Sportul, octombrie 1982 (Anul 38, nr. 10206-10231)

1982-10-01 / nr. 10206

O „DIPLOMA DE ONOARE"... ...a C.N.E.F.S. a pri­mit-o Clubul spor­tiv şcolar din Pia­tra Neamţ cu oca­zia aniversării unui sfert de veac de la înfiinţare. De ase­menea, ca o recu­noaştere a muncii neîntrerupte depuse în această unitate sportivă timp de 25 de ani, cu rezulta­te foarte bune, ace­eaşi Diplomă a fost acordată şi profe­sorilor Maria Săvi­­nescu şi Nicolae Teodorescu, recu­noscuţi descoperi­tori de talente vo­lei balistice. O meritată răspla­tă pentru succesele dobîndite pe care le dorim în viitor tot mai numeroase.­ ­ DUPĂ UN SEZON EXCELENT... ...Anişoara Cuş­­mir, ale cărei per­formanţe sunt bine­cunoscute, s-a pre­zentat şi la startul meciului atletic bi­lateral cu echipa de tineret a R.S.S. U­­crainene. Normal, ea a ciştigat sări­tura în lungime. Dar spectatorii pre­zenţi la stadionul „23 August“ au pu­tut-o vedea pe A­­nişoara Cuşmir evo­­luind şi în ştafeta de 4X100 m, victo­ria revenind spor­tivelor noastre. Se spune — şi rezulta­tele o confirmă — câ Anişoara Cuşmir este şi o foarte bu­nă vitezistă, ea a­vînd chiar prestaţii superioare specia­listelor probei . Este în aceasta şi o ex­plicaţie a succese­lor sale la lungime, dar şi o... provoca­re pentru „sutiste­­le“ noastre ! “ CE SE POATE PIERDE... ...cînd nervii te lasă nemotivat: doi jucători suspendaţi pe cite şase luni, ridicarea dreptului de organizare a me­ciurilor pe teren propriu timp de 4 etape şi un punct mai puţin in clasa­ment, consecinţă a sancţiunilor. Iată urmarea atitudinilor nesportive ale rug­­byştilor de la C.S.M. Suceava în partida cu Rapid Buzău, din cadrul Diviziei ,B“. In plus, şi pierderea meciului de către gazde, deoarece în min. 60 arbitrul Şt. Rădules­­cu a fluierat... sfîr­­şitul, considerând că partida nu mai poate continua. In acel moment oaspe­ţii conduceau cu 6—4. Deci... aviz a­­matorilor ! • REVINE... ...pe meleagurile natale fostul inter­naţional stelist Ni­­cu Pop, care a de­ţinut, într-o vreme, şi banderola de că­pitan al echipei na­ţionale de volei. Din noul campio­nat, Nicu Pop va activa la diviziona­ra din eşalonul se­cund A.S.A. Elec­troni Itres din Tg. Mureş. Din cîte se pare, sirguinciosul sportiv Nicu Pop este pus pe fapte mari, el in­tenţio­­nînd, în calitate de jucător şi antrenor, să formeze o echi­pă cit mai bună cu care să promoveze pe prima scenă vo­­leibalistică a ţârii. “ LA MASA VERDE... ...ar trebui să se aşeze reprezentanţii creşterii calului de la noi şi cei­ ai sportului ecvestru pentru a lămuri problema­­ dezbă­tută mult şi fără a se ajunge la un consens şi pe „co­ridoarele“ recent în­cheiatelor Campio­nate balcanice de la Sibiu — cui aparţi­ne vina cu materia­lul cabalin utilizat în competiţiile spor­tive nu este încă la nivelul cerut de marea performanţă. Deocamdată, fie­care parte o învino­văţeşte pe cealaltă. Se impune, deci, o analiză serioasă şi fără prejudecăţi, pentru găsirea căi­lor comune de ac­ţiune in vederea obţinerii de către e­­chitaţia noastră a rezultatelor pe care le impune tradiţia şi, mai ales, valoa­rea sportivilor. Rubrică realizată de Emanuel FÂNTANEANU PUGIHŞTI ROHAM LA TURNEUL ,J. S. K.” BERLIN între 2 şi 6 octombrie, la Berlin (R.D. Germană), se va disputa turneul internaţional de box dotat cu trofeul clubului T-S.K. la care sunt prezenţi pu­­gilişti redutabili din mai multe ţări, printre care şi România. Lotul sportivilor români este alcătuit din Nicolae Crăciun (semimuscă), Costel Burlacu (muscă), Gheorghe Negoiţă (co­coş), Titi Cercel şi Ionel Pa­­naite (pană), Nicolae Brânzei (semiuşoară), Dragomir Ile (u­­şoară) şi Nicolae Hlotrogan (mij­locie mică). Antrenori: Titi Du­­mitrescu şi Dumitru Ion. 9 în cadrul programului de pregătire pentru Balcaniada de la juniori 1? box, care va avea loc în Grecia, la Sailonic (6—10 octombrie), lotul pugiliştilor ro­mâni a participat la Galaţi la 2 gale de verificare în compania unei selecţionate din cara au făcut parte sportivi din Galaţi, Brăila şi Focşani. Cu acest pri­lej a fost remarcată forma bună a cîtorva componenţi ai lotu­lui : A. Gavrilă (pană), R. O­­breja (semiuşoară), M. Rotaru şi M. Fînăţean (muscă). Din păcate, insă, la categoriile su­perioare de greutate se simte lipsa elementelor valoroase. (T. SIRIOPOL — coresp.). Clubul sportiv Progre­sul Bucureşti organizea­ză cursuri de gimnastică de întreţinere. Relaţii suplimentare în strada Dr. Staicovici nr. 42, sec­tor 5 sau la telefoanele 37.18.43. 