Sportul, martie 1984 (Anul 40, nr. 10642-10668)

1984-03-01 / nr. 10642

S-au închidat campionatele de patinaj artistic A. VASILE-MEREU ÎN PRIM-PLAN! GALAŢI, 29 (prin telefon). Intr-un anonimat nemeritat (doar ciţiva spectatori în tri­bune) s-au încheiat campiona­tele naţionale de patinaj artis­tic. Radiografiind acest sport in momentul de faţă, el a dezvăluit o cantitate săracă (la juniori I lista participanţilor s-a confundat cu podiumul de premiere, iar la seniori un singur competitor a rămas în afara lui), din fericire intr-un raport invers proporţional cu valoarea etalată de fruntaşii clasamentelor. La băieţi, in special, prestaţiile s-au apro­piat de exigenţele internaţio­nale, din casetele arbitrilor fi­ind scoase şi note văzute mai rar pe patinoarele noastre : 5,5 — Adrian Vasile, 5,4 — Bog­dan Kruti­, 5,3 — Marius Ne­grea, 5,1 — Ştefan Lang. Din­tre fete, o evoluţie cu adevărat promiţătoare a avut Kinga Szallaszy, ea patinind cu aplomb şi acurateţe. Bineînţeles, cloul campio­natelor l-au constituit exerci­ţiile libere ale seniorilor, care trebuiau să departajeze în ca­zul a trei patinatori clasaţi foarte strîns după prima zi de concurs. A cîştigat în cele din urmă Adrian Vasile, reeditîn­­du-şi victoria de anul trecut. El a fost mai puţin marcat de miză decit... adversarii săi, sări­turile sale triple au fost mai curate, punctind substanţial şi la impresia artistică. CLASAMENTE: seniori (r) — 1. Mariana Chiţu 3,8, 2. Manu­ela Bădiţoiu 4,6, 3. Simona D’Albon 6,4 (toate de la C.S. Tractorul Braşov); (b) — 1. A­­drian Vasile (C.S. Triumf Bucu­reşti) 2,6, 2. Bogdan Krutti­ 4,4, 3. Marius Negrea 5,0 (ambii de la cs. — Tractorul Braşov); juni­ori n (f) — 1. Greti Marton 3,6, 2. Nicoleta Cimpoieşu 3,8 (am­bele de la C.S.M. Cluj-Napoca), 3. Cristina Paponi (C.S. Triumf Bucureşti) 5,8; (b) L Cornel Gheorghe 2,0, 2. Marian Prisă­­caru 4,0 (ambii C.S.S. Galaţi), 3. Udo Hoffman (C.S.S. Timişoara) 6,0 ; juniori I (f) — 1. Kinga Szallaszy 2,0, 2. Anca Cristescu 4,8 (ambele de la C.S.M. Cluj- Napoca), 3. Codruta Moiseanu (C.S. Triumf Bucureşti) 6,2 , (b) ) 1. Ştefan Lang (C.S.M. Cluj- Napoca) 2,0, 2. Bogdan Gabora (C.S.S. Galaţi) 2,8, 3. Radu Vlad (C.S. Tractorul Braşov) 3,0. Ion CUPEN DUPĂ CINCI TURURI ÎN CAMPIONATUL DE POLO Miniturneul desfăşurat săptă­­mîna trecută la bazinul din Oradea — ultimele patru eta­pe ale turului cinci (penulti­mul, din campionatul Diviziei „A“, seria I, la polo — a adus un element nou in această e­­diţie a întrecerii, valoroasa e­­chipă Crişul reuşind prima vic­torie în faţa campioanei, după ce în întilnirile anterioare, pa­tru la număr, îi smulsese doar două rezultate de egalitate. De fapt, cele patru puncte cuceri­te un total de orădeni în dis­putele cu colegii lor dinamo­­viști reprezintă tocmai „distan­­ța“ ce separă lidera ultimilor ani din sportul nostru cu min­gea pe apă de procentajul maxim. Iar această subliniere dovedeşte că locul orădenilor antrenaţi de I. Alexandrescu este cu adevărat „in coasta“ bucureştenilor pregătiţi de I. Capşa şi D. Popescu. Sigur, a­­vansul actual, de patru puncte, al formaţiei Dinamo pare asi­gurător, în tentativa de păs­trare a titlului, pentru un co­lectiv valoros şi experimentat. Să nu uităm totuşi, că mai sînt şapte etape (un tur) de jucat, se pot intîmpla — teore­tic, cel puţin — destule, iar Crişul are dreptul să creadă în şansa sa. In rest, la Oradea nu au fost surprize. Steaua a mai învins pe Progresul Bucureşti, a mai avut rezultate bune cu Voin­ţa Cluj-Napoca, fiind tot mai aproape de pătrunderea în grupul celor mai bune echipe ale noastre. De asemenea, la activul celeilalte foarte tinere echipe, C.S.U. Construcţii Bucureşti, mai există un suc­ces în compania formaţiei ti­mişorene I.L-T. Iată clasamentul 1. DINAMO 35 32 2 1 485-245 66 2. Crişul 35 29 4 2 475-285 62 3. Rapid 35 24 3 8 352-265 51 4. Progresul 35 15 2 18 287-333 32 5. Steaua 35 11 3 21 236-298 25 6. Voinţa 35 10 4 21 262-326 20» 7. I.L.T. 35 6 2 27 263-419 10* 8. C.S.U. 35 3 0 32 233-422 6 *) Echipe penalizate cu patru puncte „NIMENI NU DEVINE PESTE NOAPTE CAMPION... (Urmare din pag. I) nenţii lotului, Eugen Predescu şi Emilian Nuţă sunt finalişti ai campionatului republican in­dividual, adică între cei mai buni 12 sabreri ai ţării ! Intre ramurile de sport frun­taşe pe asociaţie se numără şi boxuL Pugilatul place, a­­trage. Poate şi pentru faptul că şi aici se află doi vrednici tehnicieni, Victor Lăzăreanu şi Alexandru Bostănaru, buni În­drumători în ring ai amatori­lor — peste 200. Galele de Iniţiere şi cele demonstrative punctează aproape săptămlnal programul competiţional, in timp ce o parte dintre tinerii pugilişti formaţi aici se afirmă cu mult peste „hotarele“ între­prinderii, la „Memorialul Petre Pop“ (Reşiţa), la „Cupa Ring- Voinţa TS3“ (Bucureşti), la „Centura Moldovei“ (Iaşi) şi chiar în campionatul republi­can, cum este cazul tinerilor muncitori Ion Rîpă, Traian Ga­­vrilaş, Dănuţ Neagu şi Gheor­ghe Păun. „Dacă toate colec­tivele de secţii din asociaţia noastră sportivă ar activa cu pasiunea şi