Sportul, iunie 1983 (Anul 39, nr. 10411-10436)

1983-06-01 / nr. 10411

I IUNIE - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI APLAUZE PENTRU... EDUCATORII DE LA „CIREŞARII“ Copiii din Sectorul 1 al Ca­pitalei ne-au oferit un specta­col de o mare frumuseţe şi gin­găşie. Un spectacol sportiv desfăşurat pe „Cireşarii­“, a­­ceastă oază de sănătate de care ei beneficiază din plin. Un spectacol de mare atracţie (chiar şi pentru cei mari !), aşa cum numai ei ştiu şi sunt capabili să realizeze. Aproape 2 000 de şoimi ai patriei şi pio­nieri şi-au etalat, cu acest pri­lej, afinităţile lor pentru miş­care, pentru exer-­­ ciţiul fizic, pentru sport. Faţă de nu­mărul copiilor din unităţile de învăţămint ale acestui sector, cifra poate că nu spune prea mult, dar organizatorii — inspiraţi — au avut in vedere cu precă­dere grădiniţele şi şcolile ge­nerale din imediata vecinătate a „Cireşarilor". Rindurile de faţă nu se vor o cronică de întrecere, deşi ar merita cu prisosinţă. Pentru că cei mici pun pasiune în fie­care lucru pe care îl fac, am­biţia şi cutezanţa lor sunt de-a dreptul impresionante. Ne-au demonstrat toate aceste atuuri concurenţii la trotinete, triciclete şi biciclete, alergăto­rii de cros, gimnastele şi gim­­naştii. Vom releva doar par­ticiparea masivă a copiilor de la grădiniţele 248, Steaua, 43, 47, 117 şi 222, de la şcolile ge­nerale nr. 3, 17, 171, 172, 175 şi 192, unităţi cu colective care impun nu numai prin rezultate, ci şi prin ţinută şi disciplină. Educatoarele şi cadrele didac­tice de specialitate din unită­ţile de învăţămint respective dovedesc mult har pentru me­serie. Fiindcă pare simplu, la prima vedere, să-l deprinzi pe copil să alerge, să sară, să a­­runce, să-şi formeze deprinderi de mişcare. Pune­­ţi-vă, însă, în si­tuaţia de a face cu mult mai mult, şi anume de a-i cuprin­de pe copii — ordonat, meto­dic — într-o întrecere, într-o competiţie cu sute şi chiar mii de participanţi şi veţi intui dificultăţile acestei activităţi form­ativ-educative. Prof. Ilea­na Lucaci, preşedinta Organi­zaţiei Şoimii Patriei din Sec­torul 1, s-a arătat a fi un bun artizan, ca şi educatoarele Iri­na Enache, Letiţia Brestan şi Viorica Scarlat sau profesorii Al. Curticeanu şi Maria Con­­stantinescu (pentru a semnala doar cîteva nume), cărora li se cuvin , în aceeaşi măsură ca şi copiilor, eroii reuşitelor întreceri sportive de pe „Cire­­şarii“ — căduroase aplauze ! (t. st.). însemnări LA „PAJURA“, ÎNTR-O DIMINEAŢĂ MINUNATĂ... (Urmare din pag 1) mai complexe : fără a dispune de un spaţiu prea larg, colec­tivul de aici (directoare, Ana Pescaru) a găsit soluţii prac­tice pentru a-şi crea terenuri pentru jocuri, Sectoare de atle­tism şi gimnastică. A mai ră­mas totodată loc şi pentru a­­trăgătoare zone florale, pentru răzoarele de mazăre, roşii şi varză, toate create de copii, şi îngrijite de ei. O convingătoa­re dovadă a felului cum educa­toarele de aici ştiu să-i mode­leze pe cei mici, să-i formeze pentru muncă şi viaţă. Mai bine de 150 de şoimi ai patriei, care degajă sănătate şi robusteţe, mult spirit inventiv, o infinită bucurie de a face mişcare, dar şi de a lucra, cu preocuparea, cu seriozitatea, dacă vreţi chiar cu răspunderea celor mai mari. Este de-a dreptul impresio­nant ce se petrece, în mod o­­bişnuit, la Grădiniţa nr­. 146, una din sutele de unităţi pre­­şcolare de acest fel din primul oraş al ţării. Invitaţii la spec­tacolul sportiv la care am fost martori (cei mai mulţi erau cadre de specialitate, directoa­re de grădiniţe, educatoare, personal care lucrează nemijlo­cit cu preşcolarii) au rămas în­cântaţi şi şi-au manifestat do­rinţa de a-i concura pe orga­nizatori, poate încă în acest an şcolar... ...O dimineaţă minunată, de­dicată sportului , cu bucuria de a practica exerciţiul fizic in aer liber, cu dorinţa de a arăta (unui public numeros — un car­tier intreg !) că deprinderile de mişcare se formează acum, la vîrsta copilăriei... mici, dacă îţi place profesiunea aleasă, dacă ai vocaţie pentru ea, dacă nu măsori niciodată timpul cind e vorba să formezi OAMENI, aşa cum o dovedesc cu prisosinţă educatoarele de la „146“ : Doina Ciucă, Elena Cordier, Cătălina Lazăr, Maria Meteş, Constanţa Miloiu, Elena Rădoacă şi Monica Stoenescu, ca şi fosta lor colegă de breas­lă, acum profesoară de educa­ţie fizică, Mioara Dumitrescu, inspectoare coordonatoare a învăţămîntului preşcolar în ca­drul Inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, cea care a inspirat programul sportiv şi l-a pregătit îndeaproape, pen­tru a fi realmente un MODEL de întrecere sportivă pentru toate grădiniţele de copii... O ATRĂGĂTOARE REGATĂ PENTRU JUNIORI Pe lacul Snagov s-a desfăşu­rat Concursul republican pe am­­barcaţii mici rezervat canotorilor juniori. La fete, proba de senplu a fost cîştigată de