37.07.77 sau 09.54.69. CONCURSUL DE ATLETISM AL JUNIORILOR II Simbătă şi duminică, pe sta­dionul „23 August"­ din Bucu­reşti se va desfăşura ultima etapă, cu invitaţi, a concursului republican de atletism al ju­niorilor de categoria a II-a. Concursul începe simbătă la ora 15 şi duminică la ora 9. Campionatele reptablicane de canotaj DINAMOVIȘTII AU ClŞTIGAT 5 TITLURI La Snagov s-au încheiat, ieri, campionatele republicane de canotaj pentru seniori. Ultime­le finale, desfășurate pe o vre­me închisă, fără o participare prea numeroasă au oferit dis­pute interesante, îndeosebi in­tre puternicele echipe ale clu­burilor Dinamo si Steaua, principalele pretendente la ti­­tlu. Finala probei de 2 viste a fost cistigată de canotorii clu­bului Steaua, după un finis cu emoţii, echipajul Marinei Man­galia fiind foarte aproape de a produce o surpriză. Adevă­rată surpriză, însă ne-au ofe­rit-o elevii de la A.S. Tine­reţea Fălticeni, secţie nautică înfiinţată anul trecut, care a ocupat locul 3, depăşind mai experimentaţii schifişti de la Politehnica Timişoara. Clasa­ment: I. Steaua (G. Halaicu, T. Ghiban) 6:46,1­0­2. Marina Mangalia (N. Dumitrescu, V. Stama­te) 6:47,6 — 3. Tinereţea Fălticeni (V. Arămia, L. Cră­ciun) 7:14,4 — 4. Politehnica Timişoara (M. Obeadă, D. Bar­­da­ş) 7:16,1. Puţini se aşteptau ca la 4 viste să cîştige canotorii dina­­movişti. Ei au întrecut totuşi pe sportivii clubului Steaua, echipaj cu mai multe valori in­dividuale — D. Popescu, bună­oară, noul campion la sim­plu — după o cursă în care au condus tot timpul: 1. Dinamo (C. Postoiu, V. Oprea, A. Ben­­dea, E. Dogaru) 5:52,4 — 2. Steaua (G. Halaicu, D. Popescu, T. Ghiban, P. Maxim) 6:01,4 — 3. Steaua II 6:04,4 — 4. C.S.S. 2 Buc. 6:30,9 — 5. Politehnica Timişoara 6:31,4. Mereu frumoasa probă de 8+1, care încheie de fiecare dată regatele, a reunit la start cele m­ai valoroase rame ale canotajului nostru masculin. In luptă directă pentru întâietate au fost echipajele Steaua şi Dinamo. Au ciştigat cum era de aşteptat, sportivii dinamo­­vişti, avînd la­­bordul" ambar­­caţiei lor 3 dintre medaliaţii cu bronz la­ ultimele C.M. de la Lucerna. Clasament: 1. Di­namo (O. Voiculescu, G. Bu­ Iarda, V Toma, P. Iosub, D. Nastase, G. Alba, V. Tomoioa­­gă, M. Lefter + L. Lovrenschi) 5:39,1 — 2. Steaua 5:41,6 — 3. Politehnica Timișoara 5:55,5 — 4. Marina Mangalia 6:10 9. Așadar, după două zile de concurs sportivii de la Dinamo cuceresc 5 titluri de campioni (la­­2 rame. 2­, 4 rame. 4 visle. 8 -1-1) iar canotorii de la Steaua — 3 (la 4+1 rame. sim­plu și 2 visle). Vasile TOFAN „CUPA CALCULATORUL“ LA VOLEI [m] Ziua a doua a turneului inter­naţional masculin de volei, care se desfăşoară în sala Olimpia din Capitală, a marcat o creştere evi­dentă a spectaculozităţii jocurilor. In primul meci s-au întîlnit Trac­torul Braşov şi Carpaţi Rm. Vil­­cea. Scor : 3-0 (7, 8, 12) pentru elevii lui Tică Tănase, care în acest meci a rulat întreg lotul de jucători pe care îi are la dis­poziţie în vederea începerii nou­lui campionat. Dragu, Oprea şi Stancu au fost cei mai buni de la învingători. Vîlcenii „încearcă“ ceva, dar deocamdată echipa nu se leagă, antrenorul Chezan nea­­vînd, la ora actuală, prea multe motive de satisfacţie. In cel de al doilea meci, Calculatorul Bucu­reşti — Dobrudja Tolbuhin 3—2 (5, 9, —18, —10, 8). După două seturi de joc rapid, variat, cu atacuri pe toată lungimea fileu­­lui, elevii lui Chiţigoi au intrat în ritmul de joc mai lent al oas­peţilor şi tabela de scor i-a sanc­ţionat corespunzător. In setul de­cisiv, identic cu primele două, bucureştenii s-au impus firesc. S-au evidenţiat Ion, Alexandru, Iuhaz şi Şchiopescu. In ultimul joc, Dinamo Bucureşti — Septem­­vriska Slava Mihailovgrad 3—0 (11, 4, 12) Campionii români s-au impus pe merit. Azi, de la­­Va 14. Dinamo — Dobrudja, Calculatorul — Tracto­rul şi Carpaţi — Septemvriska Slava. Mihail VESA Recent au avut loc şi alte tur­nee de verificare ale diviziona­relor „A“ masculine de volei care se pregătesc pentru startul campionatului. • La Suceava s-a desfăşurat ediţia a 6-a a „Trofeului Buco­vinei“, la care au luat parte Dinamo, Explorări Baia Mare, C.S.M. Suceava, precum şi di­vizionara ,,B“ Relonul Săvineşti. A ciştigat Explorări (3—1 cu Di­namo şi Relonul, 3—2 cu C.S.M.), urmată de Dinamo (3—1 cu Be­lonul şi 3—0 cu C.S.M.) şi Be­lonul (3—1 cu C.S.M.). (I. MIN­­DRESCU, coresp.). 9 La Rm. Vîlcea, în .,Cupa Car­paţi“: 1. Carpaţi Rm. V. (3—2 cu Motorul R.M., Univ. Craiova şi Silvania Şimleu S.), 2. Univ. Craiova (3—1 cu Silvania, 3—2 cu Motorul), 3. Motorul Baia Mare (3—2 cu Silvania), 4. Silvania. (P. GIORNOIU, coresp.). • Cunoscutul şlefuitor de ta­lente prof. Mircea Dumitrescu, care cu ani în urmă a creat re­putaţie centrului voleibalistic ploieştean şi a obţinut rezultate frumoase la loturile de juniori ale ţării, reapare la Craiova în prim-planul scenei. Activînd la secţia CI.­sp. de volei „N. Titu­­lescu“, prof. M. Dumitrescu a şi oferit lotului naţional de junioa­re 4 elemente promiţătoare : Maria Chitic (n. 1967 ; 183 cm), Camelia Matic (ridicătoare, n. 1968 ; 180 cm), Gabriela Dumi­­trescu (fiica sa, n. 1967 ; 172 cm) şi Liliana Popescu (n. 1967 ; 172 cm). „Mina“ sa se remarcă şi la lotul de junioare mici, la care a fost chemat în această vară să activeze cu CI. Murgulescu, obţi­­nînd 5 victorii din 6 intîlniri bi­laterale cu echipa similară a Bulgariei... Revin unde le este locul vechii făuritori de valori şi aceasta nu poate decit să ne bucure.