Sportul, decembrie 1983 (Anul 39, nr. 10566-10591)

1983-12-01 / nr. 10566

65 de ani de la făurirea statului naţional unitar român ÎNTREGIREA ŢARII-MOMENT CRUCIAL ÎN DEZVOLTAREA ROMÂNIEI MODERNE „încununare a aspiraţiilor de veacuri ale poporului nostru pentru eliberare naţională, rezultat al luptei duse de cele mai înaintate forţe social-politice ale vremii - în cadrul cărora rolul hotărîtor l-au avut masele populare —, unirea din 1918 a reprezentat o adevărată piatră de hotar în dezvoltarea României moderne". NICOLAE CEAUȘESCU î Decembrie 1913. Nicicind poate, ca in această memorabilă zi, suflarea românească a fost mai profund răscolită, nicicind poate nu a trăit clipe mai emoţionante, mai pline de bucurie, mai minunate. Un vis Stăruind de secole în inimile celor de un neam se împlinea, un vis spre care au nă­­guit bunii şi străbunii noştri şi care a în­flăcărat în atîtea rînduri conştiinţele , unirea tuturor celor „de o fiinţă şi de o mamă“, despărţiţi vreme îndelungată de vitregiile istoriei. Unirea lor sub stindardul românesc. O aspiraţie seculară care a marcat puternic istoria poporului nostru prin impresionante fapte de luptă şi sacrificii — şi care se îm­plinise pentru puţin timp sub scurta dar epo­peica domnie a lui Mihai Viteazul, în entu­ziasmul fără margini dincoace şi dincolo de­ Carpaţi, în toate cele trei provincii româneşti :• o aspiraţie împiedicată să devină realitate de forţe exterioare interesate să domine şi •­ asuprească ţările române dezmembrate, dar o aspiraţie care a dăinuit tot mai vie prin ani, manifestîndu-se cu putere în momentele esenţiale ale istoriei, cu deosebire în frămîn­­tările revoluţionare de la 1848, la înfăptuirea Unirii Ţării Româneşti şi Moldovei în 1859, de războiul pentru Independentă la 1377—78. Voinţa fermă de întregire a ţării a reizbuc­­nit cu şi mai multă putere în cursul celui dintii război mondial spre sfîrşitul căruia glasul unanim al transilvănenilor : „Noi vrem si ne unim cu Ţara!“ a răsunat răscolitor dincolo de Carpaţi. Şi astăzi, cînd sărbătorim 63 de ani de la făurirea statului naţional uni­tar român, ne emoţionează şi ne umple su­fletele de mîndrie patriotică evocarea acelor tulburătoare manifestaţii care au precedat marea unire, cînd zeci de mii de oameni — ţărani, muncitori, intelectuali, români, maghia­ri, germani şi de alte naţionalităţi, la fel de obidiţi sub crîncena exploatare a imperiului austro-ungar — au umplut platoul din faţa cetăţii de la Alba Iulia venind — cu trenuri, cu căruţe sau pe jos — din toate colţurile Ar­dealului şi Banatului pentru a fi părtaşi şi martori la împlinirea unui vis de veacuri. Momente memorabile, impresionante au pre­cedat Hotărîrea de Unire a Transilvaniei, Ba­natului, Crişanei şi Maramureşului cu Ţara, cînd cei 1 200 de delegaţi reuniţi în Sala Ca­zinoului Militar din cetate au dezbătut sub necontenitul strigăt al mulţimii . ..Noi vrem să ne unim cu Ţara!“. Rezoluţia de Unire, im­pusă de voinţa unui neam întreg, avea să declanşeze — după cum spun martorii oculari - o fantastică explozie de entuziasm : mii, zeci de mii de oameni se îmbrăţişau plîngînd de bucurie, prinzîndu-se în uriaşe hore ; în sfîrşit, puteau să răsune liber, în toată splen­doarea lor, cîntecele sfinte ale neamului „Deşteaptă-te române!“. „Pe-al nostru steag e scris unire“. Glia strămoşească şi întreaga su­flare românească se uneau între hotarele fi­reşti, între hotarele României. Actul istoric de la 1 decembrie 1918 a cons­tituit o puternică piatră de hotar pentru dez­voltarea României, care, un sfert de veac mai tîrziu, avea să­ marcheze un nou moment cru­­­cial în evoluţia sa, marea unire fiind conso­lidată şi întregită prin revoluţia de eliberare socială şi naţională antifascistă şi antiimpe­­rialistă, prin trecerea ţării pe făgaşul socia­lismului, care a urmat actului de la 23 Au­gust 1944, pregătit şi înfăptuit de întreaga noastră naţiune, călăuzită de partidul comu­niştilor. Poporul român, puternic unit în cu­get şi simţire, în jurul partidului, al secreta­rului său general, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, ridică astăzi pe noi trepte de cultură şi civilizaţie patria socialistă. România liberă, independentă, suverană tot mai pros­peră între naţiunile lumii. Edifică entuziast şi hotărît, încrezător în viitorul luminos al ţării, în destinul său comunist, o societate nouă, superioară, o societate a dreptăţii şi deplinei egalităţi, a bunăstării, fericirii şi demnităţii tuturor fiilor ei, care trăiesc şi muncesc pe pămîntul românesc. Marea sărbătoare de astăzi, aniversarea de­­săvîrşirii unităţii naţionale, are un puternic ecou în rîndurile tineretului sportiv al ţării — participant entuziast, alături de întregul popor, la opera de construcţie socialistă a patriei — care cinsteşte cu înflăcărare lupta şi eroismul înaintaşilor, prin fapte de muncă şi prin numeroase