Sportul, februarie 1985 (Anul 41, nr. 10927-10950)

1985-02-01 / nr. 10927

SUB PREŞEDINŢIA tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU ŞEDINŢA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R. Sub preşedinţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, joi, 31 ianuarie, a avut loc şedinţa Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Au luat parte membrii Bi­roului Permanent al Consiliu­lui Suprem al Dezvoltării Eco­nomice şi Sociale şi Guvernului Republicii Socialiste România. în cadrul şedinţei a fost dezbătut şi aprobat Comunicatul cu privire la îndeplinirea Pla­nului naţional unic de dezvolta­re economico-socială a Republi­cii Socialiste România pe anul 1984, care va fi dat publicită­ţii. Comitetul Politic Executiv a apreciat că rezultatele obţinute în îndeplinirea planului de 1984 -„ cele mai bune din actualul cincinal — au asigurat dezvol­tarea susţinută a Industriei, a­­griculturii, a celorlalte sectoare, potrivit prevederilor­­ celui de-al patrulea an al cincinalului. în acest sens, s-a subliniat că, în cursul anului trecut, industria a constituit, în continuare, fac­torul dinamizator al creşterii economice­­ în agricultură, deşi condiţiile climatice nu au fost dintre cele mai favorabile, s-a obţinut cea mai mare produc­ţie de cereale din istoria ţării, s-au dat în folosinţă importan­te obiective care au contribuit la întărirea potenţialului eco­nomic al ţării. A crescut pro­ducţia materială, a sporit avu­ţia naţională, creindu-se pre­misele ridicării în continuare a nivelului de trai şi a gradului de civilizaţie ale întregului popor. Anul 1984 s-a caracterizat prin ritmuri mai înalte de pro­ducţie, a marcat noi progre­se pe calea îmbunătăţirii latu­rilor calitative, a dezvoltării in­tensive a economiei noastre so­cialiste. Astfel, valoarea produc­ţiei industriale nete a crescut cu 8,4 la sută faţă de anul 1983, producţia globală cu 7 la sută, iar producţia marfă cu 6,7 la sută. Producţia agricolă a cres­cut cu 13,3 la sută, faţă de anul 1983, iar volumul total al Investiţiilor cu 6,1 la sută. Pro­ductivitatea muncii în industria republicană a sporit cu 7,1 la sută. Realizările obţinute anul tre­cut au determinat sporirea acu­mulărilor, creşterea cu 7,7 la sută a venitului naţional, în­cheierea excedentară a bugetu­lui, asigurîndu-se în acest fel consolidarea echilibrului finan­ciar, realizarea unei balanţe co­merciale active şi reducerea, în continuare, a datoriei ex­terne. Dezvoltarea producţiei mate­riale, ridicarea eficienţei eco­nomice, politica de repartizare raţională a venitului naţional au asigurat aplicarea, în con­tinuare, a prevederilor Pro­gramului de creştere a nivelu­lui de trai şi de ridicare con­tinuă a calităţii vieţii, sporirea veniturilor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, înche­ierea, în luna august a anului 1981, a acţiunii de majorare a retribuţiilor şi pensiilor, îmbu­nătăţirea aprovizionării popu­laţiei. Pe această bază s-a asi­gurat creşterea retribuţiei rea­le în 1984 cu 6 la sută faţă de anul 1980, iar a veniturilor rea­le ale ţărănimii cu 11,4 la sută. Comitetul Politic Executiv a subliniat că toate aceste succe­se sunt rezultatul direct al ac­tivităţii desfăşurate cu abnega­ţie de clasa muncitoare, ţără­nime şi intelectualitate, de în­tregul nostru popor care, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său general, to­varăşul Nicolae Ceauşescu, a acţionat cu energii sporite pen­tru înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a României în 1984. Rezultatele pozitive obţinute dovedesc, încă o dată, juste­ţea şi realismul politicii Parti­dului Comunist Român, al că­rei scop suprem îl constituie înflorirea economico-socială a patriei, creşterea gradului de bunăstare şi civilizaţie al în­tregului popor. în acelaşi timp, ele pun cu putere in evidenţă hotărîrea oamenilor (Continuare în pag. a 1-6) PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI VA­I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT | ANUL XLI - Nr. 10 927 | 4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 1 februarie 1985 | ACEST RECONFORTANT 3­ 2 DE LA LISABONA, O VICTORIE CARE STIMULEAZĂ CREAREA UNUI „11“ PENTRU... MEXIC LISABONA, 31 (prin telefon). Cit de plăcut este pentru un cronicar să scrie despre victo­rie ! Mai ales cînd este vorba despre o splendidă revanşă în faţa echipei Portugaliei după înfrîngerea de anul trecut de la Nantes, din turneul final al C.E., revanşă reuşită de echipa României chiar la Lisabona, în faţa formaţiei aflată pe locul trei în clasamentul european pe 1984. Şi ceea ce este mai important este faptul că victo­ria de miercuri noaptea (jocul s-a încheiat joi la ora 1, după ora Bucureştiului) nu a fost deloc rodul întîmplării, ci ur­marea­ unui joc elaborat, victo­ria puţind fi chiar mai... ro­tundă. Intr-adevăr, chiar dacă portughezii au fost primii care au şutat la poartă (Fiasco, min. 5, minge respinsă cu capul de Al. Nicolae), jucătorii noştri, prin Cămătaru, au trecut de două ori pe lingă deschiderea scorului în minutele 7 şi 8 — două ocazii uriaşe ale virfului nostru, la tot atîtea centrări ca la carte, de pe stingă, ale lui Klein. Şi ştiţi cum centrează Klein de pe partea stingă ! De fiecare dată „capul“ lui Că­mătaru a făcut ca mingea să... ocolească cu puţin poarta, pri­ma dată prin stingă, a doua oară prin dreapta lui Bento. Şi aşa cum se întîmplă de obi­cei, ocaziile ratate se răzbună, şi în min. 10 au înscris elevii lui Torres, prin extrema stingă FUTRE (19 ani, nume nou în naţionala Portugaliei), care, în toată prima repriză, se va ară­ta deosebit de activ ; asta şi datorită spaţiului larg de ma­nevră pe care i l-a oferit Ne­­grilă , Futre a primit balonul de la... Mateuţ, s-a dus cu glon­ţul pe lingă linia de tuşă. Ne­­grilă, Al. Nicolae şi Ştefănescu au fost depăşiţi şi Lung n-a putut decit să scoată mingea din plasă . 0—1. Şi ca şi cum cele două ocazii ale lui Cămă­taru nu fuseseră suficiente, in min. 24 Rednic, aflat în faţa porţii lui Bento şi în faţa... egalării, s-a grăbit şi a şutat in fundaşul central Eurico, ro­­tind ca în meciul cu Spania de la Euro ’84. Deci, încă o imen­să ocazie la această acţiune i­­niţiată de Coraş, care, avindu-l pe Inacio în faţă, la 11 m de poartă, a preferat să-i paseze lui Rednic. Portughezii au sim­ţit lipsa de promptitudine a lui Negrilă şi au construit mereu pe partea acestuia, cind prin atacantul Futre, cînd prin mij­locaşul Magalhaes sau prin fundaşul Inacio, ultimul inter­­calîndu-se la fiecare acţiune de atac a semifinalistei campiona­tului Europei. Şi repriza, ca­racterizată, totuşi, printr-un joc destul de lent şi cu puţine şu- Mircea TUDORAN (Continuare in pag. 2—3) In turneul de handbal mm­im BMapnii —— de la Sofia ROMÂNIA - POLONIA 33-24 SOFIA, 31 (prin telefon).