Sportul, mai 1984 (Anul 40, nr. 10694-10718)

1984-05-03 / nr. 10694

In prezenţa TOVARĂŞULUI ■ NICOLAE CEAUŞESCU ŞI A TOVARĂŞEI ELENA CEA LUNI A AVUT LOC IN CAPITALĂ MAREA ADUNARE POPULARA CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI :1 Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşa Elena Ceauşescu, cei­lalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului au parti­cipat, luni după-amiază, la a­­dunarea populară organizată de Comitetul­ municipal Bucureşti al P.C.R., cu prilejul sărbăto­rii zilei de 1 Mai, Ziua soli­darităţii internaţionale a celor ce muncesc. Celebrarea acestei zile, in­trată în tradiţia sărbătorilor scumpe ale poporului nostru, a dobîndit, acum, o semnifica­ţie deosebită, ea desfăşurîn­­du-se sub semnul a două me­morabile evenimente : împlini­rea a 45 de ani de la marile demonstraţii antifasciste şi antirăzboinice de la 1 Mai 1939, precum şi a patru dece­nii de la crearea Frontului Unic Muncitoresc — mo­mente istorice premergătoa­re marii victorii de la 23 August 1944, iniţiate, orga­nizate şi conduse de Parti­dul Comunist Român. Sărbătorind ziua de 1 Mai, toţi cetăţenii patriei au adus un fierbinte omagiu gloriosului nostru partid comunist, conti­nuatorul celor mai înalte tra­diţii de luptă ale poporului nostru, care s-a angajat, încă de la începuturile sale, să ser­vească neobosit interesele fun­damentale ale clasei munci­toare, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de na­ţionalitate, ale întregii naţiuni. In acelaşi timp, toţi cei ce trăiesc şi muncesc pe pămîn­­tul patriei — români, maghiari, germani şi de alte naţionalităţi — au adus, în această zi ani­versară, prinosul lor de caldă dragoste, stimă şi recunoştinţă tovarăşului Nicolae Ceauşescu, care, din 1933, a participat e­­roic la toate marile evenimente din întreaga activitate a parti­dului, a clasei muncitoare, din viaţa poporului român, la lupta pentru eliberare socială şi na­ţională, pentru socialism, afir­­mindu-şi înaltele calităţi de revoluţionar şi înflăcărat pa­triot. Aceste simţăminte şi-au găsit o vibrantă expresie în primirea entuziastă făcută tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu la sosirea la Palatul Sporturilor şi Culturii, unde a avut loc marea adunare populară consacrată zilei de 1 Mai. In uralele şi ovaţiile celor prezenţi, în prezidiul adunării au luat loc tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu, tovarăşii Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinuşe, Manea Mănescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Păţan, Dumitru Popescu, Gheor­ghe Rădulescu, Ilie Verdeţ, Ştefan Andrei, Ştefan Bîrlea, Marin Enache, Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mureşan, Elena Nae, Ion Radu, Ion Sto­­ian, Ioan Totu, Ion Ursu, Ri­chard Winter, Nicu Ceauşescu, Silviu Curticeanu, Constantin Radu, Gheorghe Stoica. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste Româ­nia. Despre semnificaţia zilei de 1 Mai a vorbit tovarăşul Ma­nea Mănescu, membru al Co­mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Adunarea populară consacrată zilei de 1 Mai s-a încheiat în­­tr-o atmosferă de mare sărbă­toare, ce exprimă unitatea de neclintit a întregului nostru popor în jurul Partidului Co­munist Român, al secretarului său general, de numele căruia se leagă toate marile realizări obţinute de România socialistă în anii­ de cînd tovarăşul Nicolae Ceauşescu se află în fruntea partidului şi statului nostru. In continuare, a avut loc un frumos spectacol festiv dedicat zilei de 1 Mai. La încheierea spectacolului, întreaga sală a ovaţionat, a aclamat îndelung pentru partid şi secretarul său general. In această atmosferă de pu­ternic