Sportul, februarie 1984 (Anul 40, nr. 10617-10641)

1984-02-01 / nr. 10617

Finalul concursului de Juro pentru echipele de tineret şi juniori C.S.Ş. 1 ORADEA - PERFORMERA COMPETIŢIEI La sfirşitul sâptăminii tre­cute, în tmnderna Sală a spor­­turilor din Tîrgovişte s-au des­făşurat finalele Concursului re­publican de judo pentru echipe de tineret şi juniori. La între­ceri au participat cite opt for­ma ii calificate în urma dis­putării etapelor de zonă. O comportare cu totul deo­sebită au avut-o sportivii de la C.S.S . Oradea (antrenor Florian Velici) care, atît în con­fruntările echipelor de tineret cit și în cele ale juniorilor au reușit să se claseze pe primul joc, dispunînd net de toate ce­lelalte formaţii ! De asemenea, mentă menţionată şi evoluţia echipei gazdă Oţelul Tîrgovişte (antrenori­i Constantin Sau­­ciuc şi V­ilson Grecu) care a lăsat o impresie deosebită nu­meroşilor suporteri tîrgovişteni, ea ocupind în final un meri­tuos loc 2 în întrecerile echi­pelor de tineret. Dar iată rezultatele primelor trei echipe care au urcat pe podium : TINERET : 1. C.S.S.­­ Ora­dea (3—2 cu Otelul Tîrgoviste. 4— 3 cu Rapid Oradea. 4—2 cu C.S.S. Unirea Iasi. 5—2 cu O­­limpia Craiova si 5—2 cu C.S.M. Borzesti). 2. Oţelul Tir­­govişte (5—1 cu Rapid Oradea. 5— 4 cu C.S.S. Unirea Iaşi 5—2 cu Olimpia Craiova si 5—2 cu C.S.M. Borzesti). 3. C.S.S. Uni­rea Iaşi (4—3 cu Rapid Oradea. 4— 3 cu Energia Bucureşti si 5— 1 cu Metalul Aiud). Si la juniori întrecerile au fost viu disputate, mai ales în lupta pentru locul 2, dintre C.S.S. 1 Bucureşti şi Energia Bucureşti. Deşi scorul de 6—0, cu care C.S.S 1 Bucureşti a cîştigat acest meci, este mare, întrecerile individuale au fost neaşteptat de dirze, cu nu­meroase procedee tehnice reu­şite de sportivii ambelor e­­chipe. _ „ „ _ REZULTATE : 1. C.S.S. 1 O­­radea (4—3 cu C.S.S. 1 Bucu­reşti 4—3 cu C.S.S. municipiul Gh. Gheorghiu-Dei. 5—2 cu E­­nergia Bucureşti. 4—1 cu Di­namo Braşov şi 5—2 cu C.S.S. Unirea Iaşi). 2. C.S.S. 1 Bucu­reşti (5—2 cu C.S.S. municipiul Gh. Gheorghiu-Dei. 6—0 cu E­­nergia Bucureşti. 5—2 cu C.S.S. Viitorul Piteşti şi 7—0 cu Ra­pid Oradea), 3. Energia Bucu­reşti (3—3 cu C.S.S. municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 5—1 cu Dinamo Braşov si 4—3 cu C.S.S. Unirea Iaşi). . In încheiere, să amintim si strădaniile organizatorilor de a oferi condiţii cit mai bune de desfăşurare concursului spe­ranţelor iudo-ului românesc. Nîcolae CHINDEA ACTUALITATEA LA VOLEI TURNEE DE VERIFICARE ÎNAINTEA RETURULUI Duminică începe si returul campionatelor primei divizii de volei. In consecinţă, echipele se pregătesc susţinînd şi partide a­­micale. • „CUPA ELCOND-DINAMO“. La prima ediţie a acestei compe­tiţii nu participat. In Sala spor­turilor din Zalău, formaţiile mas­culine Dinamo Bucureşti, ştiinţa- Motorul Baia Mare, C.S.U. Alu­mina Oradea şi Elcond-Dinamo Zalău, organizatoarea. Turneul s-a bucurat de o mare afluenţă de public, iar echipele au furni­zat meciuri de calitate, viu dis­putate. Trofeul a fost cîştigat de bucureşteni, învingători în toate meciurile (3—2 cu Elcond-Dina­mo, 3—1 cu Ştiinţa­ Motorul­ui 3—0 cu C.S.U. Alumina). Rezul­tatele gazdelor : 3—0 cu celelalte două formaţii. Băimărenii au cîştigat un singur joc : 3—2 cu orădenii. Cel mai bun trăgător a fost desemnat Tutovan, cel mai bun ridicător Mişcăşan (ambii de la gazde), iar cel mai popu­înaintea începerii returului campionatelor divizionare. In sala de la complexul bucureş­­tean „23 August" s-au desfăşu­rat probe de control pentru spor­tivii care n-au reuşit să le trea­că In toamnă sau, din diverse motive, nu s-au prezentat la susţinerea lor atunci. Am fost şi noi la acest examen, care dă drept de joc. Ş1 ce am consta­tat ? 0 Din cei 81 de participanţi, 23 nu au reuşit să realizeze punctajul de trecere, unii venind degeaba chiar din provincie. Ce părere au antrenorii lor ?­­ Sunt prea dificile aceste probe ? Nu, de vreme ce au fost trecute şi de unii sportivi care, după cite ne-au mărturisit, nu prea au făcut pregătire ! Dealtfel, cu ci­­teva zile înainte de acest examen, un fost voleibalist Își exprimase părerea că în structura lor ac­tuală probele nul reprezintă cu adevărat un test al pregătirii fi­zice a jucătorilor şi jucătoarelor iar jucător — dinamovistul bucu­­reştean Sorin Pop. (I. DOMUŢA — coresp.). „ La Galaţi s-a desfăşurat un turneu feminin, la care au luat parte C.S.U. (cu două echipe) din localitate. Flacăra roşie Bucureşti şi Ştiinţa Bacău. Tur­neul a fost cîştigat de prima garnitură a C.S.U., care in me­ciul decisiv a întrecut cu 3—1 pe a doua clasată, Flacăra roşie, după ce învinsese şi pe Silinţa, cu acelaşi scor. (T. SIRIOPOL — coresp.), şi că pot fi trecute cu o pre­gătire sumară.­­ In plus, unele nu sunt bine alese pentru a ca­racteriza deplin activitatea din teren a voleibaliștilor (cele de deplasare), lipsind însă probe de acrobatică, capitol la care vo­leiul nostru are serioase lacune în apărarea din linia a doua. De revăzut, deci, aceste probe... @ La frialul juniorilor II, desfăşu­rat nu de mult, am observat că nici cei aleşi nu stau bine cu „abc“-ul voleiului la capătul iniţierii. „ In prima etapă din turul campionatului feminin de junioare, C.S.S. M. Ciuc şi C.S.S. 2 Baia Mare au pierdut, amin­­două, meciul direct, prin nepre­­prezentare, datorită faptului că nu şi-au trecut probele de con­trol. La fel au păşit alte­­ for­maţii de fete : Rapid C.S.S. Rm. Vilcea şi C.S.S. Tirnăveni.