 2­3) Traian IOANITESCU De azi, la bazinul „23 August" SĂRITORII SENIORI îşi DISPUTĂ TITLURILE DE CAMPIONI NAŢIONALI Cea mai importantă competi­ţie internă a săritorilor de la trambulină — campionatele na­ţionale de seniori — se desfă­şoară, de astăzi pînă simbătă, la bazinul „23 August“ din Ca­pitală. La întreceri iau parte reprezentanţi ai C.S.S. Triumf, Lie. 2 şi Progresul Bucureşti. (Continuare in vag 2-3) Cu începere de la 15 iulie COPIII PâNĂ LA 14 ANI VOR AVEA ACCES GRATUIT PE BAZELE SPORTIVE Printre principalele obiec­tive şi orientări stabilite de Conferinţa de ţară a miş­cării sportive se înscrie — aşa cum se sublinia în Me­sajul adresat de tovarăşul Nicolae Ceauşescu — atra­gerea întregului tineret, în­­cepînd cu copiii, in practi­carea sistematică a exerci­­ţiilor fizice, sportului şi tu­rismului. In contextul unor mai largi măsuri de îndepli­nire a acestei preţioase in­dicaţii, Comitetul Executiv al C.N.E.F.S. a adoptat o hotărîre privind accesul copiilor pînă la 14 ani la manifestaţiile sportive şi pe bazele sportive pentru prac­ticarea sporturilor. (Continuare in pag. 2-3) După un frumos meci de baschet STEAUA - SELECŢIONATA ARMATEI TURCE 68 55 Spectatorii care au înfrun­tat miercuri după-amiază rafalele de vînt şi ploaie din jurul orei 17 şi s-au în­cumetat să meargă la sala Floreasca, nu au avut ce regreta. Aci, intr-o ambian­ţă plăcută, au urmărit un interesant meci de baschet internaţional in care s-au intîlnit Steaua şi selecţio­nata armatei turce, aflată in turneu în ţara noastră. Campionii noştri, înaintea Căpuşan şi Brănişteanu luptă la înălţime sub panoul adversarilor Foto : Ion MIHALCA intrării intr-o binemeritată vacanţă, şi-au încheiat se­zonul cu o nouă şi fru­moasă victorie, in faţa unui adversar redutabil care nu s-a împăcat nici un mo­ment cu gîndul infringerii Scor 68—55 (33—25) pentru Steaua. Antrenorii Mihai Nidef şi Nicolae Pirşu au început partida cu ,­5“-ul Brăniştea­nu, Ermurache, Căpuşan, Oczelak şi tinărul Gabriel Şarlă (care l-a înlocuit pe Roman Opşitaru — indispo­nibil) Pînă în min­e sco­rul s-a menţinut strîns, fiecare echipă punctind (Continuare­a pag . 1-a) destul de puţin şi manifestînd o pruden­ţă exagerată. Din acest moment, campionii noştri, impulsionaţi de verva lui Brănişteanu şi precizia lui Ermurache, s-au distanţat la 9—10 puncte şi in con­tinuare, am urmărit un joc plăcut, spectaculos la care au contribuit toţi baschetba­­liştii folosiţi de antrenorii români, precum şi sportivii oaspeţi Au fost faze inte­resante sub ambele coșuri. Paul IOVAN

Next