Sportul, iulie 1982 (Anul 38, nr. 10129-10155)

1982-07-05 / nr. 10132

Unul din drumurile cotidiene ale nunedore­iilor DIN HALELE CUPTOARELOR­­ PE TERENURILE DE Cînd vorbesc despre sport, oamenii Hunedoarei, oţelarii, se gîndesc mai iutii la „Cor­­vinul“, echipa lor de fotbal, pe care o urmăresc şi o a­­plaudă cu o rară dragoste chiar şi atunci cînd se mai „clatină“ in faţa adversarilor. Dar sportul hunedorean nu se rezumă doar la atît. Profe­sorul Florian Dufă, de mulţi ani preşedintele clubului „Me­talul“, om cu „suflet mare“, cum ii spun cei care il cunosc de pe terenurile de sport, ne spunea că 75 la sută din cei care trăiesc şi muncesc in ha­lele şi atelierele combinatului practică exerciţiile fizice, par­ticipă la acţiunile organizate sub generosul insemn al „Da­codei“. „Campionatul asocia­ţiei cuprinde nu mai puţin de 7 discipline sportive — ţinea să ne dea amănunte —, cu întreceri pe ateliere, pe secţii şi intersecţii, la atletism, fot­bal, volei popice, şah tenis de masă, nataţie, la care se cer adăugate acţiunile turisti­ce, cu concursuri de orientare. Dacă mai notaţi cupele pe profesii, cupele festive tradi­ţionale, se înţelege că activi­tatea de masă dă prilej oame­nilor să practice permanent exerciţiu­ fizic sub îndru­marea unor cadre specializate in acest domeniu“. Am înţeles din discuţiile cu preşedintele clubului că au fost însuşite şi generalizate in combinat o seamă de iniţiative născute din dorinţa tineretu­lui, a oamenilor muncii de a face tot mai mult sport. Iată, spre pildă, acţiunea: „Cel mai bun în sport, cel mai bun la locul de muncă“, la care par­­ticipă toate uzinele, avind ca probe 1 500 m plat băieţi şi 500 m plat fete, săritura­­ în lungime, aruncarea­­ greutăţii, şah, tenis de masă, popice, fotbal... Acţiunea se desfăşoară după un regulament special, cu bonificări pentru partici­pări cu formaţii complete. Sis­temul de desfăşurare tur-retur asigură şi el îndeplinirea o­­biectivului înscris cu majus­cule în agenda de lucru a con­ducerii clubului : continuitate şi calitate. Oţelarii, oameni încercaţi în dogoarea cuptoarelor, işi în­dreaptă paşii cu plăcere spre terenurile de sport, dar şi spre marele „stadion“ al pădurilor, la locurile de destindere şi a­­grement. Tot mai mulţi sînt cei care răspund chemării „Veniţi cu noi în drumeţie !", făcută de comisia de speciali­tate, şi pleacă pe jos spre la­cul Cinciş, pe valea Runcului, la Strei. Arenele „Daciadei“ au porţile larg deschise pen­tru cei ce dau patriei oţelul hunedorean. Dumitru MOR­ARU-SLIVN­A încep pregătirile pentru C. M. de handbal feminin EFORTURI INTENSE PENTRU CALIFICAREA LA J.O. DIN 1984 Interviu cu Simion Pompiliu, antrenor federal După încheierea campiona­tului Diviziei „A“, unele din­tre handbaliste — cele selec­­tionate in echipa naţională — vor beneficia de o foarte scur­tă vacantă ele urmînd să fa­­ceană mrecău­rile pentru un mare si greu examen : Cam­pionatul mondial (ediţia a VIlI-a), care va avea loc in Ungaria, între 1 si 13 decem­brie. Pentru acest mare eveni­ment sportiv antrenorii echi­pei nationale prof Remus Drăgănescu si prof. Constantin Lache, au apelat la următoa­rele jucătoare : Viorica Ionică — portar (Hidrotehnica Con­stanţa, antrenori Tr. Bucovală şi L. Rîşnîtă) Maria Török, Elena Leonte şi Laurica Lup­­şor (Ştiinţa Bacău, antrenor Eugen Bartha). Angela Bloj — portar. Zita Biro (Mureşul Tg. Mureş, antrenor Ladislau Kul­csár), Hajnal Paîfi — portar, Marioara Hamza. Maria Maca­rie (C. S. M. Sibiu, antrenor Lucian Albu) Zoranca Ştefa­­novici (Universitatea Timişoa­ra, antrenor Constantin Lache), Elena Ciubotaru (Textila Bu­­huşi, antrenor Crisostom Dantze), Adriana Pătruţ. Ma­riana Oacă (Rulmentul Bra­şov, antrenor Remus Drăgă­­nescu). Valentina Turbatu An­gelica Avădanei. Rodica Cova­­liuc (TEROM Iaşi, antrenor Ioan Haraga). Niculina Sasu (Progresul Bucureşti, antrenor Vasile Mărgulescu). Rodica Grigoraş. Cristina Simion, (Confecţia Bucureşti, antre­nor Gheorghe Predescu) şi Ni­coleta Pleşoianu (C.F.R. Cra­iova singura jucătoare dintr-o formaţie divizionară „B“ an­trenor Gheorghe Zbora). O convorbire cu prof. Simion Pompiliu, antrenor federal, ne-a pus in temă asupra ci­­torva din obiectivele ce si le-a propus echipa feminină de handbal a tării noastre, in vederea abordării cu cit mai mult succes a celei mai mari competiţii a acestui an. — Cum apreciaţi valoarea seriei „B" in care evoluează reprezentativa României ? — Handbalistele românce vor juca alături de echipele Uniunii Sovietice, campioană olimpică, Bulgariei si a unei formaţii de pe continentul a­­siatic, probabil Japonia. Se poate afirma că este una din­­grupele