Sportul, septembrie 1982 (Anul 38, nr. 10180-10205)

1982-09-01 / nr. 10180

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU I JUDEŢUL BRAŞOV Tovarăşul N­icolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, insotit de tovarăşa Elena Ceauşescu, de tovarăşii Iosif Banc, Emil Bobu, Gheorghe Oprea şi Petru Enache, precum şi de Gheorghe Dumitrache, prim-secretar al Comitetului judeţean Braşov al P.C.R., a continuat, marti dimineaţa, vi­zita de lucru in municipiul Braşov. Populaţia oraşului a făcut secretarului general al parti­dului o primire entuziastă, pli­nă de căldură, dind, şi in acest fel, expresie profundelor lor sentimente de dragoste şi res­pect pentru conducătorul parti­dului şi statului, care nu cunoaşte crez mai înălţător de­cit slujirea cu devotament a patriei, a poporului. Ultima zi a vizitei de lucru în judeţul Braşov a fost con­sacrată unei ample analize a felului în care acţionează în­treprinderile constructoare de maşini din municipiu pentru modernizarea şi diversificarea producţiei, introducerea unor tehnologii perfecţionate care să asigure produselor o înaltă ca­litate, precum şi competitivi­tate sporită pe pieţele externe, dar care să se realizeze cu un consum mai redus de metal, ce se întreprinde pentru perfecţion­­area organizării şi conducerii muncii, pentru ridicarea gra­dului de calificare a muncito­rilor, cum sunt folosite maşinile din dotare şi spaţiile de pro­ducţie, iar pe un plan mai larg a­cum se preocupă con­ducerea ministerului şi centra­lei de resort, a unităţilor vizi­tate, organele şi organizaţiile de partid pentru ridicarea la cote superioare a eficienţei în­tregii activităţi economice. Această aprofundată analiză a început la întreprinderea de autocamioane şi a continuat la întreprinderea Tractorul, între­prinderea „Hidromecanica“ şi întreprinderea „Rulmentul“. Vizita de lucru întreprinsă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu pe meleagurile braşovene s-a încheiat, marţi, printr-o im­presionantă adunare populară, care a avut loc pe stadionul „Tractorul“ din Braşov. La sosirea pe stadion, to­varăşul Nicolae Ceauşescu, to­varăşa Elena Ceauşescu au fost intimpinaţi cu sentimente de adincă bucurie de miile de oa­meni ai muncii braşoveni, care au ovaţionat îndelung pentru partid şi secretarul său gene­ral. Marea adunare populara a fost deschisă de tovarăşul Gheorghe Dumitrache, prim-se­cretar al Comitetului judeţean Braşov al P.C.R. Primul secretar al Comitetu­lui judeţean de partid, expri­­mind dorinţa participanţilor la adunare­­a tuturor locuitorilor Braşovului, a adresat tovarăşu­lui Nicolae Ceauşescu rugămin­tea de a lua cuvintul. Primit cu vii şi îndelungi a­­plauze, cu puternice urale şi ovaţii, a luat cuvintul tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România. Cuvîntarea secretarului gene­ral al partidului a fost urmă­rită cu deosebit interes,­ cu de­plină aprobare de toţi partici­panţii la adunare, fiind subli­niată în repetate rînduri de îndelungi aplauze şi urale. Toţi cei prezenţi la marea adunare populară ovaţionează minute în şir, intr-o atmosferă de puternică unitate, pentru Partidul Comunist Român, pen­tru secretarul general al par­tidului şi preşedintele Republi­cii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Adunarea s-a încheiat in aceeaşi atmosferă vibrantă, în­sufleţită­ de înălţător patrio­tism, cei prezenţi reaf­irmîn­­du-şi hotărirea de nestrămutat de a da viaţă îndemnurilor şi orientărilor formulate de se­cretarul general al partidului, de a-şi aduce contribuţia la în­făptuirea marilor sarcini ce re­vin judeţului din mobilizatoa­rele obiective înscrise in am­plul program de edificare a so­cietăţii socialiste multilateral dezvoltate. La plecare, zecile de mii de participanţi la marea adunare populară aclamă din nou cu însufleţire, ovaţionează înde­lung pentru partid şi secretarul său general, pentru continua înflorire a patriei noastre so­cialiste. