Sportul, decembrie 1982 (Anul 38, nr. 10258-10283)

1982-12-01 / nr. 10258

în întimpinarea Conferinţei Naţionale a Partidului Comunist Român FORMAREA MARILOR CAMPIONI - DATORIA NOASTRĂ DE COMUNIŞTI! Cîţiva oameni de vîrste diferite, oa­meni harnici, inimoşi şi pricepuţi mun­cesc împreună de mai mulţi ani de zile, numele lor fiind, firesc, binecu­noscute iubitorilor de sport din ţara noastră. Le reamintim doar pentru că lor, exemplului lor, le sunt dedicate­­a­­ceste însemnări, cărora le adăugăm toată preţuirea noastră : Ion Corneanu, Ion Cernea, Nicolae Pavel, Simion Po­pescu, dr. Nicolae Ploeşteanu. Este „co­lectivul de aur“ al reputaţilor specia­lişti care răspund de pregătirea lotului reprezentativ de lupte greco-romane al ţării noastre. Le sunt cunoscute, în general, şi re­zultatele : mari campioni olimpici, mon­diali şi europeni (Ştefan Rusu, Ion Draica, Constantin Alexandru, Nicu Gincă, ca să ne referim doar la ultima perioadă­, zeci şi zeci de titluri şi medalii ale multor străluciţi absolvenţi ai şcolii româneşti de lupte greco-romane. „Ne facem doar datoria , ne spune, simplu, antrenorul emerit Ion Corneanu, coordo­natorul echipei noastre de specialişti şi, în acelaşi timp, vicepreşedinte al forului in­ternaţional (F.I.L.A.). Forma­rea marilor campioni este sar­cina noastră de comunişti. U­­neori o îndeplinim bine sau, chiar, foarte bine. Alteori în­cercăm cu amărăciune regre­tul că n-am reuşit tot ce ne-am propus. Dar învăţăm din greşeli şi o luăm de la început, dacă este nevoie. Cu ambiţie şi ■ încredere“. Măr­turisim că ne place cum vor­beşte şi, mai ales, cum gin­­deşte acest maestru în şle­fuirea talentelor, omul care în urmă cu... 22 de ani (!) nu-şi putea stăpîni lacrimile de fericire după acea memo­rabilă finală dintre Dumitru Pîrvulescu şi italianul Ignaz­­zio Fabra, care aducea lupte­lor din ţara noastră prima medalie olimpică de aur. Au urmat alţi mari performeri — Dan GÂRLEŞTEANU (Continuare in pap 2-3) Valeriu Bularca, Ion Baciu, Nicolae Martinescu, Gheorghe Berceanu, apoi cei doi... co­legi antrenori de astăzi, Ion Cernea şi Simion Popescu şi, mai departe, „noul val“ des­pre care cititorii ştiu cu si­guranţă destule lucruri pen­tru a le mai reaminti. „Suntem­ un colectiv puter­nic nu doar prin cunoştinţe şi experienţă, ci şi prin trai­nicele şi sincerele legături su­fleteşti care ne-au ajutat să alungăm, de la început, tot ce putea să dăuneze muncii — indisciplina, invidia, favori­tismul, concesiile făcute spor­tivilor în „speranţa“ că aşa nu-i vom apropia mai lesne“ — mărturiseşte Ion Cernea, fostul campion al lumii de la Tampere, reputat arbitru in­ternaţional. Am stat adesea şi alături de antrenorul Nicolae Pavel la SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE „ O FRUMOASĂ REUŞITĂ A I.E.F.S. • Principalul moment care a marcat aniversarea a 60 de ani de la înfiinţarea Institutului de Educaţie Fizică şi Sport din Capitală l-a constituit sesiunea de comunicări ştiinţifice orga­nizată la sfîrşitul săptămînii trecute şi care a fost dedicată Conferinţei Naţionale a parti­dului. După un prim referat oma­gial care­ a prezentat coordona­tele dezvoltării învăţămîntului superior de educaţie fizică şi sport de-a lungul celor 60 de ani de existenţă a I.E.F.S., cei prezenţi au luat cunoştinţă de ultimele noutăţi ivite in direc­ţia îmbunătăţirii conţinutului sistemului unitar de verificare şi apreciere a pregătirii fizice şi sportive a elevilor (sistemul S.U.V.A.) şi legat de acesta de stabilirea aportului profesorilor de specialitate, temă