Sportul, iulie 1984 (Anul 40, nr. 10745-10770)

1984-07-02 / nr. 10745

A 35-a aniversare a Organizaţiei Pionierilor «tff1.1 T ITfrV.iJr'TfffBCgifcJ—I Ilii I RITflWW^B—B—RM1 GRANDIOASA MANIFESTARE JUBILIARĂ DIN CAPITALĂ Miile de participanţi prezenţi la această sărbătoare au adus tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU şi tovarăşei ELENA CEAUŞESCU un vibrant omagiu pentru minunatele condiţii de muncă, viaţă şi învăţătură create tinerei generaţii In prezenţa tovarăşului Nicolae Ceauşescu, a tovarăşei Elena Ceauşescu, sâmbătă di­mineaţa a avut loc, la Palatul Sporturilor şi Culturii din Ca­pitală, o grandioasă manifesta­re jubiliară prilejuită de cea de-a 35-a aniversare a Organi­zaţiei Pionierilor şi îesărbătorirea „Zilei pionierilor“. Această sărbătoare, la care au participat mii şi mii de pio­nieri, şcolari şi şoimi ai patri­ei, tineri şi oameni ai muncii din Capitală, s-a constituit în­tr-un vibrant omagiu adus pa­triei şi partidului, secretarului său general, într-o mărturie e­­moţionantă a dragostei şi re­cunoştinţei tinerei generaţii fa­ţă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, de tovarăşa Elena Ceauşescu, pentru grija deose­bită pe care le-o poartă, pen­tru minunatele condiţii de mun­că, viaţă şi învăţătură ce le-au fost create. Acum, la aniversarea creării organizaţiei revoluţionare de masă a copiilor, în preajma marii noastre sărbători naţio­nale şi a Congresului al XIII- lea al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu este în­conjurat de tînăra generaţie, de întregul nostru popor cu ne­mărginită dragoste şi aleasă ştiu­că, cu încrederea nestrămu­tata in triumful idealurilor so­cialismului şi comunismului, cu ho­târî r OUL fermă de a­ urma ne­abătut exemplul luminos de pa­triot înflăcărat şi revoluţionar consecvent al secretarului ge­neral al partidului, de a asigu­ra înflorirea continuă a Româ­niei socialiste. Miile de participanţi la ma­­niru­tcrgis, prilejuite de aniver­sarea Organizaţiei Pionierilor din ţara noastră fac secretaru­lui general al partidului o pri­mire însufleţită, emoţionantă, plină de bucurie. In vastul pare ce înconjoară Sala Sporturilor şi Culturii răsună puternice a­­plauze şi urale. Se aclamă cu putere, intr-o îmbinare sim­bolică, numele partidului nos­tru comunist şi al secretarului său general, al patriei noastre socialiste. Pe esplanada din faţa sălii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu au fost intimpinaţi cu deosebit respect şi multă căldură de to­varăşii Nicu Ceauşescu, prim­­secretar al C.C. al U.T.C., Po­­liana Cristescu, preşedintele Consiliului Naţional al Organi­zaţiei Pionierilor, şi Tudor Mo­hora, preşedintele Consiliului U.A.S.C.R. In continuare a avut loc ce­remonia inmînării tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu a Diplomei de onoare, a insignei jubiliare şi plachetei omagiale instituite cu prilejul aniversării a trei dece­nii şi jumătate de la constitui­rea primelor detaşamente de pionieri. Preşedintele Consiliului naţio­nal al Organizaţiei Pionierilor a invitat, apoi, pe tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pe tovarăşa Elena Ceauşescu, pe ceilalţi to­varăşi din conducerea partidu­lui şi statului, să viziteze expo­ziţia „35 de ani de la crearea Organizaţiei Pionierilor“. In continuare, tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu au fost invi­taţi să ia pa­rte la spectacolul omagial „Copiii României tră­iesc un vis de aur“. După încheierea spectacolului, un mare grup de pionieri şi şoimi ai patriei s-au apropiat cu dragoste şi emoţie de tova­răşul Nicolae Ceauşescu, de tovarăşa Elena Ceauşescu, dă­­ruindu-le frumoase buchete de flori. Toţi cei prezenţi la a­­ceastă scumpă sărbătoare a co­piilor aclamă îndelung pentru patrie şi partid, pentru secre­tarul său general. Sala este î­nundată de n­ori şi steguleţe, de eşarfe multicolore, de vocile copiilor care scandează cu în­sufleţire „Ceauşescu — P.C.R.!