Sportul, decembrie 1984 (Anul 40, nr. 10875-10901)

1984-12-01 / nr. 10875

ÎNVĂŢ­AMINT-CERCETARE- PRODUCŢIE cu viitoarea profesie. Astfe sunt organizate o serie de con­cursuri şi competiţii ca „Iei siada“, la atletism, nataţie jocuri sportive schi. „Cup­­anilor I“ la atletism, basche şi handbal, activităţi turistice pentru cunoaşterea frumuseţilor patriei şi a importantelor rea­lizări înfăptuite in anii con­strucţiei socialiste, în­ „Epoca Ceauşescu“. Sunt acţiuni în care studenţii sunt nu numai„ parti­cipanti­ ci şi organizatori“. „Ca o modalitate de a lega studiul de viaţa practică, de producţie, aşa cum ne-o cere secretarul general al partidu­lui se înscrie şi colaborarea rodnică pe care noi o reali­zăm cu asociaţiile sportive din mari întreprinderi din Capita­lă şi din ţară, ca un sprijin competent în organizarea­ ac­ţiunilor sportive de masă şi îndeosebi a gimnasticii la lo­cul de muncă, tot mai convin­gător practicată de mase largi de muncitori şi muncitoare“ — arăta, in discuţii, studentul Doru Simion, din anul III, bursier republican (a se înţe­lege medii de 10 la toate obiectele de studiu !). In nu­mele studenţilor din întregul institut, el şi-a exprimat ade­ziunea deplină la documentele Congresului, satisfacţia şi min­­dria de a fi trăit emoţionantul moment al reînvestirii in frun­tea partidului a celui mai iubit fiu al poporului, tovarăşul (Urmare din pag. 1) Nicolae Ceauşescu, chezăşie a ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres şi civilizaţie socialistă. Doina Dincă, preşedinta Aso­ciaţiei studenţilor comunişti din I.E.F.S., exprimîndu-şi ma­rea bucurie de a fi studentă in aceşti ani în care învăţă­­mîntul se bucură de asemenea orientări cum sînt cele date de Congresul al XIII-lea al parti­dului, a ţinut să spună : „An­gajamentul nostru este de a depune toate eforturile pentru a învăţa, pentru a munci, pen­tru a răspunde cu elan revolu­ţionar preţioaselor indicaţii ale secretarului general al parti­dului, de a îmbina cunoştinţele teoretice cu practica, garanţia formării noastre ca educatori, prin muncă, pentru muncă şi viaţă“. „Am reţinut cu deosebit in­teres din multitudinea proble­melor cuprinse în Raportul pre­zentat de secretarul general al partidului, necesitatea pentru noi, cei cuprinşi în sfera învă­­ţămîntului, de a îmbina tot mai armonios studiul, cerceta­rea ştiinţifică cu practica. Avem mereu in faţă exemplul neobo­sitei activităţi a tovarăşei academician dr. ing. ELENA CEAUŞESCU, eminent om de ştiinţă, savant de renume mon­dial, activist de frunte al parti­dului şi statului nostru, de a că­rei muncă creatoare sunt strîns legate realizările prestigioase ale ştiinţei şi cercetării româ­neşti. In institutul nostru îşi desfăşoară activitatea nu mai puţin de 14 cercuri ştiinţifice de profil, in care studenţii, sub conducerea cadrelor didactice,­ efectuează teme de cercetare,­ punînd în evidenţă tot ce este­ mai valoros în domeniul nostru , de muncă“.­­ Cele două tinere studente, re-­­ prezentante ale anului­­, par-­ ticipante la discuţii. Adina Ia-­ cuţ şi Adriana Rednic au vor-­ bit şi ele, cu emoţie, despre­ adeziunea deplină la documen- ; tele Congresului al XIII-lea,­­ despre sentimentul lor de fe-­­ ricire de a trăi în această mi- î nunată epocă ce poartă numele ; secretarului general al parti- ; dului, angajîndu-se in numele î colegilor lor de an de a in-; văţa şi de a munci pentru a­­ deveni cadre preţioase ale miş- ; cării noastre sportive. _ _ ; „întreaga noastră activitate , dominanta strădaniilor specia-­­ liştilor din Institut este de a­­ forma cadre cu o înaltă pre-­­ gătire ştiinţifică — sublinia : conf. Elena Firea — oameni , cinstiţi, buni patrioţi, profund­­ ataşaţi part­iului şi poporului. • Ne referim nu numai la stu-­­ denţi, ci şi la cadrele didac- j lice care au absolvit institutul. ■ prezente periodic­ea acţiuni de­­ reciclare, de perfecţionare a pregătirii lor. Circa 2 000 de profesori trec anual prin aces­te cursuri. Documentele celui de-al XIII-lea Congres al part­iului ne oferă, în această privinţă, un tezaur de idei, un permanent şi nepreţuit pro­gram de muncă“. CAMPIONA­TUL DE BOX PE ECHIPE ÎNAINTEA TURNEULUI FINAL Campionatul naţional de box pe echipe a ajuns la ultima etapă a seriilor, cînd vor fi cunoscute cele patru participante la turneul final de la Bucureşti (13—15 de­cembrie). Derulată într-un ritm alert, întrecerea boxerilor se­niori a făcut ca pugiliştii din în­treaga ţară să susţină, într-un interval relativ scurt, cîte 7—8 meciuri. Este, evident, un cîştig, deoarece după campionatele na­ţionale individuale s-ar fi creat o pauză competiţională îndelun­gată, care ar fi impietat asupra randamentului boxerilor în vii­toarele competiţii internaţionale. Or, acest campionat pe echipe, criticat şi nedorit la început, şi-a dovedit pînă la urmă utilitatea. Ce a fost pînă acum şi ce va fi în viitor ? Au avut loc etape săptămînale cu partide interesan­te, cu surprize şi scoruri neaş­teptate. Echipele, împărţite In două serii au