Sportul, septembrie 1983 (Anul 39, nr. 10488-10513)

1983-09-01 / nr. 10488

raOtgTARi 0.?­ TOAIe TARILE, UNITI VA I ZiAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENfftU EDUCARE FIZICA Sl SPORT I ANUL XXXIX - Nr. 10 488 |­4 PAGINI - 50 BANI j ici 1 septembrie 1933 | într-o atmosferă festivă, la sala Fioreasca IERI a AVUT LOC DESCHIDiiîEA OflCIALĂ A CAMPIONATELOR EUROPE­NE DE TSR ’83 O emoţionantă festivitate de deschidere,­ desfăşurată aseară, în sala Fioreasca din Capitală, a prefaţat întrecerile oficiale a­­le ediţiei 1983 a Campionatelor europene de tir, talere şi ţintă mişcătoare, car© încep rd­ine. Solemnitatea a fost deschisă d® defilarea celor 26 de delegaţii ale ţărilor participante. Au trecut prin faţa tribunelor cei peste 853 de­­trăgători reprezentind Al­bania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca, El­veţia, Finlanda, Franţa, FLD. Germană, UF, Germania, Irlanda, Italia, Iugoslavia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Spania, Suedia, Turcii, Ungaria, U.3LS.A. şî România. In acordurile Imnului nostru de stat a fost ridicat drapelul Republicii Socialista România, apoi steagurile Comitetului In­ternaţional Olimpic şi al Confederaţiei Europene de Tir. In nu­mele tuturor concurenţilor, campionul olimpic Cornelia Ion a de­pus jurămîntul sportiv iar preşedintele Comisiei tehnice, şi dele­gat al Uniunii Internaţionale de Tir şi Confederaţiei Europene de Tir, Otto Herber, a rostit jurămîntul, în numele juriului Tovarăşul Marin Dragnea, preşedintele Consiliului Naţional pen­tru Educaţie Fizică şi Sport şi a Comitetului de organizare a Campionatelor europene de tir, a adresat salutul de bun venit participanţilor şi le-a urat succes. Apoi, preşedintele Confedera­ţiei Europene de Tir şi al Federaţiei române de tir, prof. Gavrilă Barani, a declarat deschisă ediţia 1983 a Campionatelor europene de tir.­­ , A urmat ur­ frumos spectacol artistic. H Ani continuă antre­­namente'e, de mîsr.s în­cep întrecerile . Peste 350 de concurenţi din 26 da ţâri vor fi prezenţi la standurile de concurs de ieri, poligonul Tunari a început si funcţioneze in plin , mai mult de 8(H) de trăgători, care au avut rezervate ore de antrenamente, au luat prime­le contacte cu baza, cu moder­nele Instalaţii lu care au fost dotate standurile, cu celelalte amenajări aferente, necesare bunei desfăşurări a unui cam­pionat european de mare an­vergură. Puşcaşii, trăgătorii în probele de mistreţ alergă­tor, specialiştii in „vinarea“ talerelor aruncate din şanţ şi practican­ţii probei de pistol liber s-au racordat la „ora Bucureştiului“. Şi, spre satis­facţia concurenţilor (si a or­ganizatorilor), primul examen al noului poligon al Tunarilor a fost trecut cu succes : antre­namentele au decurs in cele mai bune condiţii. Consemnăm în acest sens opinia colegului Janusz Klost, da la publicaţia poloneză „Przeglad Sportowy“, care ne mărturisea : „Dacă ar fi să anticipez rezultatele ce se vor realiza în întrecerile oficiale, condiţiile excelente pe care le oferă poligonul dumneavoastră mă determină că prevăd realizarea multor recorduri ale Europei ’** Primele discuţii cu oaspeţii Capitalei si ai Ternarilor au avut loc chiar la prima oră a dimineţii de ieri. Suedezul Sven Johansson este o veche cunoştinţă. ’El se află in Româ­nia