disciplina celor de la scrimă şi box, poate că am fi primit pe sector“ afirmă, cu convingere, Ilie Lupan, pre­şedintele comitetului sindical, omul de care sunt legate multe reuşite sportive şi care se bucură la fiecare succes al tinerilor de aici. Ce-i drept, bucurii i-au oferit şi baschet­­baliştii (fruntaşi în campiona­tul municipal , şi aici, tot Oc­­tavian Funaru a fost primul care a pus... sufletul) şi ama­torii de turism (nelipsiţi de la principalele concursuri de orientare turistică). Se aşteaptă, însă, un plus de ambiţie şi din partea şahiştilor (care au re­trogradat, prea uşor, din Di­vizia „B“), a handbaliştilor (cu prea multe emoţii se menţin in campionatul municipal...). „Condiţii avem", concluziona — la o adunare a asociaţiei spor­tive — Constantin Oprea, se­cretarul comitetului de partid. Şi a motivat : „Numeroşi ti­neri, lansaţi prin sportul de masă, prin „Daciadă", sunt în măsură să impulsioneze per­formanţa. Cum au făcut-o scri­­merii şi boxerii. Totul e să a­­vem curajul să-i promovăm, să avem răbdarea de a-i modela. Trebuie să înţelegem cu toţii că nimeni nu devine peste noapte campion...“. Iată o opinie la care sub­scriu toţi iubitorii sportului din această întreprindere bucu­­reşteană. Pentru că „Daciada" înseamnă și concentrarea e­­nergiilor, ambițiilor către o ac­tivitate de calitate, către noi afirmări. Aflăm cu adîncă tristeţe vestea încetării din viaţă, după o grea suferinţă, la vîrsta de 62 de ani, a lui VASILE MILITARU, care a fost timp de 25 de ani se­cretar responsabil al Fede­raţiei Române de Hochei, vechi activist al mişcării sportive din ţara noastră. Prin Întreaga sa activitate, plină de pasiune şi compe­tenţă, Vasile Militaru şi-a adus o importantă contri­buţie la dezvoltarea ho­cheiului românesc, fiind a­­les şi în comisii ale Fede­raţiei Internaţionale de Ho­chei. Il vom păstra o fru­moasă amintire. întrecerea rugbyștilor juniori (UN MAI ÎNTINS PROCfS Bf PBfGNTMf Sl Bf fDWtAîlf PENTRU A AVEA CI) ADEVĂRAT... SPERANJf Continuăm turul de orizont... dincolo de prima scenă a rug­­byului nostru. De această dată, sub reflector se află campionatul de juniori, categorie care, s-o spunem din capul locului, nu ne-a prea dat motive de satis­facţie, în ultima vreme, pe plan internaţional, unde echipa Româ­­■ m­ei se afirmase cu ani in urmă. La jumătatea întrecerii şi îna­intea reluării prezenţelor selec­ţionatei noastre la Turneul F.I.R.A., speranţele rugbyului şi-au fixat ierarhii de toamnă fără surprize, in general. Frun­taşele seriilor sânt de pe tabloul anticipărilor, dar lupta pentru calificarea în turneul final va continua, se înţelege, in noul se­zon, nu puţine formaţii din cele situate in „coasta" liderelor le­­gîndu-şi speranţa de un retur în forţă. Pina una alta însă, iată clasamentele : SERIA I : C.S.S. Locomotiva Bucureşti (punctaveraj 363—12), C.S.Ş. Steaua Buc. (283—44) ctte 25 p, C.S.S. 2 Constanţa 23 p, Maşini grele Olimpia, Petrochi­mistul Piteşti cite 21 p,­­Dunărea Giurgiu 17 p, C.S.S. CJF. Braşov IS, Dinamo Bucureşti 13 p (prea puţin pentru schimbul de mîine al liderului turului Diviziei „A“­), Gr. şc. C.F. Piteşti 11 p, Rul­mentul Alexandria 8 p. SERIA A n-A : C.S.S. 2/H Constanţa 30 p (­două garnituri ale aceluiaşi club de pe Litoral ţintesc faza decisivă a campio­natului), C.S.Ş. Triumf Bucureşti, Farul Constanta cite 26 p, R.C. Griviţa Roşie 24 p, Locomotiva n Buc. 2a p, C.S.U. Construcţii (Sportul studenţesc) 20 p, C.S.S. 2 Buc. 20 p, L.LM. Brăila 17 P, Pescăruşul Tulcea 13 p, C.S.S. Auto Galaţi 11 p, Rapid Buc. 10 p. SERIA A III-A : C.S.S. MJ­Jl. Paşcani (263—46), C.S.Ş. Unirea Iaşi (326—24) cite 25 p, C.&S. P.T.T.R. Bacău 21 p, C.S.S. CJ. Iaşi 19 p, Lic. metalurgic Iaşi 18 p, C.S.Ş. Suceava 17 p, CAS. C.F. Buzău 16 p. Rulmentul I.T.A. Bírlad 16 p, C.S.Ş. Bírlad 11 p (decît două echipe, codaşe, in acest centru de tradiţie, una bine una singură, fruntaşă...) C.S.Ş. Auto P. Neamţ 11 p. SERIA A IV-A : C.S.S. Loco­motiva Cluj-Napoca 39 p (punct­­averaj record ; 594—39), C.S.Ş. Gloria Arad 37 p (tot cu un punctaveraj excelent ; 510—85), C.5.S. Şoimii Sibiu 35 p, C.S.Ş. Locomotiva Oradea 33 p, C.S.Ş.­­ Baia Mare 31 p, C.S.Ş. Ştiinţa Petroşani 29 p, C.S.Ş. Locomotiva H Cluj-Napoca 27 p, C.S.S. Lo­comotiva Simeria 21 p, C.S.Ş. Şoimii H Sibiu 21 p, Electro 4 Baia Mare 20 p, C.S.