­­ Se impune mai multă seriozitate din partea tuturor in tratarea aces­tor teste. (A. B.). CORIGENTE LA TESTE POST SCRIPTUL © POST SCRIPTUL BASCHET O SUPĂRAT DE ANTRENOR?! Doru Rădulescu este unul dintre tinerii realmen­te Încurajaţi în a promova. Com­ponent al loturilor naţionale de tineret şi mai apoi de seniori, trecut pe la Steaua şi I.C.E.D. (unde a ţinut­­tuşa“), Rădulescu s-a Înapoiat pe meleagurile bi­­horene (de unde plecase) pentru a juca la Dinamo Oradea. Aici, antrenorii Traian Constantinescu­ şi Ştefan Hupoiu i-au acordat tot creditul, impulsionîndu-l spre prima formaţie, in cadrul căreia a avut deseori prestaţii merito­rii, sîmbătă, însă, in meciul cu Steaua, Doru Rădulescu nu a respectat unele indicaţii date de antrenori, motiv pentru care a fost schimbat, pentru a i se a­­trage atenţia de ceea ce trebuie să facă pe teren. Drept răspuns. In drum spre „banca rezervelor“ şi chiar după ce s-a aşezat pe ea, Rădulescu a adresat antre­norilor reproşuri vehemente, re­petate şi (după opinia noastră) total nejustificate, atrâgîndu-şi dezaprobarea unor spectatori şi a noastră. De ce o astfel de ati­tudine Doru Rădulescu? • CE SE INTÎMPLA IN LUMEA AR­BITRILOR? După o perioadă in care „cavalerii fluierului“ au be­neficiat numai de laude, lată că la etapa de sîmbătă şi duminică a campionatelor divizionare „A“ vigilenţa lor a scăzut, exemplul cel mai concludent in acest sens fiind arbitrajul prestat la al doi­lea meci masculin I.C.E.D. — Rapid. Din păcate, însă, în afara calităţii necorespunzătoare a unor arbitraje, au fost consemnate şi două cazuri mai puţin obişnuite în Divizia „A“. Constantin Du­­mi­trache nu s-a prezentat la meciul Farul — C.S.U. Braşov, iar Dumitru Crăciun a intîrziat (şi a fost înlocuit) la partida Olimpia — Crişun. In mod evi­dent, se impune sporirea exigen­ţei Coleviului central de arbitri! LUPTE 9 DUPĂ MAI MULŢI ANI de întrerupere, duminică s-a dat startul într-o nouă edi­ţie a Diviziei „A“ de lupte gre­­co-romane, competiţie care, prin numărul mare de echipe angaja­te în Întrecerea republicană (1au mai puţin de 36) oferă prilejul multor sportivi să se afle într-o activitate continua şi, fireşte, să se afirme cu mai multă uşurin­ţă. Dar iată că, la etapa inau­gurală, la cunoscutul club bucu­­reştean Rapid mult aşteptatul eveniment n-a fost Intîmpinat cum se cuvenea. Salteaua de concurs putea fi asemuită cu... orice, numai cu o saltea de lup­te nu. Să fi aşteptat, oare, an­trenori! Marin Beluşică şi Ale­xandru Constantin un meşter trimis de federaţie — să zicem — pentru a da cu o pensulă pe prelata rapidiştilor? ! REPUTA­TUL arbitru Internaţional Ion Cernea, preşedintele Colegiului central de arbitri al F.R. Lupte, va propune Biroului federal măsuri severe Împotriva arbitri­lor care nesocotesc întrecerile celei mai mari competiţii repu­blicane pe echipe — Divizia „A“. De pildă, duminică In „triun­ghiularul“ de la sala Dinamo Bucureşti, în cadrul căruia evo­luau unii dintre cei mai valoroşi luptători ai ţării, nu s-a prezen­tat arbitrul Ion Ludu (Constan­ţa), iar la sala Rapid a absentat Pompiliu Zidaru (Ploieşti). NATAŢIE.­­ ÎN PERIOADA a­­cumulărrilor, a pregătirilor pentru competiţii, înotătorii noştri frun­taşi — ca dealtfel şi poloiştii sau săritorii — efectuează, de regulă, „stagiul montan“ la Sinaia, ei devenind oaspeţi obişnuiţi ai ho­telului Montana, care dispune de bazin. Aici la hotelul unde e administrator Ioana Mateescu, sportivii se simt ca acasă, în­conjuraţi cu simpatie de un har­nic personal, În rîndul căruia se află și buni cunoscători de sport (chiar practicanți ai înotului sau schiului), cum sunt Dan Anto­­nescu sau Mircea Ungureanu. O ATRACTIVĂ ÎNTRECERE DE BADMINTON Iubitorii badmintonului din Capitală au avut prilejul să ur­mărească, sâmbătă și duminică, un deosebit de atractiv program de întreceri organizate de Co­misia municipală de specialitate în sala de sport a Liceului „Ni­­colae Tonitza“. Au participat nu­meroşi elevi din licee şi şcoli profesionale bucureştene. Pe primele patru locuri s-au clasat la fete : Cristina Ionescu, Da­lia Ciobanu, Ruxandra Mustaţă şi Nicoleta Popescu, iar la băieţi : Andrei Cios, Ştefan Cios, Costel Dragnea şi George Roncea. Competiţia a fost dotată cu „Cupa 16 Februarie“. După „Top 12» la tenis de masa cea de a doua ediţie a compe­­titiei TOD 12“, care a r*111114 în ktTa —VI? mÎ utilitatea, devenind, după . °P°*a majoritară, cea mai patern‘^ În­trecere Individuală. In primul rind Neunirea la start a primilor 12 jucători Indică — ea s,in,V!