Sportul, noiembrie 1982 (Anul 38, nr. 10232-10257)

1982-11-01 / nr. 10232

ROMÂNIA - FRANŢA LA RUGBY (Urmare Un pag. 1) ! A fost, e* să spunem aşa, ui­med România — Franţa „cla­sic“, o luptă titanică pentru rezultat, o Încleştare drăcească intre Înaintări, soldată — sprn bucuria deplină a calzilor su­porteri ai echipei „frunzei d­­e ijar* — cu o nouă victorii presionantă, pe deplin ME­RITATA. UAţi fost mai buni , ne-a spus-o Însuşi căpitanii francezilor, Jean-Pierre Rives, supărat, dar păstrindu-se la limitele unui deplin fair-C­ay — victoria românilor este gici“). Da, este logică, de­oarece înaintarea noastră, care, ca de obicei, s-a bătut admira­bil, a dominat jocul in momen­­tele­ fixe : grămada (evidenţiată Junia tatii şi a doua şi nr. 8, Dumitru, după noi cel mai bun înaintaş de pe teren) şi tuşa­­net 1, prin Caragea, mai cu geamă). Şi In rugby, cine are baloanele... Şi, totuşi, domina­rea formaţie române nu s-a glonţit pentru că treisferturile fain nou ele i- au gafat in une­le faze clare, manifestînd ne­siguranţă In manipularea unor baloane facile, mingi scăpate Copilăreşte (Heiban, Pod­ăr­es­cu), fără să mai vorbim de faza An min. 28, cind fundaşul-de­­butant V. Ion a ratat recepţia B­onului, făclnd cadou lui ire un eseu... neaşteptat, chiar Intre buturi Şi totul pe fondul unei prea mari emoti­vităţi (pe care o acuză de flecare dată şi francezii dind joacă cu ai noştri) care par al simplu tale aripile trei sfer­turilor noastre. Aici, la direct­e i­nştigării ÎNCREDERII vi rţele proprii, mai avem mult de lucrat. Convingerea noastră este că atacanţii pot şi TREBUIE, o d­ată pentru totdeauna, să-şi depăşească condiţia modestă in care se complac şi să nu lase de fiecare dată tot greul pe Smerii Înaintării ( !), care — repetăm — s-a comportat din nou excelent. Ba, am spune, citradu-l pe arbitraj scoţian Alina Hosie (acelaşi care a condus anul trecut şi meciul nostru cu Noua Zeelandă) că „românii au fost mai buni ca altădată, cind l-am văzut" (n.r. se înţelege, pe înaintare) ; dacă ţineau mai mult balonul lingă Înaintare, la spatele grămezii ■accesul lor ar fi fost mai clar !“ Adevărat, succesul a venit greu, abia In ultimele trei mi­nute, cind ESEUL lul Paraachiv a Întors soarta partidei, adu­ci­nd avantajul de partea noas­(Urmare din pag. 1) * 28 fără succes. In margini, Ca­ragea, Dumitru, Dărăban şi ceilalţi se impun tot mai net, dar baloanele ciştigate nu sunt fructificate. In min 15, Paras­chiv joacă la mină lovitura de pedeapsă acordată, Podărescu greşind de puţin tentativa de drop, ca şi „penalitatea" din min. 20, cam din aceeaşi pozi­ţie din care reuşise mai de­vreme ! II imită Camberabero (min. 24), pentru ca în min. 28 el să suteze înalt, V. Ion să ezite, sub privirile lui Al­­dea, să se împiedice, iar FA­­BRE — venit în mare viteză. Împreună cu Sella — să mar­cheze un eseu norocos, trans­format de CAMBERABERO , România 3 — Franţa 6. Purtă­torii „frunzei de stejar" nu se dau bătuţi, presează în finalul reprizei, construiesc cîteva atacuri (Dărăban, Fuicu, Mun­­teanu etc.). Repriza secundă e mai ani­mată. Camberabero