Sportul, ianuarie 1984 (Anul 40, nr. 10591-10616)

1984-01-03 / nr. 10591

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI VA ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT ANUL XL - Nr. 10 591­­­4 PAGINI - 50 BANI­­ Marți 3 ianuarie 1934 ! MESAJUL DE ANUL NOU adresat întregului nostru popor, la posturile de radio şi televiziune, de TOVARĂŞUL NICOLAE CEAUŞESCU Încheiem anul 1933 cu satisfacţia de a fi rea­lizat noi progrese în dezvoltarea economico-so­cială a patriei, in mersul său înainte pe calea făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Prin munca întregului popor a sporit avuţia so­cialistă a ţării, România a urcat noi trepte de civilizaţie materială şi spirituală. In industrie, pla­nul a fost indeplinit în bune condiţii, cu un ritm de creştere de circa 5 la suta, iar in agricultură, deşi am avut un an greu datorită secetei pre­lungite, am obţinut o recoltă care asigură buna aprovizionare a populaţiei. S-au dezvoltat, de asemenea, şi celelalte sectoare, invăţămintul, ştiinţa, cultura - factori fundamentali ai edificării noii orinduiri. Aplicind ferm hotăririle Conferinţei Naţionale, am reuşit să depăşim unele greutăţi care s-au manifestat in primii doi ani ai cincina­lului şi să obţinem, pe ansamblu, realizări im­portante, care asigură îndeplinirea in bune con­­diţiuni a întregului cincinal 1981-1985. Pe baza realizărilor obţinute, am putut trece la majorarea cu circa 5 la sută a retribuţiei reale, precum şi la alte măsuri de perfecţionare a me­canismului economico-financiar, de aplicare fer­mă a principiilor socialiste de retribuţie după munca depusă, după contribuţia adusă la spo­rirea avuţiei naţionale. Toate aceste realizări demonstrează cu putere justeţea politicii partidului, realismul şi caracterul mobilizator al planurilor şi programelor noastre de dezvoltare socialistă. Ele ilustrează minunata forţă creatoare a poporului, care, liber şi sta­pin pe destinele sale, acţionează, în strinsă uni­tate, pentru progresii şi înflorirea României so­cialiste, pentru întărirea independenţei şi suvera­nităţii sale.­­ Acum, cînd încheiem încă un an de muncă şi înfăptuiri, doresc ca, în numele Comitetului Cen­tral al partidului, al Consiliului de Stat şi gu­vernului, precum şi al meu personal, să adresez eroicei noastre clase muncitoare, ţărănimii, inte­­­lectualitâţii, tuturor oamenilor muncii, fără deose­bire de naţionalitate, întregului popor, cele mai calde felicitări şi urări de noi succese in viitor. Dragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai României socialiste, Intrăm în Anul Nou, 1984 - cel de-al patrulea an al actualului cincinal —, cu un program de activitate temeinic fundamentat, elaborat cu par­ticiparea activă a tuturor organismelor democra­ţiei noastre socialiste, a maselor largi populare — şi adoptat recent de Marea Adunare Naţio­nală. Prevedem o creştere importantă a produc­ţiei industriale, agricole, a tuturor celorlalte sec­(Continuare in pag 2­3) Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai Republicii Socialiste România, ^ M* 1983 a fost un an greu, de mare răspundere, în care, de la „noul val“ al gimnasticii ro­mâneşti se aştepta confirmarea. Bucuria ne este cu atit mai mare, cu cit am reuşit, atit la campionatele­ continentale, cit şi la cele mondiale, să facem să se vorbească, din nou, în ter­meni elogioşi despre şcoala românească de gimnastică. Eu şi Lavinia Agache am urcat pe cea mai inaltă treaptă a po­diumului europenelor, am cu­cerit apoi la mondiale „aurul“ solului, alte cite­va medalii com­­pletînd o frumoasă salbă De mare preţ mi se pare insă şi argintul echipei. nu Întrecerea celor mai bune echipe ale lu­mii, un argint­ cu valoarea „au­rului afirmării“ unei noi gene­raţii, crescute la şcoala muncii. In minunatele condiţii de pre­gătire — pentru sport şi pentmu viaţă — asigurate de partidul şi statul nostru. Privim cu încredere noul an. Va fi un an şi mai greu, dar cred cu toată convingerea, și mai frumos ! La Olimpiadă, gimnastica românească va H din nou la frunte ! ECATERINA SZABO campioană mondială la gimnastică GÎNDURI PEMTRU NOUL ăl "* \­^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^ LA OLIMPIADA, GIMNASTICĂ NOASTRĂ SE VA AFIRMA ÍN CONTINUARE CRED IN TALENTUL ŞI DĂRUIREA „FLOTILEI DE AUR“ Nu voi uita niciodată acest an 1933. A fost, doar, anul afirmării mele pe plan Inter­naţional, reuşită pe care Îmi place s-o consider şi persona­lă, dar şi a prestigioasei şcoli româneşti In sportul padelei şi pagaei, care a dat, dă şi va da la continuare mari campioni. Pentru mulţi, izbinda mea la campionatele Înmii a fost o surpriză. Eu şi antrenorii mei am crezut însă ,la „aurul mon­dialelor“, cu amendamentul că mă aşteptam să-l cuceresc la „mie“ şi nu la proba de 500 m. Oricum, un vis mare mi s-a împlinit Urmează un an foarte difi­cil, pentru că întotdeauna este mai greu să te menţii