tari“ (n.n. celelalte serii au fost trase la sorti ast­fel : „A“ — R. D. Germană, Ungaria, Norvegia si campioa­na Americii ; „C“ — Iugo­slavia, Cehoslovacia, R. F. Germania si Congo) cu atît mai mult cu cit, nemaivorbind de echipa sovietică a cărei va­loare este prea bine cunoscută, handbalistele bulgare alcătuiesc o formaţie din ce în ce mai redutabilă. Sperăm să ne ca­lificăm in turneul final, lotul de care dispunem — în care s-a încercat îmbinarea marii experienţe competiţionale cu tinereţea şi talentul unor de­butante — fiind capabil de rezultate pe măsura renumelui şcolii româneşti de handbal. — Aţi putea să ne oferiţi citeva amănunte privind „pla­nul de bătaie“ al echipei ? — Desigur, pregătiri in­tense, non-stop, care solicită nu numai eforturi ci si ab­negaţie. In vederile tehnicie­nilor care răspund de pregăti­rea echipei sunt incluse si o se­rie de meciuri internaţionale amicale, în tară si în străină­tate, participarea la „interna­ţionalele“ U.R.S.S. de la Vil­nius. Acordăm o mare atenţie formei jucătoarelor pentru „Trofeul Carpaţi“, care va avea loc in luna octombrie la Braşov, competiţie de presti­giu, unde dorim să ne apărăm cit mai bine şansele. „ Revenind la lotul alcătuit în vederea pregătirilor pentru C.M., constatăm că aţi apelat la un grup de jucătoare care apar pentru prima oară în re­prezentativa ţării. Care au fost criteriile de selecţie ? — Primul criteriu a fost va­loarea fiecărei jucătoare in parte în campionatul Diviziei . A“, ca si în celelalte între­ceri oficiale. Aşa cum este al­cătuit acum lotul, noi credem că nu a rămas în afara lui nici o handbalistă de valoa­re. Desigur, pe parcurs s-ar putea să mai apară schimbări. Dacă la începutul campionatu­lui viitor se va mai ivi vreun „nume" care să se impună, vom fi receptivi. In încheiere, vreau să precizez că va trebui să muncim mult pină la înce­perea campionatului mondial, deoarece valoarea de moment a echipei nu ne mulţumeşte, cu atît mai mult cu cit vrem să urcăm cit mai ..sus“, obiec­tivul ce-l dorim realizat fiind acela de a ne califica la J.O din 1934. Ion GAVRILESCU CAMPIONATELE NATIONALE DE SĂRITURI [Urmare din pag 1) curat nepusă la punct cu pre­gătirea (din motive obiective). La platformă băieţi s-a în­registrat un rezultat care nu mai poate fi considerat o sur­priză : pe locul I s-a clasat Cornel Pop, înaintea favoritu­lui Alexandru Bagiu. Perfor­manţa nu surprinde, deoarece Cornel Pop a mai ciştigat ti­tlul în 1980 (la Sibiu), dar mai ales pentru că el a pro­gresat evident şi a izbutit sal­tul calitativ pe care era de aşteptat să-l realizeze. Nădăj­duim că talentatul săritor şi antrenorul lui, fostul campion Pantelimon Becuscară, vor a­­precia performanţa de acum ca un stimulent pentru viitoa­rea activitate. Tot la platfor­mă, cu totul remarcabilă cla­sarea pe locul 3 a lui Nicolae Lepăduş (născut în 1969, an­trenor : Constantin Tofan), care demonstrează că la sec­ţia de sărituri a Liceului in­dustrial nr. 37 (fost Lie. nr. 2) se muncește cu rivnă și pri­cepere. Rezultate: TRAMBULINA FETE : 1. Cristina Timar (C.S.S. Triumf) 650,225 p, 2. Felicia Cîrstea (Progresul) 549,875 p, 3. Isabela Bercaru (C.S.S. Triumf) 631,950 p, 4. Ruxandra Hociotă (C.S.M. Si­biu) 631,600 p, 5. Andreea Dra­­gomir (C.S.S. Triumf) 619,550 p, 6. Ileana Pirjol (C.S.­ Triumf) 615,300 p, 7. Luiza Nicolaescu (Progresul) 573,700 p . PLATFORMA BĂIEȚI : 1. C. Pop (Progresul) 739,350 p, 2. Al. Bagiu (Crişul) 718,575 p, 3. N. Lepăduş (Lic. 37) 656,230 p, 4. A. Chereni (C.S.S. Triumf) 653,875 p, 5. C. Hila (C.S.S. Sibiu) 588.175 p, 6. C. Cherciu (C.S.S. Triumf) 582.700 p, 7. FI. Avasiloaie (Lic. 37) 562.350 p- INTRAREA TENISULUI ÎN FAMILIA SPORTURILOR OLIMPICE OBLIGĂ LA DEPISTAREA DE TALENTE PRINTRE COPII Interviu cu prof. Alexandru Lăzărescu, secretar responsabil al F. R. T Municipiul Târgoviște a in­trat în circuitul turneelor de tenis rezervate celor mai mici sportivi , în ultimii doi ani, te­renurile asociaţiei Metalul au găzduit — în excelente con­diţii — concursul republican al copiilor. Prezent la întrecerile din a­­cest an ale competiţiei, urmă­rind atent pe mulţi dintre co­piii veniţi să arate ce au în­văţat, secretarul responsabil al F. R. Tenis, prof. Alexandru Lăzărescu, s-a reîntors cu nu­meroase impresii, unele îm­bucurătoare, altele mai puţin­e pe care a ţinut să ni le comunice . „Faţă de anii tre­cuţi­­— preciza interlocutorul — este notabil progresul în par­ticiparea la concursul republi­can individual al copiilor, a unui număr destul de mare de micuţi sportivi — 115 fete şi 153 de băieţi. Ei au reprezen­tat 30 de judeţe şi municipiul Bucureşti, veniţi