ratează lu p­­tră, cum era­ţi drept dealtfel, după aspectul general al meciu­lui. Iar­­pedeapsa“, transfor­mată In ultima clipă de Podă­­rescu, avea să rotunjească un succes dorit cu nespusă ardoa­re de toată suflarea rugbysticâ românească­­ (mln. 46), Podărescu in mln. 48, Furcu „vămuiește" un ba­lon Înalt, de atac, In terenul advers (mln. 51), balon pierdut Insă In mol. Camberabero e­­șuează din nou (mln. 56) In încercarea de drop. Aldea e ■cos in margine in min. 59 la o acţiune vivace. Blanco nu găseşte ţinta in min. 62, din Lp. O va face. In uralele mi­ilor de spectatori, V. ION, din­­tr-o splendidă lovitură, din te­renul nostru ! România egalea­ză Franţa : 6—6 in min. 68. După alte trei minute, CAM­BERABERO aduce Franţa in avantaj, din drop . 6—9. Fina­lul entuziasmează tribunele, e­­chipa României se dezlănţuie, preluind, fără dubii, conduce­rea jocului. Paraschiv execu­tă la mină lovitura de pedeap­să din min. 78 (dictată in te­renul nostru), atac viguros­ al rugbyştilor români, Podărescu guteazâ inuit, Blanca comite „Înainte" ; după grămadă, pase pînă la aripă, Aldea „urcă" vi­jelios, ii transmite „Înăuntru" balonul lui PARASCHIV, căpi­tanul tricolorilor plonjind, cu un frumos efort, in butul ad­vers — eseu la colț, transfor­mat de PODĂRESCU I Româ­nia — Franţa 10—9, dar rezul­tatul final va fi mai conclu­dent, după ce PODĂRESCU va executa, dezinvolt, lovitura de pedeapsă din prelungiri : 13—9! Arbitrul Allan Hosle (Scoţia), ajutat la margini de Richard Senssac (Franţa) şi Gheorghe Hustin (România), a condus bi­ne formaţiile : ROMANIA : V. Ion — Fuicu, Heiban, Lungo, Aldea — Po­dărescu, Paraschiv — Stoica, Dumitru, Murariu — Caragea, Dărăban — Dinu, Munteanu, Bucan. FRANŢA : Bianco — Fahre, Sella, Chadebech, Estéve — Camberabero, Berblzier — Ro­driguez, Joinel (min. 67 Bu­chet), Rives — Condom, Ré­vain er — Paparemborde, Din­­trans, Dospital. Meciul ultimelor trei minute Prin această execuţie sigură din lovituri de pedeapsă, Podărescu a făcut ca victoria tricolorilor noştri să devină clară ! Clipele bucuriei în mijlocul jucătorilor al căror căpitan de echipă este, Paraschiv, autorul eseului românesc CINCI MINUTE DUPĂ MECI... (Urmare din pag. 1) contracandidat multă vreme, care a jucat Împotriva tricolo­rilor noștri. Iar acum este re­porter la Televiziunea france­ză : „N-aș fi crezut ca românii să întoarcă rezultatul, de fapt... specialitatea noastră. Victoria gazdelor este insă clară, meri­tată. Aţi avut o înaintare de aur !“. Jacques Fouroux, an­trenorul francezilor, încearcă să-şi adune gindurile : „yAm pierdut in faţa unei­ înaintări magnifice — robustă, decisă şi mobilă. De asemenea, mi-au plăcut aripile Fuicu şi Aldea". Rives, căpitanul echipei oaspe­te, este uşor marcat de insuc­ces : „Da­sini, Intr-adevăr, decepţionat. Măcar să fi ţinut acel 9—. Dar, finalul a apar­ţinut românilor, care, aşa, nu puteau pierde lui Joinel este poate cel mai marcat de acest insucces : „Accidentarea mea stupidă m-a trimis pe tuşă. Poate că altfel nu ajungeam la acest rezultat..." Rodriguez, a­­preciat ca cel mai bun jucătorii oaspeţi, consideră că „aşa cum au jucat românii după 6-9, nici o echipă a Franţei nu le-ar fi putut fi stavilă , adică decişi, cu o am­biţie şi o forţă care ne-au des­cumpănit vizibil“. (T. S.