“, „Ceauşescu şi copiii !“, „Ceauşescu — Pace !" în această atmosferă de vi­brant entuziasm, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu, ceilalţi tova­răşi din conducerea partidului şi statului au părăsit sala, par­­curgînd apoi, pe jos, aleea principală a Parcului Tineretu­lui. Pe întregul traseu, tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu au fost întîm­­pinaţi cu aceleaşi sentimente de aleasă stimă şi preţuire. Ca o încununare a acestei atmosfere vibrante, de aleasă sărbătoare, pe platoul de la ieşirea din parc pionieri şi ti­neri îmbrăcaţi în costume na­ţionale au alcătuit o imensă „Horă a bucuriei“, la care au fost invitaţi să se prindă tova­răşul Nicolae Ceauşescu şi to­varăşa Elena Ceauşescu. ANUL XL­­ Nr. 10 745 PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI VA I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORI I 4 PAGINI - 50 8A­NI | Luni 2 iulie 1984 în campionatele naţionale individuale de scrimă STEAUA-TOATE CELE PATRU TITLURI Simbătă şi duminică, in sala Floreasca din Capitală, scrima românească şi-a desemnat cam­pionii naţionali pe anul 1984 in probele individuale. O adevă­rată trecere în revistă a celor mai buni scrimeri din ţară, din fazele anterioare calificindu-se pentru această etapă cîte 24 de concurenţi pentru fiecare ar­mă. Citeva absenţe (de exem­plu, floretista Otilia Hochdor­­fer şi spadasinul Anton Pon­­gracz), ,dar şi citeva „comple­tări“ (aprobate de biroul fede­ral) ca de exemplu floretista Rozalia Oros şi sabrerul Ioan Pop (ambii componenţi ai lo­turilor reprezentative şi indis­ponibili din motive de boală în fazele calificatorii) au adus la ultima mare confruntare şi verificare înaintea apropiatelor mari întreceri internaţionale principalii candidaţi la titulari­zare in loturile reprezentative şi, totodată, la titlurile de cam­pioni ai ţării. După cum au apreciat, şi specialiştii, floretistele au deţi­nut capul de afiş al celor două reuniuni. Şi nu numai pentru faptul că primele două locuri au revenit, după mulţi ani, ti­nerelor floreliste, ci și pentru calitatea scrimei practicate. Și vrem de la început să subli-Paul SLAVESCU (Continuare in pag 2­ 3) ELI­S­AB­ETA GUZGANU­ MARIN MUSTATA ADRIANA MUSTATA SI ALEXANDRU CHIRAN ŞI-AU PĂSTRAT TITLURILE DE CAMPIONI LA MARATON Pe un traseu frumos (ture de cite 5 km), in umbra răcoroasă I a Pădurii Băneasa, din Nordul Capitalei, cu plecarea şi sosi­rea in vecinătatea poligonului Tunari, 56 de concurenţi au luat startul, simbătă dimineaţa, în campionatele de maraton ale anului 1984. După întreceri in­teresante, doi dintre ciştigăto­­rii anului trecut (Adriana Mus­taţă şi Alexandru Chiran) şi-au reeditat succesul impu­­nindu-se clar. De altfel, ex­­cepţind disputa de la tineret, care a fost oricum mai echili­brată, în rest învingătorii de la celelalte categorii au fost detaşaţi de urmăritorii lor. Iată acum rezultatele înre­gistrate : SENIORI : 1. Alexandru Chi­ran (Rapid) 2:20:43,0 — cam­pion naţional, 2. Gh. Zaharia (Continuare in cap 2—3) COSTEL SOFRAN ADRIANA MUSTAŢA şi AL. CHIRAN