din 49 de sec­ţii de performanţă. Este drept, unele judeţe, in care tenisul pătrunde mai greu, fie din cau­za lipsei tradiţiei, fie a unor cadre specializate, nu şi-au trimis reprezentanţi la acest a­­devărat campionat naţional al celor mai mici tenismani. Este cazul Botoşanului, Buzăului, Gorjului, Harghitei, Giurgiului, Meh­edinţiului, Oltului, Sucevei, Vasluiului şi Călăraşului. Ne vom ocupa ca în viitor tenisul să pătrundă şi de aceste me­leaguri“. — Dar asociaţii sportive sau cluburi care activează de mult în tenis au fost reprezentate ? Oraşele care au echipe de se­niori în divizia naţională au trimis copii la concursul de la Tirgovişte ? — Tocmai despre aceasta vo­iam să vorbesc. Este de ne­crezut şi de neconceput, in a­­celaşi timp, că secţii divizio­nare cum sunt Cimentul Deva, Jiul Petroşani, C.S.Ş. Gheor­­gheni, Cuprom Baia Mare, Constructorul Feroviar Bucu­reşti, Politehnica Bucureşti , nu se gindesc la asigurarea schim­bului de miiic. Faptul apare cu atit mai grav, cu cit aproa­pe toate secţiile amintite s-au prezentat la ediţia din acest an a diviziei naţionale, cu ju­cători trecuţi de vîrsta cînd mai pot obţine performanţe. — Intenţionaţi să întreprin­deţi unele măsuri faţă de si­tuaţia expusă ? — An a propus biroului fede­ral ca antrenorii secţiilor viza­te să fie sancţionaţi. Şi deja au fost luate măsuri... Nu se poate tolera o asemenea lipsă de interes pentru viitorul te­nisului nostru din partea unor secţii care dispun de toate con­diţiile ca, alaturi de seniori, copiii să poată învăţa te­nisul. Se ştie, doar, cit de greu se formează un jucător de tenis... — Ce alte concluzii aţi des­prins de la concursul de la Tirgovişte ? — Destul de multe, dar una mi se pare de mare importan­ţă şi de aceea vreau s-o fac publică : dacă în privinţa nu­mărului de jucători tineri, ne putem declara oarecum satis­făcuţi, ne nemulţumeşte total faptul că nu am văzut copii care să practice un tenis mo­dern. Orice am face, dacă nu ne raportăm la pretenţiile cres­cute ale tenisului celui mai avansat — care lansează talen­te la virste foarte fragede — nu avem cum progresa. Prea puţini antrenori ai noştri ţin pasul cu metodica tenisului mondial de mare performanţă. Şi aceasta nu este bine. In ce ne priveşte, facem, în conti­nuare, eforturi pentru ca incă de la o vîrstă foarte tinără co­piii să deprindă gama totală a loviturilor, pentru a avea apoi timp să-i călim în concursuri de mare anvergură. Intrarea tenisului in familia sporturilor olimpice ne obligă la aceasta... I. G*. S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE DE ŞOSEA, LA CICLISM (Urmare din pag 1­ lităţile si in compania unor sportivi de peste hotare. Oca­zia o va avea chiar săptămina aceasta, la Cîmpulung Muscel, locul de desfăşurare a Campio­natelor Balcanice. Clasamentul probei : 1. L Gancea 55:39, 2. I. Butaru (Dinamo) 56:18, 3. A Antal (CIRO Braşov) 57:14, 4. O. Celea (Voinţa Buc.) 57:18, 5. C. Paraschiv (Dinamo) 57:25. Campionatul de semifond, disputat duminică, a putut fi urmărit de citeva mii de bra­şoveni, întrecerile desfăşurin­­du-se pe un circuit (2000 m) înscris pe Strada de Mijloc, din apropierea centrului oraşului Braşov. Juniorii au parcurs 20 ture, cu sprinturi la două ture, cursa fiind mult apreciată atît pentru ritmul alert de alerga­re, cit și pentru dirzenia cu care tinerii şi-au apărat şan­sele. Cel mai combativ dintre juniori s-a dovedit a fi din nou Ovidiu Mitran (Voința Bucu­reşti — antrenor Gh. Neagoe), campion si al probei de­ fond. Mitran a terminat victorios in 5 din cele 10 sprinturi, acumu­­lind în total 31 p — timp la03:33. In continuare s-au clasat : 2. V. Mitrache (C.S.S. 1 Buc.) 21 p. 3. Z. Lőrincz (Torpedo Zărnești) 19 p. 4. I. Schneider (Voinţa Arad) 13 p, 5. C. Petcu (Olimpia Buc.) 10 p. Proba de semifond, rezervată seniorilor, a încheiat suita campionatelor cicliste dispu­tate la Braşov. Seniorii au intrat în cursă imediat după juniori, parcurgând acelaşi traseu, dar acoperind 30 ture cu sprinturi la două ture. A fost o cursă deosebit de inte­resantă, încheiată cu succesul meritat al lui Cornel Nicolae (Dinamo). Sportivul bucureș­­tean a totalizat 30 p — timp Ih32:31. Clasamentul : 1. C. Nicolae (Dinamo) 30 p, 2. I. Butaru (Dinamo) 28 p, 3. FI. Chitu (Metalul Plopeni) 20 p, 4. C. Căruțașu (Dinamo) 17 p, 5. C. Bonciu (Stirom Buc.) 17 p. VOLEIBALIŞTII, IA BISTRIŢA In cadrul pregătirilor pentru C.M. de volei din Argentina, re­prezentativa masculină a Româ­niei va efectua un scurt stagiu la Bistriţa, unde, în ultima de­cadă a lunii, are în proiect ci­­teva jocuri amicale cu echipa Poloniei. Puna la plecare în Ame­rica de Sud voleibaliştii noştri vor mai susţine partide de veri­ficare cu Franţa (în deplasare) şi în cadrul Turneului internaţio­nal al României, programat în a doua parte a lui iulie la Buzău. toniMtuitiiA di sin idio pronospodi imorîieaU NUMERELE EXTRASE LA TRA­GEREA EXCEPTIONALA -LOTO* DIN 4 IULIE 1982 FAZA I 1 EXTRAGEREA I : 25 34 77 *1 2 3 68 86 10 72 59 39 EXTRAGEREA A II-a : 36 66 «6 15 « 51 14 54 12 53 49 84 FAZA A II-a EXTRAGEREA A I-a : 1 I 10 35 88 59 EXTRAGEREA A IV-a: 20 4 83 33 22 27 EXTRAGEREA A V-a : 45 84 52 14 88 15. FOND TOTAL DE C1STIGURI : 941.810 lei. ASA ARATA O VARIANTA CU 13 REZULTATE LA CONCURSUL PRONOSPORT DIN 4 IULIE 1982 I. Vulturii Lugoj—Str. Arad X n. C.F.R. Tim.