competiţii sportive omagiale, printr-o pregătire superioară, printr-o dăruire exemplară, izvorîtă dintr-un adînc simtămînt patriotic, spre a face ca stindardul tării, tricolo­rul românesc, să­ fluture tot mai des pe primul catarg al marilor competiţii internationale. PLENARA CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Rov. Vasile Stingă, component al lotului olimpic de handbal, Lazăr Baraga, secretar al F. R. Haltere, col. Cornel Oţe­­lea, preşedintele clubului Steaua Bucureşti. Victor Mo­­cianu, antrenor principal al lotului olimpic feminin de canotaj. Stefan Koroli, se­cretar al Consiliului Central al U.G.S.R.. Maria Macovei, cam­pioană europeană la dir. conf. univ. Titus Tatu, șeful catedrei de atletism a I.E.F.S., antrenor coordonator al lotului olimpic de atletism.­­ Ion Draica, cam­pion european si mondial la lupte greco-romane. col. Silviu Ghilescu, vicepreşedinte al clu­bului Dinamo Bucureşti Ale­xandru Vasile, antrenor la lo­tul olimpic de judo. Marin Iliescu, director în M.E.I., preşedintele F. R. Atletism, Ion Corneanu, antrenor princi­pal al lotului olimpic de lupte greco-romane. în Raport, precum si în cu­­vîntul participanților la dis- (Urmare din pag. 1) cutii s-au făcut referiri critice si autocritice la adresa activi­tății desfășurate, relevîndu-se o serie de neimpliniri la u­­nele discipline, unde rezulta­­tele nu au fost de măsura gri­jii pe care partidul şi statul o poartă mişcării sportive din ţara noastră. Vorbitorii, toţi participanţii la lucrările plenare, s-au an­­gajat să se mobilizeze cu ma­ximă răspundere, să nu precu­peţească nici un efort pen­tru îndeplinirea obiectivelor asumate, să întroneze o atmo­sferă de muncă temeinică, de seriozitate si puternică impli­care a tuturor factorilor pen­tru îndeplinirea riguroasă a programelor de pregătire în vederea obţinerii unor perfor­manţe sportive de înalt nivel, a reprezentării cu cinste in arena sportivă internaţională a culorilor patriei noastre, con­tribuind astfel la creşterea prestigiului României socialiste în lume. în­ cadrul lucrărilor plenarei a fost prezentată, de asemenea, o informare cu privire la des­făşurarea ediţiei a IlI-a a competiţiei sportive naţionale ..Daeiad­a“ şi măsurile care se impun pentru organizarea la un nivel superior a celei de a IV-a ediţii a competiţiei. S-a arătat că in întrecerile recent încheiate s-au făcut paşi im­portanţi în cuprinderea unui număr cit mai mare de tineri şi oameni ai muncii în activi­tăţile de educaţie fizică şi sport, că au fost organizate ac­ţiuni atractive la care au participat sute de mii de prac­ticanţi ai exerciţiilor fizice.­­S-a criticat, totodată, faptul că nu s-a acţionat cu toată fermitatea pentru îndeplini­rea obiectivului fundamental dus de conducerea partidului în faţa mişcării sportive — acela de a cuprinde întregul tineret, masele largi de oameni ai muncii la practicarea sistema­tică a sportului — şi s-au fă­cut propuneri pentru îmbună­tăţirea activităţii viitoare. în încheierea lucrărilor plenare, a luat cuvintul tova­răşul Ion Coraan, TRACTORUL BRAŞOV (sabie) Şi C.S. SAID MARE (floretă) CAMPIOANE PE ECHIPE LA JUNIORI întrecerea echipelor în cadrul actualei ediţii a campionatelor naţionale de juniori I, desfăşu­rate in cadrul „Daciadei“, a de­butat ieri cu mari surprize, ca­re au dat o notă de inedit pro­bei de sabie. Astfel, „şoimii“ de la Centrul de tineret Trac­torul Braşov i-au învins pe „pionierii“ Tractorului, dove­dind că această ultimă echipă este într-un... picior fără Szabó. Acesta, introdus în locul lui Porcza, care suferise două in­fringer, a remontat din handi­cap, dar era prea tîrziu şi C.T. Tractorul a cîştigat la luşave­­raj (59—57 t.d.). Au punctat : Găureanu (16 ani) 3­­, Papp şi Oniţă 2, Dinu 1 şi, respectiv, Sultan 3, Anghel şi Szabó 2, Oţelea 1. Şi cit pe-aci ca echi­pa celor mai mici „tractorişti“ braşoveni să mai răstoarne un „car“, cel al dinamoviştilor, pierzînd însă (legea compensa­ţiei ? !), tot la tuşaveraj, după ce au condus cu 7—3 ! Astfel, favorita nr. 1, Tractorul, avea neapărată nevoie de victorie în ultimul meci, cu Dinamo, pen­tru a intra in posesia titlului de campioană. Şi a obţinut-o cu 9—6, chiar daca Szabó a ce­dat în faţa lui Oros, pentru că Oţelea şi-a făcut, de această dată, pe deplin datoria. Au punctat : Oţelea şi Szabó cite 3 v, Sultan 2, Anghel 1 — pen­tru Tractorul şi Oros 3, Me­­dragoniu 2, Stan 1 — pentru Dinamo. Iată rezultatele şi clasamentul final al probei de sabie : 1. Trac­torul Braşov 8 p. +22 a.c. (9—6 cu Dinamo, 9—3 cu C.S.S. 1 și C.S.S. Slobozia, 9—0 cu C.S. Satu Mare). 2. Dinamo 8 p, +9 a.c. (9—4 cu C.S.S. 1, 9—6 C.S.S. Slo­bozia, 8—8, 67—64 t.d. cu C.T.Tr., 9—5 cu C.S. Satu Mare). 3. C.T. Tractorul 8 p +9 a.c. (8—8, 59—57 t.d. cu Tractorul, 9—7 C.S.S. 1, 9—5 C.S.S. Slobozia, 9—6 C.S. Satu Mare), 4. C.S.S. 1 Buc. 4 p (9—6 C.S.S. Slobozia, 8—8. 