Anişoara Bălan (Dinamo), care a reunit cele mai talentate viş­inie tinere. Două au fost princi­palele ei adversare : Ana Luca, de la A.S. Tinereţea Fălticeni şi Florica Dulgheriu (Olimpia — Policolor), care au urcat în a­­ceastă ordine pe podiumul de premiere. CLASAMENT : 1. Ani­­foara Bălan (Dinamo) 4:26,6, 2. Ana Luca (Tinereţea Fălticeni) 4:31,0, 3. Florica Dulgheru (O­­lmpia) 4:32,9, 4. Alexandrina Comănean­u (CSŞ nr. 2 Constanţa) 4:34,9, 5. Ioana Olteanu (CSŞ nr. 2 Constanţa) 4:36,2, S. Elena Dan (Dinamo) 4:48,8. In finala mică : T. Veronica Necula (CSŞ nr. 2 Constanţa) 4:43,4, 8. Elena Mirea (CSŞ nr. 1 Buc.) 4:46,7, 9. Geor­­geta Anghioiu (Dinamo) 4:47,6, W. Georgeta Ispas (CSS nr. 2 Con­­stanţa) 4:49,2, 11. viorica Tutu- Baru (Metalul) 4:50,8, 12. Cristina Anghioiu (Dinamo) 4:58,8. La băieţi, cel mai bun „sim- ISfef s-a dovedit steastul Emi­­lian Curteanu, in fruntea topu­­ril­or la aceasta Interesantă re­gată de pe Snagov. CLASAMENT:­L Emilian Curteanu (CSȘ Steaua) • :40,«, 2. Daniel Grancea (CSS 2^va) 8 450,6 ». Ladan Olah (CSȘ Politehnica Timișoara) •aî.1, 4. loan Gilma (CSȘ Deva) •*.#. *. loan Dima (CSȘ Poli­tehnica Timișoara) 7 3»,4, 6. Ma­lta* Curd­ea (CSȘ Steaua) 7 dl .3. In «fkrfK, proba de­­ nune Mleţl a revenit echipajului Da- Edan Celine, Eugen Roşea (CSȘ Politehnica Timişoara) «a«,4. Pe jocurile următoare : 1. CSS ar. 1 Bucureşti (Diaconu, Horea) •mi2A, 3. CJT.R. Timişoara (Us­­rosu, Trif) «ri2,9, 4. CSȘ Marina Oreova (Vtrtan, Ciutureanu) •33,7, 5. CSȘ Triumf (Zapo­deanu, Neagu) *35,7. .*. CSȘ Steaua (Burcescu, Zoîcaa) *37,7. **. X*3 SPIRITUL DE ECHIPĂ (Urmare din pag 1) dar de aici şi pînă la a se a­­tribui unui jucător întreaga responsabilitate a unei partide decisive este o cale lungă şi nerecomandabilă. De fapt, Steaua a pierdut titlul in prin­cipal pentru că nu a mai fost o echipă, lipsindu-i astfel prin­cipala forţă care i-a adus lo­cul I in precedentele trei e­­diţii­ ale Diviziei „A“. Steaua rămîne, insă, alături de Di­namo, o echipă îndrăgită în lumea baschetului românesc, şi, în acelaşi timp, tot împreu­nă cu Dinamo, pepiniera de bază a lotului naţional. Ceea ce este foarte important şi —­ mai ales ! — angajant ! După 19 ani, Rapid revine pe podiumul premiantelor, o­­cupînd locul 3. Ca şi la Dinamo şi Steaua, la conducerea teh­nică a echipei s-a aflat un fost jucător, Haigazan Tursu­­ltan. Cu un lot Întărit faţă de anul trecut, el a reuşit să-şi conducă jucătorii spre o per­formanţă pe care au mai real Uzat-o doar în 1961 şi 1964. Seriozitatea in pregătire si pu­terea de luptă au determinat acest succes tocmai în anul în care clubul sportiv Rapid ani­versează 60 de ani de la în­fiinţare. Ne bucură perfor­manta rapidiştilor si sperăm să-i vedem şi de aici înainte la fel de harnici, dar mai dis­ciplinaţi. Cele 29 de greşeli tehnice cu care au fost sanc­ţionaţi In acest campionat nu 11 onorează. Pe locul 4 s-a clasat I.C.E.D. CJLS.4, echipă cu jucători va­loroşi, cu condiţii bune create de conducerea Întreprinderii, dar capricioasă nină la exaspe­rare. In mod cert, baschetba­­liştii antrenaţi de Mircea Cîm­­peanu pot mai mult si au do­vedit acest lucru, cînd au în­vins pe Steaua, de pildă, chiar în campionatul recent încheiat. A cincea clasată, Farul, a candidat la locul 3, dar unele indisponibilităţi (ac­cidentarea lui Nicolae Mănăilă, îmbolnăvirea lui Virgil Băicea­­nu) i-au anulat antrenorului Alexandru Botos intenţiile. Cit priveşte pe C.S.Jr. Balanţa Sibiu (antrenor Flaviu Stoica), echipă aflată pentru prima dată în eşalonul de elită al Diviziei „A“, aceasta a arătat reale posibilităţi si, oricum, a demonstrat, prin victorii obţi­nute in grupa 1—6, că­ nu a acceptat să fie o simplă figu­rantă. Rămîne datoare, însă, lotului naţional, în care nu are nici un reprezentant. In grupa 7—12. Universita­tea C.S.S. Viitorul Cluj-Na­După o scurtă perioadă de pregătire, lotul naţional de baschet feminin care va par­ticipa in luna septembrie la campionatul european din Un­garia (majoritatea jucătoarelor vor reprezenta ţara noastră şi la Universiada de la Edmonton) ÎV verifică potenţialul cu pri­lejul turneului care se dispută Intre 1 şi 5 iunie, in Unga­ria, la Szekesfehervar, în com­pania selecţionatelor Ceho­slovaciei, Cubei, Poloniei, Un­gariei şi U.R.S.S. In acest scop au făcut deplasarea Mag­dalena Pall, Mariana Bădinici, Camelia Hinda, Ştefania Borş, Constanta Grigoraş, Elena Fi­poca, Dinamo Oradea si C.S.U. Braşov şi-au asigurat din vre­me evitarea retrogradării (ceea ce nu constituie o performanţă onorantă pentru aceste echipe, de la care se cere mult mai mult), pentru care au rămas să lupte Politehnica C.S.S. Fi­nirea Iaşi (cu succes). Sportul studenţesc Politehnica C.S.S. 2 Bucureşti şi IMUAS Baia Mare (retrogradate). Dacă studenţii bucureşteni au o oarecare scu­ză (pierderea în şir a mai multor meciuri la un punct sau două le-a scăzut moralul, dar pe parcursul competiţiei aveau tot timpul să refacă handicapul), băimărenii se văd în „B“ din cauza unor nere­­gularități comise în folosirea jucătorilor de 2 m, ceea ce a dus la „amendarea“ echipei cu 10 puncte, echivalente cu... semnarea retrogradării. Păcat, pentru că IMUAS a făcut mul­te meciuri bune. Dar, legea-i lege­­­lip, Măndica Ciubăncan, Lucia Grecu, Csilla Hosszú, Mihaela Pană, Marcela Bodea şi Cor­nelia Stoichiţă. Antrenori: Ni­colae Martin şi Gabriel Năsta­­se ; medic : dr. Martha Bo­raga. Menţionăm că ultima compe­­tiţie-test dinaintea „europene­lor va fi „Cupa F.R. Baschet“, care înlocuieşte anul acesta „Cupa Mării Negre“. „Cupa F.R. Baschet“ se va desfăşura la Focşani, între 24 şi 28 au­gust, la întreceri fiind invitate selecţionatele Cehoslovaciei, Franţei, Iugoslaviei, Poloniei şi Ungariei DETERMINANT IN SUCCESUL DINAMOVIŞTILOR BASCHETBALISTELE SENIOARE —LA UN TURNEU IN UNGARIA MACII SĂNĂTĂŢII Cînd am plecat din Alba Iulia spre Sebeş, soarele era spre asfinţit şi arunca, pieziş, raze purpurii. De aceea, în­­tîlnind un grup de copii, de la Şcoala generală nr. 1 (în­soţiţi de învăţătoarea Maria Breazu), care purtau în mîini buchete cu maci roşii ca fo­cul, eram tentaţi să credem că luaseră culoarea florilor din aceea a crepusculului. — Venim de la stadion, ne-a spus Maria Bizic, elevă în clasa a I-a. Am făcut gimnastică şi repetiţie pen­tru serbarea de ziua noastră. Ziua copilului... Mariana şi colegele ei aveau în obraji macii înfloriţi in timpul repetiţiei la gimnastică. Macii sănătăţii. La Sebeş, a doua zi, am poposit la Şcoala generală nr. 2. în sala de sport se aflau clasa învăţătorului Si­­mion Murgescu şi aceea a în­văţătoarei Krista Kloos, cu limba de predare germană. — Facem repetiţii de dansuri şi gimnastici ritmică, ne-a spus Nicoleta Pîcuişan, din clasa a I-a, a Învăţătorului Simion Murgescu. Dansăm „Ardeleana" şi „Ţarina de la Abrud". Apoi facem gimnas­tică. — Iar noi, ne-a mărturisit Richard Theil, din clasa I, a învăţătoarei Krista Kloos, re­petăm dansul „Lasst uns auf die Weise gehen" („Hai să mergem într-o poiană“, n.n.) şi „Schuster Danz“ („Dansul pantofarului", n.n.). Apoi fa­cem, împreună cu colegii de la clasa tovarăşului învăţător Murgescu, exerciţii de gim­nastică şi sport. I-am urmărit dansînd şi, apoi, făcînd sport. Împreună. Copiii de la clasa cu limba de predare română şi cei de la clasa cu limba de predare germană. Efortul fizic le aprinsese obrajii. Privindu-i, am avut imagi­nea macilor din obrajii co­piilor pe care-i întîlnisem la Alba Iulia. Şi­ cei de aici, din Sebeş, aveau în obraji culoa­rea macilor. Şi, preţ de cîteva clipe, am avut în faţa ochilor imaginea a milioane de copii ai ţării, în obrajii cărora sportul pune, în fiecare zi, culoarea maci­lor sănătăţii. Sever NORAN PUNCT FIIVAL ÎN TURNEUL PE ŞAH „SOMEŞ ’83“ SATU MARE, 31 (prin tele­fon). Au luat sfîrşit întrece­rile din cadrul celei de a VIII-a ediţii a Turneului in­ternaţional de şah de la Satu Mare dotat cu trofeul .,Someş ’83“. Ca şi la precedentele sale ediţii, acest concurs, devenit tradiţional a demonstrat buna capacitate organizatorică a cercurilor șahiste locale, re­unind la start un mănunchi de competitori­­de elită și desfășu­­rîndu-se în mijlocul unui inte­res deosebit. Ciştigător al întrecerii, așa cum se putea prevedea și _îna­­intea ultimei runde,_ a rămas tinărul maestru sovietic Ana­toli Kremeniţki, campionul Moscovei, care devansează pe marele maestru iugoslav Milo­­rad Knezevici şi pe tinărul maestru român Dan Bărbules­­cu, revelaţia turneului. Acesta din urmă­, aflat încă la vîrsta junioratului (19 ani), membru al secţiei de şah I.T.B. şi elev al antrenorului Em. Reicher, obţine unul din cele mai bune rezultate ale sale, îndeplinind si o notă de maestru interna­tional. In ultima partidă sus­ţinută, D. Bărbulescu învinge pe F. Lengyel promovînd pe a doua treaptă a podiumului. Tot în a 13-a rundă, Em. Un­­gureanu l-a învins pe I. Fi­scher, iar partidele Vegh­i Ilijin. Zarkovici — Lau," Stefa­­nov — Oltean și Stanciu — Kremenițki au fost remize. Iată clasamentul final : I. A. Kremenițki (U.R.S.S.) 8,5" p ; 2—3. D. Bărbulescu (Româ­nia) și M. Knezevici (Iugosla­­via) 8 p ; 4. Em. Ungureanu (România) 7 p *5 I. Zarkovici (Iugoslavia) 6,5* p; 6—8. Tr. Stanciu, P. Stefanov (ambii România) și R., Lau (R.F.G.) 6 P ; 9. F. Lengyel (România) 5 p ; 10—11. Ni Ilijin și D­­Oltean (ambii România) 4,5 p; 12—13. B. Vegh (Ungaria) și I. Fischer (Ron­ania) 4 p. 7. KOVÁCS — coresp. Juniorul Dan Bărbulescu, pe podium. Cel mai bine clasat dintre concurenţii români A ÎNCEPUT turneul de baraj la rugby Stadionul Tineretului, tradi­ţionalul fief al rugbyului bucu­­reştean, a găzduit ieri prima etapă a turneului