Un mare talent şi un vis frumos care poate deveni realitate: marea performanţă CE FACE ANCA PATRĂSCOI? SIMPLU: ÎNOATĂ DE ZOR. ...Dialogul e simplu, cel mai simplu cu putință. Ce faci, Anca ?, întreb. „Ce sâ fac ? înot !", răspunde surîzind, abia ieșită din bazin, cu apa și­roind, pentru a intra din nou in piscină, luînd-o de la capăt. Unora le admiri ţinuta, mersul elegant pe stradă, dar în cazul acestei fete frapează uşurinţa „mersului“ ei pe apă. De bună seamă, ştiau ceva tehnicienii nataţiei europene cînd îi tot lăudau, vara trecută, la Roma, la C.E., firescul plutirii, un confrate exclamînd chiar „par­că s-a născut în apâ“„. E un antrenament ca oricare altul. A fost însâ, mai întîi, în­viorarea, cu o alergare intre 1 200—­ 600 metri în prim-plan. Apoi pregătire fizică pe uscat, de forţă, pentru picioare şi braţe, în apă, antrenament pen­tru rezistenţă generală, pentru rezistenţă specifică şi viteză, înot în diferite procedee. Va urma refacerea, bazinul de apă caldă, masajul, sauna. Totul sub observaţia atentă a medi­cului (dr. Marta Baraga). To­tul în vreme ce pe margine se agită ca întotdeauna tempera­mentalul, pasionatul antrenor Gheorghe Dimeca. Veşnic ne­mulţumit, mereu vrînd mai mult, el pare acum mai zîm­­bitor decît oricînd: „Dacă ad­mirabila Carmen Bunaciu ţine, de atiţia ani, steagul înotului nostru, avînd şansele ei, mari, şi pentru competiţiile acestei veri,­ eleva mea e capabilă cu adevărat să i se alăture, să devină Nadia nataţiei noastre“. Şi argumentele sale sunt mul­te... Anca Pătrăşcoiu va avea, în curînd, 16 ani şi nouă luni. Ex­celent clădită (178 cm, 70 kg), ea impresionează şi prin an­vergura braţelor (188 cm !). Geo RAETCH­ (Continuare in pag. 2—3) La Bucureşti şi Formuna, recorduri ale atletelor MARICICA PUICĂ-3:57.22 PE 1500 m, MIHAELA LOGHIN 21,00 m LA GREUTATE! Cristieana Cojocaru - 55,60 la 400 mg La Bucureşti şi la Form­na, in Italia, atletele noastre au ob­ţinut, ieri şi simbătă, perfor­mante de mare valoare, care le probează creşterea formei sportive pe măsura înaintării în miezul sezonului internaţio­nal. La Bucureşti, pe stadionul „23 August“, Maricica Puică (antrenor I. Puică) a stabilit un nou record naţional la 1500 m cu 3:57,22, cu 26 de sutimi de secundă sub vechiul record care îi aparţinea. Cu 24 de ore înainte, pe aceeaşi pistă, cam­pioana mondială de cros aler­ (Continuare ín pag a 4-a) • \ Pretutindeni in ţară AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE SUB GENERICUL „DACIADEI“ Aproape că nu există zi în care să nu ne sosească la re­dacţie veşti privind organiza­rea, pretutindeni in ţară, a u­­nor acţuni sportive înscrise sub genericul „Daciadei“. Iată cîte­­va dintre ele : O REUŞITA SĂRBĂTOARE A ORIENTĂRII TURISTICE. A avut loc la Sibiu şi s-a nu­mit sugestiv : „Ziua orientării turistice". Decorul răcoros al secularei păduri de stejari „Dumbrava“, locul de odihnă şi recreere al sibienilor, a fost zi­lele trecute „stadionul“ pe care peste 4 000 de şoimi ai patriei, pionieri, elevi, studenţi, tineri din întreprinderi şi instituţii ale oraşului de pe Cibin au venit să se întreacă... cu harta in­tină, la un concurs dedicat a­­cestei discipline. A fost o mare acţiune, devenită tradiţională, iniţiată cu sprijinul organelor şi organizaţiilor cu atribuţii în sport, care s-a transformat in­tr-o adevărată pledoarie pentru mişcare şi alergare în decorul tonifiant al pădurii. Nu vom publica rezultate pentru că nu acestea au contat. După cum (Continuare in pag 2-3)

Next