66—64­­.d. C.S. Satu Mare), 5. C.S. Satu Mare 2 p (9—4 C.S.S. Slobozia), 6. C.S.S. Slobozia 0 p. înaintea ultimului tur din disputa echipelor masculine de floretă rămăseseră neînvinse C.S. Satu Mare și C.T.A Stea­ua, favoriţi fiind floretiştii săt­măreni, care dominaseră net proba individuală. Echipa bucu­­resteană a opus o neaşteptata rezistentă, chiar dacă, practic, n-a contat decit pe 3 trăgători. Marcu, neantrenat, făcind fi­guraţie. Au punctat in acest meci încheiat cu scorul de 8—5 in favoarea C.S. Satu Mare . File 4 v. Eder 3. Costa 1. Bor­sodi 0 si respectiv Kessler si Ducu 2. Rădutu 1. Marcu 0. Iată rezultatele și clasamentul final din întrecerea floretiștilor : 1. C.S. Satu Mare 10 p (8—5 Steaua, 9—3 C.S.S. Triumf, 9—0 C.S.S. Oradea, 9—6 Flacăra, 9—4 C.S.S. Energia), 2. C.T.A. Steaua 8 p (9—0 C.S.S. Triumf, 9—1 C.S.S. Oradea, 9—2 Flacăra și C.S.S. Energia, 3. Flacăra Satu Mare 6 p (9—6 C.S.S. Triumf, 9—2 C.S.S. Oradea, 9—0 C.S.S. Ener­gia), 4. C.S.S. Triumf 4 p (9—4 C.S.S. Oradea, 9—0 C.S.S. Ener­gia), 5. C.S.S. Energia 2 p (9—6 C.S.S. Oradea) 6. C.S.S. Oradea Paul SIAVESCU BOGATĂ ACTIVITATE COMPETITION LA BOX • „CENTURA MOLDOVEI“, în Sala sporturilor din Iaşi, s-a încheiat, zilele trecute, cea de a Xll-a ediţie a turneului internaţional de box dotat cu „Centura Moldovei". La în­trecere au fost prezenţi peste 100 de pugilişti din Bulgaria, Iugoslavia, Polonia şi România. Timp de patru zile, aproape 10.000 de spectatori au urmărit gale interesante, de calitate, în care au evoluat mulţi sportivi de valoare. Clubul sportiv Ni­­colina şi C.J.E.F.S. Iaşi au asi­gurat condiţii excelente de în­trecere, la sfîrşitul competiţiei, laureaţii turneului primind frumoase trofee. IATA CASTI­­GATORII. Juniori cat. mus­că : I. Chirilă (Brăila), pană : V. Lasarov (Bulgaria), semi-uşoară : D. David (Cimpulung Muscel), uşoară : K. Docev­­ (Bulgaria), mijlocie mică : I C. Creţu (Nicolina) , seniori ■ cat. semimuscă : G. Burcă­­ (Steaua), muscă : Al. Schiopu | (Steaua), cocoș: N. Agavriloaie | (Nicolina), pană : D. Tănase (Steaua), semiușoară : V. lea- I­na (Cimpulung Muscel), usoa- I ră : M. Simota (Nicolina) se­­mimijlocie : N. Popa (Tîrgo- ■ viste), mijlocie : H. Mlade- I­nov (Bulgaria), semigrea: N. * Cazacu (Tirgoviste). grea :­­ W. Corzah (Polonia). (AL. NOUR — coresp). • „CENTURA SINDICA- I TELOR DOLJENE“. La Cra- | iova, timp de mai multe zile s-a disputat o interesantă com­- | petiție de box la care au par- I ticipat sportivi din Timisoara, Rm. Vilcea, Cimpulung Muscel,­­ Pitești, Hunedoara s.a. Au­­ avut loc întreceri de juniori şi I seniori în care cei mai buni s-au dovedit : juniori mici I cat. muscă : M. Badea (Cra-­­­iova), cocoş : V. Lişiţă (Re­şiţa), uşoară : D. Mircea I (Cimpulung Muscel) , juniori­­ mari cat. pană : I. Vintilă (Piteşti), semigrea : D. Solo- I­mon (Rm. Vîlcea) ; seniori­tat. | muscă : M. Pavelescu (Re­şiţa). cocoş : N. Nicolae I (Cimpulung Muscel). semi- | mijlocie : R. Nicolae (Craio­va). mijlocie : M. Gornistu * (Rm. Vilcea). semigrea : I. Joiţa (Craiova). (V. POPOVICI I — coresp). • C. F. R. CRAIOVA — | B. D. I. N. VIDIN (Bulgaria) | 14—6. în Sala sporturilor (mică) din Craiova a avut loc I întilnirea internaţională ami- I cală dintre pugilistii de la C. F.R. din localitate si cei­­ din Vidin (Bulgaria). După I întreceri frumoase, aplaudate de asistentă, gazdele au ob- I tinut o meritată victorie. Iată I boxerii învingători din for­maţia craioveană. cat. semi- I muscă : L. Corcodel. muscă : I N. Gruev. pană : M. Pirvu şi D. Constantin. uşoară : P. I Stoiu. mijlocie mică : Gh. I Bacriş. (T. COSTIN, coresp). • BOXERI ROMÂNI LA ■ „RING SOFIA“. Un grup de­­ boxeri români participă la I întrecerile din capitala Bul- ■ gariei. Au făcut deplasarea :­­ V. Iordache, Cr. Gheorghișor, I G. Hudișteanu, M. Gruescu, M. ■ Miclos, D. Lugigan și Gh. En­ . cună. Antrenor : C. Anton. s-a încheiat Divizia „A“ la tenis de masă FORUMA SE VA SCIHINDA. DAR MENTALITATEA ? Ediţia din 1983 a Campionatului Diviziei „A“ la tenis de masă s-a încheiat cu victoriile scon­tate ale unor echipe tinere — Universitatea I Craiova (mascu­lin) şi MILNIC—CPE Bucureşti (feminin) — care, nu e o simplă coincidenţă, îşi înscriu la activ şi titlurile de campioane naţionale la juniori, şi cîştigarea „Cupei României“, într-un cuvânt toate trofeele pe echipe ale tenisului nostru de masă . Aceste succese, pentru care componenţii celor două formaţii şi antrenorii lor merită felicitări, au fost realizate ca urmare a valorii loturilor, care cuprind jucători şi jucătoare me­daliaţi la Campionatele europene de cădeţi şi juniori şi la alte turnee internaţionale. Divizia „A“ din acest an nu a fost nici mai bună, nici mai rea decit precedenta, menţinîndu-se ca un fel de „rău necesar“ şi cu recunoaşterea realităţii ( ! !) că ESTE CEA MAI SLAB PRODUC­TIVA COMPETIŢIE a tenisului