reprezentat fie secţiile cele mai puternice (Di­namo, Steaua sau Metalul Bucu­reşti), fie selecţionate ale unui judeţ sau două. In urma rezul­tatelor cregistrate pînă acum, înaintea ultimei etape, de azi şi mîine, din seria I vor accede în turneul final echipele cluburilor Dinamo şi Steaua, care sunt cele mai omogene şi au cuprins spor­tivi valoroşi, mulţi dintre ei foşti sau actuali campioni naţionali, membri ai lotului reprezentativ, cum sunt Constantin Tiţoiu, Flo­rian Tîrcomnicu, Dragomir Hie, Dorin Răcaru şi Paul Golum­­beanu de la Dinamo, Dumitru Şchiopu, Relu Nistor, Doru Mari­­cescu, Micloş Paizs şi Gheorghe Preda de la Steaua. Pe aceşti sportivi îi vom vedea cu sigu­ranţă şi pe ringul turneului fi­nal. In seria a II-a, însă, lucru­rile nu sînt clarificate nici pe departe şi urmează ca partidele ultimei etape (plus o restanţă) să decidă cele două formaţii care vor evolua in turneul final. Şi trebuie să spunem că sunt cam multe candidate : Selecţionatele judeţelor Brăila, Bacău, Dolj , Mehedinţi sau combinata bucu­­reşteană Voinţa -i Rapid. Amatorii de box din Capitală au motive să aştepte cu nerăb­dare meciurile turneului final, care vor avea loc la 13 decembrie — semifinalele — şi la 15 decem­brie — finala. Gazda acestor a­­tractive gale va fi, după toate probabilităţile, sala Rapid. Programul ultimei etape : sâm­­bătă : Dinamo — Sei, jud. Bra­şov­­- Sibiu, sala Dinamo, ora 14 ; Metalul Bocşa — Voinţa + Rapid Bucureşti, sala Aro, ora 17 ; Sei. jud. Galaţi + Vrancea — Sei. jud. Constanţa, la Focşani, Sala sporturilor ora 17 ; dumi­nică : Steaua — Sei. jud. Cluj, sala URBIS, ora 10 ; Sei. jud. Buzău — Sei. jud. Iaşi, Sala spor­turilor, ora 17 . Sei. jud. Bacău — Sei. jud Brăila Sala sporturi­lor, ora 18. Paul IOVAN ÎNTRECERI disputate îN „CUPA ROMÂNIEI'' La GIMNASTICĂ ARAD, 30 (prin telefon). Intr-o ambianţă specifică concursurilor cu miză, vineri a început în sala polivalentă din localitate „Cupa României" la gimnastică, compe­tiţie bilanţ pentru anul 1984. Pri­mii concurenţi au fost gimnaştii şi gimnastele de la cat. a IV-a şi a IlI-a, în disputa pentru cla­samentul individual compus şi calificarea în finalele pe aparate. La­­cat. a IV-a liderul detaşat al întrecerii a fost campionul cate­goriei Florin Purje (C.S.Ş. Ora­dea) , în timp ce la cat. a IlI-a o victorie frumoasă a realizat Nicu Stroia (C.S.Ş. Gheorgheni). La fete învingătoare au fost Diana Bostan (C.S.Ş. Focşani) şi respectiv Gabriela Potorac (S.C. Bacău). REZULTATE TEHNICE, masculin, cat. a IV-a : 1. Florin Purje 56,95, 2. Ştefan Meţac (C.S.Ş. Baia Mare) 55,90, 3. Hora­­ţiu Sină (C.S.Ş. Baia Mare) 55,65 ; cat. a IlI-a : 1. Nicu Stroia 56,80, 2. Adrian Gali (C.S.Ş. Bistriţa) 56,75, 3. Dorel Voriidan (C.S.Ş. Arad) 56,70 ; feminin, cat. a IV-a: 1. Diana Bostan 38,15, 2. Mihaela Ciupitu (C.S.Ş. nr. 1 Constanţa) 37,45, 3. Ileana Ştefănescu (C.S.Ş. nr. 1 Spartac Oradea) 37,40; cat. a IlI-a : 1. Gabriela Potorac 38,30, 2. Cătălina Bucur (C.S.S. Triumf) 37,95, 3. Gabriela Eftimie (Petro­lul) 37,70. In reuniunea de după-amiază au evoluat sportivele și sportivii de la categoriile a II-a și I. La categoria a II-a luptă foarte e­­chilibrată între Marinda Cimpo­­ieru și Tatiana Fecioru, clasate in final la egalitate, dar titlul a revenit primei gimnaste cu notă mai mare la sărituri. REZULTATE TEHNICE : 1. Marinda Cimpoieru (C.S.S. Ce­tate Deva) 37,775, 2. Tatiana Fe­cioru (C.S.S. Triumf) 37,775, 3. Elena Cazan (C.S.S. Cetate De­va) 37,70. Primele trei clasate la categoria I : 1. Mariana Tudor (C.S.Ş. Focşani) 38.125, 2 Aure­lia Dobre (C.S.Ş. nr. 7 Dinamo) 38,10, 3. Mădălina Tănase (C.S.Ş. nr. 1 Galaţi) 30,00. La băieţi au fost obţinute următoarele rezul­tate: cat. a II-a : 1. Petri­că Părăluţă 58,65, 2. Marian Teodo­­rescu 56,60 , 3. Florin Gheorghe 56,00 (toţi C.S.Ş. nr. 7 Dinamo Buc.), cat. 1 — 1. Marius Tobă (C.S.Ş. Reşiţa) 57,25, 2. Sorin Bo­ra (C.S.Ş. Arad) 5715. 3 Cătălin Şerbănescu (C.S.Ş. nr. 7 Dina­mo) 57,70. întrecerile continuă astăzi cu finalele pe aparate la cat. IVII şi concursul Individual al maes­­trelor şi maeştrilor, iar mîine di­mineaţă cu finalele pe aparate la categoria maeştri. Constantin MACOVEI VINE IARNĂ... CUM O ÎNTÎMPINĂ PATINOARELE? (Urmare din pag .) luat deja stagii de pregătire componenţii loturilor naţionale de patinaj artistic şi viteză, aici patinează în pauzele ivite zilnic mii de localnici, şi tot aici, numeroasele echipe de copii din localităţile rurale ale depresiunii, denumită „Polul „Palatul de gheaţă“ — aşa cum este cunoscut în întregul judeţ Harghita patinoarul din Miercurea Ciuc — a intrat încă de la 15 iulie în sezon... de iarnă ! Astfel că, în ultimii ani, 10 luni din 12, aici, acti­vitatea se desfăşoară la cele mai înalte cote. Pe baza unui program de pregătire a acestei baze sportive în vederea sezo­frngului“, îşi dispută numeroa­sele lor competiţii specifice. Noul sezon este intîmpinat gos­podăreşte, pentru că, iată, a fost dată in funcţiune o saună nouă, mecanicii patinoarului au