Sportul, octombrie 1982 (Anul 38, nr. 10206-10231)

1982-10-01 / nr. 10206

E PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VA I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Sl SPORT 1—■■■-- llllll aan—————^WWWWg ■ I !■!■«—— I ANUL XXXVIII - Nr. 10 206 | 4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 1 octombrie 1982 CALIFICĂRILE ECHIPELOR NOASTRE DE CLUB ÎN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE DE FOTBAL PRODUC O VIE SATISFACŢIE, DAR ŞI OBLIGĂ CAMPIOANA NOASTRĂ, MAI BUNĂ PE PARCURSUL CELOR 210 MINUTE ALE CONFRUNTĂRII CU DUKLA în minutul 6 al partidei de la Praga, la poarta echipei Dukla s-a derulat una dintre cele mai mari ocazii ale echipei Dinamo in această atît de pa­sionantă confruntare dintre campioanele României şi Ceho­slovaciei. A fost, de fapt, o dublă ocazie de gol, pentru că, mai întii, ajuns in poziţie idea­lă. Văetus a luftat, iar apoi Orac a reluat puternic, dar ba­lonul a trecut pe lingă stîlpul din stingă porţii lu­i Stromsik! De ce insistăm de la început asupra acestui moment ? Toc­mai pentru că el putea rezolva, „din plecare“, problema cali­ficării. Dacă ar fi marcat sco­rul general ar fi devenit 3-0, handicap imposibil de recupe­rat, în următoarele 84 de mi­nute, chiar şi de puternica e­­chipă cehoslovacă. Rotindu-se, însă, partida a rămas, in con­tinuare, deschisă, iar calificarea sub semnul întrebării şi aceas­ta deoarece Dinamo a avut de depăşit un mare hop datorat „intrării rapide în rol“ a celor două recunoscute vedete — va­lori ale fotbalului cehoslovac, Nehoda şi Vizek. Nr. 7 din e­­chipa lui Ladislau Novak a e­­voluat în prima repriză ca un coordonator de mare clasă, di­­rijînd ingenios şi impetuos ac­ţiunile de atac spre poarta lui Moraru, în timp ce Nehoda a punctat spectaculos de două ori, în minutele 16 şi 30, ani­­hilind astfel handicapul de la Bucureşti. Şi după al doilea gol totul părea pierdut, echipa noastră campioană ajungind în situaţia boxerului care nu se mai poate apăra de „furia“ ad­versarului. Dar a venit pauza şi altă echipă Dinamo a reintrat Laurenţiu DUMITRESCU (Continuare in pag 2-3) SUCCESUL CORVINULUI DESCHIDE FOTBALULUI HUNEDOREAN CALEA SPRE AFIRMARE Miercuri, la Hunedoara, un stadion Întreg a aplaudat cu multă bucurie calificarea Cor­vinulm in turul secund al Cu­pei UEFA. Calificarea are o Însemnătate şi mai mare dacă ţinem seama de tinereţea echi­pei, de puţinele meciuri inter­naţionale susţinute de ea, ca şi de faptul că pentru prima dată o formaţie din acest oraş par­ticipă la o asemenea competi­ţie şi reuşeşte să se numere printre cele 32 de team-uri care vor evolua şi în turul secund, alături de nume de multă vre­me binecunoscute în fotbalul european, ca Glasgow Rangers, F.C. Sevilla, Benfica Lisabona, Ferencváros sau A. C. Roma. Calificarea Corvinului deschide fotbalului hunedorean calea spre o frumoasă afirmare și credem că acest moment favo­rabil trebuie să însemne pentru cei ce se ocupă de fotbalul din acest oraș și chiar din ju­­dețul Hunedoara continuarea cu și mai mult avînt a muncii depuse pînă acum. în Divizia „A“ de handbal masculin MECIURI APRIG DISPUTATE ŞI DIN NOU SURPRIZE Disputată ieri, etapa a IX-a a campionatului masculin de hand­bal, Divizia „A“, a ocazionat par­tide deosebit de disputate, înche­iate cu rezultate strînse, cu sur­prize. Dinamo Bucureşti a pier­dut la Arad, „Poli“ Timişoara n-a realizat decit un drag în faţa Minauruilui, iar Constructo­rul Oradea a obţinut doar in ex­tremis victoria. . . STEAUA — UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 30—18 (15—8). De mult nu ne-a fost dat să vedem un meci de handbal atît de fru­mos, ca aseară, în sala Flo­­reasca. Steaua şi virtuozii săi au dat un veritabil recital, aplau­dat la scenă deschisă de spec­tatori, merite deosebite revenind şi partenerului, echipa de pe Someş practicând un joc curat, rapid, cu combinaţii în viteză. Pe fondul unui deplin fair-play, handbalul a ieşit în evidenţă ca un joc cuceritor, spectaculos. Campionii s-au detaşat graţie e­­voluţiei portarului lor, Nicolae Munteanu, din nou de excepţie, forţei de percuţie a celor doi interi de valoare mondială, Va­sile Stingă şi Marian Dumitru, abilităţii şi devotamentului ce­lorlalţi echipieri, tineri sau cu mai multă experienţă. Clujenii, cu handbalul lor atletic, orien­tat pe coordonatele cerinţelor moderne, însă emoţionaţi şi poate de aceea şi uşor inhibaţi, s-au străduit — şi au reuşit pe deplin — să contribuie la rea­lizarea unui spectacol de ţinută. De aceea, felicitări se cuvin am­belor echipe, antrenorilor lor. Au marcat : Dumitru ?, Stingă 7, Mî»rc 3, Mihai 2, Petnf1« Li«1 ~ Pentru Steaua. 2 p“­­ TMtaru 4, Rădosu 2, Pali , Pop 1 și Jurca I­I. pentru Au n'rhii 3. Cluj-Napoca. Cristei /nirat. satisfăcâtor : C. (Sibiu) *Constanta) și I. Manoliu Hristache NAUM CONSTRUCTORUL ARAD — DINAMO BUCUREŞTI 21—20 (11—9). încurajaţi de o sală ar­hiplină, arădenii au prestat uin joc foarte bun atît in atac cât şi în apărare. In min. 47 el con­duceau cu 18—13, apoi au comis greşeli, permiţînd dinamoviştlor să refacă şi să egaleze : 20—20 in min. 60 (prin golul înscris de Bedivan). In ultimele 7 secun­de •'■gazdele realizează golul vic­toriei (Burger), cîștigînd pe me­rit. Au marcat : Burger 6, Deacu 5,"Jenea 5, Kolleth 2, Istode 2, lonescu 1, respectiv Tase 9, Roș­ea 5, Grabovschi 2, Dogărescu 1, Jianu 1, Georgescu 1, Bedivan 1. (I. IQANA — coresp.). Peste o „pădure“ de jucători, Vasile Stingă­runcă necruţător la poartă Foto : se înalţă şi a­ Dragoş NEAGU (Continuare în pag 2-3) SĂRICICĂ PUICĂ, ÎNVINGĂTOARE ÎN S. U. A. Par­ticipînd la concursul in­ternaţional de atletism de la Eugene, Oregon, în Statele U­­nite, unde a fost invitată, vice­­colif­icana Europei, semifon­dista româncă Marîcîca Puică a cîştigat proba de 800 m, cu timpul de 2:01,2, fiind urmată de alergătoarele americane Sue Addison (2:03,42) și Robin Campbel (2:03,52). Revenind la meci, trebuie să spunem că, intr-un fel, antre­norul austriac Starek gi-a ono­rat atit ,,promisiunea“ făcută la Graz, aceea că echipa sa va juca mai bine la Hunedoara, cit si cele declarate la o con­ferinţă de presă care a avut loc cu o zi înaintea partidei din manşa a doua si anume că va schimba tactica un joc. „G.A.K. va face un strict mar­caj om la om pentru a-i obli­ga pe jucătorii Corvinului să dea drumul la minge, să-i obli­ge să greșească“, spun­ea el. Mircea TUDORAN (Continuare in vag 2-3) Am văzut cu ochii noştri DECI