Sportul, iunie 1983 (Anul 39, nr. 10411-10436)

1983-06-01 / nr. 10411

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT | ANUL XXXIX - Nr. 10 611 | 4 PAGINI - 50 BANI | Miercuri 1 iunie 1983 | / KT­ rtV MOUTAH OM fOAit fMMJ. UNITI VA II....Mkszm­ Azi, la Sarajevo, o interesantă partidă amicală SELECŢIONATA DIVIZIONARĂ DE FOTBAL A ROMÂNIEI ÎNTÂLNEŞTE ECHIPA REPREZENTATIVĂ A IUGOSLAVIEI SARAJEVO, 31 (prin telefon). Oraşul viitoarei ediţii a J.O. de iarnă, care se arată de pe a­­cum pregătit pentru această mare competiţie, cunoaşte în a­­ceste zile efervescenţa specifică a evenimentelor fotbalistice. El va fi mîine (nr. azi) gazda u­­nei partide amicale, aşteptată aici cu viu interes, între repre­­zentativa Iugoslaviei şi Selec­ţionara divizionară a ţării noas­tre. De fapt, deşi federaţia noastră nu a putut trimite aici In întregime — din motivele cunoscute — „unsprezecele“ na­tional organizatorii acestei partide o consideră ca o verita­bilă întîlnire inter-tări Iugo­slavia — România, revanşa con­fruntării de la Timişoara, în­cheiată, după cum se știe, cu victoria gazdelor noastre de azi. Evident, ele au tot interesul să procedeze astfel. După insuc­cesul, cam jenant, înregistrat recent în partida cu echipa Franţei (0—4), „plavii“ au ne­voie de o reabilitare în faţa propriului public, şi nu oricum, di­intr-o confruntare cu un ad­versar care să spună ceva g­ cu perspectiva unui rezultat favo­rabil, vizat de ei, demn de a fi înscris în palmares. Un alt motiv este, desigur, cel financiar, reţeta încasărilor fiind mult mai bună în cazul unei întâlniri inter-ţări, cind şi publicitatea se face pe măsura evenimentului. In sfirşit, fotba­liştii iugoslavi se află în faţa a două importante partide in­­­ternaţionale : una oficială, cna de la 8 iunie, de la Padova, cu Italia, in cadrul preliminariilor olimpice şi alta amicală, dar angajînd prestigiul fotbalului iugoslav, cu reprezentativa R. F. Germania, care se va dis­puta la 7 iunie, în Luxemburg, cu prilejul aniversării federaţiei de fotbal a acestei ţări, care împlineşte 75 de ani de la în­fiinţare. Meciul de mîine (n.r. azi) constituie, aşadar, pentru iugo­slavi prilejul unei serioase ve­rificări a celor mai în formă jucători de care dispun la ora actuală, verificare pe care au dorit să o facă în compania u­­nui partener de joc cît mai so­licitant. Remaniat in mare măsură fa­ță de cel folosit la precedentele partide internationale din acest sezon, lotul convocat aici de antrenorul Todor Veselinovici este deosebit de puternic. El cuprinde, în principal, jucători vizaţi să facă parte din echipa olimpică ce va fi aliniată săp­­tâmîna viitoare la Padova, cum sunt : Irkovici, Jesici, fraţii Borislav şi Zvetlan Tvetkovici, Kranjcear, Halilovici, Mlinaric sau debutantul Kapetanovici, de la divizionara „A“ din Saraje­vo, dar şi alţii, care urmează să evolueze în prima reprezen­tativă, în meciul cu R. F. Ger­mania, cum este cazul lui Sliv­­kovici. Sestici, Hadzibeghici sau mai ales al marilor vedete Sli­­var (care activează acum la Antwerpen), localnicul Susici Constantin FIRANESCU (Continuare in pag 2-3) Fază din meciul Iugoslavia — România, disputat in primăvară, la Timişoara : Klein, încolţit de doi adversari, controlează balonul. Foto : N. DRAGOS Azi. la iaşi, muma restaniu­m Divizia „A" Ac­­orDal POLITEHNICA - UNIVERSITATEA CRAIOVA Stadionul din dealul Copou­­lui va fi astăzi, de la ora 18, gazda unei partide deosebit de importante pentru configuraţia finală a clasamentului primei divizii, cea dintre Politehnica Iaşi şi Universitatea Craiova, restanță din etapa a 25-a. In­tr-adevăr, rezultatul întîlnirii poate fi hotăritor atit pentru disputa viitoare din fruntea clasamentului, Universitatea Craiova fiind angajată în lupta pentru titlu, după cum, în ca­zul unei