pentru a patra oară, bucu­ros că de fiecare dată a reuşit rezultate bune : „Aici mi-am depăşit două recorduri perso­nale, la puşcă liberă 3 X 40 f şi tot de aici am plecat la Jocurile Olimpice de la Mos­cova, unde am cîstigat meciu-Radu TiMOFTE (Continuare in pag 2-3) Solemnitatea, din sala Fioreasca Foto : V. BAGEAC Con­sta!i lirile profesorilor de educaţie lirică au relevat NECESITATEA REALIZĂRII UNEI NOI CALITĂŢI ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ A ELEVILOR Măsuri destinate să asipri­e mai mare eficienţă invăţămlntn­tul de educaţie fizică la noul an şcolar Ca de obicei, în ajunul des­cinderii noului an de învăţă­­mint, cadrele didactice de e­­ducaţie fizică (ca dealtfel si de celelalte specialităţi) iaa parte la consfătuiri metodice organizate la nivelul tuturor judeţelor şi al municipiului Bucureşti, destinata să prezin­te o sinteză a realizărilor anu­lui precedent, dar si cu neina­­plinirile din acest domeniu. Totodată, să stabilească direc­ţii concrete, legate de nevoia îmbunătăţirii calitative a ac­­tivităţii lor, prin aplicarea ca fermitate a indicaţiilor şi o­­rientărilor izvorîte din Mesajul tovarăşuîcu Nicolae Ceauşescu, secretar general al P.C.IL a­­dresat Conferinţei pe ţară a mişcării sportive din 5—7 mar­tie 1982, în alte documente de partid si de stat si a sar­cini­lor cuprinse în Programul de dezvoltare a activităţii de edu­caţie fizică si sport pînă în a­­­ul 1985. Consfătuirea profesorilor de educaţie fizică din Capitală, de pildă a scos in relief ne­cesitatea implicării mai nete a cadrelor didactice de specia­litate în acţiunea de angrena­re a tineretului studios in practicarea exerciţiilor fizice, a sportului şi turismului, în promovarea si afirmarea pe scară tot mai largă a noi si noi talente în performanţă. In educarea tinerei generaţii în spiritul eticii şi echităţii socia­liste şi al pregătirii acestuia pentru muncă şi viaţă. în a­­cest sens, conducerea de partid­­e de stat a creat si perfec­ţionat continuu cadrul or­ganizatoric si baza tehnico­materială necesara dezvoltării activităţii de educaţie fizică la nivelul cerinţelor si exigen­ţelor actuale şi de perspectivă ale societăţii noastre socialiste, care fac în mod obiectiv ne­cesară creşterea rolului cul­turii fizice şi sportului în pro­cesul educaţiei socialiste şi formării omului nou, în întă­rirea sănătăţi şî vitalităţii naţiunii noastre, la asigurarea condiţiilor ca tineretul patriei să se dezvolte cît mai viguros. In spiritul acestor importan­te cerinţe lucrările consfătui­ Tifceriu STAMA (Continuare in pag.. 2-3) „TURUL CICLIST AI ROMÂNIEI“ 10 SĂRBĂTOARE A SPORTULUI NOSTRU.. j ' i e Duminică, Sa Craiova, scan ft cea ic a XXI a ediţii I © 9î dc conco­rd­aţi di» 14 cluburi ţi asociaţii solkive I * Duminică se reia, după o în­trerupere de nouă ani, organi­zarea „TURULUI CICLIST AL ROMÂNIEI“, eveniment deosebit de important, o a­­devărată Sărbătoare nu numai a celor ce iubesc această­­dis­ciplină, ci a întregii noastre mişcări sportive. Consiliul Na­ţional pentru Educaţie Fizică Şi Sport aplică astfel una din măsurile răspunzînd preţioa­selor Indicaţii şi orientări cuprinse în Mesajul tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, se­cretarul general al partidului, preşedintele României, adre­sat Conferinţei