­ Voleiul are mare nevoie de ei ! • Luni (ora 17), la sediul C.N.E.F.S., are loc şedinţa co­mună a antrenorilor şi arbitrilor de volei bucureşteni (toate cate­goriile).­­ Duminică la startul şi Di­vizia „B“ de tineret (feminin şi masculin) cu cite 3 serii a 8 echipe DIVIZIA „A“DE HANDBAL MASCULIN (Urmare din pag I) INDEPENDENTA CARPATI MIRŞA — UNIVERSITATEA CRA­IOVA 30—23 (14—9). Carpaţi a confirmat forma bi­nă din ulti­mele etape, pres­tind un joc eficace in faţa studenţilor cra­­ioveni. Doar în min. 44 oaspeţii s-au apropiat la un gol (18—17 pentru Mîrşa). Au marcat : Bir­­talan 15, Matei 6, Stockl 3, Pa­­raschiv 3, Kicsid 2, Rău 1 — pen­tru Carpaţi : Dumitru 10, Cornea 6, Iakobi 5, Dobeanu 2. (M. VER­­ZESCU — coresp.). CONSTRUCTORUL C.S.U. ORA­DEA — BELON SĂVINEȘTI 18—18 (10—9). Orădanii au condus tot timpul la unul sau două go­luri, dar au fost egalaţi de fie­care dată. Gazdele au ciştigat pe merit intr-un final incandescent. Au înscris : Kapornai 8, Croitoru 6, Tărniceru 3, Mircea 1, respec­tiv Cosma 6, Samson 5, Zaharia 2, Marin 2, Zamfir 1, Petre I. (I. GHIŞA — coresp.). POLITEHNICA TIMIŞOARA — H.C. MINAUR BAIA MARE 21—21 (ro—ro). Joc de mare am­biţie pentru ambele echipe, cu foarte multe întreruperi din cauza numeroaselor faulturi (33 Politeh­nica, 40 Minaur), cu 14 minute de eliminări pentru gazde §1 cu 10 minute pentru oaspeţi. Din min. 40 jocul a devenit foarte aspru, incheindu-se neplăcut. Au înscris : Felkér 8, Iankovici 6, Fe­­her 3, Janto 3, Bucăţea 1, respec­tiv Mironiuc 6, M. Voinea 5, Co­­vaciu 4, Boroş 2, Frangea 1, Ha­­berpursch 1, Oros 1, Porumb 1. (C. CREŢU - coresp.). DINAMO BRAŞOV — C.S.M. BORZEŞTI 29—18 (15—9). Victorie meritată a gazdelor. Au înscris: Mintiei 7, Bota 5, Nicolescu 6, Andreescu 4, Dumitru 2, Micle 2, Cojocaru 2, Donca 1, respectiv G. Berbecaru 7, Ciocirlan 3, Cim­­poneriu 2, Pintilie 2, Bucioacă 1, Jiga 1, Gîrlescu 1, Lămășan 1. (C. GRUIA — coresp.). In clasament conduce STEAUA cu 27 de puncte, urmată de H.C. Minaur Baia Mare — 24 p, Uni­versitatea Cluj-Napoca — 21 p, Dinamo Bucureşti, Constructorul Arad şi Independenţa Carpaţi Mîrşa — cîte 19 p. Etapa a X-a, care programează unul dintre marile derbyuri, me­ciul H.C. Minaur Baia Mare — Steaua, se desfăşoară duminică, 3 octombrie. A ÎNCEPUT CAMPIONATUL NAŢIONAL DE BASCHET FEMININ Voinţa Braşov şi Progresul Bucureşti — învingătoare in cele mai echilibrate jocuri BRAŞOV, 30 (prin telefon). — Campionatul naţional de baschet feminin a început joi în Sala sporturilor din localitate. PROGRESUL BUCUREŞTI — C.S.U. PRAHOVA PLOIEŞTI 61—60 (32—24). Meciul inaugural al ediţiei a 34-a a competiţiei a oferit cel mai disputat joc al zilei. Este drept, bucureştencele au condus tot timpul, dar plo­­ieştencele s-au ţinut „scai“ de ele, refăcind întotdeauna din handicap. Ultima dată au ajuns de la 49—60 la 58—60, iar cînd mai erau 40 de secunde de joc. La scorul de 61—60 pentru Pro­gresul, C.S.U. a avut posesia mingii, dar a ratat atacul. Au marcat : Pușcaşu 25, Ivănescu 12, Hagiu-Stoichiţă 10, Simioană 9, Anghel 3, Tatu 2 — pentru Pro­gresul, respectiv Lambrino 23, Stan 15, Brasuti 6, Ciocan 6, Gri­­goraş 4, Pană 4, Oprescu 2. Ar­bitri : G. Dutka şi C. Dumitra­­che . OLIMPIA BUCUREŞTI — RAPID BUCUREŞTI 58—33 (29—9). Olim­pia a obţinut victoria lejeră în faţa Rapidului, care a revenit în Divizia „ A“ cam cu acelaşi lot cu care retrogradase cu doi ani în urmă. Au marcat : Trică 13, Stingă 10, Froitor 10, Bori 6, Cristea 4, Ghiţescu 2, Ciubăncan 9, Paulăoaie 4 — pentru Olimpia, respectiv Csikós 8, Iordache 6, Kapelovics 6, Vintilă 4, Tom­a 4, Ivan 4, Minzeanu 2, Ion 1. Ar­bitri : N. Constantinescu şi­­ Breza. UNIVERSITATEA C.S.S. VIITO­RUL CLUJ-NAPOCA — I.E.F.S. C.S.S. 4 BUCUREŞTI 96—60 (46—35). Campioanele ţării pre­zintă în această întrecere un lot simţitor întinerit, aşa cum face dealtfel şi IEFS, proaspăt re­venită In Divizia A. Intilnirea a avut o desfăşurare interesantă pînă spre jumătatea reprizei secunde, cînd IEFS a introdus în teren o formaţie alcătuită din jucătoare de... 14—15 ani, mult prea tinere pentru a constitui cit de cit adversare pentru clujen­­ce. Au marcat : Pali 35, Bolovan 13, Popa 12, Costanaşu 10, Lu­kas 6, Schuster 4, Kirr 6, Lun­gu­ 2, Sándor 6, Szegledi 2 — pentru „U“, respectiv Mărincuţ 17, Blîndu 14, Nicola 13, Nicolau 6, Horea 2, Băieşu 2, Cirstoiu 4, Drăghici 2. Arbitri : N. Praho­­veanu şi E. Ulrich. VOINŢA BUCUREŞTI — CO­MERŢUL LICEUL BOLYAI TG. MUREŞ 56—32 (27—16). Fără Ga­briela JCiss (de la început) şi fără Ioana Maca­vei (min. 18), ambele accidentate, echipa din Tg. Mureş nu a putut face faţă bucureş­ten­celor, mai experimen­tate şi — evident — bine pre­gătite. Au marcat : Grecu 19, Borş 12, Popescu 6, Slăvei 6, Strugaru 5, Heghedus 4, Tomes­­cu 2, cioranu 2 — pentru Vo­inţa, respectiv Opriciu 14, Făr­­caş 8, Precup 4, Tordai 2, Mun­­teanu 2 şi Csenteri 2. Arbitri : *• Breza şi G. Dutka. POLITEHNICA C.S.S. 2 BUCU­­METI — CRIŞUL ORADEA 