absolvit cursuri de perfecţio­nare, vestiarele oferă o am­bianţă plăcută. B. MALNASI nului competiţional 1984—85, colectivul complexului, condus de Arpad Dietrich, a procedat la o seamă de acţiuni, devenite obligatorii : repararea vestiare­lor, revizia tehnică a instalaţi­­ilor­ electrice şi de Îngheţare, curăţenia grupurilor sociale şi punerea în funcţiune a tutu­ror celorlalte anexe. Totuşi, o seamă de alte lucrări (la tabe­la de scor, la maşina „Rolba“ etc.), trebuie executate de ur­genţă dacă dorim“ca hocheiştii şi patinatorii — din municipiu, din judeţ, din alte oraşe ale ţării sau componenţi ai loturilor na­ţionale — să se poată bucura de condiţii optime de lucru. Şi o ştire de ultimă oră despre patinoarul de viteză de 400 metri : frigul poate veni în orice clipă (de fapt la noi el nici nu este departe !) in­­trucit această bază sportivă a fost dotată cu un tractor spe­cial construit, căruia i s-au montat diferite agregate pen­tru formarea şi buna întreţi­nere a gheţii. Valeriu PAŞCANU MIERCUREA CIUC : 10 din cele 12 luni... MiiNE - „PREMIUL DE ÎNCHIDERE“ PENTRU AMATORI Mîine dimineaţă, pe hipodromul din Ploieşti, se va desfăşura ul­tima alergare a amatorilor, pe distanţa de 2100 m, cu partici­pare selectă, in frunte cu Ră­­■ad, Catren, Robust, Krauss ei Mâţil. Indiferent insă de rezulta­tul cursei, titlul de campion al amatorilor pe anul 1884 a reve­nit lui B. Manea, care a obţi­nut pînă acum­­ victorii. Programul reuniunii de mîine asta foarte Încărcat, 108 con­cu­­renţi u­rmînd să-şi dispute întîie­­tatea­­Disputa pentru obţinerea titlului de campion pe 1934 are şi ea o desfăşurare inedită prin participarea directă In luptă a lul N. Nicolae, revelaţia acestei toamne, alături de vechii rivali G. Tănase, actualul lider, şi M. Ştefănescu, campionul „en ti­tre". Mai remarcăm prezenţa în programul reuniunii a lui Me­lcti­n, campionul 2 anilor. Deci, o reuniune care se anunţă In­teresantă. A. MOSCU Divizia „A“ de baschet feminin SURPRIZE DE PROPORŢII ÎN ETAPA DE IERI Joi dimineaţa în sala Floreasca din Capitală a început penultimul turneu dinaintea stabilirii grupelor valorice (1—6 şi 7—12) din cadrul campionatului naţional de bas­chet feminin. U“ CLUJ-NAPOCA — CRIŞUL ORADEA 91-75 (44—32). Presupu­sul derby al primei zile nu a confirmat aşteptările. Tinerele baschetbaliste de pe Someş au început în trombă, au alergat mult şi cu folos, iar scorul a început să ia proporţii : min. 10 : 25—12, min. 17 : 42—24. La începutul reprizei se­cunde elevele lui Nicolae Viciu şi-au mai revenit, au început să reducă din handicap şi în min. 29 : 56—49 pentru „U“. In conti­nuare, studentele, cu Magdalena Pall revenită în teren, au avut prestaţii tot mai bune şi au cîş­­tigat clar Au marcat : Enyedi 12, Dragoş 4, Manaszen 15, Costana­­şiu 4, Şandor 8, Pali 33, Czegledi 12 şi Kiss 3 pentru ,,U", respec­tiv Perţache 18, Cutuş 9, Pop 5, Niculescu 10, Chvatal 23 Nagy 4, Oancea 2, Amb­resei 4. Au arbitrat bine O. Vestin­an şi D. Trofin. PROGRESUL BUCUREŞTI — COMERŢUL TG. MUREŞ 64—53 (35—26). A fost un meci frumos, cu un ritm alert, dar cu mai pu­ţină precizie în aruncările la coş. Bucureştencele au avut mai multe aruncări de 3 puncte dintre care au marcat 7, iar adversarele lor au reuşit doar 4. Progresul a avut în Viorica Ciocan un con­ducător de joc inspirat, care a reuşit cîteva acţiuni aplaudate, iar în Simioană şi Maringuţ două baschetbaliste cu ga­barit, care au con­­trolat lupta sub pa­nouri. De la adver­sare s-au remarcat Farcaş şi Mathe. Au înscris : Puşca­­şu 4, Simioană 21 Anghel 2, Mărginiţ 18, Ciocan 11, Ali­­xandru 8 pentru învingătoare, res­pectiv Farcaş 3, Cristea 2, Szöcs 8, Bulgăr 1, Mathe 16, Nagy 7, Csenteri 8. Au condus Al. Guţă şi G. Vaida. OLIMPIA BUCU­REŞTI — VOINŢA BRAŞOV 81—46 (43— 26). POLITEHNICA TI­MIŞOARA — RAPID BUCUREŞTI 58—39 (28—12). CHIMISTUL RM. VÂLCEA — VOINŢA BUCUREŞTI 61—54 (30—20) ! Bine îndrumate tactic, cu o apărare foarte agresivă şi cu 10 aruncări de 3 puncte, vi­cencele au învins pe merit o echipă care nu a știut să-şi folosească superioritatea de talie. Au marcat : Misăilă 20, Io­­nescu 19 Barbu 12, Petre 6, Nicolescu 2, Manea 2 pentru în­vingătoare, respectiv Borş 19, Ște­fan 8, Nină 6, Grecu 6, Filip 6, Anghelina 4, Vasile 2, Tomescu 2, Bodnar 1. Au arbitrat foarte bine I. Bre­za şi D. Trofin. ICEMENERG­O POLITEHNICA BUCUREŞTI 67—49 (35—26), în­vingătoarele (cu Florentina Nico­la excelentă coordonatoare de joc, cu Adriana Nicolau, Ana Ia­­tan, Lenuţa Trică şi Aurora Cîrstoiu jucătoare de bază) au obţinut o victorie pe cit de sur­prinzătoare, pe atît de netă, în faţa unei formaţii înfumurată la început, apoi incapabilă să evo­lueze la valoarea reală. Au mar­cat Iatan 24, Nicola 19, Nicolau 8, Cîrstoiu 6, Trică 6, Agapi 2, Waidt 2, pentru Învingătoare, Bă­răgan 17, Zidaru 12, Keresztesi 10, Prăzaru-Mare 2, Netoliţch 1­4, Duţică 4. Programul zilelor următoare : sîmbătă, de la ora 9 : Voinţa Bucureşti — Voinţa Braşov, Poli­tehnica Timişoara — Comerţul ; de la ora Progresul — ICEMENERG, Chimistul — Uni­versitatea Cluj-Napoca, Crişul — Rapid, Politehnica Bucureşti — Olimpia. Duminică, de la ora 8 : Comerţul — Crişul, ICEMENERG — Politehnica Timişoara, Univer­sitatea Cluj-Napoca — Voinţa Bucureşti, Olimpia — Progresul, Rapid — Chimistul, Voinţa Bra­şov — Politehnica Bucureşti. Dumitru STANCULESCU I­I Lumniţa Măringuţ (Progresul) s-a invitat peste toate adversarele și va înscrie un nou cos pentru echipa sa Foto : Aurel D. NEAGU REZULTATE DIN DIVIZIA „.D” DE TINERET IA BASCHET In ultimele etape ale Diviziei „B“ de baschet au fost înre­gistrate următoarele rezultate : MASCULIN : Urbis Bucureşti — Oţel Inox Tîrgovişte 81—68 (45—37), Carpaţi Grup 8 Con­strucţii Bucureşti — Electrica Fieni 107—67 (58—37), Comerţul C.S.Ş. Timişoara — Sodistul C.S.Ş. Rm. Vâlcea 143—74 (72—30), Electrica Fieni — C.S.U Braşov 68—92 (23—58), C.S.U. Oţelul Ga­laţi — Carpaţi Bucureşti 117—77 (65—34), Jiul Ştiinţa Petroşani — Oţel inox 82—99 (32—53), Auto­matica Bucureşti — Metalotehnica Tg. Mureş 106—76 (48—46), Sodis­tul — Oţel Inox 88—86 (50—46), Metalotehnica Tg. Mureş — Jiul Ştiinţa 83—69 (44—36), ICIM Bra­şov — Automatica Bucureşti 74—71 (39—40), Urbis — Carpaţi 113—100 (52—57), Comerţul Timişoara — Electrica Fieni 151—64 (81—18) , FEMININ : Voinţa C.S.Ş. Unirea Iaşi — Mobila C.S.Ş. Satu Mare 87—83 (36—45), Textila C.S.Ş. Gheorgheni — Constructorul C.S.Ş. Galaţi 93—60 ( 53—32), Ro­botul I.P.E.T. C.S.Ş. Bacău — P.T.T. Bucureşti, 90—70 (47—43), Metalul C.S.Ş. Salonta — Poli­tehnica II Bucureşti 74—68 (41—40), Autobuzul C.S.­ Focşani — Po­litehnica II 70—63 (43—34), P.T.T. — Metalul Salonta 66—50 (31—28), Constructorul Galaţi — Robotul Bacău 95—90 (46—52), Mobila Tex­tila 102—55 (60—23), Prahova C.S.U. Ploieşti — Voinţa Iaşi 67—51 (30—24) Corespondenţi : C. Creţu, T. C­ iriopol, C. Albu, C. Gruia, E. Teicău, Gh. Cotrău, I. Toth, O. Băiteanu. DIVIZIA „A“ LA RUGBY­­? (Urmare din pag 1) meci care opune două fruntaşe de ieri, dar şi de azi, ale rug­­byului nostru . Steaua, campi­oana ţării, este lideră, cu 24 de puncte din tot atîtea posibile, Farul ocupă locul al treilea, cu 20 p. Un pronostic pare riscant. Ambele formaţii au ginduri mari şi ...argumente pe măsu­ră. Antrenorul constănţenilor, Mi­hai Naca, nemulţumit de re­zultatul din etapa precedentă, 0—3 la Baia Mare („citeva de­cizii ale arbitrului ne-au defa­vorizat clar, iar în privinţa te­renului de Ie Ferneziu atrag atenţia că are un grad ridicat de periculozitate“), este convins că echipa sa îşi va strînge exemplar rândurile, vizînd un rezultat favorabil, egal cu men­ţinerea în cursa pentru titlu. El speră să poată alinia cea mai bună formulă de echipă, inclusiv pe experimentatul in­ternaţional Gh. Dumitru. De partea cealaltă, Theodor Rădu­PROGRAMUL ŞI ARBITRII ETAPEI A IX-a Constanţa : FARUL — STEAUA (stadion Farul, ora 10,30 ; P. Soare — Buc.) Arad : GLORIA P.T.T. — ŞTIINŢA CEMIN BAIA MARE (stadion Gloria, ora 10 ; I. Vasilică — Buc.) Sibiu : C.S.M. — ŞTIINŢA PETROŞANI (stadion Dumbrava, ora 9,30 ; C. Cristăchescu — Buc.) Bucureşti : R. C. GRIVIŢA ROŞIE — DINAMO (stadion Parcul copilului, ora 11 ; FI. Dudu — Buc.) Iaşi : POLITEHNICA — RULMENTUL BIRLAND (Stadion tineretului, ora 10 ; I. Davidoiu — Buc.) Seria a II-a Năvodari : T.C. IND. MIDIA — POLITEHNICA TIMIŞOARA (stadion Chimia, ora 10,30 ; Gh. Iluştru — Buc.) Buzău ; RAPID CHIMIA — C.S.M. SUCEAVA (stadion Chimia, ora 13 ; Şt. Crăciunescu — Buc.) Bucureşti OLIMPIA MAŞINI GRELE — ,,U“ 16 FEBR. CJ-NAP. (stadion Olimpia, ora 9,30 ; S. Manea — Sibiu) C.S.U. CONSTRUCŢII — GLORIA BUC. (astăzi, teren Tel, ora 15 ; Th. Witting — Buc) Cugir : METALURGISTUL — MILCOV FOCŞANI (stadion Metalurgistul, ora 13 ; M. Vătui — Buc.) wUWwWWW.WWWWWWV­lescu şi Radu Durbac îşi pro­pun, împreună cu elevii lor, „să încheiem sezonul cu fruntea sus“. Există la Steaua cîţiva jucători (Munteanu, Rădulescu, Murariu, David) nu tocmai in plenitudinea fortelor, dar sunt V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v ■ cărţi noi m[EMINUNATĂ­­ „SPORTULUI MINŢII" „Premieră" absolută (n literatura noastră sportivă 1 Un Almanah de şah, cu 224 de pagini, apărut In ex­cepţionale condiţii grafice, vine să completeze In mod fericit zestrea cărţilor inspirate de lumea minu­nată a „sportului minţii". Scris In deplinul respect al regulilor ce guvernează redactarea unor asemenea lu­crări, oferind cititorilor o multitudine de variaţii pe această temă, cu o impresionantă bogăţie de mate­rial cules de pe diferitele planuri în care se desfă­şoară activitatea şahistă, în ce are ea mai interesant şi insolit. Primează contribuţiile româneşti la fondul de va­lori al acestei discipline, cele ale şahiştilor noştri cei mai reprezentativi, succesele lor în arena competiţio­­nală, ca şi in creaţia propriu-zisă. Dar — cei necu­noscători vor fi poate surprinşi ! — nu au cuvintul, in paginile Almanahului, doar Florin Gheorghiu, Marga­reta Mureşan sau Virgil Nestorescu, ci işi dezvăluie pasiunea pentru şah asemenea exponenţi de frunte