Sportul, septembrie 1984 (Anul 40, nr. 10797-10821)

1984-09-01 / nr. 10797

­­O­LET AX­I DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VA ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT | ANUL XL - Nr. 10 797 | 8 PAGINI - 50 BANI | Simbăta 1 septembrie 1984 | Mîine începe a 67-a ediţie (1984-85) a Diviziei „A“ de fotbal OBLIGAŢII MARI, DIN START, PENTRU NOUL CAMPIONAT! Mîine, campionatul de fot­bal nr. 67 se pune in marş. Un campionat aşteptat şi grî­­bit. Aşteptat de sutele de mi de suporteri pînă la acest start de început de septembrie. Gri­­bit, fiindcă foarte rapid va fi supus marilor examene Inter­naţionale. După numai două etape, »echipa campionatului”, adică echipa naţională, debu­tează la preliminariile Campio­natului lumii, la Belfast. După încă o ‚rundă“, »cele patru europene“ se aliniază la star­tul renumitelor cupe continen­tale. Nu este vreme, prin ur­mare, de acomodare, de acea perioadă de intrare în formă pe care, poate, trecutele ediţii o mai admiteau. „Motoarele ambalate în plin“ din plecare, iată obligaţia competitoarelor Diviziei „A“ care, mime, dis­­pută primele jocuri ale sta­giunii competiţionale 1984/85. De la „cvartetul“ european şi pînă la noile intrate pe prima scenă ! Angajare totală şi fer­mă în dispute, solicitare maxi­mă a partenerilor de întrecere, iată ceea ce se aşteaptă, din plecare, de la campionatul nr. 67 atît de repede confruntat — prin reprezentantele lui — în importante partide internaţio­nale. O altă condiţie a reuşitei Di­viziei „A“, impusă tot mai pregnant de fiecare comfronta­le a echipelor noastre, de club sau reprezentative, ce araţi a fi creşterea combativităţii sub raportul jocului la atac, aban­donarea prudenței si a micii măsuri, a preocupării exage­­rate ai primordiale pentru de­fensivă, Intr-un cuvint recon­siderarea ofensivei. Daci unde modificări de prevederi regu­lamentare nu au reads incite sprijinul acestei obligatorii schimbări de optică, să ope­răm că dorinţa factorilor di­recţi implenţi (antrenori, ju­cători, conducători de cluburi) de a ajuta la înaintarea pe as­­te treiute ale consacrării fotbalu­lui nostru va acţiona rizibil si permanent in această pri­vinţă. La acest capitol, al „ur­genţelor“ impuse de rigorile marii performanţe internaţio­nale, se Include si necesitatea unei discipline ferme in teren, a unei sportivităţi depline In arenă şi la tribune. Un rol substanţial revine arbitri­lor noştri care au datoria să aplice şi In campionat ma­niera de a conduce a „cavale­rilor fluierului d in Jocurile in­ternaţionale şi care, cum s-a văzut, prezintă om grad mult mai ridicat de severitate şi de exige­nţă în raport cu arbitra­jele interne. Nu se face de fel un serviciu formaţiilor noas­\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\no­tre prin arbitraje Îngăduitoare, prin admiterea de infracţiuni, gesturi şi atitudini care se sancţionează sever în meciurile internaţionale. Aşteptăm de la campionatul cel nou multe noutăţi în ma­terie de jucători. Vrem să sa­lutăm curajoase promovări, vrem să vedem substanţial îm­bogăţită lista revelaţiilor fot­balistice, apariţia unor talen­te noi, autentice, pe telati­la sce­nă a fotbalului nostru, precum Hagi şi Mateuţ, ca să luăm cele mai recente dar şi singu­rele exemple din aceste