Sportul, martie 1983 (Anul 39, nr. 10333-10359)

1983-03-01 / nr. 10333

HIOUTJMH MW TOMI TJUMK­, WHT1-VA I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT | ANUL XXXIX - Nr. 10 333 | * PAGINI - SO BANK | Marți 1 mart­ie 1983_______| In finalele „Daciadei" la schi, „Cupa U.T.C.“ a revenit sportivilor Judeţului Alba NUMEROASE SURPRIZE PLĂCUTE Alb, nesfîrşit alb, pulbere scînteietoare acoperind caba­nele Semenicului şi brazii care par căpiţe din lină miţoasă, şi pădurile, pînă in zare, spre Muntele Ţarcu, spre Muntele Mic. Doar pe culmea ce urcă spre vârful opus „buchetului“ de amenajări turistice, pe co­vorul imaculat se vedea „sculp­tată" cu cetină verde inscrip­ţia „Dadada“. In Poiana Soa­relui stratul de zăpadă era de un metru şi ceva. In acest decor scăldat în soare, cum rar poate fi văzut. Semenicul l-a primit pe finaliştii pe ţară ai Întrecerilor „Daciadei“ la schi-fond, schi alpin şi biatlon, dotate cu „Cupa U.T.C.“, în organizarea C.C. al U.T.C., cu sprijinul Comitetului judeţean şi al C.J.E.F.S. Caraş-Severin. Aproape 300 de iubitori ai „sporturilor albe“, cîştigătorii etapelor judeţene ale compe­tiţiei, băieţi şi fete, s-au re­vărsat pe pirtii, dar o revăr­sare dirijată, cronometrată de atarteri, urmărită cu rigoare şi competenţă — demne de ad­mirat — de o echipă de ofi­ciali, profesori de educaţie fi­zică statornic legaţi de ma­rile actuni ale „Raciadei“. Cu-----------------------------------------------------­loare de steguleţe multicolore duceau spre startul probelor de fond şi biatlon şi prin a­­ceste culoare se desprindeau din mulţimea tinerilor schiori, aflaţi intr-un continuu neas- Viorel TONCEANU (Continuare in pag. 2-3) Entuziaste întreceri in proba de biatlon din cadrul finalelor pe tară ale „Daciadei“ la schi, in Semenic Foto : Vasile BAGEAC Finalele „Dana­ci“, prilej de frumoase performanţe 103 m PE TRAMBULINA DE IA BORŞA, RECORD ABSOLUT! Finaliştii întrecerilor de să­rituri de la trambulină din ca­drul „Daciadei“ şi campionate­lor naţionale de seniori şi-au disputat întiietatea in splendi­dul cadru oferit de pitoreasca staţiune Borşa. Organizarea foarte bună, pregătirea fără reproş a trambulinei şi prezen­ţa a peste 1 000 de spectatori au contribuit la succesul fina­lelor „Daciadei", în cursul că­rora s-au evidenţiat reprezen­tanţii „noului val“, în special foarte tânărul Gabor Nagy (17 ani) care a realizat o săritură de 103 m , record absolut al trambulinei, in acelaşi timp cea mai lungă săritură a unui sportiv român ! Primii clasaţi : 1. T. Runceanu (C.S.Ş. Rîşnov) 203,7 p (99,5 m — 91 m), 2. G. Nagy (C.S.Ş. Braşovia) 206,6 p (103 m — 88,5 m), 3. B. Lörincz (Dinamo Bra­şov) 187,4 p (99,5 m­ — 96,5 m­), 4. W. Gross (C.S.S. Braşovia) 184,4 p (96,5 m — 92 m), 5. O. Munteanu (Dinamo) 183,4 p (88,5 m — 87,5 m), 6. G. Stin­­ghe (A.S.A. Braşov) 163,9 p (77 m — 89 m). GH. PETRE — coresp. (Continuare In pag 2­3) Echipa H.C. Minaur Baia Mare, împreună cu antrenorii și condu­cătorii clubului, după victoria in „Cupa României“, la Buzău Foto : Dragoş NEAGU H.C. Mill BAIA MARE SI ATUIILE VICTORIEI EI IN „CUPA ROMAIEI“ LA HANDBAL Fără îndoială, cea de-a V-a ediție a „Cupei României" la handbal masculin, a cărei gală finală a fost găzduită dumi­nică de Sala sporturilor din Buzău, n-a avut condiții să se ridice nici la gradul de interes şi nici la cel de valoare exis­tente In ediţiile anterioare. N­o­­tărirea federaţiei de speciali­tate de a nu­­ permite sporti­vilor aflaţi In pregătire la lo­tul olimpic participarea la competiţie a eliminat pur şi simplu cuplul tradiţional fina­list, Steaua — Dinamo Bucu­reşti, şi a subţiat mult valoa­rea altor echipe, intre care chiar şi pe a celor două fina­liste — H. C. Minaur Baia Mare şi Politehnica Timişoara. Să sperăm că această decizie a Hristache NAUM (Continuare in via 3-3) COMPORTAREA SPORTIVILOR #fffc LA UNIVERSIADA