Sportul, decembrie 1984 (Anul 40, nr. 10875-10901)

1984-12-01 / nr. 10875

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI VA 1 ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA ȘI SPORT ANUL XL­­ Nr. 10 875 4 PAGINI - 50 BANI Simbată 1 decembrie 1984 HOTfiRÎRILE CONGRESULUI - AMPLU SI ÎNFLĂCÂRAT PROGRAM _________ 3_________________________________________________________ __________ DE MUNCA SI VIATA AL TINERETULUI 9 9 auij.» ■ i.UJ.WHl’UW. JUUII MiWIII VT II nMn»—1 ÎNVĂȚĂMÎNT-CERCETARE-PRODUCȚIE, J «I 7 LA NIVELUL EXIGENTELOR ACTUALE Realegerea tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU în funcţia supremă de secretar general al par­tidului, moment de unanimă satisfacţie pentru poporul nostru, constituie şi pentru cadrele di­dactice din învăţămînt prilejul unei adeziuni entuziaste şi al unei noi angajări, puternice, revoluţionare in înfăptuirea exemplară a docu­mentelor programatice ale celui de-al Xlll-lea Congres al partidului, a preţioaselor indicaţii şi orientări cuprinse în magistralul Raport prezen­tat înaltului forum al comuniştilor de cel mai iubit fiu al poporului român. Ca pretutindeni in ţară, o atmosferă de pu­ternică efervescenţă am întîlnit şi la Institutul de Educaţie Fizică şi Sport din Capitală, acolo unde peste 000 de tineri şi tinere se pregătesc cu pasiune şi răspundere pentru a deveni cadre cu o înaltă calificare in mişcarea sportivă, edu- g catori de nădejde ai tinerei generaţii. Pe grupe 0 de studii, pe colective de catedre, sub îndru- 0 marea organizaţiilor de partid şi a Asociaţiei g studenţilor comunişti din institut, studenţi şi g profesori aprofundează în aceste zile conţinutul g documentelor Congresului al XIII-lea al parti­ g dului, reţinind cu o vie satisfacţie sublinierea g din Raport în care se spune : „Un rol important g îl vor avea, în perioada următorilor 15 ani, per- g­­ecţionarea învăţămîntului şi pregătirea temei-­­ nică a forţei de muncă a tineretului, a cadrelor, g pentru a răspunde noilor cerinţe ale dezvoltării g economico-sociale, exigenţelor ştiinţei şi tehni­­g­cii moderne. Vom asigura cuprinderea întregului g tineret în învăţămîntul de 12 ani, perfecţiona­ ge­rea şi legarea tot mai strinsă a învăţămîntului g cu cercetarea şi producţia“; 0 carea sportivilor de performan­ g ţă in spiritul moralei comuniste g (autor, Maria Lupu) ; Educarea g prin muncă şi pentru muncă a g sportivilor de performanţă (au- 0 tor, Lelioara Mitru) ; Educarea 0 disciplinei conştiente a sporti­- g vilor de performanţă (autor, g Mariana Georgescu). După opr- 0 nia mea, aceste teme, ca şi al- g tele, de sinteză, Ia obiect, vor g orienta mai concret activitatea g studenţilor şi cadrelor didac- g tice“. „ Din discuţiile purtate la g această masă rotundă am reţi- g nut şi alte acţiuni şi preocupări­­ ale colectivului de la I.E.F.S., 0 legate de îndeplinirea şi im- 0 bunătăţirea continuă a proce- g sului de învăţămînt, specifice g institutului. Asistentul Ion Ne­­g­­ulescu, din colectivul catedrei g de „jocuri sportive“, de pildă, g sublinia faptul că „toate gru- g pele de studenţi, indiferent de 0 anul de studii, sunt cuprinse d­in acţiuni menite să-i deprin­­ă dă, încă din anii de pregătire . Pe această t­ună de stringen­tă actualitate, am iniţiat o masă rotundă cu participarea unor specialişti din această instituţie de învăţămînt supe­rior, precum şi a unor viitori profesori şi antrenori „Ca o dovadă a modului cum colecti­vul niustru inţelege sa atuce orientările secretarului general al partidului, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, se­­înscrie şi acţiunea organiza­tă­ de institut, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi învăţă­­mîntului şi U.A.S.C.R. — a XVÎI-a Conferinţă Naţională a cercurilor şt­inţifice studenţeşti — spunea conf. univ. Elena Firea, rector al I.E.F.S. Cu acest prilej, studenţi şi cadre didactice din institut au dezbă­tut un larg ev­­n­at de proble­me concretizate in lucrările de cercetare prezentate, toate le­gate strîns de cerinţele des­prinse din documentele