SE POATE! ... Se poate ca echipele noastre fruntaşe să joace de la egal la egal cu echipe de prim rang din tari europene cu fotbal bine și foarte bine cotat (Cehoslovacia — participan­tă la turneul final al C.M., Italia — campioană mondială!). ...Se poate chiar să le elimine din competiţii oficiale, şi să le elimine tocmai pe terenurile adverse, prin joc tac­tic mai bun, adică prin inteligentă fotbalistică. ... Se poate, deci, ca fotbalistul român, despovărat de complexe de inferioritate in fata numelor si renumelor­­„cultivate“... antipsihologic de către unii: „Aoleu, ii stili pe Antognoni, pe Graziani, ca să nu mai vorbim de Passa­­rella... Fiecare reprezintă un pericol de moarte pentru poarta noastră­ etc. etc. etc.“), să lupte cu arme egale — pentru că, iată, valorile sunt asemănătoare — cu aşii amin­tiţi. Susţinem ,,la rece“, fără nici o exaltare provocată, eventual, de euforia momentului, că Ilie al nostru (Bălăci) nu i-a fost cu nimic inferior celebrului Giancarlo (Antog­­noni), după cum Ştefănescu şi Cămătaru s-au ..văzut în joc“ cel puţin la fel ca Passarella şi Graziani. Ca să nu mai vorbim de acest excepţional Donose. De care Dină acum selecţionerii nu reuşesc nicicum să-l vadă... ... Se poate ca o echipă aflată la un nas de eliminare, cum a fost Dinamo — cu un Moraru rănit, dar brav care nu şi-a părăsit colegii rămînînd ..pe metereze“ spre a-i mobiliza la o luptă pînă la... ultimul glonte — să renască uimitor, să renască si să se bată extraordinar, ,pe viată si pe moarte“, cu o dăruire si o abnegaţie realmente admirabi­le. Ce gol de vis a marcat Ţălnar! Ce superbă bătălie au dat Ion Marin, Augustin, Nicolae. Orac. Mulţescu et comp. ... Se poate, ne-am convins o dată In plus, ca echipele noastre ..să-și vadă numai de joc“ (evoluînd cu o sporti­­vitate exemplară, nerăspunzind durităților urmărind per­manent numai obiectivul performantei) si ne-am dat sea­ma că atunci ele sint de două ori mai buna si mai eficiente. ... Se pot obţine performanţe, aşadar, şi în fotbal, pentru că există indiscutabil potenţial uman valoros! Să-l ajutăm, să-i creăm în continuare cele mai bune condiţii de afir­mare şi îr­ acelaşi timp să ne păstrăm exigenţele corespun­zătoare ştachetei înalte trecute de ambasadoarele fotbalului nostru de club im primul tur al cupelor europene. Marius POPESCU UNIVERSITATEA CRAIOVA NU S-A INTIMIDAT DE SOLII CAMPIONILOR MONDIALI FLORENŢA, 30 (prin tele­fon). Cînd sorţii au decis ca Universitatea Craiova să joace cu Florentina s-a spus, pe bu­nă dreptate, că acesta este cel mai dificil adversar al echi­pelor româneşti din primul tur al cupelor europene. O for­maţie de renume (care a cu­cerit Cupa campionilor şi Cupa Europei Centrale, printre alte­le), cu multe nume de rezo­nanţă (doi campioni mondiali — Antognoni şi Graziani şi doi foşti campioni ai lumii — Passarella şi D. Bertoni), un adversar de temut pentru ori­cine, mai ales acum, la puţin timp după triumful squadrei azzurra. Spre lauda ei, Universitatea Craiova nu s-a lăsat intimidată de faima Florentine!, reuşind o califi­care de răsunet. O calificare care înseamnă de fapt esca­ladarea unei noi trepte pe sce­na fotbalului european. Craiovenii aveau un prim punct moral de sprijin : elimi­narea Florentinei în­­1973. Ei Mircea M. IONESCU (Continuare in vaa 2-31 PROFILURI DIN ALBA Nu ştim cite judeţe din ţară se pot mindri cu un po­dium ca acesta al Albei. Nu ştim cite judeţe au in frunte doi campioni olimpici — şi încă ce olimpici !, adevăraţi ctitori ai forţei olimpice româ­neşti —, urmaţi de un nume de glorie (Bazil Marian) care a depăşit cu mult cadrul gene­raţiei sale de fotbalişti. Acest pod­um e atit de puternic, in­cit face să pălească aproape tot ce urmează. Dar să vedem ordinea pri­milor zece... 1. SIRBU Iosif (tir) 2. LINCA Nicolae (box) 3. MARIAN Bazil (fotbal) 4. POPESCU Gheorghe (atletism) 5. TUDOR Augustin (fotbal) 6. CRISAN Anton (hochei) 7. CIOCA Ilie (atletism) 8. GIZDAVU Ovidiu (volei) 9. TALNAR Cornel (fotbal) 10. SAVA Crinela (tenis de masă) • Iosif Sirbu a intrat de mult în legenda sportului ro­mânesc. El ne-a adus PRIMA medalie olimpică de aur (Hel­sinki, 1952), cu un rezultat ab­solut (400 din tot at­îtea puncte posibile), care a avut un ecou atît de mare, incit reverbera­ţiile acestei performanţe au reuşit să ne aducă alţi doi campioni olimpici de tir la Jocurile Olimpice din 1956 şi 1960, prin Ştefan Petrescu (pistol) şi Ion Dumitrescu (ta­lere). Cu Iosif Sirbu, feciorul lui Dănilă Sirbu din Şibot, în­cepe adevărata performanţă o­­limpică românească. • Nicolae Linca are doar handicapul de a nu fi... primul. Pentru că performanţa lui de la Melbourne ţine (medalie de aur), intr-un fel, chiar de... dincolo de posibil. Cei mici în virstă îşi amintesc de celebra finală în care Linca a boxat — ascunzîndu-se de medici — cu un deget fracturat! Și Linca a pornit tot din Alba... Ioan CHIRILA (Continuare in vag 2-3) Campionatele balcanice de tenis de masă ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI­­ PE PRIMUL LOC 9 Băieţii au ocupat locul III . Azi încep probele individuale, în care fetele noastre sint favorite IZMIR, 30 (prin telefon). In ultima zi a probei pe echipe din campionatele balcanice de tenis de masă, reprezentativa feminină a ţării noastre, avind în formaţie pe Eva Ferenczi, Olga Nemeş şi Maria Alboiu — medaliate cu bronz la ediţia din acest an a C.E. —, a confirmat aşteptările, intrecînd cu 3—0 re­dutabila echipă a Iugoslaviei (cu jucătoare bine clasate în to­purile eu­ropean şi mondial). Această victorie a adus echipei României şi locul I la această a XIX-a ediţie a competiţiei. Revenind la meciul cu Iugo­slavia, trebuie spus că forma­ţia noastră a întrecut fără drept de apel pe sportivele iugoslave, cum arată şi scorurile întîlniri­­lor : Nemeş — Batinici 2—0 (21, 19), Ferenczi — Perkucin 2—0 (19, 14) și Ferenczi, Nemes — Palatínus, Perkucin 2—0 (7, 10). Intr-un alt meci feminin : Bul­garia — Turcia 3—0. în proba feminină pe echipe, clasamentul final arată astfel : 1. ROMÂNIA (campioană bal­canică), 2. Bulgaria, 3. Iugo­slavia, 4. Turcia. Conform aşteptărilor, meda­liata cu bronz la C.E., repre­zentativa masculină a Iugo­slaviei, s-a impus fără dificul­tate, atit in disputele cu Turcia şi Bulgaria, cit şi în confrun­tarea cu echipa ţării noastre: România — Iugoslavia 1—5. Ci­­teva rezultate : Moraru — Ko­váci 1—2 (—13, 17, —15), Fehér Emanuel FANTANEANU (Continuare in pag. a 4-a)

Next