­). HOCh­EIŞTII JUNIORI ROMÂNI ŞI BULGARI ŞI-AU ÎMPĂRŢIT VICTORIILE Sîmbâta şi duminică, pe pa­tinoarul „23 August" din Ca­pitală, s-a disputat dubla ta­­tilnire dintre selecţionatele de hochei juniori ale României şi Bulgariei, prilej de verificare pentru cele două formaţii In vederea campionatelor europe­ne (grupa B), care vor avea loc anul viitor In Olanda. In primul meci, disputat stm­­bătă chipă-amiază, victoria a revenit formaţiei bulgare, care a ciştigat la limită cu 2—1 (0—0, 1—1, 1—0). Acest prim re­zultat, surprinzător, desigur, pentru că juniorii bulgari n-au mai Învins echipa similară a ţării noastre la Bucureşti de mulţi ani, este, totuşi, meri­tat Şi aceasta pentru că In timp ce echipa Învingătoare a fost, Intr-adevăr, o ECHIPA, reprezentativa noastră s-a pre­zentat ca o selecţionată de „vedete“, dintre care, In viitor prea mulţi jucători nu vor a­­junge să fie consideraţi ca ata­­re ! Şi ca o veritabilă echipă da astfel de... „vedete", forma­ţia română a acţionat numai prin acţiuni individuale, a „cărat“ pucul, prin cite un ju­cător, pinâ In apropierea por­ţii adverse unde l-a pierdut cu o regularitate exasperantă. Oaspeţii s-au apărat dirz, gru­pat şi, beneficiind de aportul unui portar excelent (G­.Mihai­lov), au câştigat, pe merit. Au marcat : Iladulov (min. 88) şi N. Mihailov (min. 48) pentru învingători, Şofron (min. S4) pentru echipa română. A condus bine St. Enciu (România). Duminică, in cel de-al doilea joc, acţionînd mult mai colec­tiv decit in prima partidă, mai dirz şi mai atent In apărare, e­­chipa română a învins cu sco­rul de 7—3 (2—0, 2-1, 3-2). Diferenţa s-a conturat abia in ultima parte a meciului, deoa­rece jucătorii români (majori­tatea dintre ei de 16—17 ani) au ratat pină atunci nenumăra­te ocazii. La Începutul reprizei a treia, scorul era de numai 4—3 pentru echipa de juniori a României. Ultimele două go­luri, care au dat un contur mai mare victoriei, au fost marcate in ultimele 25 de se­cunde. Au marcat : Munteanu (2), Csata (2), Caval, Sofron şi De­midov pentru România, Gos­­podinov, Hodulov şi Gracev pentru Bulgaria A arbitrat bine Iuliu Becze. j Turul IV al Diviziei „A“ la hochei UN MECI FRUMOS: STEAUA - DINAMO 8-4 Pe patimoaru­l „23 August" din Capitală au început ieri jocurile celui de-al 4-1 sa tur al campionatului Diviziei „A", prima serie valorică. S-au dis­putat două partid­e interesante care au plăcut publicului spec­tator, în cel mai important joc, Steaua a întrecut pe Dinamo cu 8—4 (5—3, 1—0, 2—­1), cele două echipe oferind un meci frumos, vioi, cu multe momen­te atractive. A plăcut în mod deosebit prima repriză, mai ades, prin numărul mare de goluri înscrise. Repriza secun­dă a fost ceva mai confuză, cu multe elimiiări şi cu un.. şut de penalitate ratat de di­namo­vistul Pisăm. In ultima parte au abundat de asemenea eliminările, mai puţin justifi­cate insă, dar s-au ţnrîgistTat multe faze