— în sala „Serdika“ din capi­tala Bulgariei a început tra­diţionalul turneu internaţio­nal de handbal masculin, do­tat cu trofeul care poartă numele acestei săli. în pri­mul meci, echipa ţării noas­tre a dispus de Polonia cu 33—24 (14—15). Alte rezul­tate : Bulgaria—Turcia 27— 20 (11—8), R. D. Germană — Cehoslovacia 29—23 (19— 8). 40 DE ECHIPE IAU STADIUL ÎN DIVIZIA „A “ DE „GRECO-ROMANE“ Ediţia din acest an a Divi­ziei „A“ de lupte greco-ro­­mane, care reuneşte 40 de e­­chipe, va fi inaugurată dumi­nică, o dată cu întrecerile primei etape. îi vom revedea, aşadar, în arenă, pe campio­nul olimpic Vasile Andrei, pe fostul campion olimpic, mon­dial şi european Ştefan Rusu, pe cunoscuţii luptători Ilie Matei, Nicolae Zamfir, Mihai Cismaş, Ştefan Negrişan, Con­stantin Uţă ş.a. Cu mult inte­res sunt aşteptate şi evoluţiile tinerilor luptători care, cu si­guranţă, se vor strădui să concureze cit mai bine , pentru a întruni sufragiile selecţionă­rii în loturile reprezentative. în această etapă sunt pro­gramate multe intilniri care se anunţă aprig disputate şi, sperăm, de bună factură teh­nică. în Capitală, iubitorii a­­cestui sport au prilejul să ur­mărească nu mai puţin de 10 formaţii divizionare : in sala clubului Steaua se vor intîlni Bihoreana Marghita, C.S. Arad şi Steaua (grupă din Seria I), în sala Progresul îşi vor dis­(Continuare in pag. 2—3) Tinărul Mihai Cismaş (Steaua) se anunţă favorit in parti­­dele de la categoria sa. 52 leg. lată-l intr-un atac fara replică pentru adversar Foto : Aurel D. NEAGU CLUB MARE, OBLIGAŢII MARI,PRETENŢII MARI Miercuri dimineaţă a avut loc conferinţa de­ dare de sea­mă şi alegeri la Dinamo Bucu­reşti, moment — de lucru — important pentru sportivii ma­relui nostru club, moment de referinţă în ansamblul activi­tăţii sportive din ţara noastră. Eram­ mărturisim curioşi să vedem cum se­­priveşte Dina­mo — pe sine — dinăuntru ? Prin tehnicienii, prin sportivii, prin cei care conduc nemijlocit activitatea clubului. Eram, de asemenea, recu­noaştem­ curioşi să­­vedem care este concepţia unui club de 37 de ani, a unui CLUB DE PER­FORMANŢA EUROPEAN de la noi, club cu recunoscută anver­gură internaţională, cu reuşite internaţionale, cu posibilităţi — obligaţii — pretenţii internaţio­nale. Eram, mărturisim, dornici să aflăm optica de perspectivă — şi exigenţele — unei unităţi elogiate adeseori. Pe deplin merit, pentru multele-i reuşite. Lista este foarte lungă, dar tre­buie să amintim, între aceste reuşite — din anii 1982 1983 şi 1984, — măcar cele 15 meda­lii olimpice (7 de aur, 4 de argint şi 4 de bronz) cele 28 de medalii la campionatele mondiale 32 la campionatele europene. 177 la campionatele balcanice ca şi cele 503 titluri naţionale şi cele 121 de recor­duri republicane. Cum fotbalul este privit adeseori ca un­­su­biect specia!“ (iar nuanţarea caracterului special“ se face de multe ori în registrul cri­tici trebuie să spunem că fot­­balul), dinamovist dezmint in ultimii ani o aşa-zisă „regulă“, el cucerind in ultimele 3 ediţii de 3 ori titlul şi de două ori Cupa României, performanţa lor de virf — premieră remarcabilă în fotbalul românesc — în­­semnînd calificarea alb-roşiilor în semifinalele Cupei campio­nilor europeni ! Cum acest mare club a obţi­nut succese răsunătoare în une­le discipline, dar a înregistrat şi cîteva insuccese notorii în alte discipline (cazul cel mai recent : adevărata contraper­­formanţă a voleibaliştilor în faţa campioanei cehoslovace). însemnări de la Dinamo Bucureşti am aşteptat cu acelaşi legitim interes privirea autocritică, forţa de analiză a nereuşitelor, atitudinea faţă de munca ne­corespunzătoare, faţă de mun­ca de slabă calitate. Demn de subliniat ni s-a părut faptul că la acest capitol jumătăţile de măsură nu au existat, după cum nu au apărut nici cir­­cumstanţierile verbale ,care să mai îndulcească...