—U.M. Tim. 2 III. C.S.M. Drobeta—Pandurii 1 IV. Jiul Rovinari—Min. Motru 1 V. Dierna Orsova—Unirea Dr. 1 VI. C.F.R. Paşcani—Constr. Iaşi 1 VII. En. Gh. Gh.-Dej—Vict. Be. 1 VIII. Letea Be.—Petr. Moineşti 1 IX. Blh. Marghita—Rapid Arad 1 X. Şoimii Lipova—Infr. Ord. 1 XI. I.C.S.I.M. Buc.—T.M. Buc. 2 XII. Tehnometal Buc.—Dan. B. 2 XIII. FI. roşie Buc.—Abat. Buc. 1 FOND TOTAL DE CÂȘTIGURI : 159.305 lei. COBOARĂ VlRSTA Şl LA BASCHET ? bufmU%Vresmasilhe‘ al c-lu' “S“ responsabili de soarta schim­bului de miine“ ( „ „ chipe, divizionaral A“ tere­­gatită de Dorin Leahu). doi­­ ion Paznici şi Georgia Oni­­ţe îşi impart „frăţeşte'' bitumul umbrit de arţarii plantaţi în alt secol. Nu din cauza lipsei de spaţiu — ni se spune —, di Pentru ca di­­fentele „etaje" ale performan­tei de început, copiii de 11 — *?. ,ani’ de 13 ?• 14 ani, să F?ereU 1”a,nte categoria imediat superioară si sft sf obişnuiască „din mers“ cu lu­crul din ce in ce mai cmnpli­ cat . Se vede treaba că me­toda e bună. Poate că, şi din acest motiv, echipa tatii a putut înscrie pe foile de ar­bitraj ale campionatului tre­cut 6 (şase) junioare Intre 14 si 17 ani : Florina Anghel (1,88 m), Cristina Pandelea (1,76 m), Ancuţa Miron (1,78 m), Gabriela Divoiu (1,74 m), Mihaela Nuţă (1,73 m), Uiana Andrei (1,73 m). In actualul sezon, alte 3 junioare parti­cipă la antrenamentele primei echipe, rezistînd cu brio la ri­gorile unei pregătiri la Înalt nivel. Mai sunt şi alte citeva fete pe cit de tinere (pină la 14 ani), pe atlt de ...Înalte (nr.tre 1,76 m şi 1,82 m), prin­tre cele 40 de fete care visea­ză să ajungă In Divizia .A" şi chiar In reprezentativa ţă­rii, pentru că acesta este scopul mărturisit al tuturor specialiştilor secţiei de bas­chet din strada dr. Stalcovici. O secţie ll care calitatea muncii desfăşurate se măsoa­ră In unităţile eficienţei la Înalt nivel. La propriu şi la figurat. Radu TIMOFTE „INTERNAŢIONALELE“ DE PENTATLON MODERN (Urmare din pag­u­­ blă“ şi o „triplă“) au fost si­tuate pe un parcurs de 600 m, punctajul maxim urmând să fie obţinut de acei sportivi care încheiau proba fără nici o penalizare intr-un timp ma­xim de 1:43,0. După cum spu­neam, această cerinţă a fost îndeplinită in prima zi doar de trei dintre participanţi şi este posibil ca luni. In ziua a doua a probei, alţi sportivi să poată atinge punctajul maxim. Din­tre cei mai buni sportivi ai ţării noastre, duminică au evo­luat Dumitru Spîrlea şi Eugen Pop. Primul a avut toate con­diţiile să se numere pe lista „maximaliștilo­r“, dar o deco­nectare timpurie la obstacolul 13 s-a soldat cu o penalizare de 40 de puncte, plus 12 punc­te penalizare de timp, ceea ce a făcut ca multiplul nostru campion să realizeze numai 1048 p. Cu un cal mai dificil, Eugen Pop a realizat In peria a doua 912 p. Azi, tot de la ora 9, pe ace­lași parcurs, ultimele două te­rii ale probei de călărie. Iar miine, la „Floreasca* — proba de scrimă. ÎN­ TURUL FRANJEI: 3 LIDERI ÎN 3 ZILE ! NANCY, 4. Etapa a doua, cea mai lungă a Turului Franței ’82 (Bale — Nancy, 216 km), a o­­ferit mai until o spectaculoasă evadare de 100 km a france­zului Michaud, ajuns abia după mari eforturi de un plutton ur­măritor, cu doiva kilometri Îna­intea sosirii, cînd a sprintat i­­rezistibil şi s-a detaşat net aus­tralianul Phil Anderson. Cu a­­ceastă victorie, realizată în 6 h Sl .33 — cu bonificaţie 8 h 31:03 (medie orară de 38,309 km), Anderson devine lider al cursei şi al treilea purtător al tricoului galben. El a fost ur­mat la Nancy de Lubberding (Olanda)) 6 h 31:37 şi Văile» (Fran­ţa) 6 h 31:42. Rrnault a sosit al 17-lea (flh 32:02), intră ln plu­ton de 14 ciclişti. Din bâtă, pe circuitul Schup­­fart — Mohlin (207 km), primul s-a clasat belgianul Ludo Pe­­eters, in 3 h 20:23 (medie orară 38,766 km), urmat la 38 a de irlandezul Sean Kelly şi un pluton de 18 ciclişti, cronome­traţi toţi în acelaşi timp cu Kelly, cu acest succes, Peeters a ajuns primul la clasamentul