DE IARNĂ DE LA SIC A MARCAT UN PROGRES SOf­IA, 28 (prin telefon). Peste cea de a X-a ediție a Universiadei de iarnă s-a tras cortina. De duminici seara exs începu­t si prece­spre casele lor cei care s-au aflat pe sce­na acestei mari competiţii, imii dintre ei fericiţi pentru li­­brizi şi performanţe, alţii doar... ambiţionaţi pentru viitoarele mari Întreceri. Acum, la finele Universiadei albe, la startul căreia s-au aflat aproape 700 de sportivi din 34 de ţări, se poate afirma că gazdele întrecerii s-au străduit şi au reuşit să ofere tuturor — concurenţi, tehnicieni, ziarişti — condiţii optime de întrecere şi lucru, desigur cu eforturi mari, care au cuprins şi con­strucţia sau reamenajarea unor baze. Să subliniem atmosfera foarte bună care a domnit aici pe parcursul Întregii competi­ţii, apreciată, dealtfel, şi de dir. Primo Nebiolo, preşedintele F.I.S.U. Comentatorii­ prezenţi la So­fia vorbesc — ca opinie pro­prie sau făcînd cunoscute păre­rile unor specialişti — despre nivelul ridicat al Întrecerilor, evident ca efect al seriozităţii prepara­tiv­elor efectuate şi ca reflectare a interesului ce se manifestă pretutindeni pentru aceste olimpiade studenţeşti. Sportivii români au avut aici, în capitala Bulgariei, cea mai bună comportare din is­toria participării lor la Univer­siadele de iarnă. Evoluţia lor a fost răsplătită cu o medalie da argint, cu una de bronz şi cu alte locuri onorante, care au dus la clasarea delegaţiei României Intre primele 10. Lată, dealtfel, clasamentul pe meda­lii : 1. U.R.S.S. 12—11—7 — 30 ; 2. Cehoslovacia 5—4—2“ 11 ; 3. Ita­lia 3—2—1“1 ; 4. Bulgaria 1—3— 3-7 ; 5. Franţa 1—1—1-3 ; 6. Elveţia 1—0—1-2 ; 7—8. Japo­nia şi Spania 1—0—0—1 ; 9. ROMANIA 0—1—1-2 ; 10. Iugo­slavia 0—1—0-1 ; 11. Polonia 0—0—3—3 ; 12—13 Finlanda şi S­ UA­ 0—0—2-2 ; 14 R.P. Chi­neză 0—0—1-1. Bunele performanţe ale sport­ivilor noştri au fost aprecia­te de numeroşi tehnicieni şi o­­ficiali prezenţi la Sofia. Antre­norul­ reprezentativei student­­eşti a Uniunii Sovietice, Ana­toli Igorov, ne spunea : „Ho­cheiştii români mi-au plăcut Radu TIMOFTE (Continuare la pag . 4-a) Grupa „O . C. M. de juniori la hochei ORGANIZATORII SUNI GATA DE START @ Primii oaspeţi sosesc azi © Programul general al competiţiei şi sistemul de clasificare 0 Cine vor fi arbitrii î­n Fatinoarul „23 August“ a îmbrăcat „haină nouă“ „Cea mai tinera" întrecere din calendarul competiţional internaţional al hocheiului, gru­pa „C“ a Campionatului mondial de juniori (20 de ani), a cărei or­ganizare a fost încredinţată ţării noastre, programează primele partide joi după-amiază la pa­tinoarul „23 August“. Cum se ştie, la această dispută şi-au anunţat participarea reprezen­tativele Australiei, Ungariei, Bulgariei şi, fireşte, a Româ­niei, ceea ce face ca — din start — competiţia să se anun­ţe echilibrată ca raport de for­ţe şi, prin aceasta, atractivă. Oferim şi azi unele amănun­te legate de desfăşurarea a­­cestei întreceri. Primele jocuri vor avea loc joi, 3 martie, com­petiţia continuînd pînă în 10 martie, cînd se vor disputa ul­timele confruntări. Sunt pro­gramate cite două partide pe zi, prima dintre ele la 15,30 şi cea de a doua la ora 13. Competi­ţia se dispută sistem turneu, tur şi retur, clasamentul făcîn­­du-se in mod obişnuit, urmînd ca la egalitate de puncte să conteze golaverajul direct, a­­dică rezultatele dintre formaţi­ile aflate în cauză. In general, programul respectă dispoziţia forului internaţional, în sensul ca la fiecare două zile de jocuri este programată o zi de pauză. Pentru această competiţie, delegat al federaţiei internaţio­nale este Miroslav Subrt (Ceho­slovacia), iar ca arbitri neutri, care vor funcţiona ca arbitri centrali, sunt delegaţi H. J. Wasching (Austria), A. Zagor­­ski (Polonia) şi E. Bostrup (Danemarca). Alături de ei au fost delegaţi ca arbitri de li­nie : M. Presneanu şi