Sportul, decembrie 1983 (Anul 39, nr. 10566-10591)

1983-12-01 / nr. 10566

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAfii FIZICĂ ŞI SPORT Miercuri dimineaţă a avut loc în Capitală Plenara Con­siliului Naţional pentru Educa­ţie Fizică şi Sport. La lucrări a participat tova­răşul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Au fost prezenţi membri ai C.N.E.F.S. reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor centrale cu atribuţii în dome-­ niul sportului preşedinţi şi membri ai federaţiilor, ai clu­burilor şi consiliilor judeţene pentru educaţie fizică şi sport, tehnicieni şi sportivi fruntaşi, ziarişti. La primul punct al ordinei de zi, tovarăşul Marin Drag­­nea, preşedintele C.N.E.F.S., a prezentat Raportul privind sta­diul de pregătire a loturilor O­­limpice şi principalele direcţii şi măsuri în vederea îndepli­nirii obiectivelor stabilite pen­tru Jocurile Olimpice din 1984, in care s-a subliniat faptul că, răspunzînd minunatelor con­diţii create tineretului din ţara noastră, mişcării sportive, traducind în viaţă preţioasele indicaţii cuprinse în cuvîntările tovarăşului Nicolae Ceauşescu, sportivii români au obtinut in anul preolimpic rezultate re­marcabile în arena internaţio­nală. Astfel la campionatele mondiale din 1983 au fost cu­cerite 31 de medalii, dintre care 4 de aur, iar la campionatele europene 31 de medalii (5 de aur). De asemenea, la Jocu­rile Mondiale Universitare, stu­denţii sportivi români au cu­cerit 27 de medalii, dintre care 6 de aur. Alte 194 de medalii (77 de aur), obţinute la cam­pionatele balcanice, precum şi Super­cupa campionilor mon­diali şi olimpici la handbal masculin completează un bi­lanţ rodnic al anului sportiv 1983. Aceste rezultate , la care şi-au adus contribuţia gimnas­tica feminină, caiacul-canoea, canotajul feminin halterele, iudoul, atletismul, rugbyul, tirul — situează ţara noastră pe locul 6 în clasamentul aces­tui an alcătuit pe criteriul me­daliilor şi punctelor obţinute la ramurile de sport olimpice. Pe marginea Raportului au luat cuvintul tovarășii : Ma­noilă Milicin, antrenor princi­pal al lotului de caiac-canoe. Anișoara Cușmir-Stanciu, vi­­cecampioană mondială la atle­tism. Adrian Goreac, antre­nor principal al lotului olim­­­pic feminin de gimnastică. Septimiu Todea, secretar al C.N.E.F.S., Dumitru Furnică, preşedintele C.J.E.F.S. Bra­(Continuare in pag 2-3) Participanţii la Plenara au adoptat, intr-o atmosferă de puternic entuziasm, o telegramă adresată tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, secretar general al Partidului Comu­nist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, in care se spune intre altele : Analizimi cu maximă exigenţă şi responsabilitate, în mod critic şi autocritic, activitatea desfăşurată de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, de asociaţiile si clu­burile sportive, de toate organizaţiile cu atribuţii în acest domeniu şi stabilind măsuri concrete menite să conducă la lichidarea neajunsurilor manifestate, dorim să vă asigurăm, mult iubite şi stimate tovarăşe secretar general, că nu vom precupeţi nici un efort pentru promovarea pe o scară tot mai largă a educaţiei fizice şi sportului de masă şi de per­formanţă, pentru afirmarea sportului românesc pe arena internaţională. Rezultatele obţinute în acest an, printre care cu mîndrie raportăm cele 283 medalii cucerite la campionatele mon­diale şi europene Jocurile Mondiale Universitare, campio­natele balcanice, constituie o premisă pentru intensificarea muncii şi a pregătirii în vederea Jocurilor Olimpice — com­petiţia noastră supremă — care vor avea loc în anul viitor. Dorim, în aceste momente — se spune în continuare în telegramă — să ne reafirmăm adeziunea noastră fierbinte faţă de politica internă şi externă a partidului nostru, faţă de iniţiativele Dumneavoastră valoroase privind promovarea păcii şi înţelegerii in întreaga lume. Vă asigurăm, mult iubite şi stimate tovarăşe Nicolae Ceauşescu — se subliniază în încheierea telegramei — că vom acţiona cu toată energia, că vom dezvolta neabătut spiritul de răspundere şi vom întări necontenit climatul de muncă ordine, disciplină, etică şi corectitudine în în­treagă mişcare sportivă, pentru obţinerea de noi şi im­por-­ tante succese ale sportului românesc, pe care le vom dărui gloriosului nostru partid, poporului pe care îl reprezentăm, pentru ridicarea și pe această cale pe noi culmi a presti­giului de care se bucură scumpa noastră patrie­ în lumea întreagă. PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNITI-VA ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICA SI SPORT | ANUL XXXIX - Nr. 10 566 | 4 PAGINI - 50 BANI | joi 1 decembrie 1983 UN MARE SUCCES AL