„­­ O ridicare a stachetei,inlătu­­rind in mare măsură diluarea valorică existentă spre exemplu In campionatele individuale, la care participă şi cine trebuie• uneori, cine mai tre “uite de„­ învăţat. De asemenea, turneu de desfăşurare impune o concentrare maximă, înlătură ha­zardul unor trageri la sorti, care pot fi favorabile, solicită pe con­curenţi, de la un capăt la atul, pe plan fizic, tehnic, tactic şi psihic. La Tg. Mureş am asistat, in consecinţă, la jocuri in majori­tatea lor de un bun nivel, cu schimburi frumoase, apreciate de numeroşii spectatori. Fiind o competiţie de maximă concentra­re, jucătorii cu mai multă expe­rienţă, mai rodaţi au ţinut mai bine pasul, în timp ce unii ti­neri, la prima lor confruntare la acest gen, s-au văzut depăşiţi. Desigur, acolo unde valoarea a existat cu adevărat nu a mai fost vorba... de tinereţe şi lipsa de experienţă. Cel mai bun e­­xemplu, Otilia Bădescu, campi­oana europeană de cadete, care şi-a depăşit aproape fărâ dificul­tate toate adversarele, rămînind una din candidatele principale pentru echipa „europenelor din aprilie. Ea a pierdut doar în faţa mureşencei Kinga Lohr, o certă speranţă, căreia ii mai tre­buie insă retuşuri tehnice, mai ales in ceea ce priveşte serviciul şi preluările, precum şi executa­rea unor elemente de atac. Soli­citate, probabil, prea mult in se­zonul competiţional trecut, Anca Cheler şi Carmen Găgeatu, com­ponentele echipei campioane na­ţionale, nu s-au aflat în forma de altă dată dar aceasta nu în­seamnă că n-au lăsat să se între­vadă calităţile care le-au promo­vat în elită. Este bine să fie atent urmărite, pentru că le aş­teaptă un sezon greu, iar stresul de suprasolicitare poate apărea oricind. Ambiţioasă, dornică de afirmare este şi Rodica Urbano­­vici, căreia îi lipseşte însă o a­nume fineţe in execuţii, rămi­­nind in continuare un element ce nu trebuie lăsat de o parte Exceptînd-o pe Nela Stoinea, be­neficiara unei experienţe bogate celelalte au avut comportări­ os­­cilante. Băieţii au avut un lider auto­ritar, András Fejer, care, cu un singur moment de „eclipsă“ în meciul cu Vasile Florea, a cîşti­gat detaşat. El rămîne deocam­dată şeful de promoţie, dar mai are nevoie de încă multă muncă pentru a urca cu adevărat un plutonul jucătorilor competitivi pe plan internaţional. Dacă n-ar fi ratat partida cu Cristian Ignat Călin Tom­a ar fi fost al doilea in clasament si rezultatul n-ar fi surprind pe nimeni, el continuînd să fie un tinăr conştiincios, mo­dest şi cu multe calităţi, ceea ce 11 va face, credem, să prindă in aprilie, trenul pentru Moscova. Lui Vasile Florea i se pot ac­cepta multe (mai ales calităţile), dar nu şi înfumurarea de care dă dovadă în continuare, atitu­dinile ireverenţioase faţă de arbi­tri şi colegi (puţin a lipsit să nu fie scos de la masă). V. Florea trebuie să înţeleagă că toţi marii sportivi au fost exemple de mo­destie şi conştiinciozitate. Ar fi putut să se uite ceva mai atent la Teodor Gheorghe, sau Sever Naidi­n şi ar fi înţeles cit valo­rează modestia. Se mai pot spune multe des­pre acest „Top 12“ al seniorilor. Subliniind excelenta organizare asigurată de CJ.E.F.S. Mureş (cu o substanţială contribuţie din parte Întreprinderilor Dermagant, Fabrica de zahăr, Voinţa Tg. Mureş, Faianţa Sighişoara, a a­­sociaţiilor înfrăţirea şi Construc­torul, precum şi aportul arbitri­lor S. Alexa, Gh. Boer, N. Far­kas, V. Moldovan ş.a.) am pro­pune organizarea unei astfel de competiţii şi pentru juniori. Idee care ar putea fi preluată de un alt judeţ. Emanuel FANTANEANU t­ineretul IN OFENSIVA ! CAMPIONII LA PATINAJ VITEZĂ (Urmare din pag. 1) pus clar în cea mai lungă dis­tantă, totalizînd in final cel mai mare punctaj în clasamen­tul general. Astfel, campioana junioarelor mari pe anul 1984, Gabriela Voina (are 17 ani, 1,74 m, 60 kg. este elevă în clasa a XI-a a Liceului indus­trial de construcţii nr. 6 din Braşov), care a început să practice acest sport cu 4 ani in urmă sub îndrumarea apre­ciatului antrenor Ernest Ul­­rich-Petric, a reuşit un adevă­rat event, devenind în acest sezon şi campioană absolută la senioare. In confruntările masculine, candidatul la un loc in dele­gaţia ţării noastre la apropia­tele J.O. de la Sarajevo, De­­zideriu Jenei, bine condus de antrenorul Andrei Okos, a sa­tisfăcut aşteptările numeroşilor suporteri, parcurgînd 1 500 m într-un timp remarcabil : 2:06,2. Detaşîndu-se evident în probe­le scurte, proaspătul campion republican al sprinterilor. D Jenei (are 24 de ani, 1,74 m 70 kg, este profesor de educa­ţie fizică în comuna Bixad din jud. Covasna), a acumulat su­ficiente puncte pentru a nu forţa in cursele lungi, în care, totuşi, s-a numărat printre animatori, cucerind şi invidia­tul titlu de campion absolut al poliatlonului seniorilor. Ultima probă a zilei, 10 000 m, a re­venit experimentatului patina­tor Andrei Erdély. Obţinind victoria şi la 5 000 m, el s-a dovedit un adevărat alergător de cursă lungă. Pe urmele acestora se află tînărul vitezist Emerich Miklós, la primul an de seniorat, care a fost reve­laţia campionatului, devansind parteneri mult mai rutinaţi. Ultimele rezultate : senioare — 1 000 m : 1. Mihaela Timiş (Viitorul Cluj-Napoca) 1:36,4 — campioană republicană, 2. Ce­­rasela Hordobeţiu (Voinţa C. S.S. Sibiu) 1:36,5, 3. Mihaela Dascălu (Tractorul Braşov) 1:37,7; 3 000 m : 1. Gabriela Voina (Tractorul Braşov) 5:11,3, campioană republicană, 2. M. Dascălu 5:18,7, 3. C. Hordobeţiu 5:20,5. Clasament general : 1. G. Voina 199,983 p — campioa­nă absolută, 2. M. Timiş 200,299 p. 3. C. Hordobeţiu 200,332 p. 4. M. Dascălu 202,632 p. Seniori : 1 500 m — 1. D. Jenei (IMASA Sf. Gheorghe) 2:06,2 — campion republican, 2. A. Bakos (Mureşul Tg. Mu­reş) 2:08,5 3. Arpad Sekely (Mureşul Tg. Mureş) 2:09,3 ; 1­0000 m — 1. A. Erdély (IMASA Sf. Gheorghe) 16:06.8 — campion republican, 2. E. Miklós (S.C.M. Ciuc) 16:19,9, 3. A. Bakos 16:28,7. 