Sportul, noiembrie 1984 (Anul 40, nr. 10849-10874)

1984-11-01 / nr. 10849

IN LUNA NOIEMBRIE, START IN ETAPA DE IARNĂ A MARII COMPETIŢII NATIONALE NOU­A EDIŢIE­­ „DACIADEI“ - O EDIŢIE A CALI­AT» ! O dată cu ultimele finale ale etapei de vară, desfă­şurate zilele trecute, s-a încheiat ediţia a 3-a a ..Da­ciadei“. Analizind activita­tea şi rezultatele obţinute in acest an, Comisia cen­trală de organizare a marii competiţii naţionale a evi­denţiat succesele realizate, in toate judeţele ţării, în îndeplinirea la un nivel su­perior a preţioaselor indi­caţii şi orientări cu­prinse în Mesajul adre­sat de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, secretarul ge­neral al partidului nostru, Conferinţei pe ţară a miş­cării sportive din 1982. Ieri, în cadrul Conferin­ţei de presă care a avut loc la sediul C.N.E.F.S., s-a anunţat că în luna noiem­brie, in raport de condi­ţiile specifice fiecărui ju­deţ, va fi inaugurată ediţia a 4-a a „Daciadei“, toate întrecerile etapei de iarnă, la sportul de masă şi de per­formanţă, fiind dedicate ce­lui de al XllI-lea Congres al partidului. Noua ediţie a „Dáciádéi“ va programa şi un mare număr de finale pe ţară : 39 in etapa de iarnă şi 140 în etapa­ de vară. Sub ge­nericul „Dáciádéi“ se vor mai desfăşura ample Între­ceri — cu 18 finale — cu prilejul „săptămânii mon­diale a condiţiei fizice“, la care vor participa peste 5 000 de sportivi. De aseme­nea, în programul manifes­tărilor sunt înscrise, prin­tre altele : „Serile Dácia­dei“, o amplă ştafetă oma­gială, simpozionul naţional pe tema „Perfecţionarea organizării şi desfăşurării competiţiei sportive naţio­nale Daciada şi creşterea contribuţiei acesteia la dez­voltarea armonioasă şi păs­trarea sănătţii populaţiei“ etc. Aşadar, de astăzi — pri­mele întreceri in etapa de iarnă a „Daciadei“ — edi­ţia a 4-a ! SUCCES ! ASCENSIUNEA SPORTULUI ROMÂNESC (Urmare din vag­­) gimnastică, tir şi lupte, box şi fotbal ş.a. şi-au adus şi îşi aduc o contribuţie unanim apre­ciată la creşterea nivelului va­loric al unui mare număr de ramuri sportive. Cel mai re­cent exemplu ni-l oferă antre­norii emeriţi prof. univ. Ioan Kunst-Ghermănescu şi prof. Ion Corneanu care au condus, la Timişoara şi — respectiv — Ciudad de Mexico, cursuri de perfecţionare a tehnicienilor de handbal şi lupte, din diferite ţări ale lumii, în cadrul acţiu­nii patronate de C.I.O. sub nu­mele de „solidaritate olimpică“. Fireşte, toate forţele, întreaga lor capacitate de muncă şi crea­ţie este îndreptată spre dez­voltarea continuă a sportului românesc. Provenind din I.E.F.S. sau — în cazul perfor­merilor — din cursurile post­­liceale de doi ani, de pe lingă I.E.F.S., antrenorii noştri au la Indomînă o reţea anume creată pentru a învăţa toată viaţa. De la cabinetele metodice ale cluburilor, multe dintre ele do­tate cu o documentare bogată şi multidisciplinară, cu aparataj ultra-modern, pină la cursurile de perfecţionare ale C.N.E.F.S., Centrul de cercetări şi Centrul de medicină sportivă — totul a fost creat pentru ca tehnicianul implicat direct în procesul in­­structiv-educativ să fie în pas (sau chiar înaintea lor !) cu noutăţile survenite în lumea performanţei maxime. Aşa se face că şcoala sportului româ­nesc poate crea continuu spor­tivi de excepţie, că după Nadia Comăneei au apărut pe marea scenă olimpică Ecaterina Szabó şi Simona Păuca, după cano­toarea Sanda Toma o avem astăzi pe Valeria Racilă, după Gh. Berceanu şi Nicolae Mar­­tinescu au venit, în sportul lup­telor, Ştefan Rusu şi Ion Drai­­ca, după Iolanda Balaş şi Vio­rica Viscopoleanu strălucesc astăzi in arena olimpică Mari­cica Puică, Doina Melinte şi Anişoara Cuşmir-Stanciu, după Cornel Penu, Cristian Gaţu, Ştefan Birtalan şi Cornel Oţe­­lea handbalul nostru promovea­ză jucători socotiţi mari vedete internaţionale, aşa cum sunt Vasile Stingă, Marian Dumitru sau Nicolae Munteanu, că — in general — „tricolorii“ schimbă ştafeta la momentul oportun, fiecare nouă generaţie ducîn­­d-o şi mai sus, ridicînd tot­odată nivelul valoric nu numai în sportul românesc, ci şi în cel mondial. Pregătirea excelentă, pasiunea pilduitoare, dragostea de patrie, dorinţa de a aduce Partidului prinos de recunoştinţă pentru minunatele condiţii de care se bucură pentru desăvîrşirea lor — iată resorturile care i-au ajutat pe tehnicienii sportului românesc să-şi aducă o contri­buţie de seamă la succesele re­purtate de „tricolori“ la marile