72—57 (34—25). Cu un lot de numai 8 jucătoare (Maia Zidaru şi Şara­da Ionescu nu au drept de joc deoarece nu au îndeplinit bare­mul la normele de control). Po­litehnica a condus, totuşi, per­manent, dar la diferenţe mici, desprinderea decisivă realizin­­d-o în ultimele 6—7 minute. Cri­­şul a jucat cu multă ambiţie, dar unele ratări în momente de cumpănă i-au anulat şansele de victorie. Au marcat : Tocală 19, Roşianu 18, Pîrşu 14, Chvatal 14, NetolUschi 4, Bodnar 2, Keres­­tesi 1 — pentru Politehnica, res­pectiv Caseti 12, Cigan 11, Ni­­culescu 10, Leitner 10, D. Per­­ţache 9 şi Amihăesei 5. Arbitri: F. Baloşescu şi N. Constantines­cu. VOINŢA BRAŞOV — UNIVER­SITATEA TIMIŞOARA 51—49 (29— 28) • Dumitru STANCULESCU In numărul de miine al ziarului CALENDARUL COMPETITIILOR DE MASA PE ANUL 1983 In numărul de miine al ziarului nostru va fi publicat Ca­lendarul competițiilor sportive de masă din cadrul ediției a III-a a ..DACIADEI". Calendarul cuprinde, ca de obicei, toate întrecerile înscrise sub genericul marii competiţii sportive naţionale „Daciada", de la fazele pe asociaţiile sportive şi pînă la finalele pe ţară — organizate conform Regulamentului „Daciadei“, în anul 1983 atît la etapa de iarnă, cit şi la cea de vară —, datele şi locurile de des­făşurare. CICLISTUL D. MITRAN - CAMPION NAŢIONAL DE MARE FOND LA JUNIORI După disputa a 16 etape, in­­u m­ai puţin de °,D­ecent,a ţării: Bucureşti Mureş 12( 1 din­ia aprilie), Tg. Mureş şi Cluj.Nap­oca (mai), (iunie), Braşov (iulie), Braila (august) şi Constanţa (septembrie), mai impor­tantă competiie internă a ci­cliștilor ir®i'ori „cupa oraşe­lor", s-a înro at în frumosul oraș de i^u­l mării. Aceas­tă a 25-a a întrecerii a const.,tint­­run SUcces al cadetilor g“?“*«1 Vnosi! cu cedare. Spre dco+o5.jvj . „ih „„i ci­cliștii iurnirii au îndeplinit ba­remul de medie orară genera­­lă impus de federaţie (40 km), astfel ca la sfirşitul întrecerii "«Pi?*0?1 putut acorda câştigătorului competiţiei, Ovi-I V." ,M*tran *Voinţa Bucureşti), t­it­lul de câmpii naţional de mare fond la categoria juni­­on. A fost cea rr.ai dinamică Sr- mn^ref?n,,ă ediţie a acestei „Cupe din ultimii 16 ani. O alergare în care s-au impus in mod deosebit, reprezentanţii clubului sportiv Voinţa Bucu­reşti (antrenor Gheorghe Nea­­goe), atît în clasamentul gene­ral individual, cit si în cel al echipelor reprezentative de oraşe (fiecare oraş şi-a înscris în concurs cîte o echipă, for­mată din cei mai buni opt alergători, în afară de munici­piul Bucureşti, care a fost re­prezentat şi de o formaţie de club). . .... — La actuala ediţie a „Cupei oraşelor", în care s-au dispu­tat 16 etape cu un total de 103­­ km au lua­t startul 12 echipe, cu 95 de alergători, dintre care au terminat întrecerea 75 de sportivi. Iată acum clasamentul ulti­melor două etape găzduite de municipiul Constanţa. Etapa a 15-a: Constanţa — Mangalia — Constanţa (70 km) — 1. I. Schneider (Arad). 2. Z. Lorincz (Braşov). 3. Al. Ion (Voinţa Buc.), etapa a 16-a: Constanţa — Tariverde — Constanta (82 km) — 1. Al. Moisescu (Bucu­reşti), 2. C. Fetcu (Bucureşti), 3. I. Schneider (Arad). Clasament general individual al ediţiei a 25-a a „Cupei oraşe­lor: 1. O. MU­RAN (Voinţa Bucureşti) — campion naţional de mare fond, 2. Gh. Filip (Vo­inţa Bucureşti), 3. Z. Lorincz (Braşov) 4 .­ Schneider (Arad), 5. E. Simion (Brăila). Clasa­ment general pe echipe: 1. VO­INŢA BUCUREŞTI, 2. Braşov, 3. Bucureşti 4. Ploieşti, 5. Arad. PROFILURI DIN ALBA (Urmare din pag 1) 9 Despre „Bazil“ mulţi spun că a fost cel mai bun fotba­list român al tuturor timpuri­lor. Afirmaţie temerară, poate, in lumea balonului nestatornic, dar nu e mai puţin adevărat că Bazil Marian a avut o pres­tanţă şi o eficacitate fără egal, coechipierii lui, în frunte cu Valentin Stănescu, continuînd să depene isprăvile celui care a îmbrăcat tricoul echipei na­ţionale la virsta lui ...Pele şi care nu a urcat spre record numai din cauza războiului. Pe tabelul primilor zece mai figurează un mare talent al fotbalului („Gusti“ Todor, fos­tul portar al Rapidului şi al e­­chipei naţionale), care s-a stins prea repede, fiind unul dintre cei pe care fotbalul şi victoj fi­rile lui i-a smuls vieţii cu a­­devărat sportive, lăsîndu-ne doar amintirea unui talent de excepţie... 