Sportul, ianuarie 1985 (Anul 41, nr. 10902-10926)

1985-01-03 / nr. 10902

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNE ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT ANUL XLI - Nr. 10 902 | 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 3 ianuarie 1985 MESAJUL DE ANUL NOU adresat întregului nostru popor, la posturile de radio şi televiziune, de TOVARĂŞUL NICOLAE CEAUŞESCU încheiem anul care a trecut cu rezultate remar­cabile in dezvoltarea patriei noastre socialiste. In anul 1984, poporul român a sărbătorit împlini­rea a 40 de ani de la victoria revoluţiei de eli­berare socială şi naţională, antifascistă şi anti­­imperialistă, care a deschis o nouă eră de trans­formări revoluţionare, de edificare a orinduirii so­cialiste în România. Tot in acest an d­in luna noiembrie­­ a avut loc Congresul al Xlll-lea al partidului, care a adoptat hotârîri de însemnătate istorică pentru dezvoltarea economico-socială a ţârii în cel de-al 8-lea cincinal şi, în perspectivă, pinâ in anul 2000, pentru făurirea societăţii socia­liste multilateral dezvoltate şi înaintarea neabă­tută a României spre comunism. In anul pe care-l încheiem, în industrie s-a rea­lizat un ritm de creştere de circa 7 la sută, iar in agricultură s-a obţinut cea mai mare produc­ţie de cereale din istoria ţării, de peste o tonă pe locuitor. A fost dat in folosinţă Canalul Du­năre - Marea Neagră, grandioasă realizare a a­­cestei epoci, a geniului creator al minunatului nostru popor. Am obţinut, de asemenea, progrese însemnate in dezvoltarea invăţâmintului, ştiinţei şi culturii. Pe baza creşterii avuţiei naţionale şi a venitului naţional s-a asigurat majorarea cu 6 la sută a retribuţiei reale şi a pensiilor , au sporit, in continuare, veniturile ţărănimii, ale tuturor oa­menilor muncii. Marile realizări din acest an de­monstrează, încă o dată, forţa economiei noastre naţionale, superioritatea orinduirii socialiste pe care o edificăm, capacitatea poporului nostru de a infringe orice greutăţi şi de a asigura — acţio­­nînd unit, sub conducerea partidului — mersul ferm înainte al României pe calea progresului, bunăstării şi civilizaţiei. Pentru toate aceste realizări, in numele Comi­tetului Central al partidului, al Consiliului de Stat şi al guvernului, precum şi al meu personal, adresez acum, la încheierea anului, clasei noas­tre muncitoare, ţărănimii, intelectualităţii, tutu­ror oamenilor muncii, fără deosebire de naţio­nalitate, intregii naţiuni, cele mai calde felici­tări, impreuna cu urarea de noi şi tot mai mari victorii in activitatea viitoare. Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai României socialiste, Intrăm in noul an 1985 cu hotârirea fermă de a înfăptui neabătut prevederile planului pe ul­timul an al actualului cincinal, asigurind astfel realizarea în bune condiţiuni a întregului plan cincinal, 1981-1985, şi ridicarea patriei noastre pe o nouă treaptă a dezvoltării sale socialiste. (Continuare In pag 2­9) Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai Republicii Socialiste România, Gîsduffi pesaîm noul an, 1985 I CU DRAG DE TARĂ Şl PARTID, I AFIRMAREA SPORTULUI ROMÂNESC I MARI SATISFACJII IUBITORILOR HANDBALULUI 0 1985 este un an bogat in 0 competiţii, un an in care noi 0 — sportivii fruntaşi — vom 0 face totul pentru a cuceri per- 0 formanţe de seamă, victorii 0 care să ne onoreze pe noi şi 0 handbalul românesc. Mai întîi 0 este vorba de echipa mea de 0 club, Steaua, cu care