sus, să confirmi Sigur, nu mă glndesc decit la medalia olimpică de aur. Nici nu se poate altfel ! Cred­ ta posibilitatea împlinirii la marea arenă olimpică, după cum cred la talentul şi dărui­rea Întregii noastre „flotile de aur“, in frunte cu marele Ivan Patzaichin alături de Tom­a Si­­mionov, cu băieţii din caiacul de 4, alături de toţi ceilalţi Nici un efort nu poate fi prea mare pentru Îndeplinirea fru­moaselor noastre aspiraţii pen­tru reprezentarea demnă a spor­tului românesc ! COSTICA OLARU campion mondial la canoe ALFABETUL ÎNCEPE CU LITERA ,,M“, DE LA MUNCĂ Cum să vorbeşti altfel decit foarte frumos despre anul ce­lui dinţii titlu european de se­nioare din carieră ? Mai ales ctad, pe lîngă madalia de aur la târnă, au mai fost şi altele, atunci, la Göteborg, dar şi la toamnă, la mondialele de la Budapesta, unde s-a afirmat plenar colega şi prietena mea Kay Szabó, dar şi întreaga e­­chipă. O echipă foarte tînără şi entuziastă, care a învăţat că la sport alfabetul începe cu litera „M“, de la cuvintul muncă, fără de care nimeni nu poate reuşi nimic. In ce priveşte noul an gin­­durile mele şi ale tuturor ce­lorlalte gimnaste din totul re­prezentativ se îndreaptă cu spe­ranţă spre Olimpiada de la Los Angeles. Sub îndrumarea an­trenorilor noştri, vom lucra fie­care element, fiecare exerciţiu pină la însuşirea "tetcuL,­ar".ref­­inent nici o ezitare să nu ne oprească din drumul spre po­dium. Ştim că va fi extrem de greu, dar, avind create cele mai bune condiţii de pregătire, muncim astfel incit să aducem noi satisfacţii iubitorilor spor­tului românesc, strălucirea sal­bei de medalii pe care o visăm fiind Crinosul nostru de recu­noştinţă pentru partid Pentru țară. LAVINIA AGACHE campioană europeană la gimnastică PE LINIA FRUMOASEI TRADIŢII A TIRULUI ROMÂNESC Ştiu că pentru mine anul o­­limpic trebuie să fie anul con­firmării. Titlul de campioană europeană cucerit in toamna lui 1983 pe poligonul Tunari mi-a adus o mare satisfacţie, dar îmi creează, îmi dau bine seama, şi responsabilităţi mari. Tirul românesc are o frumoasă tradiţie la arena olimpică, fău­rită de-a lungul anilor de mai multe generaţii de trăgători. La Los Angeles se vor organi­za, pentru prima dată in isto­ria Jocurilor, probe specific fe­minine la tir. Este o premieră pe care noi, româncele, vrem s-o onorăm cu o comportare cit mai bună. Ţintesc o meda­lie olimpică, visul oricărui spor­tiv. Strălucirea ei depinde, de­sigur, de mai mulţi factori, dar in ceea ce mă priveşte voi face totul pentru a dovedi că titlul european nu a fost rodul unei întimplări. MARIA MACOVEI campioană europeană la pistol standard IN NOAPTEA DINTRE ANI, DORINŢA DE PACE, DE NOI ÎMPLINIRI, DE MARI SUCCESE SPORTIVE 1 1­1 * In noaptea de la cumpăna aniilor, sportivii ţării, cei aflaţi­­ lingă ei cu sufletul, sfatul, fapta, au primit îndemnurile pre­şedintelui României, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, cu­prinse în Mesajul adresat întregului popor, de a munci mai mult şi mai­ bine, cu responsabilitate patriotică, cu credinţa că şi ei — cei aflaţi in lupta continuă cu secundele, centimetrii, partenerii de întrecere şi propriile limite — pot contribui mai substanţial la creşterea neîncetată a prestigiului patriei.­­ In clipele acelea de la cumpăna anilor, petrecute Intre cei dragi, în mijlocul familiilor, eroii arenelor s-au mai bucurat o dată la amintirea izbînzilor lui ’83, privind însă mai degra­bă, cu ochii minţii, spre viitor, spre momentele de împlinire deplină, de satisfacţie supremă, cînd tricolorul roş-galben-al­­bastru flutură pe catargele învingătorilor. Aşa cum va fi, cu si­guranţă, şi în anul Olimpiadei de la Los Angeles. Spre Gloria Ţării ! Spre mîndria noastă .. SÅ FACEM DIN 1984 UN AN RECORD ! Lingă pomul de iarnă, ală­turi de cei dragi — soţia şi fetiţa — Nicolae Munteanu, că-­pitanul naţionalei şi al celei mai bune formaţii de club din handbalul românesc. Steaua­ avea de ce privi înapoi cu min­­drie, la amintirea unui an al triumfului tricolorilor în „Su­­per­cupa Mondială“, respectiv al victoriei în campionatu! na­tional. Dar al privea mai ales spre viitor, dorind. in primul rînd. asemenea tuturor oameni­lor de bine. ..să fie pace pe pămînt. sperind din adîncul inimii ca eforturile tării noas­tre. ale presedintelui ei. îm­preună cu ale celorlalte po­noare. să izbindească. In ce ne priveste pe noi, cei din repre­zentativa de handbal a Româ­niei, vom munci, vă asigur, în­zecit Pentru împlinirea celui mai frumos vis din carieră, titlul olimpic ! La club, avem, de asemenea, obiectiv temerar, de a cîștiga din nou titlul na­tional, spre a putea repeta suc­cesele Stelei la Cupa campio­nilor europeni, din 1968 si 1967. Ele­ ca 1984 să fie un an re­cord al sportului românesc, spre cinstirea celor două mari ere­ (Continuare in pag .­3) In familia handbalistului Nicolae Munteanu, la cumpăna dintre ani

Next