Sportul, februarie 1983 (Anul 39, nr. 10309-10332)

1983-02-01 / nr. 10309

In vederea meciului cu echipa norocului, din C.E. A FOST ALCĂTUIT LOTUL REPREZENTATIV­­ DE RUGBY In ediţia 1982—1983 a Cam­pionatului european de rugby, organizat de F.I.R.A., echipa noastră naţională a susţinut pină in prezent un singur loc, la 31 octombrie 1982, joc în­cheiat — după cum se ştie — cu o nouă şi frumoasă victo­rie (13—9) asupra reprezentati­vei Franţei. Celelalte patru partide din cadrul competiţiei vor fi susţinute de rugbystii români în prima jumătate a acestui an. Prima dintre ele — la 27 februarie, in Maroc, cu XV-le acestei târî. In vederea întilnirii de la Casablanca, a fost alcătuit lotul reprezenta­tiv (responsabilii săi sunt în continuare, antrenorii emeriți Valeriu Irimescu si Theodor Rădulescu), în următoarea com­ponentă : Vasile Ion (Farul), Dănuț Cojocaru (R. C. Sportul stu­dențesc), Dumitru Alexandru (Steaua), Stelian Podar­escu (Dinamo) — fundaşi şi mijlo­caşi la deschidere ; Sorin Furcu (Steaua), Marian Aldea (Dinamo), Ion Constan­tin (Dinamo), Adrian Lungu (Farul), Gheorghe Vărzaru (Steaua), Mihail Heiban (Fa­rul), — linia de treisferturi ; Mircea Paraschiv (Dinamo), Nicolae Dinu (Farul) — mijlo­caşi la grămadă ; Floriei Murariu (Steaua), A­­lexandru Rădulescu (Steaua), Marian Gurămare (R. C. Spor­tul studenţesc) — înaintaşi li­nia a treia ; Gheorghe Daraban (Dinamo), Gheorghe Dumitru (Farul), Pompilie Borş (Dinamo), Gheor­ghe Caragea (Dinamo) — linia a doua si numărul 8 ; Mircea Munteanu (Steaua), Marin Mot (Steaua) — taloneri; Ion Bucan (Ştiinţa Petroşani), Constantin Dinu (R. C. Griviţa Roşie), Dănut Tunaru (Politeh­nica Iaşi), Alexandru Csom­a (Stiinta CEMIN Baia Mare) - pilieri. Afla­ți la Larissa, cu efectivul complet FOTBALIŞTII MECIUL DE LARISSA, 31 (prin telefon). De duminică la prînz, cara­vana tricolorilor se află pe frumosul, însoritul și legen­darul pămint al Eladei. Pină­ aici, călătoria de la Istanbul a durat cam o oră și alt sfert, o călătorie plăcută, destinsă chiar, mai puţin pentru por­tarul Moram, care nu prea suportă ,,zonele­­turbulente“, cum le numesc piloţii. Cineva a încercat să-i dea... curaj . „Lu­ă-te jos, Mitică, să vezi ce frumoasă e Marea Egee în soarele dimineţii“. Andone descoperă1 In ziarul Millyet fo­tografia cu faultul lui Coraş asupra lui Selcuk, care a ge­nerat penaltyul care a dus la egalare. „Atac neregulamentar clar !“ — a exclamat Fr. Co­loşi, conducătorul delegaţiei. O spunea un fost arbitru. Şi il credem. „Ce fault fără rost, comentează secundul M. Ră­­dulescu. Dacă nu-l ataca, Ior­­gulescu era la deposedare, priviţi-l." Se discuta nu pen­tru a-i face imputaţii lui Co­raş, ci pentru a se învăţa din­­tr-o asemenea greşeală. Ajunşi la Atena, ne-am dat înapoi ceasurile cu o oră, fi­indcă aici este acelaşi­ fus orar cu al nostru. Ne-am urcat a­­poi în autocarul care ne-a transportat la hotelul „Regina, Maria“, tranzitul nostru pentru Larissa, situat aproape de ae­roport, înainte de prînz, tricolorii au fost supuşi unui antrenament de dezmorţire, după-amiază somn obligatoriu şi din nou o altă şedinţă de pregătire. Cam pe la ora 19 lotul reprezenta­tiv a avut o surpriză­ plăcută, apariţia caravanei craiovene, care — în calitate de... gazdă — a urat tricolorilor un „Bine aţi venit !