de masă, părere la care subscriu majoritatea participanţilor­­la campionat şi chiar federaţia. De ce au stat aşa lucrurile ? Mai întîi pentru că, în pofida împărţirii echipelor participante pe 2 grupe valorice, s-a dovedit că, excepţind 1­2 formaţii care au aliniat elemente ceva mai ră­sărite, cele mai multe divizionare (şi la masculin, şi la feminin) au dus o existenţă formală, cu spor­tivi care NU AU VALOARE COM­PETITIVA nici măcar pe plan in­tern. In al doilea rind, pentru că în secţii nu se desfăşoară o mun­că in profunzime, o selecţie per­manentă şi competentă la toate cele 3—4 eşaloane de virstă (a arătat-o foarte clar „Cupa Ro­mâniei“) , irosindu-se timp — şi nu numai timp — cu „speranţe“ care nu confirmă sau cu sportivi tre­cuţi binişor de vîrsta performan­ţei, lingă care nu creşte mai ni­mic, dar cu o liniştitoare (cel puţin pînă acum) justificare a muncii antrenorilor care lucrează doar în ... perspectivă, însă sînt remuneraţi în... prezent. Dacă exceptăm pe campioni şi încă o echipă sau două, atit la băieţi cit şi la fete sursa de valori este epuizată. Să nu uităm că şi Uni­versitatea Craiova (în proporţie de 60 la sută) şi MILNIC CPL (sută la sută) au cîştigat cu JU­NIORI într-o competiţie destinată exclusiv SENIORILOR. Ceea ce spune totul despre valoarea de moment a jucătorilor la acest e­­șalon de virstă ! Mai­­ strînsă a fost disputa la fete, în care Aradul a venit pe locul secund dar bazîndu-se mai mult pe „ce vine“ și nu pe „ce produce" direct. Poate că noile măsuri luate la nivelul clubului să ducă cit de curînd la o re­considerare a muncii din acest punct de vedere. La Baia Mare s-a încercat să se adune o echi­pă, aducîndu-se două jucătoare de valoare in acel moment, şi ea are acum locul 3, cu 7 victorii din 15 meciuri ! Să vedem cum va evolua în viitor, ţinînd seama de mutaţiile care, probabil, se vor produce. Progresul I.I.R.U.D. Bucureşti — cu tradiţie, sală şi 3 antrenori ! — contînd doar pe o singură jucătoare, Maria Păun, formată la alt club, a retrogradat din prima grupă valorică, urmare logică a situaţiei tenisului de masă la această (fostă) mare u­­nitate de performanţă şi care are înscrise în palmares atîtea titluri de campioană naţională şi conti­nentală­­ în cele două serii ale grupei valorice secunde situaţia este şi mai precară. Doar înfră­ţirea Tg. Mureş prezintă o situa­ţie mai bună in clasament, gra­ţie unei conjuncturi create arti­ficial de federaţie şi de care nu va mai beneficia în viitor. A mai „mişcat" Cugirul, mai precis Ro­­dica Urbanovici, care are unele sclipiri, şi Rm. Vîlcea, care con­tinuă să fie o mare promisiune. Inadmisibilă, însă, situaţia la C.S.M. Buzău, într-un veritabil „centru“ al federaţiei, care retro­gradează din Divizie, fără să ciş­­tige NICI MACAR UN MECI ! Un lung hiatus în selecţie şi pregă­tire a dus formaţia la această si­tuaţie, pe care ne propunem să o analizăm cit de curînd. De vă­zut, de asemenea, ce va face şi Otilia Bădescu, campioană euro­peană a cadetelor şi una din spe­ranţele actuale (ea a debutat, de altfel, la Balcaniadă, in echipa de senioare), care nici nu joacă în Divizie. Dacă tot a fost trans­ferată (şi rău s-a procedat) de la MILNIC-CPL, barem să fi mers într-o echipă din campiona­tul primei divizii. Aşa însă... La băieţi, craiovenii „ţin“ două echipe în Divizie, una campioană, neînvinsă, cealaltă pe locul se­cund in grupa a Il-a valorică, cu şanse de promovare în prima, după care se intră, din nou, în­„ umbră. Progresul I.I.R.U.C. Buc. nu face excepţie nici aici. Se câş­tigă meciuri cu S. Cauri şi St. Moraru, care au cam îmbătrînit, valoric vorbind , Voinţa Satu Mare a renunţat la ambiţii şi retrogradează lamentabil . Cele­lalte formaţii trăiesc într-o „dulce mediocritate“, care pînă acum n-a supărat pe nimeni (!), dar, se pare, nici n-a dat de gîndit nimănui. Oare, pînă cînd 7 In Divizia „A“, al cărei pro­gram a fost discontinuu, etapele avind loc printre alte competiţii (dovadă că nici federaţia nu a tra­tat la nivelul cuvenit campiona­tul ; atunci, ce să ne mai mirăm de restul 7 !), jocurile au fost cel mai adesea mediocre, fiind luate în serios doar de echipele care se respectă. Şi în acest an a fost încălcată regula „un meci simbătă, un meci duminica“, ju­­cindu-se ambele într-o singură zi, în fugă, cu lipsa de eficienţă în consecinţă. Intr-un cuvînt, obiec­tivul de a menţine echipele în pregătire sistematică nu a fost atins. In viitorul sezon urmează ca Divizia „ A“ să se desfăşoare după o formulă nouă, cu 4 tur­nee anuale, pe grupele valorice existente, fiecare echipă urmînd a găzdui unul din turnee, pro­movările şi retrogradările făcîn­­du-se ca şi pînă acum. Da­r, ea singură, formula­­destul de dis­cutabilă şi, după părerea noas­tră, insuficient de stimulativă), nu va hotărî nimic in privinţa valorii, a competitivităţii echipe­lor şi, mai ales, a jucătorilor. ACEASTA