ai culturii noastre, de ieri şi de azi, precum Mihail Sa­­doveanu, I. L. Caragiale, Camil Petrescu, Marin So­­rescu, Octavian Paler. Apoi, din paginile cărţii ni se adresează Bobby Fischer şi Anatoli Karpov, fostul şi actualul campion mondial, Mihail Tal, Miguel Najdorf şi Maia Ciburdanidze, dar şi Pablo Neruda, Ga­briel Garcia Marquez sau Charlie Chaplin, fiecare iubitor de şah In felul lui. Lectură captivantă, chiar pentru cei care nu practică decit in mod ocazional străvechiul joc pe 64 patrate albe si negre. Realizatorii Almanahului, pe care l-au intitulat su­gestiv „Planeta-șah" (editor : Uniunea Scriitorilor) merită Întreaga noastră apreciere. In principal, auto­rul majorităţii textelor, iscusitul gazetar V. Vălureanu care a depus o muncă impresionantă pentru strin­gerea şi organizarea întregului material. Radu VOIA şanse pentru întrebuinţarea­­ XV-lui standard. De remarcat­­ că partida de la Constanţa va fi condusă de o brigadă de ar- I­bitri divizionari „A“, alături de­­ P. Soare aflindu-se p. Ionescu şi Al. Pavlovici. . Interesant se anunţă şi jocul­­ din Parcul copilului, dintre e­­chipa griviţeană şi cea dinamo- 8 vistă, în timp ce in seria a­­ doua este Programat un derby de reală a­trad­­ie la Buzău. Dar I și alte partra? merită urmări- | te... Mîine, runda nr. 15 a Diviziei „A" TREI DINTRE COMPONENTELE „CVARTETULUI“ JOACĂ ÎN DEPLASARE Campionatul primei divizii se lansează în sprintul final al turului. Cele 18 concurente mai au „trei lungimi“ de parcurs, etapele lunii decembrie. Este normal să așteptăm, deci, o accelerare a Întregii „viteze" a­­ caravanei primului nostru era­­’ Ion. Şi, implicit, o creştere a * spectaculozităţii jocurilor, de care duce încă lipsă competi-I tia internă reprezentativă a fotbalului nostru. Acest dezide­rat, de atîtea ori amintit dar e prea rar realizat, rămîne şi principala condiţie a reuşitei finalului turului.I Prima dintre cele trei „run­de“ ale lui decembrie — cea de mîine — promite mult prin pro-­ gramul său. Promite foarte mult in special prin evoluţia a trei dintre componentele „cvar­tetului“ fruntaş în deplasare, I fapt care face ca partidele de fi la Timişoara („Poli" — Dina­mo), Oradea (F.C. Bihor — Steaua) şi Braşov (F.C.M. — Universitatea Craiova­) să re­vendice titlul de „capete de afiş“ ale etapei. Liderul se pre­zintă pe malul Begăi cu do­rinţa justificată de a trece şi de al ,, 14-lea val“ fără a cunoaşte înfrîngerea. Misiune grea, fiindcă timişorenii au marcat o creştere a replicilor­­ date pe teren propriu, pentru că mereu jocurile „Poli“ ş­i Dinamo au fost echilibrate, disputate. La Oradea elevii lui E. Jenei si A. Iordănescu au şi ei in faţă un adversar puternic, care a dat mereu re­plici tăioase şi a şi obţinut rezultate bune în compania fruntaşelor clasamentelor. în plus, vom vedea si o întrecere intre orgoliul unor jucători orădeni cu experienţă şi fru­moase „cărţi de vizită“ (în primul rînd Crişan, Grosu) şi dorinţa de a se impune a ti­nerei generaţii de internaţio­nali stelişti (Lăcătuş Balint, Iovan). Sub Tîmpa va evolua Universitatea Craiova, care s-a lansat în urmărirea fruntaşelor clasamentului şi va avea de în­fruntat elanul şi puterea de luptă a formaţiei braşovene. Din deplasările celorlalte trei partenere de pluton poate be­neficia Sportul studenţesc, sin­gura care va juca pe teren pro­priu. Dar nu se poate spune că bucureştenii au un meci uşor, gîndindu-ne că F.C. Olt va lupta cu toate forţele spre a reface din pasivul său de punc­te. Din grupul celorlalte cinci jocuri, partida de la Baia Mare ni se pare cea mai echilibrată, dată fiind verva arătată de ar­geşeni în jocul lor de miercuri cu Beroe Stara Zagora. In ordine vom mai cita, după criteriul echilibrului luptei (aşa cum­ îl arată „calculele hîrtiei“), în­­tîlnirile : Chimia — Corvinul A.S.A. — Gloria, Jiul — Poli­tehnica Iaşi şi Rapid — S. C. Bacău. ÎNVINGĂTORII ŞI ÎNVINŞII DESPRE MECIUL UNIVERSITATEA­ ZELEZNICEAR ...Bucurie mare în vestiarul craiovenilor, miercuri, după frumoasa victorie în faţa lui Zeleznicear. Cei mai felicitaţi, Beldeanu şi Cămătaru, cei doi... cumnaţi (Beldeanu este căsă­torit cu sora „virfului“ craio­­vean), autorii celor două go­luri, dar şi Lung, excepţional în intervenţii. BELDEANU, şi pentru jocul său excelent. „Am încercat în primele minute un şut la poarta iugoslavilor, care a trecut foarte aproape de stil­oul din stingă , a urmat apoi acel cartonaş galben care parcă m-a ambiţionat, iar şutul din min. 19, cam din acelaşi unghi cu celălalt, a trimis mingea, pe negindite, în stîlpul din stin­gă şi a sărit apoi în poartă ! A fost golul care m-a stimulat şi mai mult pentru tot meciul. Mă bucur că am fost de folos echipei mele" ne spunea auto­rul primului gol. In cabina craiovenilor se afla, ca si altă­dată, fostul lor jucător, CRI­­ȘAN, venit de la Oradea ca să fie alături de foștii echipieri : „Un succes splendid, care tre­buie însă întregit prin califi­care, deci joc si rezultat bun si la Sarajevo. Jucătorii iugos­­slavi au