de baraj, cel ce va desemna şase echipe care se vor alătura altor patru pentru a forma viitoarea se­rie secundă a diviziei „A“ In prima partidă a zilei s-au întâlnit C.S.M. Suceava şi Petrochimistul Piteşti. Prezen­­tînd o echipă mai omogenă, mai experimentată (cu un sta­giu petrecut în prima divizie), bucovinenii s-au impus cu re­lativă uşurinţă, cîştigind clar cu 16—6 (7—0). Grig şi Dumi­­traş au punctat fiecare prin eseu, în timp ce Livadaru a rotunjit diferenţa ,izbutind o transformare, căreia i-a adău­gat şi două lovituri de picior căzute, aşa numitele „drop­­goal“-uri. învinşii au înscris o încercare prin Stoica, pe care tot el a transformat-o. Partida a fost arbitrată de M. Gavrici (Bucureşti). A urmat întîlnirea dintre alte două foste divizionare „A“. Es­te vorba de C.F.R. Braşov şi Rapid Buzău. A fost un meci de mare luptă, confuz pe a­­locuri, cu numeroase greşeli de tehnică individuală. Buzoie­­nii erau creditaţi cu şansa în­­tîi, dar ei şi-au anulat-o ju­­cîndu-se cu ocaziile şi deschi­zînd defectuos baloanele pe trei sferturi, ceea ce a permis braşovenilor să contreze, ba mai mult, să si contraatace rapid şi viguros, să obţină în final un succes nescontat, dar pe deplin meritat : 12—10 (6—3), pentru mulţi o... sur­priză. Au înscris : Lăzurcă — 4 l.p. pentru C.F.R., respectiv Iancu, eseu. Gomoescu — l.p. + drop. Meciul a fost condus de C. Cristăchescu (București). După-amiază s-au întîlnit, mai întîi, Vulcan cu Metalur­gistul Cugir. Rugbyștii bucu­­reșteni, care dau impresia că ar avea cea mai puternică din­tre cele 8 candidate la promo­vare, au realizat scorul etapei: 36—13 (11—0), deşi Metalurgis­tul a răspuns curajos, plăcind mai ales Balint şi Manea. Au marcat: din eseuri — Gordin (3), Tudor, Stoica şi St. Căi­iaru, Dinu — 2 l.p. şi 3 transf., respectiv Crăciunescu — eseu, Manea — eseu, l.p. şi transf. Arbitru: Gh. Hustiu (Buc.). T.C. ind. Midia, foarte activă, a Învins, logic, pe Olimpia cu 14—10 (4—7), dar după cite emoţii... Au punctat Anefi şi Cazacopol eseuri, Turiceanu — drop şi M. Gheorghe l.p., res­pectiv Butacu — eseu, Hera — drop şi l.p. Arbitru: P. Soare — Buc. (D.C.) NOI CONCURSURI şi VELODROMUL DINAMO DIN CAPITALĂ Un nou succes al d­inamovistu­­lui Vasile Mitrac­h­e în campio­natele­­ municipale» de velodrom am înregistrat iuri după-amiază, în proba cu adiţiune de puncte. După victoria repurtată de Mi­­trache la urmărirea individuală, iată-l pe tinărul şi talentatul ci­clist bucureştean­ cucerind un nou titlu de campion al Capita­lei. S-a concurat pe 51­­ de ture, cu sprint la fiecare trei ture, deci, un total de 17 sprinturi, in care toţi cei aproape 20 de concurenţi aflaţi în întrecere au luptat cu dîrzenie pentru un loc cit mai bun în clasament. Tinărul performer figurează pe primul loc doar in trei din cele 17 sprinturi ale concursului. Trei victorii la care s-au adăugat insă şi două tururi avans. In fapt factorul hotărîtor In obţinerea acestui nou şi frumos succes. Dintre ceilalţi competitori, o notă bună merită şi Gh. Lăutaru, co­leg de club cu Mitrache, con­curent care a reuşit şi el fru­moasa performanţă de a realiza două tururi avans. Dar iată cla­samentul probei : 1. V. Mitrache (Dinamo) 31 p + 2­­. avans, 2. Gh. Lăutaru (Dinamo) 30 + 2, 3. M. Mărgineier (Steaua) 19 + 1, 4. O. Celea (Steaua) 17­ + 1, 5. Cr. Neagoe (Steaua) 11 + 1, 6. C. Bonciu (Steaua) 8 + 1, 7. D. Galeș (C.S.S. 1) 5 + 1, 6. FI. Popescu (Dinamo) 5 4- 1. In această săptămînă vor pu­tea fi urmărite, la velodromul Dinamo, întrecerile juniorilor mici. In programul concursului figurează : viteză, urmărire in­dividuală, 500 m cu, start de pe loc, urmărire pe echiipe si­adi­­ţiune de puncte. (Gh. Şt.). » MOTOCICLIŞTII DE LA I.M.G.B. AU CÎŞTIGAT „CUPA F.R.M." Pe străzile din centrul mu­nicipiului Arad s-au desfăşu­rat, într-o organizare irepro­şabilă — asigurată de C.J.E.F.S. şi C.S. Rapid din localitate — întrecerile „Cupei Federaţiei române de motociclism“ la vi­teză. Cursele, spectaculoase, au fost urmărite de peste 12 000 de spectatori. Trofeul a revenit alergătorilor bucu­reşteni de la I.M.G.B., care s-au clasat pe locuri fruntaşe la mai multe clase. Printre evidenţiaţi, pentru cursele lor frumoase şi curajoase, s-au a­­flat şi motocicliştii din Ora­dea, Timişoara, Arad, Tg. Mureş şi Cîmpina. Iată cîştigătorii pe clase : clasa naţională 50 cmc­ fete — Elena Grigore (I.M.G.B.); bă­ieţi — Mircea Orz (Rapid A­­rad) ; cl. 50 cmc sport-fete — Niculiţa Frîncu (Energia Cim­­pina) ; băieţi — Carol Berke (Voinţa Oradea) ; cl. pînă la 175 cmc — Doru Arşie (Pro­gresul Timişoara), el. 250 cmc şi 500 cmc — Attila Viktor (Voinţa Oradea) ; ataş pînă la 600 cmc — Petre Popescu — Aurel Popa (Torpedo Zărneşti); atas 600 — 1300 cmc — Attila Toth — Iuliu Toth (I.R.A. Tg. Mureş). CLASAMENT GENERAL : 1. I.M.G.B. 