Ş. Univ. Ti­mişoara 19 p, Carpaţi Mîrşa 19 p, Lie. ind. Independenţa Sibiu 15 p, Lie. ind. 2 Mediaş 12 p. Unele aprecieri făcute asupra celuilalt eşalon al tinereţii, Di­vizia B-tineret, sînt valabile şi p­entru campionatul de juniori. Spre pildă, insuficienţa echipa­mentului sau numărul redus de cadre tehnice cu pregătire co­respunzătoare. Asemenea pro­bleme constituie, dealtfel, puncte prioritare p­e agenda de lucru a federaţiei, intrezărindu-se so­luţii de rezolvare imediată pen­tru unele. O atenţie sporită faţa de aceste pepiniere de jucători — faţă de viitorul rugbyului ro­manesc — se impune însă, in general. E necesară, credem, ur­mărirea tuturor întîlnirilor, nu neapărat prin observatori de la „centru“, dar de către persoane competente, tehnicieni, foşti şi chiar actuali rugbyşti de frunte din localităţile respective sau din unele mai apropiate, ceea ce ar exclude mari cheltuieli. Apoi, de­legările de arbitri trebuie făcute cu mai mult discernă mirt, pen­­tru asigurarea celui mai bun ca­dru de desfăşurare fiecărei par­tide. Insă marea problemă râ­­mine legată de o mai bună pre­gătire practică şi teoretică — in­clusiv la nivelul antrenorilor —, de intensificarea muncii de edu­­caţie, in spiritul de fair-play, al sportului cu balonul oval. Faptul că activa Comisie de disciplină şi­ educaţie a F.R.R. are cel mai mult de lucru după etapele din divizia secundă şi de Juniori este grăitor. Şi avertizează, totodată... Geo RAEICHI I­I 24 DE ORE LA CLUBUL PETROLUL PLOIEŞTI I (Urmare din pag. 1) în diferite întilniri, dar pot afirma că sîntem hotărîţi să ridicăm calitatea muncii pe o treaptă superioară". O SCRI­SOARE DIN PARTEA FEDE­RAŢIEI. Pe scurt, conţinutul este cam acesta : datorită bu­nei comportări la „Cupa F.R. Patinaj“ şi la „Cupa României“ juniorii Sandu Nicolae şi Li­liana Coman urmează să se supună unui program şi mai riguros de antrenamente, in­trucit au fost cooptaţi in lotul pentru „Cupa Prietenia“ (unde, intre timp, au fi participat). ATLETISMUL, SPORT PRIO­RITAR, sau, mai exact spus, aşa ar trebui să fie ! Deşi sec­ţia aceasta a clubului fiinţează de mulţi ani, rezultatele nu sunt incă pe măsura investiţii­lor. Tehnicienii, conducerea clubului ştiu că este nevoie incă de multă muncă, de o selecţie corespunzătoare. RE­ZULTAT PROMIŢĂTOR al halterofilului Gheorghe Petri­­şor la cat. 100 kg, superior ce­lor ale unor componenţi ai lo­tului naţional. VICEPREŞEDIN­TELE CLUBULUI, Liviu Pa­­nait, era plecat la Miercurea Ciuc pentru a-i însoţi pe pati­natori, in timp ce metodistul Dan Pandeli se afla la Suceava, cu hocheiştii. APROPO DE HOCHEI : majoritatea compo­nenţilor divizionarei „B“ sunt juniori. Ei au cîştigat toate jocurile din primul tur. Echipa acţionează pe... două fronturi, fiind calificată şi in prima grupă valorică a campionatului naţional de juniori I. CON­­I­ST­ANTIN , CODREANU nu a avut timp­ să-şi cunoască di­nainte elevii. El a fost numit recent antrenor al secţiei de tir, i-a cintărit din ochi pe sportivi, cum se spune, şi a plecat cu ei la „Cupa de iarnă“ de la Bucureşti. AFLAT IN BIROU DOAR PENTRU ZECE MINUTE, preşedintele clubului îşi răsfoieşte agenda. „Dacă mai veniţi la noi — ne spune — nu ne căutaţi la sediu. Lo­cul nostru de muncă este te­renul. Adică in săli, la compe­tiţii. De altfel, cînd vrem să discutăm cu sportivii noştri, cu antrenorii, o facem nu un bi­rou, ci acolo unde ei îşi des­făşoară munca. Şi, reţineţi, dis­cuţiile, în general, durează pu­ţin. Spunem pe puncte care ne sunt observaţiile, în 15—20 de minute. Timpul este mult prea preţios pentru a-l irosi în şe­dinţe inutile“. „NAȚIONALELE“ DE SCHI AIPMAN­ODI (Urmare din pag. 1) diabilă, s-au situat Delia Parate si Suzana Nagy. De remarcat că de la locul 7 incolo diferen­tele de timp au fost foarte mari, întrucît majoritatea con­curentelor au fost junioare, prima senioară, Elisabeta Stroie clasîndu-se pe locul 5. REZULTATE TEHNICE : 1. Liliana Ichim (C.S.S. Vatra Dornei — Dinamo Braşov) 110,44 — campioană naţională —, 2. Delia Palate (Dinamo) 121,00, 3. Suzana Nagy (C.S.Ş. Miercu­rea Ciuc) 122,02, 4. Irina Voi­­culescu (C.S.S. Braşovia) 122,79, 5. Elisabeta Stroie (I.E.F.S. Bucureşti) 123,02, 6. Eva Cso­­mos (C.S.Ş. Miercurea Ciuc) 123,06. Vasile FELD­AN, coresp. După două zile mohorîte, soa­rele a strălucit din nou deasu­pra Poienii Braşovului, creind un cadru optim pentru ultima zi a campionatelor naţionale de schi alpin ale seniorilor, proba de slalom special programată sub gondole, de la staţia supe­rioară a teleschiului pină la Drumul roşu, 450 m lungime, la care au semnat prezenţa 35 de concurenţi. In ultimul mo­ment s-a defectat staţia de cronometrare, concursul fiind aminat cu două ore. Aşteptarea a deranjat pe unii mai mult. Pe alţii mai puţin. In catego­ria celor din urmă aflîndu-se Alin Năstase, Zsolt JBalazs, Dorin Dinu, Mihai Bâră, Dan Iliescu, Dan Frăţilă, Caroly A­­dorjan şi Alexandru Manta care s-au văzut cel mai bine in prima manşă, trecînd cu suc­ces prin cele 62 de porţi, dese­nate de Gh. Bălan. Intre aceş­tia de altfel s-a dat bătălia şi în m­anşa a doua, 57 porţi mar­cate de K. Gohn, o manşă ra­pidă, din care s-a desprins ca şi la uriaşul de marţi, Z. Ba­lázs, atacînd curajos fiecare poartă şi cîştigind proba şi cu­cerind astfel al doilea titlu. A doua manşă a fost una ra­pidă, in care reprezentantul A.S.A. a avut cel mai bun timp, urmat de colegul său de club Adonan şi dinamoviştii Bâră şi Năstase. REZULTATE TEHNICE, sla­lom special : 1. Z. Balazs (A.S.A.) 106,61 — campion na­ţional —, 2. A. Năstase (Dina­mo) 107,43, 3. C. Adorjan (A.S.A.) 108,05, 4. M. Bâră (Di­namo) 108,73,­ 5. D. Dinu (A.S.A.) 109,57, 6. D. Iliescu (Dinamo) 110,04. Carol GRUIA, coresp. ! I I I I I şenii — care nu s-au­ împăcat nici un moment cu egalitatea de pe tabela de marcaj — au reuşit