9 Gheorghe Popescu, o ade­vărată forţă a naturii, a fost campion la aruncarea suliţei, fiind „deschizătorul de pîrtie“ al unei interesante tradiţii at­letice, care a produs în ultima vreme un săritor ca Sorin Ri­­zea şi câţiva juniori talentaţi, în cadrul echipei Minaur Zlat­­na, dublă campioană naţională de cros la juniori III... în a­­cest context apare firească pre­zenţa fondistului Ile Cioca... • Portarul de hochei Anton Cuişan, de citeva zeci de ori în echipa naţională, aminteşte iu­bitorilor hocheiului de simpa­tica echipă Suricitul din Sebeş, care se lupta curajos cu cei mari chiar şi fără gheaţă ar­tificială... • Alba a produs foarte mulţi fotbalişti. Cornel Ţălnar e cel mai recent. Pe lista fotbalişti­lor se află numeroşi jucători albeni, începînd cu fostul rapi­­dist Viorel Kraus, continuind cu „ieşeanul“ Ciocirlan, cu „clujeanul“ Boca, ca să nu mai vorbim de fostul „atist“ Köl­nik, de „dinamovistul” Mărgi­nean şi, pentru a nu lungi lis­ta, care ar putea forma o e­­chipă excelentă, să încheiem cu Ion Dehelean, fostul căpitan al echipei naţionale de juniori, care s-a pierdut pe drum... • Cine e Crinela Sava ? — se vor întreba cititorii. E o talentată jucătoare de tenis de masă, care, ca şi Gabriela Ca­­dar, un alt talent, a plecat spre Arad, adică acolo unde în­cepuseră să se adune tinerele „palete“. (Vorba lui Daniel Chirilă, preşedintele C.J.E.F.S. Alba, „Suntem­ şi noi un judeţ fără şcoli superioare, ceea ce face ca puii noştri să-şi ia zbo­rul... Am visat şi noi un timp că vom avea un institut de is­torie — oraşul nostru e plin de istorie —, dar pînă la ur­mă n-a fost să fie, institutul luind drumul Sibiului’’). • In sfîrşit, Ovidiu Gizdaru, voleibalistul, este acum în A­­merica de Sud, cu echipa na­ţională. „Electorii“ l-au pre­ferat unui alt internaţional din Alba, Traian Corcheş. in pri­mul rînd pentru că Gizdavu (şi nu Ghizdavu, cum s-a scris uneori) oferă­­ perspectiva... „perspectiva lui fiind — cum spune tînărul metodist Alexan­dru Danciu — locul pe care echipa naţională, cu sau fără el, îl va obţine în acest cam­pionat mondial din America de Sud". Sigur că tabelul primilor zece determină emisiuni inevitabile. Unii s-au gîndit la baschetba­listul Gelu Bogdan, care a luat drumul Clujului, alţii au po­menit numele tinărului haltere- I fii Ion Buta... Cei mai mulţi regretă însă absenţa „şcolii al- I bene de gimnastică“, in frunte­­ cu Silviu Magda, Vasile Mur­­guleţ, Ion Sabău şi Gheorghe­­ Lăpăduş, primii trei gimnaşti I de lot, ultimul­­ şi jucător de­­ volei, într-o perioadă în care ■ la Alba Iulia lucrau cu pa- I­siune doi mari dascăli de sport. ■ Emil Tămaş şi Eduard Sturck, doi antrenori de prim rang,­­ care au reuşit să capteze multe­­ din energiile pe care le desco­periseră cele două cupe ale I vremii — CUT şi CTM. Astăzi, judeţul Alba încearcă să-şi descopere alte orizonturi. ■ Judo-ul a început să pună stă- I pînire pe inimile copiilor. Din I păcate, judokanii de frunte au venit de prin alte părţi (Dră- I goi, Tom­a, Marian etc.), „dar­­ nu e nimic rău in asta — spu­ne Ovidiu Chelioglu — pentru ■ că cineva tot trebuia să „prin- | dă" clanul copiilor noştri". O anume mişcare plină de I promisiuni e la tir, unde Con- I­stantin Paraschiv (skeet) şi | Marian Oncică (glonţ) sunt la loturile naţionale, dar albenii duc şi ei dorul uralelor pe care I le stimesc jocurile sportive. | Fotbalul şchioapătă. S-a spe­rat un timp că fostul interna- I tional Cornel Pavlovici va ur- I cu echipa în „Bf, dar nu s-a putut, şi Pavlovici a plecat; a acum se încearcă cu fostul I „u”-ist Răduţă, fără prea multe ■ şanse, însă. Dorul de joc e­­ mare în Alba. Iată, de pildă, I Sultanul a încercat să-şi re- I facă echipa de hochei, chiar fără patinoar artificial. Cei din I Sebeş s-ar încumeta să facă I şi naveta la Hunedoara, unde există patinoar, dar nu e fior ■ pentru hochei. în cele din ur- I mă s-a renunţat ori s-au ami- I nat planurile pentru la anul. ■ Cei din Sebeş văd în refacerea­­ Sultanului un fel de nou start I în cursa spre afirmare a aces- I tui judeţ fără studenţi... N-ar fi rău să reapară Sultanul. Dar oare numai de asta de- i pinde noua respiraţie a ţinu­tului în care s-au născut Sir- I­bu, Linca şi Marian ? ADMINISTRAŢIA DE STAT LOTO-PRON0SPORT INFORMEAZĂ : TRAGEREA OBIŞNUITA LO­TO de astăzi se desfăşoară în­­cepînd de la ora 16 în sala clu­bului sportiv Progresul din Bucu­reşti, str. dr. Staicovici nr. 42 ; numerele cîşti­gă­toare vor fi transmise la televiziune la ora 17,30 şi la radio in cursul serii.­­ CISTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 24 SEPTEMBRIE 1982. Cat. 1 : 3 variante 25% — auto­turisme Dacia 1300 ; cat. 2 : 7 variante 25% a 13.025 lei ; cat. 3 : 2 variante 100% a 9.351 lei si 31 variante 25% a 2.338 lei ; cat. 4 : 32,25 a 2.827 lei ; cat. 5 : 125,73 a 725 lei ; cat. 6: 262,50 a 347 lei ; cat. X : 1.571 a 100 lei. REPORT LA CATEGORIA 1: 210.258 LEI. Autoturismele „Dacia 1300“ de la categoria 1, obţinute pe bilete jucate 25%, au reve­­nit participanţilor: Lucian Bob din Lipova, jud. Arad, Marciu din Craiova şi Sofia Bock din Dumbrăveni, jud. Si­biu. REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 29 SEPTEM­BRIE I. Dukla — Dinamo Buc. 1 II. Corvinul — A.K. Graz 1 III. Florentina — Univ. Cv. 1 IV. Real Madrid — F.C. B. M. 1 V. Napoli — Dinamo Tbilisi 1 VI. Slovan Bratislava — Inter 1 VII. Ipswich Town — A.S. Roma 1 VIII. Glasgow — B. Dortmund 1 IX. Valencia — Manchester U. 1 X. Dundalk — Liver. ANULAT XI. Ajax — Celtic Glasgow 2 XII. Beşiktas — Aston Villa x XIII. Ţ.S.K.A. — A.S. Monaco X FOND TOTAL DE CÎŞTIGURI: 332.279 LF­ T m­m 3 OCTOMBRIE 1982 t­ragere specială .. .. • EXTRAGERI ÎN 3 