general, dar, precum se vede, doar pentru 24 de ore. Dar Tu­rul mai are taci atîtea etape. . . ACTUALITATEA ÎN ATLETISM • Indianapolis. Meciul dintre echipele S.U.A. si U.R.S.S. s-a Încheiat cu succesul oaspeţilor care au ciştigat cu 89—67 la fe­mei şi cu 118—100 la bărbaţi, cele mai bune performanţa : CAH Lewis (S.U.A.) 10,09 s pe 100 m (stat contrar de 1,77 m/s) şi Calvin Smith (S.U.A.) 10,10, Dave Laut la greutate — 21,78 m, Galina Savlikova 69,34 m la disc, Gheorghi Kotaotcenko 69,44 m la disc. Alte rezultate : femei : 100 m : Ashford (S.U.A.) 11,18 ; 800 m : Agletdtaova 2:00,50, 1 500 m : Raldughlna 4:04,80, 3 000 m : Poz­­doniakova 0:44,50, Merryll (S.U.A.) 8:47,95, lungime : Lewis (S.U.A.) 0,61 m, Skaclko 6,48 m, Variuşlna 8,44 m, McMillan-Ray (S.U.A.) 6,36 m , Dresda. Citeva rezul­tate excelente la cadrul campio­natelor R. D. Germane. Marita Koch 11,76 pe 200 m (la 5 sutimi de recordul ei mondial), Ulrike Bruns 4:01,72 la 1 500 m, Ute Richter 64,82 m la stafita, Martina Stenk 1:59,25 la 800 m, Bruns 1:50,38, Irina Meszynski 87,84, la disc, Ramona Neubert 8,80 m la lungime, Christine Schima 6,73 m, Heike Dante 8,70 m. • Oslo, concurs de maraton redus (21 km) cistigat de Hugh Jones (An­glia) 1:01,33 și, respectiv, Crete Waltz (Norvegia) 1.07:50 % Hen­­don. Recordmanul mondial la de­catlon Daley Thompson S-a ac­cidentat din cauza prăjinii care a-« rupt cu el ]... TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN REZERVAT JUNIORILOR II HM. VILCEA, 4 (prin tele­fon). In perioada 1—4 Iulie disputat pe stadionul 1 Mai din localitate turneul final a­l campionatului republican re­zervat juniorilor II. Iată re­zultatele Înregistrate : Parti­zanul Bacău — Minerul Baia Sprie 2—9 (2—0), Dacia Piteşti — Partizanul Bacău 8—1 (1—1) şi Minerul Baia Sprie — Dacia Piteşti 0—0. Merită să evidenţiem ciţiva tineri talentaţi : Cătălin Iefan ■1 Rada Bănuţă (ambii de la Dacia Piteşti), Florin German (Partizanul Bacău) şi Mircea Bâeanu (Minerul Baia Sprie). CLASAMENTUL FINAL : 1. Dacia Pitești (antrenor Nico­lae Ianovschi) 3 p. 2. Parti­zanul Bacău 2 p. 3. Minerul Baia Sprie 1 p. P. GIORNOIU, coresp. NAVRATILOVA ŞI CONNORS. ClŞTIGATORI LA WIMBLEDON LONDRA, 4 (prin telex). Cu mai multe amânări (din cauza ploii) decît in alţi ani, cu un program serios perturbat, iată că totuşi turneul de la Wimble­don a ajuns cu bine la linia de sosire ! Finala feminină şi-au dispu­tat-o sîmbătă Martina Na­vratilova și Chris Evert-Lloyd. Prima a ciştigat In trei seturi 6—1, 3—6, 6—2, aceasta fiind a treia sa victorie la Wimbledon, după cele din 1978 și 1979, și tot Navratilova. Împreună cu Fam Shriver și-au adjudecat titlul In proba de dublu, Intre­­etnd cuplul american Jordan — Smith cu 6—4, 8—1. In finala jucătorilor de peste 35 de ani, John Newcombe a dispus de F. McMilan cu 6—4, 7—6, iar la junioare a ciştigat Catherine Tanvier (Franța) 6—2, 7—5 cu Helena Sukova (Cehoslovacia). După ce In semifinale John McEnroe a dispus de Tim Ma­yotte (5—3, 6—1, 6—2) iar Jim­my Connors l-a întrecut pe Mark Edmondson (6—4, 6—3, 6—1) cei doi americani s-au in­­tilnit duminică în finală. Mc­Enroe, ciştigătorul de anul tre­cut, a fost prezent pentru a 3-a oară în finală, Connors (ciştigător în 1974), pentru a 5-a oară. între 1977 și 1982 cei doi jucători s-au întâlnit de 18 ori (Connors are 10 victorii). Ieri a fost al 19-lea lor meci și victoria i-a revenit lui Connors cu 3—6, 6—3, 6—7, 7—6, 6—4. In turul doi al competiției ju­niorilor, Mihnea Năstase a pier­dut cu 6—4, 6—4 la englezul Bale. TURNEUL DE ŞAH DIN POLONIA VARŞOVIA, 4 (Agerpres). —Cu doua runde Înainte de încheierea turneului Internaţional feminin de şah de la Piotrkow Tribunalski (Polonia), la clasament conduc Elzbieta Sosnowska (Polonia) şi Rita Kasz (Ungaria) — cu rite 7,1 p, urmate de Elisabeta Poli­­hroniade (România) și Anett Wagner (R. D. Germană) — cu cite 7 p etc. In rundele a 10-a si a 11-a, Elisabeta Polihroniade a remizat partidele disputate cu Wagner și, respectiv, Szmacinska. TELEX • TELEX * TELEX • AUTOMOBILISM •­­Marele premiu al Olandei“, la Zandvoort, la C.M. formula I, a fost cisti­gat de francezul Didier Pironi (­Ferrari“) 306,144 km la 1.38:03,2, urmat de brazilianul Nelson Pi­quet („Brabham BMW“) la 11,6 ■ si finlandezul Keke Rosberg („Williams“) la 22,3 s. In clasa­mentul C.M. : 1. John Watson (Anglia) 30 p, 2. Pironi 29 p, 3. Rosberg 21 p • In c.E. de ra­liuri, cursa „Ciocco“ din Toscana a revenit echipajului Italian Tog­­nana — De Antoni. BASCHET­O Meci amical la Madrid , Spania — S.U.A. 104—113 (55—56) • In turneul feminin de la Kanazawa, R. F. Germania — Japonia 85—47. CĂLĂRIE • în timpul