să înscrie în min. 87 prin JURCA, la o învălmăşeală in faţa porţii lui Lung. Şi, apoi, în ultimul minut de joc, la un fault în careu asupra lui Negrilă, arbitrul a dictat pe­nalty, pe care insă Cîrţu l-a ratat ! laurentiu DUMITRESCU Divizia „A", etapa a 21-a A MIRCEA SANDU. MEREU LA PÎNDĂ... SPORTUL STUDENŢESC 2 (0) STEAUA 0 Stadion „23 August"; teren moale; timp rece : spectatori - peste 70 000. Şuturi : 11-7 (pe poartă: 6­3). Cor­nete : 2-1 A marcat : M. SANDU (min. 52 și 88). SPORTUL STUDENŢESC : Speriat:,­­ M. Mihail, Cazan, IORGULESCU, Muntealvu­li - Pană (min. 81 Chi­­hala), Coraş, Munteanui I (min. 72 Şerbănică) — Terheş, M. SANDU, HAGI, STEAUA : Iordache — Pinter, Tata­ron, FI. Marin, Eduard — Stoico, Bo­­lodedîci, Majacu (min. 70 Puşcaş) — Lăcătuş, Cîmpeanu (min. 65 Diaco­­nescu), BANUT. A arbitrat foarte bine D. Petrescu; la linie : J. Groma şi N. Vainea (toţi din Bucureşti) Trofeul Petschovschi : 10. La speranţe : 0—1 (0-0) încălziţi de frumosul şi pal­pitantul meci Dinamo — Ra­pid, cei peste 70 000 de spec­tatori ai cuplajului au consta­tat cu uimire, încă din pri­mele minute, că Steaua, unul din ultimele bastioane ale a­­tacului generos în fotbalul­­ nostru, s-a decis să tempori­mască, fenomen ine­rt. ist.°­ ria echipei. Surprinşi ,.A ceasta deschidere neobiş- nnt­­perntru un atac cu... Ba­­]­ ,51 Lăcăt, s­tudenţii s-au at antrenaţi jocul steli­­­lor şi astfel partida a intrat intr-un calm plat care a făcut ca la pauză unii spectatori să parasească stad­onul mereu festiv al cuplajelor. In toată această parte a jocului am re­marcat doar insistența cu care Majaru a stat la primire, pen­­■ - a. ori3°na baloanele tempo­rizării, in timp ,­ce în echipa adversă am urmărit încercările de demarcaj ale lui Hagi, tem­perate de jocul aspru, dar nu brutal, al lui Pinter. La reluare, nimic nu părea să se schimbe. **a iceput să se audă şi reac­ţii de dezaprobare din partea spectatorilor realmente frus­traţi, cînd, pe neaşteptate, în min. 52, Terhes demarează pe partea dreaptă, centrează cu boltă, Tătăran lipseşte din post şi M. SANDU înscrie cu capul, nestingherit, un gol lejer, de antrenament, kinogramă pentru „Pitici". Din acest moment, jo­cul se colorează, ca la semna-lul unei baghete. „Sportul“ ex­ploatează momentul de uluire al steliştilor, Hagi sprintează ca în visurile noastre despre­ el. Steaua răspunde, asmuţită parcă, revine mereu, obţine o lovitură liberă (min. 67), dar schema eşuează copilăreşte, M. Mihail interceptează, sprin­tează 60 de metri, e singur, dar ratează majorarea scorului, Hagi îşi reia joaca nebună, slalomează, centrează perfect pe jos, dar Terheş, singur, reia în bară (min. 73), după care studenţii cedează, sînt in­corzi, cum se spune, Balint şutează foarte puternic, dar Speriatu deviază miraculos peste bară (min. 79) şi cînd partida părea încheiată, „bătrînul ghepard“ M. SANDU exploatează imobi­litatea lui Tătăran şi mar­chează cu boltă (min. 88) golul relaxării şi al victoriei în dauna unei echipe care şi-a subapreciat potenţialul (dimi­nuat, e adevărat), preferind un joc de aşteptare, cu totul ne­obişnuit pentru elanul nepre­cupeţit al roş-albaştrilor. Ioan CHIRILA RAPID MERITA UN REZULTAT EGAL DINAMO 1 (0) RAPID . Stadion „23 August"; teren moale; timp închis și rece ; spectatori — peste 70 000. Șuturi : 13-8 (pe poar­­tă: 7—2). Cornere: 6—3. A marcat: AUGUSTIN (min. 65). DINAMO: Moraru — Nicolae (min. 59 MĂRGINEAN), , Aridone, I. Ma­rin (min. 81 G. Moldovan), STA­­NESCU - MULŢESCU, Movilă, DRAG­­NEA — lemondi, Augustin, Turcu. RAPID : Manu — Băjan, GRIGORE, Someş, MINCU — Petruţ, Roda, ION ION, ŞT. POPA (min. 84 Aron) — Cojocaru, MANEA. A arbitrat satisfăcător I. Ig­na (R­ mişoana), la linie : E Păunaşcu şi, cu flagrante greşeli, V. Măndescu (ombiul din Bucureşti). Cartonaşa galbene :­­ MARIN, BĂJAN. Trofeul Petschovschi : 8. La speranţe : 1—1 (1—1). Fără a fi considerat ca atare, meciul din deschiderea cupla­jului de ieri a avut toate atri­butele unui reuşit derby. El a oferit, de-a lungul întregii Sale desfăşurări, un joc echilibrat, alert, spectaculos, cu multe faze dramatice la ambele porţi, care a satisfăcut, desigur, numero­sul­­ public. In final, victoria a surîs dinamoviştilor, dar un re­zultat egal ar fi fost mai echi­tabil, ar fi reflectat mai real raportul de forţe din teren, ca şi pe acela al marilor ocazii de gol pe care şi l î l-au creat cele două echipe. Rapid a evoluat ieri peste aşteptări de bine, lă­­sînd o mai bună impresie prin jocul său în cimp, prin frumoa­sa ţesătură de pase şi combina­ţiile de efect dintre componenţii liniilor din faţă. Ca şi în alte partide,Manea a dat un excelent Impuls ofensivei feroviarilor prin cursele sale Irezistibile, care nu au putut fi opriţi­.