competiţii mondiale şi să devi­nă — ei înşişi — personalităţi de seamă ale sportului interna­ţional, aşa cum sunt Ion Puică, Ion Moroiu, Nicolae Mără­­şescu, Ion Popa, Radu Huţan, Maria Simionescu, Ioan Kunst- Ghermănescu, Oprea Vlase, Ni­colae Nedef, Lascăr Pană, Eugen Trofin, Victor Mociani, Anatol Grinţescu, Ion Cornea­nu şi atîţia alţii. Lingă ei, alţi şi alţi tehnicieni cresc fru­mos şi drept, pregătindu-se să preia — şi ei — ştafeta suc­ceselor sportului românesc. Co­munişti, convinşi de justeţea drumului trasat de Partid, teh­nicienii se află in fruntea ma­rilor bătălii pentru cucerirea celor mai înalte onoruri în sportul mondial, în numele și pentru gloria Tricolorului. „CUPA U.T.C. LA BADMINTON" Frumoasa sală din Tg. Mu­reş a găzduit, la sfirşitul săp­­tămiii trecute, finala de ţară a „Cupei U.T.C. la badminton“ Ediţia a 6-a­, competiţie orga­nizată de C.C. al U.T.C. în în­­timpinarea Congresului al XIII- lea al partidului. La startul a­­cestor atrăgătoare finale au fost prezenţi 82 de competitori, cîş­­tigătorii etapei de judet si mu­nicipiul Bucureşti. întrecerile au prilejuit dispute interesante, de un bun nivel tehnic si spec­tacular, inregistrîndu-se un îm­bucurător salt calitativ. Primii clasaţi : categoria 14— 19 ani, FETE — Erika Stich (Mureş, de două ori consecutiv ciştigătoare a acestei cupe). Ea a fost urmată de Daniela Ti­­mofte (Caraş-Severin). Liliana Soveja (Bacău). Cristina Iones­­cu (Bucureşti) . BAIETI — Florin Banu (Timiş). Florin Ba­­laban (Bacău). Eduard Kreiling (Caraş-Severin). Ioan Dan (Mu­reş). Clasament general : 1. Mureş 10 p. 2—4. Bacău, Timiş, Caraş-Severin 9 p. 5. Bucureşti 5 p. 6. Harghita 4 p. (C. ALBU). CITIJI NUMĂRUL 10 AL REVISTEI ILUSTRATE In sumar : FOTBAL @ Comentarii asupra participării echipelor noastre in Cupele europene © La jumătatea turului campionatului Divi­ziei A _ © Prezentarea echipei F.C.M. Brașov. — Reportaje cu doi campioni olimpici : gimnasta Simona Păuni și luptătorul Vasile Andrei. — Marginalii la campionatul mondial de pentatlon modern (juniori). —. — Boxul nostru, în căutarea... „campionilor pentru mulţi ani“. — Baschetul românesc în elita europeană. — Două pagini de fotografii originale din sportul Internaţio­nal. — „Viaţa sportivă“ (imagini din activitatea internă). — Orizont extern : © Meciul Karpov — Kasparov © Caleido­scop fotbalistic © Pe meridianele sportului © Rugbystli reiau întrecerea pentru Cupa F.I.R.A. — Cutia cu scrisori. Cuvinte Încrucișate. UN NUMĂR IN 24 DE­ PAGINI, BOGAT ILUSTRAT. Un festival reuşit ca spectacol şi invâtamente SERBĂRI CARE APROPIE SPORTUL DE INIMA INIRIIOR Privind marea masă de ti­neri­, cele ci­te­va mii de par­ticipanţi la „Festival­ul sportiv şcolar de toamnă al Sectorului 1“ şi tribunele pline de alţi e­­levi şi părinţi, duminică pe „Tineretului“, un vechi — a­­cum pensionar — dar mereu tînăr dascăl bucureştean, Vic­tor Tibacu, n-a putut să-şi reprime emoţia. Era pur şi simplu impresionat de fru­moasa şi ampla manifestare ce i se desfăşura in faţa ochilor, de entuziasmul şi prospeţimea celor angajaţi pe gazonul „centralului“ în atrăgătoare şi sincrone exerciţii de gimnasti­că, de graţia fetiţelor de la „Triumf“ in execuţiile acroba­tice sau ritmice, de spectacu­lozitatea salturilor de la tram­bulina elastică şi alegoria con­comitentă oferită de tinerii scrimeri ai aceluiaşi club, de tabloul gim­nic în care s-au în­scris, pe tot gazonul, repre­­­­zerntanţi ai mai multor şcoli generale (nr. 17, 181, 192, 184, 1 şi 5) intr-un vast ansamblu şi intr-o surprinzătoare armo­nie, dar mai ales de splendida reprezentaţie a liceenilor de la „I. L. Caragiale“, „D. Petres­­cu“, „Griv­a Roşie“, nr. 1, nr. 12 şi nr. 32 oferind o sugesti­vă şi estetică suită de scene de muncă şi sport, încheiată printr-un imens înscris de tru­puri tinere Mustrînd evenimen­tul politic major al acestui an, Co­ngresul al XIV­-lea al par­tidului. Chipul venerabilului dascăl, înconjurat ca întotdeauna cu drag şi respect de mai tinerii colegi, s-a luminat de o bucu­rie intensă şi, cind spectaco­lul de pe central se încheia în aplauzele fierbinţi ale tribune­lor, ochii i s-au umezit de-a binelea. „Este emoţionant să vezi atît de mulţi tineri la un loc, atît de frumoşi şi de en­tuziaşti... Este minunat ceea ce au reuşit să facă aceşti pa­sionaţi profesori, intr-un timp aşa de scurt, cu elevii lor... Nu pot să nu te impresioneze nişte ansambluri realizate cu elevi din mai multe unităţi şi aşa bine vînduite... Sportul are nevoie şi de astfel de serbări care îl apropie de inimile ti­nerilor şi mai mult...