de mare actualitate, dominantă în între­gul invăţămint de educaţie fi­zică. Tema care a format obiectul mai multor comunicări (pe gru­puri de specialişti) a vizat pro­cesul de pregătire a sportivilor de performanţă în întreaga sa complexitate—optimizarea mo­delelor de pregătire, raţionali­zarea si standardizarea mijloa­celor de antrenament etc. la care şi-au exprimat opiniile şi reprezentanţii unor judeţe (Ti­miş, Cluj, Braşov, Prahova, Iaşi, Constanţa). O serie de comunicări privind aparatura şi instalaţiile speci­fice activităţii de educaţie fi­zică şi sport a completat se­siunea, apreciată ca o reuşită integrală pe linia obţinerii unei noi calităţi în munca de cer­cetare ştiinţifică şi a legării continue a acesteia cu activita­tea practică. PROLETARI DÎft TOATP ffftlte. uh.ti.v*| ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT I ANUL XXXVII - Nr. 10 253­­­4 PAGINI - 50 BANI | Miercuri 1 decembrie 1982 . Fotbalul in plină actualitate IERIAU AVUT LOC MECIURILE PRIMEI ETAPE A „CUPEI A 35 a ANIVERSARE A PROCLAMĂRII REPUBLICII“ Atacul studenţilor surprins în această şarjă purtată de Gh. Georgescu (echi­pament alb) Foto : Ion MIHAICA Ieri s-au desfăşurat partidele primei etape din cadrul „Cupei a 35-a aniversare a proclamării Republicii“, competiţie la care participă 16 divizionare „A“. Iată rezultatele înregistrate in etapa de debut : Citiţi în pag. 2-3 cronicile primei etape. CHIMIA RM. VILCEA - F.C. OLT 3-2 (0-1) F.C. ARGEŞ - UNIV. CRAIOVA 1-0 (1-0 C.S. TÎRGOVIŞTE - S.C. BACĂU 1-0 1-0 PETROLUL PLOIEŞTI - POLITEHNICA IAŞI 3-1 (1-0 „POLI“ TIMIŞOARA - JIUL PETROŞANI 3-0 (1-0 CORVINUL HUNEDOARA - A.S.A. TG. MUREŞ 1-0 (0-0 DINAMO - F.C. CONSTANŢA 3-1 (1-0 SPORTUL STUDENŢESC - STEAUA 2-4 (1-0 Miine se vor disputa meciurile etapei a doua, după următorul program : Rm. Vilcea : CHIMIA - UNIV. CRAIOVA Piteşti : F.C. OLT - F.C. ARGEŞ Ploieşti : PETROLUL - S.C. BACĂU Tîrgovişte : POLITEHNICA IAŞI - C.S. TIRGOVIŞTE Timişoara : „POLI4.­­ A.S.A. TG. MUREŞ JIUL -CORVINUL Bucureşti : SPORTUL STUD. - F.C- CONSTANŢA STEAUA - DINAMO O repetiţie generală reuşită a fotbaliştilor noştri ROMÂNIA - THOR WATERSCHEI 4-0 (0-0) GÂND, 30 (prin telefon). — Echipa de fotbal a României a jucat astăzi (n.r. — ieri) la Gând, la compania unei frun­taşe a fotbalului belgian, Thor­­Waterschei (aflată la egalitate de puncte, 20, cu liderul, Stan­dard Liege). Partida, disputată pe stadionul „Andre Dumont“ din localitate, a reprezentat repetiţia generală pentru me­ciul oficial de sâmbătă, de la Florenţa, cu Italia, din cadrul Campionatului european. Prin­tre cei aproximativ 5 000 de spectatori s-au aflat şi Cesa­re Maldino, secundul antreno­rului Enzo Be­rzot, precum şi ziarişti italieni veniţi special să vadă la lucru echipa noas­tră. Intr-un meci în care nu a interesat scorul, ci evoluţia ge­nerală a fotbaliştilor noştri, se poate spune că echipa Româ­niei a făcut o repetiţie reuşi­tă şi, sperăm, utilă. După o primă repriză oare­cum egală, în care fotbaliştii români au avut totuşi cîteva o­­cazii de a înscrie, in partea a doua a meciului, jocul a fost controlat de reprezentativa noastră, care a marcat de patru ori, prin BALACJ (a executat perfect o lovitură liberă direc­tă de la 16 m in min. 52) vt GABOR — aflat în mare ver­vă de joc — în min. 59, 88 și 70. Fără a trage concluzii pripita după acest meci-test, pentru că una este să joci cu Thor­aVaterschei și alta cu „Squadra Marius POPESCU (Continuara în pap a 4-a) Cei mai puternici adversari, cei mai buni prieteni DOINA MELINTE ALEARGĂ COT