entuziasm, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu, ceilalţi tova­răşi din conducerea partidului şi statului au părăsit sala, parcurgând apoi pe jos aleea principală a Parcului Tinere­tului. Pe întregul traseu, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu au fost întîm­­pinaţi de mii de bucureşteni cu sentimente de aleasă stimă şi bucurie. s-au încheiat Campionatele europene de lupte greco-romane MEDALII DE ARGINT - MIHAI CISMAŞ ŞI ŞTEFAN NEGRIŞAN­U, fi Constantin 11 la CI Arhina Pământală In­nul O­ on­a (prin tele­fon). Cea de a XXXI-a ediţie a Campionatelor europene de lupte greco-romane, competiţie purtînd puternic amprenta in­tenselor pregătiri pentru apro­piatele Jocuri Olimpice, s-a încheiat marţi seara la Ro­­senlands Halle din localitate, confirmînd, în general, ca şi la „libere“, previziunile, tit­lurile continentale revenind luptătorilor din Uniunea So­vietică (6), Bulgaria (2), Sue­dia şi Ungaria (cite unul). Va­loarea de ansamblu rezultă, la rîndul ei, din prima parte a clasamentului pe naţiuni : 1. U.R.S.S. 53 p, 2. Bulgaria 43 p, 3. România 25 p, 4,5. Po­lonia şi Suedia 15 p. In bilanţul echipei noastre s-au înscris două medalii de argint cuce­rite de Mihai Cismaş (cat. 52 kg) şi Ştefan Negrişan (68 kg), una de bronz obţinută de Con­stantin­­ Uţă (62 kg), două locuri 4 (Ilie Matei, la ,,90 kg“ şi Vasile Andrei, „la 100“), un loc 5 (Ion­ Draica, la „82 kg“) şi un loc 6 (Ştefan Rusu, la „74 kg“). Deci 8 luptători români în finalele pentru locu­rile 1—6, ceea ce indică (deşi lipseşte „aurul“) semnele unei reveniri a acestui sport în elita continentală, un reviriment care, va trebui, fireşte, continuat şi­­consolidat. Să vedem, însă, cum au ajuns şi cum n-au ajuns luptătorii români la medaliile europene, nu însă înainte de a subli­nia din nou buna comportare avută de Mihai Cismaş, Ştefan Negrişan şi Constantin Uţă, sportivi de valoare care au reuşit să urce pe treptele po­diumului de onoare, dar care, oricum, nu erau creditaţi prin­tre componenţii echipei noas­tre cu prima şansă la me­dalii. La 22 de ani neîmpliniţi (născut la 18.XI.1962), Cismaş a obţinut cea mai bună per­formanţă a sa (a mai cucerit un „bronz“, dar la C.E. de juniori —Leipzig, 1982). El a susţinut 4 meciuri în seria sa, încheiate toate cu victorii pe cit de frumoase, pe atît de concludente : a dispus în pri­ma întilnire de danezul Ols Krogsgaard prin superioritate tehnică (12—0, în min. 1,55), după care a cîștigat cu 6—4 la Tibor Jankovics (Cehoslova­cia). Pe polonezul Leszek Maj­­kowski l-a învins cu 10—2, iar pe vicecampionul mondial en titre, Eroi Keman (Tur­cia), cu 11—3. Astfel, Cismaș s-a clasat pe primul loc în serie, calificindu-se în finala „mare“ (locurile 1—2), în care l-a întrînit pe puternicul lup­tător sovietic Minsaid Tase­­dinov. Surprins cu o avalanșă de atacuri extrem de rapide, tînărul nostru luptător n-a gă­sit nici o replică pe măsură și a pierdut cu 20 14 în min. 20 20. Nu mai puţin de 5 partide a avut Ştefan Negrişan în serie, pe care le-a cîştigat pe merit, fără excepţie. Primul, dar şi cel mai dificil duel l-a avut cu Isvan Peter (Unga­ria), vicecampion mondial în ’82, locul 4 anul trecut la Kiev. în cele din urmă, Ne­grişan a obţinut victoria la puncte 4—3. în continuare, i-a învins pe Erik Kraus (R­F. Germania) la puncte (7—1), pe Sumer Kocak (Turcia) prin Dan GÂRLEŞTEANU (Continuare in pag. a 4-a) MIHAI CISMAŞ ŞTEFAN NEGRIŞAN DiviziaAI de fotbal, etapa a 32-a DINAMO CÎȘTIGĂ TEREN . • Liderul pierde la Baia Mare, Universitatea Craiova (unul) şi Sportul studenţesc (două) cuce­resc puncte în deplasare • începe sa se clarifice situaţia in subsolul clasamentului • Ieri, o etapă cu multe goluri (33) Ion Ion (tricou alb) intr-o acţiune ofensivă spre careul