“ Spusele acestui decan al pro­fesorilor de educaţie fizică le-a mers la inimă celor ce au pregătit festivalul, minunatul spectacol de pe gazonul „cen­tralului­“, unii dintre ei foşti elevi ai lui V. Tibacu. Ele ex­primau cea mai preţioasă a­­preciere a unei trebi bine fă­cute, a unei conlucrări frumoa­se înjghebate de activiştii C.E.F.S. al Sectorului 1. Şte­fan Iamandi, Natalia Alexan­­drescu, la care au răspuns cu promptitudine şi profesiona­lism profesori ca Doina Firică, Marcela Cîmpineanu, Elisabeta Vîlsan, Aurelia Rădăcină, Gh. Predescu, I. Ssabău, Tr. Penea, O. Chiru, Gh. Matei, Em. Lá­zár, M. Lisovschi şi i­uulţi alţii. Dar a fost o laudă şi la a­­dresa celorlalţi profesori care au prezentat, in cadrul festi­valului, echipe bine pregătite de fotbal (mai ales cea a Şco­lii generale nr. 178, Instruită de inimosul Paul Popescu, e­­chipă în care se întrevăd ci­­teva speranţe că Lucian Gheor­­ghieş, Mircea Gheorghe, Radu Ilie, Constantin Munteanu şi Cătălin Savu­, de handbal şi rugby... De bună seamă, festivalul şcolarilor din Sectorul 1 a fă­cut noi prieteni ai sportului în rindul acelor numeroşi ti­neri care duminică au fost doar oaspeţii tribunei. Mulţi dintre ei coborind spre prinz de acolo au rămas pe terenu­rile libere să se mişte la rân­dul lor, să facă sport. Este unul din marile ciştiguri ale acţiunii de pe „Tineretului“, care probabil îşi va prelungi efectul şi pe bazele unităţilor şcolare respective, la fiecare sfîrşit de săptămână, in fieca­re zi, cu toţi şcolarii, atraşi de frumuseţea şi utilitatea sportu­lui. Dovedindu-se astfel că festivalul şi-a îndeplinit me­nirea­. Aureliat BREŞEANU Intilnirile de handbal din cadrul festivalului şcolar al Sectorului 1 au captat interesul oaspeţilor Stadionului tineretului Foto : A. NEAGU ___ •- —— VREJI Si DfVEdlfl CICLIST ? Dacă aveţi între 13 şl ÎS ani şi doriţi să-l luaţi locul lui Mircea Romaşcanu In plutonul cicliştilor de elită, adresaţi-vă clubului sportiv Olimpia (telefon 53.40.31). Acolo vă aşteaptă Marin Nicu­ Jescu, Vasile Selejan şi Ion Ar­delean­u, foşti rutieri de cursă lungă, acum antrenori, pentru a vă destăinui secretele marii per­formanţe şi pentru a vă pregăti să deveniţi aşi al sportului cu pedale. PRIETENI AI SPORTULUI (Urmare din pag. 1)­ caţia pentru cel mai popular dintre sporturi“ ne spune mai­strul mecanic Vasile Comşa, organizatorul activităţii fotba­­listice de masă de aici. „Prin Da­­ciadă, continuă inimosul mai­stru, am creat simpatizanţi pen­tru fotbal, peste tot. Avem a­­cum opt echipe în campionatul municipal şi o formaţie, ca să zic aşa, etalon la Divizia C. Lo­cul I în serie, fără nici o în­­frîngere. Ia un dus de promo­­varea în B, performantă în care credem cu toţii...“ Vremea frumoasă care stăruie de meleagurile călărăşene face ca, alături de fotbal, muncitorii de aici să îndrăgească, aproape în aceeaşi măsură, şi cicloturis­mul, drumeţiile de bicicletă. Ni­mic mai simplu şi mai firesc, de vreme ce mii de angajaţi sunt posesori de biciclete, cu ele vin la lucru şi tot cu ele fac popas în cele mai pitoreşti puncte turistice din judeţ, la Chiciu si Ostrov cu predilec­ţie, dar şi mai departe, de firul Dunării, spre Borcea. Este o ac­tivitate sportivă care place, care antrenează şi familiile muncitorilor. Caravane întregi brăzdează căile rutiere. „Este o plăcere şi o bucurie să le vezi la drum“ ne dă de înţeles Pe­­trică Toma secretar al Clu­bului sportiv muncitoresc, el Insusi prezent la multe aseme­nea acţiuni sportive de masă în folosul oamenilor, pentru să­nătatea si recreerea lor. Este greu să te desprinzi­­de muncitorii din ,,Cetate“, pentru că toti vor să-ţi vorbească, să demonstreze cu fante, cu foi de concurs, pasiunea lor pentru un sport sau altul. Pentru şah, de pildă, sport în care normatorul Aurelian Voinea (categoria I, de clasificare) are ambiţia de a cuprinde mii de tineri, la con­curenţă cu fotbalul şi ciclotu­rismul sau chiar cu atletismul, cu crosul, pentru care un alt sufletist, oţelarul Marian Stan­­ciu, fost alergător de fond, rea­lizează acolo, în unitatea sa de muncă, o popularizare perma­nentă, prin concursuri şi com­petiţii. Această toamnă lungă şi însorită reprezintă o invitaţie pe aleile parcului din muni­cipiu sau pe cele ale zonelor de agrement din zona Ștrandu­lui Tineretului, de la pădurea Dumbrava și pe care tinerii muncitori călărășeni și fami­liile lor o primesc cu toată inima. „Fiindcă — aşa cum încerca să anticipeze otela­rul Marian Stanciu — cine știe dacă nu și de la noi, de aici, nu se va ridica un mare atlet care să ne facă cunoscuţi, prin­­«Daciadă»­, peste hotarele ora­şului şi judeţului...