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu s-au îndreptat apoi spre Predeal. La 4 septembrie, start în C.E. de box pentru tineret 0 BOXERI ROMÂNI­­ PE URMELE LUI SIMION cum.. . Nu s-au stins bine ecourile campionatelor mondiale de box şi, iată, o nouă competi­ţie pugillistică de anvergură polarizează interesul iubitori­lor sportului cu mănuşi. Campionatele europene de ti­neret. Ediţia din acest an — — a Vil-a — va fi găzduită de oraşul Schwerin din Repu­blica Democrată Germană, pri­ma reuniune fiind programată la 4 septembrie, iar finalele la 12 septembrie. Boxul juvenil din ţara noas­tră a fost reprezentat la toa­te cele şase ediţii de pină a­­cum, tinerii sportivi români obţinînd rezultate bune, con­cretizate în 8 medalii de aur, 9 de argint şi 14 de bronz. O parte dintre campionii noştri la „europenele mici“ au con­firmat mai tîrziu, im­punîn­­du-se în cele mai importante întreceri­ pugilistice internaţio­nale. Printre aceştia ii amin­tim pe Simion Cutov, Costică Da­tinei­u şi Daniel Radu. Aşadar, peste cîteva zile, la Schwerin, reprezentanţii „nou­lui val“ al pugilatului din ţara noastră vor intra în focul în­trecerilor, încercînd să se im­pună — aşa cum au făcut-o înaintaşii lor de care am a­­mintit — printre colegii de vîrstâ din celelalte ţări euro­pene. I-am văzut pe cei şase selecţionaţi (nu vom prezenta deci o echipă completă) la u­­nul dintre ultimele lor antre­namente înainte de plecare. Un antrenament deosebit, fă­cut în compania boxerilor se­niori de la Dimamo, care se pregăteau pentru turneul final al campionatelor naţionale. Nu ne-a fost greu să observăm că selecţionerii celor şase au renunţat la cantitate în fa­­voarea calităţii. Dintr-o privi­re se vede că „tricolorii“ ştiu box, în ciuda puţinei lor ex­perienţe. Marian Rotaru (se­­mib­ruscă), Sandu Leca (mus­că), Dorel Jianu (cocoș), Dăni­lă Bumbac (semimijlocie), Doru Maricescu (mijlocie mi­că) și­ Ilarie Petrescu (mijlo­cie) sunt cei care vor merge la „europenele“ de la Schwe­rin. ■ Despre fiecare dintre ei, an­trenorul Teodor Niculescu are un cuvînt bun. Cuvintele „pre­gătire fizică şi tehnică“, „di­recte“, „joc de picioare“, „es­chive“, „contre“, „curaj“, „se­riozitate“ şi „ambiţie“ revin cel mai des. „Sînt băieţi ta­lentat­, cu perspective frumoa­se — ne spune T. Niculescu — şi nu exagerez afirmînd că fiecare are şansa podiumului de premiere la Schwerin. I-am testat pe toţi în meciuri difi­cile şi au corespuns. Cit des­pre poftă de luptă şi curaj, ce Petre HENT (Continuare In pag. 2-3) „Echipă mică cu ambiţii mari" — cei şase tineri boxeri selec­ţionaţi pentru „europene“. In mijlocul lor, la antrenament, doi reputaţi tehnicieni : T. Niculescu şi I. Mihalic. Foto : I. MIHAICA HIOLETAW DIN TOATI TDmj, (Mim - ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT | ANUL XXXVIII -Nr. 10 180 |­4 PAGINI - 50 BANI | Miercuri 1 septembrie 1981-------1 Astă-seară, pe stadionul „23 August“ (ora 20) MECIUL AMICAL DE FOTBAL ROMÂNIA - DÂNAMARCA • Un important (cel al tricolorilor • Oaspeţii au deplasat o formaţie puternica In această seară, la ora 20, iubitorii fotbalului din Capi­tală îşi dau intîlnire pe sta­dionul „23 August“. Ei vor urmări meciul amical dintre echipele României şi Dane­marcei, un test de mare im- portanţă pentru „tricolori", cu o săptămină înaintea jocului cu reprezentativa Suediei, care va fi găzduit tot de marea arenă a Capitalei. Echipa noastră naţională, pregătită de un tînăr cuplu de tehnicieni — Mircea Lucescu şi Mircea Rădulescu — se prezintă într-­o formulă rema­niată faţă de aceea utilizată in preliminariile C.M. Unui grup de experimentaţi inter­naţionali (Ştefănescu, care as­tăzi nu va figura în formaţie, fiind accidentat, Someş, Ţicleanu, Beieni, Bălăci, M. Sandu, precum şi Cămătaru, de la care aşteptăm azi un joc bun, in măsură să infirme unele a­­precieri defavorabile făcute în mod nesportiv la adresa lui), i-a fost adăugat plutonul „speranţe­lor“ echipei naţionale (Ducadam, Rednic, Klein, Turcu, Gabor, etc.), astfel că se poa­te vorbi de o adevărată reprezentare a tuturor generaţiilor de fotba­lişti sub tricourile echipei na­ţionale. Verificaţi în multe partide ale reprezentativei, în turneele întreprinse Peste ho­tare, în meciurile susţinute în ţară, componenţii actualului lot trebuie să demonstreze că au acumulat experiența nece­sară angajării cu succes a im­­portantelor examene din preli­minariile C.E. Antrenorul prin­cipal al lotului, Mircea Luces­cu, sublinia, recent, că a ur­mărit in mod special-----în­­a­fara acumulării acestei expe­rienţe a partidelor internaţio­nale----omogenizarea, pe toa­te