DEPINDE DE MODUL CUM VA FI ABORDATA COM­PETIŢIA şi în ce măsură fede­raţia­­şi cluburile vor înţelege să acorde atenţia necesară acestei întreceri de frunte a tenisului nostru de masă. Altfel, vom as­culta în continuare lemen­tări des­pre lipsa valorilor şi, implicit, a rezultatelor.Mircea COSTEA Em. CANTÂNEANU In „Cupa României“ la rugby: R. C. GRIVIŢA ROŞIE SE MENŢINE NEÎNVINSĂ Simbătă şi duminică s-au disputat cîteva interesante partide de rugby din cadrul „Cupei României“, etapa a V-a, ultima din turul ediţiei 1983/84. R. C. SPORTUL STUDEN­ŢESC — R. C. GRIVIŢA RO­ŞIE 9—15 (6—6). „Meciul zilei“ a avut loc sâmbătă şi a opus două echipe a căror formă sportivă a părut remarcabilă, avind în vedere că sezonul este totuşi avansat. Există şi o explicaţie ..de ordin calen­daristic extern“, ambele for­maţii pregătind cu grijă turnee în străinătate (Crivita­­Roşie — în Franţa ; Sportul studenţesc — în Italia). Am asistat la un joc frumos, cursiv şi extrem de animat. Grivi­­tenii , care au reuşit si după­­această etapă să se menţină neînvinşi in competiţie, au­­deschis scorul. Dunctind prin T. Tudose si T. Radu din lovi­turi de pedeapsă, dar replica studenţilor a fost promptă. O splendidă acţiune colectivă, în care in prim-plan a apărut din nou talentatul Marian Gu­­rămare, s-a soldat cu un eseu spectaculos, semnat FI. Curea, D. Co­jocaru a transformat si... 6—6. Si după pauză jocul a fost egal, dar Grivita Roşie (deşi cu mai multi titulari lipsă, in priceiul rind cei che­maţi la echipa naţională) a pus mai bine în valoare deci­zia pachetului de înaintaşi, provocînd numeroase ,,moluri“, de citeva ori studenţii fiind surprinşi in ofsaid. Au mai punctat : T. Radu (alte 3 Lp.), respectiv D. C­ojocaru (l.p.). Satisfăcător arbitrajul lui Marian Voina (Brasov). (D.C.). VULCAN BUC. — C.S . SIBIU 13-10 (13-7). Joc d­îrz si­ frumos. Au înscris : Ristea, Săndoi (eseuri), Gordin (l.p.), Mihet (tr.) pentru învingători , respectiv Negru (eseu), Ignat (2 l.p ). Arbitru : I. Vasilică (Buc.). UNIVERSITATEA TIMI­­SOARA — METALURGISTUL CUGIR 18—3 (0—0). s-a jU­­cat“ mai ales după pauză... Au marcat : Berariu si Fiat (e­seuri), Roxin (2 transformări, drop si l.p.), respectiv Dosan (­ p.). Arbitru : O. lonescu (Constanta). (ST. CRETU. — coresp.). GLORIA PTT ARAD — PO­LITEHNICA 16 FEBRUARIE CLUJ-NAPOCA 13—7 (3—7). RAPID BUZĂU — ŞTIINŢA PETROŞANI 15—13 (6—3). T. C. IND. MIDIA-NAVO­­DARI — POLITEHNICA IAŞI 24—9 (11—6). STEAUA — OLIMPIA MA­ŞINI GRELE 50—13 (31—3). „ Aflăm cu regret că a în­cetat din viaţă un vechi inter­naţional. Dumitru Armăşel, fost component al echipei de rugby medaliată la J.O. de la Paris — 1924. De azi, In sala Floreasca, Divizia „A" de baschet (m) PENULTIMUL TURNEU DINAINTEA STABILIRII GRUPELOR VALORICE Penultimul turneu dinaintea grupelor valorice 1—6 si 7—12 al campionatului national de baschet masculin se desfă­șoară, de azi pînă dumini­că, în sala Floreasca, el cu­­prinzind in special meciuri între echipe aflate pa muchie de cutit în disputa pentru promovarea în grupa de e­ Iită. Azi, de pildă, au loc partidele Universitatea C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca — Farul Constanta si Politehnica C.S.S. Unirea Iasi — Dinamo Oradea, aceste două întîlniri fiind primele din cadrul programu­lui care începe la ora 8. In continuare se vor disputa, non­stop, jocurile : C.S.U. Ba­lanţa Sibiu — Steaua. Di­namo Bucureşti — Carpaţi Grup 8 Construcţii Bucureşti, C.S.U. Braşov — Rapid Bucu­reşti, Academia Militară Meca­nica Fină Bucureşti — I.C.E.D. C.S.S. 4 București. * Echipă penalizată pentru ne­folosirea a trei jucători de 2 m. ** Echipă penalizată (într-un joc cîștigat pe teren) pentru ne­­folosirea a trei jucători de 2 m. Clasamentul la zi : 1. STEAUA 15 14 1 1416: 985 29 2. Din. BUC. 15 13 2 1258: 985 28 3. I.C.E.D. 15 10 5 1167:1115 25 4. Rapid 15 8 7 1158:1126 23 5. „U“ Cj.-N. 15 7 8 1262:1210 22 6. Dinamo Or. 15 7 8 1116:1159 22 7. C.S.U. Sb. 15 7 8 1176:1250 22 8. Polit. Iasi 15 6 9 1044:1228 21 9. Farul * 15 6 9 1036:1073 20 10. Acad. M. 15 7 8 1130:1212 20 11. C.S.U. Bv. 15 4 11 1065:1246 19 12. Carpați 15 1 14 1079:1318 16 \\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ Campionatul european WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWwwwwww ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT PENTRU TURNEUL FINAL (Urmare din pag. 1) obstacol decisiv. Meritul cel mare revine echipei noastre, care dovedește, încă o dată, lipsa sa de complexe. Pentru că, nu putem uita, acum, că am trecut aşa de strălucitor „linia de sosire“ a arm­ei Dre­­limînare, că am remizat la Flo­renţa şi am învins la Stock­holm şi Limassol. Iar acum prin acest egal de la Bratislava, rod al unui joc excelent, de fotbal modern, o altă premieră — un meci nul într-o dispută oficială în Cehoslovacia — fotbaliştii tricolori argumentează o dată