“ Minunaţi, oamenii în această mîndră cetate a industriei ro­mâneşti ! Pasiunea lor pentru muncă, efectuată cu simţ de răspundere, cu angajare fermă, muncitorească se împletește cu aceea pentru mișcare, pentru sport, activitate care intră în pas cu ritmul trepidant al pre­facerilor acestui colt de ţară. SUSPENDĂM.^ SUSPENDAREA !?! (sau jocul de-a principialitatea) ®Prei sfîrşitul sezonului 1983—'84, o serie de taoche- işti de la C.S. Dunărea Ga­laţi au fost suspendaţi tem­porar pentru grave abateri disciplinare. Era Erica de Rădulescu. Mocanul Antohi. Bineaţă şi alţi diţiva, în lo­cul lor fiind promovaţi cu curaj,- juniori din pepiniera pr­oprie, care au dat deplină sa­tisfacţie. Din păcate, măsura luată " d­e conducerea clubului ga­­lăţean n-a fost decit ..de ochii lumii“ pentru că, iată sportivii menţionaţi joacă... bine mersi la Dunărea Ga­laţi ! La primul turneu al cam­pionatului, desfăşurat nu de mult la Gheorgheni, majo­ritatea celor sanctircati, dar care au fost lăsati să joace in continuare, au furnizat noi motive de nemulţumire, dovedind o clasă indiferen­tă faţă de interesele echipei prin prestaţii foarte slabe. Mai mult chiar, Mocanu si Bineată au refuzat, după terminarea turneului, să se întoarcă acasă cu echipa și au rămas la Gheorgheni. întrebată de ce nu este consecventă cu măsurile dis­ciplinare luate conducerea clubului gălățean ne-a răs­puns că s-a simtit obligată să revină, deoarece echipa n-ar mai fi avut cu cine juca. Nu sintem­ de acord cu a­­cest punct de __________ vedere pentru că, aşa cum s-a dovedit, atît clubul Dunărea, cit şi Clubul sportiv şcolar nr. 2 dispun de juniori va­loroşi care, chiar dacă nu au experienţa competiţională a... vedetelor, pot suplini a­­cest handicap prin dăruire si prin dorința de afirmare. Si nu mai departe de sîm­­bătă, conducerea clubului Dunărea a fost nevoită să scoată din lot pe Rădules­cu si pe Mocanu, de data aceasta — se pare — defi­nitiv. Dacă nu cumva îi se va suspenda din nou... sus­pendarea. Telemac SIRIOPOL De azi, pina duminică, la Arad , FINALELE DE GIMNASTICĂ PENTRU JUNIORI Oraşul Arad va deveni, pen­tru citeva săptămîni, centrul competiţional al sezoniului de toamnă în gimnastica noastră. Intr-adevăr, nu mai puţin de trei competiţii de însemnătate majoră sunt programate in Sala sporturilor din Arad , Campio­natele republicane individuale ale juniorilor, „Cina României“ și Campionatele balcanice de seniori. Prima dintre acestea, finala Campionatului republican individual de juniori, va avea loc, începînd de astăzi și vună duminică, reunind — în urma unor întreceri de selecţie din lunile precedente — cele mai bune junioare si cei mai buni juniori ai ţării. Este vorba, în fapt, de sportivele si sportivii care vor trebui să completeze loturile reprezentative nationa­le, să poarte mai daparu p­renu­­mele scolii româneşti de gim­nastică. Concursul de la Arad, pro­gramînd numai exerciţii liber alese, se va desfăşura atît la nivelul juniorilor I cit si junio­rilor II, la toate categoriile de clasificare. In competiţia feminină, la­­ categoria maestre Dana Dunai- I­tru. Mirela Barbălată. Tania Bo- I­tea. Lenuţa Rus, Camelia Voi­nea. Angela Sandu par cele mai I îndreptăţite la locurile frun-­­ taşe, în timp ce la băieţi Marian Rizan, Marius Gherman, Ma- | rius Tobă, Adrian Sandu şi Dan I Bigică aspiră cu îndreptăţire la * podiumul campionatului. -------- Aîncepînd de astăzi, In întreaga ţară __^_L Ml II iing.nu im i „.­.