“ Normal, directorul tehnic M. Lucescu s-a intere­sat de mersul pregătirilor e­chipei oltene şi, în amănunt, de selecţionabilii ei. Cămătaru l-a felicitat pe Gabor pentru gol şi pentru jocul făcut la Istanbul, Ştefănescu l-a între­bat pe Iorgulescu cum a fost pe malul Bosforului, Bălăci pe Bol­i­ni etc. Astfel, familia tri­colorilor s-a reunit aici. O ui­tasem pe Ţicleanu, care se simte excelent. Ne-a rugat să transmitem la Bucureşti ştirea că a început să facă mişcări şi alergări uşoare, iar pesta două săptămîni îşi va relua antrenamentele. „gradai, fî-Stelîan TRANDAFIRESCU (Continuare in pag. 2-3) TRICOLORI PREGĂTESC MIERCURI CU GRECIA mine se reia campionatul Diviziei „A" de polo „MARATONUL“ DIN FEBRUARIE-SUB SEMNUL UNUI AŞTEPTAT SPOR DE CALITATE Mîine, reîntânire cu poloiştii noştri de frunte. Un moment aş­teptat cu interes, justificat, de vreme ce 1983 este anul marilor acumulări în perspectiva Jocu­rilor Olimpice, şi, totodată, anul campionatelor europene de la Roma. Iar specialiştii şi specta­torii vor avea acum ocazia să vadă cît sînt de îndrituite amintitele speranţe: de mîine în­cepe, de fapt, un veritabil ma­raton în campionatul celor mai bune 8 echipe româneşti ! Astfel, turul al treilea este programat între 2 şi 6 februarie, al patru­lea între 9 şi îs februarie, al cincilea între 23 şi 27 februarie. (Mai rămîne, pentru luna mai, disputarea ultimului tur). Toate vor avea loc în Capitală, bazine­le din Arad şi Cluj-Napoca, de­semnate iniţial drept gazde pen­tru două tururi, fiind Încă în reparare. înaintea primelor partide ale anului, campionatul are un li­der autentic în echipa Dinamo București (antrenor luliu Capșa). Ea nu a cedat decit un singur punct pină acum — prin acel 9—9 cu Rapid în etapa a treia —, iar Răducanul, Hagiu, Rus, Ardeleanu, Moiteanu şi ceilalţi se declarau reu,tăzi decişi să meargă în continuare in acelaşi ritm. Numai că, se înţelege, fe­roviarii bucureşteni (antrenori Constantin Vasiliu şi Viorel Ţă­­ranu) nu au renunţat la luptă — ar fi şî prematur!—, după cum Crişul Oradea (a cărei conduce­re tehnică a fost preluată, după decesul regretatului N. Rujinschi, de Ion Alexandrescu) poate ofe­ri prestaţii de bun nivel. Aştep­tăm şi de la Voinţa Cluj-Napo­ca (antrenată de Arpad Sarkadi), Progresul Bucureşti (Alexandru Szabó), Rapid Arad (Ion­line), C.N.A.S.E. (Gheorghe Zamfires­(Continuare in pag. 2-3) Opinii din teren, de la masa de lucru SĂ VALORIFICĂM SPECTACOLUL SPORTIV CA MIJLOC DE ATRACŢIE ÎN ZONELE MONTANE De vorbă cu Pentru rubrica noastră „Opi­nii din teren, de la masa de lucru“, interlocutor ne-a fost de această dată preşedintele C.J.E.F.S. Braşov, Dumitru Furnică, vechi activist al miş­cării sportive de pe meleagu­rile braşovene. — De ce nu se concepe Po­iana Braşov ca o mare staţi­une de sporturi de iarnă, unde să conveargă interesele turis­mului şi sportului, unde turis­tul, din ţară şi de peste­ ho­tare, să fie atras şi de mari competiţii sportive. iar sporti­vul să se simtă stimulat In performanţă de un cadru adec­vat şi populat de mulţi spec­tatori? Marile staţiuni turisti­ce montane din lume (St Mo­ritz, Chamonix, Cortina d’Am­pezzo, Innsbruck