A. Ba­lint, ambii România, J. Jalarvo (Finlanda), E. Frederiksen (Da­nemarca) şi K. Gherasimov (Bulgaria). Toţi aceşti oficiali, (Continuare in pag a 4-a) 16 NOI RECORDURI NAŢIONALE LA ÎNOT • In prim-plan, sportivii de la Dinamo şi C.S.M.S. BAIA MARE Bazinul Olimpia din Sibiu a găzduit timp de două zile con­cursul de verificare a înotătorilor fruntaşi, concurs dotat cu „Cupa F. R. Nataţie“, întrecerea a evi­denţiat buna pregătire a multor sportivi, prilejuind stabilirea a 16 noi recorduri naţionale in ba­zin de 25 de metri, alături de alte bune performanţe. Iată numele noilor recordmani şi rezultatele obţinute : SENI­OARE -- Carmen Bunaciu (Di­namo) 2:12,10 l a 200 m spate (ad­mirabila noastră sportivă a reali­zat un timp bun şi La 100 m spa­te — 1:02,30) ; Enikő Palencsar (C.S.M.). Baia Mersi 15:55,00 la 1 500 m liber ; SENIORI : Luta Şopterian (Dinamo) 1:06,56 la LOO m bras şi 30,00 la 50 m bras; Cristian Drăgan (Dinamo) 4:02,62 la 400 m liber ; Flavius Vişan (Dinamo) 26,30 la 50 m fluture şi 56,56 la 100 m fluture ; Eugen Nan (C.S.S Ploieşti) 8:29,41 la 800 m liber şi 16:04,45 la 1500 na liber ; JUNIORI — Robert Pin­ter (C.S.M.S Baia Mare) 4:05,61 la 400 m liber • Cristian Ponta (C.S.S. Ploieşti) 2:14,11 la 200 m mixt ; FETE 14 ani — Isanicica Culi­că (C.S.M.S. Baia Mare) 2:21,22 la 200 m fluture : Cristina Deveseleanu (Lie 37 Bucuresti) 35,89 la 50 m bras si 2:45,41 la 200 m bras . FETE 13 ani F­lu­u­s Ma­tees­cu (C.S.S. Ploiesti) 1:07,83 la 100 m sp­ate si 2:21,49 la 200 m spate (Hie IONESCU, co­­resp.). IN ACEASTĂ PRIMĂVARĂ SE VA DECIDE CALIFICAREA PENTRU TURNEUL FINAL. De vorbă cu FRANTISEK HAVRANEK, antrenorul echipei de fotbal a Cehoslovaciei Frantisek Havranek este antrenorul echipei de fotbal a Cehoslovaciei, îndeplinind această funcţiune din toamna trecută, cînd in urma turneu­lui final al C.M. din Spania a fost schimbată fosta conducere tehnică a reprezentativei. Cunoscut jucător acum trei decenii. Are 59 de ani. Un om sobru, echilibrat. Tipul antrenorului „care nu spune multe, dar la care fiecare vorbă are miez și greutate“, l-am întîlnit la 4 decem­brie, anul trecut, pe Stadio Comunale din Florenţa, la sfîrşitul partidei Stalia — România (0-0). Mi-a spus atunci doar atît : „Echipa României a jucat aşa cum trebuia, rămînind în 10 oameni. Rezultatul este meri­tat«sâptămina trecută, la Fraga, l-am rugat pe redactorul şef al b­a­­rulu­i „Ceskoslovensky Sport“ să-mi prilejuiască o Intilnire cu Frantisek Havranek, socotind că opiniile antrenorului echipei Cehoslovaciei privind apropiatele meciuri România - I­tarkia (16 aprilie) şi România - Ceho­slovacia (15 mai), ca şi opiniile privind în general grupa a V-a a pre­liminariilor Campionatului European vor fi privite cu interes de citito­rii ziarul­u! nostru. A venit la Intîlnire cu o jumătate de oră intîrziere, rugîndu-mă să-l scuz. De fapt de aici a 'nceput convorbirea noastră... Fr. Havranek : Iertaţi-mâ, im­i pare rău că am întirziat, dar am așteptat cam mult tramvaiul. La proxima întîl­­nire Insă am să fiu punctual, vă asigur. — Proxima intilnire va fi la București. La meci’ul cu Italia, probabil... — Fără îndoială. Ca și Limassol, mă voi revedea la București cu Mircea Lucescu și cu Enzo Bearzot... — Apropo de Italia, rezulta­tul de la Limassol a stîrnit un mare val de comentarii în lu­mea fotbalului, comentarii foarte aprinse — unele, co­mentarii conclusive — altele, deşi grupa a V-a „se joacă" şi lucrurile sînt departe de a fi clarificate, chiar şi In privinţa Italiei, ce părere aveţi ? — Egalul de la Limassol a pus la fiert oaia în care se gă­seşte grupa a V-a... Toată lu­mea are păreri, e firesc, eu socotesc însă că abia „luările la cuvînt" care urmează vor lămuri situaţia. După mine, deşi a obţinut cu şansă un 1—1 In Cipru, Italia rămîne totuşi un candidat foarte perl-Marius POPESCU (Continuare in pag 2—3)

Next