4. D. Jenei 16:44.6. Clasament general : 1. D. Jenei 179,196 p — campion absolut, 2. E. Miklós 181,035 p, 3. A. Erdély 181,946 p. 4, A. Bakos 182.748 p. ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ CÎŞTIG­URILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 29 IANUARIE 1084 Cat. 1 (12 rezultate) : 4 variante 100% a 5.838 lei şi 168 variante 25% a 1.472 lei ; cat. 2 (11 rezul­tate) : 139 variante 100% a 446 lei şi 3.121 variante 23% a 112 lei ; cat. 3 (16 rezultate) : 99­ va­riante 100% a 90 lei şi 26.131 va­riante 25% a 22 lei. • Agenţiile Loto-Pronosport mai pot elibera numai astăzi şi mîine bilete cu numerele alese de participanţi pentru prima tra­gere obişnuită Loto din această lună, care va avea loc vineri 3 februarie 1984. • Tragerea obişnuită Pronoex­­pres de astăzi, 1 februarie 1981, este programată Începi­nd de la ora 14,38 In sala clubului sportiv Progresul din Bucureşti, str. d­r. Staicovici nr. 42 , numerele câşti­gătoare urmează a fi transmise In cursul serii la televiziune şi radio.­­ Datorită volumului mare de operațiuni, omologarea ciştiguri­­lor la tragerea specială Loto din 22 ianuarie se va încheia mîine, rezultatele urmînd a fi publicate vineri 3 februarie 108­1 in această rubrica. SPERANŢELE PATINAJULUI ARTISTIC IN ÎNTRECERE Timp de o săptămînă, cei mai tineri patinatori artistici din tară îşi vor disputa intîie­­tatea pe patinoarul acoperit din Gheorgheni. Intre 1 si 4 februarie se va disputa „Cupa Federaţiei române de patinaj“ pentru copii si speranţe, iar între 5 și 7 februarie repre­zentanții aceloraşi categorii de vârstă se vor întrece în cadrul unui concurs cu caracter repu­blican. Campionatele naţionale de baschet VICTORIILE JUNIORILOR DE LA CARPAŢI ! MU AR TREBUI SĂ SURPRINDĂ . ı de săptămînă aceasta a Diviziei „A“ are loc vineri ţi 1,11 • Duminică, in sala Fioreasca, se desfăşoară trialul loturilor naţionale „Al ţi „B“ Deşi au­­­ost programate şi av la derbgiri (I.C.E.D. — Ra­pid. la băieți. si Voinţa — Po­litehnica Bu­cureşti. la fete. deci intre echipa 3 candidate la locul 3 in clasa­mentele respective), punctul prin­cipal de atracţie al etapei a 2- a a campionatelor nationale de baschet l-a consti­tuit dubla partidă dintre for­maţiile Cai­­aţi Grup 8 Con­strucţii Bin Cireşti şi Universi­tatea Cluj- Napoca. Juniorii de la­ Carpaţi antrenaţi de Liviu Călin şi Ipraţiu Giurgiu, au demonstrat c­ă între 13 decem­brie (cînd au susţinut ultimul meci in cazul Diviziei „A“) şi 28 ianuarie­ (cînd au jucat cu „U“) s-au pregătit cu conştiin­ciozitate si cea atare au început meciul „cu motoarele in plin“, avind după 10 minute un a­­vans de 20 de puncte şi obţi­­nînd pînă la urmă victoria cum de altfel au făcut si a doua zi. Unii tehnicieni si spectatori au apreciat ca11 surprinzătoare cele două victorii. In ce ne priveşte, le considerăm drept roade fi­reşti ale unei pregătiri in cursul căreia capacitatea si pasiunea celor doi antrenori s-au împle­tit armonios cu ambiţia si se­riozitatea tinerilor baschetbal­­ işti de la Carpati. In acelaşi timp, prestaţia slabă a jucăto­rilor clujeni ridică semne de întrebare asupra cantităţii şi calităţii antrenamentelor lor. Referitor la întrecerile pro­­priu-zise, vom menţiona că ele nu au produs modificări im­portante in clasamente, care se prezintă astfel : MASCULIN. SERIA I 1. Steaua 24 23 1 2246:1563 47 2. Dinamo Buc. 24 22 2 2087:1574 46 3. I.C.E.D. 24 16 8 1925:1800 40 4. Rapid 24 14 10 1900:1823 38 5. C.S.U. Sibiu 24 10 14 1313:1957 34 6. Dinamo Or. 24 10 14 1778:1876 34 SERIA A II-a 7. Forul * 24 12 12 1708:1768 35 8. Pol­it. Ia­si 24 11 13 1768:1967 35 9. ,,U" Ci.-Nap. 24 9 15 1935:1955 33 10. Acad. Milit. * 24 9 15 1 767:1934 32 ti. C.S.U. Bv 24 5 19 1689:2014 29 12. Carpoţl Buc. 24 3 21 1687:2072 27 FEMININ, SERIA I 1. „U“ Cj.-Np. 24 23 1 1864.1291 47 2. Olimpia Buc- 24 21 3 1716:1368 45 3. Voința Buc. 24 18 6 1655:1358 42 4. Pol­it. Buc. 24 14 10 1528:1369 38 3. Crişui 24 13 11 1606:1631 37 6. Progresul 24 11 13 1514:1567 35 SERIA A II-a 7. Chim. Rm. V.» 24 12 12 1517:1578 35 8. „Poli“ Timiș. 