FAZE, CU UN TOTAL DE 64 NUMERE! Oricine participă poate obține: • AUTOTURISME „Dacia 1300“ • BANI, sume va­riabile și fixe: 50.000, 10.000 lei etc. • EXCURSII PES­TE HOTARE, în R­ S. Cehoslova­că sau R. P. Bulgaria BILETELE DE 25 LEI VARIANTA PARTICIPA LA TOATE EXTRA­GERILE Astăzi și m''ne ’ ultimele zile de participare TURUL II AL CUPELOR EUROPENE ELIMINATĂ, F.C. BAIA MARE A PĂRĂSIT ONORABIL COMPETIŢIA MADRID, 36 (prin telefon). Cu greu şi-ar fi putut închi­pui cineva că F.C. Baia Mare să reuşească la Madrid elimi­narea din competiţie a celebru­lui Real, oricît de rotundă ar fi mingea în jocul de fotbal. Pentru că chiar şi legile ne­scrise ale acestuia respectă în cele din urmă ierarhia reală a valorilor şi măsura firească a faptelor. S-ar putea spune, totuşi, că băimărenii au avut nu numai teoretic, ci şi prac­tic, şansa, calificării, cel puţin, atîta vreme cit scorul s-a men­ţinut (1—1). Pentru spectatorii madrileni, care au urmărit la faţa locului meciul de miercuri seară de pe stadionul Santiago Bernabeu, nu a existat însă nici un moment de îndoială că echipa lui Di Stefano, aflată într-o formă de zile mari şi funcţionind ca o veritabilă „maşină de fotbal", va obţine victoria şi dreptul de a juca în turul următor al competi­ţiei. Rămînea deci de văzut care va fi replica formaţiei din Baia Mare, contribuţia sa la realizarea spectacolului spor­tiv. Din capul locului, va tre­bui să spunem că „IP"-le an­trenat de Paul Popescu a lă­sat, prin comportarea sa în an­samblu, o impresie frumoasă, jocul său fiind de elan, curat, deschis, fără cea mai mică ur­mă de antijoc, aplaudat, la scenă deschisă. F.C. Baia Mare a jucat bine la Madrid, în ciuda înfrînge­­rii suferite la trei goluri di­ferență (nemaivorbind că la unul dintre ele, al treilea, un rol decisiv l-a avut arbitrul întîlnirii). Dincolo însă de a­­plauzele unui public foarte exigent, o serie de alte argu­mente de natură obiectivă vin să întărească afirmaţia potri­vit căreia formaţia băimăreană nu numai că nu a dezamăgit, ci, dimpotrivă, a fost pentru puternica formaţie a gazdelor un adversar valoros. Aşa de pildă, raportul şuturilor la poartă (17—13), al şuturilor pe spaţiul porţii (7—6) şi mai ales acela al acţiunilor ofensive din prima repriză (48—48) indică, indiscutabilă, o anumită ten­dinţă de echilibru în raportul de forte în teren. Să ne mai gîndim, de asemenea, că a în­scrie două goluri lui Real Ma­drid pe terenul său — acolo unde, cu numai citeva zile in urmă, Atletico Madrid pierdea cu 1—3 — nu este la îndemi­­na oricui. Și ar mai fi de a­­dăugat că în primele 45 de minute ale întîlnirii F.C. Baia Mare a avut 3—4 ocazii clare de gol, care au făcut să „in­­gheţe“ tribunele, mai ales a­­tunci cînd scorul era egal sau gazdele încă nu reuşiseră să se desprindă. Firesc, în aceste condiţii, în­trebarea care se pune ar fi : putea F.C. Baia Mare să reali­zeze mai mult, atît pe planul jocului, cit mai ales al rezulta­tului final ? Fără ezitare răs­pundem că da. De ce nu a reu­şit atunci, să zicem, o remiză, care ar fi însemnat calificarea, sau cel puţin o înfrîngere la limită ? Răspunzînd din nou, ar trebui să ne referim, in pri­mul rînd, la cauzele care au depins de formaţia băimărea­nă : 1. lipsa sa de experienţă competiţională internaţională, care, să recunoaştem, este scu­zabilă ; 2. lipsa de curaj, care nu mai poate fi scuzată, pen­tru că ea ţine de o pregătire moral-volitivă, aceasta putîn­­du-se realiza cu mijloace edu­cative simple şi cu un plus de voinţă şi ambiţie pe care-l pu­tem pretinde unor jucători de performanţă în împrejurări de excepţie. Ar mai trebui adău­gat referitor la F.C. Baia Mare că jocul său prea deschis, deşi plăcut ochiului, a favorizat realizarea planului tactic al gazdelor, care, cu mai multă experienţă şi într-o formă de zile mari, au sprintat spre vic­torie cu siguranţa şi aplombul caracteristic mantor echipe. Aşa cum este la această oră, Realul, liderul campionatului spaniol, o veritabilă colecţie de internaţionali. Fără îndoială că despre con­fruntarea de miercuri seară de pe stadionul Santiago Berna­beu se mai pot spune încă multe lucruri ca argumente pro sau contra referitoare la nivelul jocului şi dimensiunile rezultatului obţinut de echipa din Baia Mare la prima sa a­­pariţie în arena marelui fotbal continental. Dincolo de toate acestea, ceea ce nu trebuie ui­tat şi nici măcar ocolit este faptul că F.C. Baia Mare, „bu­turuga mică“, care nu a reuşit să răstoarne un car prea mare pentru ea, a reuşit, in schimb, să facă totuşi, prin jocul prac­ticat, prin ţinuta sa sportivă, o bună propagandă fotbalului românesc. Acolo, pe terenul unde nu demult s-a decis soar­ta campionatului lumii. Să re­cunoaştem, pînă la urmă, că și aceasta înseamnă ceva. Mihai IONESCU CAMPIOANA NOASTRĂ, MAI BUNĂ PE PARCURSUL CELOR 210 MINUTE ALE CONFRUNTĂRII CU DUKLA (Urmare din pag­­i pe teren, una mult mai stăpînă pe ea, cu apărarea mai grupată şi mai decisă în intenţii, cu linia de mijloc