­ uneori decit prin faulturi, fapt pentru care I. Marin a scăpat* destul de ief­tin doar cu cartonaşul galben (de partea cealaltă, Bălan nu l-a putut opri pe Multescu din cursa Iul spre gol ■­­ decît ţinîn­du-l de tricou — î min. 27). Din păcate pentru el, ’rapidiştii au demonstrat o marg Ineficacitate, ratînd ocazii de Alpi cu­ roata carului, cum au fost cele din min. 34 (doar cu portarul Mora­ru In faţă. Cojoc­aru a trimis mingea pe lînga acesta, dar şi pe lingă poartă), 84 (Manea sca­pă singur, îl driblează şi pe Moraru, dar apoi se complică şi pierde balonul) şi 87 (şut al lui Sameş din careu, splendid apă­rat de Moraru). In schimb, giu­­leştenii au primit golul înfringe­­rii la singura, dar grava greşea­lă din min. 65 a portarului lor, care, la un şut inspirat şi pla­sat, dar nu atît de periculos, al lui AUGUSTIN, a scăpat mingea pe sub el în plasă. Nu trebuie să se facă, totuşi, din Mami ţapul Ispăşitor al insuccesului, deoare­ce el a avut înainte de această gafă citeva intervenţii excelente, dintre care aceea din min. 61 a fost de-a dreptul excepţională (a scos In ultima fracţiune de secundă, de pe linia porţii, o minge lobată de Augustin pe care întregul stadion o şl văzu­se In plasă). Fără cîţiva titulari în formaţie Dinamo n-a forţat prea mult În meciul de ieri, n-a făcut aceeaşi risipă de energie ca partenera sa, cu glndul desigur la ceea ce o va aştepta peste o săptămînă la Tbilisi. A jucat insă parcă mal direct pe poartă, a atacat mai simplu, insă mal tăios, a şutat mal mult şl cu mal multă preciziei In afara Intervenţiei descrise Manu fiind pus la grele încercări şl în minutele 18, 28, 44 și 80. Constantin FIRĂNESCU PITEŞTENII AU IEŞIT MAI BINE DIN­ CEAŢĂ . F.C. ARGEŞ 2 (1) * UNIV. CRAIOVA 1 (1) . Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp rece, ceaţă , spectatori — circa 18 000. Şuturi­­ 12-8 (pe poartă : 6—5). Cornere : 11—4. Au marcat : TOMA (min. 26), JURCA (min. 87), respectiv AD. POPESCU (min. 23). F. C. ARGEŞ : CRISTIAN - M. Zamfir. STANCU, Popicu, Roman - TOMA. BADEA, Iovanescu (min. 46 Dumitrache II) - Jurcă, Ignat, NICA. UNIVERSITATEA CRAIOVA : LUNG - Negrilă, Tilihoi (min. 40 Săndoi). Do­nose, Ungureanu — Ticleatru, AD. POPESCU, Geolgău (min. 18 BICU)I - Crişan. CAMATARU, Cîrţu. A arbitrat bine M. Salomir . lo linie : L. Jakob (ambii din Cluj-Na­­poca) şi V. Arrtohi (Iaşi). Trofeul Petschovschi : 9. 1 Meciul echipelor de speranţe a fost aminat. I PITEŞTI,­ 29 (prin telefon). Arhiprin stadionul din Trivale! I Iubitorii fotbalului din Piteşti au venit în număr mare să-i intîmpine pe internaţionalii crai­oveni, dar şi cu speranţa­­ că echipa lor favorită îşi va înscrie în palmares o frumoasă victorie în faţa oaspeţilor. Par­tida a început fără pa­tru­­ dintre titularii celor două echipe : 3 absenţa la cră­­ioveni (Ştefănescu, Balaci şi Iimnescu), una la argeşeni (Moiceanu). Mai mult, după 18 minute de joc corect, s-a acci­dentat şi Georgă. In min. 20, Cristian a apărat un şut-gol al lui Cîrţu, dar trei minute mai tirziu, oaspeţii au deschis sco­rul în urma unei faze-şunr : Cîrţu — Cămătaru — Cîrţu — AD. POPESCU, şut plasat al ulti­mului­ 1-0 pentru craioveni, care s-au bucurat însă prea puţin timp, pentru că în min. 26, în urma altei faze la fel de frumoasă, TOMA a reluat pla­sat, cu capul, in plasă o cen­trare a lui Nica- Au urmat citeva momente destul de „tari“, cu jucătorii pierduţi în ceaţă, o ceaţă care a enervat pe toată lumea şi, după acci­dentarea lui Tilihoi, gazdele puteau înscrie uşor in min. 43, dar Nica a şutat peste trans­versală. Trei mari ocaz­ii de gol la activul craioveni, in repriza secundă, ratate ce Ungureanu (min. 50), Bîcu (min. 62) şi Cîrţu (min. 64), după care jo­cul s-a desfăşurat mai mult la poarta oaspeţilor.­ Craiovenii s-au apărat Insă foarte bine, in frunte cu Lung şi Cămăta­­ru, acesta trecut fundaş cen­tral în locul lui Tilihoi. Dar ceaţa şi-a intrat în rol princi­pal şi din min. 70 partida a fost întreruptă de două ori. Fi­nalul acestui meci deosebit de disputat a fost dramatic. Arge- AWWUhj» m*m mmm « ■ ■ . ASTĂZI - ULTIMA ZI DE PARTICIPARE ! Un bun prilej de mari succese ORICINE JOACĂ POATE CIŞTIGA : • autoturisme „Dacia 1300“ , bani, sume variabile și fixe © excursii peste hotare 12 EXTRAGERI = 120 NU­MERE ! Variantele de 25 lei parti­cipă la toate extragerile OFERIŢI ŞI CELOR DRAGI BILETE CU OCAZIA MĂRŢIŞORULUI I TRAGEREI fiiiRi.ffBBîBI­Bl i­ i marik f a MĂRŢIŞORULUI î FERICITUL ŞUT AL LUI ALEXANDRU RM. VILCEA, 29 (prin tele­fon). Mult mai dificil pentru gazde acest meci. Cu toate că vilcenii au luat conducerea in min. 13, prin golul marcat de ALEXANDRU, în urma unei inteligenţe puse înapoi a lui Buduru, formaţia băimăreană a acţionat gîndit, a fost sigură pe ea şi numai două interven­ţii excepţionale ale portarului Roşea au făcut ca formaţia lui I. Oblemenco să ciştige punc­tele puse în joc. Prima s-a pe­trecut in min. 19 — Roznai primeşte o excelentă pasă de la Tulba şi atacantul „alb-al­­baştrilor“ înaintează singur, şu­tează puternic, dar Roşea res­pinge şutul In corner ; a doua a apărut spre sfirşitul partidei, în min. 85, cînd F. C. Baia Mare acţiona numai în 10 ju­cători. Roşea intervine salvator la şutul lui D. Moldovan. In­tre aceste două situaţii, Chimia a­i avut aproape­ tot timpul ini­ţiativa, dar fără să domine ca­tegoric. Desigur, au mai existat şi alte momente de virf, ca