22 10 12 1410:1393 32 9. Mobila S.M. 24 7 17 1­377:1734 31 10. C.S.U. PI. 24 5 19 1432:1750 29 11. Com. Tg. M. 24 4 20 1300:1649 20 12. I.E.F.S. 22 4 18 1399:1605 26 • Echipe penalizate. întrecerile etapei a 24-a a cam­pionatelor naţionale, masculin şi feminin, vor avea loc vineri şi sim­­bătă, duminica urmînd să se dispute, în sala Fioreasca, meciurile-trial din­tre selecţionatele A şi B ale Româ­niei, la băieţi şi la fete. TALENTE PENTRU SCHIUL DE FOND (Urmare din pag. T) ideală : 1 100—1 200 m), oferă multiple posibilităţi de amena­jare a unor trasee diferite ca dificultate, menţinute aproxi­mativ 5 luni din an pe stratul de zăpadă de pe versanţii nor­dici. Aici pot fi organizate nu numai perioade de pregătire in condiţii optime ci si concursuri de anvergură. (De altfel, în urma modului exemplar de or­ganizare a Campionatelor na­ţionale ale senioarelor, federa­ţia a decis să ofere bistriţe­­nilor şi o competiţie interna­ţională, o nouă premieră, chiar în acest sezon). Se poate astfel aprecia că, avind centrul în Piatra Fîntî­nele (care beneficiază şi de acest prim­­ar hotel, „Tihuţa“, dat de cur­s d­in folosinţă), o nouă zonă de dezvoltare a schiului de fond se delimitea­ză din ce in ce mai clar în nordul ţări Această arie a devenit pu­nuctivă şi în creş­terea de demente talentate, care au avut un rol (deocam­dată mai “­­us, dată fiind su­premaţia­­, OPtestabilă a bra­­şovencei F. na Reit, „olimpica“ noastră) !»S­tabilirea ierarhiilor naţionale­­ senioarelor. Din această zi fac parte judeţele Bistriţa-No­r­rd, Suceava şi Harghita,ş­i contrapondere cit se poate cât binevenită a ju­deţului Bih­­or, care a oferit nu arareori în ultimii ani sem­ne de blazde. Să vedem însă ce va decide viitorul. Pentru că, se ştie, e mai uşor să ajungi pe anumite trepte superioare ale performanţei, în oricare sport, dar e mult mai greu să te menţii acolo, ca să nu mai vorbim că nivelul de competitivitate naţională, la care au ajuns cele trei judeţe nordice, nu poate satisface incă pe deplin. Pentru o consacrare reală, cu adevărat valoroasă, e nevoie de ridicarea obiectivelor pînă la nivel internaţional. Să trecem, în încheiere, in revistă, pe reprezentantele „noului val“ nordic al schiului nostru de fond : Veronica Un­­gureanu, Ileana Ilangan, Edith Bakó, Ildikó Bailo (actualmen­te la I E.F.S.), Viorica Vrăjmaş, Livia Răcilă, Daniela Filimon, Elena Diculescu, precum si pe antrenorii lor : Pavel Chirilus si Octavian Pungovschi (C.S.S. Vatra Dornei), Ştefan Berbe­­caru (C.S.Ş. Bistriţa), Sitefan Borbarh (C.S.Ş. Constructorul Miercurea Ciuc). DIVIZIA „A“ DE HOCHEI (Urmare din pag. 1) iar la egalitate, 2—2, astfel că Steaua îşi păstrează avansul de şase puncte şi abordează ulti­mul turneu al campionatului (sfîrşitul lunii februarie, la Miercurea Ciuc) cu şanse a­­proape certe de a-şi păstra tit­lul de campioană. STEAU­A — S.C. MIERCUREA CIUC 2—2 (2—1, 0—1, 0—0). Meciul a început în nota de dominare a hocheiştilor de la Steaua, care, la fel ca in pre­cedenta partidă, de la Gheor­gheni, au deschis foarte repede scorul, prin Cazacu, după nu­mai 10 secunde de joc ! In continuare, tot campionii domi­nă şi după numai şase minute, la o învălmăşeală în faţa por­ţii lui Barta, Gerczuly ridică scorul la 2-0. Spre finalul pri­mei reprize, cind formaţia mi­litară era în inferioritate nume­rică prin eliminarea lui Justi­nian, Sport Club a redus din handicap prin Gali, care a şu­tat de la distanţ­ă, pucul rico­­şînd din apărătoarea lui Netedu nu poartă. In repriza secundă, iniţiativa a aparţinut echipei din Miercurea Ciuc, care a do­minat insistent lungi perioade de timp, dar n-a reuşit să în­scrie, fie că atacanţii ei, in special linia I, au ratat mult, fie că portarul stelist Netedu s-a dovedit din nou greu de învins. Totuşi, în ultimul minut de joc al acestei reprize (min. 39), la un puc ricoşat de la li­nia roşie, Bartalis I a ţîşnit şi a şutat pe lingă Netedu ieşit în întîmpinare şi scorul a devenit 2­2­ In ultima repriză, ambele echipe au avut ocazii, dar nici una dintre ele n-a reuşit să marcheze. Această repriză a fost cea mai frumoasă a meciu­lui, ambele formaţii luptind deschis pentru victorie. A arbi­trat bine la centru N. Enache, ajutat la cele două linii de E. Roth și D. Trandafir. DINAMO — PROGIU­SUL MIERCUREA CIUC 11—2 (1—1, 5—0, 5—1). Victorie clară a e­­chipei Dinamo, care, de la meci la meci, a jucat mai bine, ceea ce dovedeşte că lipsa pregăti­­­rii specific*, pe gheaţă, s­­-a făcut simţită in primele jocuri ale turneului. Jocul a fost ceva mai echilibrat doar în prima repriză, după care dinamoviş­­tii s-au impus categoric, con­ducând în min. 52 cu 10—1. Au marcat : Solyom 3, Pisăru, Mo­­rosan, Bejan, Tureanu, Bacsó, Csiki, Sándor si Tőke (D), res­pectiv Szentes 2 (Prog.). A con­dus la centru M. Presneanu, ajutat logii-Cokî două linii de N. Enache si fă. Dinu. DUNĂREA GALATI — A­­VlNTUL O. HEORGHENI 2—1 (0—1, 0—2' 2—1). Rezultatul constituie o surpriză, deoarece gălățenii­­— după frumoasa comportare­ din meciul cu S.C. Miercurea ICiuc (4—5) și vic­toriile cu m­amo (5—4) și Pro­gresul M. Tute (7—3) — aveau prima sans ... Ec­hi­pa din Gheor­gheni, deci'ă să-și vîndă scump pielea și­­ ..scape“ de ultimul loc, a jucet. in acesit meci mai bine, mai decis, ajungând să conducă în min. 38 cu 3—0, în tot ace­t timp, echipa gă­­lățeană, ce l­e încântase in par­tidele amintite spectatorii, prin jocul rapid de pase, a evoluat de această dată lent, fără vlagă, preferind deloc indicatele acţi­uni individuale intr-un meci de mare luptă, in care doar omo­genitatea