campio­na­tului vest-german la proba completă, la Achselschwang, că­lărețul Wolfgang Rühl (27 ani) s-a accidentat mortal ! CICLISM • Turul Iugoslaviei, la etapa a 7-a (Tusta — Osljek, 148 km) și la cea de a 8-a (Osl­jek - Varajdin, 135 km) victo­riile au revenit cehoslovacului Pavel Stuhl­ (3:19:03) şi, respec­­tiv,grecului Ilias Keresidis (4 37:311 la sprint !). Sovieticul Kostakov 27.17® 21 şi echipa U.R.S.S. 71.59:12 conduc la clasamentele generale. HANDBAL • Trofeul Iugo­slaviei a fost ciştigat de formaţia UR.S.S. cu 10 p. Pe locurile ur­mătoare : Iugoslavia A 8 p, 1. Polonia 6 p, 4. Iugoslavia B 4 p, 8. Islanda şi Elveţia 1 p. In fi­nală, U.R.S.S. — Iugoslavia A 13-20. ÎNOT • In campionatele R. F. Germania, la Darmstadt, Michael Gross a înregistrat încă un re­cord european, de data aceasta la 200 m fluture — 1:59,00 (recordul mondial al americanului Beard­sley este de 1:58,01). POLO • „Trofeul Tasmardan" la Belgrad : Ungaria — R.F.G. 12—8, S.U.A. — Iugoslavia 11—9, S.U.A. — Australia 9—5, Iugo­slavia — R.F.G. 9—8 9 Turneu la Oslo : Belgia — Finlanda 8—6, Norvegia — Ţara Galilor 0—H, Elveţia — Scoţia 13—8, Belgia — Norvegia 14—9, Israel — Scoţia 16—S, Finlanda — Elveţia 7—4. RUGBY • La Brisbane, meciul dintre echipele Australiei şi Sco­ţiei a revenit surprinzător oaspe­ţilor cu 12—7. TENIS • La Budapesta, la sfer­turile de finală ale C.C.E. : TC Arnberg (R.F.G.) - Slavia Praga 6—3, RC de France — Újpesti Dózsa Budapesta 7—2, RCT Bar­celona — Slazburger TC (Aus­tria) 7—2, CT Barcino (Spania) — Royal Primerose Bruxelles 8—1. VOLEI • Turneu masculin la Shanghai : R. P- Chineză — Ja­ponia 3—1, Shanghai — Iugosla­via 3—0, Brazilia — S.U.A. 3 2. TELEX • TELEX Campionatul prin prisma arbitrajelor I PRIMĂVARA DEBUTANŢILOR... La începutul acestui an, mai exact la startul returului, a intrat în arenă un grup de ti-Î I neri arbitri care erau chemaţi să ducă pe umerii lor întreaga primăvară fotbalistică. Se fă-I cuse un curs intensiv in iar­nă, se puseseră la punct mai toate problemele, mari şi mici, dar totuşi existau atitea te-I meri. Lipsa de experienţă a „noului val“ de cavaleri ai fluierului ridica multe îndo-I ieli. Iată, insă, că ora bilan­ţului oferă o constatare îm­bucurătoare: tinerii investiţi cuI o mare responsabilitate achi­­tîndu-se (cu puţine excepţii) onorabil, mulţi antrenori, jud I cători şi conducători recunos­când acest lucru. Mai mult, vârful piteştean Radu II avea chiar să privească arbitrajele I în contextul jocurilor . „In deplasare pentru că arbitra­jele au fost în general impar­ţiale, regulamentul fiind ace- I laşi... acasă şi in deplasare I“ Ceea ce reprezintă unul din-I tre atuurile noului val, hotărât să nu abdice de la litera prin­cipală a regulamentului care primăvara aceasta s-a jucat mai greu acasă şi mai uşor inI I înseamnă, in primul rînd, res­pectarea cu stricteţe a adevă­rului din teren. Există şi un „clasament al­­ adevărului“ pentru tinerii ca­valeri ai fluierului, top , domi­nat de ploieşteanul Florin Po­i­pescu si orădeanul Mircea Neşu, primul cu două victorii ale oaspeţilor in palmares.­­ Dealtfel, clasamentul de locuri al celor 11 noi cavaleri ai flu­ierului care au debutat la centru, în Divizia „A". In pri-I măvară, se prezintă astfel : 1. Florin Popescu, 9 jocuri (5 puncte dobîndite de oaspeţi : I U. T. A. — F. C. Olt 0—1, „U" Cluj-Napoca — S. C. Bacău 1—2, U. T. A. — Chimia 2—2) ; 2. Mircea Neșu, 8 jocuri (5 puncte : Progresul­ Vulcan — Corvinul 0—1, Sportul stu­denţesc — Poli. Timişoara 1—1, Chimia — Dinamo 0—0, Steaua — Sportul studenţesc 1-1) ; 3. Victor Ciocan, 6 jocuri (1 punct : S. C. Bacău — Pro­gresul Vulcan 1—1) ; 4. Mircea Ludoşan, 5 jocuri (1 punct : Steaua — Poli. Ti­mişoara 1—1) ; 5. Mircea Stoenescu 4 jocuri (3 puncte : F. C. M. Braşov — U. T. A. 0—1 ; C. S. Tirgovişte — Chimia 0—0) ; 6. Cristian Maghiar, 4 jocuri (0 puncte) : 7. Jean Grama, 2 jocuri (1 punct : F. C. Constanţa — F. C. Argeş 1—1) ; 8. Mihai Hustiuc, 2 jocuri (1 punct : Corvinul — „U“ Cluj- Napoca 1—1) ; 9. Paraschiv Seceleanu, 2 jocuri (1 punct : Corvinul — C. S. Tirgovişte 1—1) ; 10. Ioan Dima, 1 joc (1 punct : „U“ Cluj-Napoca — F. C. M. Braşov 0—0) ; 11. Şerban Necşulescu, 1 joc (1 punct : Poli. Timişoara — S. C. Bacău 0—0). Acest clasament al număru­lui de jocuri arbitrate oferă, în bună măsură, si aspectul calitativ. Dintre cei 11 debu­tanţi, cu 10 dintre ei divizio­narele „A“ au reuşit să aducă puncte din deplasare (excepţie Cr. Maghiar), tocmai datorită rezistenţei in faţa presiunii gazdelor (public, antrenori, jucători, conducători de club), ceea ce reprezintă o notă foar­te bună. Am amintit meciu­rile In