Con­gresului, privind sarcinile de mare răspundere, de profundă angajare revoluţionară puse in faţa învăţămîntului, legării lui tot mai strînse de practică, de producţie“, în intervenţia sa, Vasile Cîrstocea, şef de lucrări, res­ponsabilul comisiei de perfec­ţionare a cadrelor didactice la institut a ţinut să remarca cîteva teme de deosebit inte­rasă rotundă I organizată cu studenţi şi cadre didactice de la I.E.F.S. res prezentate in secţiunile „Educaţie fizică şi sport la copil şi juniori“ şi „Sportul de performanţă“ (autor, Doina Moruşcă) . „Concepţia privind rolul social al educaţiei fizica şi sportului în România, oglin­dită în gîndirea secretarului general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu ; Concepţia şi strategia P.C.R. cu privire la calitatea vieţii, fundamentată în opera teoretică a secretaru­lui general al partidului, în documentele Congresului al XIII-lea (autori Roxana Cos­­mineanu şi Gelu Leonte) . Edu­ Tiberiu STAMA­N Viorel TONCEANU - -------------------| (Continuare in pag. 2­3) VINE IARNA... CUM O ÎNTÎMPINA PATINOARELE? © La Miercurea Ciuc, iarna a venit la... 15 iulie ! © Eficienţă şi responsabilitate pe malurile Begăi . „Polul frigului" nu-şi dezminte renumele : la Gheorgheni, patinatorii şi hocheiştii se află deja la ei acasă Continuăm, astăzi, să publicăm constatările redactorilor şi corespondenţilor noştri prin unele patinoare din ţară, acum, îna­intea intrării din plin in sezonul de iarnă. De astă dată : Timi­şoara, Gheorgheni şi Miercurea Ciuc. TIMIŞOARA : Iarna e aşteptată, totul e gata OflEORGHENI : Sania s-a făcut... varat in ziua vizitei noastre la Ti­misoara, patinoarul artificial strălucea de curăţenie sub lu­na peste mult timp pe luciul de gheată se vor avînta sute si sute de amatori din oraşul de pe Bega. Totuşi o între­bare se impunea : dincolo de _______ aspectul exterior — ce-i drept,­ îm­bietor —, dacă mîine ar veni iar­na cu tot corte­giul ei, patinoarul şi-ar putea deschi­de porţile? Răs­punsul l-am pri­­mit de la Nicolae Sîrbu, inginer şef al întreprinderii A.R.S. Timişoara: „Patinoarul nostru a fost gata cu pregătirile in ve­derea noului sezon cu zece zile înain­tea termenului sta­bilit de C.J.E.F.S. Timiş“. Scurt şi cuprin­zător. Pentru veri­ficare am apelat, însă, şi la tovarăşa Teodora Coman, secretară a C.J.E.F.S. Timiş, prezentă şi dînsa in raidul nostru care ne-a confirmat pe mina unui soare... primăvăra­­tic. In asemenea condiţii iţi venea greu să te gîndeşti că om gospodar şi prevăzător, responsabilul patinoarului din Gheorgheni, Flaviu Szabó, a făcut tot ce-i stătea in putinţă, încă de pe vremea cinci afară era cald, pentru ca baza de loc această frumoasă realiza­re a întreprinderii timişorene de profil. Aşadar cochetul pa­tinoar artificial din Timişoara, aflat în vecinătatea Sălii spor­turilor, va putea primi pe su­prafaţa sa de 2400 m.p., intr-un program non stop, desfăşurat zilnic între orele 7 şi 20, pe sutele de doritori ai mişcării pe gheaţă, în timp ce tribunele cu 300 de locuri por găzdui pe cei mai apropiaţi suporteri : părinţi, fraţi, surori prieteni, dintre care unii se vor simţi, desigur, tentaţi să pătrundă şi ei în dreptunghiul de gheaţă. Anual, după cum ne-au spus factorii responsabili, se înre­gistrează aci aproximativ 55 000 de plătitori, dintre care in jur de 1500 sunt cursanţii care se iniţiază, prin forme organiza­te, în patinaj. Si — fapt deo­sebit de interesant —, după cum ne-a informat tovarăşa Teodora Coman, dacă un cursant nu deprinde, intr-un ci­clu a.b.c.