poate duce la succes. Doar în ultima parte, forma­ţia locală a avut câteva scli­piri, dar prea tardive in a­­cest meci decisiv pentru evi­tarea ultimului loc. Deocam­dată, Dunărea a rămas doar cu un singur punct avans, a­­vantaj prea fragil înaintea ul­timului turneu al campionatului. Au marcat : Buneată şi Chiriţă I — Dunărea, respectiv Andrei, Ambruş, Csata şi Gergely (A). A arbitrat la centru Şt. Enciu, ajutat la­ cele două linii de D. Triandafir şi M. Presneanu. DRUMEŢII MONTANE Agenţiile de turism ale I.T.H.R. Bucureşti orga­nizează la fiecare sfirşit de săptămînă drumeţii montane la cabanele : Babele, Caraiman, Peş­tera, Padina, Piatra Ma­re, Poiana Secuilor, Gura Rîului, Plaiul Foii, Bol­­boci, Curmătura. Se asigură : transpor­tul cu trenul pînă la cea mai apropiată stație, ce deservește cabana res­pectivă, cină și mic de­jun. 5 FEB­­UARe 1364 tragere excepţionala PMOEXPRES Procuraţi din timp bilete cu nu­merele dv. prefe­rate ! FIECARE VA­RIANTA JUCATA — O POSIBILITA­TE DE A OBTINE : 0 autoturisme „Dacia 1300“ • mari sume de bani • excursii peste hotare BILETELE DE 25 LEI VARIANTA AU DREPT DE PARTICIPARE LA TOATE EXTRA­GERILE Agenţiile Loto- Pronosport vă stau la dispoziţie pînă sîmbătă 4 februa­rie a.c. inclusiv. în vizită la divizionarele „A" „VOM DA O MARE BĂTĂLIE CU RAPIDUL PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII“ afirmă atacamul tirgoviștean Octavian Popescu Cu șase ani in urmă, la ru­brica de fotbal a ziarului, a apărut un mic reportaj ai cărui „eroi“ erau copiii unui foarte inimos profesor de sport, Gheorghe Ungureanu din Nu­cet. Printre cei pe care i-a numit atunci acest ambiţios căutător de talente s-a aflat şi... Octavian Popescu, cel care mai apoi avea să urce rapid treptele fotbalului pină în Di­vizia „A“ şi pînă la loturile reprezentative. S-a născut, aşa­dar, la Nucet, are acum 20 de ani, i-a împlinit la 7 ianuarie, este al 5-lea copil dintre cei 12 ai familiei Popescu (8 bă­ieţi şi 4 fete) şi numai Cornel, al 2-lea, a mai jucat fotbal, la Unirea Răcari. „Pleci la Tîrgo­­vişte, să nu mă faci de rîs. Ai înţeles ?“ i-a zis foarte aspru profesorul Ungureanu. Şi la C.S. Tîrgovişte a intrat pe mii­­nile lui Eugen Popescu, cel care... — ...Mi-a spus că am ceva talent, dar că va trebui să mă pun serios pe treabă dacă vreau să nu fac repede cale întoarsă spre Nucet. Ştefan Coidum m-a promovat in prima echipă, în „B“, iar cu Emerich Jenei am debutat in Divizia „A“, intr-un meci la Rm. Vilcea, încheiat cu scorul de 3—3, rezultat bun pentru noi, pentru că, în min. 70, era 3—6 pentru gazde ! Am jucat apoi si la selecţionatele de juniori, de „tineret“ (am debutat cu Danemarca, 2—0 pe terenul nostru, la Tîrgovişte). — în toamnă ai marcat doar trei goluri : două cu Dinamo, unul la Hunedoara. De ce nu­mai trei ? — Noi am ratat startul in campionat. In primele trei me­ciuri de acasă, cu Steaua, Chi­mia si A.S.A., am fost condusi de fiecare dată cu 1—0, am e­­galat foarte greu si atmosfera a devenit apăsătoare. în plus, au plecat Greaca si V. Radu, ambii foarte rapizi in atac, cu care mă înţelegeam bine. Ene a stat ne­tuşă. Constantin era nepregătit, fusese plecat, Dar Burleanu nu l-a putut suplini pe Katlu în acele meciuri. Nu eram to­ţi pregătiţi la fel Si aşa am ajuns, după patru etape, la 1 3. N-am marcat mai mult pentru că am fost si accidentat. Cu o entorsă am jucat partida cu A.S.A. Tg. Mureș, cînd am avut acel „conflict“ cu antreno­rul Circiumărescu si cînd intre noi s-a interpus Bölöni, care mi-a zis, luindu-mă cu brațul peste umeri : „Lasă pustiule, nu-i nimic, ei, antrenorii, miine-poimiine pleacă, tu ră­­mîi, tu să-ți vezi de joc“. Pu­blicul l-a aplaudat pe Bölöni, iar eu m-am bucurat că el a fost ales cel mai bun fotbalist al anului 1983. Pentru cum a jucat la Bratislava, pentru dă­ruirea lui de acolo a meritat cu prisosință. — Și după el care ar îi „or­dinea“ lui Octavian Popescu ? — Indiscutabil Cămătaru. E cel mai bun atacant. Apoi Lung, Ştefănescu și Geolgău. Mie îmi place foarte mult cum ajunge Geolgău în situaţii de gol. Are un calm deosebit și poate în­scrie oricînd. Golul de la Bra­tislava e un exemplu. •— Ai vrea să joci la Craiova, lingă Geolgău ? Sau la Sportul, unde se... zvoneşte c-ai pleca prin schimb cu Fl. Grigore şi Bucurescu ? — î,la Craiova cred c-ar vrea să evolueze orice atacant. Nu ştiu nimic de „povestea"­­ cu Sportul studenţesc. Ştiu insă că trebuie să joc foarte bine la echipa mea, la C.S. Tirgo­­vişte, în retur , să jucăm toţi foarte bine, avind un singur gind, acela că trebuie să de­punem toate eforturile pentru a ne salva de la retrogradare. Vom duce o luptă crincenă cu Rapidul. Pe care sperăm s-o cîştigăm­... laurenţiu DUMITRESCU 0 Lotul tirgoviştenilor prezent în pregătiri - pentru a 4-a oară - la Cu­­ciulata : Mia, Istrate­­l Pescaru - portari : Niculescu, Ene, Lică, Dumitrescu, Pitaru, Duţmanu, Tudor, Ostafi, Rus şi Manea - fundaşi : Agiu, Burleanu, Constantin şi Turcu - mijlocaşi : Isaia, Niculcioiu, Peniu, O. Popescu, Ghioaca, Andreescu şi Stoichiţă - înaintaşi . Două noutăţi In acest lot larg.I : por­tosul