care gazdele nu au cîs­­tigat, tocmai pentru a vedea că nu a fost vorba de partide usoare, ci de Intilniri dificile. In unele dintre ele jucîndu-se chiar soarta campionatului, la retrogradare, asa cum s-a în­tîmplat la Cluj-Napoca, unde tinărul arbitru de centru­­ FI. Popescu s-a dovedit curajos in partida de senzaţie cu S. C. Bacău, acordind ...oaspeţilor un penalty cu 10 minute înain­te de final si eliminînd, apoi, un jucător al gazdelor, fapt notabil, tocmai pentru că ...s-a intîlnit mai rar pe tere­nurile noastre, unde „partea leului" s-a dovedit suficient de mare pentru amfitrioni. Sigur, clasamentul celor 11 debutanţi nu trebuie absoluti­zat, după cum nimeni nu tre­buie să-și închipuie că... gaz­dele vor avea „din oficiu“ de suferit cînd vor fi conduse de arbitrii amintite. El este un prim pas, făcut cu dreptul, pe linia unor arbitraje de calitate. Şi cum cei 11 tineri au trecut cu bine cel mai sever examen care se numeşte PRACTICA, test superior celui fizic sau teoretic, cum „noul val“ a con­firmat în bună măsură investi­ţia de încredere a Colegiului central de arbitri, sperăm ca în viitorul campionat (şi mai departe) calitatea prestaţiilor cavalerilor fluierului (cei noi şi cei mai vechi) să crească, contribuind şi ea la salinl fot­balului nostru. Mircea M. IONESCU L . I ! •JS? i Usi subiect în discuţie: SUCII) Deşi nu a jucat în turul campionatului (satisfăcin­­du-şi stagiul militar), clu­jeanul Suciu a făcut în ci­teva partide din primăvară dovada repetată a unor re­marcabile calităţi. Excelent tehnician, acest tinăr cu un rar simţ al jocului ! Din păcate, echipa sa de club, „U“, a retrogradat. Aşa că un an, cel puţin, nu-l vom mai vedea pe clujean pe prima scenă fotbalistică a ţării. O absenţă pe care Mircea Lucescu o „compen­sează“ oarecum, într-un chip fericit, selecţionîndu-l pe Suciu în lotul naţional. O selecţie pe merit : va­loarea lui Suciu nu a... re­trogradat odată cu echipa sa. O selecţie care are, bă­nuim, ca temei şi foarte frumoasa impresie pe care Suciu i-a făcut-o cu sigu­ranţă lui Lucescu chiar la... Hunedoara, în partida (tele­vizată) din retur. Corvinul­­ „U“, meci în care clu­jeanul a trecut nu de pu­ţine ori în chip dezarmant de adversarul său direct, de un alt lider valoros al tinerei generaţii. Rodnic... Urindu-i lui Suciu să confirme marele talent pe care destui îl întrevăd la el, am vrea să-i atragem atenţia clujeanului asupra cîtorva lipsuri care pînă a­­cum l-au tras, cum se spu­ne, înapoi , o atitudine u­­neori superficială, capri­cioasă, nesportivități mai mici sau mai mari, un iz de „mică vedetă“ neapre­ciată cît ar trebui... Este o pantă pe care sperăm să nu alunece acest tinăr, subli­niem, foarte dotat, care poate ajunge o adevărată vedetă, în sensul cel mai bun al termenului. Selec­ţionarea lui Suciu la lot este in fond o poliţă pe care „subiectul in discuţie" are toate mijloacele s-o o­­noreze din plin. I-o dorim din toată inima. Marius POPESCU P. S. Un alt jucător clu­jean de valoare, Cimpeanu II, a trecut pe la naţională fără a i se fi dat cu adevă­rat o șansă reală. Să nu-l uităm nici pe el... „Radiograf­ia“ echipelor de Divizia „A" DIN NOU (pentru a cita oară ?) LA UN PAS DE PODIUM idee de joc presupune crearea blocurilor funcţionale şi o ac­tivitate echilibrată în atac şi în apărare — nu a mai avut, in ultimul timp, capacitatea o­­fensivă necesară pentru a se impune şi a forţa victoria. Statistic, această observaţie foarte obiectivă este susţinută, pe de o parte, de numărul foarte mic al golurilor înscrise (cifra de 36 reprezentind un nivel de eficacitate apropiat echipelor din zona retrogradă­rii), pe de altă parte, numărul foarte mare al meciurilor ega­le (14 — un veritabil record al campionatului!) scoate în evi­denţă preocuparea, in principal pentru evitarea infrîngerii ceea ce a făcut să se spună că Sportul studenţesc este o „cam­pioană a remizelor“. Vorbind despre uzura fizică apărută în cadrul echipei fenomen firesc, inevitabil — este cazul să precizăm că atît conducerea clubului, cît şi co­lectivul tehnic au făcut o se­rie de eforturi pentru a îm­prospăta lotul, schimbul de ge­neraţii încercîndu-se a se face din mers. Dar tocmai această apariţie a unor jucători noi (Bozeşan, Terheş, Pană), a că­ror încadrare în mecanismul vechi al echipei s-a realizat cu o relativă dificultate (excep­­tindu-l poate pe ultimul) a fă­cut ca formaţia studenţilor bucureşteni să se resimtă sub raportul omogenităţii tactice şi morale, elemente determi­nante pînă acum in exprima­rea superioară a acesteia pe plan competiţional. Este, de­sigur, nevoie de timp şi răb­dare (pricepere nu ne îndoim că