-crren* -Ij-mCrgp „COŞUL DE AUR“ • O ampla acţiune de depistare a tinerelor talente in baschet • Cine va înscrie cele mai multe puncte din 25 de aruncări libere ? • Finala va avea loc în Capitală, cu prilejul derbyului Steaua - Dinamo In intenţia de a impulsio­na depistarea elevilor si e­­levelor din şcolile generale (nelegitimaţi în sportul res­pectiv) cu aptitudini de a practica baschetul de per­formanţă, federaţia de spe­cialistaie si C.N.O.P., au ini­ţiat organizarea unei ample acţiuni de r­asă dedicată celui de al XIII-lea Con­gres al P.C.R., şi care este inclusă în calendarul ,,Da­ciadei“. Concursul intitulat „Coşul de aur“, constă în execu­tarea a 25 de aruncări libe­re consecutive, cîştigător fiind sportivul care va avea cele mai multe aruncări reuşite. „Coşul de aur“ are loc în etape pe scoli, co­mune si oraşe, judete si o fază finală. Termenele de disputare sunt următoarele : 1—15 noiembrie : faza pe clase si pe scoli ; 15—30 noiembrie : faza pe locali­tăţi ; 1—15 decembrie : faza pe judeţe ; vină la 1 fe­bruarie finala pe tară. Fie­care judeţ va prezenta la fi­nala De ţară cite un băiat şi cite o fată. Finala va avea loc la Bucureşti cu prile­jul derbyului Steaua — Di­namo, din cadrul Diviziei ...“. Avem speranţe că această frumoasă şi necesară acţi­une se va bucura de­­a lar­gă audienţă în rindu pro­fesorilor de educaţie fizică din şcolile generale, care au fost întotdeauna fructuoase pepiniere pentru baschetul de performanţă. Totodată, adresăm un apel antrenori­lor de baschet pentru a spri­­jini efectiv organizarea concursurilor pentru ,,Coşul de aur“, pentru a urmări e­­volutia tinerilor competitori, dintre care mulţi pot oferi bază de selecţie pentru sec­ţiile cluburilor sportive şco­lare, ale cluburilor şi aso­ciaţiilor sportive. ADmisisnm de stat loto pronosport . Agenţiile de vînzare şi vîn­­zatorii volanţi din întreaga ţară stau la dispoziţia participanţilor NUMAI ASTAZI pentru procu­rarea biletelor la tragerea obiş­nuită LOTO de miine, vineri 2 noiembrie a.c. @ Vă mai informăm că se află ln vînzare bilete şi pentru tra­gerea LOTO 2 de duminică 4 no­iembrie, prima din această lună, care oferă ciştiguri in autoturis­me „Dacia 1300“ şi importante sume de bani. Folosiţi prilejul ce vi-l oferă această tragere din finalul săptă­mînii şi nu scăpaţi ocazia de a vă număra şi dv. printre marii beneficiari de ciştiguri mari la sistemele Loto — Pronosport, fu­cin­d numerele alese neîntîrziat. Unităţile de vînzare vă aşteaptă! O Continuă seria marilor cişti­guri la LOZ IN PLIC . Printre cei care au obţinut în luna oc­tombrie autoturisme „DACIA 1000“ la acest sistem se numără: Soare Nicolae din Consta­nţa, Popa Margareta din Sibiu, Ma­­rila Edit din Vulcan, Anca Bu­jor din Baia Mare, Mitrache Flo­rian, Neagu Grigore şi Tilvan Floarea, ultimii din Bucureşa. Aşadar, perseverenţa este cheia succesului ! NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 31 OCTOMBRIE Extragerea I : 2 33 16 39 8 30 Extragerea a H'a '• 10 4 44 45 36 3. n1no Fond de cistiguri : 919 814 Iei, din care 71.099 lei report la ca­tegoria 1. ULTIMA ETAPĂ DE KARTING ! In ultima etapă a campionate- | lor republicane de karting — vi­teză pe circuit şi anduranţă - desfăşurate pe kaxtodromul din­­ Galaţi (timp de două zile) s-au­­ înregistrat rezultatele : VITEZA PE CIRCUIT, 50 cmc, juniori , mici — I. B. Tarcea (Automobi- | lul Drobeta Tr. Severin), 2. J. Tatu (I.P.A. Sibiu), 3. V. Vlad (Danubius Galaţi) ; juniori mari — 1. B. Miclăuş (I.I.R.U.C.), 2. C. Caraivan (ACHIRA Tecuci), 3 St. stamatin (T.T.B.) ; seniori — 1. C. Pop (I.T.B.), 2. A. Tănase­­ (Danubius), 3. N. Grecan­­ (II.R.U.C.) ; 125 OM — 1. A. Ni­­culescu (Unirea Tricolor Bucu- • reşti), 2. M. Lungu (Unirea Tri-­­ color), 3. M. Roşea (Automobil­a Galaţi) ; 175 cmc — 1. T. Podaş­­că (Danubius Galaţi), 2. C. Min- ■ ciu (I.T.B.), 3. N. Munteanu (Hi- I drotehnica Constanţa) ; 250 cmc I — 1. D. Tom­a (I.T.B.), 2. C. He­răscu (T.I.R.U.C.), 3. R. Grozea I (T.T.B.) ; echipe — 1. I.T.B.. î. g I.I.R.U.C , 3. Danubius Galaţi. 8 ANDURANTA : 1. A. Tănase — D. Ichim (Danubius Galaţi), 2. I O. Badea — A. Minciu (I.T.B.), g 3. O. Mocanu — C. Caraivan ■ (ACHIRA Tecuci) ; echipe — 1. Danubius Galaţi, 2. ACHIRA Te- I cuci, 3 I.I.R.U.C. (Telemac SI-­­ RIOPOL — coresp.). B ÎNTR-UN SINGUR SENS O partidă care s-a desfăşu­rat, in marea majoritate a tim­pului, intr-un singur sens : spre poarta bravului portar Popa, autorul unor intervenţii excelente care au limitat sco­rul la o diferenţă de doar două goluri. Gazdele au încer­cat — şi au reuşit in bună măsură — să efectueze o ul­timă verificare a forţelor îna­intea grelei partide din C.C.E. de miercurea viitoare. La ca­pitolul de marcare, mişcare în teren, elevii lui C. Dinu şi Gh. Mulţescu au arătat preo­cuparea permanentă de a ieşi de sub supravegherea adversa­rului direct, băcăuanii repre­zentând, în aceas­tă privinţă, un adversar incomod. Seria atacurilor „alb-roşilor“ va începe chiar din min. 1 cind Ţăinar şutează puternic şi Popa acordă