Istrate („Am plecat de la F.C. Olt înainte de terminarea turului, dar de abia din viitorul sezon voi avea drept de joc la C.S. Tîrgovişte , ne a spus el) şi Peniu, atacantul vervit de la F.C. Con­stanţa (roca­dă cu Aelenei), pentru o a... doua sa tinereţe fotbalistică . „Capacitatea de efort a tutu­ror jucătorilor prezenţi aici,­ pe Valea Oltului, este foarte bună Liderul alergătorilor pe teren variat - fundaşul Niculescu" - a firmat medicul Vic­tor Bocânete . O noutate la C.S. Tîrgovişte este şi antrenorul secund, Du­mitru Gheorghe, fostul jucător al echipei timp de 12 ani . „Ne vom juca şansa pînă la capăt" . La Caciulata pregătirile s-u desfăşurat sub ace­laşi numitor comun : dorinţa fermă a tuturor jucătorilor de a paşi cu bine peste pragul primelor patru etape din retur, cu trei meciuri in deplasa e, in vederea îmbunătăţirii situaţiei „la adevar . “ Accidentările, li­ta­tea in unele jocuri. Instabilitatea formulei de echipa au condus spre cele 7 puncte pierdute pe teren propriu. „Responsabilitatea cu care n­u In această iarnă ne face să considerăm că n-am pierdut războiul - a conchis antrenorul principal al echipei, Gheorghe Becheanu . Echipa e i , .­rei lot lărgit se află 14 debutanți - nu efectuează nici un turneu peste ho­tare. Stă... cuminte lîngă Tumnul Chindiei, pregătind marea bato i . . . Iul, cum susţin Agiu, Pitaru, Stoichiţă, O. Popescu şi toţi ceilalţi jucători. După turneul de la Calcutta „ECHIPA NOASTRĂ NU A OBŢINUT VICTORII, DAU A CÎŞTIGAT MULT!...“ ...este de părere antrenorul Ion voica Săptămînă trecută s-a Înche­iat turneul internaţional de la Calcutta, dotat cu „Cupa de aur J. Nehru“. Acolo, în India, a fost şi o selecţionată română de tineret. Ce a fost pe malul Gangelui au anunţat, in mare, agenţiile de presă. Amănunte ne-a furnizat Ion Voica, antre­norul selecţionatei noastre. — Să pornim, deci, de la re­zultate. Echipa noastră a ob­ţinut două egaluri în cinci jocuri şi s-a clasat penultima din şase participante. Anul trecut, la Cochin, selecţionata noastră de tineret II, o echipă mai slabă, a ocupat locul 3 din 7 echipe... — De acord că echipa de anul acesta a fost mai bună. Insă şi competiţia de la Cal­cutta a fost superioară celei din martie anul trecut, au spus-o nu numai Sertov, Cojo­caru­ şi Timoveanu, care au jucat şi la Cochin şi consideră ultimul turneu superior din toate punctele de vedere, ci însuşi secretarul federaţiei in­diene, Ashok Gosch, care a de­clarat că „ediţia din acest an a fost cea mai valoroasă din toate cele trei disputate". A fost un turneu tare, cu fotbal bun, cu mare succes de public. — Argumente ! — In primul rind, valoarea majorităţii participantelor. Po­lonia, ciştigătoarea turneului, a venit cu prima reprezentativă, din care n-au lipsit cunoscuţii Mlynarczyk, Buncol, Smolarek şi Ciolek. Argentina a prezen­tat şi ea „noua naţională“, care se pregăteşte pentru CM, din ’86, mai puţin jucătorii de peste hotare, dar cu Burruchaga, Oscar Ruggeri, Gareca şi Ru­ben. R.P. Chineză, finalista tu­turor celor trei ediţii, a venit cu prima echipă, la fel şi gaz­dele, antrenate de şase luni de iugoslavul M. Cirici, iar Ungaria s-a prezentat cu re­prezentativa „B“. Noi am fost cea mai tinără echipă din com­petiţie, cu o medie de virstă de 21 de ani şi şase luni, o echipă fără prea multă expe­rienţă, ba şi cu debutanţi in­tr-un turneu internaţional (A­­dolf, Lazăr, Voicu). Oricum, chiar dacă n-am reuşit decit un 2—2 cu Ungaria, meci con­siderat de ziarul „The States­man“ drept „cel mai spectacu­los joc al turneului“, noi fiind egalaţi in min 85, şi 0—0 cu India, pierzind meciuri la li­mită (0—1 cu Argentina şi Po­lonia ; 1—2 cu China) ; chiar dacă n-am învins în vreo par­tidă, cu toţii am cîştigat mult : experienţa unor jocuri de înalt nivel calitativ, în faţa a 80.000 de spectatori ! — Care a fost formaţia noas­tră de bază ? — Am avut cîteva indisponi­bilităţi : M. Popa, accidentat, n-a jucat în ultimele două me­ciuri, Tîrnoveanu şi Fişic au şchiopătat şi ei, iar pe postul de fundaş strigă am improvizat, cind cu Adolf, cînd cu Voicu. — Şi totuşi o formaţie de bază a existat... — Da / Alexa — Mănăilă, Gheorghiu, M. Popa (Lazăr), Adolf (Voicu) — Paveliuc, Ef­­timie, C. Ilie, Bălan — Sertov, Cojocaru. Au mai jucat Fisic, Tîrnoveanu, Lasconi şi Caşuba. — Remarcaţii lui Ion Voica ? — Mănăilă, Alexa, Bălan, Ef­­timie şi Sertov, ultimul înscriind două din cele trei goluri ale echipei. Ca joc, pot spune că tânăra noastră echipă s-a auto­­depăşit. De calitatea jocului sunt mulţumit, avind în vedere valoarea adversarilor. Ca re­zultate, insă, lipsa de experien­ţă ne-a costat Puteam obţine şi victoria in faţa primelor echipe ale Poloniei şi Argenti­nei, dacă am fi fost ceva mai „copţi“.... — Arbitrajele ? — Excelente, omi­nd brigăzi­le indiene mai departe de sti­lul modern. Dacă voi spune că finala a fost condusă de apre­ciatul K. Palotay care ne-a ar­bitrat şi pe noi în meciul­ cu India (arbitru care împreună cu polonezul A. Jargus şi compa­triotul nostru Dan Petrescu au fost consideraţi cei mai buni), cred că am adus un argument in plus pentru valoarea acestui turneu, util, pe care nu-l vom uita ușor. Mircea M. IONESCU ŞTIRI­I ŞTIRI . LA INVITAŢIA CLUBULUI PANSERAIKOS, divizionara „A" Rapid Bucureşti a plecat ieri în Grecia, unde urmează să între­prindă, pînă la 10 februarie, un turneu de cîteva jocuri. Ferovia­rii bucureşteni vor avea ca ad­versari pe Axis Salonik, Heraklis, Larisa şi echipa clubului orga­nizator al turneului. 