de poartă şi s-a fă­­cuat m­iXtă risipă de energie. Steaua a obţinut o victorie meritată conduci­nd tot, timpul, cu 2—0, 8—1, 5—3 etc. Cel mai bun om al echipei Steaua (şi la acelaşi timp unul din fac­torii de bază i­ victoriei) a fost portarul Netedu. Dinamo­­vişti puteau obţine un rezul­tat mai strins dar au ratat mult şi au avu­t în faţă om portar greu de învins. Punctele au fost marcate de Gerezuly (2), V. Huţan (2), Ioniţă, Nistor, Bălăucă, Ole­­nid pentru Steaua, respectiv Tu­reaua (2), Sólyom şi Gher­­ghişan. Prin acest rezultat Steaua îşi consolidează poziţia in­firm­­tea clasamentului. A condus arbitrul Netco Ni­­colov (Bulgaria), ajutat de Şt. Enciu şi C. Zgîncă. Meciul de deschidere a eta­pei s-a disputat dimineaţa şi a opus echipele S.C. Miercurea Ciuc şi Dunărea Galaţi. In mod firesc, victoria a revenit favoritei, adică lui S. G. Miercurea Ciuc, cu scorul de 9—5 (2—X, 4­­, 3—3). Numai că acest succes s-a conturat destul de greu, cu deosebire In partea a doua a jocului, a­­dica atunci cînd gălăţenii au avut un moment de cădere de care au profitat prompt expe­rimentaţii hookeoişti din Miercurea Ciuc. In prima şi in ultima repriză meciul a fost aprig, cu o mai insisten­tă dominare dim partea învin­gătorilor. Insă şi cu multe şi periculoasa contraatacuri ale jucătorilor de la Dunărea. In general a fost un joc plăcut, cu ritm, cu multe faze intere­sante. Golurile au fost marca­te de Gali 3, Todor, Miklós, A. Antal, Bogos, Baricz şi Z. Nagy pentru S.C. Miercurea Ciuc­­ de Mocanu 2, Ene 2, A. Liga pentru Dunărea. A condus Fl. Gubernu. Programul de azi: STEAUA — DUNAREA (ora 15,30) și S.C. MIERCUREA CIUC — DINA­MO BUCURESTI (ora 17,30). Călin ANTONESCU Campionatul feminin de voleiC.S.U. OTELUL GALAŢI CÎŞTIGĂ LA BACĂU ! Cea de a opta etapă a cam­pionatului feminin al primei divizii de volei, desfăşurată duminică, a intregistrat o sin­gură surpriză : studentele bă­­căuance (care, cu o etapă îna­inte, cîştigaseră la Iaşi) au pă­răsit de data aceasta propriul teren învinse ! In schimb, băi­­marencele confirmă ascensiunea de formă. Iată rezultatele si amănunte de la cele 5 partide programate (meciul Dinamo — Flacăra roşie Bucureşti­­fiind amînat). ŞTIINŢA BACĂU — C.S.U. OTELUL GALATI 1—3 (13, —9, —12,—4). Surprinzătorul eşec al gazdelor, în fief, nu trebuie să mire, deoarece este urmarea fi­rească a prestaţiei lor sub orice critică ! Gălăţencele au obţinut, în aceste condiţii, o victorie meritată. Ele au avut în Crina Răuţă, Ileana Berdilă şi Maria Muscă jucătoare in­formă,, ca­re au sancţionat cu promptitudi­ne şi abilitate numeroasele gre­şeli ale localnicelor. Arbitraj foarte bun : V. Ranghel din Bucureşti şi Gh. Ciutacu din Iaşi (Hie IANCU, coresp.), MARATEX BAIA MARE — FARUL CONSTANTA 3—1 (—14, 2, 10, 6). Băimărencele au jucat peste aşteptări intr-o par­tidă foarte interesantă, specta­culoasă (îndeosebi primul set, care a avut o evoluţie pal-uitantă). Deşi constanţencele au ucat bine, gazdele au mani­festat un plus de luciditate în acţiuni. Evidenţieri : Margare­ta Crişan, Niculina Bujor, Sil­via Dobrovolschi (Maratex), Gum­iza Gelil, Maria Enache şi Doiniţa Popescu (Farul). Ar­bitri : R. Farmus din Bucu­reşti şi D. Baba din Tg. Mu­reş (A. CRIŞAN, coresp.). C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — PENICILINA IAŞI 3—0 (5, 11, 15). Cu excepţia setului 3, foarte disputat, la rest jocul a fost la discreţia gazdelor, care au dominat lupta la fileu. De la învingătoare s-au remarcat Anca Amariei, Mirela Popovi­­ciu, Marinda Ţurlea, iar de la învinse Gabriela Bordei şi Ga­briela Coman. Arbitri : Gh. Io­­nescu şi N. Găleşanu, ambi din Bucureşti (L IONESCU, coresp.). „U“ CLUJ-NAPOCA — RA­PID BUCUREŞTI 3—2 (13, 10, —12, —12, 10). Meciul a fost tot timpul foarte disputat. Du­pă ce au cedat primele două seturi, rapidistele au continuat jocul cu un plus de angaja­ment. Victoria­­gazdelor se da­­torește îndeosebi Introducerii unei jucătoare, Roxana Rotun­da, care s-a dovedit foarte ac­tivă la ambele compartimente. •Alături de ea, dintre studente s-au mai remarcat Melania Văşcan şi Sorina Henteş. De la Rapid au evoluat bine Mariana Apostolescu şi Constanţa Iorga. Arbitri : O. Drăgan din Timi­şoara şi E. Mendel din Sibiu (I. POCOL, coresp). CHIMPEX CONSTANŢA — CALCULATORUL I.I.R.U.C. BUCUREŞTI 3­ 0 (14, 11, 9). Intîlnirea s-a caracterizat prin­­tr-o dispută frumoasă. Avînd o pregătire tehnică superioară in comparaţie cu adversarele, o aşezare bună la teren şi un blocaj atent şi eficace, gazdele au obţinut in final victoria. Bucureştencele au arătat pe parcursul partidei predilecţie pentru jocul combinativ, destu­lă mobilitate la teren, dar ‘ata­cul lor n-a avut forţa care să-l asigure şi eficacitate. S-au remarcat : Ileana Geambaşu, Emilia Mănăilă, Liliana Vădu­va (Chimpex), Mirela Zamfir, Nicoleta Stanciu şi Monica Şuş­­man (Calculatorul). Arbitri­i Gh. Ferariu din Braşov şi C. Şovăială din Ploieşti (Ch. GOL­­DENBERG, conesp.).­­ CLASAMENTUL L Dinamo 7 7 0 21: 4 14 2. C.S.M. Sibiu 8 6 2 19: 8 14 S. Chimpex 8 5 3 17:13 13 4. Ştiinţa 8 4 4 15:15 12 5. C.S.U. Oţelul 3 4 4 15:16 12 6. Flacăra roşie 7 4 3 16:12 11 7. Farul 7 4 3 14:11 11 8. Penicilina 8 3 5 14:16 11 9. Universitatea 7 4 3 13:15 11 10. Maratex 8 3 5 15:19 11 11. Calculatorul 8 2 8 10:20 10 12. Rapid 8 0­ 4:24 8 In cadrul turneului In Capitală ■ I—nirii" —— DOUA VICTORII AIE VOipUSlIlOll DE IA S. C. HIPZIC în sala Olimpia din Capitală s-au desfăşurat simbătă şi du­minică alte partide din­ cadrul turneului campioanei R. D. Germane, S. C. Leipzig, în ţara noastră. Simbătă oaspeţii au primit replica divizionarei „A“ braşovene Tractorul, pe care au învins-o cu 3—0, iar du­minică au tatilnit din nou pe organizatoarea turneului, Cal­culatorul Bucureşti, de care au dispus cu 3—2. Cele două succese obţinute de S. C. Leip­zig au fost facilitate de riposta palidă a braşovenilor (întreaga echipă)­şi a bucureştenilor (cu excepţia lui Steriade şi Ale­xandru). In alte meciuri ami­cale : Dinamo — Tractorul 3—1 (vineri), Dinamo — Cal­culatorul 3—0 (simbătă). Azi (ora 16), la sala Olimpia, ulti­mul joc al echipei S. C. Leip­zig, care latilneste din nou pe Calculatorul (Gh. LAZAR, co­resp.).

Next