de pildă în min. 21, cînd Carabageac, la un metru de linia porţii, se încurcă în ba­lon ; în min. 32 Verigeanu (foarte activ în acest meci) are şi el o bună poziţie de şut, dar Feher intervine hotărît. Din min. 78 Baia Mare rămîne in 10 oameni in urma elimină­rii lui Arezanov. Dar aşa cum se intîmplă Întotdeauna In a­­ceste momente, echipele sanc­ţionate ciştigă parcă in forţă de foc şi meciul se încinge, fazele se succed de la o poartă la alta , apar situaţii fierbinţi la poarta lui Feher, ca aceea din min. 80, cind M. Ologu, plecat din ofsaid, nesemnalizat de Ad. Moroianu, şutează foarte puternic. Fehér respinge şi prinde apoi balonul pe linia porţii. Mircea TUDORAN CHIMIA RM. VILCEA 1 (1) F.C. BAIA MARE 0 Stadion „1 Mai* ; teren moale ; timp frumos, soare ; spectatori — cir­­ca 7 000. Șuturi : 10-5 (pe poartă : 4—31. Cornere: 6-2. A marcat: ALE­XANDRU (min. 13). CHIMIA : ROSCA - Basno, U­DREA, Preda (min. 46 Lazao, Cloci — Alexandru, Palep­,­lovon (min. 62 M. Ologu) - VERIGEANU, BUDURU, Carabageac. F. C. BAIA MARE : Feher - Arera­nov (eliminat min. 78), RAT, Ignat, Weissenbacher — Balon, Sabou, Mo­roban — Roznai (min. 52 D. MOLDO­VAN), Tulba, Lord. A arbitrat bine Fl. Popescu. ki li­nie: Ad Moroianu (a­mbH din Plo­ieşti) şi Gh. Sîron (1o$l). ombH cu greşeli. Cartonaşe galbene : MUREŞAN, TULBA, AREZANOV, BASNO. Cartonaşe roşii : AREZANOV. Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 2—0 (1—0). NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 29 FEBRUARIE 1984 EXTRAGEREA I : 16 42 38 25 39 7 EXTRAGEREA a II-a : 22 36 13 40 30 11. FOND TOTAL DE CISTI­­GURI : 1.099.799 lei, din care 82.440 lei. report la cate­goria 1. „ CÂȘTIGURILE TRAGERII EX­CEPȚIONALE LOTO DIN 19 FEBRUARIE 1984 FAZA I : Categoria 1 : 5 variante 25% a 30.808 lei ; cat. 2 : 2 variante 100% a 36.245 lei sau la alegere o excursie de 2 locuri în R. S. Cehoslovacă sau R. D. Germană şi dife­rența In numerar si 9 variante 25% a 9.061 lei ; cat. 3 : 2 variante 100% a 18.672 lei sau la alegere o excursie de un loc în R.S. Cehoslovacă sau R. D. Germană­ si diferența In numerar d 25 variante 25% a 4.663 lei ; cat. 4 : 74­25 a 21075 lei ; cat. 5 : 234,25 a 658 lei ; cat. 6 : 358,50 a 430 lei ; cat. 7 : 520,75 a 200 lei ; cat. 8 : 3.638 a 100 lei. FAZA A II-a : Categoria A: 1 variantă 100%­­* autoturism Dacia 1300 ; cat. B : 7 va­riante 25% a 12.761 lei sau la alegere o excursie de 2 locuri in R. S .Cehoslovacă sau R.D. Germană si­­diferenţa in nu­merar ; cat. C : 10,75 a 8.309 Iei ; cat. D : 89,50 a 998 lei ; cat. E : 1.115,75 a 100 lei. Autoturismul Dacia 1300 de la faza a II-a a fost obţinut de Păun Marian, din Ţăndă­­rei-Ial­omită. • Tragerea extraordinară Loto a Mărţişorului de mîine, 2 martie 1984, se va des­făş­ura începînd de la ora 17,30 În sala Teatrului de Operă şi Balet din Bucureşti , numerele câştigătoare vor fi transmise la radio In jurul ore­lor 19, pe programul 2, şi 23, pe programul 1. 401UVISTICIA DI SUI 1010 PR0\0SI­0RI­­\10R*1EUA „LANTERNA ROŞIE“ A... STRĂLUCIT BACAU, 29 (prin telefon). Nimeni nu putea anticipa că echipa care a învins etapa tre­cută la Iaşi va pleca steagul pe teren propriu. Şi până la urmă surpriza s-a produs. Cert este că „lanterna roşie“ a dat o replică neaşteptat de bună, adaptindu-se condiţiilor terenului moale. Echipa locală a început în trombă partida, dar jucătorii băcăuani, mult prea individualişti, s-au izbit de „zidul“ necruţător al apă­rării ploieştene. In min. 2, o „bombă“ a lui Penoff l-a zdruncinat pe Jipa. Apoi, In min. 15, o pătrundere a lui Cirlan s-a soldat cu un şut imprecis. In rest, o „cărăuşie“ exagerată a jucătorilor băcă­uani, mereu deposedaţi de ad­versari. In min. 28, un neaş­teptat val de ceaţă a făcut invizibil cimpul de joc, ceea ce l-a determinat pe condu­cătorul meciului să oprească partida. Spre bucuria spectato­rilor, ceaţa s-a ridicat după circa 20 minute, partida pu­ţind fi reluată. Dar cu emoţii pentru gazde, căci în min. 32, Gălăţeanu a expediat un şut violent în „transversală“. A­­cesta avea să anunţe, parcă, golul victoriei oaspeţilor, în­scris de N. LAZAR (min. 44), cu un şut-bombă de la 30 m, lăsindu-l fără replică pe Man­­geac. A urmat repriza a doua şi, odată cu ea, goana după ega­­lare a echipei locale, care, insă, nici după pauză nu şi-a ieşit din tiparele unui joc încîlcit S.C. BACAU - PETROLUL PLOIEŞTI 1 (1) Stadion „23 August" : teren moale; timp ceţos ; spectatori — circa 8 000. Suturi : 13-9 (pe poartă : 5—4). Cornere : 11-1. A marcat: N. LAZAR (min. 44). S. C. BACAU : Mangeac — Vis* creanu, Cărpuci, Arieni, ELISEI — Avădgnei, Andrieş (min. 53 C. Solo­mon), ADOLF — Şoiman, Mihuţ, Pe­noff (min. 65 D. Georgescu). PETROLUL : JIPA­­­N, LAZAR, BU­­TUFEI, CRINGAŞU, GUŞA - Grigore, BARBULESCU, Catinca (min. 35 Pa­nă) — Cirlan (min. 71 Moldoveanu), Gălăţeanu, Mocanu. A arbitrat slab I. Tărcan (Reghin) , la linie : Al. Mustaţea (Piteşti) şi T. Chelu (Giurgiu) — ul­timul cu greşeli. Trofeul Petschovschi : 10. La speranţe : 1-0 (1-0), şi neinspirat. Mare ocazie în min. 52, cind Elisei a centrat şi