în plus valoarea lor europeană de necontestat. La dorinţa fu­ribundă a echipei gazdă de a cîştiga­ la acel iureş incurajat de public, jucătorii români au­­ răspuns printr-o imensă voinţă, contracarîndu-şi adversarul de renume, prin forţă fizică şi, mai ales, raţională. Pentru că elevii lui Mircea Lucescu şi Mircea Rădulescu n-au accep­tat din plecare ofensiva foş­tilor campioni europeni, apăra­rea jucînd, din start. De­poziţii avansate, dincolo de careul de 16 m, repliindu-se numai atunci cînd era nevoie. Mijlocaşii au închis perfect culoarele decisive şi au susţinut linia fundaşilor printr-o perdea de protecţie, neuitînd însă şi celălalt aspect, jocul ofensiv. Pentru că, a­­tunci cînd am fost în posesia mingii, am acţionat ca şi cum partida s-ar fi disputat la noi acasă, jucînd orientat pe di­recţia porţii, îmbinînd splendid atacul cu contraatacul, armă tăioasă care a măcinat elanul gazdelor şi în cele din urmă avea să ducă la deschiderea­­ scorului. După acea primă repriză ex­celentă, în care Gabor sutase în bară, în min. 11, tricolorii aveau să demonstreze rezis­tenta si maturitatea si după pauză, cind presiunea adver­sarului a atins apogeul in pri­mele 15 minute. Respingînd cu I calm atacurile cehoslovace, fot- I balistii nostri au luptat cu a­­ceeasi dăruire si cu aceeaşi I idee, a CALIFICĂRII, de la Lung pină la Gabor. Au forţat deschiderea scorului şi super- I bul gol al lui GEOLGĂU a ridicat aici, la Bratislava, o­­ pădure de steaguri tricolore, ale celor aproximativ 8 000 de turişti români veniţi să-şi în- I curajeze echipa naţională. MI­NUNATUL „11“ TRICOLOR I I CARE A ŞTIUT SĂ LUPTE PENTRU PRESTIGIUL SPOR­TIV AL ROMÂNIEI SOCIA­­LISTE. Cind, cu 5 minute îna­inte de final, după o greşeală a lui Augustin, LUHOVY a e­­galat, ne-am gîndit, instinctiv, la acel meci din 1971, cind tot aici, la Bratislava, gazdele ob­ţineau victoria cu două minute înainte de final. De data a­­ceasta, însă, splendida mobili­zare, minunatul efort colectiv al jucătorilor cu tricolorul de Cient au dus echipa României spre o superbă performanţă — calificarea în turneul final al campionatului european din vara viitoare, din Franţa. O PERFORMANTA DE MA­RE PRESTIGIU A SPORTULUI Lovitura de începere o au jucătorii noştri, care, în min. !, obţin o lovitură liberă la 10 m de poarta lui Hruska, iar Bölöni şutea­ză mult prea nalt. Gazdele vin în atac, fot­­baliştii noştri se repliează bine es calm din apărare şi, în min. !, obţin o nouă lovitură liberă, a 25 m, rămasă fără rezultat. Peste alte două minute cons­­tuim uin atac periculos, însă Cămătaru alunecă în careu și Prokes are posibilitatea să res­pingă. Dar cea mai mare ocazie a primei reprize a avut-o e­­chipa noastră în min. II : la o centrare de pe dreapta, fun­dașul central Prokes a res­pins cu capul, pînă la Gabor, aflat singur, la 10 m de poartă, însă înaintaşul nostru a şu­tat în stîlpul din stingă porţii şi mingea a ieşit afară, rotin­­du-se o imensă posibilitate de­­ deschidere a scorului. Gazde­le sînrt mai mult în posesia ba­lonului, se apropie de careul porţii apărată de Lung, insă nu reuşesc să-şi creeze ocazii, de gol. Doar în min. 22 fun­daşul Jakubee are o bună si­tuaţie, şutează din unghi, însă Lung respinge şi apoi reţine balonul, în min. 35, la cen­trarea periculoasă a aceluiaşi Jaku­bec, lansat pînă în apro­pierea liniei de fund. Negrilă rezolvă situaţia respingînd cu capul. în min. 38, fotbaliştii noştri obţin o nouă lovitură liberă, pe partea dreaptă, un fel de corner scurt, dar „com­binaţia“ nu reuşeşte. In finalul reprizei am consemnat atacu­rile lui Geolgău (min. 44 — obstrucţionat la 18 m) şi Ga­bor (min. 45 — deşi îşi crează o situaţie favorabilă, întirzie să şuteze), rămase fără rezul­tat. Repriza secundă începe sub semnul dominării puternice a echipei cehoslovace şi din nou Jakubec este în atac, încercind să surprindă, pe flancul drept, reprezentativa noastră. Bine condus un teren de conducă­torul de joc Zelenski şi impui­ ROMÂNESC. DATORATĂ A­­CESTOR BRAVI FOTBALIŞTI. UN MINUNAT EXEMPLU DE DEVOTAMENT, DE PATRIO­TISM. O RĂSPLATA ADUSA SI DE FOTBALIŞTI EXCEP­ŢIONALELOR CONDIŢII DE PREGĂTIRE CREATE MIŞCĂ­RII NOASTRE SPORTIVE DE CATRE PARTID. O victorie istorică pentru fotbalul româ­nesc, o calificare cu care ne mîndrim de merit, a­jungînd in marea arenă a Europei, acolo unde dorim echipei naţionale să strălucească în continuare. Vionat de Fiala, un jucător com­plet, „il“-le antrenat de Fr. Havranek se aruncă tot mai mult în ofensivă. Prokes (min. 49), Jamecka (min. 52), Vizek (min. 53), Fiala (min. 57) cre­ează cîteva din momentele fier­binţi la poarta lui Lung, mult întrebuinţat în această parte a meciului. Cu toate acestea, din economia jocului se vedea că fotbaliştii „tricolori“ sunt decişi să facă totul pentru un rezultat cit mai bun, anunţat şi de ba­ra lui Gabor, din prima repri­ză. Şi acum (min. 56), hune­­doreanul îşi creează o bună situaţie, trece de Prokes, dar nu are viteză şi tot Prokes re­cucereşte mingea. Contraatacul lui Gabor a fost premergător golului marcat de Geolgău (min. 62), un gol care a amu­ţit — în afara sectorului ocu­pat de turiştii români — uria­şul stadion , Ungureanu cen­­trează de pe stingă, mingea îl depăşeşte pe Cămătaru şi a­junge la Fiala ; acesta, avîndu-l în apropiere pe Gabor, trimite cu capul, înapoi, drept în pi­cioarele lui GEOLGAU, care a preluat balonul, a intrat în careu şi de la 14 m a şutat pu­ternic, printre Fiala şi Hruska, mingea ducîndu-se in poartă : 1-0 pentru România. Imediat, Rada, „supărat“ pe marcato­rul golului, il faultează gro­solan pe Geolgău si primeşte cartonaş galben. Din nou ce­hoslovacii atacă, cei mai peri­culoşi arătîndu-se noii intraţi Jurkemik şi Luhovy, ambii de la echipe din Bratislava. Şi cu cinci minute înainte de flu­ierul final, la un atac purtat tot pe stingă, Janecka centrea­ză, Vizek sare „la derută“, lă­­sind balonul lui LUHOV care, complet liber. în zona centrală a careului, sutează pla­sat, pe lingă portarul nostru, care nu mai poate evita golul : 1—1. Meciul pare că nu mai are sfîrşit. Tot stadionul il ur­măreşte în picioare. Arbitru! Palotai prelungeşte repriza. Adversarii noştri atacă, din nou. Janecka (min. 86) este cu ba­lonul în careul nostru, dar Bölöni respinge cu capul, așa cum avea să o mai facă o dată în acest final dramatic. Con­traatacăm și noi prin Geolgău (min. 88), însă Rada trimite la portar. In ultimele două mi­nute, cehoslovacii împrumută — în disperare de cauză — o idee tactică din hocheiul pe gheaţă — şi portarul Hruska iese... la atac, ajungind pînă în preajma careului nostru! Dar Ştefănescu degajează te­renul şi... final de partidă! ROMÂNIA S-A CALIFICAT PENTRU TURNEUL FINAL DIN FRANŢA DE ANUL VII­TOR! ECHIPA NOASTRĂ ŞI-A CÎŞTIGAT LOCUL PRINTRE CELE MAI BUNE OPT RE­PREZENTAŢI VII DIN EURO­PA ! BRAVO, BĂIEŢI ! FILMUL JOCULUI Ieri, în campionatul de hochei STEAUA ȘI DINAMO ÎNVINGĂTOARE ! Azi, derbyul campionatului: Steaua - S.C. Miercurea Ciuc MIERCUREA CIUC. 30 (prin telefon). Cea de a IV-a etapă a acestui turneu din campio­natul primei serii valorice a Diviziei „A“ la hochei a cu­prins numai două jocuri, pro­gramate dimineaţa. Ambele partide au fost „liniştite“, în sensul că echipele fruntaşe şi-au rezervat, se pare, forţele pentru meciurile derby de miine (n.r. azi). Dar iată re­zultatele înregistrate : DINAMO BUCUREŞTI — A­­VlNTUL GHEORGHENI 8—3 (0—1, 4—0, 4—2). Echipa din Gheorgheni a dat o replică, neașteptat de bună în prima repriză, cînd a beneficiat și de aportul unui portar în formă de zile mari (Kedves). Apoi, în celelalte două reprize totul a reintrat în... normal. Punc­tele au fost marcate de Solyom 3. Lucaci 2. Heresies. Pisării si Töke pentru Dinamo, Csata, Erős si Ilies pentru Avîntul. Meciul a fost condus de J­­Becze, ajutat la cele două linii de N. Enache si Cs. Fodor. STEAUA — DUNAREA GA­LATI 16—4 (3—1. 5—1. 6—2). Un foarte bun meci de... an­trenament pentru echipa Stea­ua, lidera clasamentului. Bucu­­reștenii au jucat ceva mai le­­jer în apărare, evitind contac­tele dure si asteptind jocul cu S.C. Miercurea Ciuc, din etapa următoare, ultima a turneului. In ultima repriza a meciului, cel mai bun jucător al echipei Steaua, Cazacu­ nu a mai fost folosit. Au marcat : Cazacu 5, Gerczuly 3, Hălăucă 2, V. Hu­­ţanu 2, Olinici, Ioniţă, Popescu, Chirilă — Steaua. Bu­jor­canu 2, Ene. Antohi — Dunărea. A condus Emil Both, ajutat la cele două linii de M. Lupaşcu şi M. Dinu. Mîine (n.r. azi) se dispută ultima etapă a turneului cu „numărul 3“, în care la loc de frunte figurează meciul derby al campionatului, intre Steaua (28 puncte) — locul I si S.G. Miercurea Ciuc (22 puncte) — locul II. Meciul este programat la ora 18.30, în deschidere a­­vînd loc partida Dinamo — Progresul Miercurea Ciuc. Di­mineata la ora 10.30, se dispută partida Dunărea Galati — A­­vîntul Gheorgheni. V. PAȘCANU — coresp. „ROMÂNII AU CONDUS TACTIC JOCUL" (Urmare din pag. 1) au condus din punct de vedere tactic jocul şi, cu o apărare foarte bună, au zădărnicit a­­proape toate acţiunile ofensive ale gazdelor. Fotbaliştii români au avut mai multe ocazii de gol; dealtfel, ei au fost cei ce­­au deschis scorul, prin Geolgiu, de la Universitatea Craiova, in minutul 62". La rîndul ei, agenţia France Presse notează : „România s-a calificat pentru faza finală a campionatului european de fot­bal, obţinind un meci egal, 1-1, miercuri seara la Bratislava. In fruntea grupei a 5-a preliminare, cu 12 puncte, echipa României nu mai poate fi ajunsă, oricare ar­­ fi rezultatul ultimului meci al­­ grupei, Italia — Cipru, din 22 decembrie. Astfel, formaţia ro­tând este a şasea reprezenta­­ivă calificată, după Belgia, Portugalia, Danemarca, R.F­­ermania şi Franţa“. In comentariul agenţiei Reuter se scrie: „România, conside­rată „outsider“ al grupei a I-a preliminare, al cărei mare fa­vorit era campioana mondială. Italia, a izbutit de-a lungul li­nei palpitante dispute cuprin­­zând 19 meciuri, să se lanseze în elita fotbalului european, mai ales datorită acestui „draw“ obţinut în faţa Cehoslovaciei, miercuri seara, la Bratislava. Tînărul Geolgău a propulsat România în turneul final al campionatului european cu un extrem de important gol înscris în poarta Cehoslovaciei în mi­nutul 62 al partidei“.