92 p, 2. Voinţa Ora­dea 56 p, 3. Ran­d Arad 51 p, 4. I.R.A. Tg. Mureş 48 p, 5. Energia Cîmpina 42 p, 6. Pro­gresul Timişoara. • Duminică va avea loc la Brăila prima etapă a campio­natului naţional de dirt-track la perechi (seniori). • Ediţia 1983 a tradiţiona­lei competiţii internaţionale de motocros „Cupa Prietenia“ va fi găzduită de ţara noastră, întrecerile, la care vor fi pre­zenţi alergători din ţări socia­liste, se vor desfăşura pe tra­seul de la Cîmpina,­in ziua de 19 iunie. SONDAJ­­ CÎŞTIGĂTOR Condus fără greşeală de T. Marinescu, care a speculat toate corzile din parcurs şi a atacat la intrarea in linia dreaptă. Sondaj şi-a dominat net adver­sarii, cîştigimd Premiul Muni­ci­­P­iul­ui Bucureşti. In cealaltă cursă importantă a zilei, Catren a beneficiat de greşelile adver­sarilor şi, în final, s-a desprins cu autoritate. Formaţia G. Vasile şi-a adjudecat două curse, cu XnWm şi Negostina. Suliţas, con­dus foarte bine de Nica, a rea­lizat recordul carierei. Din for­maţia G. Popescu a mai câştigat SJ Orfana, in cursa rezervată a­­matorilor, cu care O. Burca a dat o mostră de cum se reali­zează o cursă de prelungită aş­teptare. Formaţia campioană, G. Tănase, a învins cu Trudin, care a confirmat forma bună din ul­tima vreme. La fel si Sabău, care este insă un Învingător no­rocos, deoarece a beneficiat de galopuriile date de potou de Si­comor şi Suporter, angajaţi în­tr-o luptă prelungită pe linia dreaptă. Alergările „doi­ anilor" au revenit formaţiei M. Dumi­tru, care a început a confirma talentul etalat cînd era condu­cător. A fost cea mai reuşită reuniune de pînă acum a anu­lui. Rezultate tehnice : Cursa I: L Junioara (M. Dumitru) 1:512,5. 2. Trandaf. Cota : etet. 7. Ord. Închisă. Cursa a n-a : 1. Racova CM. Dumitrul 13213. 2. Suav. 3. Savin Cota : etet. 6. Ord. 26. Bv. 32. Ord. triplă 125. Cursa a vi-a : L Trudin (Crăciun) 1:34,7. 2. Somata. Cota : etet. 2,60. Ord. 24. Bv. 17. triplu L-a 13 380. Cursa a IV-a : L Orfana (Buz­nea) 1:30,L 2. Tustea, 3. Ruleta. Cota : eter: L*0- Ord. 4. Bv. 5. ADMINISTRATIA DE STAT 1010 PRONOSPORT INFORMEAZA CISTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 29 MAI 1983. Cat. 1 (13 rezultate) : 2 variante 25% — autoturisme „Dacia 1300“ ; Cat. 2 (12 rezultate) : 7 variante 100% a 5.404 lei şi 121 variante 25% a 1.351 lei ; Cat. 3 a1 rezul­tate) : 96 variante 100% a 497 lei şi 2.045 variante 25% a 124 lei. Report la categoria 1 : 27.745 lei. Autoturismele „Dacia 1300“ de la categoria 1, obţinute pe buletine jucate 25%, au revenit participanţilor Constantin Paş­că­lău, din Bocşa­i, Judeţul Caraş- Severin şi Florin Niţulescu din Bucureşti. Aţi JUCAT NUMERELE PREFERATE 7 Numai astăzi *1 mîine se mai pot procura bilete cu numerele preferate de dv. pentru trage­rea obişnuită L°to de vineri 1 Iunie 1983, se reaminteşte că variantele combinate fi combi­naţiile „cap de pod“ achitate sută la sută s­au in cotă de 25 la sută oferă posibilitatea de a obţine suite de cîştiguri la mai multe categorii. Tragerea specială Pronoexpres- Olimpic de astăzi, 1 iunie 1983, se desfăşoară începind de la ora 15,45 in sala Clubului sportiv Pro­gresul din Bucureşti, str. dr. Staicovici nr. 42 ; numerele cîşti­­gătoare vor fi transmise prin In­termediul micului ecran la ora 17,20 si la radio in cursul serii. LOTUL DE TINERET ÎNVINGĂTOR CU 3-1 (0-1) „Meciul tinereţii“, disputat ieri după-amiază pe Stadionul Republicii din Capitală, a avut două acte distincte: o repriză, prima, au dominat cei care au evoluat în India, animaţi de ambiţia de a confirma fru­moasa comportare din turneul de la Cochin, unde au ajuns in semifinale, după ce învin­seseră prima reprezentativă a Iranului şi „olimpicii“ Cameru­nului . Ce repriză, cea secundă, a fost la discreţia lotului de tineret care, cu mai multă ex­perienţă si beneficiind de ju­cători cu meciuri întregi in prima divizie, s-a impus, in­­torcînd net balanţa în favoa­rea sa. De aici, acest 3—1 (0—1) în favoarea echipei an-—­trenate de Cornel Draguşin şi Nicolae Pantea, într-un joc de factură medic, cu un ritm sub posibilităţi şi doar cu cîteva faze bune. Sigur, în aprecierea generală a jocului cîntăresc suficient şi absenţele din cele două echipe (Movilă, plecat cu selecţionata divizionară d­in Iugoslavia : Balint, Lasconi, E­­duard şi Gîngu, accidentaţi : Nemţeanu şi Gheorghiu, aflaţi în „febra“ jocului de la Iaşi ; Dohot, M. Radu, Cioroianu, trei dintre titularii „indienilor“ şi ei cu gîndul la meciul de astăzi, din Dealul Copoului , Despa şi Vuşcan, indisponibili). Meciul a început în favoarea lotului de tineret. Un prim sfert de oră, în care „indienii“ au fost timoraţi de adversar. Se ratează o singură dată (V. Radu în min. 7), după care jocul se echilibrează, echipa antrenată de Emerich Dem­­brovschi și Ludovic Sătmă­­reanu prinde curaj