SPORTULUI ROMANESC, ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBAL S-A CALIFICAT, IN MOD STRĂLUCIT, PENTRU TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI EUROPEAN DIN FRANŢA! O SINGURĂ Senzaţională, dramatică şi epuizantă luptă am trăit aici, pe stadionul Slovan din Bratislava ! Jucătorii români au luptat ca leii pentru culorile patriei noastre dragi ! S-au angajat total, pină la ultima picătură de energie, şi s-au dăruit pină la epuizare pentru obţinerea calificării mult visate la turneul final al Campionatului European, care va a­­vea loc, vara viitoare, în Franţa. A fost fantastic, aţi văzut şi dumneavoastră pe micile ecrane sau aţi ascultat la radio, stimaţi iubitori ai fotba­lului nostru ! Minunaţii fotbalişti români au fost O SINGURĂ INIMĂ, puternică, de neinbrint! Şi cu inima scriem aceste rînduri in cinstea lor, în cinstea unor sportivi exemplari care au onorat sportul nostru şi, mai presus de toate, patria noastră. Minunată scară a fotbalului românesc ! Bravo, dragii noştri fotbalişti, aţi adus României — prin lupta voastră eroică — un dar minunat, pentru care v­ă îm­brăţişăm din toată inima. Marius POPESCU Bratislava, 30 noiembrie ASEARĂ, LA BRATISLAVA, IN ULTIMUL LOR MECI AL GRUPEI PRELIMINARE, TRICOLORII AU LUPTAT EXEMPLAR, OBȚINÎND UN PRESTIGIOS REZULTAT DE EGALITATE, 1-1, CU FOSTA CAMPIOANĂ A EUROPEI, REPREZENTATIVA CEHOSLOVACIEI BRATISLAVA, 30 (prin te­lefon). România în turneul fi­nal al campionatului european din Franţa ! Performanţă de răsunet mondial ! Să ne bucu­răm­ să dăm frru liber imen­sei bucurii pe care am trăit-o noi, aici, împreună cu milioa­nele de iubitori ai fotb­aalui care au urmărit fantastica par­tidă la televizor. O calificare a voinţei, a excelentei pregătiri la toate capitolele a echipei noastre naţionale, un sincer bravo pentru tricolori şi pen­tru remarcabilul cuplu de an­trenori care i-a pregătit. Mircea Lucescu — Mircea Rădulescu. Egalul acesta de la Bratislava, echivalent cu o splendidă vic­torie, duce fotbalul românesc în marea arenă internaţională, CAMATARU în urma noastră răminind, iată, in această grupă preliminară, cea mai grea grupă dinaintea turneului final. Italia, campi­oana mondială en-titre, Suedia, finalista din 1958 a campiona­tului mondial, și Cehoslovacia, ultimul nostru obstacol, altfel spus, o dublă finalistă a cam­pionatului mondial și campi­oana europeană din 1976. Am amintit palmaresul adversari­lor noştri puternici, cu firmă de răsunet tocmai pentru a defini cum se cuvine minunata performanţă a fotbaliştilor ro- M. rădulescu mâni, obţinută după o cursă de Stadion Slovan; teren greu, timp rece: spectatori — peste 60 000. Şuturi] 14—3 (pe poartă: 5—2). Cornere: 12—1. Au marcat: GEOLGAU (min. 62) și LUHOVY (min. 85). CEHOSLOVACIA: Hruska - Jokubec. FIALA, Prokes, Rada - Chaloupka, ZELENSKI, Janecka - VIZEK. Danele (min. 72 LUHOVY). Stambacher (min, 72 Jurkemik). ROMANIA: LUNG - NEGRILA, STE­­FANESCU, IORGULESCU. UNGUREA­­NU - REDNIC, BOLONI, KLEIN - GEOLGAU, CAMATARU, GABOR (min. 79 Augustin; min. 89 Al. Nicolae). A arbitrat excelent K. Palotai (Un­garia). Cartonaşe galbene- IORGULESCU, ZELENSKI, LUNG, GABOR. RADA regularitate care a atras apre­cieri si aplauze din toate păr­țile continentului. Meciul a fost de mare an­gajament­ fizic și psihic, un duel demn de o mare finală, un joc care s-a ridicat prin consumul de efort la cote su­perioare, mai ales că terenul foarte greu părea să fie un Gheorghe NICOLAESCU (Continuare iv vag 2-3) m\\\\\\\\w STEFANESCU LUNG NEGRILA IORGULESCU REDNIC BOLONI KLEIN GEOLGAU gab:r AUGUSTIN NICOLAE M. LUCESCU UNGUREANU CLASAMENTUL GRUPEI­­ 5 : 1.ROMÂNIA 8 5 2 1 9- 3 12 2.Suedia 8 5 1 2 14- 5 11 3.Cehoslovacia 8 3 4 1 15- 7 10 4.Italia 7 0 3 4 3-11 3 5.Cipru 7 0 2 5 3-18 2 „ROMÂNII AU­ CONDUS DIN PUNCT DE VEDERE TACTIC JOCUL“ Primele comentarii ale agenţiilor internaţionale de presă le marginea partidei de la Brati­slava şi a spectaculoasei califi­cări reuşite de reprezentativa ţării noastre La puţine minute după ter­minarea meciului de fotbal Cehoslovacia — România, dis­­putat la Bratislava, agenţiile in­ternaţionale de presă au transmis primele comentarii, subliniind performanţa fotbaliş­tilor români, care au cîştigat una dintre cele mai puternice grupe ale preliminariilor cam­pionatului european de fotbal, obţinind o spectaculoasă califi­care la turneul final de anul viitor din Franţa (12—27 iunie). „Deşi pronosticurile multor specialişti înclinau in favoarea echipei Cehoslovaciei, care pe teren propriu se anunţa reduta­bilă, mai ales după victoria clară (2—0) obţinută in faţa Italiei, jucătorii români — relatează corespondentul sportiv al agenției Associated Press —■ (Continuare In pag. 3-3}

Next