victorii a ieșenilor poate îndepărta mai mult pe Politehnica de zona fierbinte a clasamentului. ” înaintea meciului de azi echipele au următoarea situaţie în clasament : 2. Univ Craiova 29 19 A 6 56-19 42 13. Politehnica Iaşi 29 9 9 11 29-32 27 Arbitrii acestei importante confruntări sunt Dan Petrescu (Bucureşti), la centru, Nicolae Gogoaşe (Buzău) și Railu Ni­­coară (Tulcea), la linie. - 1 IUNIE­IZRIA INTERNAŢIONALA A COPILULUI In spita multiplelor boemii care punctează permanent viaţa luminoasă a copiilor din ţara noastră — şoimi ai patriei şi pio­­n,«‘ ~ înscrie şi practicarea exerciţiilor fizice şi sportului, mijloc educativ-formativ de bază in cadrul invăţămintului româ­nesc, modalitate de a asigura generaţiilor tinere o dezvoltare cît mai armonioasă, fizică şi psihică. In zilele care au premers eve­nimentului pe care II sărbătorim astăzi, pretutindeni au avut loc întreceri şi acţiuni sportive cu participarea celor mici.... In „PAJURA", iNTR-O DIMINEAŢĂ MINUNATĂ... O dimineaţă, în cartierul Pa­jura, ca invitaţi ai copiilor de la Grădiniţa nr. 146 a între­prinderii de transporturi turis­tice auto (I.T.T.A.), la o ser­bare sportivă sub însemnele „Daciadei“T. O dimineaţă de vis, care a depăşit, prin pro­gramul prezentat şi prin acu­rateţea execuţiilor, orice aştep­tări ! ...Cu greu ne-am decis ce să urmărim mai intîi : sprinturile şi alergările de cros, avindu-l ca protagonist pe Dragoş Cons­­tantinescu, săriturile lui Adrian Ruxandru (grupa mare) şi Li­viu Radu (grupa mijlocie), pre­cizia tragerilor la ţintă dovedi­tă de Ciprian Baciu sau agili­tatea cu care au „acoperit” traseul aplicativ Marius Vanea şi Andrei Leca ?! Pe toţi aceşti mini-sportivi, cu excelente de­prinderi de mişcare, i-am vă­zut — fugitiv — in timpul des­făşurării probelor la care au luat parte, i-am revăzut, mîn­­dri de isprava lor, pe podiu­mul premiaţilor. Pe ei şi pe mulţi alţi copii, şoimi ai pa­triei de la această grădiniţă — model pe Capitală — cu velei­tăţi in ciclism, baschet, fotbal şi în gimnastică. Ca şi fetiţele de la „ritmică“. Da, o grădiniţă-model, por­nind de la felul cum a reuşit să realizeze cadrul necesar unei activităţi sportive de masă cu­ Tiberiu STAMA (Continuare in pag 2­3) Fetele şi băieţii din grupa mare a Grădiniţei nr. 146 din Capi­tală deschid — printr-un reuşit ansamblu de gimnastică — specta­colul sportiv... Foto : Ion MIHĂICĂ SPIRITUL DE ECHIPĂ, DETERMINANT ÎN SUCCESUL ECHIPEI DE BASCHET DINAMO într-una din cele mai frumoase şi disputate ediţii ale campionatului naţional de baschet masculin încununată de splendida reuniune de la Palatul sporturilor şi culturii, echipa Dinamo Bucureşti a cu­cerit titlul­­pierdut în 1980) pentru a 17-a oară în istoria celor 34 de ediţii ale competi­ţiei (au mai cîştigat : Steaua de 14 ori, Metalul „23 August“ de două ori şi Locomotiva P.T.T. o dată). Dinamo rea­lizează performanţa în anul în care clubul din şoseaua Ştefan cel Mare îşi serbează a 35-a aniversare şi ea contribuie la îmbogăţirea panopliei cu tro­fee. Pentru baschetbaliştii de la Dinamo revenirea pe locul 1 constituie un rezultat care îi onorează iar pentru maestrul emerit al sportului Gheorghe Novac clştigarea titlului în primul an în care se află ,,so­list“ la cîrma echipei semnifi­că un debut care-i dezvăluie calităţi deosebite de antrenor. El a reuşit să continue fru­moasa tradiţie a spiritului de echipă specific dinamoviştilor şi care a determinat deseori succesele acestora. Coeziunea sufletească dintre jucători, re-intrarea lui Dan Niculescu (în campionatul trecut nu a jucat deloc), promovarea şi progre­sul gigantului Alexandru Vi­­nereanu (de la meci la meci mai util), faptul că a putut re­monta handicapul din parti­dele cu Steaua (de la 0—2 şi 2—3 a ajuns la 2—2 şi 3—3) şi prestaţia excelentă din