și în min. 23 înregistrăm o frumoasă fază : „diagonală“ Udrică, la Tîrnoveanu, deschidere abilă, și Cojocaru ratează prima oca­zie pentru „tineretul“ II. Peste un minut, însă, „indie­nii“ deschid scorul: o lovitură liberă indirectă în careul lo­tului de tineret este executată scurt de Epure și SERTOV șutează necruțător, înscriind. Din acest moment jocul îi are la timonă pe cei mai tineri dintre... cei tineri, care ratea­ză pe rînd prin Udrica (min. 28), Cojocaru (min. 31) Bolba (min. 33), înscriu în min. 29 prin Cojocaru însă golul nu se acordă pentru ofsaid, şi îl remarcă pe Lovas în două situaţii foarte grele (min. 32 şi 37). O repriză a selecţionatei de tineret participantă la tur­neul din India, care a şutat de şase ori pe poartă, în timp ce „tineretul“ a prins numai două şuturi, 45 de minute a­­plaudate de cei aproximativ 2.000'' de spectatori care, din păcate, n-au­ reuşit să-i recu­noască pe­­tinerii din teren, întrucît staţia de amplificare a stadionului n-a funcţionat ! După pauză, schimbare tota­lă în fizionomia jocului. „In­dienii“ sunt obosiţi, în timp ce mai experimentaţii jucători ai lotului de tineret isi dau driu­­mul la joc, pe fondul căderii adversarilor. Si cum Văidean animă si el ofensiva (dar cam egoist !), iar Minea face o re­priză excelentă, dominarea clară a „tineretului“ se ma­terializează firesc. Mai întîi, în min. 56, Popa respinge în bară sutul lui V. Radu, dar peste cîteva zeci de secunde, la centrarea lui Minea. V. RADU egalează cu capul. In min. 75, pe contraatac, O. Po­pescu ajunge în fata lui Popa, sutează, acesta respinge, însă V. RADU înscrie din apro­piere. Iar în min. 85 înscrie MINEA, pe unghiul lung, sta­bilind scorul final : 3—1. Arbitrul bucureştean M. Stoe­­nescu a condus bine forma­ţiile : LOTUL DE TINERET : LOVAS (min. 46 Alexa) — MANAILA, Jenei (min. 46 Belodedici), TATARAN, Matei — MINEA, Eftimie, C. Ilie, Călin (min. 46 Văidean) — V. RADU, O. Popescu . „INDIE­NII“: Popa — Mărginean, Iliescu, Dumitreasa. EPURE — Tîrnoveanu (min. 60 Burchel), Meszarozs (min. 65 Gafencu), BOLBA, Udrica (min. 65 Ca­­șuba) — Cojocaru, SERTOV. Mircea M. IONESCU SELECŢIONATA DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI - IUGOSLAVIA (Urmare din pag. 1) (activează actualmente la Paris- St. Germain) şi Ruzovici (An­­derlecht), solicitaţi în mod spe­cial de la echipele lor. Dealtfel, lui Susici, favoritul publicului local, el jucînd înainte la echi­pa din Sarajevo, i se va inmî­­na înaintea meciului cu noi o minge de argint pentru cele 25 de prezenţe în echipa naţio­nală. Componenţii acestui s lot — care au jucat duminică în etapa de campionat — s-au reunit la Sarajevo luni seara. La conferinţa de presă antre­norul Veselinovici a comunicat următoarea formaţie probabilă: Slivar — Jesici, Kapetanovici, Feruzovici, Bogdan, Hadzibe­­ghici, Seskici, Slivkovici, Susici, Mlinarici, Halilovici. Motivele mai sus expuse fac ca partida de la Sarajevo să fie deosebit de dificilă pentru selecţionata noastră. Absenţa jucătorilor de la Universitatea Craiova diminuează, fireşte, substanţial potenţialul ei valo­ric, capacitatea ei de a da o replică puternică partenerei sale. Dar această absenţă (care nu se produce pentru prima oa­ră in acest an) poate avea şi partea ei pozitivă, prin posibi­litatea pe care o oferă pentru verificarea unor jucători apţi să intre (sau să revină) în re­prezentativa ţării. Şi este cert că aceştia se vor strădui să va­lorifice şansa care li se oferă. Programată în deplasare, parti­da de aia constituie o bună o­­cazie de testare şi pentru selec­­ţionabilii noştri, în perspectiva apropiatei confruntări cu na­ţionala Suediei, la Stockholm, la care o bună parte dintre ei vor fi cu siguranţă prezenţi. De altfel, Mircea Lupescu ca­re a venit aici luni seara di­rect de la Göteborg — unde a urmărit partida Suedia — Italia — le-a atras atenţia jucătorilor noştri că evoluţia lor de la Sarajevo va întări foarte mult in vederea selecţionării si par­ticipării la meciul de săptă­mâna viitoare, de la Stockholm. După ce în cursul dimineţii au luat parte la o întâlnire cu primarul oraşului Sarajevo, fotbaliştii noştri au făcut marţi după-amiază un antrenament de acomodare pe stadionul Kosovo (45.000 locuri) care va găzdui şi partida. Cu excepţia lui Iovan — care a contractat o viroză — ceilalţi componenţi ai lotului sunt apţi de joc, deşi Bölöni poartă încă un bandaj ghipsat în urma unei fracturi suferite la mină. Iar medicul FL Brătilă continuă să se stră­duiască pentru refacerea totală a lui Rodnic, care a avut o a­­fecţiune a muşchilor coapsei. In cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, Mircea Lupescu a a­­nunţat următorul 11 : Moraru — Red­nic, Iorgulescu, Andone, Munteanu II — Augustin, Mal­tesen, Bölöni, Klein — Coraş, Văetus. Reamintim că partida de la Sarajevo, care va fi condusă de arbitrul Siegfried Kirschen (din R. D. Germană) începe la ora 18 (ora României) ,­ va fi transmisă de posturile noas­tre de radio (N.N. alternativ cu meciul de Divizia „A“ de la Iași). MUU-JUkl« pref. triplă 62. Cursa a V-a : 1. Catren (Boifcan) 1:25,3. 