pe ţară a miş­cării sportive, menite să ducă la ridicarea nivelului cvr­­­­il al tuturor ramurilor de­­sport. Organizat de Federaţia român­na de ciclism intr-o perioadă foarte bine aleasă. „Turul ci­clist al României“ este cortest, put­ea măsura posibilităţii­* actuale ale secţiilor de ciclism din asociaţiile şi cluburi)* sportive din întreaga ţară, că­rora le sunt create condiţii necesare de participare, de $+ Urmare, îndeosebi a tine­relor talente, promovate în Ul­timul timp. Cea de a XXI-a ediţie a Tu­rului începe duminică, 4 sep­(Continuare in pag 2-3) DEVA­­ Hunedoara ^CARANSEBE? ,HERCULANE T.SEVERIN CRAIOVA BUCUREŞTI* CIMPULLINO BRAŞOV k SIBIU CALAFAT După campionatul individual de dirt-track —— ii Pii ii I n—PBaw—ga—g—a«w——hmbw—eeawaa——eb—nangar GENERAŢIA TÎNĂRĂ ARE CITEVA * VALORI AUTENTICE Cîştigind două ediţii ale prestigioasei competi­ţii inter­naţionale „Cupa Prietenia** la dirt-track, deschisă sportivi­lor pînă la 21 de ani. Ionel Pavel, talent autentic, reuşeşte frumoasa performanţă de a de­veni, in primul an de seniorat (1981), campion republican şi maestru al sportului. In anul următor, îmbracă pentru a doua oară tricoul de campion şi se remarcă în arena interna­ţională, unde a urcat, la cîte­­va concursuri, pe podiumul laureaţilor. Marţi după-a­­miaza, după ultima etapă a campionatului individual, e­­diţia 1983 Ionel Pavel (Stea­ua) îşi înscrie în palmares, la vîrsta de 24 de ani, al treilea titlu de campion. Fără doar şi poate, de data aceasta a fost mai greu, deţi­nătorul titlului primind de-a lungul celor 20 de manşe o pu­ternică replică din partea re­prezentanţilor generaţiei ti­nere. In două curse a fost ne­voit să guste din amărăciunea infringerii fii lipseşte zvîc­­nirea din start­ în fata dom­n­ Traian IOANIŢESCU (Continuare in pag 2­3) Stelistul Ionel Pavel și noul său antrenor, maestrul emerit al sportului Gheorghe Voiculescu Foto : B. VASIL2 Rotaţii după turneu! Internaţional feminin de la Focşani CUPA f.fi. BASCHET, PUNCT Oi RfffflMJĂ ÎNTRE UMviilADĂ Şl „EUROPENE“ In condiţiile absen­tei a două din jucătoa­­rale sale de bază (Ca­melia Hînda si Cornelia Stoichiţă, accidentate) si a celei de a treia cu calităţi de recuperatoare (Carmen Tocală), re­prezentativa feminină a României a izbutit, to­tuşi, să cucerească locul I în competiţia Interna­ţională dotată cu „Cupa F. R. Baschet“. Ea s-a clasat înaintea selec­ţionatelor Cehoslovaciei (venită cu cel mai bun lot) oraşului Lenin­grad (o echipă puterni­că ( întrunind toate cal­ităţile valorosului bas­chet sovietic) R. F. Ger­mania (ţară în care a­­cest joc sportiv a cu­noscut, în ultimii­ ani, un spectaculos salt cali­tativ), Ungariei, Polo­niei (cu loturi tinere) şi R. D. Germane (o echi­pă ambiţioasă, dar cu prea puţină experienţă internaţională). Continuînd să bene­ficieze de pregătirea e­­fectuată înaintea Uni­versiadei de la Edmon­ton, baschetbalistele noastre au avut evoluţii bune şi chiar foarte bune, mai cu seamă la reprizele secunde ale fiecărui meci, ceea ce demonstrează cif­ra ridicată este capacitatea fizică a echipei. Jucă­­toarea Magdalena Paul D. 5TANCUIESCU (Continuare In pag. 2-3} Magdalena Pal și Maria Lienczewska fii dispută o minge ricoșată din panou. (Imagina din meciul Romănia — Polonia) Foto : Livia AXENTE-Focșani

Next