etc) şi-au fă­cut faima, in bună măsură, valorificînd condiţiile naturale excepţionale prin sport... Dumitru­ Furnică, preşedintele — Relaţia sport-turism are o pondere însemnată în stabili­rea marii performanţe in spor­turile de iarnă, apropiind de mulţimea spectatorilor-tu­­rişti pe marii competitori ai schiului, ai gheţii sau ai tram­bulinelor înzăpezite, folosind spectacolul sportiv de b­altă ţinută ca pe o pîrghie a atrac­­tivităţii in zonele montane, tradiţionale prin confort şi puncte de interes turistic. Po­iana Braşov are toate datele naturale precum şi realizări spectaculoase pe planul ame­najărilor turistice, al capaci­tăţii de cazare, pentru a se inscrie la sfera marilor sta­ţiuni internaţionale de iarnă. In staţiunile montane turistul vine şi pentru posibilitatea de a practica sporturile de iarnă (mai ales schiul şi patinajul), de a se odihni activ, de a se relaxa, atlt In mijlocul natu- C.J.E.F.S. Braşov Ili cît şi prin intermediul di­verselor mijloace de agrement şi distracţie. Or, din acest punct de vedere, la Poiana Braşov nu există acum un e­­chilibru intre realele capacităţi Paul SLAVESCU (Continuare in pag. 2-3) PROLETARI DE TOATE IARILE, MNIJI-VA I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT I ANUL XXXIX - Nr. 10 309 | 4 PAGINI - 50 BANI | Marți 1 februarie 1983 | U „Textila Dorobanţul*4, întreprindere model pe ţari SPORTUL - In pas CU „MARCA FABRICII“ Pentru ei despre şcolile şi rafinăriile Ploieştilor, ca ăi despre vestita Întreprindere „1 Mai“ s-a mai scris, am alee ca temi­a reportajului nostru, realizat zilele trecute, între­prinderea da stofe „Doroban­ţul“, binecunoscută, prin pro­dusele sale, atît In ţari, cit şi pesta hotare. Un panou aşe­zat la loc de cinste înfăţişează, intr-un splendid montaj color, vizita pe care tovarăşul Nicolae Ceauşescu a făcut-o, împreună cu tovarăşa Elena Ceauşescu, în urmă cu un an, in Întreprin­dere, vizită ale cărei roade au şi început să prindă contur. In noi hale de producţie si la­­tr-un mare depozit în care munca va fi complet automati­zată. Discuţia cu preşedinta asocia­ţiei sportive „Textila Doro­banţul“, Victoria Mihai, şi cu preşedinta sindicatului, Elena Nistor, 8« Încheagă anevoie, deși secretarul C.J.E.F.S. Pra­hova, prof. Dumitru Constanti­nes­cu, ne asigurase că aici vom găsi una dintre cele mai bo­gate activități sportive. Puncte de vedere diferite fiindcă, iată, cele două tovarășe, direct la­ Mircea COSTEA (Continuări !» pag. S-D După gala de verificare a boxerilor fruntaşi —wwm­ ■—■■■■■■■■—————————— — m m ■ i W PREGĂTIRE FIZICĂ SATISFĂCĂTOARE, DAR MAI SUNT NECESARE ÎMBUNĂTĂŢIRI PE PLAN TEHNIC • „schimbarea la faţâ" a lui Mihai Ciucofaru % Propunem chemarea la lot a lui Nicolae Jiohanu m Prea multe categorii ferți titulari Aşadar, după o perioadă de pregătire intensă la altitudine, lotul naţional de s­ox a coborât la şes, iar vineri seara s-a prezentat la un examen public cu ceea ce a acumulat pînă la această oră. Testul şi-a atins scopul. Specialiştii federaţiei, antrenorii care răspund de pre­gătirea lotului au tras conclu­ziile ce se impun şi suntem­ convinşi că se vor lua măsu­rile cuvenite pentru ca spor­tivii noştri să-şi continue pre­gătirile în acelaşi ritm alert, care să-i