2. Feteas­ca. Cota : Cîșt. 3. Ord. 38. Ev. 40. triplu 3—4—5 302. Cursa a Vl-a : 1. S­ondaj (Marinescu) 1:26,7. 2. Copist. 3. Perja:1. Cota : eter­ 2,60. Ord. 17. Ev. 27. Ord. triplă 410. Cursa a VII-a : 1. Intim (D. Ar­­sane) 1:28,3. 2. Sun­am Cota : cîșt. 9. Ord. 15. Ev. 17. triplu 5—6—7 1460. Cursa a VIII-a : 1. Sulătas (Nica) 1:29,7. 2. Simbol. 3. Sar­donic. Cota : cîșt. 3. Ord. 28. Ev. 44. Ord. triplă 212. Cursa a Ix-a : 1. Sabău (Miaroiu) 1:29,2. 2. Hemana. 3. Tenor. Gotta : etet. 1,80. Ord. 6. Ev. 23. Ord. triplă 706. triplu 7—8—9 2583. Cursa a X-a : 1. Negostina (V. Gheorghe) 1:30,7. 2. Sileniu. Cota : eter. 5. Ord. închisă. Ev. 30. A. MOSCU PENTRU IUBITORII ŞAHULUI! PENTRU TOŢI ŞAHIŞTII, ÎNCEPĂTORI SAU MAEŞTRI! »Mirm Nr. 5 (mai 1983) aduce un bogat material informativ, tehnic şi de beletristică DIN CUPRINS : SUCCESE ROMANEST­­I PESTE HOTARE • Mihai Şubă la Tallin şi Dortmund • Marina Pogorevici la Belgrad • Florin Gheorghiu la Lugano • Elisabeta Foh­­hroniade şi Theodor Ghijescu, in Franţa PARTIDE JUCATE LA UL­I­ŢELE TURNEE • Spasski trece înaintea lui Karpov la Linares ! • Jan Timman, învingător şi învins • „Fulgere" pe eşichier, de­clanşate de Y. Seirawan... UN MARE SAHIST ROMAN UITAT - G. MARCO A XXXV-a OLIMPIADA PUSA „SUB REFLECTOR“ DE EMA­NUEL REICHER G. Kasparian, laureat în concursul nostru de compoziţie CUM SE CISTIGA O PARTIDA CU UN PION ? Diagrame şi tabele - Partide prin corespondenţă - Pro­bleme şi soluţii - Clasamentul dezlegătorilor — Fotografii inedite. De vînzare la chioşcurile de difuzare a presei Abonati­va Io R°v:«ta Română de Şah După victoria Suediei asupra „squadrei azzurra" ȘANSELE echipelor și crupa în care ITALIA NU ARE NICI O VICTORIE Enzo Bearzot a mers pînă la capăt pe mina bătrînilor săi „grenadiri“ din Spania. Și a ■pierdut, la Göteborg, conform așteptărilor, în faţa unei echipe viguroase, care și-a organizat foarte bine programul, fixîn­­du-și­ meciurile grele (Italia -4- România) la un interval de 10 zile, după etapa a șaptea a campionatului suedez, al cărui tur a început abia acum o lu­nă și jumătate. Probabil că Bearzot a mizat pe „revolta“ jucătorilor săi, mai ales după înfrîngerea suferită de Juven­tus Torino în fata lui Ham­burg, dar este evident că obo­seala acumulată s-a dovedit factorul hotărîtor. După jocul de la Stockholm clasamentul axată astfel : 1. Cehoslovacia 5 2 3 0 12- 5 7 2. Suedia 5 3 1 1 10- 4 7 3. România 5 3 11 6-2 7 4. Italia 5 0 3 2 3- 6 3 5. Cipru 6 0 2 4 3-17 2 Urmează : 9 iunie Suedia — România 21 septembrie Suedia — Cehoslovacia 15 octombrie Italia — Suedia 12 noiembrie Cipru — România 16 noiembrie Cehoslovacia — Italia 30 noiembrie Cehoslovacia — România 22 decembrie Italia — Cipru Care ar fi șansele teoretice ale echipelor ? Cehoslovacia mizează pe cele patru puncte din cele două jocuri pe teren propriu, cu I­­talia şi România. Suedia e în aceeaşi situaţie echipa lui Corneliusson avînd de jucat pe teren propriu cu România şi Cehoslovacia. Dacă aceste două echipe vor obţine acelaşi rezultat în me­ciul pe care îl au de susţinut în deplasare (Suedia — in Ita­lia, iar Cehoslovacia — în Suedia), atunci ar putea decide golaverajul care, deocamdată, este favorabil cu un gol Ceho­slovaciei, cel înscris în plus Ci­prului. Echipa României are o sar­cină mai dificilă. Ea ar avea o şansă dacă ar „ţine“ cu o re­miză ambele echipe din frunte si dacă ar câştiga în Cipru. In acest caz, totalul teoretic de 11 puncte ar fi suficient. (Bineîn­ţeles că toate acestea sunt sim­ple presupuneri). Echipa Italiei, oricît ar părea de ciudat, nu e in afara cal­culului teoretic (si chiar prac­tic). Cu o victorie asupra Sue­diei (pe teren propriu), squadra azzurra ar avea „obligaţia“ de a învinge Cehoslovacia (rezultat destul de firesc pe vremea cînd Italia nu era... campioană mondială). In sfîrsit, victoria asupra Ciprului, pe teren pro­priu, în ultimul meci al grupei, ar avea darul de a activiza pî­nă la concurenţă golaverajul precar al squadrei. în acest caz, Italia ar totaliza 9 puncte şi ar depinde de „jocul“ celor­lalte părţi. Toate aceste presupuneri por­nesc de la premisa teoretică a avantajului terenului. Dar nu trebuie să uităm că pînă acum, în cele 13 meciuri, avantajul terenului a triumfat doar de... cinci ori. In ceea ce îi privește pe tri­colori, ei speră că avantajul terenului va fi la fel de nepro­ductiv ca pînă acum. Dar asta depinde în primul rînd de ei... ŞTIRI... ŞTIRI... LA SIBIU... Echipa campioană, Dinamo Bucureşti, va juca mîine, la Sibiu, unde, de la ora 17, va intîlni într-un ranci amical, for­maţia gazdă Şoimii I.P.A. (as­tăzi, de la ora 20, pe stadionul din Parcul de sub arini, are loc o întilnire a jucătorilor dinamo­­vişti cu iubitorii fotbalului din Sibiu). ...