planurile, a selecţionaţilor, crearea acelui­ atit de preţios spirit de echipă. Echipa Danemarcei a făcut, în ultimii ani, paşi mari de afirmare in arena internaţio­nală, şi rezultatele obţinute recent în faţa unor reprezen­tative din primul eşalon va­loric european (Belgia, Suedia), vorbesc despre saltul jucători­lor antrenaţi de Sepp Piontek. în lotul deplasat la Bucu­reşti găsim fotbalişti cu un palmares remarcabil : Roent­vad, căpitanul reprezentativei, cu 71 de meciuri în echipa „A“, Olsen (Ajax Amsterdam), Birkedal (F.C. Twente En­­schede), Nielsen (Feyenoord Amsterdam), Qvist (K.B. Ko­penhagen), Eigenbrood (AZ 67 Alkmaar) etc. Cum vedeţi, o serie dintre internaţionalii da­nezi evoluează la cluburi de peste hotare, majoritatea la cele olandeze. Semn că jucă­torii noştri vor avea în faţă o echipă puternică, în stare să dea o replică de prim ordin. Sperăm că tricolorii vor şti să demonstreze in această seară că­­au muncit cu folos, că merită cinstea selecţionării în echipa reprezentativă, şi, mai ales, că se prezintă la un nivel ridicat de pregătire în Preajma partidei cu puternica selecţionată a Suediei. Le do­rim mult succes ! * Meciul România — Danemarca va fi transmis la radio (pro­gramul I), alternativ cu partida de la Oslo, dintre Dinamo şi Valerengen.­ ­\\\\\\\\\\\\\\\vo ROMÂNIA vm\\\\\\\m\\\\m 0 0 0 DUCADAM I­­­REDNIC IORGULESCU SAMEȘ UNGUREANU % ȚICLEANU BOLONI KLEIN 0 0 GABOR CĂMĂTARU BĂLĂCI­I 0 ------------------------------------------------------------------------------------------- 0 0 Partida va fi condusă de arbitrul Cumhur Demir (Turcia)­­ 0 --------------------------------------------——--------------------------------------- 0 0 ERIKSEN OLSEN BASTRUP 0 0 BIRKEDAL MOLBY ZIEGLER 0 0 RONTVED NIELSEN MADSEN BUSK 0 0 QVIST % ^\\\\\\\^^ DANEMARCA awwwwwxwwwvS La oslo, în manşa a II a a întîlnirii cu Valerengen DINAMO SPERĂ SA ŞI VALORIFICE ŞANSELE OSLO. 31 (prin telefon). La puţine ore de la primele noas­tre relatări despre manşa a II-a a meciului Valerengen — Dinamo, capitala Norvegiei şi-a schimbat înfăţişarea , în aşa fel incit pe străzile fru­moasei metropole, din cauza timpului friguros şi ploios, localnicii ieri cu toţii în că­măşi cu mineri scurte, au tre­cut la îmbrăcămintea de toam­nă şi la umbrele. Modificările atmosferice pun însă neplăcute probleme clubului organizator, care, de unde spera că „Ulle­­val Stadion“ (25­ 000 de locuri) va fi plin la ora partidei, mai contează acum doar pe apro­­xim­ativ 10 000 de plătitori. Pesimism, de o parte, opti­mism, de cealaltă şi anume printre antrenorii şi jucătorii lui Valerengen, cărora, se spune aici, le convine gazonul udat din belşug de ploaie. „VIF“ (n.n. Valerengen) speră intr-un 2-0, dar acest rezultat ar însemna o senzaţie", se scrie in „Aften Post". „Sperăm să ciştigam şi să ne calificăm. Este de aşteptat insă ca atacul să funcţioneze mai bine ca la Bucureşti", declară şi Tor Jor­­gensen, preşedintele clubului Valerengen din Oslo. Alţi comentatori de aicii, dornici şi ei, desigur, ca Va­lerengen să obţină calificarea in turul I al C.C.E., dar ceva mai realişti şi mai cu picioa­rele pe pămint, se întreabă dacă formaţia lor favorită va putea să-şi depăşească miercuri condiţia­­ de echipă care, pier­­zind simbătă meciul de cam­pionat (0—1 cu Bryne), a coborit în clasament pe poziţia a 6-a, în tabăra noastră, dinamo­­viştii bucureşteni se abţin de la declaraţii şi se pregătesc cu toată atenţia. Ultimul an­trenament l-au efectuat in a­­ceastă seară la „Ulisval Sta­dion“, în prezeneţa a numeroşi curioşi, dornici să-i cunoască pe fotbaliştii români (victo­rioşi in partida-tur cu 3-1) 24 de ore mai devreme. „Cred că atacul va marca miercuri seara un gol, risipind emoţiile tuturor in privinţa calificării noastre", ne spunea, după an­trenament, portarul Moraru. Arbitrul finlandez Osmo Ol­­­akangas va conduce forma­ţiile : VALERENGEN : Tr. Iakob­sen — Morstad. Austria. Sol­­lied. Brevik — T. Iakobsen, Gran (Erikssen), Davidssen. Kulerud — P. Iakobsen. Foss. DINAMO : Moraru — I. Ma­rin, Nicolae, Dinu. Stredie — Mulţescu (Dragnea), Augustin, Custov — Iordache, Dudu Georgescu, Orac (Văetuș). Meciul va incepe la ora 19 (20 ora României) și va fi transmis pe posturile noastre de radio. Constantin ALEXE DUDU GEORGESCU

Next