0 POLITEHNICA IAŞI IN ITA­LIA ŞI IUGOSLAVIA. După în­cheierea stagiului pregătitor efec­tuat la Buşteni, Politehnica Iaşi, una dintre revelaţiile sezonului de toamnă a plecat ieri într-un turneu de cîteva jocuri în Italia şi Iugoslavia. 0 SPORTUL STUDENŢESC IN EGIPT. Formaţia studenţilor bucureşteni a plecat ieri în Egipt, unde va susţine o serie de partide amicale. 0 ASTĂZI, stadionul Munici­pal din Tîrgovişte găzduieşte partida amicală dintre diviziona­ra „A“ din localitate şi Petrolul Ploieşti. Meciul este programat la ora 15. 0 STEAUA SUSTINE DOUA JOCURI AMICALE. Echipa Stea­ua are prevăzut in programul de pregătire al acestei săptămîni două jocuri amicale. Astăzi, e­chipa antrenată de E. Jenei și V. Stănculescu evoluează la Bu­zău, in compania divizionarei „B“ Gloria, iar mîine bucureste­­nii vor juca la Ploieşti, cu Pe­trolul. Ambele întâlniri sunt pro­gramate la ora 15. 0 „CUPA SPERANŢELOR“ LA MINIFOTBAL. Iată ciştigătoarele grupei zonale de la Brăila : Spor­tul studenţesc, la grupa mică (4—1 cu Rapid Buc., 4—1 cu F.C. Constanţa, 3—0 cu Oţelul Galaţi, 4—5 cu Dunărea C.S.U. Galaţi, 3—2 cu F.C.M. Progresul Brăila) şi F.C.M. Progresul Bră­ila, grupa mare (2—1 cu Rapid Buc., 1—2 cu Oţelul Galaţi, 3—0 cu Dunărea C.S.U. Galaţi, 3—0 cu Delta Tulcea, 3—1 cu F.C. Con­stanţa, 6—0 cu sportul studen­ţesc). (T. Enache — coresp.). 0 MECI AMICAL DE JUNIORI LA GIURGIU, săptămînă vii­toare, miercuri 8 februarie, se va disputa la Giurgiu partida a­­micală dintre selecţionatele de juniori U.E.F.A. ’84 ale României şi Bulgariei. Meciul este progra­mat de la ora 15. 0 ASA TG. MUREŞ a susţina­t un meci cu formaţia FC Zalaegerszeg, pe care a învins-o cu scorul de 2—1 (0—0). Punctele echipei ro­mâne au fost marcate de Fanici și Szabó. Pentru gazde a înscris Csepregy. PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR „B" C.S. BOTOŞANI VREA SA FIE PRINTRE FRUNTAŞE. Antreno­rul Dumitru Popescu conduce pregătirile C-S.-ului. In program este prevăzută participarea la „Cupa 16 Februarie", competiţie organizată de clubul botoşenean si la care vor participa Oţelul Galaţi, Chimia Fălticeni şi, pro­babil Autobuzul Bucureşti. La pregătiri iau parte : Bordeianu, Bucu — portari ; Ursu, Colin­deaţă, Croitoru, Iovu, Zaharia — fundaşi ; Şofran, Stîngaciu, Du­mitru, Biriş — mijlocaşi ; Ene, Dărăban, Macovei, Epure, Briliac şi Nenişcă — înaintaşi. CHIMIA FĂLTICENI SPERA SA EVITE RETROGRADAREA. N. Osloveanu, organizatorul secţiei de fotbal, ne spunea că echipa face o pregătire susţinută pentru ca în finalul întrecerii să evite retrogradarea. Echipa se pregă­teşte sub conducerea lui I. Bu­­zoian­u, în perioada următoare urmînd să joace cu C.S.M. Su­ceava, Laminorul Roman, Ceta­tea Tg. Neamţ şi, probabil, cu „U“ Cluj-Napoca. La antrena­mente sunt prezenţi : Laţcu, Sasu — portari : Buzea, Antoniu, Io­niţi, Butnaru, Vătafu — fundaşi: Corbu, Feraru, Popescu, Neacşu, Muceleanu — mijlocaşi : Szabó, Petrescu, Croitoru, Coşereanu — Înaintaşi. C.S.M. BORZEŞTI ŢINTEŞTE UN LOC SUPERIOR CELUI DIN TUR. Antrenorul T. Codreanu a prevăzut un program de intense şedinţe de pregătire. In cursul lunii februarie echipa va juca in „Cupa Milcov" (vor mai parti­cipa Unirea Dinamo Focşani şi Partizanul Bacău) şi va susţine meciuri tur-retur cu Dunărea C.S.U. Galaţi şi I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. Două nume noi în lot : Moisă, mijlocaş, de la Uni­rea Dinamo Focşani, şi Ghioane I, mijlocaş, de la Partizanul Ba­cău. Au plecat : Roşea, Popa şi Mititelu — toţi la Energia Gh. Gheorghiu-Dej. In lot mai figu­rează : Olaru, Paharnbcu — por­tari ; Postăvaru­, Botoşanu, Flo­rian, Dumitraşcu, Gruber, Dăs­­călescu — fundaşi ; Tismănaru, Ghioane­i, Bucur, Steţ, Ghioacăş — mijlocaşi : Frasin, Pandichi, Sprinteanu, Mihu, Iamandi, Bal­­canu — înaintaşi. PARTIZANUL BACĂU — O COMPORTARE MAI BUNA IN RETUR. Startul pregătirilor a fost dat la 11 ianuarie. Antreno­rul Ionel Munteanu şi preşedin­tele secţiei de fotbal, Valerian Iancu, sânt optimişti in privinţa unei comportări mai bune în re­turul campionatului. Iată şi lo­tul de jucători care participă la programul de pregătire : Voinea şi Metanie — portari : Marga­şoiu, Pitica, Racheru, Dumea, Manase, Sf. Munteanu şi Rusu fundaşi ; Ghica, Cioancă, Băr­­bieru, Usturoi, Andreescu şi A­­saftei — mijlocaşi ; Timofte, To­cilă, Perju şi Moraru — înaintaşi. Mijlocaşul Asaftei a revenit la echipă după satisfacerea stagiu­lui militar, şi două noutăţi : ti­nerii Avask­ăi şi Geantău, trans­feraţi de la echipa de juniori S.C. Bacău. La 4 februarie, Par­tizanul joacă cu Petrolul Moi­­neşti, la 8 februarie cu Lamino­rul Roman iar în zilele de 11 şi 12 februarie participă la Focșani la „Cupa Unirii“.

Next