ŞI LA CALARAŞI. Mîine, de la ora 17.30, un interesant joc amical la Călăraşi, între echipa locală Dunărea şi Rapid Bucu­reşti. AUTOBUZUL BUCUREŞTI — C.S. TIRGOVIŞTE. In Capitală va avea loc revanşa dintre di­vizionara „A“ C.S. Tirgovişte şi Autobuzul. Meciul se va disputa azi, pe stadionul Autobuzul, de la ora 16. Priviri spre esalonul secund TRIOUL DIN FRUNTEA SERIEI A 111-a Intre prezent si viitor Mai sunt cinci etape în Di­vizia „B“. In primele două serii, lupta pentru promovarea în primul eșalon e practic în­cheiată. DUNĂREA C.S.U. GA­LAŢI — în seria I — are 8 puncte avans fată de a doua clasată, Gloria Buzău, iar RA­PID — seria a II-a — devan­sează pe I.P. Aluminiu Slatina cu 14 puncte ! Dunărea şi Rapid susţin ultimele jocuri cu gîndul la Divizia „A“, unde au fost atîta vreme, mai ales echipa din Giuleşti, o adevă­rată campioană în ceea ce pri­veşte numărul de simpatizanţi. Dacă în primele două serii situaţia e atît de clară, în schimb în seria a IlI-a lupta pentru promovare a ajuns la punctul de... fierbere. S-a de­clanşat sprintul final. Dumi­nică, F.C. BAIA MARE a fă­cut scor (8—0) cu C.F.R. Timi­şoara, gîndindu-se, probabil, că poate va avea nevoie de atu-ul golaverajului. U.T.A. a ciştigat la Timişoara mai clar decit ar fi bănuit cineva (4—1 cu U.M.T., care coboară spre Divizia „C“), in timp ce STU­DENŢII CLUJENI s-au întors cu un preţios egal (2—2) de la Cugir. O luptă în trei, fru­moasă şi antrenantă. Dar iată situaţia lor în clasament după 29 de etape. 1. F.C. Baia Mare 29 18 4 7 67—25 (+42) 40 p 2. U.T.A. 29 16 7 6 56—20 (+36) 39 p 3. „U“ Cluj-Napoca 29 17 3 9 51—20 (+31) 37 p Următoarele 5 etape sunt de­cisive și, n-ar fi exclus ca ver­dictul să-i dea chiar golavera­jul. Pînă atunci, să vedem cu cine mai au de jucat cele trei candidate la promovare : F.C. BAIA MARE : cu Rapid Arad (d), Someşul S. Mare (a), U.M.T. (d), Metalurgistul Cugir (d), înfrăţirea Oradea (a). •U.T.A. : Cu Someşul S. Mare (a), Minerul Cavnic (d), F.C.M. Reşiţa (a), Armătura Zalău (d), Metalurgistul Cugir (a). „U“ : cu Aurul Brad (a), O­­limpia S. Mare (d), Armătura Zalău (a), C.I.L. Sighet (a), Gloria Reşiţa (d). De aici se pot face atitea şi atîtea calcule, în care, cu cite două jocuri la cete trei echi­pe, Metalurgistul Cugir, Armă-­ tura Zalău şi Someşul S. Mare au un important cuvînt de spus, ca şi formaţiile din Re­şiţa, după cum „locotenenţii“ din judeţe (Rapid Arad, C.I.L. Sighet, Minerul Cavnic) pot a­­vea şi ei o bună parte de con­tribuţie la promvarea unei formaţii sau la stoparea alteia. Dar hotăritoare va fi (aşa vrem să credem) comportarea celor trei candidate — F.C. Baia Mare, U.T.A. si „U“ — nume binecunoscute in fotbalul nostru. Ele. CU FORŢELE LOR, îşi pot vedea împlinită dorinţa de revenire în Divi­zia „A“. Constantin ALEXE Campionatul republican de juniori I LA BISTRIŢA ŞI NĂSĂUD VOR FI DESEMNAŢI FINALIŞTII De mîine şi pină duminică, la Bistriţa şi Năsăud se vor disputa meciurile turneului final al campionatului republi­can de juniori I. Pentru a­­ceastă fază a competiţiei s-au calificat câştigătoarele celor opt serii, echipe care au tre­buit să facă serioase eforturi pentru a-şi vedea realizat o­­biectivul. Iată, la încheierea turului, lideri se aflau C.S.Ş. Bacău, F.C. Constanţa, Elec­­troaparataj, F. C. Argeş, C.S.Ş. Reşiţa, F.C. Baia Mare, Cor­vinul si Chimica Urnăreni. Aceste echipe erau tatonate îndeaproape de S. C. Bacău, C.S.S. Tecuci, F.C.M. Brăila, C.S.S. Pajura, C.S.S. Craiova, Politehnica Timişoara, C.S.S. Baia Mare, C.S.S. Oradea, C.S.S. Odorhei, C.S.S. Sibiu, Şoimii Sibiu, F.C.M. Braşov, C.S.S. Tg. Mureş, A.S.A. Tg. Mureş. Acestea au fost frun­taşele întrecerii ediţiei 1982— 1983. Au ciştigat pînă la ur­mă... Seria I : S.C. BACĂU Seria a Il-a : F. C. CON­STANTA Seria a IlI-a : C.S.S. ELEC­­TROAPARATAJ Seria a IV-a : C.S.S. ROVI­NE CRAIOVA Seria a V-a : C.S.S. REŞIŢA Seria a Vl-a : C.S.S. ORA­DEA Seria a VII-a : CORVINUL HUNEDOARA Seria a VIII-a : CHIMICA TIRNĂVENI. Aceste opt echipe, împărţite in două grupe, vor juca sistem tur pentru desemnarea finalis­telor, care-si vor disputa titlul de campioană. Şedinţa tehnică va avea loc astăzi, iar mîine sunt programate primele parti­­de, de la ora 16.30. Doua meciuri se vor juca la Bistriţa, celelalte două la Năsăud. Vi­neri, în etapa a doua, echipele de la Năsăud vor evolua la Bistriţa, iar cele de la Bistriţa se vor deplasa la Năsăud. Ul­­tim­a etapă a turneului - du­minică 5 iunie. Finala este programată la Bucureşti (5 iunie), în deschidere la der­­byul campionatului. Dinamo — Universitatea Craiova.

Next