“, judecăţile fiind severe, dar drepte ! Spre exemplu, a fost criticat deschis chiar şi vestitul luptător dina­­movist Ştefan Rusu — fost cam­pion olimpic şi mondial ! — pentru evoluţia sa necorespun­zătoare la 1 O. 1984 unde a ob­ţinut doar locul 3... Nu mai vorbim de atletismul masculin de gimnastica masculină de e­­chipa de hochei de cea de handbal de cea de volei de­marcate de un vizibil regres. Departe de a ni se mai părea, ca în trecut, doar o frumoasă am­biţie, concepţia ma­jorităţii vorbi­torilor în conferinţă care sus­ţineau că sportivii dinamovişti ţintesc şi trebuie să ţintească locuri fruntaşe nu numai în ţară, ci şi în Europa, în lume, ni se pare perfect realistă, în acord deplin cu posibilităţile umane şi materiale ale clubu­lui, ca şi cu destule... reuşite internaţionale ale lui. în acest sens, mărturisirea fetiţei gimnaste Simona Păucă (una din marile stele la J.O. de la Los Angeles) — „Nu am avut nici o emoţie pînă în cli­pa urcării pe prima treaptă a podiumului olimpic, pînă în clipa intonării Imnului drag al pa­triei“ — are nu numai valoarea unui simbol, ci şi sensul unei demonstraţii de mare capacitate competitivă internaţională. Se poate cu adevărat conta pe mulţi sportivi dinamovişti atît în marile competiţii naţio­nale, cit şi în cele internaţio­nale — aceasta a fost conclu­zia puternic argumentată a unei conferinţe extrem de in­teresante, în care analiza mun­cii şi planificarea activităţii vii­toare s-au făcut realmente in­tr-un spirit de înaltă exigenţă, in lumina importantelor docu­mente ale Congresului al XIII-lea al partidului. Fireşte, după o asemenea conferinţă (în care locotenent colonel Nicolae Petricean a fost reales preşedintele clubului) aştepţi cu nerăbdare faptele, fapte pe măsură, faptele fiind în fond expresia cea mai con­vingătoare a tuturor hotărîrilor Marius POPESCU Munc, la poligonul acoperit Dinamo din Capitală ÎNCEP CAMPIONATELE INTERNAŢIONALE DE TIR REDUS ALE ROMÂNIEI Sâmbătă şi duminică, la poli­gonul acoperit din parcul spor­tiv Dinamo din Capitală, se vor desfăşura campionatele in­ternaţionale ale ţării noastre la tir pentru arme cu aer com­primat. La întreceri vor fi prezenţi, alături de cei mai buni ţintaşi români, in probele de puşcă şi pistol de la 10 me­tri, şi o serie de trăgători de valoare din R.D. Germană şi Ungaria, ţări cu o recunoscută tradiţie în această disciplină, întrecerea are în program pro­be rezervate seniorilor­­şi ju­niorilor, învingătorii primind titlurile de campioni interna­ţionali ai ţării noastre. Vineri are loc festivitatea de deschi­dere (de la ora 13), iar dumi­nică va fi organizată festivita­tea de premiere. întrecerea din Bucureşti pre­­faţează o serie de competiţii oficiale internaţionale deosebit de importante,­­capete de afiş“ fiind Balcaniada din Grecia (11—14 februarie) Campionate­le europene din Bulgaria (17 februarie — 3 martie) şi Cam­pionatele mondiale din Mexic (21—27 aprilie). Privite prin a­­ceastă perspectivă, Campiona­tele internaţionale ale tarii noastre constituie o preţioasa trecere in revistă a forţelor de care dispune în acest moment tirul nostru redus şi un ultim prilej de definitivare a sa­pelor reprezentative ale Româ­niei participante la aceste com­petiţii.

Next