corner. Două minute mai tîrziu, AUGUSTIN reia cu capul, pe lingă porta­rul oaspeţilor, mingea trimisă dintr-o lovitură de colţ şi des­chide scorul, lăsînd impresia că formaţia-gazdă va realiza un scor­ fluviu. Ea domină copios, în conti­nuare, şi va avea, în min. 16, o mare ocazie de a-şi mări avantajul, dar Dragnea trimite peste bară o minge ideală primită de la Ţăinar. In tain. 19 înregistrăm prima lovitură la poarta lui Moraru, un șut puternic expediat de Avădamedi, dar mingea se duce peste poartă. In min. 32, Popa se va remarca din nou : Ma­rin trimite o minge precisă in mijlocul careului advers, Su­­ciu reia „dintr-o bucată“, dar portarul băcăuan respinge (ca la hochei) cu pitiorul. Tot aşa va interveni „nr. 1“ din unspre­­zecele oaspeţilor şi în min. 45 la balonul şutat de Rednic. Aceeaşi fizionomie a parti­dei şi după pauză. Linia de mijloc, ani­mată de Rednic, a­­pare mai activă şi mai inven­tivă şi atacurile dinamoviştilor se înmulţesc : min. 49 — lovi­tură liberă executată de Au­gustin, mingea trece pe lingă poartă ; min. 51 — intervenţie Popa la şutul lui Augustin ; min. 58, voleu Dragnea, la pasa lui Rednic, intervenţie de mare efect Popa ; min. 64 — Sucim „foarfecă“, balonul se duce pe lingă stîlpul sting al porţii adverse. Oaspeţii în­cearcă unele contraatacuri şi DINAMO 2 (1) S.C. BACAU 0 Stadion Dinamo : teren foarte bun; timp insolit, da, friguros; spectatori - circa 12 000. Şuturi : 22-5 (pe poartă : 11—1). Cornere : 7—3. Au marcat : AUGUSTIN (min. 31 şi MO­VILA (min. 89). DINAMO : Moraru - REDNIC, NI­COLAE, Marin, Stănescu — SUCIU, Dragnea, Andone (min. 46 Movilă) - TÂLNAR, Augustin (min. 66 Turbo), O­RAC. S. C. BACAU : POPA - Andrieş, CARPUCI, Arteni, Elisei — Adolf, Avădanei, C. Solomon, VISCREANU - Şoiman (min. 55 Mihuţ), Penoff (min. 78 Ioncu). A arbitrat bine : D. Buciuman , la linie, cu greşeli, I. Ferenczi (ambii din Timişoara) şi bine I. Crâciunescu (Rm. Vîlcea). Trofeul Petschovschi : 10. La speranţe : 1-2 (0-0). Marin intervine la timp (min. 67), iar Movilă dă­­emoţii su­porterilor bucureşteni (min. 70) trimiţind, riscant, o minge care ajunge până la urmă în bra­ţele lui Moraru. După ce Popa se face iarăşi remarcat (mirt. 79 — sut Tulba, portarul bă­căuan boxează în ultimă in­stanţă) iar lanca (min. 80) şu­tează imprecis dintr-o poziţie foarte bună, mai notăm situa­ţiile din mim. 81 (sunt Rednic, boxează Popa, Oxiac trimite peste poartă) şi din mim. 85 (Moraru boxează un corner ba­lonul şutat, din lovitură liberă, de Avădanei). Ca un minut înaintea fluierului final, MO­VILA înscrie al doilea gol al dinamoviştilor, trimiţind balo­nul în plasă, la o lovitură li­beră, astfel că tabela de mar­caj înregistrează, mai aproape de realitate, raportul de forte din teren. Eftimie IONESCU In urma rezultatului de ieri, CLASAMENTUL Diviziei „A“ se prezintă astfel : „ DINAMO I 7 4 0 22-12 18 18. Polit. Iasi » 1 4 5 13-22 6 Momentul deschiderii scorului în partida de ieri de pe stadionul Dinamo , Augustin a reluat balonul, cu capul, in plasă. Foto : Aurel NEAGU 2. Steaua 10 6 4 0 20- 3 16 3. Sportul stud. 10 6 2 2 25-10 14 4. A.S.A. Tg. M. 10 4 3 2 9- 6 11 5. Gloria Buzău 10 4 3 3­­-18 11 8. Corvinul 10 5 0 5 16-12 10 7. F.C. Argeș 10 4 2 4 14-11 10 8. Rapid 10 3 3 4 13- 9 9 9. F.C.M. Brasov 10 4 1 5 12-12 9 10. Univ. Craiova 9 3 3 3 14-15 9 11. F.C. Olt 9 4 1 4 10-12 9 11. Chimia Rm. V. 10 3 3 4 9-12 9 13. F.C. Bihor 10 3 2 5 11-16 8 14. „Poli“ Tim. 10 2 4 4 9-14 8 16. F.C. Baia Mare 10 3 2 5 10-16 8 18. S.C. Bacău 11 3 2 6 11-17 8 17. Jiul 10 3 1 6 7-21 7 GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ (Urmare din pag. 1) ani în această întreprindere — ne-am organizat pentru a face ceva împotriva sedentarismu­lui. Şi exerciţiul fizic a apă­rut ca o stringentă necesitate. La început mai timid, apoi din ce in ce mai convinşi, am dat acestei forme de gimnasti­că toată atenţia cuvenită, iar astăzi ea a devenit o obişnu­inţă. Se ştie, în pauza de di­mineaţă, cinci minute sunt ale mişcării. Avem instructoare formate chiar din mijlocul muncitoarelor care, competent, conduc exerciţiile. Jana Stoi­ca, Minio flora Trandafirescu, Niculina Preda — ca să amin­tesc numai de citeva — sunt instructoare de foarte mulţi ani. In majoritatea secţiilor gim­nastica se­­practică cu regula­ritate. La secţia ace­eîrlig, la atelierul platine şi în multe altele... Privată din punct de vedere al conducerii, la noi, la între­prinderea