urcind treptat la pupitrul partidei şi cu un atac de astă dată mai incisiv, schimbat în bine in formula Tălnar — Iordache — Orac, primii doi șarjînd periculos pe frontul sting al apărării gazde­lor. Ajunsă în echilibru perfect, 2—2, balanța calificării a tins să se plece — pe parcursul re­prizei a doua — cînd intr-o parte, cînd în alta (ocazii Drag­­nea, Augustin. Iordache, Bold. Vizek. Vania­­chl a rămas in cumpănă voind neapărat şi un... supliment de 30 de mi­nute la cele 180 atit de pasio­nante. Iar în al 4-lea minut al prelungirilor Ţălnar a marcat un gol rar, gol de excepţie, cu un şut pe diagonala careului, sus în colţul lung al porţii lui Stremsik, cel rămas pironit, fără replică, uimit. GOL CARE A DECIS, care a înaripat echi­pa noastră campioană, ea con­­ducînd apoi pînă în final „os­tilităţile", avînd şi marea şan­să a egalării, dar pe care Drag­­nea a irosit-o în min. 113. Un 2—2 ar fi fost şi mai frumos şi PE DEPLIN MERITAT, de­oarece dacă tragem linie şi a­­dunăm­ absolut la toate capito­lele, ajungem la un bilanţ net favorabil dinamoviştilor. Ieri dimineaţa, pe aeroportul din Praga, antrenorul Dumitru Ni­­colae-Nicuşor afirma : „La Bucureşti am dominat 70 de minute din 90, iar in partida retur o repriză a fost a gaz­delor (prima), una perfect e­­chilibrată (a doua), iar pre­lungirile ne-au aparţinut in to­talitate, noi fiind mult mai rezistenţi, deşi au existat des­tui jucători nerestabiliţi com­plet după meciul din campio­nat. Aşa ftind lucrurile, consi­der că obţinerea calificării a fost o consecință logică a jo­cului nostru mai organizat, mai bine gindit, mai complet". Foarte exact, iar concluzia care se desprinde este aceea că din cele 210 minute ale du­blei confruntări cu Dukla, di­­namoviștilor le-au revenit 100, 45 au fost echilibrate, iar 45 trebuie trecute în contul cam­pionilor cehoslovaci. Şi mergind mai departe, la elementele concrete ale parti­delor­ semnificative ni se par a fi opiniile jucătorilor Mul­­ţescu şi Ion Marin. Primul a fost cel mai bun în meciul de la Bucureşti, cel de al doilea pe parcursul celor 120 de mi­nute de la Praga. „Optarul" dinamoviştilor consideră că „Dukla are o clasă peste Vate­­rengen, are jucători de mare valoare ca Vizek, Nehoda, Stambacher, Kriz, care-şi cre­ează bune ocazii de gol, care pot învinge orice apărare”. La rîndul lui, Ion Marin sublinia că „dificultatea partidei retur s-a datorat marilor ratări din prima manşă, cînd puteam în­scrie cel puţin încă un gol sau două. Important e că n-am că­zut după 0—2 şi am reuşit să înscriem golul calificării". în­­tr--adevăr, şi după numărul total al şuturilor (34—26) şi după marile ocazii (17—9) se ajunge, de asemenea, la o si­tuație favorabilă campioanei noastre, care putea învinge la un scor mult mai mare decit acest 3—2 general, care însu­mează scorurile din cele două partide. Aşadar jucind foarte bine la Bucureşti şi bine la Praga, Dinamo s-a calificat in turul II al Cupei campiniltor europeni şi a intors şi fila­ Dukla, o... poveste frumoasă. Va urma o alta, o vrem cu toţii la fel de pasionantă, şi sperăm, cu acelaşi ,,happy-end" ca cel de la Praga. UNIVERSITATEA CRAIOVA NU S-A INTIMIDAT DE SOLII CAMPIONILOR MONDIALI (Urmare din pag. 1) aveau însă şi un handicap nu­mit Inter ’80, cînd pierduseră cu 2-0 la Milano. „Lecţia In­ter“ a servit foarte mult pen­tru că dacă, atunci, în sep­tembrie ’80, studenţii olteni şi-au pierdut calmul şi luci­ditatea după primirea unui pe­nalty — şoc psihologic în min. 8 —, de data aceasta, chiar dacă au fost împovăraţi cu o lovitură de la 11 m, tot un debut de partidă, ei n-au mai repetat greşeala de a devia de la ideea de joc stabilită. Un 2-0 pentru gazde le era sufi­cient aici, la Florenţa, violeţi­lor după acel 3-1 din Bănie. Prezent la Milano acum doi ani, antrenorul Constantin O­­ţel, împreună cu recentul său secund, Nicolae Ivan, cu ex­perimentaţii şi valoroşii jucă­tori craioveni au găsit tactica pentru Fiorentina. „Joc calm, în care nu trebuie să ne e­­nervăm, indiferent de ce de­cide arbitrul, joc prin care să surprindem şi să enervăm noi, eventual, adversarul“. Bre­vii jucători olteni au evoluat calm, gîndit, cu rafina­ment tehnico-tactic, întreaga echipă fiind admirabilă în dă­ruirea sa, reuşind să facă fa­ţă presiunii unui adversar do­minat de ideea calificării. „Şi aceasta a­cum remarca MIR­CEA RADULESCU, care a fost desemnat de F.R.F. să ajute la pregătirea formaţiei craiovene, printr-un joc modern şi variat în ambele faze ale sale, dar, mai ales, în cea de atac". De­altfel, faptul că studenţii cra­ioveni au expediat 17 şuturi la poarta lui Gab­i (!), mai multe decit echipa gazdă, spune foar­­te mult. Cu puţină şansă şi mai multă concentrare, craio­­venii puteau înscrie, căci au avut cel puţin şase situaţii bu­ne. Oricum, dacă ei au pier­dut cu 1-0, din acel penalty acordat pripit, jocul lor, care a pus uneori în umbră careul de aşi florentin, a fost re­marcat de toţi cei prezenţi aici, în frunte cu antrenorul