Sportul, iunie 1984 (Anul 40, nr. 10719-10744)

1984-06-01 / nr. 10719

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VA­­ , al CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SPHPT ANUL XL-10 719 | 4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 1 iunie 1984 Patru decenii de viaţă nouă, liberă, prosperă ACTIVITATEA SPORTIVĂ ÎN PAS CU timp PATRIEI SOCIALISTE „O MATERIE PRIMĂ“SPORTIVĂ DE CĂLITĂ­TE... Pe planul culturii şi artei Botoşanii lui Eminescu, Enes­­cu, Iorga, Luchian, Băncilă, Simionescu şi al atîtor altor vîrfuri cu care neamul nostru se mîndreşte, pot fi asemuiţi cu un stejar secular adine în­fipt în trupul ţării. Sportului botoşănean — dacă ar fi să păstrăm metafora — nu-i pu­tem acorda, în context, decît dimensiunea unei rămurele a acestui falnic stejar. Să nu care cumva să credeţi că lo­cuitorii din judeţul din nordul Moldovei nu au fost sensi­bili la fenomenul sportiv. A­flăm din cronica timpului (în­tocmită de prof. Boris Min­­tianschi, preşedintele C.J.E.F.S): în 1887 a luat fiinţă la Boto­şani o „Societate de dare la semn“ (tir) cu un poligon în bariera Suliţa, in 1894 sunt consemnate primele popicării, iar un an înainte de sfîrşitul secolului a luat naştere şi So­cietatea hipică Botoşani-Doro­hoi, afiliată Jockey-clubului (la 19 septembrie, din acelaşi an, are loc primul concurs hipic din Botoşani la care asistă­ 12 000 de spectatori). în 1903 se creează în oraş şi o Socie­tate turistică. Prima echipă de fotbal e notată în 1922, în 1927 i se adaugă formaţia „Dragoş Vodă“, apoi echipele Venus şi Unirea Tricolor (1932). Doi ani mai tirziu bo­­toşănenii asistă la prima „nocturnă“, în 1936, Botoşanii sunt incluşi în traseul Turului ciclist al României, iar în 1938, la Dumbrăveni, se consemnea­ză primul club sătesc de şah (animator Aurel Stelea). Aşa­dar, numeroase încercări (sol­date cu mai mult sau mai pu­ţin succes). Dar rezultatele cele mai palpabile, cele mai trainice au venit — fireşte — în anii de după Eliberare şi mai cu seamă în ultimele două decenii, epocă care se înscrie şi pentru noul judeţ Botoşani Dimitrie CALLIMACHI "Continuare in vas 2-2". Plecarea în cursa ciclistă dotată cu cupa ziarului „Clopotul“ Turneul de baschet-juniori de la Sofia FETELE NOASTRE—LOCUL I, BĂIEŢII - LOCUL III Reprezentativa de baschet­­iunizare a Bucureştiului a avut o comportare foarte bună la turneul internaţional de la Sofia, ea cucerind locul I, înaintea altor şapte selec­ţionate (pe locurile următoa­re : 2. Sofia. 3. Fraga. 4. Mos­cova etc.), în ultimul meci : Bucureşti — Varşovia 98—62. în cadrul aceleiaşi compe­tiţii, selecţionata de juniori a Bucureştiului s-a clasat pe locul 3, rezultat ce poate fi considerat meritoriu. Clasa­ment final : 1. Sofia. 2. Moscova. 3. Bucureşti (84—42 în ultimul joc, cu selec­ţionata Praga), 4. Praga, 5. Varșovia etc. Campionatele mondiale de popice SUCCESUL DE LA PERECHI — O CONFIRMARE ŞI o PREMISĂ PENTRU TURNEUL INDIVIDUAL Excelenta comportare a repre­zentanţilor noştri la proba de perechi bărbaţi la Campionate­­le mondiale de popice de la Ljubljana — TITLUL MONDI­AL ŞI MEDALIA DE AUR : Iu­­liu Bice şi Iosif Tismănar, me­dalia de argint , Gheorghe Sil­vestru şi Vasia Donos — repre­zintă un frumos succes -al spor­tului românesc, care consoli­dează performanta popicarilor noştri — primul loc — in cla­samentul general al celor 15 e­­ditii ale C.M. Actualii campioni mondiali, Iuliu Bice si Iosif Tismănar au jucat, ca si în partida pe echi­pe — îi* care formația română s-a clasat pe locul secund — cu multă precizie, obtinînd rezul­retni£?r-1- !Bi­ce 978 «al doilea C'de rlniî-dlV1Cu’al ca valoare în UnLd u Probe, primul apar­țin­ind cehoslovacului VI Pro-Sar^sV?0?,^- iar Tismă­nar 9b8 Si totalul de 1946 o re­prezintă un nou si valoros re­­cord mondial . ■ Cuvinte de laudă merită şi cu­plul Gheorghe Silvestru — Va­sia Donos. Deschizători de pîr­­tie in proba de perechi, ei au e­­voluat pomii dintre sportivii noştri şi au obtinut cel mai bun rezultat al zilei, întrecînd spor­­tivi valoroşi din Iugoslavia şi Ungaria. Sportivele noastre au evoluat slab, ca şi în proba pe echipe. Locurile 4 şi, respectiv, 5 pe care le-au ocupat Nineta Badea şi Octavia Ciocîrlan (870 p), res­pectiv Elena Andreescu şi Maria Todea (865 p) sunt sub posibili­tăţi şi comportă o discuţie a­parte, în ultima probă a „ ,,mon­dialelor“ — individual bărbaţi femei — care se dispută azi şi pentru care s-au calificat prin 20 de sportivi şi sportive, pe baza rezultatelor adiţionate de la întrecerile pe cempe şi pe­­rechi, vor fi prezenţi toţi cei şase componenţi ai re­prezentativei noastre masculine. Cel mai bun dintre finalişti, ma­re favorit după rezultatele din cele două probe, este Iuliu Bice cu 1930 p (952 din jocul pe e­­chipe — 978 de la perechi). El este urmat în clasament de Vla­dimir Prohaska (Cehoslovacia) 1920 și de Gheorghe Silvestru 1906 (932—974). Ceilalţi jucători români se prezintă la turneul final individual cu următoarele punctaje : Iosif Tismănar 1883 (915—963), Ilie Hosu 1868 (932— 934), Stelian Boariu 1843 (950— 898) şi Vasia Donos 1828 (887--­ 941). Pentru turneul individual la femei din formaţia noastră s-au calificat doar Elena Andreescu 895 p (451—144) şi Maria Todea 877 o (452—425).­ ­ Toţi cei şase jucători ai noştri s-au calificat pentru turneul final individual 9 Iuliu Bice, mare favorit al probei individuale # Elena Andreescu şi Maria Todea -in turneul final 1 STADIONUL­­ 1 „ŢARA MINUNILOR“... ^ Printre marile bucurii din viaţa fericiţi «1 p* ^ c^re copiii din ţara noastră o trăiesc se numim­ si spor­­^ tul, joaca, practicarea exerciţiilor fizice la aer liber pe Si stadioane şi la locurile anume amenajate pentru ei. Spor- 0 tul constituie un mijloc educativ-formativ de bazi la Invi­ţi ţâmintul nostru, ca mod de a asigura tinerei generaţii o­­ dezvoltare armonioasă, fizică şi psihici.­­ In preajma sărbătoririi Zilei copilului la întreaga ţari­ă au fost organizate acţiuni şi Întreceri dedicate celor mai­­ mici iubitori de sport. De dincolo de liziera săl­ciilor in floare şi a tufe­lor de trandafiri multico­lori, se aud voci de copii, răzbate rumoarea aceea cunoscută in locurile de joacă. Intrăm atraşi de râ­setele, de voia bună a ce­lor mici. Complexul spor­tiv frumos denumit ,,Voini­celul“, al Casei pionierilor şi şoimilor patriei din sec­torul 3 — perlă în salba minunatelor amenajări crea­te pentru copiii Capitalei. O lume in care totul a fost conceput anume pentru a le produce bucurii şi a-i a­­juta ca prin mişcare să crească mari, voinici şi să­nătoşi... E o zi obişnuită din săp­tămână, dar cită forfotă ! Consemnăm doar citeva din numeroasele secvenţe spor­tive intilnite aici. Iată, in dreapta, „ţara minunilor“, cu păpuşi şi tobogane, cu scă­riţe spre cer şi căluţi de încălecat. Şi fetiţe cirlion­­ţate şi ,,şoimi“ îndrăzneţi nevoie mare. „Ia spune-i lu’ nenea cum te cheamă“ — o îndeamnă cu mindrie pe nepoţică, femeia in virstă, lingă care ne oprim („Maria Stănescu, de-aici din vecini“). Şi nepoţica ne priveşte şi se miră şi-apoi rnde : „Pe mine mă chea­mă Mariana, şi Rodica şi... şi...