încă din 0 primele zile ale Noului An do­ji resc să obţin victoria In Cupa ^ campionilor europeni şi in cam- 0 pionatul naţional, Divizia „A“, 0 vom lupta pînă la ultima pică- 0 tură de energie şi, sunt ferm 0 convins, vom oferi tuturor ce- 0 lor ce ne iubesc satisfacţia suc- 0 cesului finaL Apoi, in vară, la 0 Campionatul mondial universi- 0 tar, ne vom uni forţele cu cel- 0 lalţi componenţi ai lotului na- 0 ţional pentru a aduce patriei, handbalului nostru, o nouă iz­­bîndă. Simţim datoria de a face to­tul pentru victorie. Minunatele condiţii care ne sînt create la club şi la echipa reprezentativă ne obligă să fim la înălţime, la nivelul exigenţelor puse în faţa sportului de către partid. Va fi o mare bucurie pentru noi toţi ca, la împlinirea a 20 de ani de cînd cel mai iubit fiu al naţiunii, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, se a­­flă în fruntea partidului, să venim, ca prinos de recunoş­tinţă, cu victorii dobîndite în marile întreceri internaţionale. VASILE STINGĂ, component al echipei de handbal a României VREAU SA REPET PERFORMANTA DE LA EDMONTON ! înainte de a vă împărtăşi dorinţele mele în 1985, îmi în­drept — cu recunoştinţă — gîn­dul spre partidul drag nouă tu­turor, spre conducătorul său, to­varăşul NICOLAE CEAUŞESCU, reales în înalta funcţie de secre­tar general de al XIII-lea Con­gres, ca expresie a voinţei noastre, a tuturor celor ce­­ trăim şi muncim pe pămîntul României socialiste, români, maghiari, germani, sîrbi şi de alte naţionalităţi, după cum îmi îndrept cu recunoştin­ţă gîndul spre tovarăşa Elena Ceauşescu, care înconjoa­ră cu dragoste părintească , tînăra generaţie. Mulţumim I din inimă pentru minu­­■ natele condiţii ce ne-au fost • create. în această recunoştinţă , se află şi dorinţa mea, asemă­­­­nătoare cu a tuturor sportivi­­­­lor din loturile reprezentative, J­o wv'i 1 ir7 n în PAnfimiori performanţe cit mai înalte, de a obţine succese internaţionale care să contribuie permanent la mărirea faimei sportului ro­mânesc in lume. 1985 înseamnă — şi pentru mine — debutul într-un nou ciclu olimpic. Obiectivul prin­cipal este cucerirea titlului de campioană mondială universi­tară la Universiada de la Kobe (Japonia), deci repetarea per­formanţei reuşite la Edmonton (Canada). Pentru cucerirea me­daliei de aur la I.M.U. mă voi pregăti exemplar şi voi sub­ordona toate celelalte compe­tiţii împlinirii acestui ţel. Mă refer la campionatele naţionale şi la cele balcanice, la cam­pionatele europene de sală şi la celelalte întreceri interna­ţionale la care voi lua parte. ANIŞOARA STANCIU, campioană olimpică la atletism ­ DORIM CA ŞI IN ACEST AN SA NE ÎNDEPLINIM ! INTEGRAL OBIECTIVELE Sint, desigur, bucuroasă că în anul 1984 mi-am adus şi eu contribuţia la succesele mari pe care ţara noastră, România socialistă, le-a obţinut pe plan sportiv, iar satisfacţia mea este cu atît mai mare cu cit vic­toriile noastre, ale sportivelor, s-au adăugat atit de fericit minunatelor înfăptuiri ale în­tregului nostru popor în cinstea marilor evenimente politice ale anului : cea de a 40-a aniver­sare a istoricului eveniment de la 23 August 1944 și Congresul al XIII-lea al partidului. Pen­tru mine personal, cele patru medalii de aur cucerite la Jocurile Olimpice de la Los Angeles reprezintă, fără Îndo­ială, un motiv de bucurie și sunt mîndră că gimnastica fe­minină românească a fost pe anul trecut in fruntea marilor întreceri mondiale. Echipa noastră de fete a cucerit