şi se­lecţionerul recenţilor campioni ai lumii, ENZO BEARZOT, care declara în ziarul La Gazetta dello sport de joi că : „Uni­versitatea Craiova este o e­­chipă extrem de valoroasă“. Dincolo de marea putere de luptă, de rezistenţa psihică şi fizică, de unitatea de acţiune a ECHIPEI nu putem omite meritele individuale, pentru că în linia defensivă, foarte bună în întregime, Lung a făcut un meci remarcabil . Ştefănescu a redevenit stîlpul apărării, Un­­gureanu s-a dovedit acelaşi piston neobosit, Tilihoi a jucat curat şi sigur, Negrilă a în­cercat des poarta adversă. Din­tre ceilalţi jucători, Donose a realizat din nou o partidă ma­re, Bălăci a vrut să fie şi a fost mai bun decit Antognoni, Ţicleanu a muncit cu­ pentru trei partide, iar Irimescu, chiar dacă ne-a creat emoţii în min. 30, cînd putea să înscrie un autogol, ne-a relevat forţa ru­tului său de temut în min. 51 şi s-a zbătut mai mult ca pri­cină. Crişan a fost acelaşi ju­cător incomod de parcă n-ar fi avut o nedorită pauză ■ com­­petiţională îndelungată, iar Că­mătari­ s-a dezlănţuit r° men­te în repriza secundă i- a reuşit pătrunderi de n­­re e­­fect, trecînd de puţin pe lingă gol. Dintre cele cinci „ambasa­doare" ale campionilor lumii, în actuala ediţie a Cupelor eu­ropene, una singură a ieşit din cursă : Fiorentina. A eliminat-o Universitatea Craiova, „echipă de talie europeană", cum a numit-o antrenorul DE SIST1. A eliminat-o pentru că nu s-a crezut inferioară, cra­­iovenii reuşind să depă­şească complexul de infe­rioritate căruia fotbalul nostru i-a plătit — pînă acum — destul tribut pe plan interna­ţional. Şi cum această regă­sire a personalităţii s-a făcut în faţa unui adversar de mar­că, în prologul întîlnirii e­­chipelor naţionale ale Italiei şi României de la 4 decembrie, din campionatul european, ne gîndim că succesul Universită­ţii Craiova poate să însemne şi un atu serios pentru mo­ralul „tricolorilor“. SUCCESUL CORVINULUI DESCHIDE FOTBALULUI HUNEDOREAN CALEA SPRE AFIRMARE (Urmare din pag. I) Şi într-adevăr, echipa din Graz asa a şi început meciul, avînd in debutul partidei mai multe acţiuni de atac decit Corvinul: 13 faţă de 9. Dar a­­ceasta şi datorită formaţiei gaz­dă, vădit marcată de trac, de importanţa rezultatului care ar fi calificat-o în turul secund al competiţiei. Dar pe măsură ce timpul se scurgea, Corvinul a devenit tot mai sigură de jo­cul său şi a încheiat cele 90 de minute in forţă, meciul avînd astfel o cu totul altă desfăşurare decit cel de la Graz, în care prima repriză a aparţinut românilor, iar cea de a doua formaţiei austriece. Aşa cum scriam şi în croni­ca meciului, grupul de inter­naţionali ai Corvinului s-a de­taşat prin valoare şi prestaţie. Dar în acelaşi timp, ceilalţi jucători au făcut dovada bunei lor pregătiri, aducindu-si o contribuţie importantă la vic­torie. De pildă, Dumitrache, în ciuda anilor, face in continu­are dovada talentului său. Miercuri, cu toate că ,,tribuna" cerea înlocuirea sa, antrenorii Corvinul­ui l-au lăsat pe ve­chiul nostru international in teren şi acesta si-a luat re­vanşa participînd activ la mar­carea celui de al doilea gol, cel semnat de Klein, şi pece­tluind scorul printr-o execuţie de mare fineţe. Cei introduşi în repriza secundă, Gálán, dar mai ales Mateuţ, au demon­strat că la Corvinul şi rezer­velor li se acordă în pregătire aceeaşi importanţă ca şi celor ce alcătuiesc nucleul echipei. Meciul din turul secund al Cupei U.E.F.A. va fi desigur, mai greu decit cel de debut. Tocmai de aceea, antrenorii vor trebui să gindească şi mai mult asupra locului de ansam­blu al echipei. Şi ne gindim, în special, la predilecţia hune­­dorenilor de a păstra mingea printr-o suită de pase laterale si înapoi, portarul avind u­n rol important în acest joc, care le toceşte insă elanul ofensiv. Desigur, ofensiva trebuie cit mai bine pregătită ca să aibă finalitate, să se încheie cu șu­turi la poartă si... goluri. Or, miercuri ca urmare a unui ast­fel de joc, în care mingea a fost pasată de citeva on la rînd lui Ioniţă, arbitrul Ilisau Tiure a sancţionat 11-le hune­­dorean cu o lovitură liberă in­directă — în spiritul actualelor prevederi regulamentare — din interiorul careului mare, la 5 m de poartă. Noroc că şutul lui Zuenelli, după o combina­ţie cu Gossi, a fost deviat de Dumitrache în corner... Apoi, credem că marcajul trebuie făcut mult mai sever şi mult mai atent. Şi la Hunedoara, ca şi în partida de la Graz, fundaşul central Gamauff a fă­cut nenumărate incursiuni pină în faţa porţii lui Ioniţă şi ni­meni nu­ a încercat să-l stope­ze. Iată doar două elemente care se impun ca la antrena­mentele viitoare să fie corecta­te. Pentru că o astfel de ac­ţiune soldată cu gol sau cu o altă lovitură liberă indirectă, acordată pentru „joc pasiv“, pot compromite rezultatul unui meci. In încheiere, citeva cuvinte pentru clubul Corvinul care merită felicitări pentru modul in care a organizat această a­­devărată sărbătoare a fotbalu­lui hunedorean.

Next