-ul alunecării pe ghea­ţă, acesta beneficiază apoi de un alt curs, gratuit conside­­rîndu-se că de vină a fost ins­tructorul. Eficientă, dar şi res­ponsabilitate ! Paul SLAVESCU care răspunde să corespundă în condiţii cit mai bune soli­citării la care este supusă în sezonul hibernal , aici au efect K (Continuare în pag 2-3) In curind, cind fri­gul va veni, pe această pistă din Miercurea duc vite­­zistil ghe­­tii vor fi in plină activitate Raid-anchetă pe o temă de actualitate (II) Aseară, un meci amical de handbal masculin ROMÂNIA-R.E. GERMANIA 10-16 . Mîine, la Palatul Sporturilor şi Culturii (ora 17,45), partida revanşă Meci frumos, de mare anga­jament fizic, ieri seara, in sala Victoria din Ploieşti, in­tre selecţionatele masculine de handbal ale României şi R. F. Germania. Peste 2500 de spectatori au trăit din plin a­­ceastă aprigă încleştare, în care ambele echipe au aruncat în luptă toate forţele şi în care victoria a revenit — pe deplin meritat — handbalişti­­lor români : 18—16 (11—8). Aşa cum s-a anticipat, debu­tul internaţional din această toamnă al echipei noastre re­prezentative nu a fost prea uşor. Medaliaţii cu argint la ultima ediţie a J.O., cea de la Los Angeles, handbaliştii vest-germani, s-au arătat a fi un adversar redutabil, adău­gind la cunoscuta lor ambiţie şi deplină angajare fizică şi serioase „argumente“ de ordin tehnic şi fizic. In aceste con­diţii, sarcina jucătorilor români nu a fost deloc uşoară. Dar ei s-au achitat bine de ea, reuşind ca printr-o deplină mobilizare in apărare (mai a­­les în repriza secundă) şi prin multă varietate şi răbdare in atac să tempereze avîntul ti­nerei echipe a R. F. Germania şi să stăpînească deplin jocuL Meritul handbaliştilor oaspeţi este acela că de fiecare dată cind selecţionata română reu­şea, printr-un splendid efort colectiv, să se distanţeze ca scor ei reveneau mereu, parcă mai proaspeţi, mai ambiţioşi. După un debut deloc fericit (min. 7, 0—3 !) jucătorii români animaţi de căpitanul lor de e­­chipă, portarul Nicolae Mun­­teanu, şi in această partidă bun, au obţinut egalarea (3—3, min. 11) care s-a menţinut 4—5 Călin ANTONESCU (Continuare in vag a i-a) Duminică, în etapa a 15-a a Diviziei „An de fotbal „CAPETElE DE AFIŞ“ LA TIMIŞOARA, ORADEA ŞI BRAŞOV -------------------- PROGRAMUL ETAPEI --------------------­ Toate partidele vor începe la ora 14 . Piteştenii, stimulaţi de succesul din Cupa Balcanica, vor crea, probabil, serioase probleme băimăreş­i­or © La Timişoara, un examen sever pentru— Poli în faţa liderului clasamentului © La Petroşani, derbyul „polului sud“ © După „duşul rece" din „16"-imi, F.C Bihor ţinteşte reabilitarea • La Rm. Vilcea, reedi­tarea unui vechi duel : Oblemenco — Munweiller © La B­aşcu, F.C.M.-ul faţă in faţă cu o echipă... europeană , A.S.A. Tg. Mureş şi Gloria Buzău, două divizionare „A" care au părăsit d­in Ciuleşti, un meci greu şi pentru oaspeţe, şi pentru gazde... d­in „Regie", Sportul studenţesc are, evident, prima şansă CLASAMENT Cupa, datoare suporterilor lor Baia Mare : FOTBAL CLUB - F.C. ARGEŞ Timişoara : POLITEHNICA - DINAMO Petroşani : JIUL - POLITEHNICA IAŞI Oradea : F.C. BIHOR - STEAUA Rm. Vilcea : CHIMIA - CORVINUL Braşov : F.C.M. - UNIVERSITATEA CRAIOVA Tg. Mureş A.S.A. - GLORIA BUZĂU Bucureşti : RAPID — S.C. BACĂU (Stadionul Giulești) * București : SPORTUL STUD.­­ F.C. OLT (Stadionul Sportul studențesc) 1. DINAMO 14 9 5 0 27-14 23 2. Steaua 14 9 4 1 32- 8 22 3. Sportul stud. 14 8 3 3 32-15 19 4. Univ. Craiova­­14 8 3 3 28-20 19 5. Gloria Buzău 14 6 4 4 23-23 16 6. Corvinul 14 7 0 7 24-13 14 7. F.C. Argeș 14 6 2 6 20-15 14 8. A.S.A. Tg. M. 14 5 4 5 12-12 14 9. F.C. Bihor 14 5 3 6 16-20 13 10. Chimia Rm. V. 14 5 3 6 14-20 13 11. Rapid 14 4 4 6 16-14 12 12. „Poli“ Timiş. 14 4 4 6 14-25 12 13. F.C.M. Brașov 14 5 1 8 15-18 11 14. S.C Bacău 14 4 3 7 14-19 11 15. F.C Olt 14 4 2 8 14-22 10 16. F.C. Baia Mare 14 4 2 8 13-21 10 17. Polit. Iasi 14 2 6 6 14-27 10 18. Jiul 14 3 3 8 9-26 9 Colegi la notion lid­ieri( culorile căreia au jucat şi­ in meciul vic­torios cu Scoţia), Laurenţiu Con­stantin (Steaua) şi Ştefan Con­stantin (Farul) vor fi de această dată protagonişti ai unui aşteptat ..duel al prinzătorilor“­.. Fo*n •­t. n A mc A Divizia „A‘‘ la radon­ DERBYUL MUl - S­­EAilA DOMINĂ ETAPA k­­U Mîine se încheie turul cam­pionatului Diviziei ..Af­lă rug­by. Etapa de final are un pro­gram de mare atracţie, in frun­te cu derbyttT'Fand­ — Steaua. Un derby sub semnul tradiţiei, al unei frumoase rivalităţi sportive din ultimii ani. un (Continuare în pag 2—3)

Next