Mihuţ a reluat din voleu, de la 12 m, dar exact în bra­ţele lui Jipa. Tot Mihuţ (min. 59) a ratat de la numai 8 m, pentru ca peste un minut, vo­­leul lui Avădanei să fie scos în corner de Jipa, de sub transversală. In final, băcă­uanii atacă cu tot efectivul, sunt însă surprinşi de două contraatacuri ploieştene, ră­mase fără rezultat. In sfîrşit, în ultimul minut de joc, con­ducătorul partidei comite sin­gura greşeală, nesancţionînd cu penalty faultul comis in careu de Buturei asupra lui Avăda­nei. Gheorghe NERTEA BOLONI ANIMĂ ECHIPA TG. MUREŞ, 29 (prin tele­fon). Lovitură de teatru aici, la Tg. Mureş, la sfirşitul pri­mei reprize. Atunci, în min. 45, oaspeţii au executat prin Ene o lovitură liberă indirectă de la 20 m, mingea a sărit din pieptul portarului Varo, nesoli­­citat pină in acel moment, şi BURLEANU, care a urmărit faza, a înscris sec. Golul venise ca o lovitură de trăznet, pen­tru că gazdele dominaseră clar repriza şi rataseră o suită de ocazii, in min. 19, Fanici — ba­ră , min. 21 — Ciorceni, min. 26 — Gall, min. 40 — Ciorceni, sau portarul Mia făcuse minuni scoţînd două goluri ca şi făcute (min. 33 şi 41). Numai că A.S.A. nu avea o minte limpede în te­ren, acuzînd absenţa lui Böl°ni. Tîrgmureşenii Îşi vor recă­păta însă încrederea în ei de cinci... îl văd pe Bölöni încăl­­­­zindu-se pe marginea terenului. Internaţionalul formaţiei gazdă stătuse o săptămînă la pat şi nimeni nu credea că el va ju­ca. A văzut însă că A.S.A. este condusă şi a decis să joace. Şi A.S.A. s-a schimbat dintr-o dată şi în min. 62 a reuşit e­­galarea . Jenei şutează de la distanţă, excelentul Mia este surprins şi respinge în faţă şi CIORCERI înscrie din apropie­re. Bölöni împinge moral echi­pa spre victorie. Ratează în A.S.A. TG. MUREŞ 2 (0) C.S. TÂRGOVIȘTE 1 (1) Stadion „23 August" , teren bun, pe alocuri moale ; timp însorit ; spectatori — circa 7 000. Șuturi : 21-2 (pe poartă : 15-2). Cornere : 16-0. Au marcat : CIORCERI (min. 62), FANICI (min. 85), respectiv BUR­LEANU (min. 45), A.S.A. : Varo - SZABO, JENEI, IS­­PIR (min. 46 Costîn), GoB — Boto­­ran (min. 62 BOLONI), Dirmitrescu, C. Ilie — Muntean, FANICI, Cior-C. S. TIRGOVIȘTE , MIA - Rus, Manea, ENE, TURCU - BURLEANU, Aglu, Stoichiță — ISAIA (min. 70 Constantin), Peniu, O. Popescu. A arbitrat bine M. Niculescu ; la linie : C. Votcu (ambii din Bucureşti) şi Cr. Teodorescu (Buzău). Cartonaşe galbene : AGIU, CIOR­CERI. Trofeul Petschovschi : 9. La speranţe : 3—2 (2-0), min. 64, îl deschide ideal pe Fanici, în min. 74 şi 76. Mia îi scoate două goluri ca şi fă­cute (min. 79 şi mai ales în min. 82), dar golul celor două puncte vine în min. 85 . FA­NICI, deschis la 18 m de poar­­­tă, pătrunde in forţă şi înscrie. Oaspeţii încearcă să egale­ze, dar nu reuşesc să tragă vreun şut la poartă in această repriză secundă. Mircea M. IONESCU UN PUNCT DE AUR SLATINA, 29 (prin telefon). Dunărea C.S.U. a plecat aca­să, de aici, de la Slatina cu mult doritul „punct de aur“. Pentru obţinerea lui, gălăţenii s-au bătut pentru fiecare min­ge, mai ales după pauză, cînd dominarea echipei F.C. Olt a fost categorică. In primele 45 de minute, oaspeţii au răspuns prompt la toate solicitările ad­versarilor, au acţionat pe spa­ţii largi, iar in apărare au respins toate încercările lui Radu II, Eftimie şi. Boriceanu de a fructifica cele citeva si­tuaţii favorabile. După ce Ra­du II (min. 6, 9 şi 13) a trecut pe lingă deschiderea scorului, Dunărea C.S.U. a punctat în min. 39 , la o acţiune pe par­tea dreaptă, Soare a împins mingea, cu pieptul, lui Vaişco­­vici (aflat în poziţie de ofsaid, nesemnalizată, de tuşierul Gr. Macavei), mijlocaşul gălăţean a intrat în careu, a centrat şi ANTOHI, de la 6 m, a trimis mingea în plasă: 0—1. F.C. Olt a forţat egalarea şi în ultimul minut al primei reprizei, MI­­NEA, de pe linia de 16 m, a şutat puternic şi... 1—1. După pauză, jocul a fost la discreţia echipei F.C. Olt, care a dominat cu autoritate, a ob­ţinut o duzină de lovituri de colţ, Radu II a mai irosit si­ F.C. OLT „ (1) DUNĂREA C.S.U. 1 (1) Stadion „1 Mai* ; teren alunecos ; timp noros ; spectatori — circa 3 000. Şuturi : 13—5 (pe poartă : 8—2). Cor­nere : 13—3. Au marcat : MINEA (min. 45), respectiv ANTOHI (min. 39). F. C. OLT : Niţu — Prepeliţă, BUM­­BESCU, Balaur (min. 75 M. Leţa), Matei - MINEA, M. Popescu, EFTI­MIE — State (min. 46 Ralla), Radu II, Boriceanu. DUNĂREA C.S.U. : Dana - Pisau, Gălan, ANGHELINEI, Mureșan — Ichim, VAISCOVICI, Comșa — Antohi (min. 83 Pascu ; min. 87 Sterian), Ralea. SOARE. A arbitrat slab I. Crăciunescu (Rm. Vilcea) ; la linie : V. Curt (Medgi­dia) ,­ Gr. Macavei (Deva) — ulti­mul cu greşeli în semnalizarea ofsai­durilor. Cartonaşe galbene : MUREŞAN, RADU II. Trofeul Petschovschi : 9. La speranţe : 2-1 (0-0).