Sportul, mai 1983 (Anul 39, nr. 10386-10410)

1983-05-03 / nr. 10386

SĂRBĂTORIREA TRADIŢIONALEI ZILE A PRIMĂVERII ŞI MUNCII De Ziua muncii şi Ziua tineretului ÎNTRECERI ENTUZIAST! PE MAREA SCENĂ A „DACIADEI“ In întreaga ţară tineretul şi oamenii muncii iubitori de sport au participat in ziua de 1 Mai, sărbătoarea muncii, şi 2 Mai, Ziua ti­neretului, la ample compe­tiţii de masă şi serbări cîmpeneşti, in care cîntecul şi jocul s-au împletit cu sportul, sub genericul mari­lor acţiuni naţionale ,,Da­­ciada“ şi „Cîntarea Româ­niei“.­ ­NPIE CONCURSURI ÎN CAPITALA Bucureştenii care iubesc sportul, mişcarea în aer li­ber, au fost prezenţi de 1 Mai şi de „Ziua tineretu­lui“ pe stadioanele îmbră­cate sărbătoreşte spre a se întrece în diferite fru­moase concursuri, organiza­te sub egida marii „Dacia­de". Am fost — spre a con­semna atrăgătoarele între­ceri — şi la „Cireşarii“, la „Temerarii“, ca şi la Strău­­leşti la noile şi modernele baze sportive şi de agre­ment ale Sectorului 1, pli­ne cu tineri ,,şantierişti“ care ridică blocurile acelea elegante de pe Moşilor Ni­­colae Titulescu, Băneasa etc. Veniseră aici la între­ceri de fotbal baschet, handbal şi tenis echipe am­biţioase, cu renumitele ga­lerii ale liceenilor. S-a im­pus „Industrial 22“, prin­­tr-o mai mare putere de luptă, printr-o mai bună pregătire realizată sub în­­drumarea unui neobosit și competent colectiv de pro­ (Continuare in vag 2-3) IN TARA - NUMEROASE COMPETIŢII POLISPORTIVE TIMIŞOARA. Zile fru­moase, zile cu soare, în oraşul de pe Bega, prile­juind tineretului, oamenilor muncii participarea entu­ziastă la întrecerile orga­nizate în cinstea zilelor de 1 Si 2 Mai. Salba de amenajări sportive ale ora­şului a fost luată cu asalt de iubitorii fotbalului, handbalului voleiului, atle­tismului şi altor numeroase ramuri de sport. Pe luciul canalului Bega s-au desfă­şurat întreceri şi demon­straţii de caiac-canoe, ur­mărite de un mare număr de spectatori. Iubitorii tu­rismului si drumeţiei au luat drumul cabanelor din jurul oraşului al locurilor de agrement pregătite pen­tru a găzdui atractive ac­ţiuni culturale si sportive. La Pădurea Verde si la ştrandul Tineretului s-au desfăşurat ample serbări cîmpeneşti In cadrul cărora (Continuare In vag 2-3) PROLETARI DIN TOATE TARILE UNITI VA I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT I ANUL XXXIX­­ Nr. 10 386 [­4 PAGINI - 50 BANI |_________Marți 3 mai 1983_______| A In prezenţa tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU­­ a celorlalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului, sâmbătă a avut loc în Capitală MAREA ADUNARE POPULARĂ CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşa Elena Ceauşescu, cei­lalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului, au parti­cipat, sîmbătă după-am­iază, la marea adunare populară, orga­nizată de Comitetul municipal­ Bucureşti al P.C.R. In cinstea zilei de 1 Mai. Sărbătorirea tradiţionalei zi de 1 Mai, zi a primăverii şi a muncii, a solidarităţii interna­ţionale a celor ce muncesc, a constituit pentru toţi cetăţenii patriei — români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi — un nou moment deosebit, prilej de a aduce un fierbinte omagiu Partidului Comunist Român, continuatorul celor mai înalte tradiţii revoluţionare din ţara noastră, care a făcut din împlinirea aspiraţiilor funda­mentale ale poporului român suprema raţiune a existenţei sale, călăuzind destinele naţiu­nii pe drumul glorios şi lumi­nos al libertăţii, demnităţii şi progresului, al edificării noii orînduiri, socialiste. în acelaşi timp, ea a prilejuit reafirmarea vibrantă a dragostei, stimei şi a recunoştinţei nutrite de toţi fiii pămintului românesc faţă de revoluţionarul şi conducătorul iubit, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, care şi-a dedicat în­treaga viaţă, încă din­ fragedă tinereţe, cauzei nobile a parti­dului, patriei şi poporului, luptind cu abnegaţie şi neîn­fricare împotriva exploatării şi asupririi, pentru dreptate so­cială şi naţională, pentru inde­pendenţa, suveranitatea şi în­florirea ţării, pentru bunăsta­rea şi fericirea naţiunii, pentru triumful socialismului şi co­munismului în România, pen­tru făurirea unei lumi mai drepte şi mai bune — o lume fără arme şi fără războaie, o lume a păcii, înţelegerii şi co­laborării între popoare. Desfăşurindu-se sub semnul acestor sentimente profunde, într-o atmosferă de intensă sa­tisfacţie şi mîndrie pentru mă­reţele împliniri din viaţa ţă­rii, cinstirea zilei de 1 Mai a pus pregnant in lumină hotă­­rîrea tuturor cetăţenilor pa­triei, fără deosebire