există) pentru ca integra­rea noilor veniţi să se facă fă­ră nici o fisură. Şi cînd aşa ceva se va realiza — sperăm cit mai curind — Sportul stu­denţesc va putea relua, proba­bil cu mai mult succes, ofen­siva pentru un loc pe podium. Pentru un loc pe care nu a a­­juns încă niciodată, dar de care a fost de multe ori aproape. Mihai IONESCU Despre Sportul studenţesc s-a spus întotdeauna — şi cu de­plin temei — că este o echipă de primăvară, o echipă care „vine“ tare în reitur. Bazaţi pe această „specialitate a casei“, foarte mulţi au fost aceia care au afirmat, după prima jumă­tate a întrecerii, încheiată pe un promiţător loc 5 în clasa­ment, că formaţia studenţilor bucureşteni va sparge, în sfâr­şit, plafonul şi va urca pe po­dium. Dar nu a fost aşa, evo­luţia echipei antrenată de Ion Voica şi Marin Ţiţeica în cea de a doua parte a campionatu­lui (aproximativ egală cu ace­ea din toamna anului trecut) nefiind in măsură să modifice in favoarea sa distanţa faţă de ocupantele locurilor 3 şi 4, respectiv Corvinul şi F.C. Olt Distanţă care, de fapt, a în­semnat nici mai mult nici mai puţin decât un... punct. Sigur, s-ar putea spune, pri­vind campionatul în ansamblul desfăşurării lui, că anul acesta Sportul studenţesc a realizat cel mai mare punctaj general (38), din istoria participării e­­chipei în primul eşalon divi­zionar. S-ar mai putea vorbi, de asemenea, de o anumită si­metrie în comportarea dintre cele două jumătăţi ale compe­tiţiei sau despre o relativă creştere a forţei de exprimare în jocurile din deplasare, c ele­renţa sa un mare număr de internaţionali, un excelent su­port tehnico-tactic şi un deo­sebit spirit de combativita­te colectivă nu a reuşit, in fina­lul campionatului, să ocupe unul dintre locurile cu me­dalii ? Reluând firul unor explicaţii mai vechi sau mai noi, am pu­tea aminti, printre altele, de o anumită inconstanţă avind, de regulă, la origine scăderea, mai mult sau mai puţin deli- Atac periculos al studenţilor bucureşteni rezolvat, ca dificul­tate, de apărarea mureşeană. Fază din meciul Sportul studen­ţesc —A.S.A. Tg. Mureş. Foto : I. MIHAICA 5. SPORUL STUDENŢESC 34 12 14 8 36 36 38 • Puncte realizate acasă : 28 — a pierdut câte un punct cu „U“ Cluj-Napoca, F. C. Argeş, F. C. Constanţa, Politehnica Timi­şoara, Dinamo şi Jiul. . 0­„, 9 Puncte realizate în deplasare : 10 — 2 cu Progresul­ Vul­­can, cite 1 cu U.T.A., S. C. Bacău, Jiul, F. C. Argeş, F. C. M. Braşov, F. C. Constanţa, Steaua şi C. S. Tirgovişte. • Cel mai bun loc ocupat : l — la prima etapă , cel mai slab loc : 15 — etapa a 7-a. • Golgeterii echipei : O. Ionescu 11 goluri, M. Sandu 7, Bucurescu 6, Terheş 4, Iorgulescu 3, Chihaia 2, FI. Grigore, Stroe şi Munteanu­­ — cite 1. 9 Jucători folosiţi — 22 , M. Marian şi Cazan — cite 33 de meciuri, o. Ionescu 30, Pană 29, Munteanu­­ şi Speriatu — câte 31, Chihaia, M. Sandu şi Bucurescu — câte 28, Terheş 27, Iorgulescu 26, Fl. Grigore 25, Şerbănică şi Bozeşan — cîte 17, Munteanu I 14, Căţoi 8, Lică şi B. Grigore — cite 7, Stroe 6, Lazăr 5, Niţă 4, Iliescu 1. • Cartonaşe galbene : 21 — 12 jucători ; cele mai multe : Munteanu n — 4. , • Cartonaşe roşii : Fl. Grigore (etapa a 6-a), M. Sandu (etapele a 7-a, şi a 31-a), Iorgulescu (etapele a 12-a şi a 16-a), Bucurescu (etapele a 16-a şi a 24-a). 9 A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m : 5 transformate (Chihaia şi O. Ionescu — dte 2), una ratată (Chihaia) , a fost sancţionată cu 6 penalty-uri , 8 transformate, 3 ratate. • A expediat 300 de şuturi (222 acasă — 123 in deplasare), dintre care 157 pe spaţiul porţii (100 acasă — 57 la deplasare). şapte puncte cîştigate „afaxa", în retur, fiind un argument convingător in acest sens. Ori­cum am privi insă situaţia, ideea că Sportul studenţesc poate mai mult, că nu se rea­lizează pe măsura capacităţii sale reale şi că rămine mereu, de cîţiva ani buni. Ia un pas de... fericire, ideea aceasta a­­pare ca dominantă în viaţa e­chipei, revine obsedant (dar justificat) la fiecare moment de scadenţă competiţională, de analiză. Apare şi acum. Iar în­trebarea este: de ce Sportul studenţesc, avind in compo­berată, a concentrării pentru joc şi in joc. Ar mai putea intra in calcul şi cauze ţinind de conjunctură, de neprevăzut. De astă-dată insă creden că ceea ce a determinat in mare măsură ca echipa să nu se im­­plinească cum era de aşteptat a fost gradul de uzură avansat (acesta să fie şi motivul celor 7 cazuri de eliminare pe te­ren?) al nucleului de bază al formaţiei-standard. Antrenorul Ion Voica făcea, dealtfel, in­tr-o discuţie recentă pe aceas­tă temă, precizarea că Sportul studenţesc — echipă a cărei

Next