­tuaţii favorabile în min. 48 şi 64, iar Boriceanu (min. 61) a luptat de la 8 m de poartă. In ultimul minut, o gravă gre­șeală a arbitrului I. Crăciunes­­cu. Oană i-a pus o talpă lui Radu II, aflat la 7 m de poar­tă, acesta a căzut, dar condu­cătorul partidei nu a acordat lovitura de pedeapsă ce se im­punea- Pompiliu VINTILA RIVALITATE SPORTIVĂ RĂU ÎNŢELEASĂ PETROŞANI, 29 (prin tele­fon). După înfrîngerea suferită săptămînă trecută in „Cupa României“ în faţa Corvinului, echipa din Petroşani adăugase un „plus“ la rivalitatea obişnui­tă dintre cele două divizionare „A“ ale judeţului Hunedoara. După cum începuse, insă, par­tida, se părea că această dis­pută­­ se va păstra in limitele exprimării fotbalistice. In min. 23, prima ocazie mare a par­tidei, la poarta echipei gazdă, unde Văetuş, ajuns faţă în faţă cu Cavai, a şutat exact în a­­cesta. Hunedorenii pasează mai bine, au o mai bună circulaţie a balonului şi, firesc, deschid scorul în min. 34 . Klein exe­cută foarte periculos un corner, Cavai respinge în faţă, pină la Petcu, care lobează balonul în careul mic, fundaşii Jiului nu intervin şi MATEUŢ, complet liber, înscrie fără dificultate : 0-1. Echipa gazdă începe în trombă repriza secundă, sur­­prinzîndu-şi adversara şi cu­­rînd Jiul restabileşte egalita­tea : o lovitură liberă de la 25 m (min. 47), Varga trimite scurt la GAMAN şi şutul a­­cestuia, prin zid, se opreşte in plasă : 1—1. Jiul atacă acum dezlănţuit, cu fundaşii la cen­tru, dar un fault al lui Găman asupra lui Mateuţ (cel mai bun de pe te­ren) deschide seria unor bus­culade la care principali vino­vaţi au fost Vizitiu şi L. Mol­dovan, dar arbitrul nu se do­vedeşte intransigent, mulţumind JIUL PETROŞANI 2 (0) CORVINUL­­ 2 (1) Stadion Jiul ; teren moale ; timp primăvăratic ; spectatori — circa 5 000. Șuturi : 13—8 (pe poarta : 5—5). Cornere : 5—3. Au marcat : GAMAN (min. 47), M. POPA (min. 62), res­pectiv MATEUŢ (min. 34), GABOR (min. 80). JIUL : Cavai — V. Popa, Vizitiu, M. POPA, Stana (min. 36 Lasconi) — Szekeli, VARGA, Găman — Stoinescu, Florescu, Baluţă. CORVINUL : Alexa - Vlad, Dubin­­ciuc, Oncu, Bogdan — Petcu (min. 68 Stoica), L. Moldovan, Klein, MATE­UŢ — GABOR, Văetuş (min. 55 Co­­jocaru). A arbitrat satisfăcător A. Gheorghe (Piatra Neamţ) , la linie : M. Stâ­­nescu (Iaşi) şi C. Gheorghiţă (Bră­ila) . Cartonaşe galbene : STANA, GĂ­MAN, L. MOLDOVAN, BOGDAN Trofeul Petschovschi : 9. La speranţe : 2-0­­1-01 du-se doar cu cartonaşe gal­bene, ceea ce a dat „apă la moară“ actelor nesportive. In ultima treime a partidei spiritele se potolesc. Jiul con­tinuă dominarea şi fundaşul central M. POPA, intercalat in atac, înscrie, in min. 62, cu un şut la colţul porţii lui Alexa : 2—1. Este acum rîndul formaţiei miniere să se considere pre­matur învingătoare şi Klein (min. 80), executind excelent o lovitură liberă din apropierea colţului terenului, îi prileju­ieşte lui GABOR un „cap" spectaculos, Cavai fiind din nou învins : 2—2. Paul SLAVESCU DOAR ÎNCEPUTUL A FOST PROMIŢĂTOR ORADEA, 29 (prin telefon). Meciul „revelaţiilor“ campio­natului promitea din start. Pri­mele minute au fost animate, cu atacuri spectaculoase la am­bele porţi, dar încet-încet, par­tida s-a „stins“ şi finalul chiar a nemulţumit pe numeroşii spectatori prezenţi. Aceasta pentru că F.C. Bihor, care a jucat mulţumitor în prima re­priză, a evoluat imprecis şi incoerent in al doilea act, în vreme ce evoluţia ieşenilor a fost inversă, mai ştearsă in prima parte, mai viguroasă şi mai activă în partea a doua. Cu asemenea jumătăţi de ran­dament, se înţelege, meciul a avut de suferit Din acel Început vioi pe care il re­marcam vom nota fazele din min. 4, cînd Sertov şutează milimetric pe lingă poartă, şi min. 9, cind Georgescu loveşte prea slab balonul de la 9 m şi Bucu reuşeşte să reţină. Scorul este deschis in min. 10 de ZARE, care a șutat puter­nic, prin surprindere, de la 20 m, Bucu a intervenit defectuos F.C. BIHOR 2 (2) POLITEHNICA IAȘI 1 (1) Stadion F. C. Bihor , teren bun : timp frumos ;­­ spectatori — circa 14 000. Șuturi : 10—5 (pe poartă : 7—3)­ Cornere : 3­0. Au marcat : ZA­RE (min­. 10), GROSU (min. 32 — din penalty), respectiv URSU (min. 45). F.C. BIHOR : Balazs - DIANU, DUMITRESCU, Zare, Niţu — Grosu, Biszok, MUREŞAN — ILE, Filip, Geor- * gescu (min. 88 Roatiş). POLITEHNICA IAŞI : Bucu — Sigmi­­rean, ANTON, URSU, Topotinski (min. 46 Munteanu) — Peveliuc, CA­­NANAU, Gheorghiu (min. 67 Flo­rean), Biro I — Cloacă, SERTGV. A arbitrat bine M. Axente (Arad), la trezie : S. Pantelimonescu (Bo­ldeşti- Scăeni) şi C. Gheorghe (Suceava) Cartonaşe galbene : TOPOLINSKI, SIGMIREAN Trofeul Petschovschi : 10. La speranţe : 4—2 (2—2) şi mingea a intrat in plasă : 1— 0. Gazdele îşi vor mări a­­vantajul în min. 32, cînd Ile este faultat în careu de Gheor­­ghiu şi GROSU transformă lo­vitura de pedeapsă acordată : 2— 0. In ultimele fracţiuni din secundă ale reprizei, URSU îl deposedează pe Zare de balon în propria jumătate de teren, face o cursă de peste 40 m şi marchează, plasat, pe lingă Ba­lazs , 2—1. După pauză, foarte puţine faze aprinse, la cele două porţi, am notat doar „capul“ lui Mu­­reşan (min. 70), cînd mingea a trecut milimetric pe lingă stilpul sting al porţii lui Bucu, şi „şarjele“ ieşenilor spre bu­turile lui Balazs, dar nici oas­peţii n-au reuşit să realizeze vreo acţiune deosebit de peri­culoasă. Eftimie IONESCU

Next