“. In stingă sint alei curate, cu „borduri“ de flori, apoi insuliţe de iarbă pe care „poţi să te joci cit vrei“ — ne răspunde un copil —, şi stăruie un văzduh mireasmă Viorel TONCEANU (Continuare în vap. 2—3) O clipă de răgaz, pentru o fotografie cu... zîmbete şi ne­lipsita minge. Apoi, din nou, la joacă, la sport.. Foto : Dragoş NEAGU Astăzi, intr-un ultim meci-test la Beveren SELECȚIONARIUI ROMÂNI PENTRU EURO '84 VOR ÎNTÎLNI CAMPIOANA BELGIEI Georjeati a reluat antrenamentele 9 Mircea Lucescu — prezent la jocul Ungaria - Spania SITT­ARD. 31 (prin telefon). Plecat miercuri dimineața de la Milano, lotul reprezentativ de­­fotbal al României a sosit în cursul aceleiaşi zile în pi­toreasca localitate olandeză Sittard, unde, timp de cîteva zile, îşi va continua pregăti­rile pentru EURO ’84. Joi dimineaţă, pe terenul bine utilat din incinta com­plexului sportiv care găzdu­ieşte lotul României, a avut loc un antrenament la care au participat toţi Cei 24 de selec­ţionaţi : Lung, Moraru, Ior­­dache, Rednic, Negrilă, Iorgu­­lescu, Ştefănescu, Ungureanu, Zare, Andone, Ţicleanu, Be­leni, Augustin, Klein, Dragnea, Matcuţ, Irimescu, Georgău, Gabor, Cămătaru, Coraş, Lăcă­tuş, Hagi şi Balint. După cum se poate observa, la acest antrenament condus de Mircea Rădulescu (antre­norul Mircea Lucescu s-a de­plasat la Budapesta pentru a viziona meciul amical Ungaria — Spania de joi), a participat şi Geolgău, care, în urma u­­nui program de refacere, se simte mai bine. Pregătirea selecţionabililor se efectuează, în continuare, şi sub forma studierii atente — pe videomagnetoscop — a jocurilor susţinute de partene­rele noastre de întrecere. Vineri dimineaţă, lotul re­prezentativ se va deplasa în Belgia, la Beveren, unde — în compania valoroasei echipe din localitate, actuala campioană a Belgiei­ va susţine ultimul examen înaintea participării la turneul final al campiona­tului european din Franţa. Spre deosebire de testele susţinute în Italia (la Flo­renţa şi la Milano), unde par­tenerele tricolorilor au avut un profil de joc asemănător cu acela al selecţionatelor Spa­niei şi Portugaliei, la Reve­ren fotbaliştii români vor in­­tîlni o formaţie puternică, al cărei stil de joc se apropie mult de acela al reprezenta­(Continuare in pag 2­ 3) De azi, pina duminică, la Mangalia FINALA „CUPEI ROMÂNIEI'' LA OINĂ Ca în fiecare nou sezon com­­petiţional, reuniunea de cea mai mare importanţă a echi­pelor de oină este turneul fi­nal pentru desemnarea câştigă­toarei „Cupei României“. Şi tot cum a intrat în tradiţie de peste 20 de ani, întrecerea va fi găzduită de stadionul ,,23 August“ din Mangalia. Cele 10 echipe calificate pen­tru turneul final au participat, în prealabil, la etapele de zonă, în această fază, una din­tre formaţiile care a cîştigat peste zece ediţii ale ,,Cupei României“, cea a Combinatu­lui poligrafic ,.Casa Scîn­­teii“ din Capitală, a fost sto­pată din cursă, astfel că va lipsi de la turneul final. Dinamo Bucureşti — care de mai mulţi ani­ cîştigă „Cupa“ — porneşte şi de data aceasta ca favorită. Iată cele 10 e­­chipe calificate pentru tur­neul final : Dinamo Bucu­reşti, Politehnica Bucureşti, C.F.R. Sibiu, Metalul Tîrgo­­vişte, Energia Rm. Sărat, Viaţă Nouă Olteni (Teleor­man), Tricolorul Dăbuleni (Dolj), Electra Botoşani, La­minorul Roman şi Tricolorul Baia Mare. Formaţiile vor fi împărţite, prin tragere la sorţi, în două serii. Cele ajunse pe locurile I și II în serii vor forma o grupă pentru desemnarea locu­rilor I—IV

Next