ulti­me sezoane competiţionale. Mai sperăm ca iubitorii fot­balului să fie prezenţi, meci de meci, lingă echipele favorite, să contribuie la cifre-record de spectatori, performanţă în su­ferinţă în ultimele „stagiuni” fotbalistice. Spectacolele spor­tive ating cotele cele mai înal­te în ambianţa creată de tri­bune arhipline, de însufleţirea miilor de pasionaţi ai fotbalu­lui, veniţi plini de speranţe pe stadioane. Speranţe pe care — o dorim din inimă — cu­ mai multe jocuri să le împlinească! Prin efortul şi contribuţia tu­turor celor 18 concurente! Mult succes ediţie!­a S7-a a Diviziei „A” de fotbal! * Stadioane pline, luptă pasionantă şi sportivă pentru balon, pen­tru intțietate — iată ceea ce se aşteaptă ti­ns la ediţia de campionat care incepe adine î­ :a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v $ La Bucureşti, pe Ghencea, o nouă ediţie a duelului Halagian - Dobrin... # Iar pe Dinamo, A.S.A., „în premiera“ fârâ Boleni . La Iaşi, mari speranţe în tandemul Damaschin — Biro­u La Petroşani, Jiul aşteaptă calm „noua* echipa a lui F. C. Olt • La Braşov, Titi Frăţila la startul, o dată cu Nemţeanu 0 La Oradea, frumos duel Crişan — Klein în perspectivă 9 La Timişoara, „Poli* ştie câ i-a fost întotdeauna greu cu S. C. Bacău 0 La Buzău, bâtrinul cuplu Dudu — Marcu In faţa unei echipe care ştie să se apere 0 La Craiova, Uni­­versitatea­­ Rapid poate fi un derby PROGRAMUL „RUNDEI“ INAUGURALE Bucureşti : STEAUA — F­C. ARGEŞ (stadionul Steaua) Bucureşti : DINAMO — A.SA (stadionul Dinamo) Echipa DINAMO va primi ..TIU3FETJI. EAI^FLAY oferit de ziarul SPORTUL,, pe teroi comportarea campionilor In ediţia 1933/84 Iaşi : POLITEHNICA - CHIMIA Petroşani : JIUL - OLT Braşov : F.C.M. - ££. BAIA MARE Oradea : F.C. BIHOR - CORVINUL Timişoara : POLITEHNICA - S.C BACAU Buzău : GLORIA - SPORTUL STUD. Craiova : UNIVERSITATEA - RAF© Toate partidele vor Începe la ora 17. 0 boqA cdiUc.­t 2­-a. a Campionatului Diviziei dar Va înscrie, pentru Ştiinţa Bacău, Filofteia Danilor. (Fază din­­tr-un meci desfăşurat in ediţia trecută a campionatului feminin de handbal) Foto : Dragoş NEAGU HANDBALUL FEMININ TREBUIE SĂ-ŞI CONTINUE ASCENSIUNEA VALORICĂ O nouă ediţie, cea de a 77-a, a campionatelor republicane de handbal. Divizia „A*, bate — cum se spune — la— Ligă. Mai grăbite, formaţiile feminine a­­par pe marea scenă competi­­ţională a ţării chiar de la sfir­­şitul acestei săptămini, adică din ziua de 2 septembrie, in timp ce echipele masculine se vor alinia la start in ziua de 13 septembrie. Aşadar o primă intilnire cu echipele feminine, a căror com­petiţie se anunţă interesantă prin echilibrul de forţe, prin creşterea valorică manifestată de formaţiile fruntaşe, prin an­gajamentul arătat in ediţia pre­cedentă, care — avem toate motivele să credem — se vor amplifica acum. Şi aceasta pen­tru că la grupul fruntaş al ce­lor patru de pînă acum (Ştiin­ţa Bacău, Chimistul Rm. V D­­eea, Rulmentul Braşov şi Hidro­tehnica Constanţa) s-au adău­gat anul trecut, este drept, des­tul de timid Încă. Rapid Bucu­reşti $1 TEROM Iaşi, o fostă, echipă de... „cupe europene“ care a trecut prin­tr-un mo­ment de scădere, dar a reve­nit acum — se pare — de prim­­planul Ierarhiei naţionale. Este de aşteptat, deci, • luptă as­pră pentru fiecare