de ace Bucureşti, gimnastica la locul de muncă este apreciată ca un mare a­­ju­tor ce se acordă oamenilor şi producţiei. Ea se constituie ca un „colaborator important“ de care n­u se poate să nu ţi­nem seamă. Este motivul pen­tru care o susţinem, o reco­mandăm cu toată căldura ce­lor ce­i din diverse motive, mai mult sau mai puţin obi­ective — au ignorat-o pină a­­cum­­“ Ing. Andrei Popescu, direc­torul întreprinderii Adesgo : „Voi Începe prin a spune — nu fără oarecare mîndrie — că întreprinderea noastră s-a numărat printre primele uni­tăţi economice bucureştene ca­re au introdus şi organizat practicarea sistematică a gim­nasticii la locul de muncă. A­­vem, aşadar, o tradiţie, o ex­perienţă în acest domeniu, in acest binevenit „time-out“, ca să folosesc o expresie din sport, cerut la mijlocul unei zile de lucru, pentru relaxare, pentru reîmprospătarea forţe­lor. Nimic, d­eci, mai bun, mai firesc astăzi- cind trebuie să ţinem pasul cu tempo-ul vieţii moderne, cind lucrul cere con­centrare maximă, efort sus­ţinut. Dar, cum se întâmplă din păcate şi în alte părţi, această pauză afectată gimnasticii la locul de muncă se micşorează cu timpul, scade din intensi­tate, ori pur şi simplu se în­trerupe din diferite motive. Vreau să spun că şi în între­prinderea Adesgo au existat asemenea situaţii, că deprin­derea zilnică de mişcare nu a cucerit locul dorit în unele secţii. Poate exemplul perso­nal — şi la acest capitol — ar fi de n­atură să conn­vingă mai mult. Mă refer la maiştri, la cei din conducerea secţii­lor, parte dintre ei — deo­camdată — pe „banca rezerve­lor“ în această intîlnire cu e­­xerciţiul fizic, cu sănătatea. Cum se ştie, întreprinderea Adesgo lucrează, în mare mă­sură ca şi pentru femei.­ Aşa­dar, specificul ne obligă, ne trimite la menţinerea ţinutei, a frumuseţii, la practicarea — şi la locul de muncă — a­_ gim­nasticii. Voi ■ înscrie, fără în­doială, în agenda mea de lu­cru, revigorarea gimnasticii la locul de muncă în între­prinderea noastră, convins că e în beneficiul tuturor. Al oa­menilor muncii, al randamen­tului în producţie, al calităţii şi eficienţei“. Ing. Ştefan Mureşan, direc­tor general adjunct In Cen­trala industrială de medica­mente, cosmetice, coloranţi şi lacuri, ne vorbeşte despre în­treprinderea de medicamente Bucureşti, unde gimnastica la locul de muncă se practică cu regularitate de aproape 2000 d­e oameni ai muncii . „La în­treprinderea de medicamente se lucrează la mese, la benzi trans­portoare in flux continuu și ast­fel ajungem la ceea ce se cheamă muncă sedentară. Apare deci ca o necesitate, la noi, ca o­­mul, care efectuează o perioa­dă de timp aceleaşi mişcări, să simtă nevoia de a face ceva care să-l refacă să revină la potenţialul fizic iniţial. Aces­ta este motivu­l pentru care, in urmă cu circa cinci ani, la această unitate industrială s-a introdus gimnastica la locul de muncă. O activitate căreia ii acordăm toată atenţia, spri­jinind-o atît conducerea ad­ministrativă, cit şi comitetul de partid, comitetul de sindi­cat. Iar oamen­ii au ac­ce­p­tat-o fără nici o reţinere fiindcă i-au simţit repede utilitatea. Ce să vă mai spun in susţi­nerea acestor afirmaţii decit că la una din secţii — control macroscopic — se fac exerciţii de înviorare chiar de mai multe ori pe zi. Bineînţeles, însă, că nu fa­cem această gimnastică fără a pregăti oamenii, că nu trecem la acţiune decit cu avizul competent al medicilor, ai profesorilor de educaţie fizică. Au fost pregătiţi instructori competenţi şi acum, în secţii, se lucrează ţinindu-se seama de specificul muncii. La secţiile de condiţionare uscată şi umedă, la atelierele dextran şi perfuzabile, peste tot unde este posibil, gimnas­tica este prezentă între cei ce produc. Iată şi o cifră apro­ximativă : sunt cuprinşi în a­­ceastă activitate, in diferitele secţii, circa 2000 de persoane. Suntem­ convinşi de utilitatea ei şi din acest motiv o vom sprijini şi mai mult, folosind experienţa cîşti­gată. Este o necesitato..“ Om­nii consemnate de Modito FERRARIM.’