de naţio­nalitate, de a urma, strîns u­­niţi, cu devotament şi încrede­re, eroicul nostru partid co­munist, pe secretarul său ge­neral, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, de numele şi acti­vitatea căruia se leagă cea mai strălucită şi rodnică perioadă din istoria României, acţionînd fără preget pentru înfăptuirea grandioaselor obiective stabili­te de Congresul al XII-lea şi Conferinţa Naţională ale parti­dului. Toate aceste gînduri şi sim­ţăminte, cu care oamenii mun­cii, întreaga naţiune intîmpină ziua de 1 Mai şi-au găsit o semnificativă expresie în pri­mirea entuziastă făcută condu­cătorului partidului şi statului nostru încă din primele mo­mente ale sosirii la Palatul Sporturilor şi Culturii din Ca­pitală, unde a avut loc aduna­rea populară. Pe platoul din faţa palatului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu sunt întimpinaţi cu deosebită căldură de numeroşi bucureşteni. Tineri şi tinere, pionieri, şoimi ai patriei le oferă cu multă dragoste buchete de flori. Se scandează neîntrerupt „Ceauşescu — P.C.R. !" Coruri reunite intonează cîntecul atit de scump tuturor „Partidul — Ceauşescu — România". Aceeaşi ambianţă însufleţită o regăsim la intrarea in sală, unde tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu, ceilalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statu­tul sunt salutaţi cu puternice aplauze şi urale. Participanţii la adunare aclamă îndelung pentru partid şi secretari­ său general. în ovaţiile asistenţei, în pre­zidiul adunării iau loc tova­răşul Nicolae Ceauşescu, tova­răşa Elena Ceauşescu, tovarăşii Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Lina Cioba­­nu, Ion Coman, Nicolae Con­stantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinu­şe, Petre Lupu, Manea Mănes­­cu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Păţan, Du­mitru Popescu, Gheorghe Ră­­dulescu, Nie Verdeţ, Ştefan Voitec, Ştefan Andrei, Ştefan Bîrlea, Miu Dobrescu, Petru Enache, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureşan, Elena Nae, Ioan Totu, Ion Ursu, Ri­chard Winter, Gheorghe Stoica. (Continuare in pag. 2-3) • Văetuş înscrie un gol preţios • Universitatea Cra­iova obţine victoria la Ploieşti. • Spor­tul studenţesc plea­că de la Braşov cu un punct • învingătoare in Dealul Copoului, A.S.A Tg. Mureş îi pasează emo­ţiile Politehnicii Iaşi • Remize pre­ţioase, in depla­sare, pentru Cor­vinul şi, îndeosebi, pentru Chimia Rm Vilcea • F.C. Con­stanţa a mai pier­­dut un . . . colac de salvare Divizia „A" de fotbal, etapa a 27-a URMĂRITOARELE LIDERULUI CÎŞTIGĂ TEREN! REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL F.C. Argeş - C.S. Tîrgovişte 2-0 (0-0) F.C. Olt - Steaua 2-1 (1-0) Politehnica Iaşi- A.S.A. Tg. Mureş 0-1 (0-1) Dinamo - Jiul Petroşani 1-0 (0-0) S.C. Bacău - Corvinul 0-0 F.C.M. Braşov - Sportul studenţesc 1-1 (0-0) F.C. Bihor - „Poli“ Timişoara 1-1 (0-1) F.C. Constanţa - Chimia Rm. Vilcea 0-0 Petrolul - Univ Craiova 0-1 (0-1) ETAPA VIITOARE (miercuri, 4 mai) F.C.M Braşov - Univ Craiova (0-3) C.S. Tîrgovişte - Politehnica Iaşi (2-2) Steaua - F.C Bihor (1-4) Chimia Rm. Vilcea - Petrolul Ploieşti (1—2) „Poli" Timişoara - Dinamo (2—7) A S.A. Tg. Mureş - Jiul Petroşani (0-2) Corvinul Hunedoara - F.C Constanţa (2-1) Sportul studenţesc - S.C Bacău (0—2) F.C. CU - F.C. Argeș (1-2) 1. DINAMO 27 13 12 2 49-22 38 2. Sportul stud. 27 14 8 5 38-19 36 3. Univ Craiova 24 15 3 6 47-15 33 4. F.C. Argeș 27 14 5 8 42-28 33 5. Steaua 27 11 8 8 40-34 30 6. Corvinul 27 10 8 9 35-26 28 7. F.C. Olt 27 11 5 11 37-26 27 8. C.S. Tîrgoviște 27 9 8 10 30-33 26 9 S.C. Bacău 27 10 6 11 32-36 26 10. Jiul 27 9 8 10 24-33 26 11. F.C. Bihor 26 9 7 10 45-49 25 12. A.S.A. Tg. Mureş 27 9 7 11 27-31 25 13. Chimia Rm. V. 27 9 6 12 26-32 24 14. F.C.M. Braşov 27 9 5 13 30-42 23 15. Politehnica Iaşi 26 7 8 11 26-32 22 16. Petrolul Ploieşti 27 10 2 15 27-50 22 17. F.C. Constanţa 26 6 6 14 27-49 18 18. ..Polis Timișoara 27 7 4 16 26-51 18 In pag- 2—3, cronicile jocurilor AZI. START IN „CUPA DINAMO“ LA CICLISM Tradiţionala între­cere internaţională de ciclism dotată cu „Cupa Dinamo“, organizată anul a­­cesta şi cinstea a­­niversării a 35 de ani de la înfiinţa­rea clubului spor­tiv din şoseaua Ştefan cel Mare, programează astăzi etapa inaugurală, pe traseul, Bucureşti — Giurgiu — Bucu­reşti (120 l­m , ple­carea, la ora 16, de la km 6,5) La star­tul acestei atractive compteţii rutiere se află cei mai buni alergători din ţară, în frunte cu com­ponenţii lotului na­ţional, reprezentanţi ai­­noului val“, precum şi ciclişti de la Gwardia Cra­covia.

Next