punct, poa­­tea un loc de mai bun in­­dani­ment. Aşteptăm, deci, o ltptă calitativ superioară a fi­ţi­ei precedente. Cu alte cuvin­te dorim să vedem o preocu­pare mai mare a tuturor pen­tru practicarea unui handbal rapid, în forţă, dar bazat pe o valoare tehnică şi tactică reală, consistentă, care să as un suport real pentru progre­sul general al handbalului fe­minin din țara noastră. Un pro­gres care s-a făcut simțit și pe sezonul trecut, cînd echipa noastră reprezentativă a ocu­pat un satisfăcător loc secund în grupa B a C.M., iar una din echipele noastre fruntaşe, Chimistul Rm. Vîlcea, a cîştigat o competiţie europeană, „Cupa LH.F.*. Aceşti primi paşi tre­buie să devină, în sezonul care începe duminică, mai fermi la drumul reinscrierii handbalului nostru feminin în circuitul principalelor „forţe“ pe plan mondial, aşa cum au stat lu­crurile cu ani în urmă, m­i ales că trei dintre formaţiile primului eşalon al handbalului nostru feminin participă la e­­ediţia 1984/1935 a cupelor eu­ropene, iar „naţionala" va lua parte anul viitor la „mondiale*. CARAVANA „TIRULUI ROMÂNIEI“ PORNEŞTE, DIN NOU, LA DRUM! 84 de rutieri din 5 ţări se aliniază mîine, la traseu de 1 300 km, împărţiţi în 9 etape. Cîmpulung Muscel, la startul celei de a XXII-a Citiţi in pag. a 7-a amănunte despre aceasta ediţii a „Turului ciclist al României“, urmînd tradiţională întrecere a sportului nostru ca să parcurgă — între 2 şi 9 septembrie — un pedale. în turneul internaţional de tenis (1) de la Mamaia FLORENTINA CURPENE O ÎNVINGE PE ALICE DANILĂ! Vineri a fost, în mod sigur, ziua celor mai frumoase me­ciuri ale turneului internatio­nal rezervat juniorilor. După­­amiază, mai ales, pe o vreme splendidă, cu foarte multi spec­tatori in tribune, cînd au fost programate sferturile de finale in probele de simplu, băieţi şi fete. O surpriză de mari proporţii s-a înregistrat în competiţia fe­minină. Pe terenul central s-au întîlnit dinamovista Atica Dă­­nilă, favorita ar. 1, şi outsi­­dera Florentina Curpene (Meta­lul Tirgovişte). S-a jucat mai mult de 2 ore şi jumătate, dar de-a lungul acestui maraton ce­le două tenismane au oferit un aplaudat spectacol De la pri­mul pînă la ultimul schimb de mingi s-a văzut clar dorinţa Florentinei Curpene de a câşti­ga. Ea a condus jocul prin ac­ţiuni de mare regularitate, aju­tată de o condiţie fizică şi vo­inţă ireproşabile. In setul deci­siv, cînd nimeni nu se mai aş­tepta, Curpene a întors situaţia in favoarea sa. De la 1—3 şi 3—5, tirgovişteanca a egalat, 3—3 la 5—S (mai făcuse acest lucru in setul al doilea, pe care l-a pierdut, cindi de la 0—2 a ega­lat la 2—2), apoi fi-a adjudecat on break, 8—5, şi, după ce Dă­­nilă a egalat, 0—8, mai puţin experimentata sa adversară i-a luat orice şansă, cîștigind ulti­mele două ghemuri la zero. Re­zultat final : Florentina Curpe­ne — Alice Dănilă 6—4, 3—6, 8—6. Intr-un alt meci al sferturilor, dinamovista bucureşteană Da­­lana Samungi nu a putut face faţă jocului tehnic şi in viteză (servicii foarte puternice şi bine plasate, dar mai ales vo­­leuri decisive) al cehoslovacei Denise Krajkovicova. Aceasta din urmă a cîştigat cu 1—8, 7—6, 6—2. In schimb, Teodora Tache şi-a ..răzbunat* colega de club, jucînd foarte bine im­lon GAVRILESCU (Continuare in pag. a 2-a)

Next