­­Vasile TOFAN Sugestii pentru consfătuirea de miine 119 — 4! Sau cum se „joacă“ fotbal la „B“ și „C“ Fotbalul, se spune, are două momente : cel al ata­cului si cel al apărării. Dar această axiomă se află, din păcate, doar de hîrtie. in numeroase cazuri. Echipele noastre — și sînt destule — OPTEAZĂ pentru unul din momente, ceea ce face ca JOCUL să capete un anume profil. Pe teren propriu e­­chipa gazdă atacă, deseori cu înverşunare, şi înverşu­narea... creşte pe măsură ce divizia coboară de la „A“ la „C“. Duminica următoare, însă, rolurile se inversează. Echipa care atacase acasă, cu toate forţele, mai mult sau mai puţin regulamentar, se cantonează în apărare, stimulată de faptul că re­zultatul din minutul 1 o avantajează şi — cine ştie? — poate să reziste... că aşa e la fotbal... Acest mod de a privi fot­balul scade mult din capa­citatea de perfecţionare a jocului. Fără luptă de am­bele părţi, jocul stagnează, iar rolul campionatului co­boară pină la anulare. Etapa de duminică a di­viziilor „B“ si „C“ este deosebit de grăitoare în sprijinul celor afirmate. In cele 123 de meciuri ale diviziilor „3“ si „C“, doar patru echipe au cîstigat în deplasare ! Iată un scor care pune la îndoială — ca să folosim un eufemism — va­loarea disputei şi, mai ales, capacitatea ei de a asigura progresul în fotbal. O defalcare a acestui scor scoate la iveală situaţia de­­­joc pozitivă din Divizia ...“, în cele 27 de meciuri ale etapei trecute. O SINGURĂ ECHIPĂ A REUŞIT SA CIŞTIGE IN DEPLASARE ! Este vorba de Progresul Vulcan, care a învins cu 2—1 la Mediaş. Iar dacă adăugăm că în seria I s-a înregistrat un singur meci egal (Prahova — Otelul 1—1), atunci comentariile le puteţi face dv., cu mare uşurinţă. Care să fie cauza acestei supremaţii a terenului pro­priu ? Numeroşi conducători de club şi antrenori sunt de părere că la baza acestei situaţii se află îngăduinţa arbitrilor faţă de echipa gazdă. Acesta este şi moti­vul pentru care numeroşi conducători ai echipelor în deplasare solicită un obser­vator federal în timp ce echipa gazdă vede negru cind constată apariţia unui astfel de martor pe terenul ei. Sigur că, aşa cum susţin unii antrenori cu o doză de cinism, „pină la urmă totul se echilibrează, azi cîştigăm noi, miine cîştigă ei“, ceea ce e adevărat, dar fotbalul suferă, bate pasul, gazdele te iau pe sus, oaspeţii sar la coardă, ca să-şi ferească picioarele, jucătorii de ta­lent întîrzie să se afirme și de pe urma acestui mod de a privi jocul suferă în pri­­mul rînd fotbalul. Ce e de făcut ? Poate că această problemă-cheie în fotbalul nostru ar trebui discutată pe larg în cadrul consfătuirii de miine a fot­balului. Ioan CHIRILĂ IERI, ÎN ETAPA INTIRMIDIARĂ A DIViliEI „C“ în seriile a V-a şi a XH-a din campionatul Diviziei ,„C“ se­rii in care activează cite 17 echi­pe — s-a disputat ieri etapa a XI-a (intermediară) în care s-au obţinut următoarele rezultate: SERIA A V-a MECON Bucureşti — Flacăra roşie Bucureşti 3—0 (2—0), Avi­­cola Crevedia — Sportul „30 De­cembrie" 1—1 (1—0), ICSIM Bucureşti — Tehnometal Bucu­reşti 3—0 (1—0), Abatorul Bucu­reşti — Danubiana Bucureşti 3—0 (2—0) — două goluri din lovi­turi de la 11 m, Chimia Brazi- Floreşti — TUPS Chiti­la 1—0 (0—0), Luceafărul Bucureşti — Carpa­ţi Sinaia 2—0 (1—0), Pe­trolul Băicoi — Minerul Filipeş­­tii de Pădure 2—1 (1—1), Viscofil Bucureşti — Aversa Bucureşti 2—1 (2—0). Poiana Cîmpina nu a jucat. Pe primele locuri în clasament (după H etape): L­ICSIM BUCUREŞTI 15 p (29—9), 2. Da­nubiana Bucureşti 14 p (17 15), 3. Carpaţi Sinaia 12 p (15—11), 4. Petrolul Băicoi 12 p (11 15)... pe ultimele locuri: 15. Tehno­metal București 8 p (14—15), 16. Viscofil București 8 p (11—17), 17. Aversa București 4 p (8—14). SERIA A­nn­a Progresul Odorheiu Secuiesc — Textila Prejmer 2—0 (1—0). Me­talul Tg. Secuiesc — Minerul Ba­­raolt 3—0 1—0), Precizia Săcele — Mu­reşul Topli­ţa 1—0 (1—0), Nitramonia Făgăraş — ICIM Bra­şov (0—1), Unirea Cristuru Secuiesc — Cimentul Hoghiz 0—0, Electro Sf. Gheorghe — Minerul Bălan 2—0 (1—0), Viitorul Gheor­gheni — Utilajul Făgăraş 2—0 (1—0), Mobila-Măgura Codlea — Celuloza Zărneşti 2—1 (1—0). Me­trom Braşov nu a jucat. Pe primele locuri: 1. PROGRE­SUL ODORHEI 18 p (17—6), 2. Metalul Tg. Secuiesc 15 p (22—7), 3. ICIM Braşov _ 13 P (13—8)... pe ultimele locuri: 15. Metrom Braşov 8 p (15—19), 16. Unirea Cristur 8 p (8—13), 17. Textila Prejmer 4 p (2—15). • STIRI 0 STIRI @ • FLACARA morem — TRACTORUL BRAȘOV 0—0. Meciul s-a disputat ieri și a constituit o restanță din etapa a 9-a a Diviziei „B“ — Seria a Il-a. (Gh. Ilinca, coresp.). • A. S. MIZIL — STEAUA 1—3 (1—2). In partida amicală disputată la Mizil golul gazde­lor a fost marcat de Cozarec (min. 29) iar cele ale oaspeţilor de Puşcaş (min. 31 şi 52) şi Ra­du II (min. 34) (R. Alexandres­­cu-coresp.).

Next