craiovenilor. (Fază din me­ciul Rapid — Universitatea Craiova) Foto : I. BĂNICĂ REZULTATE TEHNICE ETAPA VIITOARE (simbăta 5 mai) CLASAMENTUL Cronicile etapei, in pag. 2—3 Dinamo — Jiul Petroșani 6—2 (3—0) F.C. Baia Mare - Steaua 1-0 (0-0) A.S.A. Tg. Mureş - S.C. Bacău 3-1 (3-1) Rapid - Univ. Craiova 0-0 Petrolul Ploiești - Chimia Rm. Vîlcea 2-0 (0—0) Dunărea C.S.U. - Corvinul Hunedoara 3-1 (1-0) Politehnica Iaşi - F.C. Argeş 2-1 (1-0) C.S. Tîrgovişte - Sportul studenţesc 1-5 (0-3) F. C Olt - F.C. Bihor 4-1 (2-1) S.C. Bacău T- Corvinul Hunedoara (0—2) F.C. Argeş _ Rapid (2-0) F.C. Baia Mare — Jiul Petroşani (0—1) Sportul studenţesc - A.S.A. Tg. Mureş (1-0) Univ. Craiova - C.S. Tîrgovişte (1-2) F.C. Bihor _ Dinamo (1-3) Chimia Rm. Vîlcea - F.C. Olt (0-0) Steaua _ Dunărea C.S.U. (1-3) Politehnica laşi _ Petrolul Ploieşti (1-1) 1. STEAUA 2. Dinamo 3. Univ. Craiova 4. Sportul stud. 5. F.C. Argeş 6. S.C. Bacău 7. F.C. Bihor 8. Politehnica lași 9. Chimia Rm. V. 10. F.C. Olt 11. Corvinul 12. Jiul 13. Rapid 14. F.C. Baia Mare 15. A.S.A. Tg. Mureş 16. Dunărea C.S.U. 17. Petrolul Ploiești 18. C.S. Tîrgovişte 31 19 4 8 54-22 42 28 16 9 3 58-28 41 32 16 7 9 51-26 39 32 16 6 10 52-38 38 31 17 3 11 40-28 37 32 15 4 13 34-42 34 32 13 6 13 46-42 32 32 11 10 11 30-34 32 32 13 6 13 38-47 32 31 10 11 10 35-23 31 32 12 7 13 44-41 31 32 12 7 13 30-41 31 32 9 10 13 27-32 28 32 11 6 15 35-56 28 31 11 5 15 30-41 27 32 8 10 14 29-37 26 32 9 7 16 33-46 25 32 4 6 22 24-66 14 Wk, --a, ’­­*■'­ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT | ANUL XL - Nr. 10 694 | TMAGINI - 50 BANI \ loi 3 mai 1984 | IPOLETARI DIN TOATE TARHVE, UNITI-TA I DANIELA SILIVAŞ, CAMPIOANĂ EUROPEANĂ DE GIMNASTICĂ-JUNIOARE Bilanţul sportivilor români la C. E.: 1 medalie de aur, 4 de argint şi 1 de bronz Continuînd frumoasa tra­diţie a succeselor româneşti la campionatele europene de gimnastică-juniori, inagurată de Emilia Eberle şi întregită apoi de Ecaterina Szabó, la cea de a patra ediţie a acestei întreceri, desfăşurată la fine­le săptămînii trecute în Ita­lia, la Rimini, alţi gimnaşti din ţara noastră au urcat pe podiumul de premiere. Da­niela Silivaş, tînără sportivă de la C.S.S. „Cetate“ Deva, a devenit campioana Europei la bîrnă şi a obţinut alte două medalii de argint, la paralele şi sol. Lăudabilă şi evoluţia Ralucăi Bugner, medaliată cu bronz la sărituri. In concursul masculin remarcabile pres­taţii au avut Marius Tobă şi Marian Rizan. Primul a cuce­rit medalia de argint la Ine­le, iar cel de al doilea „ar­gintul“ la paralele. DANIELA SILIVAS, la sol VLAD NICU, PE TREAPTA A lll-a A PODIUMULUI LA C. E. DE HALTERE Campionatele europene de haltere pentru seniori, desfă­şurate în oraşul spaniol Vito­ria, s-au încheiat cu un bilanţ onorabil pentru sportivii ro­mâni. Trei medalii de bronz (dintre care una la total), pa­tru locuri 4 şi un loc şase. Şase reprezentanţi ai ţării noas­tre au totalizat 17 puncte (după sistemul olimpic). Astfel, echi­pa României s-a situat printre echipele fruntaşe de pe con­tinent. După ce în primele zile Gh. Maftei obţinuse două medalii, iar Gelu Radu şi Dragomir Cioroslav ocupaseră locurile 4, in ultimele zile tot pe poziţiile 4 s-au clasat Petre Becheru şi Vlad Nicu, ultimul cu trei va­loroase recorduri naţionale şi o medalie de bronz la „arun­cat“. Sub posibilităţi s-a pre­zentat Ştefan Taşnadi (locul 6), cu 20 kg. sub recordul ţării, pe care-l deţine. Toate titlurile la total au revenit sportivilor bulgari (6) și sovietici (4), care au domi­nat întrecerile. Iată rezultatele din ultimele zile : Cat. mijlocie (82,5 kg) : 1. Asen Zlatev (Bulgaria) 395 kg (175 ; 220) ; 2. Iurik Vardanian (U.R.S.S.) 392,5 kg (172,5 ; 220) ; (Continuare in pag. a 4-a)

Next