intil­­nirea decisivă cu permanenta sa rivală au fost unii din fac­torii care au determinat iz­­bînda echipei Dinamo. Nădăj­duim că tinerii componenţi ai lotului dinamovist (Marian Ma­­rinache, Andrei Popovici, Dan Cristea, Lucian Vasilică, Ale­xandru Vinereanu, Nelu Lef­ter si Victor Iacob) vor avea ambiţia de a păşi pe urmele mai experimentaţilor lor co­legi de echipă (Vasile Popa, Dan Niculescu, Ioan U­glai, Lu­cian Ivaşcencu, Marian Brabo­­veanu şi Gabriel David) şi se vor strădui ca printr-o pregă­tire adecvată să devină, la rân­­dul lor, jucători de bază nu numai la Dinamo, ci si la lotul national asa cum au fost de-a lungul anilor baschetbalisti­ dinamovisti. Pe locul secund s-a clasat fosta campioană, Steaua, des­pre care trebuie spus că din luna ianuarie a avut handica­pul accidentării lui Roman Op­­şitaru si Virgil Căpuşan. Dar, chiar în aceste condiţii elevii antrenorilor Mihai Nedef si Nicolae Pîrsu au dominat mul­tă vreme iar în derbyul hotă­­rîtor cu Dinamo ar fi putut învinge dacă locul formaţiei nu s-ar fi bazat aproape in exclusivitate de Costel Cernat. Desigur, este bine ca fiecare echipă să aibă iite o "“tletă Dumitru STANCULESCU (Continuare In pag­e-1) Andrei Popovici. ..şef de pro­moţie* ca junior autentică tpe­­■ ranti a echipei Dinamo şi in perspectivă, a lotului national Foto • C NEAGU Un real for teoretic al mişcării sportive SIMPOZIONUL NAŢIONAL „DACIADA“ Ieri s-au încheiat lucrările celei de a doua ediţii a Sim­pozionului naţional „Daciada“. Timp de două zile, în cele 6 secţiuni tematice, participanţii au prezentat şi dezbătut aspec­te importante din vasta pro­blematică pe care o reprezintă unul din principalele obiective puse de conducerea partidului, personal de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, în faţa mişcării sportive în etapa actuală • per­fecţionarea organizării şi des­făşurării marii competiţii spor­tive naţionale .,Daciada“ şi creşterea contribuţiei acesteia la dezvoltarea armonioasă, păs­trarea sănătăţii populaţiei, se­lecţia talentelor sportive şi îm­bunătăţirea performanţei. Co­municările prezentate in sec­ţiuni, marea lor majoritate lu­crări valoroase, de un bun ni­vel ştiinţific şi cu aplicativita­te practică, precum şi dezba­terile care le-au urmat au fă­cut ca Simpozionul naţional „Daciada“, la cea de a doua ediţie a sa, să se constituie intr-un real for teoretic, cu un pronunţat caracter politico-edu­­cativ, al mişcării noastre spor­tive. Aşa cum s-a apreciat şi în concluziile fiecăreia dintre cele 6 secţiuni, lucrările Simpozio­nului s-au încheiat cu rezultate pozitive confirmind­ aşteptările. Important este acum ca roa­dele acestor utile şi fructuoase dezbateri să fie cît mai grab­nic transpuse în munca prac­tică de fiecare zi de către toţi factorii cu răspunderi şi atri­buţii in mişcarea sportivă. A­­ceasta cu atit mai mult, cu cit în faţa întregului nostru activ, a organelor sportive şi cu atri­buţii, a asociaţiilor şi cluburi­lor a cadrelor de specialitate din toate domeniile stau sarcini de mare complexitate privind continua afirmare a „Daciadei“ ca o uriaşă mişcare de masă, precum şi creşterea substan­ţială a nivelului performanţe­lor in vederea reprezentării demne a sportului românesc in marile competiţii şi îndeosebi la apropiatele Jocuri Olimpice. DINAMO-FARUL, UN MECI DE RUGBY DE REALA ATRACŢIE Un meci de mare atracţie are loc astăzi, pe stadionul Parcul copilului din Capitală, cu începere de la ora 17. Se intîlnesc Dinamo Bucureşti şi Farul Constanţa, fruntaşe ale rugbojului românesc, prima dintre sie aflată şi în acest fi­nal de sezon în cursa pentru titlu. Partida este cuprinsă in programul ultimei etape dar se dispută anticipat constăn­­tenii urmind să se deplaseze joi la un important turneu In­ternaţional in Italia. k

Next