pen­tru prima oară titlul olimpic, iar o altă sportivă română, colega şi prietena mea, Simona Păucă, a obţinut medalia de aur la bîrna la J.O. de la Los Angeles. Iată un motiv în plus de a ne gîndi cu toată respon­sabilitatea la obiectivele de performanţă pe care ni le-am propus pentru anul acesta, in care ne aşteaptă nu mai puţin de trei mari competiţii : Cam­pionatele europene de la Hel­,­sinki, Jocurile Mondiale Uni­versitare din Japonia şi Cam­pionatele mondiale de la Mont­­reaL Dorim să ne pregătim foarte bine, să muncim mai mult pentru a ne îndeplini in­tegral obiectivele. ECATERINA SZABÓ, campioană mondială și olimpică la gimnastică sportivă PENTRU SPORIREA PRESTIGIULUI ŢĂRII ÎN LUME Pentru mine, ca şi pentru ceilalţi performeri români, a­­nul 1984 a fost un an bogat in succese, fiecare dintre noi străduindu-ne să onorăm prin­­tr-o comportare deosebită, la marile competiţii internaţio­nale, grija partidului şi sta­tului, personal a tovarăşului NICOLAE CEAUȘESCU, pen­tru dezvoltarea continuă a sportului românesc, pentru a­­firmarea tineretului României socialiste. CORNELIU ION, maestru emerit al sportului la tir­­rare Ta­tinimre un nnn IN NOAPTEA DE REVELION, MEDALIILE OLIMPICE AU STRĂLUCIT IN BRADUL DE ANUL NOU 1984. Un an aureolat de rezultate de prestigiu la marile compe­tiţii ale sportului : un an in care tricolorul românesc a fluturat mindru pe cel mai înalt catarg al Jocurilor Olimpice sau la Cam­pionatele mondiale ; un an in care sportivii României socialiste au onorat prin muncă ţi comportare demnă eforturile făcute de partidul ţi statul nostru pentru continua dezvoltare a mişcării de educaţie fizică ţi sport. 1985: „La mulţi ani !“ Tradiţionala urare din primele clipe ale anului nou i-a găsit pe sportivi, alături de ceilalţi oameni ai muncii, însufleţiţi de dorinţa ca şi In continuare rezultatele să fie cit mai bune. De altfel, cuvintele cuprinse In Mesajul de Anul Nou al tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, secretar gene­ral al partidului, preşedintele Republicii, au constituit un mobili­zator îndemn In care sportivii noştri şi-au regăsit gîndurile şi dorinţele de a face totul ca prestigiul tineretului nostru, al României socialiste să sporească pretutindeni In lume. „PE PODIUM, SPORTUL ROMÂNESC !“ Cînd artificiile s-au aprins pe cerul Capitalei, vestind so­sirea Anului Nou. In casa so­ţilor Maricica şi Ion Puică, citeva fete, şi ele atlete, urau celei mai bune sportive a anu­lui abia Încheiat ca „alte me­dalii să strălucească alături de cele cucerite pină atunci“. E­­rau colegele mai tinere, juni­oarele Lenuța Raţă, Paula Jie, Ana Barbu şi celelalte fete de la clubul Olimpia, care, la rîndul lor, bat la porţile marii performanţe şi pentru care 1985 poate însemna, de asemenea lansarea mult visată, cu atît mai mult cu cit „semne bune anul­ate“, dacă avem în ve­dere că sunt deja componente ale lotului naţional şi autoare ale unor promiţătoare rezul­tate. Desigur, eroina principală a fost Maricica Puică, atleta care, la 34 de ani, visează alte vic­torii, aşa cum o făcea şi în urmă cu aproape două decenii cind a luat... startul. „A fost o cursă lungă — şi-i simţim emoţia din glas — la capătul căreia am trăit bucuria depli­nei consacrări. In urmă cu citeva zile am fost desemnată sportiva numărul 1 a tării.­­ (Continuare In pag 2­3) Cu gîndul la medaliile anului 1985, soţii Maricica Ion Puică mai privesc o dată trofeele anului care s-a încheiat

Next