demonstrat că au fot­balul în sînge, că ştiu toate secretele jocului. Foarte bună echipă, Zeleznicear. Cu atît mai mare va fi bucuria cali­ficării“. LUNG, într-un colt al vestiarului, era încă sub im­­presia jocului : „M-am simţit foarte rău în primele 30 de minute datorită loviturii la grap primită la acţiunea iugos­lavilor din primul minut (n.n. Lung avea o tăietură sînge­­rîndă foarte aproape de tîmpla stingă). Mi-am revenit apoi. La penaltyul lui Ciurici am aşteptat o fracţiune de secundă să văd în ce direcţie merge mingea şi apoi am plonjat spre ea. Păcat că Bîcu nu a fructificat contraatacul care a urmat. La 3—0 am fi fost mai liniştiţi. Totuşi, e bine că nu am primit gol acasă“. De ace­­e«s' „D­ărere este şi antrenorul M. RADULESCU . ..Rezultatul este mulţumitor în vederea ca­lificării. Sigur, la 3—0 era alt­ceva şi Bîcu ne putea aduce această bucurie, dar lipsa lui de experienţă a făcut ca el să rateze. Sunt satisfăcut de modul în care Universitatea s-a adap­tat tactic în faţa unei echipe care joacă cu vîrfurile la cele două margini, o noutate pen­tru noi. Meciul acesta a de­monstrat încă o dată imensa diferenţă de valoare între o partidă de campiona­t şi una din cupele europene. Atîta vre­me cit nu vom avea un cam­pionat disputat, echilibrat, la nivelul superior al valorii, vom fi dezavantajaţi la orice ieşire «în lume»“. Iată acum şi părerea cunos­cutului IVIŢA OSIM antreno­rul echipei Zeleznicear : „Re­zultatul e PERICULOS pentru ambele formaţii. Universitatea a dovedit că are o mai mare experienţă internaţională decit noi. Aşa a şi reuşit cele două goluri. După ratarea Denaliyului nostru de către Ciurici, noi ne-am pierdut citeva minute, dar ne-a salvat... gongul şi, după pauză, am reuşit să am­balăm motoarele, dar Lang a apărat senzaţional. Este un por­tar care poate decide soarta unui meci. Aşteptăm cu plăcere pe Universitatea la noi la Sa­rajevo“. Iată doar citeva din gînduri­­le, din părerile învingătorilor şi învinşilor. Din ele se des­prinde concluzia că şi unii şi alţii aşteaptă cu nerăbdare şi speranţe partida-retur. Mircea TUDORAN ,,Şaisprezecimile“ Cupei României ARDOAREA ECHIPELOR MICI Ca mai întotdeauna, Cupa României atrage atenţia o dată cu „şaisprezecimile". Atunci în­cep să apară şi surprizele, atunci vin la rampă şi nume de ju­cători care nu au mai văzut niciodată lumina tiparului (cine a auzit de mizileanul Bojoacă, de dobrogeanul Paris sau de UTA, al cărui nume e scris cu verzale în echipa Drăgășanilor 7). „Șaisprezecimile“ ne amintesc de fiecare dată că fotbalul nos­tru nu e compus doar din Lung — Negrilă, Titihoi... sau Moraru — Rednic, Nicolae, nume cu care ne întilnim mereu, uitind uneori că în atîtea şi atîtea oraşe şi sate jucători anonimi aşteaptă să iasă la lumină, în categoria asta intrînd chiar şi jucătorii de B — divizie de performanţă, se spune —, dar care apar o dată sau niciodată in micro-cronicile „din dreapta“ paginii de luni. S-au jucat deci „şaisprezecimi­le“. In general, in această fază a competiției se spune că divi­zionarele A nu au prea tratat Cupa cu seriozitate. Nu ne vom ralia acestei pă­reri. In etapa de miercuri, doar F.C Bihor a lăsat impresia că e preocupată mai mult de der­­by-ul cu Steaua (de mîine) decit de perspectiva unei performan­ţe în CUPA. In rest, să admi­răm ardoarea echipelor mici, cele 120 de minute ale Cimentului Medgidia cu F.C.M. Braşov, re­zistenţa deosebită a celor din Caracal în faţa rapidiştilor, care au înscris golul victoriei în mi­nutul 115­­, şi, bineînţeles, vic­toriile mizilenilor asupra Oltu­lui sau succesul lui Dinamo Vic­toria, care pare să se fi consti­tuit intr-o echipă de A, dovadă şi această victorie a lui Custov asupra lui... Dudu Georges­cu, revelaţia „vechii gărzi“. Cupa României, în această fa­ză, a fost şi un real „succes de casă“. Cei 15 000 de la Focşani, cei 8 000 de la Medgidia, cei 7 000 de la Mizil, stadionul arhi­plin de la Sighet sînt tot atîtea dovezi ale marelui interes pe care fotbalul 11 stîrneşte, mai a­­les cind Întrecerile sînt inedite, premiere fotbalistice, şi cînd spectatorul poate privi în liniş­te, neconectat la tumultul unei etape clasice. Acum, aşteptăm „sferturile“. Aşteptăm — de ce nu­­ — o nouă performanţă din partea Si­­ghetului, pe care o vom saluta aşa cum englezii, de pildă, pen­tru care Cupa e competiţia nr. 1, salută victoria unei echipe de Liga a patra asupra unei mari favorite ca Arsenal sau Nottin­gham Aşteptăm, deci, sferturile. Deo­camdată avem reperul recenţilor finalişti ai Cupei, Dinamo şi Steaua, care au terminat miercuri „cap la cap“, cu acelaşi scor (6—1). Şi­ acum, aşteptăm, cum se spune, provincia, pentru că Universitatea Craiova şi F.C. Ar­geş, mai ales după rezultatele de... miercuri, au un foarte greu cuvint de spus. Ioan CHIRILA ARBITRII ETAPEI DE MllNE A DIVIZIEI “B„ ‘ SERIA I : Chimia Fălticeni — Prahova Ploieşti : L. Măerean (Braşov), Dunărea C.S.U. Galaţi — A.S. Mizil : I. Velea (Craiova), Unirea Dinamo Focşani — FEPA ’74 Birlad : E. Oţelea (Braşov), C.S.M. Suceava — Olimpia Rm. Sărat : Gh. Ofiţeru (Bucureşti), Metalul Plopeni — Partizanul Bacău : M. Bădici (Caracal), Cea­hlăul P. Neamţ — Oţelul Galaţi : M. Ionescu (Tîrgovişte), Metalul Mangalia — C.F.R. Paşcani : V. Alexandru (Bucureşti), Petrolul Ploieşti — F.C. Constanţa : M. Stoenescu (Bucureşti), F.C.M. Progresul Brăila — C.S. Boto­şani : P. Bogdan (Reghin). SERIA A II-a : C.S. Tîrgovişte — C.S.M. Drobeta Tr. Severin: C. Gheorghe (Suceava), Mecanică fină Steaua — Progresul Vulcan : Şt Rotărescu (Iaşi) — stadion Mecanică fină: Carpaţi Mîrşa — Unirea Alexandria: I. Bălan (A­­rad), Automatica Bucureşti Metalul Bucureşti: D. Petrescu (Bucureşti) — stadion Automati­ca. Şoimii I.P.A. Sibiu — Mine­rul Motru: I. Neagu (Buzău), Gaz metan Mediaş — Chimica Tîrnăveni: M. Stănescu (Iaşi), Autobuzul Bucureşti — Dinamo Victoria Bucureşti: Gh. Constan­tin (Rm. Vilcea) — stadion Au­tobuzul: I. P. Aluminiu Slatina — Flacăra Moreni : M. Feciorescu (Bacău), I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Tractorul Braşov : C. Pădurări­­ţei (Oradea). SERIA A IlI-a : Aurul Brad — Gloria Reşiţa : M. Ionescu (Pi­teşti), C.F.R. Timişoara — Strun­gul Arad : J. Grama (Bucu­reşti), Ind. s. C. Turzii — Unirea A. Iulia : M. Niculescu (Bucu­reşti), Minerul Cavnic — Mureşul Deva : P. Buhalău (Mun. Gh. Gheorghiu-Dej), C.S.M. Reşiţa — Armătura Zalău : N. Voinea (Bucureşti), Minerul Lupeni — Olimpia S. Mare : Şt. Catană (Drobeta Tr. Severin), Metalur­gistul Cugir — Sticla Arieşul Turda : M. Doncea (Bucureşti), U.T.A. — Gloria Bistriţa : S. Nec­­şulescu (Tîrgovişte), Avintul Re­ghin — „U" Cluj-Napoca : M. Constantin­escu (Bucureşti). ABMiMSiR/im Df ST/IT LOTO PRONOSPORT iNFOIWfAZĂ @ NUMAI ASTAzi se mai pot procura bilete la ultima tragere excepţională LOTO din acest an, care se va desfăşura duminică 2 decembrie a.c. in sala DtUbU­­Iul sportiv Progresul din Bucu­reşti, str. Or­ Staicovici nr. 42, cu începere pe la ora 16. Tragerea, la care se vor efec­tua 7 extrageri în două faze, cu un total de la numere, oferă posibilitatea participanţilor să obţină importante câştiguri în autoturisme „DACIA 1300“, bani şi excursii la R.S. Cehoslovac. Biletele de 25 lei participă la toate extragerile. NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 30 NOIEMBIRE. EXTRAGE­REA-I : 60 25 86 89 84 32 43 17 62 . EXTRAGEREA A ll-a : 36 88 55 10 35 27 73 4 80 . FOND TOTAL DE­CIS­ TIGURI 1 882.214 lei, din care 41.530 lei. report la categoria1l­­• CISTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 28 NOIEMBRIE. Categoria 1 (13 rezultate) : 2 va­riante 100% a 5.736 M * 117 va­riante 25% a 1.434 lei . Categoria 2 (12 rezultate) : 147 variante 100% a 513 lei si 2­ 676 variante 25% a 128 lei. Intrucat valoarea unitară a cisti­­gurilor de categoria 3 (11 rentate) a fost sub plafonul minim de 40 lei, fondul acestei categorii a fost re­­partizat, conform regulamentului, ce­lorlalte două. F.C. ARGEŞ ÎŞI CONTINUĂ... DRUMURILE BALCANICE Iat-o pe F.C. Argeş trecînd cu bine un nou examen inter­naţional, probînd încă o dată frumoasa-i capacitate de a se mobiliza exemplar atunci cînd are de confirmat experienţa sa competiţionala. Miercuri, echi­pa pregătită de antrenorii Nicolae Dobrin şi Constantin Cîrstea a obţinut o calificare merituoasă în compar­a for­maţiei Beroe Stara Zagoi - care nu este alta decit cîşti­­gătoarea ultim­eor două ediţii ale tradiţionalei competiţii .,Cupa Balcanică“. Misiunea argeşenilor părea extrem de dificilă prin pris­ma rezultatului din parti­da tur, cînd jucătorii bulgari s-au impus cu 4—1. Dar, în manşa retur, dintr-o mare am­biţie şi o evoluţie de măsură. Ditestenii au refăcut handicapul şi au promovat în faza urmă­toare a competiţiei graţie vic­toriei cu 4—0. Un scor pe de­plin meritat, obţinut cu arme tactice si tehnice apreciabile în fata unei partenere care s-a ,,bătut“ tot timpul pentru a-şi menţine avantajul din meciul tur. Prin maniera de abordare a partidei de miercuri si prin tratarea ei pe întreg parcursul, Ditestenii si-au depăşit cu­­ mult actuala condiţie din campionat. O reală autodepăşire, datorată unei pregătiri adecvate făcută de antrenori, ei găsind soluţii interesante în prezentarea unui „11“ cit mai competitiv. Pentru că o spunem încă o dată, echi­pa din Piteşti s-a confruntat şi încă se mai confruntă cu unele probleme de efectiv, multi jucători de bază ai for­maţiei plecînd în ultimul timp la alte echipe, lăsînd descope­rite posturi-cheie in agrenajul argeşean. Toate aceste „despăr­ţiri“ au îngreunat munca celor doi antrenori, care însă nu au dezarmat, ci— dimpotrivă — au căutat, au răscolit prin propria pepinieră, şi-au aruncat ochii spre jucătorii echipelor din judeţ şi, în bună parte au găsit înlocuitori promovîndu-i curajos şi dindu-le astfel po­sibilitatea să se afirme. Unul dintre aceştia este tînărul Tănase, care miercuri a avut o evoluţie apreciabilă, el ma­­nifestînd calităţi reale pentru postul de fundaş stinsa fiind deseori prezent in cele­­ două faze ale jocului. Introdus