(Agerpres) INVITAŢIE LA BUZIAŞ Cunoscută încă din vremea romanilor, staţiunea Buziaş din judeţul Timiş este supranumită „uzina pentru sănătatea inimii“. In condiţiile unor factori naturali de cură (ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate etc.), mofete, vă pu­teţi trata pentru afecţiuni ale aparatului cardiovascular şi a­­fecţiuni ale sistemului nervos central. Apa minerală de Buziaş poate fi consumată şi ca apă de masă, nu numai de cură. La Buziaş s° aplică cu succes tratamente cu Boi­il Forte, produs original românesc obţinut din extracte din plantele me­dicinale. Cazarea se asigură în hoteluri, iar masa în restaurante şi pensiuni. Căi de acces: cale ferată — gara Buziaş + • autobuz (2 km), D.J. 583 modernizat, înscrieri şi informaţii se obţin la toate oficiale judeţene tL® turism din întreaga ţară, precum şi de la cele ale I.T.H.R. Bucureşti, „CE SEARĂ MINUNATĂ AM TRĂIT!" Impresii culese imediat după meci in vestiarul echipei noastre MIRCEA LUCESCU, director tehnic al F.R.F., antrenorul e­­chipelor naţionale : „Sunt feri­­cit ! Mulţumesc tuturor jucăto­rilor pentru munca lor, pentru aceşti ani de mari stăruinţe şi de luptă pentru calificare. Am ajuns între primele opt echipe ale Europei, dar abia de-acum înainte trebuie să dovedim că nu am ajuns aici intîmplător. Avem timp să ne concentrăm asupra unei pregătiri fără re­proş a turneului final din Fran­ţa. Acum adresez mulţumirile şi recunoştinţa mea pentru con­diţiile de pregătire, pentru spri­jinul permanent ce ne-a fost acordat. Nu-i uit nici pe bravii suporteri ai fotbalului românesc, pe care i-am simţit tot timpul alături de noi. Ce seară minu­nată am trăit !“. COSTICA ŞTEFĂNESCU, căpi­tanul echipei reprezentative : „A fost un meci infernal ! Dar toţi băieţii au fost la înălţime, au luptat pînă la epuizare. Pentru mine un asemenea suc­ces înseamnă foarte mult, con­stituind un mare imold acum, cînd mă aflu după o atit de îndelungată carieră internaţio­nală. Am cîştigat grupa într-un mod elocvent şi asta mă bucu­ră şi mai mult. Gîndurile noas­tre se îndreaptă acum spre tur­neul final din Franţa, unde tre­buie să dovedim că învingă­­toarea grupei a V-a este cu a­­devărat învingătoarea celei mai grele serii“. ION GEOLGĂU, autorul go­lului : „Trebuie oare să vă mai spun cit de bucuros sunt că am înscris golul victoriei ? Cînd am văzut că mingea intră în plasă îmi venea să pling de bucurie. Am disputat un meci de maxi­mă dificultate şi am încheiat lupta atit de aprigă din serie printr-un rezultat care sublinia­ză justeţea victoriei echipei României, în faţa naţionalei ni3 acum o cale largă de aUrir*TM’ reprezentată în primul rj’^ n­f turneul final din Franţa ?1’ rl1iu departe, de calificării pentru C.M. 1986“. AD­IM­Isn­IA DE STAI LOTOPRONOSPOIH ÎN HORMIVĂ Numerele extrase la tragerea specială PRONOEXPRES-OLIM­­PIC din 30 noiembrie. FAZA I. EXTRAGEREA I : 39 31 19 4 22 15 . EXTRAGEREA a II-a : 42 2 18 9 17 45. FAZA a II-a: EXTRA­GEREA a Iii-a : 41 2 4 26 29 . EXTRAGEREA a IV-a : 36 42 5 44 31. FAZA a IlI-a : EXTRAGEREA a v-a : 30 40 8 19 42 36 25 41 . EXTRAGEREA a Vl-a : 5 37 31 26 33 29 2­6. FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 1.629.626 LEI, din care 212.470 lei report la catego­ria 1. NOI ȘANSE DE MARI SUCCESE! • Se reamintește iubitorilor de Loto că numai astăzi se mai pot procura bilete cu numerele preferate pentru tragerea de vi­neri 2 decembrie 1983, care va avea loc începînd de la ora 15+5 in sala­ Clubului sportiv Progre­sul din Bucureşti, str. dr. Stai­­covici nr. 42, a în dorinţa de a oferi par-­ ticipanţilor inT . succese Administraţia de braţ Loto-Prone/P°rt , organizează miercuri * decembrie un atrac­tiv concurs Pronosport cu me­ciuri di­n cadrul optimilor de fi­nală ale competiţiei ,Cupa U.E.F.A.“, şi anume : 1. Spartak Moscova — Sparta Rotterdam ; IX. internazionale — Austria Viena ; III. R.S.C. An­­derlecht — R.C. Lens ; IV. To­­ttenham — Bayern München ; V. Sparta Praga — Watford (pauza); VI. Sparta Praga — Watford (fi­nal) ; VII. Lok. Leipzig — Sturm Graz (p.); VIII. Lok. Leipzig — Sturm Graz (f.) ; IX. Celtic Glas­­gow — Nottingham (p.);i X. Cel­tic Glasgow — Nottingham (f­) ; XX. Hajdúk Split — Radnicki Nos (f­.) ; XH. Hajdúk Split — Rad­licki Nis (r.). . . . Buletinele de participare pot fi depuse­­ pînă marți 6 decem­brie,­ inclusiv.

Next