LA COT CU NADEJDA OLIZARENKO! Toamna, Băile Felix devin locul cu cea mai mare densi­tate in campioni pe unitatea de suprafaţă. Este tradiţiona­lul loc de refacere al eroilor arenei după marile eforturi depuse in pregătire şi compe­tiţii de-a lungul unui sezon. In acelaşi timp însă, cadrul natural fermecător, clima blinda au transformat staţiu­nea din marginea Oradei în­­tr-o bază de pregătire giver­­nală a alergătorilor Pentru reporter, obişnuit din ziarele şi revistele de at­letism, din listele de recorduri mondiale sau din marile curse cu celebrităţile atletismu­lui, întilnirea intempestivă din holul hotelului Termal cu sportivele sovietice e o sur­priză plăcută. Alături de Doi­na Melinte, Fiţa Lovin, Elena Tăriţi, Cristina Cojocaru­, Ni­­culina Lazarciuc, Mirtea Jun­ghiata sau recent convertitul la simifond Doina Toboc, se pregătesc să iasă la antrena­ment, în pădurea aflată , doi pași, dincolo de calea fe­rată, o mină de atlete pe ale căror treninguri scrie „CCCP“. Cei doi antrenori ai lotului nostru, Silviu Dumitrescu şi Nicolae Mărăşescu, fac pre­zentările — Nadejda Oliza­­rciîko, Olga Dvirna, Tatiana Promidohina, Ludmila Vesel­kova, Elena Sipatova, Nadej­da Ra’dughina. Un sumar al palmareselor lor ar epuiza spaţiul reportajului Aşa, în echipament de antrenament n-au nimic­­ impresionant. îţi vine greu să realizezi, cunos­­cind ce reprezintă aceste nu- Vladimir MORARU (Continuare in pag 2­3) Doina Melinte (in stingă) si Nadejda Olizarenko (în dreapta, cu căciulită) conduc plutonul cu numeroase celebrităţi ale semifondului feminin mondial Foto : D. SILVIU Plînic, la Budapesta şi Miskolc, start In ediţia a VII-a a C.IL HANDBALISTELE NOASTRE - UN SINGUR GÂND: Aşi­g0 tat cu nerăbdare şi pregătit cu minuţiozitate, campionatul mondial de hand­bal feminin se află în pragul startului. Echipa României — alături de celelalte formaţii calificate la turneul final — se află în Ungaria, ţara care găzduieşte ediţia a VlII-a a C.M., la startul căreia sunt prezente cele mai bune 12 re­prezentative de ţări din lume. Fie ca va evolua la Buda­pesta, la Miskolc, la Debreţin, la Zalaegerszeg sau la Pecs, — in funcţie de grupa din care face parte — fiecare din­tre echipe dorește să ocupe una­ din cele trei trepte ale podiumului, nu doar pentru faptul că ele conferă medalii, ci și pentru că primele trei clasate la C.M. primesc drep­tul de participare la J.O. din 1981, de la Los Angeles. Un asemenea obiectiv, ex­trem de greu de înfăptuit, şi-a propus şi echipa Româ­niei. Avind in palmaresul ei un litru de campioană a lumii (ediţia a I- a, 1962), precum şi un loc II (ediţia a V-a, 1973), formaţia ţării noastre s-a... pierdut pentru un timp de plutonul fruntaşelor. In 1975, la ediţia a VI-a, deşi a ocu­pat doar locul IV, a „prins“ trenul de Montreal, calificin­­du se pentru J.O. din Canada. Care este acum poziţia echi­pei României In handbalul de­ ____________Ion GAVRILESCU (Continuata In pag. a 4-a) CALIFICAREA LA J. O.! COMPONENŢA GRUPELOR CRUPA „A" (la Budapesta): Ungaria, R.D. Germană (campioană mondială): Cuba $1 Norvegia. CRUPA „B* (la Miskolc ţi Debreţin): U.R.S.S. (campioană olim­pică) ROMANIA, Bulgaria ţi Coreea de Sud. CRUPA „C (la Zalaegerszeg $1 Peci): Iugoslavia, Cehoslovacia, R.F. Germania și Congo. • Primele două clasate din fiecare grupă se califică pentru tur­neul final (Budapesta, 7—12 decembrie). PROGRAMUL ECHIPEI ROMÂNIEI 2 decembrie, la Miskolc: România - Coreea de Sud , decembrie, la Debreţin: România — Bulgaria 5 decembrie, la Miskolc: România - U.R.S.S.

Next