după pauză la fel de tînărul Bănuţă a lăsat si el o bună impresie. Ajungind la capitolul eviden­ţieri trebuie insă să menţio­năm că lista celor care si-au adus o substanţială contribuţie la calificare îi are în frunte pe laboriosul Iovănescu — de departe cel mai bun de pe teren — şi pe Cristian — care prin intervenţiile lui inspira­te a creat liniştea atît de ne­cesară în tabăra piteştenilor, atunci cînd oaspeţii ameninţau tot mai insistent reducerea scorului. Foarte aproape de randamentul celor doi s-au a­­flat Nica (același jucător de­bordant în canele sale și cu o bună finalizare), Stancu (sigur și lucid) și Badea (om de sa­crificiu cu un travaliu impre­­sionat­­). Pe lingă „contrele“ pregătite de cei doi antrenori vizavi de atuurile cunoscute ale jucăto­rilor bulgari — gabarit, pre­­sing, angajament în joc con­traatacuri rapide — trebuie menţionată starea psihică re­marcabilă a echipei. O stare psihică care este necesară şi pentru partidele care au m­ai rămas de disputat în campio­nat, astfel incit echipa arge­­seană să obţină rezultate care s-o propulseze spre plutonul fruntaş al campionatului­, acolo unde — după jocul ei de miercuri — poate aspira sa urce. . Deci, F.C. Arges îşi conti­,­nuă... drumurile balcam­e, ur­­mînd ca la primăvară sa sus­ţină, in ultima fază preliminara din grupă, o dublă manşă cu Aris Salonic, calificată in fata formaţiei Galatasaray Istanbul (5—1 si 1—1). După care ur­mează finala competiţiei cu învingătoarea celeilalte semifinale, pitestenii rândin­­du-se de pe acum la invidiatul trofeu... Adrian VASILESCU STIRI 9 MECIURI AMICALE • STIRI A DUBLA INTILNIRE GRECIA — ROMANIA. Miercuri 5 decem­brie se vor disputa două parti­de amicale intre reprezentativele A şi de tineret ale Greciei şi României. Intîlnirea dintre pri­mele reprezentative va avea loc la Atena. Iar meciul dintre se­lecţionatele de tineret este pro­gramat la Patras. • CLUBUL VIITORUL, CU se­diul la stadionul „23 August“, organizează selecţii pentru copiii născuţi între 1 august 1971 şi 1 august 1975 Selecţiile vor avea loc zilnic la stadionul „23 Au­gust", Intre orele 8—12 si 14 17* In perioada 3—6 decembrie. FOTBAL ÎN... 9!?!­ ­ Da ! Fotbal In... 9 ! Iată formula pe care au descoperit-o divizionarele „C“ Marina Man­galia şi Portul Constanţa. In­­tr-adevăr, întîlnindu-se duminica trecută, ele au terminat meciul fiecare In 9­ oameni, 4 jucători fiind eliminaţi de pe teren pen­tru diferite abateri. Comisia de disciplină i-a suspendat pe Ena­­che şi Didiu (Marina Mangalia) pe cîte 3 etape, iar pe Vîjn­ală CLASAMENTUL CAMBINAlu­­LUI DE SPERANŢE Şi Săli (Portul Constanţa) pe cîte 3 şi, respectiv, 5 etape. Poate că cele două echipe, con­ducătorii şi antrenorii lor, vor... redescoperi­m între timp ade­­văratul fotbal, pel Sn 11 * Şi la Intîlnirea dintre bucu­reştenele Viscofil şi Abatorul a plouat cu eliminări, unul după altul 3 jucători luînd drumul vestiarelor, înainte ca meciul să se fi încheiat. Este vorba de Rădulescu şi Calianu (Aba­torul), care au fost suspendaţi pe cîte una şi, respectiv, două etape şi de Ungureanu (Viscofil), care nu va juca 4 etape. Şi, în raport cu faptele, nu se poate spune că sancţiunile au fost prea as­pre... . . . • La fel, într-un meci al „speranţelor", cel dintre Corvinul Hunedoara şi Rapid Bucureşti, s-au înregistrat 3 eliminări. In­tr-un asemenea meci speranţ­e noastre erau cu totul altele ! A­­vram şi Pop (Rapid) au fost suspendaţi pe cîte două etape, iar Burlan (Corvinul) şi-a pier­dut orice... speranţă de a juca 4 etape, din cauză că şi-a lovit adversarul, de fapt partenerul de 10C- Jock BERARIU 1. STEAUA 14 12 0 2 35- 5 24 2. F.C. Argeș 14 10 1 3 21- 6 21 3. S.C. Bacău 14 8 3 3 22- 9 19 4. Gloria­ Luc. 13 8 2 3 24- 8 18 5. Dinamo 14 6 5 3 17- 8 17 6. Universitatea 14 6 3 5 20-12 15 7. Sportul stud. 14 6 3 5 15-12 15 8. F.C. Olt 14 6 3 5 15-13 15 9. „Poli" Timiș. 14 6 2 6 12-17 14 10. A.S.A. 14 4 5 5 17-15 13 11. Corvinul 14 6 1 7 17-17 13 12. FCM Brașov 13 6 1 6 19-24 13 13. Rapid 14 4 3 7 9-16 11 14. F.C. Bihor 14 4 2 8 19-24 10 15. Chimia 14 4 2 8 8-23 10 16. F.C. Baia M. 14 2 3 9 13-23 7 17. Jiul 14 3 1 10 9-33 7 18. Poli. Iași 14 3 1 10 9-34 7 „TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL“ Cele 18 cartonașe galbene înre­gistrate în etapa a 14-a a Divi­ziei „A“ au produs modificări la cei doi poli ai clasamentului „Trofeul fair-play Sportul“. F.C. Olt a revenit în frunte, fosta lideră — Politehnica Timișoara — cobor­ân­d o treaptă iar în sub­sol Chimia Rm. Vilcea a preluat „lanterna“ de la Politehnica Iași. După 14 etape, clasamentul „Trofeului fair-play Sportul" se prezintă astfel : 1. F.C. Olt 260 p 2 „Poli" Timișoara 255 p 3— 5. A.S.A. Tg. M. 250 p F.C. Bihor 250 p Gloria Buzău 250 p 6— 7. Corvinul 240 p F.C. Baia Mare 240 p 8— 9. F.C. Argeş 235 p Univ. Craiova 235 p 10—12. Rapid 230 p S.C. Bacău 23° P Steaua 23® P 13—15. Dinamo 220 P F.C.M. Brașov 220 p Sportul stud. 220 p 16—17. Jiul 215 P Politehnica Iași 215 p 18. Chimia Rm. Vâlcea 205 p

Next