poată readuce în prim-planul întrecerilor Inter­naţionale de anvergură. Obiec­tivele principale ale pugilişti­­lor români sunt campionatele europene, din luna mai, de la Vama, şi Jocurile Olimpice de la Los Angeles, iar campania declanşată în vederea partici­pării la aceste competiţii spe­răm că va da roadele aştep­tate de toţi iubitorii boxului din ţara noastră. Vineri pe ringul de la Pala­tul sporturilor a ieşit în eviden­ţă dorinţa de luptă, disponibi­litatea combativă a tuturor ciu­­giliştilor, indiferent că erau sportivi din lot sau de la clu­buri, şi acest aspect trebuie relevat, deoarece el arată că boxerii sunt dornici de a se manifesta în întrecere directă, in ring. »Multiplul campion al se­migreilor, Georgică Donici, a abandonat categoria care l-a consacrat printre cei mai buni boxeri din lume şi a trecut în rîndul „greilor“, unde speră să realizeze ace­leaşi performanţe, îi dorim succes. » Ce face campionul semimijlociilor pe 1931, Mihai Micloş? După câştigarea tit­lului a avut o perioadă mai puţin rodnică şi acum se an­trenează de zor în cadrul secţiei de la Crişul Oradea, sperînd să revină în aten­ţia selecţionerilor. • Anul trecut, in finala „Centurii de aur“, cocoşul Gh. Oprişor (din Craiova) a lăsat o ex­celentă impresie. Aflăm că acum face parte din secţia clubului Steaua şi. In curind, vom auzi din nou de el. Potenţialul fizic acumulat in această perioadă poate fi apre­ciat ca satisfăcător. Majorita­tea componenţilor lotului au arătat resurse demne de re­marcat în ultima repriză a me­ciurilor. Acestea au fost deter­minate in declararea învinsă- Paul IOVAN (Continuare in pag. a 4-a) Viorel Ioana expediază o directă Haralambie Sultan de dreapta In meciul său cu Foto : Dragos NEAGU „ CEL MAI BUN REZULTAT OBȚINUT VREODATĂ DE UN PATINATOR ROMÂN Duminică la amiază s-au în­cheiat la Haga, in Olanda, campionatele europene de pa­­tinaj-viteză, competiţie la care a luat startul şi reprezentantul nostru Tiberiu Kopacz. Tînărul patinator din Miercurea Ciuc (in aprilie va împlini 21 de ani), dovedind o pregătire bu­nă, s-a comportat onorabil in toate alergările poliatlonului, reuşind in final să ocupe in clasamentul general un me­rituos loc 10. Este cea mai bu­nă performanţă obţinută vreo­dată de un patinator român în compania aşilor acestei dis­cipline şi suntem­ convinşi că posibilităţile de care dispune il Îndreptăţesc să aspire la mai mult. Iată rezultatele ob­ţinute de Kopacz în alergările de la Haga : la 1500 m — locul 8 cu 2:01,96 ; la 5000 m — lo­cul 5 cu 7:21,55; la 10 000 m — locul 11 cu 15:36,10 ; la po­llution — locul 10 cu 173,363 p. PLENARA CLUBULUI STEAUA Ieri, în sala de festivităţi a Casei Centrale a Armatei, s-a desfăşurat plenara clubului sportiv al armatei Steaua. Pe ordinea de zi au figurat rapor­tul asupra activităţii perfor­merilor, specialiştilor şi secţi­ilor în anul 1982, prezentat de general maior Ion Aurel, pre­şedintele cluhului, planul de măsuri pentru anul 1983 şi luări de cuvint ale unora din­tre participanţi. A vorbit, a­­poi, tovarăşul general lt. Ni­colae Stan, vicepreşedinte al CJ Î.E.F.S. In încheierea lu­crărilor a luat cuvîntul to­varăşul general lt. Gheorghe Gomoiu, adjunct al ministru­lui apărării naționale.

Next